Personaleomsætningsstatistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personaleomsætningsstatistik"

Transkript

1 Personaleomsætningsstatistik Statistikken er baseret på månedlige indberetninger med data for ansat i den kommunale eller regionale og registreret med løn. Dette kan medføre, at i ulønnet orlov eller i fravær eventuelt kan blive optalt under af- eller tilgang. Statistikken omfatter ordinært ansatte såvel måneds- som timelønnede samt elever, i fleksjob og ekstraordinært ansatte (det vil dog ofte ikke være relevant at køre statistikker på sidstnævnte ansættelsesgrupper). Statistikken beskriver ved hjælp af en række nøgletal personalemæssige bevægelser for en udvalgt enhed af ansatte, en. NØGLETAL: 1. eller tilgang til. Omfatter ansat i kun i startdato eller kun i slutdato. 2. eller tilgang til. Omfatter beskæftiget i kun i startdato eller kun i slutdato. 3. Skift inden for. Omfatter ansat i en ved periodestartog -slut; men med skift indenfor de valgte fordelingsvariable. 4. Skift i kommune/region. Omfatter registreret i både i start- og slutdato; men med skift til anden kommune eller region. Vedrørende 3. og 4. Personer som både har skiftet kommune/region og fordelingsvariabel (eksempelvis 1 person, der samtidigt er skiftet til anden kommune og fra lærer(basis) til skoleleder)registres her. Ovennævnte er forsøgt illustreret i figuren herunder DEN VALGTE SEKTOR DEN VALGTE POPULATION: tjenestemænd overenskomstansatte månedslønnede Lærere, folkeskolen Ledere, undervisning Skift inden for, f.eks. fra tjenestemand til overenskomstansat, og/eller fra lærer til leder fra leder til lærer eller tilgang til Skift i kommune eller region, men samme eller tilgang til. Eks. anden overenskomst (eks. pædagogisk leder), anden aflønningsform (timeløn) inden for samme 1

2 VALG AF POPULATION Udgangspunktet for en rapport er at vælge den (enhed af ansatte) hvis personalemæssige bevægelse ønskes beskrevet. Den valgte kan variere fra at omfatte en meget snæver gruppe, eksempelvis månedslønnede journalister i regionerne (131, marts måned 2104) til at udgøre samtlige ansatte i den kommunale og regionale ( marts 2014). Begreberne beskrives i den efterfølgende præsentation af de enkelte rapporttyper: Rapporttyperne beskriver via forskellige nøgletal personalemæssige bevægelser for en valgt. Inden for de enkelte rapporttyper kan/skal der via diverse valgfelter under fanen Rapportvariant afgrænses på: - Forspalte(fordelingsvariable). Her er valgt - Population; der kan vælges mellem Alle ansatte eller Faste medarbejdere svarende til tjene stemands- eller overenskomstansatte. Her er valgt Faste medarbejdere - Optælling af; her vælges optællingsenhed. Her er valgt 2

3 Yderligere afgrænsning af stillinger m.v. og Aflønningsform sker under fanen Afgrænsning Her er valgt Ledere m.fl. undervisningsområdet samt Månedslønnede under Aflønningsform. Bemærk, at når der under fanen Rapportvariant (se side 2) er valgt Faste medarbejdere skal der ikke markeres i afgrænsningsfeltet Aflønningsform. Det vil af de enkelte rapporter fremgå, hvilken, der er afgrænses til. For at gøre gennemgangen så overskuelig som muligt bruges med mindre andet nævnes følgende : Afgrænsning Ansættelsesform Tjenestemænd ansatte ekskl. elever ekskl. fleksjob ekskl. extraordinært ansatte Månedslønnede Stillinger 273 Ledere m.fl., undervisningsområdet Som er valgt Og perioden er markeret til 3

4 RAPPORTER OG BEGREBER Det skal bemærkes, at der ikke er tale om en fyldestgørende men blot en introducerende præsentation af rapporttyperne i det efterfølgende. RAPPORTTYPE: AFGANG Rapportvariant 1 RAPPORT 1 Kommuner juni 2015 juni 2014 ialt Ialt Ledere m.fl., undervisningsområdet juni 2014 ansat i den juni måned 2014 = som forlod = 382 som forlod (overgik til anden stilling, ansættelses-, aflønningsform eller andet) = 106 overenskomst ansat begge år men med skift i overenskomst = 0 Ialt Den samlede afgang er opgjort til ( )=

5 RAPPORTTYPE: AFGANG Rapportvariant 2 I denne variant er en udvidet til udover lederen at omfatte lærergruppen, hvilket medfører ændrede oplysninger i forhold til den foregående rapport RAPPORT 2 Kommuner juni 2015 juni 2014 ialt I alt Ledere m.fl., undervisningsområdet Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv Tabellen viser tallene for såvel den enkelte overenskomst som for en samlet. Det mest interessante er dog disse 2 nøgletal er her 35 ledere og 635 lærerne = 670 overenskoms som har skiftet overenskomst er henholdsvis: 71og 313 = 384 Som det ses optræder der nu 71 under overenskomst, hvor antallet i RAPPORT 1 var = 0. Til gengæld er antallet af ledere, der har forladt en nu kun 31 mod før 106. Forskellen skyldes at de tidligere 106 fordeler sig med 71, som skiftede fra ledergruppen til basisgruppen (lærere) og 35, som overgår til en anden ikke angivet. Tilsvarende ses at 313 fra lærergruppen overgår til ledergruppen mens 635 overgår til en anden og ubeskrevet. Det ses, at der kun sker optælling i dette felt i det omfang antallet af variable er større end 1. 5

6 RAPPORTTYPE: AFGANG Rapportvariant 3 Forspalte: Ansættelsesgruppe I denne variant er forspalten ændret til ansættelsesgruppe med fordelingsvariablerne overenskomstansatte eller tjenestemænd. RAPPORT 3 Kommuner juni 2015 juni 2014 Ansættelses gruppe Ansættelsesgruppe ialt Ialt ansatte Tjenestemænd I kolonnen Ansættelsesgruppe (se kolonnen overenskomst i rapport 2)er der registreret henholdsvis 47 og 29, i alt 76. Disse omfatter som har skiftet ansættelsesstatus. 47 har skiftet fra overenskomstansat til tjenestemandsansættelse og 29 er skiftet fra tjenestemands- til overenskomstansættelse. i alt er nu opgjort til i alt 564 mod 488 i rapportvariant 1 og 3. Differencen skyldes at de opgjorte 76 som har skiftet ansættelsesstatus medregnes i den samlede afgang. 6

7 RAPPORTTYPE: TILGANG RAPPORT 4 Tilgang Kommuner juni 2015 juni 2015 Tilgang til Tilgang til Tilgang ialt I alt Ledere m.fl., undervisningsområdet juni 2015 i juni måned 2015 = Tilgang til i tilgang fra anden = 107 Tilgang til Tilgang fra anden (overenskomst, ansættelses-, aflønningsform eller andet)= 353 overenskomst Da der kun er valgt 1 overenskomst er antal her = 0 (Da der kun er valgt 1fordelingsvariabel i forspalten, se rapport 1 og 2) Tilgang Ialt Den samlede tilgang til en er: =

8 RAPPORTTYPE: ALDERSFORDELT RAPPORT 5 Aldersfordelt Kommuner juni 2015 juni 2014 pers. under 20 pers pers pers pers pers pers. over 62 Ialt Ledere m.fl., undervisningsområdet I rapport 5 ses den samlede afgang = 488 fordelt på aldersgrupper. Alderen er fastsat pr. juni Der er mulighed for forskellige valg af intervaller i feltet 8

9 RAPPORTTYPE: PERSONALEOMSÆTNING RAPPORT 6 Personaleomsætning Kommuner jun 2015 jun 2014 Tilgang til Tilgang til jun 2015 Netto kommune stigning Ialt Ledere m.fl., undervisningsområdet Udover de nøgletal, der blev vist i rapport 1 og 4 ses at der i rapport med personaleomsætning opgives tal for hvor mange der kommune som har skiftet kommune = 148 samt opgørelse af Nettostigning forskellen i antal i en juni 2015 og juni 2014: = -28 Beregningen af nettostigningen eller omsætningen i rapport 5 ses herunder Beregning af Nettostigning Personer i alt 488 Tilgang 353 Tilgang til 107 i alt 460 Nettostigning/ omsætning 28 9

10 RAPPORTTYPE: PERIODELÆNGDE RAPPORT 7 Periodelængde Kommuner maj måned. 2 3 måneder. 4 6 måneder måneder. 1 2 år. 2 3 år. 3 5 år. over 5 år Ialt 34 2,9% 0,0% 0,0% 8,8% 5,9% 26,5% 23,5% 32,4% Ledere m.fl., undervisningsområdet 34 2,9% 0,0% 0,0% 8,8% 5,9% 26,5% 23,5% 32,4% der var registreret i maj 2015 men ikke juni måned 2015 De øvrige felter/kolonner indeholder den procentvise fordeling på længden af den perioden de registrerede i afgang har været ansat. 1 måned af i afgang som har været ansat 1 måned: 2,9% af 34 = 1 I denne rapporttype registreres skift i henholdsvis medarbejdernumre og institutionskoder, hvorfor det ved organisationsændringer vil kunne forekomme, at der registreres en kortere ansættelsestid end den egentlige. En person, der eksempelvis har skiftet inden for organisationen pr. 1. januar - men i øvrigt har været ansat i flere år - vil i rapporten blive registreret med for ansættelse for 5 måneder (januar, februar, marts, april og maj ). Der kan dermed eventuelt være en tendens til at omsætningen i denne rapport overvurderes. Der arbejdes fortsat på at tage højde for at en bruger skifter central og alle dermed får nyt medarbejdernummer. I øjeblikket registreres dette i denne rapport som afgang. 10

11 RAPPORTTYPE: 5 ÅRS UDVIKLING RAPPORT 8 5 års udvikling Juni måned Kommuner jun 2015 I rapporten ses hvorledes antallet af i en valgt stillingsgruppe her Ledende skolepsykologer under overenskomstgruppen Ledere m.fl., undervisningsområdet udvikler sig over en 5 års periode (der kan vælges mellem1 5 år). I rapporten er valgt juni måned 2015 jun 2010 jun 2011 jun 2012 jun 2013 jun 2014 jun 2015 overenskomst stilling Ialt Ialt 55 Ledere m.fl., undervisningsområdet Ledende skolepsykologer Akademikere, KL Psykologer Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. Skolepsykologer 3 4 Ledere m.fl., undervisningsområdet Skolepsykologer med særlige beføjelser Afgået Juni 2010 i stillingsgruppe 2010 (5 år før valgt år_måned) Forspalten overenskomst og stilling angiver, hvilken overenskomst henholdsvis stilling ne i afgang er registret i de følgende 5 år. Omfatter som ikke længere er i data 11

12 RAPPORTTYPE: LØNNIVEAU TIL-/AFGANG RAPPORT 9 Lønniveau til /afgang Kommuner juni 2015 juni 2014 afgang ansat begge år tilgang Løn afgang Løn ansatte begge år Løn tilgang I alt Ledere m.fl., undervisningsområdet Rapporten viser den gennemsnitlig (måneds)løn for i afgang, i tilgang eller ansat begge år (eller rettere både juni 2014 og juni 2015). som var i afgang fra. Bemærk at i forhold til det opgjorte antal i afgang i eksempelvis rapporten om personaleomsætningstidligere rapporten er antallet her =636 og ikke 488. Dette skyldes, at der i denne rapporttype medtages antal under Skift i kommune i såvel afgang som tilgang Kategori Personer kommune 148 i alt 636 Tilgang 353 Tilgang til 107 kommune 148 i alt 608 Nettostigning/ omsætning 28 én kommune modsvares jo af tilgang til en anden kommune så længe skiftet foregår inden for samme. Løn afgang Denne gennemsnitsløn er beregnet på baggrund af gennemsnitslønnen juni 2014 justeret med reguleringsprocenten pr. juni 2015: Gnst. månedsløn juni 2014 * (reg. juni 2015/reg. juni 2014) Der er således anvendt samme sats niveau. Der er hermed ikke er taget højde for eventuelle ændringer i lønnen for i afgang efter juni 2014 og inden juni

Personaleomsætningsstatistik

Personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistik Statistikken er baseret på månedlige indberetninger med data for ansat i den kommunale eller regionale og registreret med løn. Dette kan medføre, at i ulønnet orlov eller i

Detaljer

Grænseflade til hentning af eksamenskarakterer fra Netprøver.dk

Grænseflade til hentning af eksamenskarakterer fra Netprøver.dk Grænseflade til hentning af eksamenskarakterer fra Netprøver.dk Dato: 06-02-2017 Version Status 1.0 Gældende fra den 7. februar 2017 Ansvarlig Jan Hauerslev Side 2 af 13 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Detaljer

Oprettelse af koblinger

Oprettelse af koblinger Oprettelse af koblinger Hvis der til en undervisning (skemabrik) skal knyttes flere lærere, klasser, fag og/eller lokaler, der skal have undervisning samtidig, benævnes det i Untis som en kobling. Koblingen

Detaljer

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5

SmartAir TS1000. Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 SmartAir TS1000 Konvertéring af updater fra 4.23 til 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Konvertering trin for trin... 3 Tilslut enheder til Updateren... 3 Afinstallere BDE filerne... 4 Hent Konverteringsfilerne...

Detaljer

Webservice til indberetning af kompetencedækning i folkeskolen Skoleåret

Webservice til indberetning af kompetencedækning i folkeskolen Skoleåret Webservice til indberetning af kompetencedækning i folkeskolen Skoleåret 2016-2017 Af Henrik Rosendahl-Kaa Opdateret: 21-12-2016 Dette notat beskriver kort webservicen hørende til Indberetning af kompetencedækning.

Detaljer

Håndtering av elever etter at det ikke lengre er mulig å Re-Registrere. Redigert 26/5-2014

Håndtering av elever etter at det ikke lengre er mulig å Re-Registrere. Redigert 26/5-2014 Håndtering av elever etter at det ikke lengre er mulig å Re-Registrere. Redigert 26/5-2014 1/ Innholdsfortegnelse Håndtering av elever etter at det ikke lengre er mulig å Re-Registrere.... 1 1. Slå av

Detaljer

Quiz Uge 4 torsdag første time

Quiz Uge 4 torsdag første time Quiz Uge 4 torsdag første time Hotel med gæster Programmér metoden stayingforatleast. Metoden skal returnere alle de gæster, der bliver boende i mindst d dage. Udvid Guest-klassen med de nødvendige get-metoder.

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

RAPPORTER Håndbog RAPPORTER ROLLE RAPPORT BESKRIVELSE. Medarbejder. Min læringshistorik. Mine gennemførte aktiviteter.

RAPPORTER Håndbog RAPPORTER ROLLE RAPPORT BESKRIVELSE. Medarbejder. Min læringshistorik. Mine gennemførte aktiviteter. Medarbejder Min læringshistorik Mine gennemførte aktiviteter. Medarbejder Leder Leder Underviser Mine tilmeldinger Ansattes læringshistorik Mit teams tilmeldinger Evalueringsskema Denne rapport viser dine

Detaljer

i den nederste figur pi næste side har hældningen 0, fordi ^r P \ J = -2x Teori for lineær sammenhæng o T E O R I F O R LINEÆR SAMMENHÆNG

i den nederste figur pi næste side har hældningen 0, fordi ^r P \ J = -2x Teori for lineær sammenhæng o T E O R I F O R LINEÆR SAMMENHÆNG 3.Teori for lineær sammenhæng o T E O R I F O R LINEÆR SAMMENHÆNG Definition 3.1: Lineær sammenhæng Ved en W *. W ^ - s en ret linje e n sammenhæng, hvor grafen er Hældningen er det stykke a, Linjen ;

Detaljer

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10-14905

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10-14905 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: NOTAT om LP-modellen Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 26. august 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10-14905 LP-modellen (LP) Denne analysemodel er

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Oktober 2015 Søndag 11. oktober: Skilsmisse er tema i alle landets statskirker. Teksten er fra Markus 10, 2-9; «Det Gud har sammenføyd skal mennesker ikke skille». Vi hadde

Detaljer

Særskilte kompetansutfordringer

Særskilte kompetansutfordringer Særskilte kompetansutfordringer 28.06.2013 Kunnskapsinnhentning verdiskaping i Nord Kompetanse, forskning og innovasjon i Nord-Norge Hurtigst voksende økonomisk konsulentvirksomhed i Norden København,

Detaljer

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. OKTOBER 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. OKTOBER 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. OKTOBER 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Detaljer

FILTRERING AF RAPPORTER

FILTRERING AF RAPPORTER FILTRERING AF RAPPORTER Når en rapport er publiceret, er det muligt at filtrere i den. Det er nyttigt, hvis man fx ønsker at segmentere på bestemte svar. Men før det kan lade sig gøre, skal du specificere,

Detaljer

Indholdsfortegnelse. Version

Indholdsfortegnelse. Version Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Ansat... 5 Min læringshistorik... 5 Mine tilmeldinger... 6 Leder... 7 Ansattes læringshistorik... 7 Mit teams tilmeldinger... 9 Underviser... 10 Evalueringsrapport...

Detaljer

Samtaler med barn og unge. Terapeutiske innfalsvinkler Gunnar Eide

Samtaler med barn og unge. Terapeutiske innfalsvinkler Gunnar Eide Samtaler med barn og unge Terapeutiske innfalsvinkler Gunnar Eide Fortællingernes betydning Narrativ = Fortælling Mennesket er aktivt fortolkende væsener. Vi bruger fortællingen til: at skabe en ramme

Detaljer

Last ned Vurdering for læring i klasserommet - Trude Slemmen. Last ned

Last ned Vurdering for læring i klasserommet - Trude Slemmen. Last ned Last ned Vurdering for læring i klasserommet - Trude Slemmen Last ned Forfatter: Trude Slemmen ISBN: 9788205406162 Antall sider: 190 Format: PDF Filstørrelse:36.02 Mb Vurdering FOR læring handler om at

Detaljer

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet

Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet Kom godt i gang - med IDEX Kvalitets Kontrol Program til RengøringsSystemet 2009 by Aps Data-know-how Version 2.0.4 Revision 19.02.2009 Introduktion Kvalitets Kontrol Programmet IDEX er baseret på den

Detaljer

Forslag til ændringer i budgetgrundlaget

Forslag til ændringer i budgetgrundlaget Forslag til ændringer i grundlaget - opfølgning Politikområde: Bilagsnr. 3 Indsendt af Institution/afdeling: JOBS Navn på forslag (bemærkning): Familiekonsulent til integrationsområdet Med virkning fra:

Detaljer

Hvordan bruger jeg bankkonti i NAV/C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV

Hvordan bruger jeg bankkonti i NAV/C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5/NAV Sådan bruger du bankkonti i NAV/C5 Denne vejledning beskriver, hvordan bankkonti oprettes og sættes op I NAV/C5, samt hvordan bankkonti bruges i finanskladder. Vejledningen beskriver ikke import og afstemning

Detaljer

Bilag 2: Metode til vurdering af miljøpåvirkninger

Bilag 2: Metode til vurdering af miljøpåvirkninger Bilag 2: Metode til vurdering af miljøpåvirkninger En vurdering af miljøpåvirkninger sigter mod at identificere og evaluere signifikante effekter, som har en stor sandsynlighed for at ske. Vurderingen

Detaljer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer

VEJLEDNING. Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer VEJLEDNING OPLADNING Oplad batteriet 8 12 timer ved første opladning. Herefter 3 5 timer START 1. Indsæt simkort og batteri. (Husk at vælge pinkode fra inden du sætter simkortet i enheden, det gøres ved

Detaljer

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen 1 af 5 Formål: Man vet eksakt hvordan et større eller mindre antall aktiviteter skal plasseres, og man vil på raskeste måte få dette overført til komprimert plan (KomprGrid) og klartekstplan (SkemaGrid)

Detaljer

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016

NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1 NVF-utvalgs konkretisering av arbeidsområde, virksomhetsplanlegging og rapportering for perioden 7/2012-6/2016 1. Innledning Utvalg skal konkretisere sitt tildelte arbeidsområde og lage virksomhetsplan

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Velkommen til den skriftlige prøve i hørelære og teori! 1. Auditiv prøve. Navn: Hovedfag:

Velkommen til den skriftlige prøve i hørelære og teori! 1. Auditiv prøve. Navn: Hovedfag: Velkommen til den skriftlige prøve i hørelære og teori! 1. Auditiv prøve Navn: Hovedfag: *5 A 2 1. Auditiv prøve Opgave 1a Du hører nu uddrag af 4 musikstykker. Bestem stilperioden for hvert eksempel og

Detaljer

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note SIA/CID Konvertering 18. december 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt. Oplysningerne

Detaljer

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet

Forskningsdesign og metode. Jeg gidder ikke mer! Teorigrunnlag; Komponenter som virker på læring. Identitet Jeg gidder ikke mer! Hvad er det, der gør, at elever, der både er glade for og gode til matematik i de yngste klasser, får problemer med faget i de ældste klasser? Mona Røsseland Doktorgradsstipendiat

Detaljer

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og medier og Kulturarvsstyrelsen

ABM standard arbejdsgruppen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og medier og Kulturarvsstyrelsen nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og medier og Kulturarvsstyrelsen Titel : Mapning Regin til DKABM Dato : 2007-05-04 Status : Gældende ABM-specifikation Sekretariat: Publicering: Kulturarvsstyrelsen

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 200205238-4 200302969-2/JHB 16.03.2003

Deres ref Vår ref Dato 200205238-4 200302969-2/JHB 16.03.2003 Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200205238-4 200302969-2/JHB 16.03.2003 Anmodning om å vurdere om anskaffelsesreglene kommer til anvendelse, når det skal inngås avtale om driftstilskudd

Detaljer

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper

Sådan optimerer du dine. call to action-knapper Sådan optimerer du dine call to action-knapper 213,16% flere konverteringer Statistisk signifikansniveau: 99% Lille ændring på siden STOR EFFEKT på beslutningen Det kritiske punkt mellem bounce og konvertering

Detaljer

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed

2.15 21/05/2013 Tilføjet dokumentation af bvn input for GetEngagementDetailed APOS2 REST API Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Detaljer

Ved nogle statistikker skal man angive den bibliografiske base. Det er koden for det bibliografiske

Ved nogle statistikker skal man angive den bibliografiske base. Det er koden for det bibliografiske 1. UDVIDET STATISTIK For stort set alle statistikker gælder, at man kan anvende en inddata fil. Inddata filen kan fx være en søgning, der er lagret på serveren. Den kan også være et udtræk vi jobbet ret-01.

Detaljer

JERNBANEVERKET TEKNISK REGELVERK TUNNELER

JERNBANEVERKET TEKNISK REGELVERK TUNNELER JERNBANEVERKET TEKNISK REGELVERK TUNNELER Til Jernbaneverket Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 JERNBANEVERKET TEKNISK REGELVERK TUNNELER JERNBANEVERKET TEKNISK REGELVERK TUNNELER Revision 1.0 Dato 07-06-2013

Detaljer

Bilag 6. Slutrapport for prosjektet

Bilag 6. Slutrapport for prosjektet Bilag 6. Slutrapport for prosjektet DATO: 21-01-2015 1. Prosjektets sagsnr. 14-32640-000017 2. Prosjekttitel (og evt. akronym) Genetisk undersøgelse af udryddelsestruede linjer af Dansk Jysk Malkekvæg.

Detaljer

Programmering og Problemløsning, 2017

Programmering og Problemløsning, 2017 Programmering og Problemløsning, 2017 Typer og Mønstergenkendelse Part III Martin Elsman Datalogisk Institut Københavns Universitet DIKU 27. Oktober, 2017 Martin Elsman (DIKU) Programmering og Problemløsning,

Detaljer

Modul Specifikation Skrevet af. Gruppen. Version 1.0

Modul Specifikation Skrevet af. Gruppen. Version 1.0 Modul Specifikation Skrevet af Gruppen. Version 1.0 Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1. FORMÅL...4 1.2. REFERENCER...4 2. MODUL OVERSIGT...5 3. MODUL GUIDE...6 3.1. CGUARDLOGRECORDSET...6 3.1.1.

Detaljer

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. marts 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Detaljer

KidsMonitor - manual til Institusjonsadministrasjon

KidsMonitor - manual til Institusjonsadministrasjon KidsMonitor - manual til Institusjonsadministrasjon Ver. 5.0 Jan. 2015 Forårsvej 23 2930 Charlottenlund E: info@thecomeandgocompany.com M: +45 53 63 99 59 Innledning Følgende manual skal brukes til, å

Detaljer

KidsMonitor - manual til Institusjonsadministrasjon

KidsMonitor - manual til Institusjonsadministrasjon KidsMonitor - manual til Institusjonsadministrasjon Ver. 4.0 Jan. 2015 Forårsvej 23 2930 Charlottenlund E: info@thecomeandgocompany.com M: +45 53 63 99 59 Innledning Følgende manual skal brukes til, å

Detaljer

Oversigt [LA] 11, 12

Oversigt [LA] 11, 12 Oversigt [LA] 11, 12 Nøgleord og begreber At diagonalisere en matrix Diagonalisering og egenvektorer Matrixpotens August 2002, opgave 2 Prikprodukt Skalarprodukt Længde Pythagoras formel Cauchy-Schwarz

Detaljer

Inverter (vekselretter)

Inverter (vekselretter) Invertere - Optimering af belastning: Inverter (vekselretter) Maximum power point tracking (MPPT) 800 W/m2 6,9 A maximum power point Tilpasser automatisk belastningen til maximum power point 6,9 A Effekt:

Detaljer

Præsentation Uddelingskopier

Præsentation Uddelingskopier Præsentation Uddelingskopier Se præsentationen med animationer på www.systime.dk Afstemning af banken foretages ved, at sammenholde kasserapporten med kontoudskriftet fra banken. Kasserapport (Se afsnit

Detaljer

Oversigt [LA] 11, 12

Oversigt [LA] 11, 12 Oversigt [LA] 11, 12 Nøgleord og begreber At diagonalisere en matrix Diagonalisering og egenvektorer Matrixpotens August 2002, opgave 2 Prikprodukt Skalarprodukt Længde Pythagoras formel Cauchy-Schwarz

Detaljer

Geometri, (E-opgaver 9b)

Geometri, (E-opgaver 9b) Geometri, (E-opgaver 9b) Indhold GEOMETRI, (E-OPGAVER 9B)... 1 Arealet af en er ½ højde grundlinje... 1 Vinkelsummen i en er altid 180... 1 Ensvinklede er... 1 Retvinklede er... Sinus,... FORMLER... 3

Detaljer

Quiz Uge 4 torsdag første time

Quiz Uge 4 torsdag første time Quiz Uge 4 torsdag første time Skov med hjorte (stag = hjort) Programmér metoden ofspecies. Metoden skal returnere en hjort af arten species. Hvis der ikke findes en sådan hjort returneres null. Udvid

Detaljer

Ikrafttredelse: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: Utsteder: KS

Ikrafttredelse: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: Utsteder: KS Status: Historisk Ikrafttredelse: 01-01-2010 Type: Sentrale forbundsvise særavtal Nummer: 2214 Utstedelse:: 01-01-2010 Utsteder: KS Utskrevet av: Knut Simble Dato: 10-01-2012 1 / 6Kommuneforlaget Side

Detaljer

Serveropsætning Batchjob og Rapporter

Serveropsætning Batchjob og Rapporter APPENDIKS 2 : Server opsætning, batchjob og Rapporter Version 1.0.1 Serveropsætning Batchjob og Rapporter Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 OndutyPlanner

Detaljer

3-FASET SYMMETRISK BELASTNING. Én definition Stjernekoblede symmetriske belastninger Trekantskoblede symmetriske belastninger

3-FASET SYMMETRISK BELASTNING. Én definition Stjernekoblede symmetriske belastninger Trekantskoblede symmetriske belastninger AC 3-FASET SYMMETRISK BELASTNING Én definition Stjernekoblede symmetriske belastninger Trekantskoblede symmetriske belastninger Én definition af betingelser for symmetri: Netstrømmene er lige store i de

Detaljer

Designvejledning. Papirlinie

Designvejledning. Papirlinie Designvejledning Papirlinie Grafisk design: kühnel Tekst: Charlotte Sten Jacobsen Køge Kommune December 2002 4 Indhold 1 Brevpapir 6 Stregsystemet 6 Fortrykt brevpapir 6 Afsenderinformation 6 Typografi

Detaljer

Vektorer. i planen. Et opläg. Udgave Karsten Juul

Vektorer. i planen. Et opläg. Udgave Karsten Juul Vektorer i planen. Et opläg. Udgave 2. 3 4 4 2 2011 Karsten Juul Til eleven FormÅlet med dette häfte er ikke at du skal få träning i at skrive besvarelser af standardopgaver. FormÅlet er at du skal få

Detaljer

Kuhn - reoccuring revolutions

Kuhn - reoccuring revolutions Kuhn - reoccuring revolutions Jesper Svenning Andersen, 20050644 Haakon Nergaard, 20053558 Avleveringsdato: 16.01.2007 Forord Etter å ha skrevet endel oppgaver gjennom tidene begynner det å danne seg en

Detaljer

Læsevejledning i et ændringsperspektiv. Seminar for skoleledere. Jørgen Frost. Thorshavn, 4. september 9-12. Institutt for spesialpedagogikk

Læsevejledning i et ændringsperspektiv. Seminar for skoleledere. Jørgen Frost. Thorshavn, 4. september 9-12. Institutt for spesialpedagogikk Læsevejledning i et ændringsperspektiv Seminar for skoleledere Thorshavn, 4. september 9-12 Jørgen Frost En læsevejleder er...en ændringsagent, som i samarbejde med skoleleder skal medvirke i en proces,

Detaljer

Justisdepartementet, Lovavdelingen Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Att.: knut.hustad@jd.dep.no. 28 april 2010. Re.: Metodekontrollutval et NOU 2009 15

Justisdepartementet, Lovavdelingen Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Att.: knut.hustad@jd.dep.no. 28 april 2010. Re.: Metodekontrollutval et NOU 2009 15 Justisdepartementet, Lovavdelingen Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo Att.: knut.hustad@jd.dep.no 28 april 2010 Re.: Metodekontrollutval et NOU 2009 15 Som advokat for Scandinavian Tv Organisations Against Piracy

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 09 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter

Statistikkpakken - Gruppe 09 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Statistikkpakken - Gruppe 09 Mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger, høye frie disponible inntekter Tabell 1 Lønnsutvikling for fast- og timelønte hoved- og bistillinger i Gruppe

Detaljer

Rapport. Livet i bofællesskab Midtvejsrapport fra et forskningsprojekt

Rapport. Livet i bofællesskab Midtvejsrapport fra et forskningsprojekt SOR Rapport Utgave 2 2002 48. Årgang Karen Christensen Livet i bofællesskab Midtvejsrapport fra et forskningsprojekt Side 4 Johans Tveit Sandvin Meget er forskjellig, men er det utenpå? Likheter og forskjeller

Detaljer

Betjeningsvejledning. SMS 8500 V5 - Kortdata Eksport

Betjeningsvejledning. SMS 8500 V5 - Kortdata Eksport Betjeningsvejledning SMS 8500 V5 - SMS 8500 V5 - Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Detaljer

Lektion 2. Differentiable funktioner. Den afledte funktion, differentialkvotienten. Tangent og lineær approximation. Maksimum og minimum

Lektion 2. Differentiable funktioner. Den afledte funktion, differentialkvotienten. Tangent og lineær approximation. Maksimum og minimum Lektion Differentiable funktioner Den afledte funktion, differentialkvotienten Tangent og lineær approimation Maksimum og minimum Taylor polynomiet Opgaver Differentiable funktioner Lad f() være en kontinuert

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Nøgleord og begreber

Nøgleord og begreber Oversigt [LA] 0 Nøgleord og begreber Egenværdi Egenvektor Hvordan findes egenværdier Karakteristisk polynomium Egenrum Uafhængige egenvektorer Hvordan beregnes egenvektorerne Angivelse af egenrum Calculus

Detaljer

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING. www.p-touch.com

BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING. www.p-touch.com BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 2480 Læs denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hånden, så De hurtigt kan konsultere den. Les nøye

Detaljer

Vi viser til departementets brev av 1. desember 2006, og avgir herved uttalelse fra Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA).

Vi viser til departementets brev av 1. desember 2006, og avgir herved uttalelse fra Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA). Oslo, 27.februar 2007 Utg.jnr. 070028 Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-postadresse: evi@aid.dep.no Deres ref.: 200607102-/EVI EU-kommisjonens grønnbok om arbeidsrett

Detaljer

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor

Sysselsetting og lønn i offentlig sektor 11.3.2009 Vedlegg 8 Sysselsetting og lønn i offentlig sektor Utarbeidet av sekretariatet 1 INNLEDNING... 1 2 OFFENTLIG SEKTOR SETT UNDER ETT... 1 3 STATLIG SEKTOR... 3 4 KOMMUNAL OG FYLKESKOMMUNAL SEKTOR...

Detaljer

Arbeidsrettede kommunikative (problemløsnings)oppgaver. Michael Svendsen Pedersen Lektor emeritus, Roskilde Universitet, Danmark

Arbeidsrettede kommunikative (problemløsnings)oppgaver. Michael Svendsen Pedersen Lektor emeritus, Roskilde Universitet, Danmark Arbeidsrettede kommunikative (problemløsnings)oppgaver Michael Svendsen Pedersen Lektor emeritus, Roskilde Universitet, Danmark misvpe@ruc.dk Hva er en kommunikativ problemløsningsoppgave? Definisjon TASK

Detaljer

Bli kjent med Lønnskostnader. Veien fra tro til vitenskap!

Bli kjent med Lønnskostnader. Veien fra tro til vitenskap! Bli kjent med Lønnskostnader Veien fra tro til vitenskap! Denne manualen skal gi deg som administrativ bruker av Tidsbanken bedre oversikt over hvilke muligheter som finnes i Tidsbanken rundt lønnskostnader

Detaljer

Konceptuel model for Aktør/adresse

Konceptuel model for Aktør/adresse Konceptuel model for Aktør/adresse Præsentation for Videnskabsministeriet 6. december 2005 Revideret 7. december 2005 Udkast til fælles offentlig konceptuel begrebsmodel for aktører og tilknyttede adresser

Detaljer

Hvorfor simulering ikke kan erstatte praksis

Hvorfor simulering ikke kan erstatte praksis Hvorfor simulering ikke kan erstatte praksis Knut Astad, seniorrådgiver Høgskolen Betanien, torsdag 18. juni 2015 Generelt EØS-avtalen artikkel 30 For å lette adgangen til å starte og utøve virksomhet

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten B-rundskriv nr: 11/2010 Saksnr: 10/01565-1 Arkivkode: 515 Dato: 30.8.2010 Saksbehandler: Analyse og økonomi Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten BEREGNING AV LØNNSMASSE, MIDLER OG DISPONERING

Detaljer

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring

SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring SFS 2213 - Undervisningspersonalet i kommunal og fylkeskommunal grunnopplæring 1. Hjemmelsgrunnlag m.v. Denne særavtalen er inngått med hjemmel i HA del A 4-3. Hovedtariffavtalens bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Quiz Uge 4 mandag første time

Quiz Uge 4 mandag første time Quiz Uge 4 mandag første time Realisering af én-til-mange A * B Hvilke kodestumper realiserer ovenstående en-til-mange relation? 1 import java.util.*; public class A { private ArrayList list; 3 import

Detaljer

4.5 ISLAND 4.5.0 INNHOLD

4.5 ISLAND 4.5.0 INNHOLD KAPITTEL 4 NASJONAL ORGANISASION Antall sider: 10 Denne side er nr. 1 4.5 4.5.0 INNHOLD 4.5.0...1 4.5.1 ORGANISATION OG BEREDSKAP...2 1. Generelt...2 2. Ansvar...2 3. Organisation...2 4. Miljøstyrelsen

Detaljer

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen. Tplan version 28.2 Skoleåret 2006-2007 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 1 af 9 TPLAN VERSJON 28.2 OG SOMMEREN 2006...2 NYHEDER I WINTP...4 Import af Holdbetegnelser...5 Import af Fagregister...6 Import af Blokregister...9 2 af 9 Tplan versjon 28.2 og sommeren 2006 Til mine

Detaljer

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Vejle d 17-3 -1916 Til Vejle Fattige- Udvalg Undertegnede Økonom og Opsynsmand ved Vejle Forsørgelsesanstalt Opsiger herved min Stilling til fratrædelde snarest mulig paa grund af at jeg skal overtage

Detaljer

Brandsikringsautomatik

Brandsikringsautomatik Brandsikringsautomatik BR-A3 Gateway, Modbus RTU, RS485 02-01-2018 10:27 Side 1/9 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse 3 Opkobling 4 GateWay opsætning 5 DIP switch 5 LED display 5 Gateway registre

Detaljer

Det Danske Bogmarked 2001-2005

Det Danske Bogmarked 2001-2005 Det Danske Bogmarked 2001-2005 Rapport med anbefalinger fra udvalget vedrørende fremtidens danske bogmarked Kolofon Udgivet af: Kulturministeriet, 2006 Forside: e-types A/S Det Danske Bogmarked 2001-2005

Detaljer

Besvarte / Inviterte

Besvarte / Inviterte Utvalg År Besvarte / Inviterte Prikket Sist oppdatert Høst 2012 61228 / 76559 (79,97 %) 27.04.2013 Høst 2011 60353 / 76721 (78,67 %) 27.04.2013 Undervisningsevaluering Akershus (Høst Akershus (Høst 1.

Detaljer

SOS1120 Kvantitativ metode. Regresjonsanalyse. Lineær sammenheng II. Lineær sammenheng I. Forelesningsnotater 11. forelesning høsten 2005

SOS1120 Kvantitativ metode. Regresjonsanalyse. Lineær sammenheng II. Lineær sammenheng I. Forelesningsnotater 11. forelesning høsten 2005 SOS1120 Kvantitativ metode Regresjonsanalyse Forelesningsnotater 11. forelesning høsten 2005 Per Arne Tufte Lineær sammenheng I Lineær sammenheng II Ukelønn i kroner 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

Detaljer

SCRAPLIGHTS. responsibly reimagining cardboard boxes

SCRAPLIGHTS. responsibly reimagining cardboard boxes SCRAPLIGHTS responsibly reimagining cardboard boxes 2 3 Seth Grizzle vandt sin første farvekonkurrence som 8 årig, mens Jonathan Junker dimitterede som cykelrytter på omtrent samme tidspunkt. De har kendt

Detaljer

Ledelsesutvikling gjennom skolevurdering og kulturmøter

Ledelsesutvikling gjennom skolevurdering og kulturmøter F O R S K N I N G S S E R I E E U R E K A NR. 1-2006 Lejf Moos (red.), Øystein Ballo, Nils Gjermund Næss og Peter Ulholm Ledelsesutvikling gjennom skolevurdering og kulturmøter et dansk-norsk aksjonsforskningsprosjekt

Detaljer

PKI. Obligatorisk oppgave 1 i INF5210. Gruppe 3. Torstein Risnes Kjersti Vormedal Rasmus Andersen Rune Kristian Viken

PKI. Obligatorisk oppgave 1 i INF5210. Gruppe 3. Torstein Risnes Kjersti Vormedal Rasmus Andersen Rune Kristian Viken PKI Obligatorisk oppgave 1 i INF5210 Gruppe 3 Torstein Risnes Kjersti Vormedal Rasmus Andersen Rune Kristian Viken Innhold: INNLEDNING... 3 PKI-INFRASTRUKTURENS MÅL, BAKGRUNN OG HISTORISKE UTVIKLING...

Detaljer

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Detaljer

De skjulte karakterene METODERAPPORT SKUP 2009. John Bones og Frank Ertesvåg. SIDE 16, 17, 18, 19, 20 og 21. GIFT: Tiger Woods og Elin Nordegren

De skjulte karakterene METODERAPPORT SKUP 2009. John Bones og Frank Ertesvåg. SIDE 16, 17, 18, 19, 20 og 21. GIFT: Tiger Woods og Elin Nordegren METODERAPPORT SKUP 2009 GIFT: Tiger Woods og Elin Nordegren Foto: REUTERS Nr. 344 Onsdag 16. desember 2009 Uke 51 Kr. 12,00 Foto: SCANPIX Nr. 327 Søndag 29. november 2009 Uke 48 Kr. 15,00 Dørsalg kr. 20,00

Detaljer

Tillegg: Spørsmål/svar/endringer

Tillegg: Spørsmål/svar/endringer ANSKAFFELSE: VIKARTJENESTER HELSEPERSONELL LEGESPESIALISTTJENESTER VADSØ Tillegg: Spørsmål/svar/endringer Alle spørsmål og endringer legges under fortløpende. Nyeste spørsmål/svar/endring kommer øverst.

Detaljer

ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL Tor Grønvik Bjørn Sævareid

ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL Tor Grønvik Bjørn Sævareid UTDANNINGSFORBUNDET In n: 2 9 JUN 2011 ak:! 1 t j g Doknr.: PROTOKOLL [Ark Beh: År 2011, den 22.juni ble det holdt forhandlinger om særavtale for undervisningspersonalet i folkehøgskolene, Til stede fra

Detaljer

UNI Login Eksportformat Feltdefinitioner

UNI Login Eksportformat Feltdefinitioner UNI Login Eksportformat Feltdefinitioner UNI Login Eksportformat anvendes i forbindelse med eksport via webservicen wsieksport (ws17). WSDL definitionen for wsieksport rummer den formelle definition i

Detaljer

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark Gruppe 1900 (1): Hey :) Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Hej! Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Vem är det? Gruppe 1900 (1): Vi hedder: Viktor, Linnea, Anders og ISabel Jonathan, Emil, Moa, Lisa: vilket land? Gruppe

Detaljer

1 Trigonometriske relationer

1 Trigonometriske relationer gdmandsen.net Ophavsret Kopiering, distribtion og fremvisning af dette dokment eller dele deraf er tilladt i ikke-kommercielle sammenhænge, sålænge dette foregår med tydelig kildeangivelse. Al anden anvendelse

Detaljer

Max Håndvaskeskole. Max Håndvaskeskole. Lærerens manual

Max Håndvaskeskole. Max Håndvaskeskole. Lærerens manual Max Håndvaskeskole Max Håndvaskeskole Lærerens manual Sæt kryds ud for de aktiviteter, hvor man bør vaske hænder bagefter og forklar hvorfor. Før du spiser Når du har været på toilettet Når du har været

Detaljer

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5

1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 FRAVÆRSSTATISTIKK... 4 3 PSN12... 5 3.1 Oppdatering av fraværstabeller... 5 3.2 PSN12S Statistisk sentralbyrå... 7 3.3 PSN12T Statistisk sentralbyrå for IA-bedrifter

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14

Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Lønnsendring i Excel Integrert med Visma Lønn (VAF) Oppdatert 15.05.14 Innholdsfortegnelse Generelt om Visma Lønn Lønnsendring side 3 Forberedelser i Visma Lønn side 4 Hva oppdateres i Visma Lønn? side

Detaljer

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Rekrutteringsbehov i kommunesektoren 2012-2022 Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren i de ulike KS-regionene for 10 år fremover.

Detaljer

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner

Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Statistikkpakken - Gruppe 17 Fylkeskommuner Oversikt over hvilke kommuner som inngår i Gruppe 17 ) - (Fylkeskommuner Kommunenummer Kommunenavn 0100 Østfold fylkeskommune 0200 Akershus fylkeskommune 0400

Detaljer

Absorpsjon av fosfat hos hode-hals kreft pasienter med eller uten refeeding syndrom

Absorpsjon av fosfat hos hode-hals kreft pasienter med eller uten refeeding syndrom Absorpsjon av fosfat hos hode-hals kreft pasienter med eller uten refeeding syndrom Cesilie Mikalsen, Helle Marie Madsen, Irene Wessel, Jens Rikardt Andersen Institutt for Idrett og Ernæring, Københavns

Detaljer

Bruk av CM-kontrakter i forhold til anskaffelsesregelverket

Bruk av CM-kontrakter i forhold til anskaffelsesregelverket Østfold kommunerevisjon IKS Postboks 24 1662 ROLVSØY Att. Torbjørn Østby Deres referanse Vår referanse Dato 2009/332-5-20464/2009-EIGU 200900581-/CPM 25. august 2009 Bruk av CM-kontrakter i forhold til

Detaljer

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler KAPITEL 7 Konfigurationsfiler Alle indstillingerne i ZoomText kan gemmes og hentes frem efter behov. Konfigurationsfilerne indeholder indstillingerne inklusiv forstørrelsen, typen af zoomvindue, skærmfremhævningerne,

Detaljer

Modul nr Newton Engia - Risbjergskolen

Modul nr Newton Engia - Risbjergskolen Modul nr. 1870 Newton Engia - Risbjergskolen Tilknyttet rom: Newton-rom ved Risbjergskolen i Hvidovre, København Danmark 1870 Newton håndbok - Newton Engia - Risbjergskolen Side 2 Kort om denne modulen

Detaljer

Barnehagen i samfunnet. Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning

Barnehagen i samfunnet. Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning Barnehagen i samfunnet Professor Thomas Nordahl Senter for praksisrettet utdanningsforskning Utfordringer i utdanningssystemet Danske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser sett

Detaljer

Matematisk kompetanse en aktivitet

Matematisk kompetanse en aktivitet Matematisk kompetanse en aktivitet Matematisk kompetanse - Aktivitet Hvor mange røde kvadrater? Matematisk kompetanse - Aktivitet Hvor mange røde kvadrater? Prinsipper for god regneopplæring 1. Sett klare

Detaljer