Front-end webklient for Enoro AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Front-end webklient for Enoro AS 22.05.2015"

Transkript

1 Front-end webklient for Enoro AS Hovudprosjekt Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak Lenkje til nettstad: Avdeling for Ingeniør og Naturfag HO2-300 Hovudprosjekt vår 2015

2 STUDENTRAPPORT Postadresse: Postboks 523, 6803 Førde Telefon: Fax: TITTEL Front-end webklient for Enoro AS RAPPORTNR. V.01 DATO PROSJEKTITTEL HO2-300 Hovudprosjekt Forfattarar Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak OPPDRAGSGJEVAR ENORO AS TILGJENGE Open TAL SIDER ANSVARLEGRE RETTLEIAR Joar Sande Tormod Iversen SAMMANDRAG Rapporten omhandlar løysing av Bacheloroppgåva til tre avgangsstudentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane i Sogn og Fjordane, ingeniør elektro- og automatiseringsteknikk, våren Hovudmålet med prosjektet var å utvikla ein front-end for Enoro AS som skal presentere straumforbruk og temperatur visuelt for kundane til kraftbransjen. Rapporten gjennomgår teorien, utviklingsverktøya, utviklinga og produktet. Det er utvikla og testa ein prototype med responsivt webdesign slik at websida automatisk vert tilpassa skjermen den blir nytta på. SUMMARY The report describes the Bachelor project of three automation technology graduate students at Sogn og Fjordane University College, spring The main goal of the project was to develop a front-end web application for Enoro AS. The application should visually represent electricity consumption data and temperature forecast for customers in electric power industry. The report covers the underlying theory, development tools, development process and the software product as a result. A prototype of the responsive web-client has been developed during this Bachelor project, so that this software could be used on devices with different screen sizes and operating systems. EMNEORD: Front-end, API, HTML, CSS, JavaScript, jquery, AJAX, JSON, Database, MVC

3 Forord Ved siste semester på Høgskulen i Sogn og Fjordane, avdeling for ingeniør og naturfag, skal studentane skrive Bacheloroppgåve. Oppgåva omhandlar 20 studiepoeng og tel 2/3 av siste semester. Oppgåva kan studentane definere sjølve, men det vert oppmoda at oppgåva kjem frå ein ekstern oppdragsgjevar, slik at oppgåva vert så nær verkelegheita som mogleg. Prosjektgruppa har fått oppdrag å utarbeide ein front-end web klient for Enoro AS i Dale, der ein skal visuelt presentere data frå Enoro sin eksisterande API. Dette er eit prosjekt som omhandla programutvikling og er relevant for ingeniørutdanninga i automasjon. Stor takk til Enoro AS som har gitt oss denne oppgåva. Vidare vil vi takke Styringsgruppa for rådgjeving og gode tilbakemeldingar. Ingvild Leite for god rettleiing. VRI-prosjektet for økonomisk støtte til gjennomføring av oppgåva. Lenkje til nettstad: Prosjektgruppa: Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak Prosjektleiar Gruppemedlem Gruppemedlem Styringsgruppe: Prosjektansvarleg er Joar Sande. Kontaktperson hos Enoro AS Tormod Iversen Førde ANDRII PETRYCHAK ANDERS AALEN KIM RENÉ MERKESVIK

4 Fagtermar AJAX API Back-End Bootstrap CSS Database DOM DOM-element Front-end Git GUI HTML HTTP Java Java Swing JavaFX JavaScript jquery JSON Responsiv layout REST UI URL Asynchronous JavaScript and XML Application Programming Interface Server Front-end rammeverk Cascading Style Sheets Strukturert samling av data Document Object Model Document-, Object- og Model element Webapplikasjonsklient Versjonskontrollsystem Graphical User Interface HyperText Markup Language Hypertext Transfer Protocol Objektorientert programmeringsspråk Grafisk brukargrensesnitt (GUI) Java Grafisk brukargrensesnitt (GUI) Java Et skriptspråk Liten, rask og funksjonsrik Javascript bibliotek JavaScript Object Notation Tilpassing til forskjellige skjermar Representional state transfer User Interface Uniform Resource Locator

5 Innhaldsliste Forord... 3 Samandrag Innleiing Programmeringsspråk Val av programmeringsspråk Teori Front- end (Klient) HTML5 (Hyper Text Markup Language 5) CSS (Cascading Style Sheets) Javascript AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) jquery JSON (JavaScript Object Notation) Bootstrap Highcharts Back- end (Server- side) API Database ASP.NET MVC Epoch Time Origin Resource Sharing Utviklingsverktøy SublimeText Git GitHub Google Chrome Postman REST Client Visual Studio Inspinia Admin Theme Utvikling av front- end web klient Krav for spørjing mot API Manuell testing av resurs Spørjing i front- end klienten mot Enoro AS sin API Respons frå Enoro AS sin API Visualisering med Highcharts... 17

6 5.5 Vêrvarsel Produkt Front- end webklient Drøfting av resultat Vidare utvikling Konklusjon Prosjektadministrasjon Organisering Oppdragsgjevar Styringsgruppe Prosjektgruppa Prosjektsperiodar Gjennomføring i forhold til plan Rammer Milepelar Møteplan Møter med oppdragsgjevar Heimesida Kritiske suksessfaktorar Dokumentstyring Prosjektevaluering Lister Referansekjelder Figurar Tabellar Vedlegg... 30

7 Samandrag Dette var vår bacheloroppgåve som avgangsstudentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, ingeniør elektro- og automatiseringsteknikk, våren Gruppa fekk i oppdrag å utvikle ein front-end web klient programvare for Enoro AS som leverer programvareløysingar til energibransjen i Noreg og i Europa. Ein front-end er ofte brukt omgrep på ein brukarapplikasjon til ein web-teneste. Brukaren skal oppleve at det er enkelt å finne fram og skaffe seg oversikt over tilgjengelege funksjonar i grensesnittet. Hovudmålet med prosjektet var å utvikle ein front-end web-klient for Enoro AS, som kan nyttast for å visa straumforbruk og temperatur for kundane til kraftbransjen. Strømforbruk skulle presenterast for forskjellige målepunkt frå databasen til Enoro AS. Vi har henta temperaturprognose for målepunkta frå nettstaden Yr.no ved å skrive inn stadnamn. Resultatet er ein fungerande prototype som vi er godt nøgde med og vi har fått gode tilbakemeldingar frå Enoro AS på utviklinga av front-end, og for framsyninga av data. Det er utvikla og testa ein prototype med responsivt webdesign slik at websida automatisk vert tilpassa skjermen den blir nytta på. Vi brukte Highcharts får å presentere data over effektforbruk med interaktive diagram, men det var ikkje fastsett som eit mål. Vêrprognosen varsle brukaren om framtidig temperaturforandringar. Ein kan legge til fleire funksjonar med tanke vidareutvikling, fors å gje brukarane meir energieffektivt energiforbruk. Varmekjelder, alder og størrelsen på bustanden kunna vore mogleg å legge inn for brukarane for å få målretta Enøk-tips til eit meir energieffektivt energiforbruk..

8 1 Innleiing I sjette og siste semester av ingeniørutdanninga ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Ingeniør elektro- automatiseringsteknikk. skal studentane gjennomføre ein avsluttande bacheloroppgåve som utgjer 20 av totalt 180 studiepoeng. Oppdragsgjevaren til prosjektet var Enoro AS i Dale i Sunnfjord, bedrifta levera programvareløysingar for kundeinformasjon for kraftbransjen i Norge og Europa. Bedrifta har vakse til ein anerkjent leverandør av programvareløysingar til energibransjen i Norge. Bakgrunnen for prosjektet er at Enoro AS ønska i framtida å tilby ein front-end retta mot sluttbrukarane til kraftbransjen. Føremålet med front-end, er at kundar av kraftbransjen skulle kunne nytte denne for å få presentert straumforbruket sitt. Brukarane skal og får vita den kommande prognose for utetemperaturen, dette vil gje ein indikasjon på om framtidig forbruk. Hovudmål for oppgåva er å utvikle ein front-end web klient for Enoro AS som kunne nyttast for å visa straumforbruk og temperatur for kundane til kraftbransjen. Delmål: Undersøke kva teknologi som bør leggast til grunn for framtidas front-end løysningar for Enoro AS sine kundar, og korleis teknologien kan nyttast for å auke brukarvenlegheita for brukarane. Hente data frå Enoro AS Front-end skal ha responsivt design slik at framvisinga vert tilpassa automatisk skjermen den blir vist på. Utvikle og teste ein prototype. Lære å bruke MS Project som ein del av prosjektstyringa. 1

9 2 Programmeringsspråk I dette kapitlet vert val av programmeringsspråk grunngjeve. 2.1 Val av programmeringsspråk Enoro AS gav oss mogelegheita til å velje fritt kva slags teknologiar som skulle nyttast i dette prosjektet, så lenge vi henta data frå deira database. Gruppa såg etter teknologiar som både ville løyse oppgåva på ein god måte, samtidig som teknologien skulle vere framtidsaktuell. Vi diskuterte metodar med Enoro AS for mogelege løysingar for å hente- og presentere data frå deira database. Frå skulen hadde vi erfaringar med Java og MySQL. Enoro AS presenterte for oss deira API (Application Programming Interface) som brukar REST-basert kommunikasjon. Vi valte å bruke eksisterande API som grensesnitt mellom databasen og front-end webklienten, fordi det gjer fleksibilitet av datapresentasjon. Data i JSON format kan analyserast og visast på universell måte og gruppa kan legge tyngda på å utvikle front-end webklientsida. Som programmeringsspråk valte vi ei HTML5 løysing. HTML5 i front-end web utvikling er raskt veksande, og har i praksis vorte den nye standarden i front-end web-utvikling. Det fins mange opne kjeldebibliotek, som jquery og Bootstrap som forenklar utviklinga av ei webløysing. For å presentere data i front-enden har vi valt og interaktive diagram frå HighCharts. Enoro AS bruker og HighCharts for presentasjon av grafar. 2

10 3 Teori I dette kappitlet tar vi føre oss teori, metodar og modeller som var av betyding for utviklinga av front-enden og back-enden. 3.1 Front-end (Klient) Ein front-end er ofte brukt omgrep på ein brukarapplikasjon til ein web-teneste. Webapplikasjon vert kjørt direkte i ein nettlesar. Ein front-end er skrive i HTML, CSS og Javascript, og brukar rammeverket til jquery (JavaScript bibliotek). Front-endwebtenesta kommuniserer med sin back-end via ressursane som ligg i back-end API. Under utvikling av ein front-end er grafisk design viktig for å lage eit brukarvennleg grensesnitt. Det er viktig at brukaren opplever at det er enkelt å finne fram og å skaffe seg oversikt over tilgjengelege funksjoner i grensesnittet. [1] HTML5 (Hyper Text Markup Language 5) HTML er eit felles markeringspråk for alle nettsider å fortel nettlesaren korleis strukturen og omrisset av nettsida ser ut. HTML5 er ein vidareutvikla versjon for eit auka bruk av multimedia på nettet. Kodane kallast tagger (tags) å fortel om teksten er ei overskrift, vanleg tekstavsnitt, tabell, punktliste eller ei lenke. Taggane for tekstens funksjon refererer til eit stilark (stylesheet) som styrer oppsettet og strukturen til dokumentet. [2] CSS (Cascading Style Sheets) CSS er stilark-språk som definerer utsjånaden til eit HTML-dokument. Utgangspunktet for CSS er at ein skal spare arbeid med utvikling av store nettsider, der fonter, fargeinformasjonen og animasjon som blir lagt til kvar enkelt side blir ein lang og kostbar prosess. CSS-informasjonen ligg ofte i ei eiga fil, der ein kan endre utsjånaden av heile nettstader ved å endre berre ei fil. [3] Javascript Javascript kom til då etterspurnaden om dynamiske nettsider var etterlengta. JavaScript gjer det mogeleg å konstruere nettsidene med dynamisk oppførsel og animasjon, som gjer brukarvenleg og auka oppleving (respons) for brukaren. 3

11 3.1.4 AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) AJAX er utvikla for å gje web-applikasjonar ein raskar og meir responsiv brukar oppleving. Dette vert gjort ved at websida i bakgrunnen utvekslar informasjon med serveren. Dermed må ein ikkje laste heile web-sida når brukaren gjer ei forandring. Brukaren vil gjerne ikkje merke denne informasjonsflyten. Dette gjev ei betre brukaroppleving. Andre sider som ikkje bruker AJAX må gjerne laste heile websida på nytt når det vert gjort forandringar, noko som tek lenger tid. [4] jquery Jquery er eit JavaScript bibliotek utvikla for å forenkle front-end utvikling. jquery sin syntax gjer det lettare å navigere i eit dokument, velje DOM-element, opprette animasjonar, handtere handlingar og utvikle Ajax applikasjonar. Jquery gjer det også mogeleg å lage programvareutvidingar til JavaScript biblioteket. [5] Jquery AJAX GET metode Dei to mest vanlige metodar mellom ein klient og server er GET og POST. GET Spør om data frå ein bestemt ressurs JSON (JavaScript Object Notation) JSON er ein enkel open tekstbasert standard for datautveksling. JSON er opphaveleg basert på ei undergruppe av JavaScript, men er uavhengig av dette eller andre programmeringspråk. Det at JSON brukar framgangsmåtar som er kjent for programmeraren som har bakgrunn frå andre programmeringspråk gjer det til eit ideelt datautvekslingsspråk. JSON blir brukt først og fremst til å overføre data mellom ein server og ein web-applikasjon, som eit alternative til XML. Til bruk i AJAXapplikasjonar er JSON svært godt eigna. [6] Bootstrap 3 Twitter Bootstrap er for tida ein av dei mest populære og nytta front-end rammeverket. Det er eit gratis og gjennomtesta rammeverk for raskare og enklare webutvikling. Bootstrap er utvikla av Twitter for å forbetre utviklinga av det populære nettsamfunnet Twitter. Dei fant ut at andre kunne ha bruk for rammeverket til å lage fine websider og web-applikasjonar. Løysinga er kompatibel med dei nyaste versjonane av dei store nettlesarane. Ein brukar HTML, CSS og Javascript til 4

12 utvikling av brukargrensesnitt for knappar, skjema, navigasjon og andre grensesnittkomponentar. [7] Highcharts Highcharts er ein enkel måte å lage interaktive diagram til webapplikasjonar med JavaScript-bibliotek som fungerer på alle moderne nettlesarar. Highcharts er åpent for bruk til private heimesider, skulesider og ikkje-kommersielle websider utan lisens. Ein kan legge til endringar til kjedekoden som gjev rom for personlig modifikasjonar og fleksibilitet. Highcharts bygger på teknologiar som finnast i nettlesaren så ein treng ikkje å installere programtillegg som Flash eller Java. Det trengst heller ikkje nokon installasjon på webserveren, sidan Highcharts bruker rammeverk som jquery, MooTools eller Prototype. Highcharts er utvikla av Highsoft AS som er lokalisert i Vik i Sogn. [8] 3.2 Back-end (Server-side) Back-end er serversida som er grensesnittet mellom front-end og databasen. Det som inngår i back-end er det som skjer bak kulissane i ein web-applikasjon. Det vil seie alle handlingane som vert gjort før det kjem til nettlesaren din. Eit vanleg oppsett for ein back-end er ein web server, ein applikasjon og ein database. [9] API API er eit programmeringsgrensesnitt som gjer det mogeleg å overføre informasjon automatisk mellom ulike program som er sett opp for å kommunisere med kvarandre. Ein av fordelane er at eksterne programmerarar kan lage applikasjon og tilføre ekstra tenester på ein enklare måte frå denne forbindelsen. Det er vanlig at programvareutviklarane lagar API til sine programsystem. [10] Database Ein database er ei strukturert samling av data. Det vert som regel brukt eit databasesystem som heiter DBMS (Database Management System) til å administrere ein database. Databasesystemet sørgjer for å implementere ein eller fleire databasar og utfører visse tenester etter førespurnad frå ein klient som er satt opp til å sende førespurnad til databasesystemet. Dette kan være eit eksternt program. [11] 5

13 3.2.3 ASP.NET MVC ASP.NET er eit server-side web-applikasjon rammeverk. Eit utviklingsmiljø for å lage nettsider med HTML, CSS og Javacript. APS.NET er skreve i C#, kjelde kode open og støtter MVC utviklingsmodell. Model View Controller (MVC) arkitekturen, blei utvikla av Smalltalk for å gje eit brukargrensesnitt for underliggande datamodellar. Programvarearkitekturen deler programmet inn i data (model) og brukargrensesnitt (view). Dette kan ein sjå i figur 1. Figur 1 Model View Controller Model Inneheld klasser og forretningslogikk. Objektet er bygget utan tanke for korleis visninga blir presentert til brukaren. View presenterer data frå datamodellen til brukaren. Består av ein samling av klassar som representera elementa i brukargrensesnittet. Controller kommuniser mellom klassar i model og view, og representerer klassene som forbinde model og view. Fordelen med MVC arkitekturen er loose coupling (laus kopling) mellom model, view og controller. Dei tre klassane er avskilt og jobbar sjølvstendig utan større tilknytingar 6

14 til kvarandre. Koplinga mellom elementa er basert på kunnskap ein har om eit andre element. ASP.NET er eit web rammeverk til Microsoft og MVC er ein Visual Studio mal for å skrive MVC arktikturen inni. [12] Epoch Time Med tidstempel kan ein samanlikne to datoar heilt nøyaktig, sjå figur 2. Tidsstempelet er sekunder etter 1 januar 1970 (Unix Epoch Time). [13] Nøkkel Unix Epoch Time Lesbar tid / menneskeleg tid "fromtime" Januar 2010 kl. 00:00:00 CET GMT +1:00 "totime" Januar 2010 kl. 00:00:00 CET GMT +1:00 Figur 2 Timestamp to Human Time Origin Resource Sharing W3C standarden CORS gjer de mogleg for nettsider å sende fungerande AJAX spørjingar frå eit domene til ein anna domene. Utan CORS vil kommunikasjonen mislykkast fordi nettlesaren ikkje vil tillate å opprette AJAX-kommunikasjon til ressursar som ikkje var ein del av utgangspunktet for forbindelsen. Døme: til [14] 7

15 4 Utviklingsverktøy I dette kapittelet er de skrivet om utviklingsverktøya vi har brukt i prosjektet. 4.1 SublimeText SublimeText er ein kjeldekode-editor, sjå figur 3. Editoren har gode funksjoner, snarvegar og syntaks utheving som kan være tidssparande for utvikling av kode. [15] Figur 3 Utsnitt av SublimeText Funksjonane i SublimeText kan utvidas med ulike programvarepakkar. Ein programvarepakke legger til ein eller fleire bestemte funksjonar til eit eksisterande program. Package Control, er ein programvarepakke handsamar som gjer det enkelt å finna, installera og oppdatera andre programvarepakkar iform av ei liste. [16] Emmet er ein programvarepakke som gjer de raskare å skrive HTML- og CSS kode med forkortingar og snarvegar. Emmet utvidar forkortingane til gyldige HTML- kodar, som er tidssparande. Samt at det er gunstig fordi HTML og CSS ikkje er eit kompilert språk, som medfører at ein kan skrive feil i koden utan at dette vert oppdaga. [17] 8

16 4.2 Git Git er eit verktøy for versjonskontroll og kodedeling mellom programvareutviklara. Det er lagt vekt på fart, dataintegritet og støtte for distribuerte system. Ein kan lagra heile historikken for koden og sjå korleis han har utvikla seg. Dette gjer det lettare å samarbeida, fordi kvar utviklar kan sjå heile utviklingshistorikken og ein unngår kodekonflikt. [18] 4.3 GitHub Vi har valt å bruke GitHub som versjonskontroll system. I motsetning til Git, som er et kommandolinje verktøy, gir GitHub eit web-basert grafisk grensesnitt. [19] 4.4 Google Chrome Google Chrome ein stilmessig rein lettlesar og ein av dei mest brukte. Chrome har innebygt utviklings- og feilsøkingsverktøy og eit stort bibliotek med utvidingar og addons for å tilføre tilpassa funksjonalitet for brukaren. [20] Figur 4 Google Chrome 9

17 4.5 Postman REST Client Postman REST klient er utvikla av Twitter. Klienten lar ein skrive og overvake HTTPførespurnadar til blant anna API-ar. Testing av webtenester kan vere tungvindt sidan ein har behov for å sjå kva som skjer med spørjinga og data ein motteke. Postman Klienten kan kjørast i Google Chrome. [21] Figur 5 Postman web REST klient 4.6 Visual Studio 2013 Microsoft Visual Studio er et utviklingsmiljø for å lage, kjøre og feilsøke i programmer. Ved hjelp av dette programmet kan man utvikle alt frå enkle konsollprogrammer til avanserte grafiske Windows programmer. [22] Figur 6 Visual Studio

18 4.7 Inspinia Admin Theme Inspinia er ein front-end mal med eit stilrent oppsett bygget på Twitter Bootstrap. Malen gir eit responsivt design som fungerer på tvers av ulike einingar som mobiltelefoner, nettbrett og datamaskinar. Responsiv design vil si at design på nettsida forandrar seg etter størrelsen på skjermen. Fordelen av dette er at ein bygg opp kunn ein side og dermed slepp å lage ulike side for ulike skjermar. Det er viktig å tenke på korleis man bygger opp sida, ein viser mindre informasjon på ein mindre skjerm og legger til elementær når innhaldet blir vist på ein større skjerm. Hovudinnhaldet må være avklart med tanke på korleis dette blir vist på ein mindre skjerm. I døme ser ein korleis oppbygningen av innhaldet kan sjå ut og korleis innhaldet blir vist på ulike skjermar. Det mørkaste feltet er hovudinnhaldet. Figur 7 Døme på responsiv design Eit flat brukar grensesnitt gir eit minimalistisk og reint grensesnitt. Bruken av ikonar, flate illustrasjonar, reine farger, minimal skyggelegging og tydelige skrift gir eit reinare oppsett og er mykje brukt i flate grensesnitt. Saman med eit responsivt design er flat brukar grensesnitt godt egna til mobilskjermar. Lett grafikk gir raskar nedlastingstid som gir ein betre oppleving av front-enden for brukaren. [23] 11

19 5 Utvikling av front-end web klient I dette kapitlet presentera vi Enoro AS sin API og manuell testing av ressursar ved hjelp av Postman. AJAX spørjinga i front-end mot API og JSON responsen API-en sende tilbake. Samt at vi vise presentasjonen med HighCharts. Tilkoplinga mot yr sin API vert forklart samt korleis vi behandla data for framsyning av meteogram. 5.1 Krav for spørjing mot API. Enoro AS sin API har støtte for ulike metodar for å få tilgang til dei ressursane APIen støttar. Vi brukar resursen Consumption, som inneheld dei data over effektforbruk vi skal presentere. Consumption-ressursen er lukka utan brukarnamn og passord. Consumption har støtte for å returnere XML-, JSON- og CSV format. I prosjektet brukar vi JSON som har støtte for GET spørjingar i APIen. Figur 8 ElWin Customer Web API v1.3.4 JSON formatet er definert som eit objekt med ein eller fleire nøkkelverdiar. Verdiane kan vere ein boolsk verdi, eit tall, ein streng, ein tabell eller ein anna objekt. 12

20 5.1.1 Manuell testing av resurs Vi testa tilgangen til Enoro AS sin API resurs Consumption med Postman, ein httpklient for Google Chrome. Figur 9 Testing av forbindelse med Postman Rest Client Vi får tilbakemelding STATUS 200 OK frå Enoro AS sin API. 200 OK er standard respons for ein vellykka HTTP førespurnad. Responsen innehalde og data som blei spurt om i spørjinga. Feil i spørjing gir 400 Bad Request. Serveren kan då ikkje behandle førespurnaden. Mens 404 Not Found blir vist ved ugyldig førespurnad. Utan gyldig brukarnamn og passord får vi 500 Inertnal Server Error. Denne feilen indikerer at ein uventa tilstand er oppstått. 13

21 5.2 Spørjing i front-end klienten mot Enoro AS sin API Klienten brukar AJAX til å utveksle data med serveren. AJAX gjer det mogleg for klienten å oppdatere informasjonen på web-sida utan å laste hele sida på nytt. Dette gjør at klienten blir opplevd raskare og vil bruke mindre trafikk på internett. Vi har laga fleire ulike metodar i back-end serveren for å sette saman ein spørjing ut i frå kva data vi vil ha presentert. Metodane for å vise effektforbruk grafisk vel brukaren frå menyen Power Consumpions. Metoden som blir kjørt er avhengig av oppløysinga brukaren velje på presentasjonen av data over effektforbruket. Oppløysinga kan visast over time, dag, veke, månad eller år. Figuren under visar vala brukaren får i metode for Consumption Monthly for visi Figur 10 Utklipp frå front-end Power Consumption Monthly Ein AJAX GET HTTP spørjestring med informasjon om en bestemt bruker, oppløysinga på data og periode blir sendt til Enoro AS sin API. Det blir bygd ein dynamisk URL ved hjelp av ApiProxy Controller som ligg i back-end serveren. For kvar gang brukaren velje ein spørjing, blir det sett saman ein dynamisk URL, og ein ny forbindelse til Enoro AS sin API blir oppretta. 14

22 Figur 11 API PROXY Controller ApiProxy Controller koden har vi fått av Enoro AS får å sette opp AJAX kommunikasjonen til deira API. on=week&fromtime= &toTime= Figur 12 Døme på URL-string som blir bygd opp av PROXY Controller 15

23 5.3 Respons frå Enoro AS sin API Vi får data frå serveren som en matrise av JSON objekt. Talet på objekt som blir returnert er avhengig av valt periode- og oppløysinga brukaren vel på presentasjonen av data. [ - { "customerid": , "contractno": 1, "fromtime": "\/Date( )\/", "totime": "\/Date( )\/", "value": , "meterunit": "kwh" } ] Figur 13 Døme på ein respons av AJAX objekt frå APIen Json formatet er lettlest for både menneske og maskiner. Tabellar og liste er definert med [ ]. Objektet er definert mellom { }, nøkkelen er separert frå verdiane med :. Verdiar som er definert mellom er streng. 16

24 5.4 Visualisering med Highcharts Vi tar dei data vi trenger og presentere dei i nettlesaren ved å bruke "Highcharts" Javascript-bibliotek (parsing), sjå figur 13 for koden som ligger bak og framsyning av graf. $('#consumption- monthly- line- chart').highcharts({ chart: { type: 'line' }, title: { text: charttitle }, subtitle: { text: '' }, xaxis: { categories: xaxislabels }, yaxis: { title: { text: yaxislabel + ', ' + meterunit } }, plotoptions: { line: { datalabels: { enabled: true }, enablemousetracking: false } }, series: [{ name: seriesname + ': ' + customerid, data: powerconsumptiondata }] }); Figur 14 Utklipp av Consumption Monthly Line Chart med bilete av framsyninga 17

25 5.5 Vêrvarsel Vi hentar vêrdata frå yr sin API ved å legge til varsel.xml på slutten av ein URL-en i front-end, som vist i figur 12 nedanfor. r.xml Figur 15 Døme på URL forspørsel streng til yr Yr sin API returnera XML (Extensible Markup Language markeringsspråk) ved hjelp av meteogram frå Highsoft får vi presentert vêrvarselet, sjå figur 16. Figur 16 Presentasjon av meteogram. Vêrvarsel frå yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK. I programkoden vår har vi laga ein varsling til brukaren dersom temperaturen går under 0 grader celsius. Temperaturvarslet vil da kome opp på skjermen til brukaren når han logger seg på front-end-en. 18

26 6 Produkt I dette kapittelet presentera vi produktet i sin heilheit, med dei viktigaste funksjonane. 6.1 Front-end webklient Vi har laga ein fungerande front-end prototype i Inspinia Admin Theme, sjå figur 15, som presentera straumforbruk etter kunde-id og målepunkt-id. Brukaren kan sjå straumforbruk per veke, månad og år i menyen under Power Consuption. I menyen under Temperature Forecast vert vêrdata presentert etter lokasjon, samt at brukaren får opp varsel dersom prognosen er minder en null grader celsius. Figur 17 Monthly Power Consumption. 19

27 7 Drøfting av resultat Vi opplevde lite problem i forbindelse med utviklinga av front-end klienten. I starten av utviklinga imiterte vi eigne data (modifiserte data), før vi tilkopla oss Enoro AS sin API for å nytte deira data. Vi hadde då ein front-end som fungerte på deira lokal nettverk. For å få oppretta forbindelse utanfrå fekk hjelp av Enoro AS til å sette opp API PROXY Controller for MVC-førespurnad. Tidlegare hadde vi sette opp spørjestringen i dei ulike metodane for Power Consupmtion med vanlig HTTPrequest. ASP.NET MVC gjor det mogleg for CORS-førespurnad, slik at nettsida kan gjøre AJAX forespørsel til Web API frå eit anna utgangspunkt. 8 Vidare utvikling Front-end klienten har store muligheiter for vidareutvikling. Ein kan legge til fleire funksjonar med tanke på å gje brukarane meir energieffektivt energiforbruk. Varmekjelder, alder og størrelsen på bustanden kunna vore mogleg å legge inn for brukarane for å få målretta Enøk-tips. Energiselskapa kunne då gje brukarane målretta reklame og sal av produkt, til dømes på varmepumper. Vidare kunne det vert utvikling av front-end direkte mot smarthus løysingar. Frontenden kunna styrt varme og ventilasjon i forhold til kommande temperatur prognose. Enkelte stader kan bli problem ved lading av el-bilar i byggefelt, då trafoen og nettet ikkje er dimensjonert for lasta. Ei utvikling av front-enden til overvaking av ladekontakt for el-bil forhold til effektutak og samtidighetsfaktor. 20

28 9 Konklusjon Hovudmålet med prosjektet var å utvikle ein front-end web-klient for Enoro AS, som kan nyttast for å visa straumforbruk og temperatur for kundane til kraftbransjen. Vi valte å bruke ei web-teknologi til tross for at vi ikkje hadde nokon erfaringar frå dette før. Web-løysingar er sterkt i vekst og HTLM5 er blitt ein standard for utvikling av front-end. For å gjennomføre oppgåva måtte gruppa tileigne seg mykje kunnskap utover det studiane inneheld. Gruppa har teke interaktive nettkurs på Codecademy.com som tilbyr opplæring i rammeverka HTML og CSS, Javascript og jquery. Utviklingsverktøyet SublimeText har vi brukt mykje i prosjektet. Tida vi brukte på å sette seg inn i funksjonar til programmet, har lønna seg i ettertid. Alle kode har vert på GitHub som held kontroll på versjonar av datafiler og endringar. Prototypen oppfyller dei spesifikasjonane som blei sett når prosjektet starta. Gruppa har undersøkt kva teknologi som bør leggast til grunn for framtidas front-endløysningar for Enoro AS sine kundar. Vi har også undersøkt korleis teknologien kan nyttast for å auke brukarvenlegheita for brukarane. Det er utvikla og testa ein prototype med responsivt webdesign slik at websida automatisk vert tilpassa skjermen den blir nytta på. Data over effektforbruk blir henta frå Enoro AS sin API. Vêrdata blir henta frå yr sin API. Vi brukt Highcharts får å presentere data over effektforbruk og vêrdata med interaktive diagram. Enoro AS hjelpte oss mykje under gjennomføringa. Resultatet er ein fungerande prototype som vi er godt nøgde med og vi har fått gode tilbakemeldingar frå Enoro AS på utviklinga av front-end, og for framsyninga av data. 21

STUDENTARBEID. Front-end webklient for Enoro AS. Prosjektbeskriving. Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak

STUDENTARBEID. Front-end webklient for Enoro AS. Prosjektbeskriving. Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak STUDENTARBEID Front-end webklient for Enoro AS Prosjektbeskriving Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak Lenkje til nettstad: http://studprosjekt.hisf.no/~15enoro Avdeling for Ingeniør og Naturfag

Detaljer

STUDENTARBEID. Front-end webklient for Enoro AS. Forprosjekt. Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak 01.03.2015

STUDENTARBEID. Front-end webklient for Enoro AS. Forprosjekt. Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak 01.03.2015 STUDENTARBEID Front-end webklient for Enoro AS 01.03.2015 Forprosjekt Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak Lenkje til nettstad: http://studprosjekt.hisf.no/~15enoro Avdeling for Ingeniør og

Detaljer

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0 EasyPublish Kravspesifikasjon Versjon 1.0 Endringshistorie Dato Versjon Kommentarar Person 12.04.2005 1.0 Første utkast Jesro Christoffer Cena Innhald 1 Innleiing...4 1.1 lsetjing... 4 1.2 Omfang... 4

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n S y s t e m d o k u m e n t a s j o n Monitorering av produksjonsløyper ved Nasjonalbiblioteket - Project BAKE Utarbeidet av: Einar Wågan Kristian Akerhei Studium: Informasjonssystemer Innlevert: 26.5.2015

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no

osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no Innhald 03. Velkomen 05. Innlogging 06. Arkfanene 07. Redigering av nettside 09. Artikkel 10. Bilde 11. Galleri 12. Del 12. Legg til meny 13. Meir 15. Meny - redigering

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Prosjektbeskrivelse/Plan prosjekt OR2-300

Prosjektbeskrivelse/Plan prosjekt OR2-300 Prosjektbeskrivelse/Plan prosjekt OR2-300 1.0 Prosjekt/tittel: brøl, heimebrygga øl 2.0 Deltakarar: Kevin Alexander Østerhus, Guro Huus, Mikal Berge og Torbjørg Huus 3.0 Dato/signatur: 15.01.15 4.0 Bakgrunn/Problemstilling:

Detaljer

Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows Mobiloperativsystem

Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows Mobiloperativsystem .NET Android AOSP Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows operativsystem Mobiloperativsystem Android Open Source Project. Har i oppgave å vedlikeholde og videreutvikle Android operativsystem.

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 26. Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm

Forprosjektrapport. Gruppe 26. Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm Hovedprosjekt i informasjonsteknologi 2016 Høyskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm Gruppe 26 Sofia Aittamaa - s198580@stud.hioa.no Petter Lysne - s198579@stud.hioa.no

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt SLUTTRAPPORT FOR DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt 1. Kort oppsummering av prosjektet Biblioteka i Vest består av eit samarbeid mellom biblioteka i kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden.

Detaljer

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77)

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Søknadssum: 411 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

Brukarmanual. www.osberget.no

Brukarmanual. www.osberget.no www.osberget.no Brukarmanual Velkomen Takk for at du valde Osberget GO Dette er verktøyet for deg som ynskjer å oppgradere og halde ved like nettstaden din på ein raks og effektiv måte. Osberget GO er

Detaljer

Studentmobilitet. VRI prosjektleiarsamling 17.09.2015 Helge Hustveit

Studentmobilitet. VRI prosjektleiarsamling 17.09.2015 Helge Hustveit Studentmobilitet VRI prosjektleiarsamling 17.09.2015 Helge Hustveit Fornybar energi, bedriftsbesøk i Nordfjord Formålet var å gje studentane kjennskap til ulike bedrifter i fylket som er knytt til fornybar

Detaljer

Møte i styringsgruppe: Oppstartsmøte status Møtedato: 30/01-15 kl 13.40 14.20 Stad: Møterom Svultingen, Energihuset, Sunnfjord Energi.

Møte i styringsgruppe: Oppstartsmøte status Møtedato: 30/01-15 kl 13.40 14.20 Stad: Møterom Svultingen, Energihuset, Sunnfjord Energi. Desse møtte: Kurt Gjesholm - Ansvarleg rettleiar Nils Westerheim - Prosjektansvarleg Joar Sande - Rettleiar Sigvart Hatlestad - Prosjektleiar Ove Ingvar Feidje Referent: Ove Ingvar Dato: 30/1-15 Sakliste

Detaljer

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune Ipad som politisk verktøy Surnadal kommune Bruk av Ipad Surnadal kommune har ei ordning med bruk av Ipad i samband med politiske møte Dette er ei frivillig ordning Det er fullt mogleg å bruke eige utstyr

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Vinje kommune. Sluttrapport

Vinje kommune. Sluttrapport Vinje kommune Sluttrapport 28.05.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

Informasjonssbrev Arkivplan.no 2015.09

Informasjonssbrev Arkivplan.no 2015.09 Informasjonssbrev Arkivplan.no 2015.09 Eigarane av arkivplan.no har no gleda av å presentere verktøyet i ei oppdatert og forbetra utgåve. Den nye versjonen er tilgjengeleg frå 05.10.2015. Oppdateringane

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Flora kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste

Flora kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste Flora kommune Sluttrapport Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste 03.06.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4.

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Litt om meg Utdanna faglærar i historie og samfunnsfag Historie, samanliknande politikk og medievitskap Erfaring som aktiv tillitsvald i ungdomslaget,

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Sluttrapport Utarbeidd av Sogn og Fjordane fylkeskommune www.sfj.no 1. Innleiing Prosjektnamn: Kartlegging

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Mal for prosjektbeskrivelse PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Evt. detaljer i vedlegg med referanse frå de ulike delene Prosjekt (tittel): Sol energi. Dato, signatur:.. Lasse Moen Ola Sundt Melheim....

Detaljer

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2

RETTLEIAR BYGGSØK. Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 RETTLEIAR BYGGSØK Søknad om tiltak utan ansvarsrett PBL 20-2 Kvinnherad kommune Juni 2014 Utfylling av søknad Nettadresse: http://ebs-2010.dibk.no/ Eventuelt via www.dibk.no HUGS: Les hjelpeteksten til

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Legge til brukar. Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt

Legge til brukar. Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt Legge til brukar Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt 2. Skriv inn Fornamn, Etternamn og Klasse. Dersom programmet

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

POLITISKE SAKSDOKUMENT:

POLITISKE SAKSDOKUMENT: POLITISKE SAKSDOKUMENT: FRÅ PAPIR TIL PC Installasjons- og brukarrettleiing Politikar-PC Surnadal kommune 1 2 Innhald 1 Last ned PDF-XChange Viewer... 4 2 Installere PDF-XChange Viewer... 5 3 Anbefalt

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

GRØNNERØR GRØNNERØR RØR GRØNNE GRØNNERØR GRØNNERØR GRØNNERØR

GRØNNERØR GRØNNERØR RØR GRØNNE GRØNNERØR GRØNNERØR GRØNNERØR Utvikling av logo: Dei tre konsepta eg valde å jobba med var, energisparande, vatn og varme. Eg utvikla desse logoane innafor same stil, men med ulik form og symbolikk. Eg jobba med desse parallelt og

Detaljer

Kom i gang med SKYLAGRING. Frå Serit Fjordane IT

Kom i gang med SKYLAGRING. Frå Serit Fjordane IT Kom i gang med SKYLAGRING Frå Serit Fjordane IT 1 Innhald 1. Innhald... 2 2. Kom i gang - sjekkliste... 3 3. Kontaktinformasjon... 5 4. Konto... 4 2 2 Kom i gang - sjekkliste Opprette brukarkonto Logg

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. FJORDNETT INTERNETTFORUM 2012 Bergen, 12./13. juni 2012

NCE TOURISM FJORD NORWAY. FJORDNETT INTERNETTFORUM 2012 Bergen, 12./13. juni 2012 NCE TOURISM FJORD NORWAY FJORDNETT INTERNETTFORUM 2012 Bergen, 12./13. juni 2012 HACKERS HOUR Hvor langt kommer vi med FjordNett rammeverket? Html CSS Javascript Hva er bestanddelene av en nettside? Html

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

Store dokument i Word

Store dokument i Word Store dokument i Word versjon 2007 av Kjell Skjeldestad Hjelp til betre organisering av skrivearbeidet august 2009 Ved skriving av store dokument er det viktig å få god oversikt over dei ulike delane av

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhald Kva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovudvindauget...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvindauget...6

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON DIGITALT PLANREGISTER

KRAVSPESIFIKASJON DIGITALT PLANREGISTER RAVSPESIFIASJON DIGITALT PLANREGISTER ONURRANSEGRUNNLAG vam herad Ambodskonkurranse på levering av programvare for forvaltning av eit digitalt planregister til eining for private planar og byggjesak i

Detaljer

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Forprosjektrapport CampLett Automatisert innsjekkingssystem for campingplass av Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk HO2-300-Hovudprosjekt

Detaljer

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til å seie meininga si, og meininga deira skal bli tatt på alvor Eit undervisningsopplegg om BARNERETTANE MÅL frå læreplanen DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til vern mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett

www.hordaland.no Nytt HFK Intranett Nytt HFK Intranett Vår digitale kvardag Gode medarbeidar! Fylkesrådmann Paul M. Nilsen Både på jobb og privat brukar dei fleste av oss PC til ei lang rekkje oppgåver. Å meistra bruk av digitale verktøy

Detaljer

Kom i gang med LibreOffice. Kapittel 14 Tilpass LibreOffice

Kom i gang med LibreOffice. Kapittel 14 Tilpass LibreOffice Kom i gang med LibreOffice Kapittel 14 Tilpass LibreOffice Opphavsrett Opphavsretten til dette dokumentet, 2011 2014, tilhøyrer utgjevarane som er lista opp nedanfor. Du har lov til å didtribuere det vidare

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer...

Presentasjon... 3. Sammendrag... 4. Dagens situasjon... 5. Mål og rammebetingelser... 5. Moduler... 6. Løsning og alternativer... Innholdsfortegnelse Presentasjon..................................................... 3 Sammendrag.................................................... 4 Dagens situasjon.................................................

Detaljer

- reklamebannere mobil og tablet

- reklamebannere mobil og tablet Spesifikasjoner - reklamebannere mobil og tablet FINN.no Versjon 2.4 Sist oppdatert 16.08.2013 1. Innhold Innhold Introduksjon Målsetning Spesifikasjoner HTML Fysisk størrelse 225 px* Eksempler Størrelser

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

PROSJEKTPLAN PTF. WEBSIDE HOLLEKVE SAG AS Webdesign SUNNIVA LERUM 1MKA

PROSJEKTPLAN PTF. WEBSIDE HOLLEKVE SAG AS Webdesign SUNNIVA LERUM 1MKA PROSJEKTPLAN PTF WEBSIDE HOLLEKVE SAG AS Webdesign SUNNIVA LERUM 1MKA INNHALD: 1.1 Idé 1.2 Kommunikasjon 1.3 Kompetansemål 1.4 Pensum 1.5 Gant-diagram 1.6 Gjeremålsliste 1.1 IDE Eg ynskjer å lage ei informativ,

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11

Høgskolen i Oslo og Akershus. Forprosjektrapport. Gruppe 11 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 11 Michael Pande, Petter L. Olsen, Diego A. Pasten 23.01.2015 Presentasjon Vi er en gruppe på tre dataingeniørstudenter som har tatt på oss oppgaven

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF

RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP. Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF RETTLEIING FOR BRUK AV «MIN SIDE» I DEN ELEKTRONISKE SKJEMALØYSINGA FOR FRI RETTSHJELP Oppdatert 19.september 2012 Ove Midtbø FMSF 1 INNHOLD OM RETTLEIAREN... 3 FUNKSJONANE PÅ «MIN SIDE»... 3 MINE SAKER...

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Bak: Ingunn Mikkelsen, Annett Ranes og Solveig Glærum Foran: Gunnhild Eidsli og Pål Ranes. Heidrun Solstad og Arnhild Sæter er ikke med

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

SPØRJEGRUPPE: HORNINDAL SKULE 8.-10 KLASSE

SPØRJEGRUPPE: HORNINDAL SKULE 8.-10 KLASSE SPØRJEGRANSKING Om leselyst og lesevanar blant unge SPØRJEGRUPPE: HORNINDAL SKULE 8.-10 KLASSE Irene, Terese, Sigurd, Lars i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 INNHALD Innleiing... 3 Diagram og Kommentarar...

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

Bruk av reiserekning i Agresso

Bruk av reiserekning i Agresso Bruk av reiserekning i Agresso Generell saksgang: 1. Reiserekning på web skal fyllast ut av den tilsette. 2. Når reiseregning er ferdig utfylt, skal den tilsette skrive ut reisebilag og stifte kvitteringar

Detaljer

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen.

Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. Påmelding til renn i kretsen og utanfor kretsen. All på melding til individuelle renn skjer via «Min idrett»: https://minidrett.nif.no/ Når det gjeld stafettar, er det Trude som må melda på. Send då melding

Detaljer

EasyPublish Detaljerte brukstilfeller. Versjon 1.0

EasyPublish Detaljerte brukstilfeller. Versjon 1.0 EasyPublish Detaljerte brukstilfeller Versjon 1.0 Endringshistorikk Dato Versjon Kommentar Person 12.04.2005 1.0 Første utkast Åshild, Arild og Christoffer Innhald 1 Innleiing...4 2 Skildring av brukstilfeller...5

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer