STUDENTARBEID. Front-end webklient for Enoro AS. Forprosjekt. Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDENTARBEID. Front-end webklient for Enoro AS. Forprosjekt. Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak 01.03.2015"

Transkript

1 STUDENTARBEID Front-end webklient for Enoro AS Forprosjekt Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak Lenkje til nettstad: Avdeling for Ingeniør og Naturfag HO2-300 Hovudprosjekt Vår 2015

2 STUDENTRAPPORT Postadresse: Postboks 523, 6803 Førde Telefon: Fax: TITTEL Front-end webklient for Enoro AS PROSJEKTITTEL HO2-300 Hovudprosjekt RAPPORTNR. 01 TILGJENGE Open DATO TAL SIDER 22 Forfattarar Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak OPPDRAGSGJEVAR ENORO AS ANSVARLEGRE RETTLEIAR Joar Sande Tormod Iversen SAMMANDRAG Hovudmålet med prosjektet er å utvikla ein front-end brukarklient som skal visuelt presentere strømforbruk og temperatur for kundane til kraftbransjen. SUMMARY The goal of a project is to develop a front - end software application, which is going to visually represent electricity-consumption for end-users. EMNEORD: HTML, CSS, JavaScript, API, JSON, AJAX,Database 2

3 Fagtermar AJAX API Back-End CSS Database DOM Front-end Git GUI HTML Java Java Swing JavaFX JavaScript JSON Asynchronous JavaScript and XML Application Programming Interface Server Cascading Style Sheets Strukturert samling av data Document Object Model Klient Versjonskontrollsystem Graphical User Interface HyperText Markup Language Objektorientert programmeringsspråk Grafisk brukargrensesnitt (GUI) Java Grafisk brukargrensesnitt (GUI) Java Et skriptspråk JavaScript Object Notation 3

4 Innhaldsliste 1SAMANDRAG...6* 2INNLEIING...7* 3PROBLEMSTILLING...8* 3.1$Bakgrunn$...$8* 3.2$Utgreiing$av$problemstilling$...$8* 3.3$Avgrensing$...$8* 3.4$Drøfting$av$løysing$...$8* 3.5$Val$av$løysing$...$9* 3.6*KONKLUSJON*...*10* 3.6.1$Hovudmål$...$10* 3.6.2$Delmål$...$10* 3.6.3$Tittel$...$10* 3.6.4$Rammebetingelsar$...$10* 3.7$Kritiske$Suksessfaktorar$...$10* 4WEBAPPLIKASJONSDLAG...11* 4.1$FrontMend$(Klient)$...$11* 4.1.1$HTML5$(Hyper$Text$Markup$Language$5)$...$11* 4.1.2$CSS$(Cascading$Style$Sheets)$...$11* 4.1.3$Javascript$...$11* 4.1.4$jQuery$...$11* 4.1.5$Bootstrap$...$12* 4.1.6$JSON$(JavaScript$Object$Notation)$...$12* 4.1.7$AJAX$(Asynchronous$JavaScript$and$XML)$...$12* 4.1.8$Highcharts$...$12* 4.2*BACK<END*(SERVER<SIDE)*...*13* 4.2.1$API$...$13* 4.2.2$Database$...$13* 5VERSJONSKONTROLL...14* 5.1$Git$...$14* 6RISIKOANALYSE...15* 6.1*RISIKOANALYSE*...*15* 6.2*FRÅVÆR*GRUNNA*SJUKDOM*...*15* 6.3*FEILBEREKNING*AV*TID*...*16* 6.4*SVIKT*I*KOMMUNIKASJON*...*16* 6.5*KONFLIKT*I*GRUPPA*...*16* 6.6*KONFLIKT*MED*OPPDRAGSGJEVAR*...*16* 6.7*KOMMUNIKASJONSSVIKT*MED*OPPDRAGSGJEVAR*...*16* 4

5 6.8*KONFLIKT*MED*ANDRE*FAG*...*16* 6.9*OVERARBEID*...*17* 6.10*NY*TEKNOLOGI*...*17* 6.11*KOMPATIBILITETSPROBLEM*...*17* 6.12*API*KOMMUNIKASJON*...*17* 6.13*TAP*AV*DATA*...*17* 6.14*MASKINVAREFEIL*...*17* 7BUDSJETT...18* 7.1*MILJØOMSYN*...*18* 8ORGANISERING...18* 8.1*OPPDRAGSGJEVAR*...*19* 8.2*STYRINGSGRUPPE*...*19* 8.3*PROSJEKTGRUPPA*...*19* 9PROSJEKTADMINISTRASJON...20* 9.1*MILEPELAR*...*20* 9.2*MØTEPLAN*...*20* 9.2.1$Gjennomførte$møter$...$20* 9.2.2$Planlagde$møter$...$20* 10.1*REFERANSEKJELDER*...*21* 10.2*FIGURAR*...*21* 10.3*TABELLAR*...*21* 10.4*VEDLEGG*...*21* 5

6 1Samandrag Dette er forprosjekt til vår Bacheloroppgåve som avgangsstudentar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, ingeniør elektro- og automatiseringsteknikk, våren Gruppa har fått i oppdrag å utvikle ei programvare, front-end web klient for Enoro AS i Dale i Sunnfjord. Enoro AS leverer leiande programvareløysingar for kundeinformasjon i Norge og i Europa. Bedrifta har vakse til ein av dei mest anerkjente leverandørane av programvare i energibransjen i Norge. Front-end er brukargrensesnittet som brukaren av programvara kommuniserer direkte med. I utviklinga av front-end, er grafisk design viktig for å gjere grensesnittet brukarvenlig. Brukaren skal oppleve at det er enkelt å finne fram og skaffe seg oversikt over tilgjengelege funksjonar i grensesnittet. Hovudmålet med prosjektet er å utvikla ein front-end som skal visuelt presentere strømforbruk og temperatur for kundane til kraftbransjen. Strømforbruk skal presenterast for minimum to forskjellige målepunkt frå databasen til Enoro AS. Vi skal hente temperaturprognose for målepunkta frå nettstaden Yr.no og presentere den prognosen saman med strømforbruket. Det bør vere mogeleg for brukaren å velje målar-id tilknytt energiselskapet eller adressa for punktet. Inngangsparameter for Yr.no sin API (Application Programming Interface) skal være GPS-koordinatar. Vêret som vert vist i Front-End skal vere i stand til å varsle brukaren om framtidig temperaturforandringar. Ved til dømes auka variasjon i vêrprognosen som kan føre til eit auka strømforbruk, skal programmet ha moglegheit for å varsle brukaren. Forprosjektet belyser ulike løysningar som var diskutert tidleg i prosjektfasen, men vi legg særleg vekt på løysninga som gruppa meiner egna seg best til føremålet. Forprosjekt skal bli godkjent frå styringsgruppa før ein jobbar vidare med hovudprosjektet. 6

7 2Innleiing I sjette og siste semester av ingeniørutdanninga skal alle studentane gjennomføre eit hovudprosjekt som utgjer 20 av totalt 180 studiepoeng. Hovudprosjektet er den avsluttande oppgåva ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Ingeniør elektroautomatiseringsteknikk. Gruppa har fått i oppdrag å utvikte ein front-end web klient for Enoro AS i Dale i Sunnfjord. Føremålet med forprosjektet er å belyse ulike løysningar som har blitt skissert opp i forprosjektsperioden, og til å gå inn på ei endeleg løysing som gruppa meiner er den beste løysinga for å utvikle ein front-end webklient. Forprosjektet skal fastslå om prosjektet er mogleg å gjennomføre innanfor gitte rammer og avklare moglegheitene prosjektet har. I kapittel 3 kan ein lesa om problemstillinga vår, derunder bakgrunn, avgrensing, drøfting og val av løysing, konklusjon og kritiske suksessfaktorar. I kapittel 4 opplyser vi om webapplikasjonslaga vi ynskjer å nytta, i kapittel 5 kan ein lesa om versjonskontroll. Risikoanalyse og inngåande beskriving av moglege risikoar finn ein i kapittel 6. Budsjett finn ein i kapittel 7, gruppeorganisering med oppdragsgivar, styringsgruppe og prosjektgruppe finn ein i kapittel 8. I kapittel 9 ligg alt som har med prosjektadministrasjon å gjera, samt referansar, figurar, tabellar og vedlegg. Rapporten skal kunne lesast av alle, men er av særlig interesse for dei som vil ha eit innblikk i korleis ein kan utvikle ein front-end frå grunnen av. 7

8 3Problemstilling 3.1Bakgrunn Oppdragsgjevaren til prosjektet er Enoro AS som er leiande innan programvareløysingar for kundeinformasjon i Norge, Norden og Europa. Enoro AS har som ønskje at det blir utarbeida ein front-end web-klient for kraftbransjen, med føremål å tilby kundane av kraftbransjen eit meir effektivt energiforbruk. 3.2Utgreiingavproblemstilling Oppdragsgjevar Enoro AS har ønskje om at det blir utarbeidd ein front-end for kraftbransjen. Føremålet med front-enden klienten er at kundar av kraftbransjen skal kunne nytte denne for å få presentert straumforbruket sitt, samtidig som dei får vita den kommande prognose for utetemperaturen. Strømforbruket skal presenterast for minimum to forskjellige målepunkt frå databasen til Enoro AS. Det skal hentast temperaturprognose for målepunkta frå Yr.no og presentere desse saman med strømforbruket. Det bør vere mogeleg for brukaren å velje målepunkt ved å skrive unik ID for målepunktet, eller adressa for punktet. Inngangsparameter for yr sin API skal være GPS koordinatar. 3.3Avgrensing Frå Enoro AS sin database skal vi hente informasjon om straumprisar og forbruk. Frå Yr.no sine nettstadar skal vi henta informasjon om vêret no og vêrprognosane fram i tid. 3.4Drøftingavløysing Vi skal sende og mota data frå ein database og presentere dei data visuelt på ein skjerm. Det finnast fleire mogelege måtar å hente data frå ein database, samt fleire måtar å presentere data på ein skjerm. Vi har diskutert metodar med Enoro AS for mogelege løysingar for å presentere data frå deira database. Enoro AS gav oss mogelegheita til å velje fritt kva slags teknologiar som skal nyttast i dette prosjektet så lenge vi brukar data frå deira database. Vi hadde fleire mogelege løysningar for denne utfordringa. 8

9 Vår første løysning var å få data direkte frå databasen med grunnleggande databasespråk. Enoro AS sine dataopplysningar ligg lagra i ein type SQL-database, og det er mogeleg å hente data frå databasen ved hjelp av SQL- spørjing og presentere den vidare med høg-nivå språk, for eksempel Java. Det var då naturleg å velje Java og MySQL fordi vi har brukt dette språket under våre studiar. Under diskusjonen dukka det opp fleire løysingar. Enoro AS hadde API (Application Programming Interface) som brukar REST-basert kommunikasjon. I så fall kunne klienten sende http-førespurnad med nødvendige parameter til Enoro AS sin API og få dei naudsynte data i, for eksempel JSON-format. På klient-sida ble de vurderte Java som programmeringsspråk og JavaFX (GUIbibliotek til Java) som GUI. 3.5Valavløysing Vi konkluderte vi med at den mest hensiktsmessige løysinga var å bruke Enoro AS sin eksisterande API som mellomstasjon mellom databasen og front-end klient fordi denne løysinga hadde fleire store fordelar som: database-strukturen er skjult bruken av API gjer fleksibilitet av datapresentasjon, fordi data i JSON format kan analyserast og visast på universell måte. ein treng ikkje å lære grunnleggjande databasespråk for å utvikle systemet. Vi kan konsentrere oss om klientsida. Vidare valte vi ei løysing med HTML5 som programeringspråk. Årsaka er at front-end web løysingar er raskt veksande, og at HTML5 i praksis er vorte standard i front-end web-utvikling. Ei anna positiv side med eit web-grensesnitt er at det er mange "open source" bibliotekar, som jquery og Bootstrap som forenklar utviklinga av ein frontend. Vi vil også bruka HighCharts for å presentera data i diagram. HighCharts er eit Javascript-bibliotek, utvikla av det norske selskapet HighSoft i Vik i Sogn. 9

10 3.6Konklusjon I dette kapittelet vil vi framstilla kva som er målet med prosjektet og utgreia kva som skal gjerast Hovudmål Vi skal laga ein front-end klient for Enoro som kan nyttast for å visa straumforbruk og temperatur for kundane til kraftbransjen Delmål Vi vil undersøke kva rammeverk eller teknologiar bør leggast til grunn for framtidas front-end løysningar for Enoro AS sine kundar, og korleis den kan nyttast for å auke brukarvenlegheita for brukarane. Vi vil utvikle og teste ein prototype. Vi vil lære å bruke MS Project som ein del av prosjektstyringa Tittel Tittelen på prosjektet er "Front-end webklient for Enoro AS" Rammebetingelsar Enoro AS gav oss mogelegheita til å velje fritt kva slags teknologiar som skal nyttast i dette prosjektet så lenge vi brukar data frå deira database. 3.7KritiskeSuksessfaktorar God og riktig bruk av prosjektstyringsverktøy er avgjerande for eit vellykka prosjekt. Arbeidet med prosjektet kan verte tidskrevjande. Gruppa vil bruke MS Project som eit styringsverktøy. Vi har fått frie tøyler hjå oppdragivar til å velje teknologien sjølv, noko som gjer at dette kan vera ein kritisk suksessfaktor. 10

11 4WebapplikasjonsDlag 4.1FrontDend(Klient) Front-end er sjølve webapplikasjonen som brukarane betjener og kommuniserer med. Front-end kommuniserer med Enoro AS sin back-end via ressursane som ligg i deira API. Front-end er skrive i HTML, CSS og Javascript og brukar rammeverket til jquery. I utviklinga av front-end er grafisk design viktig for å lage eit brukarvennleg grensesnitt. Det er viktig at brukaren opplever at det er enkelt å finne fram og å skaffe seg oversikt over tilgjengelege funksjoner i grensesnittet. [1] 4.1.1HTML5(HyperTextMarkupLanguage5) HTML er eit felles markeringspråk for alle nettsider. HTML fortel nettlesaren korleis strukturen og omrisset av nettsida ser ut. HTML5 er ein vidareutvikla versjon av HTML for auka bruk av multimedia på nettet. HTML kodane kallast tagger (tags), som fortel om teksten er ei overskrift, vanleg tekstavsnitt, tabell, punktliste eller ei lenke. Taggane for tekstens funksjon refererer til eit stilark (stylesheet) som styrer oppsett og strukturen til dokumentet. [2] 4.1.2CSS(CascadingStyleSheets) CSS er stilark språk som definerer utsjånaden til eit HTML dokument. Utgangspunktet for CSS er at ein skal spare arbeid med utvikling av store nettsider, der fonter, fargeinformasjonen og animasjon som blir lagt til kvar enkelt side blir ein lang og kostbar prosess. CSS-informasjonen ligg ofte i ei eiga fil, der ein kan endre utsjånaden av heile nettstader ved å endre bare ein fil. [3] 4.1.3Javascript Javascript kom til då etterspurnaden om dynamiske nettsider var etterlengta. JavaScript gjer det mogeleg å konstruere nettsidene med dynamisk oppførsel og animasjon, som gjer brukarvenleg og auka oppleving (respons) for brukaren jQuery JQuery er eit JavaScript bibliotek utvikla for å forenkle front-end utvikling. jquery sin syntax gjer det lettare å navigere i eit dokument, velje DOM-element, opprette animasjonar, handtere handlingar og utvikle Ajax applikasjonar. JQuery gjer det også mogeleg å lage programvareutvidingar til JavaScript biblioteket. [4] 11

12 4.1.5Bootstrap Twitter Bootstrap er for tida ein av dei mest populære og nytta front-end rammeverk. Det er eit gratis og gjennomtesta rammeverk for raskare og enklare webutvikling. Bootstrap er laget av Twitter som brukte det til å forbetre utviklinga av det populære nettsamfunnet Twitter. Dei fant ut at andre kunne ha bruk for rammeverket til å lage fine websider og web-applikasjonar. Løysinga er kompatibel med dei nyaste versjonane av dei store nettlesarane. Ein brukar HTML, CSS og Javascript til utvikling av brukargrensesnitt for knappar, skjema, navigasjon og andre grensesnittkomponentar. [5] 4.1.6JSON(JavaScriptObjectNotation) JSON er ein enkel open tekstbasert standard for datautveksling. JSON er opphaveleg basert på ei undergruppe av JavaScript, men er uavhengig av dette eller andre programmeringspråk. Det at JSON brukar framgangsmåtar som er kjent for programmeraren som har bakgrunn frå andre programmeringspråk gjer det til eit ideelt datautvekslingsspråk. JSON blir brukt først og fremst til å overføre data mellom ein server og ein web-applikasjon, som eit alternative til XML. Til bruk i AJAXapplikasjonar er JSON svært godt eigna. [6] 4.1.7AJAX(AsynchronousJavaScriptandXML) AJAX er laga for å gje web-applikasjonar ein raskar og meir responsiv brukar - opplevelse. Dette vert gjort ved at websida i bakgrunnen utvekslar informasjon med serveren. Dermed må ein ikkje laste heile web-sida når brukaren gjer ei forandring. Brukaren vil gjerne ikkje merke denne informasjonsflyten. Dette gjev ei betre brukaroppleving. Andre sider som ikkje bruker AJAX må gjerne laste heile websida på nytt når det vert gjort forandringar, noko som tek lenger tid. [7] 4.1.8Highcharts Highcharts er ein enkel måte å lage interaktive diagram til webapplikasjonar. Highcharts er eit JavaScript-bibliotek som fungerer på alle moderne nettlesarar. Det er ikkje nødvendig å kjøpe lisens for å bruke Highcharts på private heimesider, skulesider eller ikkje-kommersielle websider. Det kan gjerast endringar i kildekoden, og dette gjev rom for personlige modifikasjonar og fleksibilitet. Highcharts bygger på teknologiar som finnast i nettlesaren frå før og ein treng ikkje å installere programtillegg som Flash eller Java. Det trengst heller ikkje 12

13 nokon installasjon på webserveren, sidan Highcharts bruker andre rammeverk som jquery, MooTools eller Prototype. Highcharts er utvikla av Highsoft AS som er lokalisert i Vik i Sogn. [8] 4.2BackDend(ServerDside) Back-end er serversida som er grensesnittet mellom front-end og databasen. Det som inngår i back-end er det som skjer bak kulissane i ein web-applikasjon. Det vil seie alle handlingane som vert gjort før det kjem til nettlesaren din. Eit vanleg oppsett for ein back-end er ein web server, ein applikasjon og ein database. [9] 4.2.1API API er eit programmeringsgrensesnitt som gjer det mogeleg å overføre informasjon automatisk mellom ulike program som er sett opp for å kommunisere med kvarandre. Ein av fordelane er at eksterne programmerarar kan lage applikasjon og tilføre ekstra tenester på ein enklare måte frå denne forbindelsen. Det er vanlig at programvareutviklarane lagar API til sine programsystem. [10] 4.2.2Database Ein database er ei strukturert samling av data. Det vert som regel brukt eit databasesystem som heiter DBMS (Database Management System) til å administrere ein database. Databasesystemet sørgjer for å implementere ein eller fleire databasar og utfører visse tenester etter førespurnad frå ein klient som er satt opp til å sende førespurnad til databasesystemet. Dette kan være eit eksternt program. [11] 13

14 5Versjonskontroll 5.1Git Versjonskontrollsystem er programvare som held kontroll på versjonar av datafiler og endringar, gjerne med full historikk med moglegheiter for å kommentere endringar. Git er eit verktøy for versjonskontroll og kodedeling mellom programvareutviklara. Det er lagt vekt på fart, dataintegritet og støtte for distribuerte system. Ein kan lagra heile historikken for koden og sjå korleis han har utvikla seg. Dette gjer det lettare å samarbeida, fordi kvar utviklar kan sjå heile utviklingshistorikken og ein unngår kodekonflikt. 14

15 6Risikoanalyse 6.1Risikoanalyse Risikoanalyse har som mål å gje eit risikobilete ved å kartlegge og beskrive risikoen til prosjektet. Risikofaktor = Sannsyn * konsekvens. Første steg i ein risikoanalyse er å kartlegge mogelege initierande hendingar. Deretter vil vi vurdere sannsynet for at desse hendingane inntreff og konsekvensen dersom dei inntreff. Gruppa vil sette i verk mindre tiltak for å minske risikofaktoren. Dette skal minka sannsynet for at dei initierande hendingane inntreff, samt minka at hendingane resulterer i større konsekvensar for prosjektet. Risiko Sannsyn Konsekvens Risikofaktor Fråvær grunna sjukdom Feilberekning av tid Kommunikasjonssvikt i gruppe Kommunikasjonssvikt med oppdragsgjevar Konflikt i gruppa Konflikt med oppdragsgjevar Konflikt med andre fag Overarbeid Ny teknologi Kompatibilitetsproblem API kommunikasjon Tap av data Maskinvarefeil Tabell1Risikoanalyse 6.2Fråværgrunnasjukdom Sjukdom kan ramme alle i gruppa, men vi ser ikkje at dette skal få store konsekvensar for prosjektet. Vi har mogelegheiter til å jobbe sjølvstendig med rapport og programmeringa. Vi er heller ikkje avhengig av anna utstyr enn eigne datamaskiner. Gruppemedlemane er involvert i alle delane av prosjektet sjølv om oppgåvene er fordelt ulikt mellom studentane. 15

16 6.3Feilberekningavtid Arbeid med prosjekt er ofte tidskrevjande, og det er vanskeleg å berekne kor lang tid kvar del av prosjektet tek. Gruppa brukar MS Project som eit styringsverktøy for å halde gjevne tidsrammer. 6.4Sviktikommunikasjon Gruppa jobbar mykje sjølvstendig, så det er viktig med god kommunikasjon. Vi har planlagt gruppemøter og Skypemøter. Kommunikasjon via e-post, telefon og sosiale mediar er også nytta. Vi har prøvd symphonical.com for å organisere oppgåvene. Men vi opplever ikkje at Symphonical gjev ein oversikt slik som det var meint. Gruppa har sett at det er nødvendig å bruke MS Project, der ein tileigna seg god oversikt over oppgåvene som skal gjerast og kven som er ansvarlig for at oppgåvene blir gjort. Ein får også eit bilete over kor langt ein er komen i prosjektet. Til fil-deling nyttar vi Dropbox. 6.5Konfliktigruppa Konflikt mellom gruppemedlemmane kan oppstå. Det kan vere konfliktar om arbeidsoppgåver og løysingar av sjølve prosjektet. Konfliktar er viktig å løyse så raskt som mogeleg, slik at det ikkje går over lengre tid. Gode løysingar der alle gruppemedlemane er einige, er viktig å prøve å få til. Gruppa jobbar mot felles mål. Gruppa er einige om ein gruppeavtale som vi kan gå tilbake på. Det er viktig å opptre sakleg og profesjonelt og at private konfliktar blir halden utanfor prosjektet. 6.6Konfliktmedoppdragsgjevar Vi har av oppdragsgjevar fått forme oppgåvene ganske fritt og bedrifta har vore imøtekomande med kompetanse og rettleiing. Vi trur ikkje det vil bli nokon konflikt med oppdragsgivar sidan vi har vore med på å utarbeide problemstillingar sjølv. Det er svært uheldig og lite ønskelig om det skulle oppstå ei konflikt. Det må i så fall løysast raskt og god dialog vil bidra til å redusere denne risikofaktoren. 6.7Kommunikasjonssviktmedoppdragsgjevar Ein av gruppemedlemane har i semesteret "styrt praksis" hos oppdragsgjevar. Det bidrar til ein god kommunikasjon med bedrifta. Gruppa opplever god dialog med oppdragsgjevar og håpar den gode dialogen vil forsette vidare i prosjektet, også etter at perioden for styrt praksis er over. 6.8Konfliktmedandrefag Det er mykje sjølvstendig arbeid, og fellesarbeid er planlagt slik at det ikkje kjem i konflikt med andre fag. 16

17 6.9Overarbeid Gruppemedlemar som føler seg overarbeidd eller dersom nokon føler ei større belasting i periodar, må andre gruppemedlemer komme inn å hjelpe og avlaste med oppgåver. Ein god prosjektplan i MS Project skal minske risikoen for at dette skal føre til større konsekvensar. 6.10Nyteknologi Gruppemedlemane har ulike bakgrunnar. Nokon kjenner betre til teknologien vi skal bruke, enn andre i gruppa. For at alle gruppemedlemane skal ha / få kjennskap og forståelse for prosjektet, har vi brukt tid på å lære web-programmering på Ein ingeniør må ofte tileigne seg ny kunnskap, og dette blir gjerne endå vanlegare i framtida. 6.11Kompatibilitetsproblem I prosjektet har gruppa forskjellige operativsystem på våre eigne maskiner. To av oss bruker OS X og ein bruker Windows. Dette treng ikkje å føre til nokon kompatibilitetsproblem mellom program og plattform, men kompatibilitetsproblem er heller ikkje unaturleg i eit programmeringsprosjekt. 6.12APIkommunikasjon Vi har fått god hjelp av Enoro AS med API kommunikasjon. 6.13Tapavdata Prosjektrapporten blir skrive med løysing frå Microsoft. Vi brukar Word og nettstaden OneDrive, der medlemar kan utarbeide rapporten i fellesskap. Vi tar backup av rapporten kvar dag. For å ha system på programmeringa, brukar vi Github for versjonskontroll og backup. Andre prosjektfiler deler vi i Dropbox som har innebygd funksjon for backup. 6.14Maskinvarefeil Det kan bli ganske kostbart å erstatte eiga datamaskin i tilfelle den blir øydelagt, men vi ser på risikoen for at maskiner blir øydelagt som liten. 17

18 7Budsjett Prosjektet har ikkje noko store kostnader sidan HTML, CSS, JavaScript, JSON, AJAX er gratis og open for alle. 7.1Miljøomsyn Vi ser ikkje at det vert knytt noko større miljørisiko til dette prosjektet. Prosjektet krev minimalt med papir. Rapporten, programvarene og det gruppa utviklar er bits og bytes. Det skal heller ikkje skrivast ut nokon rapport. Rapporten vert levert på PDF format. Gruppa har hatt ein tur til Dale i planleggingsfasen av prosjektet. 8Organisering Organiseringa av prosjektet består av tre nivå. Vi har oppdragsgjevar på toppen, under har vi styringsgruppa og prosjektgruppa. Oppdragsgivar* Enoro*AS* Styringsgruppe* Joar*Sande* *Prosjektansvarleg*HISF* Tormod*Iversen* *Kontaktperson*Enoro* Sven*Andre*Naustdal* *Kontaktperson*Enoro* Prosjektgruppe* Kim*René*Merkesvik* *Prosjektleiar* Anders*Aalen** Andrii*Petrychak** Figur1Organisasjonskart 18

19 Prosjektgruppa: Kim René Merkesvik, Anders Aalen, Andrii Petrychak, Styringsgruppe: Joar Sande, 8.1Oppdragsgjevar Oppdragsgjevar til prosjektet er Enoro AS. Enoro er lokalisert i Dale i Sunnfjord og leverer leiande programvareløysingar for kundeinformasjon (KIS), Smart Grid og Market interaskjon for energibransjen i Norge, Norden og Europa. I over 20 år i energibransjen har Enoro AS vakse til å verte ein av dei mest anerkjente leverandørane av programvare i Norge. [12] 8.2Styringsgruppe Rettleiarane og kontaktpersonar frå Enoro AS utgjer styringsgruppa, som fattar alle viktige vedtak i prosjektet. Kontaktinformasjon for styringsgruppa: Joar Sande, / Prosjektgruppa Prosjektgruppa består av tre avgangsstudentar frå automasjon ved HISF-AIN våren Studentane hadde ulik bakgrunn før dei byrja på HISF hausten Kim René Merkesvik er valt til prosjektleiar for gruppa og han har ansvaret for at arbeidsoppgåvene vert fordelt mellom gruppemedlemane, kalle inn til gruppemøter og sørgje for framdrift etter prosjektplanen. 19

20 9Prosjektadministrasjon Gruppemedlemane tek fag parallelt med prosjektet. Andrii tek "styrt praksis" hos Enoro AS i Dale i Sunnfjord. Tidsforbruket til prosjektgruppa har vore jamt fordelt mellom gruppemedlemmane. Dei planlagde møtene kan forandrast dersom prosjektgruppa ytrar ynskje om det. 9.1Milepelar* I førekant av prosjektet, blei det gjevet rammer for prosjektet. Prosjektstart* Måndag Prosjektbeskrivelse* Fredag Forprosjektrapport* Søndag Midtvegspresentasjon* Onsdag Innlevering*av*sluttrapport* Fredag Presentasjon*m/plakat* Onsdag Nettsida ferdigstillast* Fredag Tabell2Milepelar 9.2Møteplan 9.2.1Gjennomførtemøter* Dato Kl. Møtestad Type Enoro Informasjonsmøte HISF Statusmøte Skype Statusmøte Tabell3Gjennomførtemøter 9.2.2Planlagdemøter* Dato Kl. Møtestad Type Statusmøte Statusmøte Statusmøte Statusmøte Statusmøte Statusmøte Tabell4Planlagdemøter 20

21 10Lister 10.1Referansekjelder [1]*Ivan*Codesido.*(2009,*Sep.)*theguardian.*[Online].* [2]*Ivar*M*Lister*og*Eirik*Rossen.*(2009,*Mar.)*Store*Norske*Leksikon.*[Online].* https://snl.no/html* [3]*w3schools.*http://www.w3schools.com.*[Online].* [4]*jquery.*[Online].*http://jquery.com* [5]*Internett*Studio*AS.*(2012,*Sep.)*Internett*Studio*AS.*[Online].* [6]*Introducing*JSON.*[Online].*http://json.org* [7]*w3schools.com.*[Online].*http://www.w3schools.com/Ajax/ajax_intro.asp* [8]*Highsoft*AS.*HIGHCHARTS.*[Online].* [9]*Josh*Long.*(2012,*Sep.)*teamtreehouse.blog.*[Online].* [10]*e<conomic*norge.*e<conomic.*[Online].*https://www.e< conomic.no/regnskapsprogram/ordliste/api* [11]*Finn*Haugen,*WEBPROGRAMMERING.*7005,*Trondheim:*Tapir*Akademisk*Forlag,* 2003.* [12]*Framtidsfylket.no.*(2015,*Feb.)*[Online].* 10.2Figurar FIGUR*1*ORGANISASJONSKART*...*18* 10.3Tabellar TABELL*1*RISIKOANALYSE*...*15* TABELL*2*MILEPELAR*...*20* TABELL*3*GJENNOMFØRTE*MØTER*...*20* TABELL*4*PLANLAGDE*MØTER*...*20* 10.4Vedlegg* Avtale*internt*i*gruppa...Vedlegg*1* Timelister*hittil*i*prosjektet....Vedlegg*2* Møtereferat*1... Vedlegg*3* Møtereferat* Vedlegg*4* Møtereferat*3... Vedlegg*5* Gant*Skjema.. Vedlegg*6* 21

22 Vedlegg 1 Gruppeavtale Prosjektgruppa er einig om følgjande : 1. Den formelle leiarjobben skal prosjektleiar ta seg av. Han/ho har ansvaret for at arbeidsoppgåvene vert fordelt mellom gruppemedlemmene, innkalle til gruppemøter og sørgje for framdrift etter prosjektplan. Han/ho skal informere dei som har vore borte om kva som har hendt i gruppa sidan sist. 3. Alt arbeid skal leverast til avtalte fristar. Dersom noko ikkje vert levert til rett tid, må det oppgjevast ein god grunn for det. 4. Dersom ein medlem ikkje møter opp på gruppemøta, eller ofte let vere å levere eller leverer for seint, kan dei andre i gruppa bestemme at vedkommande ikkje lenger er medlem, og stryke namnet til vedkommande på svaret/rapporten. 5. Vi skal forsøke å bli einige gjennom diskusjon, men dersom det ikkje går, må vi halde avstemming. Gruppeleiaren har då dobbeltstemme dersom det er stemmelikheit. 6. Det er lov å kritisere arbeidsmåten til den enkelte medlemmen av gruppa, men vi skal seie frå på ein skikkeleg måte. 7. Alle har ansvar for gjennomføring av prosjektet. Dersom arbeidet i gruppa ikkje fungerer, må vi saman gå tilbake til desse reglane og finne ut kva som var gale med dei, og korleis dei kan gjerast betre. 8. Alle skriv sin del av arbeidet ved hjelp av tekstbehandlingsprogram og menyval for marg, linjeavstand og avsnitt. Rapport- og tekstbehandlingsarbeid vert fordelt så likt som mogleg i gruppa. Dato KIM RENÉ MERKESVIK ANDERS AALEN ANDRII PETRYCHAK 22

23 Vedlegg 2 Timelister forprosjekt Møter Andrii Anders Kim René Veke 2 Veke Veke Veke 5 Veke Veke Veke Veke Rapport Adm. Andrii Anders Kim René Veke 2 Veke Veke 4 Veke 5 Veke 6 Veke 7 1,5 4 Veke Veke Codecademy.com Andrii Anders Kim René Veke 2 Veke Veke Veke 5 5,5 5 Veke 6 20,5 20 Veke Veke 8 Veke 9 Front-end Utv. Andrii Anders Kim René Veke 2 Veke 3 Veke 4 Veke 5 22 Veke 6 14 Veke 7 6 Veke 8 18 Veke 9 13,5 Totalt

24 Vedlegg 3 Møtereferat frå Enoro Hovudprosjekt 2015 Dato Klokkeslett Møtestad Enoro AS, Dale i Sunnfjord Til stades Tormod Iversen Sven Andre Naustdal (informant) Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak (informant) Referent Kim René Merkesvik Neste møte Sakliste 1. Informasjon om hovudprosjekt. Ved siste semester ved Høgskulen i Sogn og Fjordane skal studentane gjennomføre et hovudprosjekt. Høgskulen oppmodar studentane til å finne ekstern oppdragsgivar, for å gjera prosjektet mest mogleg verkelegheitsnært. Vi vart invitert til Enoro for eit informasjonsmøte om ei eventuell oppgåve. Anders og Kim René vart opplyst om prosjektet av Utviklinsdriketør Sven André Naustdal og Andrii. Sidan Andrii har styrt praksis hos Enoro AS har han vore med på å utforme idéen til prosjektet. Ideen for dette prosjektet er å laga eit front-end system som viser eit visuelt temperatur og strømforbruk. Strømforbruket frå minimum 2 forskjellige målepunkter. Målepunktet skal ha ein temperatur prognose. Systemet skal gi brukaren ein visuell tilbakemelding. 24

STUDENTARBEID. Front-end webklient for Enoro AS. Prosjektbeskriving. Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak

STUDENTARBEID. Front-end webklient for Enoro AS. Prosjektbeskriving. Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak STUDENTARBEID Front-end webklient for Enoro AS Prosjektbeskriving Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak Lenkje til nettstad: http://studprosjekt.hisf.no/~15enoro Avdeling for Ingeniør og Naturfag

Detaljer

Front-end webklient for Enoro AS 22.05.2015

Front-end webklient for Enoro AS 22.05.2015 Front-end webklient for Enoro AS 22.05.2015 Hovudprosjekt Kim René Merkesvik Anders Aalen Andrii Petrychak Lenkje til nettstad: http://studprosjekt.hisf.no/~15enoro Avdeling for Ingeniør og Naturfag HO2-300

Detaljer

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0

EasyPublish Kravspesifikasjon. Versjon 1.0 EasyPublish Kravspesifikasjon Versjon 1.0 Endringshistorie Dato Versjon Kommentarar Person 12.04.2005 1.0 Første utkast Jesro Christoffer Cena Innhald 1 Innleiing...4 1.1 lsetjing... 4 1.2 Omfang... 4

Detaljer

Lotteri- og stiftingstilsynet

Lotteri- og stiftingstilsynet www.isobar.no Isobar Norge Org.nr. 990 566 445mva Pilestredet 8 / N- 0180 Oslo. hello@isobar.no Lotteri- og stiftingstilsynet - Vurdering av publiseringsløysingar basert på open kjeldekode Utarbeida for:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse/Plan prosjekt OR2-300

Prosjektbeskrivelse/Plan prosjekt OR2-300 Prosjektbeskrivelse/Plan prosjekt OR2-300 1.0 Prosjekt/tittel: brøl, heimebrygga øl 2.0 Deltakarar: Kevin Alexander Østerhus, Guro Huus, Mikal Berge og Torbjørg Huus 3.0 Dato/signatur: 15.01.15 4.0 Bakgrunn/Problemstilling:

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

Studentmobilitet. VRI prosjektleiarsamling 17.09.2015 Helge Hustveit

Studentmobilitet. VRI prosjektleiarsamling 17.09.2015 Helge Hustveit Studentmobilitet VRI prosjektleiarsamling 17.09.2015 Helge Hustveit Fornybar energi, bedriftsbesøk i Nordfjord Formålet var å gje studentane kjennskap til ulike bedrifter i fylket som er knytt til fornybar

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt SLUTTRAPPORT FOR DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt 1. Kort oppsummering av prosjektet Biblioteka i Vest består av eit samarbeid mellom biblioteka i kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden.

Detaljer

Vinje kommune. Sluttrapport

Vinje kommune. Sluttrapport Vinje kommune Sluttrapport 28.05.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n

S y s t e m d o k u m e n t a s j o n S y s t e m d o k u m e n t a s j o n Monitorering av produksjonsløyper ved Nasjonalbiblioteket - Project BAKE Utarbeidet av: Einar Wågan Kristian Akerhei Studium: Informasjonssystemer Innlevert: 26.5.2015

Detaljer

osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no

osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no osbergetcms Brukarmanual www.osberget.no Innhald 03. Velkomen 05. Innlogging 06. Arkfanene 07. Redigering av nettside 09. Artikkel 10. Bilde 11. Galleri 12. Del 12. Legg til meny 13. Meir 15. Meny - redigering

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Møte i styringsgruppe: Oppstartsmøte status Møtedato: 30/01-15 kl 13.40 14.20 Stad: Møterom Svultingen, Energihuset, Sunnfjord Energi.

Møte i styringsgruppe: Oppstartsmøte status Møtedato: 30/01-15 kl 13.40 14.20 Stad: Møterom Svultingen, Energihuset, Sunnfjord Energi. Desse møtte: Kurt Gjesholm - Ansvarleg rettleiar Nils Westerheim - Prosjektansvarleg Joar Sande - Rettleiar Sigvart Hatlestad - Prosjektleiar Ove Ingvar Feidje Referent: Ove Ingvar Dato: 30/1-15 Sakliste

Detaljer

Kom i gang med SKYLAGRING. Frå Serit Fjordane IT

Kom i gang med SKYLAGRING. Frå Serit Fjordane IT Kom i gang med SKYLAGRING Frå Serit Fjordane IT 1 Innhald 1. Innhald... 2 2. Kom i gang - sjekkliste... 3 3. Kontaktinformasjon... 5 4. Konto... 4 2 2 Kom i gang - sjekkliste Opprette brukarkonto Logg

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300

PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Mal for prosjektbeskrivelse PROSJEKTBESKRIVELSE/PLAN PROSJEKT OR2-300 Evt. detaljer i vedlegg med referanse frå de ulike delene Prosjekt (tittel): Sol energi. Dato, signatur:.. Lasse Moen Ola Sundt Melheim....

Detaljer

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015

Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming av friluftsområde i Sogn og Fjordane 2015 Sluttrapport Utarbeidd av Sogn og Fjordane fylkeskommune www.sfj.no 1. Innleiing Prosjektnamn: Kartlegging

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune

Ipad som politisk verktøy. Surnadal kommune Ipad som politisk verktøy Surnadal kommune Bruk av Ipad Surnadal kommune har ei ordning med bruk av Ipad i samband med politiske møte Dette er ei frivillig ordning Det er fullt mogleg å bruke eige utstyr

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

Forprosjektrapport. Gruppe 26. Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm

Forprosjektrapport. Gruppe 26. Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm Hovedprosjekt i informasjonsteknologi 2016 Høyskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Digitalt læreverktøy for Cappelen Damm Gruppe 26 Sofia Aittamaa - s198580@stud.hioa.no Petter Lysne - s198579@stud.hioa.no

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

Store dokument i Word

Store dokument i Word Store dokument i Word versjon 2007 av Kjell Skjeldestad Hjelp til betre organisering av skrivearbeidet august 2009 Ved skriving av store dokument er det viktig å få god oversikt over dei ulike delane av

Detaljer

GRØNNERØR GRØNNERØR RØR GRØNNE GRØNNERØR GRØNNERØR GRØNNERØR

GRØNNERØR GRØNNERØR RØR GRØNNE GRØNNERØR GRØNNERØR GRØNNERØR Utvikling av logo: Dei tre konsepta eg valde å jobba med var, energisparande, vatn og varme. Eg utvikla desse logoane innafor same stil, men med ulik form og symbolikk. Eg jobba med desse parallelt og

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77)

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Søknadssum: 411 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Innhold 1. PROSJEKTNAMN... 2 2. PROSJEKTMÅL... 2 2.1 Hovudmål for prosjektet... 2 2.2 Delmål for prosjekt... 2 3. NOSITUASJONEN... 2 4. PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Flora kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste

Flora kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste Flora kommune Sluttrapport Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste 03.06.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4.

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund

Forprosjektrapport. CampLett. Automatisert innsjekkingssystem for campingplass. Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Forprosjektrapport CampLett Automatisert innsjekkingssystem for campingplass av Roy Arve Hetle Sander Falkenstein Eivind N. Inderøy Jens Førsund Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk HO2-300-Hovudprosjekt

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows Mobiloperativsystem

Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows Mobiloperativsystem .NET Android AOSP Programmeringsrammeverk som kan installeres på Windows operativsystem Mobiloperativsystem Android Open Source Project. Har i oppgave å vedlikeholde og videreutvikle Android operativsystem.

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011

SIKKER EVAKUERING. Forprosjektrapport 08/02-2011 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 Forprosjektrapport SIKKER EVAKUERING 08/02-2011 - Peshawa Galali (Prosjektleiar) - Jan-André Førde Systad AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG FORPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2/2011 http://prosjekt.hisf.no/~11sikkerevakuering/

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Brukarmanual. www.osberget.no

Brukarmanual. www.osberget.no www.osberget.no Brukarmanual Velkomen Takk for at du valde Osberget GO Dette er verktøyet for deg som ynskjer å oppgradere og halde ved like nettstaden din på ein raks og effektiv måte. Osberget GO er

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Informasjonssbrev Arkivplan.no 2015.09

Informasjonssbrev Arkivplan.no 2015.09 Informasjonssbrev Arkivplan.no 2015.09 Eigarane av arkivplan.no har no gleda av å presentere verktøyet i ei oppdatert og forbetra utgåve. Den nye versjonen er tilgjengeleg frå 05.10.2015. Oppdateringane

Detaljer

Rektorforum 15. april

Rektorforum 15. april Til Skolen v/ rektor IKF-Rundskriv 06-2008 Oslo, 18. februar 2008 Rektorforum 15. april Viser til særmøte under rektorsamlinga i Tromsø i januar. Der vart det bedt om at IKF arrangerer eit rektorforum

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015

Bachelorprosjekt 2015 Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Tam Ha (s171513) Arslan Yousaf (s189135) Gabriel Noraker Alfarrustad (s161910) Eivind Lund (s180381) Phillip Padiernos Næss (s162951) Forprosjekt Prosjektets

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012

RAPPORT ETTER ØVING LYNELD TORSDAG 20. DESEMBER 2012 Om Øving Lyneld Øving Lyneld er primært ei varslingsøving som Fylkesmannen i Hordaland gjennomfører med ujamne mellomrom for å teste beredskapsvarslinga til kommunane i Hordaland og Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv

På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv På tur i Midt-Telemark Informasjon om natur, kultur og friluftsliv Kart i Google earth Bø 19. april 2012 Arne Hjeltnes, Bø Turlag Bøelva-Gvarvelva, Breisås, Bryggefjell, Folkestadåsane, Gygrestolen, Høyslass-Bruskor,

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhald Kva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovudvindauget...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvindauget...6

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16

Rektorvedtak. Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16. Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 2015-16 Vår sakshandsamar Liv Synnøve Bøyum, tlf. +7 7 67 6 vedtak av Aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6 (vedtak.06., basert på AMU sak 0/0) Innhald aktivitetsplan for IA arbeidet ved HiSF 0-6. Innleiing.

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer