O T SIGURVEGARINN. 3rd. s INNEHÅLL. n INNHOLD Säng med pinne och borttagningsbar bricka, 12 plastbakterier, 12 bakteriekort.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "O T SIGURVEGARINN. 3rd. s INNEHÅLL. n INNHOLD Säng med pinne och borttagningsbar bricka, 12 plastbakterier, 12 bakteriekort."

Transkript

1 00433i179 9/17/03 10:13 PM Page Hasbro Studio (DRWM) Instructions Telji saman bakteríupunktana á spilunum sem fli hafi unni. Spilarinn sem hefur flest stig vinnur!. fiegar á a spila aftur renni fli bakkanum undan rúminu til a taka bakteríurnar burt. G2G! - OPERATION SIGURVEGARINN i rd 2003 Hasbro. Öll réttindi áskilin. Dreift á Nor urlöndum af Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. Hæfir ekki börnum undir 3 ára aldri vegna smárra hluta sem valdi geta köfnun. LED-vara, flokkur r is fo. ORK NLY R T W on O N A cepti ATIO s by ex n FIRM CON rrectio This NLY. Co G! O RNIN nce WA refere A r you ES GAM O! G O T s INNEHÅLL n INNHOLD Säng med pinne och borttagningsbar bricka, 12 plastbakterier, 12 bakteriekort. Seng med styrepinne og bevegelig brett, 12 plastbasiller, 12 basillkort. k INDHOLD v SISÄLTÖ Seng med styrepind og udtræksbakke, 12 plasticbaciller, 12 bacillekort. Sänky ja lääkärin instrumentti, ulosvedettävä alaosa, 12 muovista bakteeria, 12 bakteerikorttia. x INNIHALD Rúm ásamt staf og lausum bakka, 12 plastbakteríur, 12 bakteríuspil G2G OPERATION Rules (ML) PMS G2G OPERATION Rules (ML) PMS 268

2 00433i179 9/17/03 10:13 PM Page 3 s VAD GÅR SPELET UT PÅ? Att ha flest bakteriepoäng när spelet är slut. FÖRBEREDELSER 1. Lägg tre bakterier i var och en av de fyra springorna. FÖRSTA GÅNGEN DU SPELAR 1. Tryck ut bakteriekorten från pappersramen och kasta skräpet. 2. Be en vuxen att sätta in 2 x LR6-batterier som på bilden. VIKTIG INFORMATION OM BATTERIERNA Behåll den här informationen för framtida bruk. Batterierna ska alltid bytas ut av en vuxen person. VARNING: 1. Följ alltid instruktionerna noggrant. Använd enbart de batterier som anges och se till att du sätter i dem på riktigt sätt så att + och polerna stämmer överens. 2. Blanda aldrig gamla och nya batterier eller standardbatterier med alkaliska batterier. 3. Ta ur svaga eller tomma batterier ur produkten. 4. Ta ur batterierna ur produkten om ingen ska leka med den under en längre tid. 5. Kortslut inte batteripolerna. 6. Om produkten orsakar eller påverkas av elektriska störningar ska den avlägsnas från annan elektrisk utrustning. Starta om (stäng av och slå på igen eller ta ur och sätt i batterierna) om det behövs. 7. ANVÄND INTE ÅTERUPPLADDNINGSBARA BATTERIER. FÖRSÖK ALDRIG ATT ÅTERUPPLADDA ANDRA SORTERS BATTERIER ÄN DE SOM ÄR AVSEDDA FÖR ÅTERUPPLADDNING. 2. Blanda bakteriekorten och lägg kortleken med framsidan nedåt i en hög. Korten visar vilken bakterie du måste flytta (vänster/höger arm eller ben). Alla har poäng på sig (2, 3 eller 4) beroende på hur svårt det är att ta sig till Sams mage. SÅ HÄR GÅR SPELET TILL 1. Den yngsta spelaren börjar (eller den som var förkyld senast). Spelet fortsätter medurs (till vänster). 2. Vänd det översta kortet i kortleken, så får du reda på vilken bakterie du måste flytta. 3. Använd pinnen när du flyttar bakterien mot Sams mage var försiktig så att du inte rör Sams sidor, för då börjar hans näsa lysa och surra. Om du rör vid Sams sidor går turen över till nästa spelare. Lämna bakterien där den är och lägg bakteriekortet med framsidan uppåt bredvid kortleken. Nästa spelare fortsätter där du slutade. När det är din tur får du behålla kortet om du flyttar bakterien till Sams mage utan att röra sidorna. Sedan är det nästa spelares tur. 4. Fortsätt tills alla bakteriekorten har tagits.

3 00433i179 9/17/03 10:13 PM Page 5 VEM VINNER? Räkna ihop bakteriepoängen från de kort som du fått behålla. Spelaren som har mest poäng vinner! Om du vill spela igen drar du bara ut brickan under sängen och tar bort bakterierna. n HENSIKTEN MED SPILLET Å ha flest poeng når spillet er over. FØRSTE GANG DU SPILLER 1. Trykk basillkortene ut av rammene og kast avfallet. 2. Spør en voksen om å sette inn 2 x LR6-batterier som på bildet. VIKTIG: INFORMASJON OM BATTERIER Vi anbefaler at du tar vare på denne informasjonen for senere bruk. Batterier bør settes inn av en voksen person. ADVARSEL: 1. Følg alltid instruksjonene nøye. Bruk kun batterier som er merket, og vær nøye med å sette dem riktig inn med + mot + og mot. 2. Bland ikke sammen nye og gamle batterier, eller vanlige batterier (karbon-sink) med alkaliske batterier. 3. Fjern utladede eller flate batterier. 4. Ta ut batteriene om produktet ikke skal brukes på en stund. 5. Ikke kortslutt strømforsyningsenheten. 6. Om produktet skulle forårsake eller bli berørt av elektroniske forstyrrelser, skal det holdes unna andre elektroniske produkter.tilbakestill (slå av og på igjen, eller ta ut og sett inn batteriene igjen) om nødvendig. 7. IKKE BRUK OPPLADBARE BATTERIER. LAD ALDRI OPP ANDRE TYPER BATTERIER. TO TO GO! GO! 2003 Hasbro. Med ensamrätt. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. Innehåller små delar. Ej lämplig för barn under 3 år. Kvävningsrisk. LED-produkt, Klass

4 00433i179 9/17/03 10:13 PM Page 7 FORBEREDELSER 1. Plasser 3 basiller i hvert av de fire sporene som vist. 2. Bland basillkortene og legg kortene i en bunke med billedsiden ned. Kortene viser hvilke basiller du må flytte (venstre/høyre arm eller ben). På hvert av kortene står det poeng (2, 3 eller 4), avhengig av hvor vanskelig veien er til Sams mage. SLIK SPILLER DERE 1. Den yngste spilleren starter (eller den spilleren som sist var forkjølet). Spillet går videre med klokken (mot venstre). 2. Snu det øverste kortet i bunken for å finne ut hvilken basill du skal flytte. 3. Bruk styrepinnen til å flytte basillen mot magen til Sam. Forsiktig så du ikke berører sidene hans, for da lyser nesen og summer. Hvis du berører sidene hans, er turen din over. La basillen være hvor den er, og legg basillkortet med billedsiden opp ved siden av bunken. Neste spiller fortsetter der du sluttet. Hvis du greier å flytte basillen til Sams mage på din tur uten å berøre sidene hans, beholder du basillkortet.turen din er nå over. 4. Fortsett til alle basillkortene er vunnet. VINNEREN Tell opp basillpoengene på kortene dere har vunnet. Den spilleren som har flest poeng, vinner. For å spille på nytt skyver dere bare brettet frem under sengen for å ta ut basillene. TO TO GO! GO! 2003 Hasbro. Med enerett. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. Inneholder små deler. Ikke egnet for barn under 3 år. Fare for kvelning. LED-produkt, Klasse

5 00433i179 9/17/03 10:13 PM Page 9 k SPILLETS FORMÅL At have flest bacillepoint, når spillet er slut. FORBEREDELSE 1. Anbring 3 baciller i hver af de fire riller som vist. FØRSTE GANG I SPILLER 1. Fjern bacillekortene fra rammerne. 2. Bed en voksen om at isætte 2 x LR6-batterier som vist: VIGTIGT: INFORMATION OM BATTERIER Venligst gem denne information som fremtidig reference. Batterierne bør udskiftes af en voksen. ADVARSEL: 1. Følg altid instruktionerne nøje. Brug kun batterier af den specificerede type, og sørg for, at polerne (+ og -) vender rigtigt. 2. Bland aldrig nye og gamle batterier eller standard- med alkalinebatterier. 3. Fjern altid "døde" eller brugte batterier fra produktet. 4. Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal anvendes i en længere periode. 5. Sørg for ikke at kortslutte ledningerne. 6. Flyt produktet et andet sted hen, hvis det forårsager lokale elektriske forstyrrelser eller påvirkes heraf. Nulstil om nødvendigt (ved at slukke og tænde igen eller ved at fjerne batterierne og sætte dem i igen). 7. BRUG ALDRIG GENOPLADELIGE BATTERIER. FORSØG ALDRIG AT GENOPLADE ANDRE TYPER BATTERIER. 2. Bland bacillekortene, og læg dem med forsiden nedad i en bunke. Kortene viser, hvilken bacille du skal fjerne (venstre/højre arm eller ben). Hver bacille kan give fra 2 til 4 point, alt efter hvor svært det er at nå ind til Sams mave. SPILLET 1. Den yngste deltager (eller den, som sidst har været forkølet) starter. Spillet går med uret (mod venstre). 2. Vend det øverste kort i bunken, så du kan se, hvilken bacille du skal fjerne. 3. Brug styrepinden til at få bacillen ned i Sams mave pas på, at du ikke rører hans sider, for så vil hans næse lyse og summe. Hvis du rører hans sider, er din tur slut. Lad bacillen være, hvor den er, og læg bacillekortet med forsiden opad ved siden af kortbunken. Den næste deltager fortsætter, hvor du slap. Hvis du kan få en bacille helt ned i Sams mave uden at røre hans sider, beholder du bacillekortet, og din tur er slut. 4. Fortsæt, indtil alle bacillekort er uddelt. VINDEREN Tæl sammen, hvor mange bacillepoint du har. Den med flest point har vundet! Hvis I vil spille igen, skal I trække bakken under sengen ud og sætte bacillerne på plads igen.

6 00433i179 9/17/03 10:13 PM Page 11 v PELIN TARKOITUS Kerätä eniten bakteeripisteitä pelin lopussa. ENSIMMÄISELLÄ PELIKERRALLA 1. Irrota bakteerikortit kehyksistään ja heitä jätepalat roskiin. 2. Pyydä aikuista lisäämään 2 x LR6-paristoa kuvassa esitetyllä tavalla: TÄRKEÄÄ TIETOA PARISTOISTA! Säilytä nämä ohjeet mahdollista myöhempää tarvetta varten. Aikuisen tulee vaihtaa laitteen paristot. PARISTOJEN KÄYTTÖOHJEET 1. Noudata aina annettuja ohjeita. Käytä vain ilmoitettua paristomallia.varmista, että paristot on asennettu oikein päin niiden napaisuus huomioiden (+ ja ). 2. Älä koskaan sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai yleis alkali ja ladattavia paristoja keskenään. 3. Poista tuotteesta aina tyhjät ja käytetyt paristot. 4. Poista paristot, jos tuotetta ei käytetä säännöllisesti. 5. Päitä ei saa yhdistää oikosulkuvaaran vuoksi. 6. Mikäli ko. laitteessa tai lähellä olevissa muissa sähkölaitteissa ilmenee sähköhäiriöitä, siirrä laitteet kauemmaksi toisistaan. Palauta alkutilaan (katkaise virta ja kytke se uudelleen tai ota paristot pois ja laita ne takaisin) tarvittaessa. 7. ÄLÄ KÄYTÄ LADATTAVIA PARISTOJA. LATAA AINOASTAAN LADATTAVIA PARISTOJA. TO TO GO! GO! 2003 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. Indeholder små dele. Ikke egnet for børn under 3 år. Risiko for kvælning. LED-produkt, Klasse

7 00433i179 9/17/03 10:13 PM Page 13 VALMISTAUTUMINEN 1. Sijoita kolme bakteeria kuhunkin aukkoon kuvassa esitetyllä tavalla. 2. Sekoita bakteerikortit ja aseta korttipakka ylösalaisin. Korteissa lukee, mistä bakteeri on poistettava (vasen/oikea käsi tai jalka). Jokaisessa kortissa on pistemäärä (2, 3 tai 4) riippuen siitä, kuinka haasteellinen matka on Samin vatsalaukkuun. PELIN KULKU 1. Nuorin pelaaja aloittaa (tai se, joka on viimeksi ollut kipeänä). Peli jatkuu myötäpäivään (vasemmalle). 2. Ota korttipakan päällimmäinen kortti ja katso, mikä bakteeri sinun on siirrettävä. 3. Käytä instrumenttia bakteerin siirtämiseksi Samin vatsalaukkuun mutta varo, ettet osu hänen kylkiinsä tai muuten hänen nenäänsä syttyy valo ja se alkaa surista. Jos osut hänen kylkiinsä, vuorosi päättyy. Laita bakteeri takaisin ja bakteerikortti kuvapuoli ylöspäin korttipakan viereen. Seuraava pelaaja jatkaa siitä, mihin jäit. Jos siirrät bakteerin Samin vatsalaukkuun koskematta hänen kylkiinsä, voit pitää bakteerikortin.vuorosi päättyy tähän. 4. Peli jatkuu kunnes kaikki bakteerikortit on nostettu pakasta. VOITTAJA Laske bakteeripisteesi voittamistasi korteista. Eniten pisteitä kerännyt on voittaja! Bakteerit saa käyttöön seuraavaa kierrosta varten vetämällä sängyn alaosan ulos. TO TO GO! GO! 2003 Hasbro. Kaikki oikeudet pidätetään. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. Sisältää pieniä osia. Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Tukehtumisvaara. 1-luokan LED-tuote

8 00433i179 9/17/03 10:13 PM Page 15 x MARKMI SPILSINS A hafa flesta bakteríupunkta flegar spilinu l kur. fiegar fiú SPILAR Í FYRSTA SINN 1. Smelltu bakteríuspilunum úr rammanum og fleyg u afganginum. 2. Biddu einhvern fullor inn a setja í tvær LR6 rafhlö ur eins og hér er s nt. MIKILVÆGT: UPPL SINGAR UM RAFHLÖ UR Vinsamlega geymi flessar uppl singar til sí ari nota. Fullor nir ættu a setja rafhlö urnar í. VARÚ : 1. Fylgi alltaf lei beiningunum nákvæmlega. Noti a eins flær rafhlö ur sem tilgreindar eru og gæti fless a setja flær rétt í me flví a láta merkingarnar pólanna + og - standast á. 2. Blandi ekki saman gömlum og n jum rafhlö um e a venjulegum (kol-sínk) rafhlö um og alkalírafhlö um. 3. Taki tæmdar rafhlö ur úr tækinu. 4. Taki rafhlö urnar úr ef ekki á a nota tæki í lengri tíma. 5. Skammhleypi ekki milli pólanna. 6. Ef tæki veldur e a er næmt fyrir rafmagnstruflunum skal færa fla frá rafbúna inum. Endursetji (me flví a slökkva og kveikja aftur e a taka rafhlö urnar úr og setja flær í aftur) ef me flarf. 7. NOTI EKKI ENDURHLA ANLEGAR RAFHLÖ UR. ENDURHLA I EKKI A RAR GER IR AF REFHLÖ UM. UPPSETNING 1. Settu flrjár bakteríur í hverja af raufunum fjórum eins og hér er s nt. 2. Stokka u bakteríuspilin og settu stokkinn á grúfu. Spilin s na hva a bakteríu flú átt a hreyfa (vinstri/hægri handleggur e a fótur). Á hverri fleirra eru punktar (2, 3 e a 4) eftir flví hve erfi lei in a maga Samma er. SPILI SPILA 1. Yngsti spilarinn byrjar (e a sá sem sí ast var me kvef). Sí an er leiki sólarsinnis (til vinstri). 2. Snú u vi efsta spilinu í stokknum til a finna út hva a bakteríu flú átt a hreyfa. 3. Nota u stafinn til a færa bakteríuna til maga Samma gættu fless a snerta ekki hli ar hans, annars kviknar ljós í nefinu á honum og su ar. Ef flú snertir hli ar hans ertu búinn í flessari umfer. Láttu bakteríuna vera flar sem hún er og bakteríuspili snúa upp vi hli ina á stokknum. Næsti spilari tekur vi flar sem flú hættir. Ef flú færir bakteríuna í maga Samma flegar flú átt leik án fless a snerta hli ar hans, heldur u bakteríuspilinu. fiá ertu búinn í flessari umfer. 4. Haldi áfram flar til búi er a vinna öll bakteríuspilin.

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Detaljer

DK SÅDAN UDSKIFTES BATTERIERNE Brug en stjerneskruetrækker (medfølger ikke). VIGTIGT: INFORMATION OM BATTERIER Gem venligst denne information som fremtidig reference. Batterierne bør udskiftes af en voksen.

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO 0359 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-01-16 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Denna produkt uppfyller

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-22 Biltema Nordic Services AB RC SNURRBIL Härmed försäkrar Biltema

Detaljer

Spelets mål Att vara den sista spelaren som har några kycklingmarker kvar.

Spelets mål Att vara den sista spelaren som har några kycklingmarker kvar. s 4+ 2-4 Innehåll Looping Louie i sitt flygplan, basenhet, 4 vipparmar, 4 vippenheter, 1 flygplansarm (på en kon i mitten), 12 marker och 2 ark med klistermärken. Spelets mål Att vara den sista spelaren

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

48380i179 16/10/03 8:31 pm Page 16

48380i179 16/10/03 8:31 pm Page 16 48380i179 16/10/03 8:31 pm Page 16 2. ttu afturendanum á Bósa ni ur flar til afturfæturnir snerta undirstö una. ttu sí an tagllásnum á sinn sta. Taktu höndina gætilega burt svo a hann ausi ekki. x SPILI

Detaljer

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 +

ET RASKERE SPILL HURTIG MONOPOL 8 + ET RASKERE SPILL BRAND 1. Først blander banksjefen skjøtekortene og gir to til hver spiller. Spillerne betaler straks banken prisen for de eiendommene de mottar. Spillet fortsetter så som normalt. 2. Du

Detaljer

Kom så spelar vi Hide & Seek med Bärgarn och hans vänner. Kan du se skillnaden?

Kom så spelar vi Hide & Seek med Bärgarn och hans vänner. Kan du se skillnaden? S Kom så spelar vi Hide & Seek med Bärgarn och hans vänner. Kan du se skillnaden? INNEHÅLL 6 ramdelar i kartong 20 polletter 12 brickor med bilder på båda sidorna SPELETS MÅL Gissa vad som har ändrats

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark.

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark. 40391i179 29/10/03 11:57 am Page 1 s Hallå där doktorn, Sam behöver hjälp! Han har huvudvärk och du måste operera för att han ska må bättre. VAD SPELET GÅR UT PÅ "Operera" Sam och hitta de delar som liknar

Detaljer

www.hasbro.no www.monopoly.co.uk

www.hasbro.no www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueres i Norden av Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Danmark. Made in Ireland www.hasbro.no www.monopoly.co.uk

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

Digital Choice 12 + MER, MER, MER!

Digital Choice 12 + MER, MER, MER! MER, MER, MER! Digital Choice Gå til mytpchoice.no for å laste ned minikategorier. Det finnes over 100 minikategorier, blant annet fra helter og heltinner, sci-fi og fantasy, reiser og eventyr, siste skrik

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

Angry Birds 2009-2012 Rovio Entertainment Ltd. 40588 A

Angry Birds 2009-2012 Rovio Entertainment Ltd. 40588 A Angry Birds 2009-2012 Rovio Entertainment Ltd. 40588 A SÄÄNNÖT (FI) He luulivat muniensa olevan turvassa, mutta robotin pitkä käsivarsi toisesta ulottuvuudesta kurkotti ja nappasi ne! Nyt, uusin voimin

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA SPRØJTE Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

Karate Fighter. Knappen Reset måste alltid tryckas in efter ett batteribyte. Tryck Reset om något slags felfunktion uppkommer.

Karate Fighter. Knappen Reset måste alltid tryckas in efter ett batteribyte. Tryck Reset om något slags felfunktion uppkommer. SE Karate Fighter Nu kan du spela Arcade Game hemma på ditt bord. Spelet ger realistiska ljus och ljudeffekter. Tre olika spelinställningar kan användas på det sättet ökas dina upplevelser. Batteriinstallation

Detaljer

RC Motorbåt Radio-ohjattava moottorivene

RC Motorbåt Radio-ohjattava moottorivene RC Motorbåt Radio-ohjattava moottorivene RC-motorbåd Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf:

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

GNOMES. Innehåll 36 bildkort 24 mönsterkort 48 dvärgar. Spelregler

GNOMES. Innehåll 36 bildkort 24 mönsterkort 48 dvärgar. Spelregler SV Innehåll 36 bildkort 24 mönsterkort 48 dvärgar Spelregler 1. HITTA DVÄRGEN Placera alla dvärgar i en cirkel. Placera bildkorten nedåt i en hög i mitten av cirkeln. Bestäm hur många rundor eller minuter

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

ADVARSEL: VIKTIG: INFORMASJON OM BATTERIER. Originator: Ped Approval: Final ROD: File Name: A _Monopoly_EB_I.

ADVARSEL: VIKTIG: INFORMASJON OM BATTERIER.  Originator: Ped Approval: Final ROD: File Name: A _Monopoly_EB_I. VIKTIG: INFORMASJON OM BATTERIER VENNLIGST OPPBEVAR DENNE INFORMASJONEN FOR FREMTIDIG REFERANSE. BATTERIER BØR SETTES INN AV EN VOKSEN PERSON. BATTERIER IKKE INKLUDERT x2 1,5 V AAA eller LR03 KREVER ALKALISKE

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28577 TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Tripod SVENSKA Användningsområden/ Indikationer Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet. Kontraindikationer Inga kända. TRIPOD Läs noga igenom dessa instruktioner före

Detaljer

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak

Snodden. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser. Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak Snodden NO: Øvelser Med Snodden kan du styrke det meste av kroppen. Meget godt egnet for stavgang/dobbelttak trening. SE: Övningar Med Snodden kan du stärka det mesta av kroppen. Mycket bra för stavgång/

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA PÅ SVENSK (certolizumab pegol) INSTRUKTIONER FÖR ATT FÖRBEREDA OCH GE EN INJEKTION AV CIMZIA Veiledningen er hentet fra EMA (European Medicines Agency)

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL

RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL RC SNURRBIL RC SNURREBIL RADIO-OHJATTAVA HYRRÄAUTO RC SNURREBIL 0979 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger

Innhold: Spillebrett 5 hærer med 40 infanterienheter, 12 kavalerienheter og 8 artillerienheter hver Bunke med 43 kort 2 referansekort 5 terninger REGLER FOR 2 5 SPILLERE ALDER 10+ S P I L L E T O M V E R D E N S H E R R E D Ø M M E T 2010 Hasbro. Med enerett. Produsert av: Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH Representeres av: Hasbro

Detaljer

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol)

INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) INSTRUKSJONER FOR TILBEREDNING OG INJEKSJON AV CIMZIA FERDIGFYLT AUTOCLICKS PENN PÅ DANSK (certolizumab pegol) VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF CIMZIA FYLDT AUTOCLICKS PEN Veiledningen er hentet

Detaljer

Hur ska man låta? Missat ett par? Tre likadana kort? 3 3

Hur ska man låta? Missat ett par? Tre likadana kort? 3 3 INNEHÅLL 12 st djurfigurer katt, ko, hund, åsna, anka, groda, mus, uggla, gris, tupp, får och orm, 97 st bildkort 8x12 djurkort samt 1 pilkort, 8 st djurstall, tygpåse till djurfigurerna, spelregler SPELET

Detaljer

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com

Øvelser/Övningar. Abilica PumpSet TRENING MED MENING TRANING MED MENING. abilica.com Øvelser/Övningar : TRENING MED MENING TRANING MED MENING abilica.com Pump trening kom inn på treningssentre på midten av 90-tallet, og er en treningstrend som har kommet for å bli. Grunnen til det er at

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

RINGENES HERRE - HUSKELISTE FOR TURREKKEFØLGE

RINGENES HERRE - HUSKELISTE FOR TURREKKEFØLGE 46233i07 2/8/02 8:4 pm Page FORSTERKNING RINGENES HERRE - HUSKELISTE FOR TURREKKEFØLGE. Ta én bataljon for hvert 3. territorium du har. 2. Ta ytterligere bataljoner for områder du okkuperer helt. 3. Bytt

Detaljer

TWISTS & TUrnS. Tusen måter å leve livet på! Hvordan vil du leve ditt? SPILL

TWISTS & TUrnS. Tusen måter å leve livet på! Hvordan vil du leve ditt? SPILL 8+ 2-4 Spillere Tusen måter å leve livet på! Hvordan vil du leve ditt? TWISTS & TUrnS 050704139107 Aa 2007 Hasbro. Med enerett. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

8 + AVSLUTTE SPILLET Handelsenheten forteller deg når spillet er over, etter 1 time. BATTERY INFORMATION

8 + AVSLUTTE SPILLET Handelsenheten forteller deg når spillet er over, etter 1 time. BATTERY INFORMATION AVSLUTTE SPILLET andelsenheten forteller deg når spillet er over, etter 1 time. BRAND Regn ut hva du er god for ved å følge disse trinnene: hvis hun eller han landet på dette feltet. (Se side 13.) 1. Tell

Detaljer

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Detaljer

www.hasbro.se www.hasbro.no www.hasbro.dk www.hasbro.fi www.hasbro.dk battleship.com Instructions (Scandi) Battleships

www.hasbro.se www.hasbro.no www.hasbro.dk www.hasbro.fi www.hasbro.dk battleship.com Instructions (Scandi) Battleships 2011 Hasbro. Med ensamrätt. Tillverkad av: Hasbro S, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH. Representerad av: Hasbro Europe, 2 Roundwood ve, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1Z. UK. 020 79 43 91.

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

For the best performance and safety, charge only GP NiMH batteries with GP PowerBank Quick 2.

For the best performance and safety, charge only GP NiMH batteries with GP PowerBank Quick 2. English Charger Features AC100-240V for worldwide use Equipped with 2 charging channels Charge 2 or 4 pcs of AA or 2 pcs of AAA rechargeable batteries Charge NiMH batteries only Safety timer One dual colour

Detaljer

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER lundbergs.com Ø3, Ø4 mm Tejp teip, ca. 30 mm bred Ph 2 1x RHP304 (1x) RHP422 (1x) RHP421 (1x) RHP302 (2x) 3,5x28 (8x) RHP411 (1x) RHA655 (2x) RHP581 (1x) RHP332 (2x) RHP582

Detaljer

SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET

SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET SPILLET OM VERDENSHERREDØMMET 2006 Hasbro. Med enerett. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.no Made in China 120614575107 Aa Kommandohåndbok

Detaljer

FACEID search find prove leta hitta bevisa søg find bevis lete finne bevise etsi löydä todista

FACEID search find prove leta hitta bevisa søg find bevis lete finne bevise etsi löydä todista search find prove leta hitta bevisa Søg find bevis lete finne bevise etsi löydä todista WARNING! Only for use by children over 8 years old. To be used solely under the strict supervision of adults that

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Dørklokke, trådløs, modell 2 Ovikello, langaton, malli 2 Dørklokke, trådløs, model 2 1 Art. 35-389 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

EDITION. INNEHÅLL 2 spelbräden 24 hemliga kort med figurer från Star Wars 48 kort med figurer från Star Wars och ramar 2 resultaträknare

EDITION. INNEHÅLL 2 spelbräden 24 hemliga kort med figurer från Star Wars 48 kort med figurer från Star Wars och ramar 2 resultaträknare TM 2008 Hasbro. Med ensamrätt. Distribueras i Norden av Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Danmark. www.hasbro.se 2008 Hasbro. Med enerett. Distribueres i Norden av Hasbro Nordic, Ejby

Detaljer

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark Gruppe 1900 (1): Hey :) Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Hej! Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Vem är det? Gruppe 1900 (1): Vi hedder: Viktor, Linnea, Anders og ISabel Jonathan, Emil, Moa, Lisa: vilket land? Gruppe

Detaljer

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206

Lady shaver. Wet/Dry. Original manual. Art. 84-206 Lady shaver Wet/Dry Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91 10. Maahantuoja/Importör:

Detaljer

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4

C1 D1 D2 B2 B3 B4 A1 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 Rev.nr 170925 Mix Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan ni börjar montera er produkt. Kontrollera att leveransen är komplett och utan skador. Les nøye gjennom hele monteringsanvisningen før

Detaljer

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Automatisk AV/PÅ. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellslampor OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen för

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

General instructions for use

General instructions for use 90005818 ind D 1 GB General instructions for use Sizes in cm 10062255 M C / W 117 / 145 T 68 / 75 2 SWE FIN Yleiset ohieet DK NOR Generell bruksanvising 3 Right-hander Högerhänt Højrehåndet Oikeakätinen

Detaljer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord. Bord. Madrid. Item. No. 6010-1125 Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Bord Madrid SE NO Item. No. 6010-1125 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark.

International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. International patents pending. All imitations will be prosecuted. GYMFORM AB GENERATOR is a registered EU/CTM trade mark. 1 2 3 4 5 6 4SVENSKA TRÄNINGSGUIDE FÖR GYMFORM AB GENERATOR Innan du börjar träna

Detaljer

Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 12, Hypotesprövning

Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 12, Hypotesprövning Matematisk statistik 9 hp, HT-16 Föreläsning 12, Hypotesprövning Anna Lindgren 14+15 november, 2016 Anna Lindgren anna@maths.lth.se FMS012/MASB03 F12: Hypotestest 1/17 Konfidensintervall Ett konfidensintervall

Detaljer

ET RASKERE SPILL HURTIG-MONOPOL

ET RASKERE SPILL HURTIG-MONOPOL ET RKERE SPILL Hvis du er fortrolig med MONOPOL, og ønsker å spille et hurtigere spill: Banksjefen starter med å blande skjøtekortene og gir to til hver spiller Spilleren betaler straks banken prisen for

Detaljer

TIPS FÖR VUXNA FÖRBEREDELSER

TIPS FÖR VUXNA FÖRBEREDELSER S INNEHÅLL 6 pappramar 20 brickor 24 dubbelsidiga bildkort INDHOLD 6 rammer i pap 20 brikker 24 dobbeltsidede billedkort INNHOLD Ramme av kartong i 6 biter 20 brikker 24 tosidige billedkort SISÄLTÖ 6 pahvikehysosaa

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

Trådlös handkontroll för PS3

Trådlös handkontroll för PS3 Trådlös handkontroll för PS3 Introduktion Detta är en trådlös handkontroll för PS3 och PC. Frekvens: 2,4 GHZ. Förpackningens innehåll 1 st trådlös handkontroll 1 st RF-mottagare 1 st användarmanual Egenskaper

Detaljer

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden

SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. Spillet der du erobrer verden 14538i07 2/18/00 4:50 PM Page 1 SPILLEREKKEFØLGE Under finner du et sammendrag som viser i hvilken rekkefølge spillet skal gjennomføres. FORSTERKNINGSFASEN Besittelse av en tredjedel av områdene - Innehar

Detaljer

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk

Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk Brevvåg, elektronisk Brevvekt, elektronisk Kirjevaaka, elektroninen Brevvægt, elektronisk 1 2008 Biltema Nordic Services AB Brevvåg, elektronisk OBS! Läs manualen noggrant före användning. Spara manualen

Detaljer

M7493. www.fisherprice.no

M7493. www.fisherprice.no M7493 Ta vare på denne bruksanvisningen. Den inneholder viktig informasjon som kan komme til nytte senere. Bruker tre C-batterier (medfølger). Batterier må settes i av en voksen. Verktøy til skifting av

Detaljer

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat)

Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Brukerveiledning på svensk for Dymista Nesespray, suspensjon 137 mikrogram / 50 mikrogram per spray (azelastinhydroklorid/flutikasonpropionat) Bruksanvisning Dymista125 mikrogram + 50 mikrogram/sprayning

Detaljer

L6792. Laughtop. www.fisherprice.no

L6792. Laughtop. www.fisherprice.no L6792 Laughtop www.fisherprice.no Forbrukerinformasjon Ta vare på denne bruksanvisningen. Den inneholder viktig informasjon som kan komme til nytte senere. Bruker tre AA-batterier (medfølger). Batterier

Detaljer

I/R KRANSET I/R KRANSETT INFRAPUNAOHJATTAVA NOSTURISARJA I/R KRANSÆT

I/R KRANSET I/R KRANSETT INFRAPUNAOHJATTAVA NOSTURISARJA I/R KRANSÆT I/R KRANSET I/R KRANSETT INFRAPUNAOHJATTAVA NOSTURISARJA I/R KRANSÆT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

Kids Hasbro. Med ensamrätt. Distribueras i Norden av Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Danmark.

Kids Hasbro. Med ensamrätt. Distribueras i Norden av Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Danmark. s n k v 2008 Hasbro. Med ensamrätt. Distribueras i Norden av Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Danmark. www.hasbro.se 2008 Hasbro. Med enerett. Distribueres i Norden av Hasbro Nordic,

Detaljer

ET RASKERE SPILL. Eie en bit av paradiset?

ET RASKERE SPILL. Eie en bit av paradiset? ET RASKERE SPILL Dere kan avslutte spillet når som helst. Bare velg Spill over på DVD-en, og følg veiledningen for å regne sammen. Den spilleren som har flest formuesmerker når verdiene er telt opp, er

Detaljer

Veiledning. Det klassiske detektivspillet. 070300045107 CLUEDO Instructions N

Veiledning. Det klassiske detektivspillet. 070300045107 CLUEDO Instructions N 00045 Cluedo Instructions 107 26/6/03 10:00 Page 12 Veiledning 2003 Hasbro. Med enerett. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.co.uk

Detaljer

Säännöt. Pelin tavoite Ensimmäinen pelaaja, jonka kaikki kortit tai sovittu määrä kortteja on siirretty pelilaudalle, voittaa pelin.

Säännöt. Pelin tavoite Ensimmäinen pelaaja, jonka kaikki kortit tai sovittu määrä kortteja on siirretty pelilaudalle, voittaa pelin. Säännöt Pelin tavoite Ensimmäinen pelaaja, jonka kaikki kortit tai sovittu määrä kortteja on siirretty pelilaudalle, voittaa pelin. Pelivalmistelut 1. Pelilauta asetetaan lattialle. Pelilaudan ympärille

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Yatzy. on the road.

Yatzy. on the road. atzy on the road 12 www.algaspel.se atzy SE I atzy gäller det att slå så många som möjligt av de tärningskombinationer som finns i atzyprotokollet. Segrare är den som uppnått högsta poäng. Ett speldrag

Detaljer

s Instruktioner...2 k Instruktioner...5 n Veiledning...8 v Peliohjeet...11 x Leiðbeiningar...14

s Instruktioner...2 k Instruktioner...5 n Veiledning...8 v Peliohjeet...11 x Leiðbeiningar...14 Spilin Þegar þú hefur dregið spil fylgirðu leiðbeiningunum á því. Spil með Farðu áfram : Þessi spil gera þér kleift að færa þig áfram eftir brautinni. Ef þú dregur slíkt spil sem er með einu skýi færirðu

Detaljer

Mysteriet med det skjulte kort

Mysteriet med det skjulte kort Dular ularful fulla la leynispilið Nemendur í 9. bekk sýna hvernig stærðfræði getur sprottið upp úr skemmtiverkefni. Hópur var að leika sér með spilagaldur. Smám saman fannst þeim galdurinn sjálfur einfaldur

Detaljer

Spillet der du erobrer verden

Spillet der du erobrer verden Spillet der du erobrer verden 2004 Hasbro. Med enerett. Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. www.hasbro.co.uk 040414538107 KO M M A N D O I

Detaljer