Revidert Budsjett 2014 og Økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidert Budsjett 2014 og Økonomiplan 2015-2017"

Transkript

1 Rådmannen Vår ref:/ Dato: Revidert og Økonomiplan (foto: HOF) Vedtatt Kommunestyret

2 ~ 2 ~ INNHALD 1. VEDTAK REVIDERT DRIFTSINNTEKTER INNTEKTER TABELL REVIDERTE DRIFTSUTGIFTER SKULANE BARNEHAGANE SONENE I PLEIE OG OMSORG TILTAK OG TENESTER BARN OG UNGE NAV HELSE OG REHABILITERING SAMFUNNSUTVIKLING TEKNISKE TENESTER KULTUR OG FRITID FELLESTENESTER POLITIKK KYRKJA OG ANDRE TRUSSAMFUNN VERKSEMDER SAMLA UTAN SKULE, BARNEHAGE OG SONENE NOTER INNTEKTER UTGIFTER BUDSJETTVEDTAK INVESTERINGSBUDSJETT INVESTERINGSBUDSJETT KOMMENTARAR INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN INNTEKTER UTGIFTER... 17

3 ~ 3 ~ Vedtak frå Kommunestyret den Driftsbudsjettet for vert endra slik det går fram av vedlegg: a. Driftsinntekter tabell 2.1 b. Driftsutgifter tabell 3 c. I tillegg: - Auka utbytte frå kraftfondet kr.3 mill. - Nytt punkt 30 E: Både Investeringsfondet, Vedlikehaldsfondet og Bufferfondet skal forvaltast på same måte som kommunen sitt Kraftfond. 2. Investeringsbudsjettet vert endra slik det får fram av vedlegg; a. Tabell 5.1 for b. I tillegg - Hatlestrand skule tak auke med kr til kr Reguleringsplan Skjelnesodden kr Kjøkken Husneshallen kr Økonomiplanen for vert endra slik det går fram av vedlegg: a. Tabell 6.

4 ~ 4 ~ 2.1. Inntekter Tabell Inntektspostar Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % NOTE Innbyggjartilskot , , Skjønstilskot , , Selskapsskatt/ Distriktstilskot , , Inntektsutj./komp. for endr , , C Skatt , , D Sum frie inntekter , , MVA investering , , B MVA drift , , F Eigedomsskatt , , Utbytte frå Kvinnh. Energi , , Vinst / tap frå kraftfondet , , Førehandssal kons.kraft 0 0 Konsesjonsstraumsal , , H Konsesjonsavgifter , , Andre inntekter og utgifter , , Sum andre inntekter , , Renter diverse bankinnskot , , Dekking VA-investeringar , , Refusjon renter skuleinnv , , * Komp.tilskot husbanken , * Renter formidlingslån , , Renter næringslivslån , , Avdrag kommunale lån , , Renter kommunale lån , , Sum renter og avdrag , , MVA komp til investering , , B Bundne fond , , Premieavvik pensjon , , G Bruk av unytta overskot Dekking overskriding , ,4 0 Vedlikehaldsfond Investeringsfond Sum bundne innt./ utgifter , , Sum disponible inntekter , , Overskot til driftsfond , Sum inntekter til drift , , Driftskostnader , , Netto ( - = overskott)

5 ~ 5 ~ Utgifts- og inntektspostar Rekneskap Rekneskap Endring Revidert (netto) % % Skulane , , Barnehagane , , Sonene samla , , TTBU , , TRV , ,7 NAV , , Helse og rehabilitering , , Samfunnsutvikling , , Tekniske tenester , , Kultur og fritid , , Fellestenester , , Politikk , , Kyrkja og andre trussamfunn , , Sum driftsbudsjett , , Til orientering Lønsutgifter , , Andre utgifter - inntekter , , Sum driftsbudsjett , ,

6 ~ 6 ~ 3.1. Skulane Skulane Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % NOTE Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , Endring ramme , , Styrkinga er gjort med tanke på ekstra tiltak i spesialundervisning og behov for assistent Barnehagane Barnehagane Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % NOTE Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring ramme , , Det er foreslått ei styrking av ramma er med tanke på dei økte kostnadene til dei private, og ikkje til kommunal drift. Skule og barnehage Rekneskap Rekneskap Endring Revidert Til orientering % % Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring ramme , ,

7 ~ 7 ~ 3.3. Sonene i Pleie og omsorg. Sonene Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % NOTE Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring ramme , , Tiltak og tenester barn og unge TTBU Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % NOTE Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring ramme , , NAV NAV Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % NOTE Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring 0 ramme , , Helse og rehabilitering H&R Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % NOTE Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring ramme , ,

8 ~ 8 ~ 3.7. Samfunnsutvikling Samfunnsutvikling Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % NOTE Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt. Fond , , vedtak Endring Endring ramme , , Tekniske tenester Tekniske tenester Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % Note Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring ramme , , Kultur og fritid Kultur og fritid Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % Note Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring 0 ramme , , Fellestenester Fellestenester Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % Note Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring Endring ramme , ,

9 ~ 9 ~ Politikk Politikk Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % Note Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Kontrollutval , , vedtak Endring ramme , , Kyrkja og andre trussamfunn Trussamfunn Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % Note Fellesrådet , , Vedlikehald Trussamfunn , , Endring 0 ramme , , Verksemder samla utan Skule, Barnehage og Sonene Eks TRV Rekneskap Rekneskap Endring Revidert Til orientering % % Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring ramme , ,

10 ~ 10 ~ 4.1. Inntekter Note Endring Kommentar * Må sjåast samla for B Refusjon MVA innvestering føres ikkje via drift i. Nettoefekt 0,- for budsjettet. C Endring i budsjettert skatteinngang for landets kommunar gir endring i budsjettert inntektsutjamning for. D Pårekna skattevekst i år er redusert frå 3,7% til 3,0% i revidert nasjonalbudsjett. F G H I Endra estimat på refusjon MVA Endra estimat på premieavvik. Retta etter Formannskap Endra estimat på konsesjonsstraum Auka utbytte frå kraftfondet Utgifter Note Endring Kommentar Overføring avtalt mellom verksemd Fellestenester og Samfunnutvikling. Ansvar Turistinfo og Folgefonn nasjonalparksenter Midlar til løn i middlertidlige ubesatte stillingar, Samfunnsutvikling, Midlar til løn i middlertidlige ubesatte stillingar, Tekninsk Styrking området private barnehagar Nye tiltak TTBU Styrking ramma PLO Styrking ramma Skulane Styrking felles Styrking politikk Endring arbeidsgjevaravgifta frå 14,1% til 10,6 %, 1/2 års verknad tilsvarer 1,75% av kostnader løn. Samla sum, effekt trekt inn pr. verksemd

11 ~ 11 ~ 4.3. vedtak «Dei verksemder som overskrid tildelte rammer skal året etter dekke inn deler av overskridinga. Dei verksemder som går med overskot skal året etter få med seg ein del av overskotet. Tertialrapportane skal og rapportera førebels resultatrekneskap i høve til budsjett for dei einskilde sektorar og verksemder. Forslag til korrigerande tiltak ved budsjettoverskriding skal leggjast fram for politisk handsaming.» SKULER/BARNEHAGE INKL. FELLESUTGIFTER Rekneskap Avvik Endring Verksemd (inkl. endringar) 14.1 HALSNØY OPPVEKSTSENTER BRINGEDALSBYGDA OPPVEKST ØLVE OPPVEKSTSENTER NORDSIDO OPPVEKSTOMRÅDE USKEDALEN OPPVEKSTSENTER ÅKRA OPPVEKSTSENTER OMVIKDALEN OPPVEKSTSENTER SKARVELAND SKULE MALMANGER OPPVEKSTSENTER VALEN SKULE SUNDE SKULE UNDARHEIM SKULE ROSENDAL UNGDOMSSKULE ØYATUN UNGDOMSSKULE HUSNES UNGDOMSSKULE HUSNES BARNEHAGESENTER FELLESUTGIFTER SKULE/BARNEHAGE TOTALT OPPVEKST SONENE SAMLA, INKL. FELLESUTGIFTER Rekneskap Avvik Endring Verksemd (inkl. endringar) HALSNØYSONA HUSNESSONA HERØYSUNDSONA ROSENDALSSONA Fellesutgifter sonene TOTALT PLO ANDRE VERKSEMDER Rekneskap Avvik Endring Verksemd (inkl. endringar) FELLESTENESTER KYRKJA OG ANDRE TRUSSAMFUNN POLITIKK NAV SAMFUNNSUTVIKLING TEKNISKE TENESTER KULTUR OG FRITID TILTAK OG TENESTER BARN OG UNGE HELSE OG REHABILITERING TOTALT ANDRE VERKSEMDER SUM VERKNAD NEDLAGTE VERKSEMDER Rekneskap Avvik Endring Verksemd (inkl. endringar) TILTAK OG RÅDGJEVING VAKSNE

12 ~ 12 ~ 5.1 Investeringsbudsjett For programområda vatn/avløp er det til saman løyvd kr. 52,2 mill. i. I tillegg er det ubrukte løyvingar frå på kr.28,8 mill. Prosjekt: 50 VATN Rekneskap pr Rekneskap. Gjenstår av løyving endring Revidert 5000 VATN UTBYGGING GENERELT UTBYGGING ØLVE VASSVERK OVERFØRING/H.BASSENG OMVIKDALEN NYE VA LEIDNINGAR OPSANGERVEGEN TILTAK SVARTAVATNET HUSNES TILTAK ÆNES VASSVERK VASSFORSYNING ÅRSNES VASSLEIDNING FOSSBERG-BARONIET TILTAK NEDSLAGSFELT VARALDSØY TILTAK NEDSLAGSFELT HERØYSUND AUKA KAPASITET HUSNES VBA TILTAK MATRE VASSVERK NY PUMPELEIDNING TOFTEVÅGEN NYTT HØGDEBASSENG ØLVE NYTT VASSBEHANDL.ANLEGG ØLVE Sum grp. Prosjek: 50 VATN Prosjekt: 51 AVLØP Rekneskap pr Rekneskap. Gjenstår av løyving endring Revidert 5100 UTBYGGING GENERELT AVLØPSANLEGG USKEDALEN BYGGETRINN AVLØP ØLVE AVLØPSSANNERING RØSSLAND-KALDESTAD AVLØPSSANERING USKEDALEN, 5116 BYGGETRINN AVLØPSSANERING VALEVÅGEN UTBYGGING AVLØPSANLEGG ÅRSNES AVLØPSLEIDNINGAR NY OPSANGERVEG UTVIDING LEIDNINGSNETT SKÅLAFJERO NY HOVEDLEIDNING LANGS SKÅLAELV AVLØPSTILTAK HUSNES IND.OMRÅDE Sum grp. Prosjek: 51 AVLØP Prosjekt: 52 VEG/PARK/IDRETT Rekneskap pr Rekneskap. Gjenstår av løyving endring Revidert 1012 TRAFIKKSIKRING VALEN SKULE REP SKADE SJØSTOVA BORGUNDØY TRAFIKKSIKRING ASFALTERING KOMMUNALE VEGAR frå 5372 KOMMUNALE VEGAR/KAIER FERGEKAI BORGUNDØY VEGLYS KAIFRONT ROSENDAL frå 5443 TRAFIKKSIKRINGSPLAN HERØYSUND PARKERING SUNDE FERGEKAI TRAFIKKSIKRINGSPLAN KALDESTADV IDRETTSPARK HUSNES Sum grp. Prosjek: 52 VEG/PARK/IDRETT Kommentar Sak nr. Kommentar Sak nr. Kommentar Sak nr. brev fylke

13 ~ 13 ~ Prosjekt: 53 BYGG Rekneskap pr Rekneskap. Gjenstår av løyving endring Revidert 1063 REHAB. SKULE BARNEHAGE frå Kommentar Sak nr USKEDALEN SKULE sak / UTVIKL. ROSENDAL UNGDOMSSKULE ROSENDAL U.SKULE BASSENG frå 1127 HATLESTRAND SKULE TAK f.sk HUSNES HELSESENTER fin. frå fond 2035 HUSNES HELSESENTER fin. frå fond 2052 UTBYGGING/OMMBYGGING ROSENDALSTUNET REHAB. SJUKEHEIMAR ROSENDAL HELSESENTER fin.frå fond 2075 ROSENDAL HELSESENTER fin.frå fond 2076 BUST. FOR VANSKELEGSTILT ks BUST. FOR VANSKELEGSTILT ks RÅDHUSET HMT frå 4013 REHAB.KOMM.BYGG TILTAKSPAKKE * KULTURSKULE HUSNES ( TILLBYGG HUSNES 5703 KULTURHUS) UNGDOMSKLUBB HUSNES f.sk STOLAR KULTURHUSET KJØKKEN HUSNESHALLEN FATLAND AKTIVITETSHUS REHAB fin.frå fond 5722 FATLAND AKTIVITETSHUS REHAB fin.frå fond 5726 MALING HUSNES BRANNSTASJON Sum grp. Prosjek: 53 BYGG Prosjekt: 54 EIGENDOM Rekneskap pr Rekneskap. Gjenstår av løyving endring Revidert 4001 SAL FORMÅLSBYGG UTVIKLING AV NÆRINGSAREAL SAL NÆRINGSBYGG/GRUNN SAL KOMMUNALE BUSTADER GRUNNKJØP PLAN OMRÅDE SJUKEHEIM SKULAR frå Sum grp. Prosjek: 54 EIGENDOM Prosjekt: 59 ANDRE PROSJEKT Rekneskap pr Rekneskap. Gjenstår av løyving endring Revidert 1034 SKULEUTBYGGING SÆTRE SKULE SAL PRAKSISFLØY ROSENDAL U-SKULE UNDARHEIM SKULE DRIFTSOPT.TILTAK SONENE PROGRAMVARE IT DIGITAL KINO INDUSTRIOMRÅDE BØRNES DIGITALE KART frå Kommentar Sak nr. Kommentar Sak nr KAI VARALDSØY k.s KAI VARALDSØY SKOGSBILVEGAR MARKNADSFØRING KVINNH frå 5397 Halsnøysambandet SKILTPLAN LØFALLSTRAND KOTE k.s VEGLYS BUSSTERMINAL SKULE HUSNES REHAB. KOMM.VEG,KAIER OG BRUER TILTAKSPAKKE PLAN USKEDALEN frå 5447 REGPLAN SKJELNESODDEN REFUSJON STUI-MIDLER KUNSTGRASBANE HALSNØY FJELLHAUGEN SKISENTER VALEPARKEN NASJONALPARKSENTER 5815 FOLGEFONNA NASJONALPARK BESØKSMÅL FOLGEFONNA NYE NASJ/INFOSENTER HEIMESIDE FOLGEFONNA NASJONALPARKSENTER VERDISKAPNINGSPROG.NATURARV frå 5907 BRANNSIKRING KYRKJER Sum grp. Prosjek: 59 ANDRE PROSJEKT Sum alle investeringer

14 ~ 14 ~ Prosjekt: 60 LÅN/AKSJER Rekneskap pr Rekneskap. Gjenstår av løyving endring Revidert 9000 ETABLERINGSLÅN LÅN ETABLERINGSLÅN LÅN AKSJER/EK INNSKOT MOMSKOMPENSASJON Sum grp.prosjekt: 60 LÅN T O T A L T Kommentar Sak nr. *Ved en feil var det lagt til prosjekt «5810 NASJONALPARKSENTER». Midlane gjeld prosjekt «4013 REHAB.KOMM.BYGG TILTAKSPAKKE», og var del av investeringsbudsjett for som Kommunal bustader/utleigebustader opprusting. Dette er no retta. Sak om nytting av midlane i «4013 REHAB.KOMM.BYGG TILTAKSPAKKE» blir lagt fram for politisk handsaming.

15 ~ 15 ~ 5.2 Kommentarar Investeringsbudsjett 52-VEG/PARK/IDRETT Prosjekt 5371 Asfaltering kommunale vegar Vidareføring av budsjett. Prosjekt 5386 Ferjekai Borgundøy Brev frå Fylkeskommunen 10.mars. Søknad om refusjon avslått. Prosjekt 5441 Kaifront Rosendal Vidareføring av budsjett. 53 BYGG Prosjekt 1063 Skule Barnehage Vidareføring av budsjett. Prosjekt 1071 Uskedalen skule Viser til sak /46. Prosjekt 1085 Rosendal U.skule basseng Vidareføring av budsjett. Prosjekt 1127 Hatlestrand skule tak Formannskapet Prosjekt 2035 Husnes Helsesenter Finansierast av fond. Tilskot avsett i. Prosjekt 2035 Rosendal Helsesenter Finansierast av fond. Tilskot avsett i. Prosjekt 2077 Bustader for Vanskelegstilte Kommunestyret Prosjekt 3100 HMT Vidareføring av budsjett. Prosjekt 5704 Ungdomsklubb Husnes Vidareføring av budsjett. Nye løyvingar kr ,- Formannskapet Prosjekt 5722 Fatland Aktivitetshus Finansierast av fond. 54 EIGEDOM Prosjekt 4001 Sal Formålsbygg Auka forventa sals inntekter. Prosjekt 4050 Sal Næringsbygg/Grunn Auka forventa sals inntekter. Prosjekt 5427 Plan Område sjukeheim skular Vidareføring av budsjett. 59 ANDRE PROSJEKT Prosjekt 4018 Digital kino Prosjekt 5011Digitale kart Prosjekt 5221 Kai Varaldsøy Prosjekt 5428 Løfallstrand kote 70 Digitalisering av kino bokføres i investeringsrekneskapen. Vidareføring av budsjett (meirforbruk). Vidareføring av budsjett samt kommunestyrevedtak Ny løyving med kr ,- Vidareføring av budsjett samt kommunestyrevedtak Ny løyving med kr ,- Prosjekt 5429 Veglys bussterminal skule Husnes Vidareføring av budsjett. Prosjekt 5442 Plan Uskedalen Vidareføring av budsjett. Prosjekt 5824 Verdiskapsningsprog. Kommunestyret vedtok å delta i verdiskapningsprosjektet med kr kvart år frå 2011 til. Vidareføring frå tidlegare år. 60 LÅN AKSJER Prosjekt 9101 Aksjer og Andeler Egenkapitaltilskudd til KLP vert utgiftsført over investerings rekneskapen.

16 ~ 16 ~ 6.1. Inntekter Tal i 1 000,- Rekneskap Rekneskap Revidert b. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Inntektspostar Innbyggjartilskot Skjønstilskot Selskapsskatt/ Distriktstilskot Inntektsutj./komp. for endr Skatt Sum frie inntekter MVA investering MVA drift Eigedomsskatt Utbytte frå Kvinnh. Energi Vinst / tap frå kraftfondet Konsesjonsstraumsal Konsesjonsavgifter Andre inntekter og utgifter Sum andre inntekter Renter diverse bankinnskot Dekking VA-investeringar Refusjon renter skuleinnv Komp.tilskot husbanken Renter formidlingslån Renter næringslivslån Avdrag kommunale lån Renter kommunale lån Sum renter og avdrag MVA komp til investering Bundne fond Premieavvik pensjon Bruk av unytta overskot Dekking overskriding Vedlikehaldsfond Investeringsfond Sum bundne innt./ utgifter Sum disponible inntekter Overskot til driftsfond Sum inntekter til drift Driftskostnader Netto ( - = overskott)

17 ~ 17 ~ 6.2. Utgifter Tal i 1 000,- Rekneskap Rekneskap Revidert b. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Utgiftspostar Lønsutgifter Andre driftsutgifter inntekter Sum utgifter Endringar Strukturendring skulane Skulane Barnehagane Sonene samla Auka drift etter utbygging Rosendalstunet TTBU TRV 0 NAV -310 Helse og rehabilitering -463 Samfunnsutvikling Ungt entreprenørskap 50 Auka gebyrinntekter Samfunnsutvikling Tekniske tenester Styrking Tekniske tenester Styrking reinhald Kultur og fritid -789 Bortfall tilskot til Knattekrossbana -700 Tilskot kultursenter på Baroniet Fellestenester -284 Politikk 272 Styrking kontrollutvalet 98 Valkostnader Utgifter fordelt på verksemdene Skulane Barnehagane Sonene samla TTBU TRV NAV Helse og rehabilitering Samfunnsutvikling Tekniske tenester Kultur og fritid Fellestenester Politikk Kyrkja og andre trussamfunn rammer for verksemdene samla Lønsutgifter Andre driftsutgifter inntekter Sum utgifter

Økonomiplan

Økonomiplan Side 1 - Rådmannen Vår ref: /2150-26 Dato: 01.01. Vedlegg nr. 1a, b og c. Økonomiplan - Revidert forslag i tre alternativ frå rådmannen Side 2 Økonomiplan 1016 Nr 1: Optimistisk alternativ. Optimistiske

Detaljer

Revidert budsjett 2010 og økonomiplan 2010 2013

Revidert budsjett 2010 og økonomiplan 2010 2013 Side 1 - Rådmannen Vår ref: 2009/2381 Dato: 17.06. Vedlegg nr. 1 og 2. Revidert budsjett og økonomiplan 2013 Godkjent av kommunestyret den 17.06.. Side 2 Budsjettvedtak: 1. styre viser til saksutgreiinga

Detaljer

VATN

VATN Etter omdisp. Rev.Budsj 2017 2 018 2 019 2 020 2 021 Endra låneopptak: Merknadar: 5000 VATN UTBYGGING GENERELT 5 817 554 6 595 078 - - - 0 Unytta midlar avslutta prosjekt overfør her 5015 NYE VA LEIDNINGAR

Detaljer

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012.

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012. Kvinnherad kommune 2008/2858 16.12.2008 Vedlegg nr. 5. Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012. Godkjent av Kvinnherad kommunestyre den 18.12.2008. Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner driftsbudsjett 2009

Detaljer

Kvinnherad kommune Rådmannen Vår ref: 2015/192 Dato: RAPPORT Periode 2015 Jan - Feb

Kvinnherad kommune Rådmannen Vår ref: 2015/192 Dato: RAPPORT Periode 2015 Jan - Feb Kvinnherad kommune Rådmannen Vår ref: 2015/192 Dato: 24.02.2015 RAPPORT Periode 2015 Jan - Feb ~ 2 ~ 1. Metode i dokumentet... 3 2. Økonomisk utvikling i kommunen... 4 2.1. Kommentar... 4 2.2. Kommunale

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1982-1 Kjell Odd Nygård Saksgang Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014. Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Revidert budsjett 2017

Revidert budsjett 2017 Revidert budsjett 2017 INNHALD REVIDERT BUDSJETT 2017... 3 INNTEKTSIDA... 4 DRIFTSSIDA... 4 GJENNOMGÅANDE... 5 STAB OG LEIING... 5 KYRKJA... 5 SEKSJON LØN OG PERSONAL... 6 SEKSJON KULTUR, NÆRING OG UTVIKLING...

Detaljer

Kvinnherad kommune Rådmannen Vår ref: Dato: 24.11.2015. Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Handlingsplan 2016-2019.

Kvinnherad kommune Rådmannen Vår ref: Dato: 24.11.2015. Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Handlingsplan 2016-2019. Rådmannen Vår ref: Dato: 24.11.2015 Budsjett 2016 Økonomiplan 20162019 Handlingsplan 20162019. ~ 2 ~ INNHALD 0. FORSLAG TIL VEDTAK.... 3 1. RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR.... 5 1.0 Tabell 1 Kapitalkostnader...

Detaljer

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet Side 1 av 5 Skodje arbeiderparti Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet 1. Skodje kommunstyre vedtek slik inntekts og finansside for 2013, samt økonomiplan for 2014 2016: Side 2 av 5 REKNESKAP

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/2314-56 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato Budsjett 2018 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret 30.11.2017 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kvinnherad kommune Rådmannen Vår ref: 2014/2663 Dato: Budsjett 2015 Økonomiplan Handlingsplan

Kvinnherad kommune Rådmannen Vår ref: 2014/2663 Dato: Budsjett 2015 Økonomiplan Handlingsplan Rådmannen Vår ref: 2014/2663 Dato: 30.09.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Handlingsplan 2015-2018. ~ 2 ~ INNHALD 0. FORSLAG TIL VEDTAK.... 3 1. RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR.... 6 1.0 Tabell 1 Kapitalkostnader...

Detaljer

Kvinnherad kommune Rådmannen Vår ref: 2013/2663 Dato: Budsjett 2015 Økonomiplan Handlingsplan

Kvinnherad kommune Rådmannen Vår ref: 2013/2663 Dato: Budsjett 2015 Økonomiplan Handlingsplan Rådmannen Vår ref: 213/2663 Dato: 3.9.214 Budsjett 215 Økonomiplan 215-218 Handlingsplan 215-218. ~ 2 ~ INNHALD VEDTEKE AV KOMMUNESTYRET 18.DESEMBER 214.... 1. FORSLAG TIL VEDTAK.... 3 1. RÅDMANNEN SINE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B - HOVEDRAMMER DRIFT - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016

Detaljer

Møte finansutvalet 18.09.2014. Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014.

Møte finansutvalet 18.09.2014. Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014. Møte finansutvalet 18.09.2014 Notat budsjett 2015, orientering om status pr. 17. september 2014. Status budsjett 2015 pr. 17. september 2014 viser eit udekka meirforbruk på kr 6,4 mill. kroner. Sentrale

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Tverrpolitisk valliste, TVØ, sitt forslag til budsjett for 2014 økonomiplan 2014-2017

Tverrpolitisk valliste, TVØ, sitt forslag til budsjett for 2014 økonomiplan 2014-2017 Tverrpolitisk valliste, TVØ, sitt forslag til budsjett for 2014 økonomiplan 2014-2017 TVØ sitt budsjettframlegg tek utgangspunkt i rådmannen sitt budsjettframlegg. TVØ sluttar seg til ein del av tiltaka

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Offentleg møteprotokoll

Offentleg møteprotokoll Offentleg møteprotokoll Utval : FORMANNSKAPET Møtedato: 13.12.11 Sakliste Utvalsaktype/nr. Arkivsaknr. Tittel PS 84/11 11/948 GEBYR- OG BETALINSSATSAR 2012 - LANDBRUK- OG TEKNISK PS 85/11 11/949 FORELDREBETALING

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E.

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Behandling i Formannskapet den 01.12.2011 FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Totland (Krf): 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene og driftsutgiftene

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2013/122 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 24.07.2013 Rekneskapsrapport pr. 1. halvår Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING

BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 TALDEL INVESTERING Prosjekt: 50001 GRUNNINNLØYSING UTBYGGING AREAL Teneste: 3150 BUSTADOMRÅDE 32701 KJØP AV ADVOKATTJENESTER 1.875 0 0 0 0 0 34290 MVA. PÅ KJØP I INVESTERINGSREKN.

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010

Fræna kommune. Saksframlegg. Økonomiplan 2010-2013 og budsjett 2010 Fræna kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2009/1286-11 Sakshandsamar: Oddbjørg Hellen Nesheim Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet i Fræna kommune 13/2009 23.11.2009 Formannskapet i Fræna kommune

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014 2017. Handlingsplan 2014-2017. Saldert grunnlag frå rådmannen

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014 2017. Handlingsplan 2014-2017. Saldert grunnlag frå rådmannen Side 1 - Rådmannen Vår ref: /1216-1 Dato: 14.10. Økonomiplan 2017 Handlingsplan - 2017 Saldert grunnlag frå rådmannen Side 2 Innhald 1.0 Innleiing 1.1 Tidlegare budsjettarbeid 1.2 Mål 1.3 Organisering

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Handlingsplan

Budsjett Økonomiplan Handlingsplan Side 1 - Rådmannen Vår ref: 2010/2073 Dato: 16.08.2010 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014 Handlingsplan 2011 2014 Saldert budsjettgrunnlag frå rådmannen Side 2 Innhald 1.0 Innleiing 1.1 Organisering av

Detaljer

Vedtak frå Kommunestyret den Budsjettvedtak:

Vedtak frå Kommunestyret den Budsjettvedtak: Behandling i Kommunestyret den 18.12.2014 Ettersendingar: Kontrollutvalet si innstilling (pkt.34) Brev ang. Øyatun skule Nytt kulepunkt (pkt.3) dette var falle ut i formannskapet si innstilling.(delt ut

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Behandling i Formannskapet den NYTT FRAMSETT FORSLAG FRÅ HØGRE, SENTERPARTIET, FRAMSTEGSPARTIET:

Behandling i Formannskapet den NYTT FRAMSETT FORSLAG FRÅ HØGRE, SENTERPARTIET, FRAMSTEGSPARTIET: Behandling i Formannskapet den 01.12.2016 NYTT FRAMSETT FORSLAG FRÅ HØGRE, SENTERPARTIET, FRAMSTEGSPARTIET: Budsjett 2017 Forslag frå Høgre/ Sp/Frp 1) Kommunestyret godkjenner driftsinntektene for budsjett

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2006/1323-25 Arkiv: 212 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: 05.03.2007 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET REKNESKAP 2006 Rådmannen

Detaljer

Budsjett 2007. Økonomiplan 2007 2010

Budsjett 2007. Økonomiplan 2007 2010 Kvinnherad kommune Rådmannen 2006/2902 31.10.2006 Budsjett 2007 Økonomiplan 2007 2010 Handlingsplan 2007 2010 Innhaldsliste 1.0 Rådmannen sine merknader...3 2.0 Inntekter...3 2.1 Frie inntekter i statsbudsjettet

Detaljer

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2014/558 Løpenr.: 9934/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: ENDRINGAR DRIFTSBUDSJETT OG

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 19.03.2015 Vår referanse 2015/4354 331.1 Dykkar referanse 15/806 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Detaljer

Budsjett 2010 og økonomiplan

Budsjett 2010 og økonomiplan Kvinnherad kommune 2009/2381 27.11.2009 og økonomiplan 2013. Godkjent av Kvinnherad kommunestyre den 17.12.2009. vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene i budsjettet for slik det går fram

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET

Møteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ELDRERÅDET I SKODJE Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.12.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 09/1968 Luster kommune - budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 14433/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 14433/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Andrea Fivelstad Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 14433/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap 24.11.2015 Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BUDSJETT 2016

Detaljer

Anleggssituasjonen i Kvinnherad Anleggskonferanse 15.03

Anleggssituasjonen i Kvinnherad Anleggskonferanse 15.03 Anleggssituasjonen i Kvinnherad Anleggskonferanse 15.03 Bakgrunn Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2022 Styringsdokument på feltet Vert rullert kvart år Oversikt over eksisterande

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 01.03.2016 Dykkar dato 31.12.2015 Vår referanse 2016/7 331.1 Dykkar referanse Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 Eidfjord Eidfjord

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan

Budsjett 2015 og økonomiplan Finnøy kommune Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Forslag frå rådmannen Budsjettpresentasjon 5. november 2014 Vedtak FSK-072/14 - Rammesaka Utgangspunkt/føringar for budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018:

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 25.04.2016 Dykkar dato 30.03.2016 Vår referanse 2016/4260 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011.

Saksprotokoll. Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 19.12.2007 Sak: 95/07 Resultat: Arkivsak: 07/779 Tittel: PROTOKOLL: BUDSJETT 2008. ØKONOMIPLAN 2008-2011. Handsaming: Det vart vist til innkomne dokument i

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer