Revidert Budsjett 2014 og Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidert Budsjett 2014 og Økonomiplan 2015-2017"

Transkript

1 Rådmannen Vår ref:/ Dato: Revidert og Økonomiplan (foto: HOF) Vedtatt Kommunestyret

2 ~ 2 ~ INNHALD 1. VEDTAK REVIDERT DRIFTSINNTEKTER INNTEKTER TABELL REVIDERTE DRIFTSUTGIFTER SKULANE BARNEHAGANE SONENE I PLEIE OG OMSORG TILTAK OG TENESTER BARN OG UNGE NAV HELSE OG REHABILITERING SAMFUNNSUTVIKLING TEKNISKE TENESTER KULTUR OG FRITID FELLESTENESTER POLITIKK KYRKJA OG ANDRE TRUSSAMFUNN VERKSEMDER SAMLA UTAN SKULE, BARNEHAGE OG SONENE NOTER INNTEKTER UTGIFTER BUDSJETTVEDTAK INVESTERINGSBUDSJETT INVESTERINGSBUDSJETT KOMMENTARAR INVESTERINGSBUDSJETT ØKONOMIPLAN INNTEKTER UTGIFTER... 17

3 ~ 3 ~ Vedtak frå Kommunestyret den Driftsbudsjettet for vert endra slik det går fram av vedlegg: a. Driftsinntekter tabell 2.1 b. Driftsutgifter tabell 3 c. I tillegg: - Auka utbytte frå kraftfondet kr.3 mill. - Nytt punkt 30 E: Både Investeringsfondet, Vedlikehaldsfondet og Bufferfondet skal forvaltast på same måte som kommunen sitt Kraftfond. 2. Investeringsbudsjettet vert endra slik det får fram av vedlegg; a. Tabell 5.1 for b. I tillegg - Hatlestrand skule tak auke med kr til kr Reguleringsplan Skjelnesodden kr Kjøkken Husneshallen kr Økonomiplanen for vert endra slik det går fram av vedlegg: a. Tabell 6.

4 ~ 4 ~ 2.1. Inntekter Tabell Inntektspostar Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % NOTE Innbyggjartilskot , , Skjønstilskot , , Selskapsskatt/ Distriktstilskot , , Inntektsutj./komp. for endr , , C Skatt , , D Sum frie inntekter , , MVA investering , , B MVA drift , , F Eigedomsskatt , , Utbytte frå Kvinnh. Energi , , Vinst / tap frå kraftfondet , , Førehandssal kons.kraft 0 0 Konsesjonsstraumsal , , H Konsesjonsavgifter , , Andre inntekter og utgifter , , Sum andre inntekter , , Renter diverse bankinnskot , , Dekking VA-investeringar , , Refusjon renter skuleinnv , , * Komp.tilskot husbanken , * Renter formidlingslån , , Renter næringslivslån , , Avdrag kommunale lån , , Renter kommunale lån , , Sum renter og avdrag , , MVA komp til investering , , B Bundne fond , , Premieavvik pensjon , , G Bruk av unytta overskot Dekking overskriding , ,4 0 Vedlikehaldsfond Investeringsfond Sum bundne innt./ utgifter , , Sum disponible inntekter , , Overskot til driftsfond , Sum inntekter til drift , , Driftskostnader , , Netto ( - = overskott)

5 ~ 5 ~ Utgifts- og inntektspostar Rekneskap Rekneskap Endring Revidert (netto) % % Skulane , , Barnehagane , , Sonene samla , , TTBU , , TRV , ,7 NAV , , Helse og rehabilitering , , Samfunnsutvikling , , Tekniske tenester , , Kultur og fritid , , Fellestenester , , Politikk , , Kyrkja og andre trussamfunn , , Sum driftsbudsjett , , Til orientering Lønsutgifter , , Andre utgifter - inntekter , , Sum driftsbudsjett , ,

6 ~ 6 ~ 3.1. Skulane Skulane Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % NOTE Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , Endring ramme , , Styrkinga er gjort med tanke på ekstra tiltak i spesialundervisning og behov for assistent Barnehagane Barnehagane Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % NOTE Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring ramme , , Det er foreslått ei styrking av ramma er med tanke på dei økte kostnadene til dei private, og ikkje til kommunal drift. Skule og barnehage Rekneskap Rekneskap Endring Revidert Til orientering % % Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring ramme , ,

7 ~ 7 ~ 3.3. Sonene i Pleie og omsorg. Sonene Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % NOTE Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring ramme , , Tiltak og tenester barn og unge TTBU Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % NOTE Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring ramme , , NAV NAV Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % NOTE Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring 0 ramme , , Helse og rehabilitering H&R Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % NOTE Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring ramme , ,

8 ~ 8 ~ 3.7. Samfunnsutvikling Samfunnsutvikling Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % NOTE Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt. Fond , , vedtak Endring Endring ramme , , Tekniske tenester Tekniske tenester Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % Note Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring ramme , , Kultur og fritid Kultur og fritid Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % Note Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring 0 ramme , , Fellestenester Fellestenester Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % Note Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring Endring ramme , ,

9 ~ 9 ~ Politikk Politikk Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % Note Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Kontrollutval , , vedtak Endring ramme , , Kyrkja og andre trussamfunn Trussamfunn Rekneskap Rekneskap Endring Revidert % % Note Fellesrådet , , Vedlikehald Trussamfunn , , Endring 0 ramme , , Verksemder samla utan Skule, Barnehage og Sonene Eks TRV Rekneskap Rekneskap Endring Revidert Til orientering % % Lønsutgifter , , Andre dr.utgifter , , Driftsinnt , , vedtak Endring ramme , ,

10 ~ 10 ~ 4.1. Inntekter Note Endring Kommentar * Må sjåast samla for B Refusjon MVA innvestering føres ikkje via drift i. Nettoefekt 0,- for budsjettet. C Endring i budsjettert skatteinngang for landets kommunar gir endring i budsjettert inntektsutjamning for. D Pårekna skattevekst i år er redusert frå 3,7% til 3,0% i revidert nasjonalbudsjett. F G H I Endra estimat på refusjon MVA Endra estimat på premieavvik. Retta etter Formannskap Endra estimat på konsesjonsstraum Auka utbytte frå kraftfondet Utgifter Note Endring Kommentar Overføring avtalt mellom verksemd Fellestenester og Samfunnutvikling. Ansvar Turistinfo og Folgefonn nasjonalparksenter Midlar til løn i middlertidlige ubesatte stillingar, Samfunnsutvikling, Midlar til løn i middlertidlige ubesatte stillingar, Tekninsk Styrking området private barnehagar Nye tiltak TTBU Styrking ramma PLO Styrking ramma Skulane Styrking felles Styrking politikk Endring arbeidsgjevaravgifta frå 14,1% til 10,6 %, 1/2 års verknad tilsvarer 1,75% av kostnader løn. Samla sum, effekt trekt inn pr. verksemd

11 ~ 11 ~ 4.3. vedtak «Dei verksemder som overskrid tildelte rammer skal året etter dekke inn deler av overskridinga. Dei verksemder som går med overskot skal året etter få med seg ein del av overskotet. Tertialrapportane skal og rapportera førebels resultatrekneskap i høve til budsjett for dei einskilde sektorar og verksemder. Forslag til korrigerande tiltak ved budsjettoverskriding skal leggjast fram for politisk handsaming.» SKULER/BARNEHAGE INKL. FELLESUTGIFTER Rekneskap Avvik Endring Verksemd (inkl. endringar) 14.1 HALSNØY OPPVEKSTSENTER BRINGEDALSBYGDA OPPVEKST ØLVE OPPVEKSTSENTER NORDSIDO OPPVEKSTOMRÅDE USKEDALEN OPPVEKSTSENTER ÅKRA OPPVEKSTSENTER OMVIKDALEN OPPVEKSTSENTER SKARVELAND SKULE MALMANGER OPPVEKSTSENTER VALEN SKULE SUNDE SKULE UNDARHEIM SKULE ROSENDAL UNGDOMSSKULE ØYATUN UNGDOMSSKULE HUSNES UNGDOMSSKULE HUSNES BARNEHAGESENTER FELLESUTGIFTER SKULE/BARNEHAGE TOTALT OPPVEKST SONENE SAMLA, INKL. FELLESUTGIFTER Rekneskap Avvik Endring Verksemd (inkl. endringar) HALSNØYSONA HUSNESSONA HERØYSUNDSONA ROSENDALSSONA Fellesutgifter sonene TOTALT PLO ANDRE VERKSEMDER Rekneskap Avvik Endring Verksemd (inkl. endringar) FELLESTENESTER KYRKJA OG ANDRE TRUSSAMFUNN POLITIKK NAV SAMFUNNSUTVIKLING TEKNISKE TENESTER KULTUR OG FRITID TILTAK OG TENESTER BARN OG UNGE HELSE OG REHABILITERING TOTALT ANDRE VERKSEMDER SUM VERKNAD NEDLAGTE VERKSEMDER Rekneskap Avvik Endring Verksemd (inkl. endringar) TILTAK OG RÅDGJEVING VAKSNE

12 ~ 12 ~ 5.1 Investeringsbudsjett For programområda vatn/avløp er det til saman løyvd kr. 52,2 mill. i. I tillegg er det ubrukte løyvingar frå på kr.28,8 mill. Prosjekt: 50 VATN Rekneskap pr Rekneskap. Gjenstår av løyving endring Revidert 5000 VATN UTBYGGING GENERELT UTBYGGING ØLVE VASSVERK OVERFØRING/H.BASSENG OMVIKDALEN NYE VA LEIDNINGAR OPSANGERVEGEN TILTAK SVARTAVATNET HUSNES TILTAK ÆNES VASSVERK VASSFORSYNING ÅRSNES VASSLEIDNING FOSSBERG-BARONIET TILTAK NEDSLAGSFELT VARALDSØY TILTAK NEDSLAGSFELT HERØYSUND AUKA KAPASITET HUSNES VBA TILTAK MATRE VASSVERK NY PUMPELEIDNING TOFTEVÅGEN NYTT HØGDEBASSENG ØLVE NYTT VASSBEHANDL.ANLEGG ØLVE Sum grp. Prosjek: 50 VATN Prosjekt: 51 AVLØP Rekneskap pr Rekneskap. Gjenstår av løyving endring Revidert 5100 UTBYGGING GENERELT AVLØPSANLEGG USKEDALEN BYGGETRINN AVLØP ØLVE AVLØPSSANNERING RØSSLAND-KALDESTAD AVLØPSSANERING USKEDALEN, 5116 BYGGETRINN AVLØPSSANERING VALEVÅGEN UTBYGGING AVLØPSANLEGG ÅRSNES AVLØPSLEIDNINGAR NY OPSANGERVEG UTVIDING LEIDNINGSNETT SKÅLAFJERO NY HOVEDLEIDNING LANGS SKÅLAELV AVLØPSTILTAK HUSNES IND.OMRÅDE Sum grp. Prosjek: 51 AVLØP Prosjekt: 52 VEG/PARK/IDRETT Rekneskap pr Rekneskap. Gjenstår av løyving endring Revidert 1012 TRAFIKKSIKRING VALEN SKULE REP SKADE SJØSTOVA BORGUNDØY TRAFIKKSIKRING ASFALTERING KOMMUNALE VEGAR frå 5372 KOMMUNALE VEGAR/KAIER FERGEKAI BORGUNDØY VEGLYS KAIFRONT ROSENDAL frå 5443 TRAFIKKSIKRINGSPLAN HERØYSUND PARKERING SUNDE FERGEKAI TRAFIKKSIKRINGSPLAN KALDESTADV IDRETTSPARK HUSNES Sum grp. Prosjek: 52 VEG/PARK/IDRETT Kommentar Sak nr. Kommentar Sak nr. Kommentar Sak nr. brev fylke

13 ~ 13 ~ Prosjekt: 53 BYGG Rekneskap pr Rekneskap. Gjenstår av løyving endring Revidert 1063 REHAB. SKULE BARNEHAGE frå Kommentar Sak nr USKEDALEN SKULE sak / UTVIKL. ROSENDAL UNGDOMSSKULE ROSENDAL U.SKULE BASSENG frå 1127 HATLESTRAND SKULE TAK f.sk HUSNES HELSESENTER fin. frå fond 2035 HUSNES HELSESENTER fin. frå fond 2052 UTBYGGING/OMMBYGGING ROSENDALSTUNET REHAB. SJUKEHEIMAR ROSENDAL HELSESENTER fin.frå fond 2075 ROSENDAL HELSESENTER fin.frå fond 2076 BUST. FOR VANSKELEGSTILT ks BUST. FOR VANSKELEGSTILT ks RÅDHUSET HMT frå 4013 REHAB.KOMM.BYGG TILTAKSPAKKE * KULTURSKULE HUSNES ( TILLBYGG HUSNES 5703 KULTURHUS) UNGDOMSKLUBB HUSNES f.sk STOLAR KULTURHUSET KJØKKEN HUSNESHALLEN FATLAND AKTIVITETSHUS REHAB fin.frå fond 5722 FATLAND AKTIVITETSHUS REHAB fin.frå fond 5726 MALING HUSNES BRANNSTASJON Sum grp. Prosjek: 53 BYGG Prosjekt: 54 EIGENDOM Rekneskap pr Rekneskap. Gjenstår av løyving endring Revidert 4001 SAL FORMÅLSBYGG UTVIKLING AV NÆRINGSAREAL SAL NÆRINGSBYGG/GRUNN SAL KOMMUNALE BUSTADER GRUNNKJØP PLAN OMRÅDE SJUKEHEIM SKULAR frå Sum grp. Prosjek: 54 EIGENDOM Prosjekt: 59 ANDRE PROSJEKT Rekneskap pr Rekneskap. Gjenstår av løyving endring Revidert 1034 SKULEUTBYGGING SÆTRE SKULE SAL PRAKSISFLØY ROSENDAL U-SKULE UNDARHEIM SKULE DRIFTSOPT.TILTAK SONENE PROGRAMVARE IT DIGITAL KINO INDUSTRIOMRÅDE BØRNES DIGITALE KART frå Kommentar Sak nr. Kommentar Sak nr KAI VARALDSØY k.s KAI VARALDSØY SKOGSBILVEGAR MARKNADSFØRING KVINNH frå 5397 Halsnøysambandet SKILTPLAN LØFALLSTRAND KOTE k.s VEGLYS BUSSTERMINAL SKULE HUSNES REHAB. KOMM.VEG,KAIER OG BRUER TILTAKSPAKKE PLAN USKEDALEN frå 5447 REGPLAN SKJELNESODDEN REFUSJON STUI-MIDLER KUNSTGRASBANE HALSNØY FJELLHAUGEN SKISENTER VALEPARKEN NASJONALPARKSENTER 5815 FOLGEFONNA NASJONALPARK BESØKSMÅL FOLGEFONNA NYE NASJ/INFOSENTER HEIMESIDE FOLGEFONNA NASJONALPARKSENTER VERDISKAPNINGSPROG.NATURARV frå 5907 BRANNSIKRING KYRKJER Sum grp. Prosjek: 59 ANDRE PROSJEKT Sum alle investeringer

14 ~ 14 ~ Prosjekt: 60 LÅN/AKSJER Rekneskap pr Rekneskap. Gjenstår av løyving endring Revidert 9000 ETABLERINGSLÅN LÅN ETABLERINGSLÅN LÅN AKSJER/EK INNSKOT MOMSKOMPENSASJON Sum grp.prosjekt: 60 LÅN T O T A L T Kommentar Sak nr. *Ved en feil var det lagt til prosjekt «5810 NASJONALPARKSENTER». Midlane gjeld prosjekt «4013 REHAB.KOMM.BYGG TILTAKSPAKKE», og var del av investeringsbudsjett for som Kommunal bustader/utleigebustader opprusting. Dette er no retta. Sak om nytting av midlane i «4013 REHAB.KOMM.BYGG TILTAKSPAKKE» blir lagt fram for politisk handsaming.

15 ~ 15 ~ 5.2 Kommentarar Investeringsbudsjett 52-VEG/PARK/IDRETT Prosjekt 5371 Asfaltering kommunale vegar Vidareføring av budsjett. Prosjekt 5386 Ferjekai Borgundøy Brev frå Fylkeskommunen 10.mars. Søknad om refusjon avslått. Prosjekt 5441 Kaifront Rosendal Vidareføring av budsjett. 53 BYGG Prosjekt 1063 Skule Barnehage Vidareføring av budsjett. Prosjekt 1071 Uskedalen skule Viser til sak /46. Prosjekt 1085 Rosendal U.skule basseng Vidareføring av budsjett. Prosjekt 1127 Hatlestrand skule tak Formannskapet Prosjekt 2035 Husnes Helsesenter Finansierast av fond. Tilskot avsett i. Prosjekt 2035 Rosendal Helsesenter Finansierast av fond. Tilskot avsett i. Prosjekt 2077 Bustader for Vanskelegstilte Kommunestyret Prosjekt 3100 HMT Vidareføring av budsjett. Prosjekt 5704 Ungdomsklubb Husnes Vidareføring av budsjett. Nye løyvingar kr ,- Formannskapet Prosjekt 5722 Fatland Aktivitetshus Finansierast av fond. 54 EIGEDOM Prosjekt 4001 Sal Formålsbygg Auka forventa sals inntekter. Prosjekt 4050 Sal Næringsbygg/Grunn Auka forventa sals inntekter. Prosjekt 5427 Plan Område sjukeheim skular Vidareføring av budsjett. 59 ANDRE PROSJEKT Prosjekt 4018 Digital kino Prosjekt 5011Digitale kart Prosjekt 5221 Kai Varaldsøy Prosjekt 5428 Løfallstrand kote 70 Digitalisering av kino bokføres i investeringsrekneskapen. Vidareføring av budsjett (meirforbruk). Vidareføring av budsjett samt kommunestyrevedtak Ny løyving med kr ,- Vidareføring av budsjett samt kommunestyrevedtak Ny løyving med kr ,- Prosjekt 5429 Veglys bussterminal skule Husnes Vidareføring av budsjett. Prosjekt 5442 Plan Uskedalen Vidareføring av budsjett. Prosjekt 5824 Verdiskapsningsprog. Kommunestyret vedtok å delta i verdiskapningsprosjektet med kr kvart år frå 2011 til. Vidareføring frå tidlegare år. 60 LÅN AKSJER Prosjekt 9101 Aksjer og Andeler Egenkapitaltilskudd til KLP vert utgiftsført over investerings rekneskapen.

16 ~ 16 ~ 6.1. Inntekter Tal i 1 000,- Rekneskap Rekneskap Revidert b. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Inntektspostar Innbyggjartilskot Skjønstilskot Selskapsskatt/ Distriktstilskot Inntektsutj./komp. for endr Skatt Sum frie inntekter MVA investering MVA drift Eigedomsskatt Utbytte frå Kvinnh. Energi Vinst / tap frå kraftfondet Konsesjonsstraumsal Konsesjonsavgifter Andre inntekter og utgifter Sum andre inntekter Renter diverse bankinnskot Dekking VA-investeringar Refusjon renter skuleinnv Komp.tilskot husbanken Renter formidlingslån Renter næringslivslån Avdrag kommunale lån Renter kommunale lån Sum renter og avdrag MVA komp til investering Bundne fond Premieavvik pensjon Bruk av unytta overskot Dekking overskriding Vedlikehaldsfond Investeringsfond Sum bundne innt./ utgifter Sum disponible inntekter Overskot til driftsfond Sum inntekter til drift Driftskostnader Netto ( - = overskott)

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 17.04.01 055/01 KJHE Kvam heradsstyre 17.04.01 036/01 KJHE Kvam formannskap 12.06.01 086/01 KJHE Kvam

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09

Saksprotokoll. Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Saksprotokoll Kommunestyret 17.12.2009 Sak: 107/09 Tittel: :: Luster kommune - Budsjett 2010, økonomiplan 2010-13 og planleggingsprogram 2010-13 Arkivsak: 09/1968 Behandling: Endringsframlegg frå AP v/anders

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer

Notat. Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan 2012-2015 Notat nr.1 til formannskapet ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS. 24svegri [26-10-11]

Notat. Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan 2012-2015 Notat nr.1 til formannskapet ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS. 24svegri [26-10-11] ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS Notat Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan 2012-2015 Notat nr.1 til formannskapet 24svegri [26-10-11] Årdal kommune Postboks 40 6881 Årdalstangen Telefon: 57

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service 2007 1. halvår Viktige hendingar Januar: Plan for nykartlegging av Fjell kommune vedteken. Bassenget på Bildøyna vert klar til bruk

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Frå kl. 09.30 11.30 vert det konklusjonskonferanse om bustadsosial handlingsplan. SAKLISTE

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer