Revidert budsjett 2010 og økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidert budsjett 2010 og økonomiplan 2010 2013"

Transkript

1 Side 1 - Rådmannen Vår ref: 2009/2381 Dato: Vedlegg nr. 1 og 2. Revidert budsjett og økonomiplan 2013 Godkjent av kommunestyret den

2 Side 2 Budsjettvedtak: 1. styre viser til saksutgreiinga og godkjenner revidert budsjett slik det ligg føre i vedlegg nr. 1a, 1b, 1c og 1d. 2. Dersom auken i lønskostnadane og i energikostnadane blir lågare enn det budsjettet legg opp til, får rådmannen fullmakt til å inndra midlar og dermed redusere budsjettrammene til dei aktuelle verksemdene. 3. For blir det lagt opp til ei samla investeringsramme på 182,262 mill. kr. Av dette er 12,0 mill. kr etableringslån for vidare utlån, 45,415 mill. kr investeringar som kommunen må koste, 13,824 mill. kr forskotteringar, 33,0 mill. kr rentefrie lån frå skulepakken og 74,976 mill. kr investeringar der andre betaler renter og avdrag. Investeringane blir finansiert med 3,0 mill. kr frå sal av areal, 1,0 mill. kr frå refusjon spelemidlar, 2,0 mill. kr frå refunderte MVA-midlar, 10,0 mill. kr frå kraftfondet, 2,847 mill. kr i tilskot frå staten, 39,165 mill. kr frå unytta lånemidlar og 124,050 mill. kr i nye lån. Fråtrekt 24,350 mill. kr i avdrag blir endringa i kommunen sine lån på 99,700 mill. kr. Låna får ei løpetid i tråd med kommunelova 50. Avdragstida blir sett til maksimum 40 år. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne lånevilkåra innanfor vedtekne budsjettrammer. 4. styre viser til saksutgreiinga og godkjenner revidert økonomiplan slik den ligg føre i vedlegg nr. 2a, 2b og 2c. 5. For å redusere veksten i den høge lånegjelda skal auken i konsesjonskraftsinntektene nyttast til nedbetaling av gjeld i økonomiplanperioden. Dette skal innarbeidast ved budsjetthandsaminga til hausten. 6. Det skal innførast ei ordning med etablerartilskot frå og med. Tilskotet skal vere kr ,- utbetalt over ein 5-års periode. For blir budsjettramma for Samfunnsutvikling auka med kr ,- til dette føremålet. 7. Tilskotsramma til Kyrkja vert auka med kr ,- til styrking av kyrkjeadministrasjonen med 30 % stilling frå 1. juli. Stillingsauken på 30 % vil bli vidareført i budsjettet for Budsjettvedtaket i kommunestyret sak 2009/78, den pkt. 20 Kommunestyret har til intensjon å innføre ein handlingsregel blir vidareført. For å styrke vedlikehald og rehabilitering av kommunale bygg og anlegg vil det også bli innarbeidt i økonomiplanen eit vedlikehaldsfond basert på dei same prinsippa. 9. Ombygging av Herøysund kompetansesenter i grunna krevjande brukar, avsett kr Skiltplan for. Vi vil søkje å finne midlar til gjennomføring ved framlegg til nytt budsjett for 2011.

3 Side 3 Vedlegg nr. 1. Revidert budsjett Reviderte driftsinntekter. Vedlegg nr. 1a. Inntektspostar Oppr. bud. Revisjon Rev. budsjett Rammeoverføring Inntektsutjamning Bortfall diff. arbeidsgjevaravgift Selskapsskatt Skatteanslag Sum frie inntekter MVA investering MVA drift Eigedomsskatt Utbytte frå Kvinnherad Energi AS Kursgevinst / tap frå kraftfondet Bruk av førehandssal konsesjonskraft Konsesjonsstraumsal Konsesjonsavgifter Andre inntekter og utgifter Sum andre inntekter Renter diverse bankinnskot Dekking VA-investeringar Refusjon renter skuleinvesteringar Kompensasjonstilskot husbanken Renteinntekter formidlingslån Renter og avdrag næringslivslån Avdrag kommunale lån Renter kommunale lån Sum renter og avdrag Pensjon Avsetjing til fond Bruk av unytta overskot frå året før Sum inntekter Overskot / underskot Sum inntekter til drift av kommunen

4 Side 4 Reviderte driftsutgifter. Vedlegg nr. 1b. / budsjett for kommunen. Utgifts- og inntektspostar Rekn Rekn Oppr. bud. Rev. bud Lønsrekneskap / lønsbudsjett året før Ekstra kostnader med innføring eigedomsskatt året før For høgt pensjonstrekk året før Ekstra styrking Rosendalssona Ekstra kostnader med innføring eigedomsskatt Styrking lærlingeordninga 100 Premieavvik pensjon i godkjent budsjett Lønsauke Lønsutgifter Inntekter fråtrekt andre utgifter året før Endring inntekter fråtrekt endring andre utgifter Auka energikostnader Auka kostnader til vintervedlikehald kommunale vegar og plasser Stønad førstegongs etablerarar 600 Styrking kyrkja 75 Inntekter fråtrekt andre utgifter / budsjettramme Kommunen samla. Utgifts- og inntektspostar Oppr. bud. Rev. bud Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter Heilårseffekt av tidlegare innsparingstiltak Heilårseffekt av tidlegare pålegg om utgifter Nye driftsutgifter Nye innsparingstiltak / auka inntekter Budsjettramme Skulane. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter Pålagd forsterka opplæring heilårseffekt Utvida timetal og gratis leksehjelp SFO Redusert lærartimetal heilårseffekt Busslomme Ljosnes reduserte drosjeutgifter Terapibading på Halsnøy 60 Overført frå barnehagane 250 Auka energikostnader Ekstra innsparing grunna høgt forbruk i fjor Budsjettramme Barnehagane. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter Auka tilskot frå staten Heilårseffekt ny barnehageavdeling på Husnes Overføring til skulane -250 Auka energikostnader 300 Ekstra innsparing grunna høgt forbruk i fjor -566 Budsjettramme

5 Side 5 Sonene. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter Samanslåing matproduksjon heilårseffekt Stenging gamal del Rosendalstunet heilårseffekt Auka refusjon tunge brukarar Styrking Hatlestrandsona grunna ingen endring på Varaldsøy aldersheim Styrking Herøysund grunna tung brukar Pålegg om styrking av bemanninga i Husnessona Drift bufellesskap psykisk utviklingshemma, halvårseffekt overført til Herøysundsona frå TTBU Ekstra styrking av Rosendalssona Nye tunge brukarar i Rosendalssona, Husnessona og i Herøysund Auka energikostnader Ekstra innsparing grunna redusert tilbod til brukarar med små behov Budsjettramme for sonene samla Budsjettramme for Halsnøysona Budsjettramme for Husnessona Budsjettramme Herøysundsona Budsjettramme Rosendalssona Budsjettramme Hatlestrandsona Budsjettramme felles for sonene Tiltak og tenester barn og unge. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter Drift bufellesskap psykisk utviklingshemma, halvårseffekt overført til Herøysundsona Styrking barnevernet i tråd med statsbudsjettet Ekstra innsparing grunna høgt forbruk i fjor -250 Budsjettramme Tiltak og rådgjeving vaksne. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter Løns- og driftskostnader overført til NAV-kontoret Husleige vaksenopplæringa og TRV overført til Teknisk Auka energikostnader 100 Ekstra innsparing grunna høgt forbruk i fjor -750 Budsjettramme NAV. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Overføring frå Tiltak og rådgjeving vaksne (TRV) Andre utgifter Overføring frå NAV Hordaland Budsjettramme Helse og rehabilitering. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter Stans i kommunalt tilskot til tilbringarbil på Varaldsøy - heilårseffekt Auka driftstilskot privatpraktiserande fysioterapeutar Auka legetilsyn ved sjukeheimane Ekstra innsparing grunna høgt forbruk i fjor -210 Budsjettramme

6 Side 6 Samfunnsutvikling. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter Styrking næringsutvikling Tilskot lærlingar Drift av kommunen si heimeside nødvendige datautgifter Innføring utvida eigedomsskatt + stønad førstegongs etablerarar Budsjettramme Tekniske tenester. Budsjettramme Tekniske tenester 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter, samt pålegg om auka bruk av veglys Drift og vedlikehald ny barnehageavdeling på Husnes - heilårseffekt Drift og vedlikehald psykiatribustader på Husnes - halvårseffekt Drift av idrettshallen overført frå kultur og fritid Endra løn brannmannskap, auka driftsavtaler, auka veg- og bygningsvedlikehald Husleige NAV fråtrekt statleg del Husleige aktivitetssenter, vaksenopplæring og TRV delvis overført frå TRV Husleige Kvadraten omsorgsbustader fråtrekt drift av bustadane Auka vedlikehald parkar og sentrumsområde Reduserte energikostnader men ikkje stans i drift av toalett Rosendal og Husnes Redusert husleige frå Kvinnherad vidaregåande skule i Herøysund Auka kostnader snøbrøyting Auka straumkostnader 900 Budsjettramme Kultur og fritid. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter, samt overføring drift idrettshall til Tekniske tenester Ekstra styrking Auka straumkostnader 300 Budsjettramme Fellestenester. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter, samt auke i kjøp av tenester frå Jondal Auka straumkostnader 300 Ekstra innsparing grunna høgt forbruk i fjor -450 Budsjettramme Politikk. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter, samt valkostnader Overføring av kommunestyremøta på fjernsyn Kontingent Nettverk kystkommunar + auka kontingent Haukelivegen Auka utgift kontrollutvalet Budsjettramme Tilskotsramme Kyrkja og andre trussamfunn. Utgiftspostar Oppr. bud. Rev. bud Tilskotsramme kyrkja og andre trussamfunn 2009 / rekneskapsresultat Utgiftsvekst Tilskotsramme kyrkja Tilskotsramme andre trussamfunn

7 Side 7 Vedlegg nr. 1c. Reviderte budsjettrammer Bud Rekn Avvik 2008 Bud Rekn Avvik 2009 Oppr. bud. Rev. Bud. Endring R09 B10 Hauge oppv.sent Bringed. oppv Sætre oppv.senter Halsnøy skule Ølve oppv.senter Tofte oppv.senter Hatlestr. oppv Uskedalen oppv Åkra oppv.senter Omvikd. oppv Skarveland skule Malmanger skule Valen oppv.sent Sunde oppv.sent Undarheim skule Ros. ungd.skule Øyat. ungd.skule Husn. ungd.skule Rosend. Barneh Husnes barneh Felles skule/barn Fellesutg. PLO Halsnøysona Husnessona Herøysundsona Rosendalssona Hatlestrandsona Tiltak barn unge Tiltak vaksne NAV Helse og rehab Samfunnsutvik Tekniske tenester Kultur og fritid Fellestenester Politikk Kyrkja/andre tru Sum driftsutgifter Løn Andre utgifter Inntekter

8 Side 8 Vedlegg nr. 1d. Revidert investeringsbudsjett. Prosjekt Oppr. bud. Overført frå 2009 Brukt pr Unytta pr Rev. bud. Nasjonalparksenter / Steinparken Programvare IT Skilt vegnamn, adressetildeling, digitale kart Marknadsføring Kvinnherad Partnerskap Kystkultursenter/Kultur og fritid Kulturskulesenter Husnes Tilskot frå næringslivet til kulturskulesenter HMT / Enøk / Inneklima Ombygging kommunale bygg Lågterskeltilbod rusavhengige Utbygging Rosendalstunet Bufellesskap psykisk utviklingshemma Tilskot bufellesskap psykisk utviklingshemma Grunnkjøp / arealutviding KVV Kommunale vegar og kaier Industriområder og næringsareal Opsangervegen Folgefonntunnelen Etterarbeid utbyggingsområder Utviding Undarheim barneh. ny 5. Avdeling Planlegging Sandviklia industriområde Klima- og miljøplan Parkeringsplass Valen oppvekstsenter Brannstasjon Rosendal Kaiområde Rosendal Statlege og priv. tilskot til kaiomr. Rosendal Privat tilskot til kaiområde Rosendal Plan Fjelbergsambandet Tilskot fjerning Hidlevraket Tilskot Postvegen med gangveg i Teigen Kvinnherad kyrkjegard P-plass Husnes kyrkje auka standard Biobrenselanlegg Scenarie Gangveg Sunde Podlen Busslomme Ljosnes Rydding av skog ved rasteplass på Husnes Innløysing bustadhus på Prestnes Kabling for fjernsyn på kom.styremøta Grunnkjøp til utviding Rosendalstunet Oppstart rehab. Rosendal ungdomsskule Innkjøp brannvernutstyr Signalanlegg Husnessona Steinmassar frå Halsnøy til deponi på Husnes Etableringslån Innbrot Malmanger skule Ombygging Herøysund kompetansesenter 200 Sum lån med renter og avdrag

9 Side 9 Prosjekt Oppr. bud. Overført frå 2009 Forbruk Unytta pr Rev. bud. Forskottering Sandvoll sentrum Forskottering Tofte Ranavik Forskottering Løfallstrand Austrepollen Innbetaling frå Fusa og Folgefonnrunnelen AS Sum avdragsfrie lån med renter Skuleinvesteringar/ Sætre skule med gym.sal Planlegging Rosendal ungdomsskule Tilrettelegging Hatlestrand skule Sanserom Husnes ungdomsskule Sum rentefrie lån i skulepakken med avdr Vassverk Ølve m.m Vassbehandlingsanlegg Rosendal / Omvikdalen Hovudvassleidning Varaldsøy Nye VA-leidningar i Opsangervegen Kloakk Seimsfoss / Omvikdalen Kloakk Uskedalen m.m Diverse tiltak på leidningsnettet Infrastruktur Husnes Lagerbygg Husnes Næringslivsforskottering Tofte Ranavik Sum rente- og avdragsfrie lån Kulturhuset Husnes med teleslynge Takutbetring gymsal Rosendal Garderober gymsal Rosendal Bustadsprinkling Lien og Halsnøytunet Branntekniske pålegg Rehabilitering diverse kommunale vegar Kai Dimmelsvik Sum rente- og avdragsfr. tilskot frå staten Sum investeringsutgifter Sal av areal og andre eigedomar Refusjon STUI-midlar MVA investering Utbytte frå kraftfondet Bruk av unytta lånemidlar frå Tilskot frå staten Netto lånebehov Avdrag på gamle lån Avdrag på nye lån Sum endring lån

10 Side 10 Vedlegg nr. 2. Revidert økonomiplan Reviderte driftsinntekter Vedlegg nr. 2a Inntektspostar Rev. bud. Øko.plan 2011 Øko.plan 2012 Øko.plan 2013 Rammeoverføring, 3,1 % auke Inntektsutjamning Bortfall diff. arbeidsgjevaravgift Selskapsskatt Skatteanslag, 3,1 % årleg vekst Sum frie inntekter MVA investering MVA drift Eigedomsskatt Utbytte frå Kvinnherad Energi AS Kursgevinst / tap frå kraftfondet Bruk av førehandssal konsesjonskraft Konsesjonsstraumsal Konsesjonsavgifter Andre inntekter og utgifter Sum andre inntekter Renter diverse bankinnskot Dekking VA-investeringar Refusjon renter skuleinnvesteringar Kompensasjonstilskot husbanken Renteinntekter formidlingslån Renter og avdrag næringslivslån Avdrag kommunale lån Renter kommunale lån Sum renter og avdrag Premieavvik pensjon Avsetjing fond Bruk av unytta overskot frå året før Sum inntekter Eigenfinansiering investeringar Overskot / underskot Sum inntekter til drift av kommunen

11 Side 11 Vedlegg nr. 2b. Reviderte driftsutgifter Utgiftspostar Rev. bud. Øko.plan 2011 Øko.plan 2012 Øko.plan 2013 Lønsutgifter, 3,5 % årleg auke Andre utgifter, 2,4 % årleg vekst Inntekter, 2,4 % årleg vekst Sum utgifter Red. utgifter til eigedomsskatt Red. utgifter til vinterbrøyting Red. utgifter brukarar med små behov Red. utgifter Halsnøy skule Bufellesskap psykisk utviklingsh Ny kommunalsjef Valkostnader Utgifter til fordeling på verksemdene Budsjettramme skulane Budsjettramme barnehagane Budsjettramme sonene Bud. Tiltak og tenester barn og unge Budsjett Tiltak og rådgjeving vaksne Budsjett NAV Budsjett Helse og rehabilitering Budsjett Samfunnsutvikling Budsjett Tekniske tenester Budsjett Kultur og fritid Budsjett Fellestenester Budsjett politikk Tilskot kyrkja og andre trussamfunn Til disposisjon for kommunestyret Budsjettramme for verksemdene

12 Side 12 Vedlegg nr. 2c. Reviderte investeringsutgifter Prosjekt Rev. bud. Øk. plan 2011 Øk.plan 2012 Øk.plan 2013 Nasjonalparksenter / Steinparken Programvare IT Skilting vegnamn og ardressetildeling / digitale kart Marknadsføring Kvinnherad Partnerskap Kystkultursenter/Kultur og fritid Kulturskulesenter Husnes Tilskot frå næringslivet til kulturskulesenter HMT / Enøk / Inneklima / branntekniske pålegg Ombygging kommunale bygg + ombygging Herøysund Psykiatri Omstun / Ombygging Ole bergetsvei Lågterskeltilbod rusavhengige Tilskot lågterskeltilbod rusavhengige -500 Utbygging Rosendalstunet Bufellesskap psykisk utviklingshemma Tilskot bufellesskap psykisk utviklingshemma Grunnkjøp Kommunale vegar og kaier Industriområder og næringsareal Asfaltering Opsangervegen Folgefonntunnelen Etterarbeid utbyggingsområder Planlegging Sandviklia industriområde 25 Klima- og miljøplan 250 Parkeringsplass Valen oppvekstsenter 600 Husnes sentrum Brannstasjon Rosendal Kaiområde Rosendal Statlege og priv. tilskot til kaiomr. Rosendal Privat tilskot til kaiområde Rosendal -250 Plan Fjelbergsambandet 250 Park, idrett, friluftsliv 200 Tilskot fjerning Hidlevraket 50 Tilskot Postvegen med gangveg i Teigen 150 Kvinnherad kyrkjegard 6 Parkeringsplass Husnes kyrkje 715 Biobrenselanlegg 600 Scenarie Gangveg Sunde Podlen 497 Busslomme Ljosnes / Røsslandslia 750 Rydding skog ved rasteplass på Husnes 50 Innløysing bustadhus på Prestnes Kabling for fjernsyn på kom.styremøta 100 Grunnkjøp til utviding Rosendalstunet 700 Brannvernutstyr Signalanlegg Husnessona 150 Steinmassar frå Halsnøy til deponi på Husnes 100 Fullfinansiering Sætre skule Rosendal ungdomsskule Andre skuleinvesteringar Omsorgsbustader Ny bokbuss Diverse utbyggingstiltak på sjukeheimane Rådhuset Kunstgrasbane Rosendal Etableringslån Sum lån med renter og avdrag

13 Side 13 Prosjekt Rev. bud. Øk.plan 2011 Øk.plan 2012 Øk.plan 2013 Forskottering Sandvoll sentrum Forskottering Tofte Ranavik Forskottering Løfallstrand Austrepollen Innbetaling frå Fusa og Folgefonnrunnelen AS Forskottering Tyssetunnelen Refusjon forskottering Neslia Rosendal - Seimsfoss Sum avdragsfrie lån Skuleinvesteringar/ Sætre skule med gym.sal Planlegging Rosendal ungdomsskule 459 Sanserom Husnes ungdomsskule 130 Sum rentefrie lån i skulepakken Vassverk generelt Vassbehandlingsanlegg Rosendal / Omvikdalen Hovudvassleidning Varaldsøy Nye VA-leidningar i Opsangervegen Ølve vassverk Auka kapasitet Husnes vassverk Kloakk generelt Kloakk Seimsfoss / Omvikdalen Kloakk Uskedalen m.m Næringslivsforskottering Tofte Ranavik Sum rente- og avdragsfrie lån Kulturhuset Husnes med teleslynge 198 Garderober gymsal Rosendal Bustadsprinkling Lien og halsnøytunet 65 Branntekniske pålegg 349 Rehabilitering diverse kommunale vegar 574 Kai Dimmelsvik 330 Sum rente- og avdragsfrie tilskot frå staten Sum investeringsutgifter Sal av areal og andre eigedomar Refusjon STUI-midlar MVA investering Utbytte frå kraftfondet Bruk av unytta lånemidlar frå Tilskot frå staten Eigenfinansiering med driftsmidlar Netto lånebehov Avdrag på gamle lån Avdrag nye lån Sum endring lån

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012.

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012. Kvinnherad kommune 2008/2858 16.12.2008 Vedlegg nr. 5. Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012. Godkjent av Kvinnherad kommunestyre den 18.12.2008. Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner driftsbudsjett 2009

Detaljer

Revidert Budsjett 2014 og Økonomiplan 2015-2017

Revidert Budsjett 2014 og Økonomiplan 2015-2017 Rådmannen Vår ref:/1317-7 Dato: 19.06. Revidert og Økonomiplan 2015-2017 (foto: HOF) Vedtatt Kommunestyret 19.06. ~ 2 ~ INNHALD 1. VEDTAK.... 3 2. REVIDERT DRIFTSINNTEKTER... 4 2.1. INNTEKTER TABELL...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2008-2011

ØKONOMIPLAN 2008-2011 Dato: 06.11.2007 Vår ref.: 2007/3392-23175/2007 Ark.kode: 100 ØKONOMIPLAN 2008-2011 FJELL KOMMUNE Førebels dokument 30. oktober 2007 Rådmannen DET ØKONOMISKE OPPLEGGET 2008 (2008-2011) FRAMLEGG STATSBUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 FJELL KOMMUNE Budsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Vedteke KS 15.12.2011 1 Bakgrunn Budsjettet for 2011 var opphavleg gjort opp med eit underskot på 14,2 mill. I budsjettrevisjonen pr 1. tertial vart underskotet

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2016-2018. Tilråding og politiske vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2016-2018. Tilråding og politiske vedtak HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2016-2018 Tilråding og politiske vedtak Innhald 1. KOMMUNESTYRET SITT SAMLA VEDTAK... 2 1. 1 HANDLINGSPROGRAM 2015 2018... 2 1.2 ÅRSBUDSJETT 2015

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE

BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR GULEN KOMMUNE Vedtatt av Gulen kommunestyre, K-sak 71/14, datert 11.12.14 INNHALD INNLEIING... 3 ØKONOMISK HOVUDOVERSYN... 4 INNTEKTSFØRESETNADER... 5 Dei frie

Detaljer

1 000 Ikkje realistisk å ta ut effekt på rammene. 2 500 Gjennomført, kutt er fordelt på tenesterammene

1 000 Ikkje realistisk å ta ut effekt på rammene. 2 500 Gjennomført, kutt er fordelt på tenesterammene 3. KOMMUNEØKONOMIEN 3.1 Netto driftsresultat 3 % For at kommunesektoren skal vere i finansiell balanse er det et mål at sektoren skal oppnå et netto driftsresultat betre enn 3 %. Då kan det avsetjast midlar

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE

TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE TERTIALRAPPORT 2/2011 SOGNDAL KOMMUNE 1 Tertialrapport 2/2011 1.0 INNLEIING.... 3 2.0 STATUS PÅ PRIORITERTE OMRÅDE... 3 3.0 HOVUDTAL ØKONOMI... 7 4.0 ØKONOMISKE AVVIK - TENESTE- OG STØTTEEININGAR.... 9

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer

Notat. Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan 2012-2015 Notat nr.1 til formannskapet ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS. 24svegri [26-10-11]

Notat. Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan 2012-2015 Notat nr.1 til formannskapet ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS. 24svegri [26-10-11] ÅRDAL KOMMUNE NOTAT «SOA_NAVN» ACOS AS Notat Budsjett 2012 og økonomi- og handlinsplan 2012-2015 Notat nr.1 til formannskapet 24svegri [26-10-11] Årdal kommune Postboks 40 6881 Årdalstangen Telefon: 57

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Rådmann sitt arbeidsgrunnlag 05.09.2014 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

2 Økonomisk oversikt - drift

2 Økonomisk oversikt - drift 3. 1 Innleiing... 3 2 Økonomisk oversikt - drift... 4 2.1 Budsjett justert 3.... 4 3 Rammeområda samla... 7 3.1 Politisk verksemd... 8 3.2 Administrasjon, styring og fellesutgifter... 8 3.3 Barnehagar...

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

Økonomiplan 2015 2018

Økonomiplan 2015 2018 Sogndal kommune Bli med på laget Økonomiplan 2015 2018 med årsbudsjett 2015 Innhald Innleiing og samandrag 10 på topp Nasjonale rammevilkår Økonomisk status og utfordringar Analyse og utfordringar Politiske

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011

ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 ÅRSBUDSJETT 2011 SOGNDAL KOMMUNE Framlegg frå formannskapet 25 november 2011 Økonomiplan 2011 2014 Årsbudsjett 2011 side: 1 INNHALD 1. Innleiing og samandrag... 2 2. Samfunnsutvikling

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0140/03 03/02306 ØKONOMIPLAN 2004-2007 0141/03 03/01104 REKNESKAPSRAPPORT OKTOBER 2003 OS OMMUNE Os kommune Utval: OS OMMUNESTYRE Møtestad: ommunestyresalen Møtedato: 16.12.2003 Tid: 17.00 MØTEINNALLING Forfall: Marianne Hjelle (FrP) Torill Otterskred (SV) Lisbeth Axelsen (H) Vara som møter:

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18. LÆRDAL KOMMUNE Budsjett 2015 Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.12 2014 Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving Innhold 1 Organisering av budsjettarbeidet... 4 2 Overordna kommentarar

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Kvam herad Kvartalsrapport 2. kvartal www.kvam.no - 2. kvartal Innleiing Rapporten for 2. kvartal viser bl.a. ei oversikt over nye vedtak i som har økonomisk verknad, kommentarar til vedtaket frå desember

Detaljer

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018. Formannskapet sin innstilling FS-sak 049/2014 Til handsaming i kommunestyret: 12.11.14

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018. Formannskapet sin innstilling FS-sak 049/2014 Til handsaming i kommunestyret: 12.11.14 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 Formannskapet sin innstilling FS-sak 049/2014 Til handsaming i kommunestyret: 12.11.14 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET...

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 REVIDERT BUDSJETTGRUNNLAG 30.oktober 2009 Innleiing Fylkesrådmannen la fram budsjettgrunnlaget 9. oktober 2009. Statsbudsjettet vart lagt fram 13. oktober 2009. Fylkesrådmannen

Detaljer

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012

MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 ÅRSBUDSJETT 2013. Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 MODALEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013 2016 OG ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i kommunestyret KS 070/12-06.12.2012 1 GENERELLE RAMMER OG FØRESETNADER FOR BUDSJETT- OG ØKONOMIPLANARBEIDET... 3 1.1. Lovreglar... 3 1.2.

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2006/62-1 Arkiv: 210 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: 12.05.2006 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET A-212 Rekneskap 2005 Rådmannen

Detaljer