Revidert budsjett 2010 og økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revidert budsjett 2010 og økonomiplan 2010 2013"

Transkript

1 Side 1 - Rådmannen Vår ref: 2009/2381 Dato: Vedlegg nr. 1 og 2. Revidert budsjett og økonomiplan 2013 Godkjent av kommunestyret den

2 Side 2 Budsjettvedtak: 1. styre viser til saksutgreiinga og godkjenner revidert budsjett slik det ligg føre i vedlegg nr. 1a, 1b, 1c og 1d. 2. Dersom auken i lønskostnadane og i energikostnadane blir lågare enn det budsjettet legg opp til, får rådmannen fullmakt til å inndra midlar og dermed redusere budsjettrammene til dei aktuelle verksemdene. 3. For blir det lagt opp til ei samla investeringsramme på 182,262 mill. kr. Av dette er 12,0 mill. kr etableringslån for vidare utlån, 45,415 mill. kr investeringar som kommunen må koste, 13,824 mill. kr forskotteringar, 33,0 mill. kr rentefrie lån frå skulepakken og 74,976 mill. kr investeringar der andre betaler renter og avdrag. Investeringane blir finansiert med 3,0 mill. kr frå sal av areal, 1,0 mill. kr frå refusjon spelemidlar, 2,0 mill. kr frå refunderte MVA-midlar, 10,0 mill. kr frå kraftfondet, 2,847 mill. kr i tilskot frå staten, 39,165 mill. kr frå unytta lånemidlar og 124,050 mill. kr i nye lån. Fråtrekt 24,350 mill. kr i avdrag blir endringa i kommunen sine lån på 99,700 mill. kr. Låna får ei løpetid i tråd med kommunelova 50. Avdragstida blir sett til maksimum 40 år. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne lånevilkåra innanfor vedtekne budsjettrammer. 4. styre viser til saksutgreiinga og godkjenner revidert økonomiplan slik den ligg føre i vedlegg nr. 2a, 2b og 2c. 5. For å redusere veksten i den høge lånegjelda skal auken i konsesjonskraftsinntektene nyttast til nedbetaling av gjeld i økonomiplanperioden. Dette skal innarbeidast ved budsjetthandsaminga til hausten. 6. Det skal innførast ei ordning med etablerartilskot frå og med. Tilskotet skal vere kr ,- utbetalt over ein 5-års periode. For blir budsjettramma for Samfunnsutvikling auka med kr ,- til dette føremålet. 7. Tilskotsramma til Kyrkja vert auka med kr ,- til styrking av kyrkjeadministrasjonen med 30 % stilling frå 1. juli. Stillingsauken på 30 % vil bli vidareført i budsjettet for Budsjettvedtaket i kommunestyret sak 2009/78, den pkt. 20 Kommunestyret har til intensjon å innføre ein handlingsregel blir vidareført. For å styrke vedlikehald og rehabilitering av kommunale bygg og anlegg vil det også bli innarbeidt i økonomiplanen eit vedlikehaldsfond basert på dei same prinsippa. 9. Ombygging av Herøysund kompetansesenter i grunna krevjande brukar, avsett kr Skiltplan for. Vi vil søkje å finne midlar til gjennomføring ved framlegg til nytt budsjett for 2011.

3 Side 3 Vedlegg nr. 1. Revidert budsjett Reviderte driftsinntekter. Vedlegg nr. 1a. Inntektspostar Oppr. bud. Revisjon Rev. budsjett Rammeoverføring Inntektsutjamning Bortfall diff. arbeidsgjevaravgift Selskapsskatt Skatteanslag Sum frie inntekter MVA investering MVA drift Eigedomsskatt Utbytte frå Kvinnherad Energi AS Kursgevinst / tap frå kraftfondet Bruk av førehandssal konsesjonskraft Konsesjonsstraumsal Konsesjonsavgifter Andre inntekter og utgifter Sum andre inntekter Renter diverse bankinnskot Dekking VA-investeringar Refusjon renter skuleinvesteringar Kompensasjonstilskot husbanken Renteinntekter formidlingslån Renter og avdrag næringslivslån Avdrag kommunale lån Renter kommunale lån Sum renter og avdrag Pensjon Avsetjing til fond Bruk av unytta overskot frå året før Sum inntekter Overskot / underskot Sum inntekter til drift av kommunen

4 Side 4 Reviderte driftsutgifter. Vedlegg nr. 1b. / budsjett for kommunen. Utgifts- og inntektspostar Rekn Rekn Oppr. bud. Rev. bud Lønsrekneskap / lønsbudsjett året før Ekstra kostnader med innføring eigedomsskatt året før For høgt pensjonstrekk året før Ekstra styrking Rosendalssona Ekstra kostnader med innføring eigedomsskatt Styrking lærlingeordninga 100 Premieavvik pensjon i godkjent budsjett Lønsauke Lønsutgifter Inntekter fråtrekt andre utgifter året før Endring inntekter fråtrekt endring andre utgifter Auka energikostnader Auka kostnader til vintervedlikehald kommunale vegar og plasser Stønad førstegongs etablerarar 600 Styrking kyrkja 75 Inntekter fråtrekt andre utgifter / budsjettramme Kommunen samla. Utgifts- og inntektspostar Oppr. bud. Rev. bud Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter Heilårseffekt av tidlegare innsparingstiltak Heilårseffekt av tidlegare pålegg om utgifter Nye driftsutgifter Nye innsparingstiltak / auka inntekter Budsjettramme Skulane. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter Pålagd forsterka opplæring heilårseffekt Utvida timetal og gratis leksehjelp SFO Redusert lærartimetal heilårseffekt Busslomme Ljosnes reduserte drosjeutgifter Terapibading på Halsnøy 60 Overført frå barnehagane 250 Auka energikostnader Ekstra innsparing grunna høgt forbruk i fjor Budsjettramme Barnehagane. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter Auka tilskot frå staten Heilårseffekt ny barnehageavdeling på Husnes Overføring til skulane -250 Auka energikostnader 300 Ekstra innsparing grunna høgt forbruk i fjor -566 Budsjettramme

5 Side 5 Sonene. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter Samanslåing matproduksjon heilårseffekt Stenging gamal del Rosendalstunet heilårseffekt Auka refusjon tunge brukarar Styrking Hatlestrandsona grunna ingen endring på Varaldsøy aldersheim Styrking Herøysund grunna tung brukar Pålegg om styrking av bemanninga i Husnessona Drift bufellesskap psykisk utviklingshemma, halvårseffekt overført til Herøysundsona frå TTBU Ekstra styrking av Rosendalssona Nye tunge brukarar i Rosendalssona, Husnessona og i Herøysund Auka energikostnader Ekstra innsparing grunna redusert tilbod til brukarar med små behov Budsjettramme for sonene samla Budsjettramme for Halsnøysona Budsjettramme for Husnessona Budsjettramme Herøysundsona Budsjettramme Rosendalssona Budsjettramme Hatlestrandsona Budsjettramme felles for sonene Tiltak og tenester barn og unge. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter Drift bufellesskap psykisk utviklingshemma, halvårseffekt overført til Herøysundsona Styrking barnevernet i tråd med statsbudsjettet Ekstra innsparing grunna høgt forbruk i fjor -250 Budsjettramme Tiltak og rådgjeving vaksne. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter Løns- og driftskostnader overført til NAV-kontoret Husleige vaksenopplæringa og TRV overført til Teknisk Auka energikostnader 100 Ekstra innsparing grunna høgt forbruk i fjor -750 Budsjettramme NAV. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Overføring frå Tiltak og rådgjeving vaksne (TRV) Andre utgifter Overføring frå NAV Hordaland Budsjettramme Helse og rehabilitering. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter Stans i kommunalt tilskot til tilbringarbil på Varaldsøy - heilårseffekt Auka driftstilskot privatpraktiserande fysioterapeutar Auka legetilsyn ved sjukeheimane Ekstra innsparing grunna høgt forbruk i fjor -210 Budsjettramme

6 Side 6 Samfunnsutvikling. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter Styrking næringsutvikling Tilskot lærlingar Drift av kommunen si heimeside nødvendige datautgifter Innføring utvida eigedomsskatt + stønad førstegongs etablerarar Budsjettramme Tekniske tenester. Budsjettramme Tekniske tenester 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter, samt pålegg om auka bruk av veglys Drift og vedlikehald ny barnehageavdeling på Husnes - heilårseffekt Drift og vedlikehald psykiatribustader på Husnes - halvårseffekt Drift av idrettshallen overført frå kultur og fritid Endra løn brannmannskap, auka driftsavtaler, auka veg- og bygningsvedlikehald Husleige NAV fråtrekt statleg del Husleige aktivitetssenter, vaksenopplæring og TRV delvis overført frå TRV Husleige Kvadraten omsorgsbustader fråtrekt drift av bustadane Auka vedlikehald parkar og sentrumsområde Reduserte energikostnader men ikkje stans i drift av toalett Rosendal og Husnes Redusert husleige frå Kvinnherad vidaregåande skule i Herøysund Auka kostnader snøbrøyting Auka straumkostnader 900 Budsjettramme Kultur og fritid. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter, samt overføring drift idrettshall til Tekniske tenester Ekstra styrking Auka straumkostnader 300 Budsjettramme Fellestenester. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter, samt auke i kjøp av tenester frå Jondal Auka straumkostnader 300 Ekstra innsparing grunna høgt forbruk i fjor -450 Budsjettramme Politikk. Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat Lønsvekst Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter, samt valkostnader Overføring av kommunestyremøta på fjernsyn Kontingent Nettverk kystkommunar + auka kontingent Haukelivegen Auka utgift kontrollutvalet Budsjettramme Tilskotsramme Kyrkja og andre trussamfunn. Utgiftspostar Oppr. bud. Rev. bud Tilskotsramme kyrkja og andre trussamfunn 2009 / rekneskapsresultat Utgiftsvekst Tilskotsramme kyrkja Tilskotsramme andre trussamfunn

7 Side 7 Vedlegg nr. 1c. Reviderte budsjettrammer Bud Rekn Avvik 2008 Bud Rekn Avvik 2009 Oppr. bud. Rev. Bud. Endring R09 B10 Hauge oppv.sent Bringed. oppv Sætre oppv.senter Halsnøy skule Ølve oppv.senter Tofte oppv.senter Hatlestr. oppv Uskedalen oppv Åkra oppv.senter Omvikd. oppv Skarveland skule Malmanger skule Valen oppv.sent Sunde oppv.sent Undarheim skule Ros. ungd.skule Øyat. ungd.skule Husn. ungd.skule Rosend. Barneh Husnes barneh Felles skule/barn Fellesutg. PLO Halsnøysona Husnessona Herøysundsona Rosendalssona Hatlestrandsona Tiltak barn unge Tiltak vaksne NAV Helse og rehab Samfunnsutvik Tekniske tenester Kultur og fritid Fellestenester Politikk Kyrkja/andre tru Sum driftsutgifter Løn Andre utgifter Inntekter

8 Side 8 Vedlegg nr. 1d. Revidert investeringsbudsjett. Prosjekt Oppr. bud. Overført frå 2009 Brukt pr Unytta pr Rev. bud. Nasjonalparksenter / Steinparken Programvare IT Skilt vegnamn, adressetildeling, digitale kart Marknadsføring Kvinnherad Partnerskap Kystkultursenter/Kultur og fritid Kulturskulesenter Husnes Tilskot frå næringslivet til kulturskulesenter HMT / Enøk / Inneklima Ombygging kommunale bygg Lågterskeltilbod rusavhengige Utbygging Rosendalstunet Bufellesskap psykisk utviklingshemma Tilskot bufellesskap psykisk utviklingshemma Grunnkjøp / arealutviding KVV Kommunale vegar og kaier Industriområder og næringsareal Opsangervegen Folgefonntunnelen Etterarbeid utbyggingsområder Utviding Undarheim barneh. ny 5. Avdeling Planlegging Sandviklia industriområde Klima- og miljøplan Parkeringsplass Valen oppvekstsenter Brannstasjon Rosendal Kaiområde Rosendal Statlege og priv. tilskot til kaiomr. Rosendal Privat tilskot til kaiområde Rosendal Plan Fjelbergsambandet Tilskot fjerning Hidlevraket Tilskot Postvegen med gangveg i Teigen Kvinnherad kyrkjegard P-plass Husnes kyrkje auka standard Biobrenselanlegg Scenarie Gangveg Sunde Podlen Busslomme Ljosnes Rydding av skog ved rasteplass på Husnes Innløysing bustadhus på Prestnes Kabling for fjernsyn på kom.styremøta Grunnkjøp til utviding Rosendalstunet Oppstart rehab. Rosendal ungdomsskule Innkjøp brannvernutstyr Signalanlegg Husnessona Steinmassar frå Halsnøy til deponi på Husnes Etableringslån Innbrot Malmanger skule Ombygging Herøysund kompetansesenter 200 Sum lån med renter og avdrag

9 Side 9 Prosjekt Oppr. bud. Overført frå 2009 Forbruk Unytta pr Rev. bud. Forskottering Sandvoll sentrum Forskottering Tofte Ranavik Forskottering Løfallstrand Austrepollen Innbetaling frå Fusa og Folgefonnrunnelen AS Sum avdragsfrie lån med renter Skuleinvesteringar/ Sætre skule med gym.sal Planlegging Rosendal ungdomsskule Tilrettelegging Hatlestrand skule Sanserom Husnes ungdomsskule Sum rentefrie lån i skulepakken med avdr Vassverk Ølve m.m Vassbehandlingsanlegg Rosendal / Omvikdalen Hovudvassleidning Varaldsøy Nye VA-leidningar i Opsangervegen Kloakk Seimsfoss / Omvikdalen Kloakk Uskedalen m.m Diverse tiltak på leidningsnettet Infrastruktur Husnes Lagerbygg Husnes Næringslivsforskottering Tofte Ranavik Sum rente- og avdragsfrie lån Kulturhuset Husnes med teleslynge Takutbetring gymsal Rosendal Garderober gymsal Rosendal Bustadsprinkling Lien og Halsnøytunet Branntekniske pålegg Rehabilitering diverse kommunale vegar Kai Dimmelsvik Sum rente- og avdragsfr. tilskot frå staten Sum investeringsutgifter Sal av areal og andre eigedomar Refusjon STUI-midlar MVA investering Utbytte frå kraftfondet Bruk av unytta lånemidlar frå Tilskot frå staten Netto lånebehov Avdrag på gamle lån Avdrag på nye lån Sum endring lån

10 Side 10 Vedlegg nr. 2. Revidert økonomiplan Reviderte driftsinntekter Vedlegg nr. 2a Inntektspostar Rev. bud. Øko.plan 2011 Øko.plan 2012 Øko.plan 2013 Rammeoverføring, 3,1 % auke Inntektsutjamning Bortfall diff. arbeidsgjevaravgift Selskapsskatt Skatteanslag, 3,1 % årleg vekst Sum frie inntekter MVA investering MVA drift Eigedomsskatt Utbytte frå Kvinnherad Energi AS Kursgevinst / tap frå kraftfondet Bruk av førehandssal konsesjonskraft Konsesjonsstraumsal Konsesjonsavgifter Andre inntekter og utgifter Sum andre inntekter Renter diverse bankinnskot Dekking VA-investeringar Refusjon renter skuleinnvesteringar Kompensasjonstilskot husbanken Renteinntekter formidlingslån Renter og avdrag næringslivslån Avdrag kommunale lån Renter kommunale lån Sum renter og avdrag Premieavvik pensjon Avsetjing fond Bruk av unytta overskot frå året før Sum inntekter Eigenfinansiering investeringar Overskot / underskot Sum inntekter til drift av kommunen

11 Side 11 Vedlegg nr. 2b. Reviderte driftsutgifter Utgiftspostar Rev. bud. Øko.plan 2011 Øko.plan 2012 Øko.plan 2013 Lønsutgifter, 3,5 % årleg auke Andre utgifter, 2,4 % årleg vekst Inntekter, 2,4 % årleg vekst Sum utgifter Red. utgifter til eigedomsskatt Red. utgifter til vinterbrøyting Red. utgifter brukarar med små behov Red. utgifter Halsnøy skule Bufellesskap psykisk utviklingsh Ny kommunalsjef Valkostnader Utgifter til fordeling på verksemdene Budsjettramme skulane Budsjettramme barnehagane Budsjettramme sonene Bud. Tiltak og tenester barn og unge Budsjett Tiltak og rådgjeving vaksne Budsjett NAV Budsjett Helse og rehabilitering Budsjett Samfunnsutvikling Budsjett Tekniske tenester Budsjett Kultur og fritid Budsjett Fellestenester Budsjett politikk Tilskot kyrkja og andre trussamfunn Til disposisjon for kommunestyret Budsjettramme for verksemdene

12 Side 12 Vedlegg nr. 2c. Reviderte investeringsutgifter Prosjekt Rev. bud. Øk. plan 2011 Øk.plan 2012 Øk.plan 2013 Nasjonalparksenter / Steinparken Programvare IT Skilting vegnamn og ardressetildeling / digitale kart Marknadsføring Kvinnherad Partnerskap Kystkultursenter/Kultur og fritid Kulturskulesenter Husnes Tilskot frå næringslivet til kulturskulesenter HMT / Enøk / Inneklima / branntekniske pålegg Ombygging kommunale bygg + ombygging Herøysund Psykiatri Omstun / Ombygging Ole bergetsvei Lågterskeltilbod rusavhengige Tilskot lågterskeltilbod rusavhengige -500 Utbygging Rosendalstunet Bufellesskap psykisk utviklingshemma Tilskot bufellesskap psykisk utviklingshemma Grunnkjøp Kommunale vegar og kaier Industriområder og næringsareal Asfaltering Opsangervegen Folgefonntunnelen Etterarbeid utbyggingsområder Planlegging Sandviklia industriområde 25 Klima- og miljøplan 250 Parkeringsplass Valen oppvekstsenter 600 Husnes sentrum Brannstasjon Rosendal Kaiområde Rosendal Statlege og priv. tilskot til kaiomr. Rosendal Privat tilskot til kaiområde Rosendal -250 Plan Fjelbergsambandet 250 Park, idrett, friluftsliv 200 Tilskot fjerning Hidlevraket 50 Tilskot Postvegen med gangveg i Teigen 150 Kvinnherad kyrkjegard 6 Parkeringsplass Husnes kyrkje 715 Biobrenselanlegg 600 Scenarie Gangveg Sunde Podlen 497 Busslomme Ljosnes / Røsslandslia 750 Rydding skog ved rasteplass på Husnes 50 Innløysing bustadhus på Prestnes Kabling for fjernsyn på kom.styremøta 100 Grunnkjøp til utviding Rosendalstunet 700 Brannvernutstyr Signalanlegg Husnessona 150 Steinmassar frå Halsnøy til deponi på Husnes 100 Fullfinansiering Sætre skule Rosendal ungdomsskule Andre skuleinvesteringar Omsorgsbustader Ny bokbuss Diverse utbyggingstiltak på sjukeheimane Rådhuset Kunstgrasbane Rosendal Etableringslån Sum lån med renter og avdrag

13 Side 13 Prosjekt Rev. bud. Øk.plan 2011 Øk.plan 2012 Øk.plan 2013 Forskottering Sandvoll sentrum Forskottering Tofte Ranavik Forskottering Løfallstrand Austrepollen Innbetaling frå Fusa og Folgefonnrunnelen AS Forskottering Tyssetunnelen Refusjon forskottering Neslia Rosendal - Seimsfoss Sum avdragsfrie lån Skuleinvesteringar/ Sætre skule med gym.sal Planlegging Rosendal ungdomsskule 459 Sanserom Husnes ungdomsskule 130 Sum rentefrie lån i skulepakken Vassverk generelt Vassbehandlingsanlegg Rosendal / Omvikdalen Hovudvassleidning Varaldsøy Nye VA-leidningar i Opsangervegen Ølve vassverk Auka kapasitet Husnes vassverk Kloakk generelt Kloakk Seimsfoss / Omvikdalen Kloakk Uskedalen m.m Næringslivsforskottering Tofte Ranavik Sum rente- og avdragsfrie lån Kulturhuset Husnes med teleslynge 198 Garderober gymsal Rosendal Bustadsprinkling Lien og halsnøytunet 65 Branntekniske pålegg 349 Rehabilitering diverse kommunale vegar 574 Kai Dimmelsvik 330 Sum rente- og avdragsfrie tilskot frå staten Sum investeringsutgifter Sal av areal og andre eigedomar Refusjon STUI-midlar MVA investering Utbytte frå kraftfondet Bruk av unytta lånemidlar frå Tilskot frå staten Eigenfinansiering med driftsmidlar Netto lånebehov Avdrag på gamle lån Avdrag nye lån Sum endring lån

Økonomiplan

Økonomiplan Side 1 - Rådmannen Vår ref: /2150-26 Dato: 01.01. Vedlegg nr. 1a, b og c. Økonomiplan - Revidert forslag i tre alternativ frå rådmannen Side 2 Økonomiplan 1016 Nr 1: Optimistisk alternativ. Optimistiske

Detaljer

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012.

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012. Kvinnherad kommune 2008/2858 16.12.2008 Vedlegg nr. 5. Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012. Godkjent av Kvinnherad kommunestyre den 18.12.2008. Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner driftsbudsjett 2009

Detaljer

Budsjett 2010 og økonomiplan

Budsjett 2010 og økonomiplan Kvinnherad kommune 2009/2381 27.11.2009 og økonomiplan 2013. Godkjent av Kvinnherad kommunestyre den 17.12.2009. vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene i budsjettet for slik det går fram

Detaljer

Revidert Budsjett 2014 og Økonomiplan 2015-2017

Revidert Budsjett 2014 og Økonomiplan 2015-2017 Rådmannen Vår ref:/1317-7 Dato: 19.06. Revidert og Økonomiplan 2015-2017 (foto: HOF) Vedtatt Kommunestyret 19.06. ~ 2 ~ INNHALD 1. VEDTAK.... 3 2. REVIDERT DRIFTSINNTEKTER... 4 2.1. INNTEKTER TABELL...

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1982-1 Kjell Odd Nygård Saksgang Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014. Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

Budsjett Økonomiplan Handlingsplan

Budsjett Økonomiplan Handlingsplan Side 1 - Rådmannen Vår ref: 2010/2073 Dato: 16.08.2010 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011 2014 Handlingsplan 2011 2014 Saldert budsjettgrunnlag frå rådmannen Side 2 Innhald 1.0 Innleiing 1.1 Organisering av

Detaljer

Kvinnherad kommune Rådmannen Vår ref: 2015/192 Dato: RAPPORT Periode 2015 Jan - Feb

Kvinnherad kommune Rådmannen Vår ref: 2015/192 Dato: RAPPORT Periode 2015 Jan - Feb Kvinnherad kommune Rådmannen Vår ref: 2015/192 Dato: 24.02.2015 RAPPORT Periode 2015 Jan - Feb ~ 2 ~ 1. Metode i dokumentet... 3 2. Økonomisk utvikling i kommunen... 4 2.1. Kommentar... 4 2.2. Kommunale

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Budsjett 2011, økonomiplan og handlingsplan Forslag til innhald i endeleg vedtak:

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Budsjett 2011, økonomiplan og handlingsplan Forslag til innhald i endeleg vedtak: Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2010/2073-24 Kjell Odd Nygård Saksgang Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 og handlingsplan 2011-2014. Forslag til

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Behandling i Formannskapet den

Behandling i Formannskapet den Behandling i Formannskapet den 02.12.2010 Elisabeth Eide Tharaldsen (Frp) sette fram følgjande forslag til innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene, driftsutgiftene og rammene i budsjettet

Detaljer

Tertialrapport 1 / 2010

Tertialrapport 1 / 2010 Side 1 - Rådmannen Vår ref: /1135 Dato: 26.04. Tertialrapport 1 / Innhald: Side 1. Rådmannen sine merknader 2 2. Økonomisk utvikling i kommunen 2 2.1 Driftsinntekter 2 2.2 Driftsutgifter 3 2.3 Investeringsrekneskap

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/2314-56 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato Budsjett 2018 Formannskapet 16.11.2017 Kommunestyret 30.11.2017 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 07/350-4 Rekneskapsrapport pr. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert framlagd utan tilråding. ::: Sett

Detaljer

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet

Skodje arbeiderparti. Side 1 av 5. Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet Side 1 av 5 Skodje arbeiderparti Endrings forslag til vedtak i Sak 104/12 Formannskapet 1. Skodje kommunstyre vedtek slik inntekts og finansside for 2013, samt økonomiplan for 2014 2016: Side 2 av 5 REKNESKAP

Detaljer

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering

Vedlegg 1-Årsrekneskap 2014 investering Bruker: 18SVEFEI Klokken: 21:59 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Prosjekt: 100 IKT INVESTERINGAR Ansvar: 120 RÅDMANN/FELLESTENESTER Teneste: 12011 ADMINISTRATIV LEIING 31950 DATAPROGRAM 157.138,80 750.000-21.741,80

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2007. Økonomiplan 2007 2010

Budsjett 2007. Økonomiplan 2007 2010 Kvinnherad kommune Rådmannen 2006/2902 31.10.2006 Budsjett 2007 Økonomiplan 2007 2010 Handlingsplan 2007 2010 Innhaldsliste 1.0 Rådmannen sine merknader...3 2.0 Inntekter...3 2.1 Frie inntekter i statsbudsjettet

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Budsjettjusteringer desember 2014

Budsjettjusteringer desember 2014 Budsjettjusteringer desember 2014 Pensjonsutgifter; I budsjettet er det på konto 10902.9000.1804 sett av kr. 10.505.000 til kompensasjon lønsauke og til dekking av utgifter til Klp (kommunal landspensjonskasse)

Detaljer

Behandling i Formannskapet den NYTT FRAMSETT FORSLAG FRÅ HØGRE, SENTERPARTIET, FRAMSTEGSPARTIET:

Behandling i Formannskapet den NYTT FRAMSETT FORSLAG FRÅ HØGRE, SENTERPARTIET, FRAMSTEGSPARTIET: Behandling i Formannskapet den 01.12.2016 NYTT FRAMSETT FORSLAG FRÅ HØGRE, SENTERPARTIET, FRAMSTEGSPARTIET: Budsjett 2017 Forslag frå Høgre/ Sp/Frp 1) Kommunestyret godkjenner driftsinntektene for budsjett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SAKLISTE: Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: Tid: Tittel Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 10.12.2015 Tid: 0830 MØTEPROTOKOLL Formannskapet SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 104/15 15/1254 Interkommunal avtale om krisesentertilbod - rullering 105/15 15/1334

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.05.2017 Dykkar dato 19.01.2017 Vår referanse 2017/1174 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 19.03.2015 Vår referanse 2015/4354 331.1 Dykkar referanse 15/806 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Detaljer

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E.

Behandling i Formannskapet den FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Behandling i Formannskapet den 01.12.2011 FRAMSETT FORSLAG FRÅ: Arve Opsanger (AP) / Ole T. Holmedal (Frp) / Kjell Yri (V) / Marit E. Totland (Krf): 1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene og driftsutgiftene

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

Felles årsmelding for 2012.

Felles årsmelding for 2012. Side 1 - Rådmannen Vår ref: /1186-1 Dato: 02.04.2013 Felles årsmelding for. Side 2 Innhald Side 1.0 Rådmannen sine merknader 3 2.0 Samfunnsutvikling 4 2.1 Utviklingstrekk 4 2.2 Arbeidsplassar 4 2.3 Samferdsle

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.06.2015 Dykkar dato 29.04.2015 Vår referanse 2015/6219 331.1 Dykkar referanse 14/3513 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt

ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt ARBEIDSDOKUMENT ØP 2014-2017 ENDRINGAR FRÅ VEDTEKE BUDSJETT 2011 TIL ØP 2014-17 - red.utg./auka innt. / + auka utg./red.innt HOVEDTAL Budsjettpostar som ikkje er direkte knytt til eit spesielt tenesteområde

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 01.03.2016 Dykkar dato 31.12.2015 Vår referanse 2016/7 331.1 Dykkar referanse Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 Eidfjord Eidfjord

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 19.06.2015 Dykkar dato 29.05.2015 Vår referanse 2015/8446 331.1 Dykkar referanse Jondal kommune Kommunehuset 5627 Jondal Jondal kommune

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 25.04.2016 Dykkar dato 30.03.2016 Vår referanse 2016/4260 331.1 Dykkar referanse Fusa kommune, Postboks 24, 5649 Eikelandsosen FUSA KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Kvinnherad kommune Rådmannen Vår ref: Dato: 24.11.2015. Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Handlingsplan 2016-2019.

Kvinnherad kommune Rådmannen Vår ref: Dato: 24.11.2015. Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Handlingsplan 2016-2019. Rådmannen Vår ref: Dato: 24.11.2015 Budsjett 2016 Økonomiplan 20162019 Handlingsplan 20162019. ~ 2 ~ INNHALD 0. FORSLAG TIL VEDTAK.... 3 1. RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR.... 5 1.0 Tabell 1 Kapitalkostnader...

Detaljer

Tverrpolitisk valliste, TVØ, sitt forslag til budsjett for 2014 økonomiplan 2014-2017

Tverrpolitisk valliste, TVØ, sitt forslag til budsjett for 2014 økonomiplan 2014-2017 Tverrpolitisk valliste, TVØ, sitt forslag til budsjett for 2014 økonomiplan 2014-2017 TVØ sitt budsjettframlegg tek utgangspunkt i rådmannen sitt budsjettframlegg. TVØ sluttar seg til ein del av tiltaka

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/2150-64 Kjell Odd Nygård Saksgang Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015. Innstilling frå rådmannen:

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Budsjett 2018, økonomiplan , vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av Rådmannen

Budsjett 2018, økonomiplan , vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av Rådmannen notat 2018, økonomiplan 2018 2021, vedlegg til rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 07.11.2017. Rådmannen 13.11.2017 Dette notatet inneheld: Tiltaksliste med oversyn over tiltak som ligg inne i rådmann sitt

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14

Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Budsjett 2011, økonomiplan 2011-14 og planleggingsprogram 2011-14 Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret vedtek rådmannen sitt framlegg til driftsbudsjett for 2011 av 28.10.2010 med slike endringar og

Detaljer

Fellesforslag frå TVØ og AP til endringar av budsjettet for 2015 og økonomiplanen for 2015-2018

Fellesforslag frå TVØ og AP til endringar av budsjettet for 2015 og økonomiplanen for 2015-2018 Fellesforslag frå TVØ og AP til endringar av budsjettet for 2015 og økonomiplanen for 2015-2018 Tillegg til rådmannen sitt forslag til investeringar, side 58 og 60 i budsjettet Investeringsbudsjettet 2015-2018

Detaljer

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03.

Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008. 23/12 12/00294-3 Godkjenning av protokoll for formannskapet 06.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.03.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00008 Tilstades: Oddvar Grøthe Helene Sagabråten Marthe Thorset Steimler Jan Egil Halbjørhus Olav Støyten Andre:

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr KOMMUNESTYRET FORMANNSKAPET 14.11.2011 120/11 FORMANNSKAPET 28.11.2011 133/11 FORMANNSKAPET 05.12.2011 136/11 Saksansvarleg: Rådmann

Detaljer

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar:

1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Vedtak i Ulstein kommunestyre, 12.12.2013: 1. Rådmann sitt framlegg til økonomiplan 2014 2017 og budsjett 2014 vert vedteke slik det framgår av heftet med følgjande endringar: Driftstiltak: Tiltak 2014

Detaljer

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014

Rekneskapsutskrift pr. 30.08.2014 Bruker: 18SVEFEI Klokken: 00:13 Program: XKOST-A1 Versjon: 14 1 Ansvar: 100 POLITISKE ORGAN OG KONTROLLORGAN Teneste: 10011 FOLKEVALDE ORGAN 10801 GODTGJERSLE ORDFØRAR 453.781 669.000 68 10802 ANDRE FASTE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100

Konto Konto (T) 2008 Rev. 2009 2010 14709 Andre tilskot 20 400 20 400 22 100 1000 Politisk leiing 1000 Folkevalde,politisk komitè/utval 10107 Lønsavsetjing (11 522) 10803 Møtegodtgjersle 476 362 394 000 480 000 10804 Tapt arbeidsforteneste 71 574 70 700 70 000 10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.01.2015 Dykkar dato 28.11.2014 Vår referanse 2014/14543 331.1 Dykkar referanse 14/752 Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 2012/1339 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 23.04.2012 Rekneskapsrapport pr. 1. kvartal 2012 Utval Møtedato Utvalssak Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Per Inge Olsen FE - 150 16/2650 Saksnr Utvalg Type Dato 108/2016 Formannskapet PS 30.11.2016 Kommunestyret PS Budsjett 2017 Vedlegg: Rådmannen sitt framlegg til

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31

Saksframlegg. Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg Sakshandsamar: Erikka Torgersen Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 10/992-31 Saksframlegg - Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 * Tilråding frå formannskapet: Tilråding med 7 røyster (3 Ap, Sp,

Detaljer

Tertialrapport 2 / 2011.

Tertialrapport 2 / 2011. Side 1 - Rådmannen Vår ref: /1641 Dato: 15.08. Tertialrapport 2 /. Innhald: Side 1. Rådmannen sine kommentarar 2 2. Økonomisk utvikling i kommunen 2 2.1 Driftsinntekter 2 2.2 Driftsutgifter 3 2.3 Investeringsrekneskap

Detaljer

Nye vedtak til ØPL

Nye vedtak til ØPL Tiltaksnr. Vedtak frå tidlegare ØPL som skal vidareførast Inv. 2018 2019 2020 2021 Drift 2018 2019 2020 2021 Teknisk sektor 46199 Veg Storesunde 3 000 000 7 000 000 Lån 30 år/1,8 % rente 154 000 46175

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 23.02.2012 Dykkar dato 20.12.2011 Vår referanse 2011/16754 331.1 Dykkar referanse 11/1751 Meland kommune Postboks 79 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar:

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: KS-064/13 Vedtak: 1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 Rammetilskot reduksjon

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12. desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 12. desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 22.03.2012 Dykkar dato 17.02.2012 Vår referanse 2012/2651 331.1 Dykkar referanse 12/179-12/2825/WGL Austevoll kommune Kommunehuset 5392 Storebø

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Kåre Norberg Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 09/2798 Rekneskapsrapport pr 2.tertial 2009/budsjettendringar Rådmannen si tilråding: 1. Kommunestyret har ingen merknader til framlagt

Detaljer

VATN

VATN Etter omdisp. Rev.Budsj 2017 2 018 2 019 2 020 2 021 Endra låneopptak: Merknadar: 5000 VATN UTBYGGING GENERELT 5 817 554 6 595 078 - - - 0 Unytta midlar avslutta prosjekt overfør her 5015 NYE VA LEIDNINGAR

Detaljer

Budsjettnotat frå rådmann datert

Budsjettnotat frå rådmann datert Budsjettnotat frå rådmann datert 31.10.2016. Dette notatet inneheld: 1. Tekst til postar sett opp på endringsliste i møte finansutvalet 26.10.16. 2. Utgreiing av moment som finansutvalet har bedt utgreidd

Detaljer

Anleggssituasjonen i Kvinnherad Anleggskonferanse 15.03

Anleggssituasjonen i Kvinnherad Anleggskonferanse 15.03 Anleggssituasjonen i Kvinnherad Anleggskonferanse 15.03 Bakgrunn Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-2022 Styringsdokument på feltet Vert rullert kvart år Oversikt over eksisterande

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING SOGNDAL KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING SOGNDAL KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kåre Træen Arkiv: 004 &14 Arkivsaksnr.: 07/14 ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING 2006 - SOGNDAL KOMMUNE. * Tilkråding frå formannskapet: Samrøystes: 1. Årsrekneskap og årsmelding 2006

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 20.04.2015 Vår referanse 2015/5731 331.1 Dykkar referanse Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 Manger RADØY KOMMUNE -

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2013, vedteke i heradsstyremøte 17.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2013, vedteke i heradsstyremøte 17.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2013 Dykkar dato 14.01.2013 Vår referanse 2013/920 331.1 Dykkar referanse 12/798 Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 16.03.2015 Dykkar dato 04.02.2015 Vår referanse 2015/1962 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Investeringsbudsjettet for 2018, og for økonomiplan perioden vert godkjent slik det ligg føre.

Investeringsbudsjettet for 2018, og for økonomiplan perioden vert godkjent slik det ligg føre. GAULAR KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksmappe: 17/1681 JournalpostID: 17/8286 Sakshandsamar: Gro Bjørvik Dato: 08.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 036/17 Administrasjonsutvalet 29.11.2017 006/17

Detaljer