Sakskart til møtei Hovedutvalg for plan, næring og miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møtei Hovedutvalg for plan, næring og miljø 06.03.2013"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møtei Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møtested Simula, Martin Linges vei 17,1364Fornebu Møtedato Tid 14:00 Program s.2 Side 1

2 Side 2

3 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 10/13 InterregIV C -prosjektcatch-mr 11/ /947Søknadom videreføringav reiselivsprosjektetmarkedssamarbeidet Østlandet 12/13 Statusrapportreiselivsstrategiog fremtidig organisering 13/13 RegionaleForskningsfond.Handlingsplan for Fondsregion Hovedstaden. 14/13 Søknadom tilskudd- Foregangsfylkeprosjektfor økt økologiskforbruk 15/13 Strategifor tidlig innfasingav hydrogeni Akershusog hovedstadsområdet 16/13 Innspill til Samferdselsdepartementet ang.eus"cleanpowerfor Transport Package" 17/13 Rapporteringpåoppfølgingav vedtakfatteti hovedutvalgfor plan,næringog miljø 2.halvår2012 Kl Kl Kl Kl Kl Program Fellestransport, taxi fra Galleriet AnkomstSimula Orienteringom Simulasenteret Presentasjonav SimulaSchoolof ResearchandInnovation Presentasjonav SimulaInnovation,herunderoppstartav gründergarasjen Lunsj Gruppemøter Hovedutvalgetsmøtesettes Side 3

4 Saker til behandling Side 4

5 Saker til behandling Side 5

6 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalgfor samferdsel /13 Hovedutvalgfor plan,næringog miljø Fylkesutvalg Interreg IV C -prosjekt CATCH -MR Innstilling Sakentastil orientering. Sammendrag Somendel av fylkeskommunensinternasjonalestrategiharakershusfylkeskommunesammen medoslokommunedeltattsompartneri InterregIVC prosjektet«cooperativeapproachesto TransportChallengesin MetropolitanRegions CATCH-MR». Prosjektet harbeståttav syv storbyregioneri Europa,medOsloog Akershusi nordogromalazio i sør.prosjektetstartet våren2010og ble avsluttethøsten2012.prosjektetsmål harværtå finne frem til overførbare godeløsningerinnenforområdettransport,arealplanlegging,miljø og samarbeidmellom storbyerogderesomkringliggenderegioner.erfaringerfra storbyregioneneer nåsamleti guiden Moving people:towardssustainablemobility in Europeanmetropolitanregions. Prosjektetbleavsluttethøsten2012medenkonferansei Roma,derpolitikerefra alle regionene var representert.samtidigla prosjektetfrem sin sluttrapport i form avenguidehvor de erfaringersomer blitt innhentetgjennomprosjektet blir presentert(vedlegg1.). Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger I fylkeskommunensinternasjonalestrategier detenstrategiå søkeå påvirkenasjonaleog europeiskeprioriteringerinneninfrastrukturgjennomstrategiskbruk av regionaleallianserog samordningsorgan. Catch-MR-prosjektethararbeidetinn mot EUsorganergjennommøterbåde påpolitisk og administrativtnivå. GjennomdettearbeidetharogsåCatch-MR hattsommål å påvirkeutformingenav politikk og strategierknyttet til arealbruk og transporti EU. Fylkeskommunaldeltagelsei slike nettverkog prosjekterharenvesentligrolle i enaktiv europapolitikk derregionensinteresserblir ivaretatt. InterregprosjektetCatch-MR harhattsommål å finne overførbaregodeløsningerfor å redusere behovetfor motoriserttransportpåalle reiser,økekollektivtransportenog brukemerfornybar Side 6

7 energisomdrivstoff. I prosjektetharwien-, Budapest -, Roma-, Ljubljana,Berlin-, Gøteborg- og Oslo/Akershusregionenedeltattsompartnere,medBerlin Brandenburgsomledendepartner. SamtidigsomprosjektetharpågåttharogsåEU utformetet White Paperom samferdsel,hvor EU anførerdesammemålenesompartnernei CATCH-MR harstilt opp,og meddettegitt arbeidetaktualitet.i EUsWhite Paperom transport(2011)er måletå begrense transportmengdenutenat befolkningensmobilitet reduseres.detteer envelkjentproblemstilling og et gjentatttemafor alle regionenesomhardeltatti Catch-MR. Prosjektethargåttovertre år medet kick-offmøtei Potsdam,7 workshopshosdeulike partnerne, et møtei Brusselmedrepresentanter fra DG Move og nåtil sistenavsluttende konferansei Romahvor ogsåenguideutarbeidetav prosjektetble presentert. I novemberble prosjektetsfagligedel avsluttetmedenkonferansei Romahvor politikerefra alle regionenedeltok.fraakershusdeltokanettesolli, lederfor Hovedutvalgfor samferdsel. Ved konferansenble prosjektetsguidepresentertog politikerefra alle regionenefikk muligheten til å deltai paneldiskusjonerom temaenesomprosjektethararbeidetmed. Prosjektethararbeidetmedtemaersomalle harinnvirkning påhvordanregionerhåndterer transport, miljø og arealutfordringer.deninformasjonsinnhentingensomharforegåttgjennom workshopsog innhentingav datafra regionenepresenteresi denvedlagteguiden Moving people:towardssustainablemobility in Europeanmetropolitanregions. Guidengir enpresentasjonav regionene,deresutfordringerog erfaringermedå løsedisse.den harsåfire hovedtemaersomalle omhandlerforslagtil løsningerpåtransport- og miljøutfordringenesomer fellesfor regionene.denerfaringendeflesteregionenehargjort seg er at detikke er ènenkeltløsningpåutfordringenevi ståroverfor. I Guidenskapittel6 er prosjektetsarbeidsummertoppi anbefaltetiltak innenforfire kategorier. Areal- og transportplanlegging Et tett utbyggingsmønsterbyggeroppunderbærekraftigeformerfor mobilitet.catch-mr har tatt utgangspunkti måleti EUsWhite Paperom transport(2011)om å begrense transportmengdenutenat befolkningensmobilitet reduseres,gjennomblantannetbedre koordineringav utbyggingsmønsterog transportplanlegging. Dagens utbyggingsmønsterharutviklet segoverlangtid og er påvirketav faktorersompolitikk og regulerenderammeverk,økonomiskerammevilkår,utvikling av transportsystemetog andre samfunnsmessige faktorer,somfor eksempelfolks boligpreferanser. Catch-MR harsettpåårsakertil byspredning(urbansprawl)og muligeplanverktøyfor å begrensebyspredning.i guidenpresenteresdrivkrefterbakog konsekvenserav byspredning, samteksemplerpåvellykkedeplanleggingsmetoder i henholdsviswien,gøteborgog Berlin medomland.avslutningsvisskisseresfire nøkkelfaktorerfor bærekraftigareal- og transportplanlegging;1) enregionalvisjon for areal- og transportpolitikken,2) godsamhandling mellomderelevanteaktørene,3) offentlig medvirkningog 4) hensyntagentil lokaleforhold. Økt andelreisertil kollektivtransport For å oppnåøkt bruk av kollektive transportmidlerer detviktig at detteansessomet attraktivt alternativtil privatbil. En fellesorganisasjonoglangsiktigøkonomiskrammefor kollektivtransporti regionener viktige nøkkelfaktorerfor å forbedretilbudetog gjøredettil et attraktivtalternativ. Side 7

8 Et bidragsomer kommetfra Akershus,Osloog Gøteborger bruk av bomring,bådesom finansieringsverktøy, et grepfor forutsigbarfinansiering,og somtrafikkregulerendetiltak. Det pekespåmulighetenfor å brukebompengersomregulerendetiltak for å reduserebiltrafikken i rushtiden,somi Gøteborg,og somet langsiktigfinansieringsregimesomi Osloog Akershus. Godtilgangtil kollektivtransportmedenkelovergangmellomulike transportmidlerer også viktig for at kollektivsystemetskalfremståsomet attraktivtalternativ.godeknutepunkter med tilgangtil innfarts- og sykkelparkeringansessomet godtgrepfor å få flest mulig passasjerer overtil kollektive reisemidler. Sistmenikke minstanbefalerguidenat enstartermedlavkostnadstiltak.investeringeri kollektiv og samferdseler kostbart,og deter viktig å haet godtkundegrunnlagsomviserbehov for utbygging.her inkluderesogsåtiltak for syklendeog gåendefor å lettebehovetfor privatbil pået mergenereltgrunnlag. Fornybareenergikilderi transport Transportsektorenstårforanendyptgåendeovergangtil fornybarenergi.dagenseuropeiske transportsektorer 95 % avhengigav fossil energi.for å nå2-gradersmåletog utslippsmåltil EU måutslippfra transportreduseresmedover60 % frem til 2050.Utenenkraftfull omleggingbort fra dagensutvikling ligger utslippeneantil å økemedentredjedeltil 2050.Kapittelet om fornybarenergii transportsektorenbyggerpåintervjuerog spørreundersøkelser medalle byregionersomdeltatti CatchMR-prosjektet.Studienviserat kun generelleffektiviseringav tradisjonellfossil kjøretøyteknologiikke vil væretilstrekkeligfor å nådissemålene. Guidenpekerpårollen til storbyregioner,og potensialetil slike regionerå gåforani utviklingenog omstillingen.detteer særligknyttettil viktighetenavøkt andelkollektivtrafikk for å møteøkt transportbehovi tettsteder. Guidenviserflere stedertil erfaringenefra Oslo-Akershusog løfter frem detarbeidsomer gjort i vår region.det visessærligtil hvor langtvår regioner kommeti tilretteleggingfor elektrifiseringav veitransport,og detambisiøsemål AkershussammenmedOsloharsattfor kollektivtransportenvedat Ruterskalfaseut fossiledrivstoff i transportentil Genereltsettpekerguidenpåtre prioriterteløsningerfor å redusereutslippfra transport. Hoveddelener overgangtil kollektivtrafikk. Ogsåherløftesstorbyregionerssærligesituasjonog potensialefrem, vedbefolkningstetthet,tett samarbeidmellominnovativemiljøer og tilgangtil kapital.teknologisk løftesintroduksjonav elektrisitetog biogassfor transportfrem, og det visessærligtil Oslo-Akershus,Berlin-Brandenburgog Gøteborgsregionen. Ingenav løsningene vil eneog alenekunneløseheleutfordringen,menmåi tillegg kompletteresmedintroduksjon av biodrivstoff og hydrogenfor transport. Samarbeidog samordningi byregioner Detteharværtet gjentagendetemafor alle deovernevnte tiltak og problemstillinger.det vil væresærdelesvanskeligå få til et godttransportog kollektivtilbud i enregiondersomikke tiltakeneer samordnet. Byenog regionensfunksjonsområdemåidentifiseresog detbør samarbeidesmellomby og regionfor å oppnåbestmulig effekt avtiltak bådeinnenforarealog transport. Arenaerfor samarbeidinnenforarealplanleggingog transporter viktig for å optimalisere effektenav tiltak, identifiserefellesutfordringerog skapeenighetom nødvendigegrepog tiltak. Side 8

9 Guidentrekkerfrem etableringenav Oslopakkeneog Rutersomgodeeksemplerfra Osloog Akershusregionenespesielt.Areal og transportplanensomutarbeidesnåomtaleskort somen viktig prosessi riktig retningfor arealplanleggingeni regionen. Prosjektethargitt fylkeskommunenverdifull erfaringmedsamarbeidmedosloog utover landegrensene. Prosjektet harvist ossat alle arbeider meddesammeproblemeneog mot samme mål.alle regioneneønskerenutvikling mot bedreog mermiljøvennligetransportløsninger, og enmersamordnetarealpolitikk. Ingenavpartnernei prosjektetharfunnetdenoptimaleløsningen,mendeflestetar i bruk virkemidlersomligner defylkeskommunenselvhariverksattfor å møteutfordringeneinnenøkt transportbehovog miljøutfordringer. Alle søkeråtilretteleggefor øktbruk avkollektivtransport, sykkel og gangemedulike virkemidler.innfartsparkering,bedretkollektivtilbud, satsningpå fornybarenergisomdrivstoff og tryggegang- og sykkelvegerer allevirkemidlersomvi finner igjen hosdeandreregionenei prosjektet. Økonomiog administrasjon Prosjektetsbudsjettvar på103525eur. I desember2010, vedprosjektetsførsterapportering, utgjordedette828200nok. Ved utgangenav prosjekteti desember2012utgjordedette NOK. Denendeligerapporteringener ikke helt ferdigstilt i skrivendestund,mendet vil forekommeet mindreoverforbruk,dettevil væregodtinnenforde5prosentenesomertillatt i Interreg reglementet.overforbruketskyldeshovedsakelighøye reiseutgiftertil noenav arbeidsseminarene i prosjektetog at budsjetet harminketsomenfølgeavenstyrket kronekurs. Overforbruketdekkesav fylkeskommunenslik deter fastsatti partnerkontrakten. Interreg prosjekterharogsået omfattendekrav til rapportering,deltagelsesompartneri slike prosjekter er derforkostnadskrevendefor administrasjonen. Problemstillinger og alternativer Arbeidetinnenforprosjektetog utarbeidelsenav Guidenharvist ossat deter fruktbartog læreriktå utveksleerfaringermedandreeuropeiskestorbyregioner.prosjektetharogsågitt fylkeskommunenet bredtkontaktnettverkinnenforsamferdselog arealplanleggingi Europa, somfylkeskommunenkanutveksleerfaringermedi utvikling av bestmuligeløsningerfor transport- og arealutfordringerfremover. Det er omfattenderapporteringsruti nerog andreadministrativeoppgavertilknyttet Interreg prosjekter.prosjektet harværtressurskrevende for administrasjonenog nyttenharikke nødvendigvisståtti forhold til kostnaden.dersomenskalvidereføreengasjementet og være medi enny søkeprosessi Interregi dennesammenhengenmånytteverdieni prosjektetoverstige deadministrativekostnaden et slikt engasjementmedfører. Det er vist interessefra andrepartnereom å videreførenoenav temaenei Catch-MR til nye prosjekter.budapestvil gjernefortsetteet samarbeidmedosloog Akershussammenmed Gøteborgfor å læreav våreerfaringermedbomring,rushtidsavgifterog finansieringspakker.vi er av denoppfatningat et eventueltinitiativ fra Budapestikke kreverorganiseringet eget prosjekt. Men vi vil følgeoppinitiativet og bidratil erfaringsutvekslingnårdettekonkretiseres. Det foreliggerikke andrekonkreteinitiativ til videreføringav temaenefra Catch-MR. Side 9

10 Fylkesrådmannens anbefalinger Catch-MR hargitt fylkeskommunenet godtinnblikk i hvordanandrestorbyregionerforsøkerå løsedenøktetrafikkveksten.det er viktig å deltai slik erfaringsutvekslingog henteinspirasjon utenforvår egenregion.catch-mr harogsåarbeidetinn mot EU for å prøveå påvirkede føringersomkanbli pålagtossfremover. Selvom Catch-MR harværtet nyttig prosjektfor fylkeskommunenå deltai er det er imidlertid vanskeligå senoennaturligvidereføringav prosjekteti Interreg-sammenheng.Behandlingenav temaeneharværtrimelig uttømmendei forhold til deproblemst illinger somharværtav interessefor fylkeskommunen. Det anbefalesat fylkestingettar sakentil orientering. Sted,dato Tron Bamrud Saksbehandler: Liv MarenBjørnstad Vedlegg: Moving People:Towardssustainablemobility in Europeanmetropolitanregions Utrykte vedlegg: Side 10

11 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 11/13 Hovedutvalgfor plan,næringog miljø /947Søknadom videreføring av reiselivsprosjektetmarkedssamarbeidet Østlandet fra Et regionaltsamarbeidsprosjekt for å økeantalletfritidsreisendefra utlandetmedfly til Osloog Østlandet. Innstilling 1. Hovedutvalgetfor plan,næringog miljø bevilgertotalt kr til prosjektet MarkedssamarbeidetØstlandet(MØ). Midlenefordelesmed120000kr årlig i prosjektperioden2013til Forutsetningenfor bevilgningener at næringslivetbidrar forholdsmessiglike myenå somi denforegåendeprosjektperiodenog at minimumenfylkeskommunei tillegg til Osloog Akershusdeltar. 3. Det tasforbeholdomat varighetenav prosjektperiodenkanbli kortereavhengigav endringerknyttettil dennasjonaleorganiseringenav reiselivetog dekonsekvenserdette vil få for Østlandetog for Akershus. 4. Tilskuddetdekkesoverinnsatsmidlenetil reiselivi budsjettkapitletfor næringog nyskaping. Sammendrag VisitOslo søkerom totalt kr overen3 årsperiodefor å videreføreprosjektet Markedssamarbeidet Østlandet.(MØ) Formålet er å økeantallet utenlandskefritidsreisendesom kommermedfl y til Osloog Østlandetog ogsåbidratil at turistenebesøkerøstlandet.detteskal oppnåsgjennomomfattendefellesmarkedsaktiviteterfor å profilereosloregionensomreisemål i utvalgteutenlandskemarkeder.markedsaktiviteteneskal bidratil å formidle informasjonom og kjennskaptil bookbareprodukterog bookingmuligheterhosdeulike bidragsyterei samarbeidsprosjektet. ReiselivsprosjektetMarkedssamarbeidet Østlandet(MØ) byggerviderepåresultatenefra prosjektperiodene og Søknadengjelderfor enny periodepåtre år fra 2013til 2015og søknadsbeløpetfor heleperiodener på360000kr. Til sammenbidro offentlige prosjektdeltakernemed kr i prosjektperioden Detteharutløstnærmere20 millioner kr. til internasjonalemarkedskampanjer finansiertav reiselivsnæringen, fl yselskaper,osl, InnovasjonNorgeog andre.for heleprosjektperioden 2007til 2012hardetværtbrukt 41 millioner til internasjonalemarkedskampanjer. Prosjektethar Side 11

12 vist atoffentlig/privatsamarbeidpåtversavfylkesgrensergir resultaterogtyngdei det internasjonalemarkedsarbeidet.det harvist at et slikt samarbeidkanutløseforholdsvisstore midler til internasjonalmarkedsføring. Akershushari prosjektperiodenhatten forholdsmessigmye størreveksti utenlandske gjestedøgnennrestenav landet,særliggjelderdettefra to av detre hovedsatsingsområdene som er Tyskland,Storbritanniaog USA. Prosjektetharforankringi Akershusfylkeskommunesreiselivsstrategihvor dedeprimære målgruppen er norskeferie og fritidsreisendeog internasjonaleferie og fritidsreisende. MØprosjekteter ogsåkonkretisertsomeksempelpåett av tiltakenei strategien. Reiselivgenereltog dennesakenspesielthardilemmaeri forhold til miljø- og transportpolitiske utfordringer.ambisjonenei prosjektetom flere fl yreisendeinnebærerøkt klimautslipp. Balansenmellomreiselivs- og klimafremmendetiltak er vanskelig.slik fylkesrådmannenser deter detnaturligat dettevurderesi enstørreog merprinsipiell sakom reiselivi Akershus. FylkesrådmannenanbefaleretterensamletvurderingatAkershusfylkeskommunedeltarvidere i prosjektet,menleggerinn et forbeholdi innstillingenom at «varighetenavprosjektperioden kanbli kortereavhengigav endringerknyttet til dennasjonaleorganiseringenavreiselivetog de konsekvenserdettekanfå for Østlandetog Akershus.» Likeledeser deti vedtakettatt forbehold om at minimumenannenfylkeskommunemådelta, i tillegg til Osloog Akershusog at næringslivetskalbidralike mye økonomiski denneprosjektperiodensomi denforrige. Saksutredning Bakgrunn Akershusfylkeskommunehardeltatti prosjektetmarkedssamarbeidet Østlandet(MØ) siden 2010.Hovedutvalgfor kultur, folkehelseog næringgjordeden9. februar2010følgendevedtak: 1. Hovedutvalgetfor kultur, folkehelseog næringbevilgertotalt kr ,fordelt over enperiodepå 3 år, til prosjektetmarkedssamarbeidet for Østlandsregionen. 2. Tilskuddetdekkesoverinnsatsmidlenetil reiselivi budsjettkapitletfor næringog nyskaping.markedssamarbeidet for Østlandet (MØ) ble oppretteti 2007etterinitiativ fra OsloLufthavnAS. Prosjektetsformål er å økeantall utenlandskefritidsreisendesomkommer medfly til Osloog Østlandet. Detteskaloppnåsgjennomomfattendefellesmarkedsaktiviteter for åprofilereosloregionensomreisemåli utvalgteutenlandskemarkeder. Markedsaktiviteteneskalogsåbidratil åformidle informasjonom og kjennskaptil bookbare produkterog bookingmuligheterhosdeulike bidragsyterei samarbeidsprosjektet. Det hari heleperiodenblitt gjennomførtmarkedskampanjeri samarbeidmednorskeog utenlandskefl yselskapog InnovasjonNorgepåutvalgteutenlandskemålmarkeder.Her har prosjektetkombinert prosjektmidler,bådefra samarbeidendefl yselskapog fra Innovasjon Norge.Det harblitt gjennomførtutenlandskemedie- og pressebesøk i samarbeidmellom destinasjonerog hotellersombidrartil prosjektet,for å økekunnskapenom overnattings- og aktivitetstilbudi OsloRegionen.Regionsportalenwww.visitosloregion.comfungerersomen felleswebfor alle kampanje- og markedsaktivitetene. I tillegg benytteskampanjesidenepå VisitNorway. OsloLufthavn,VisitOSLO,OsloVinterparkTryvannmedVaringskollenAlpinsenter, Lillehammerregionen,reiseliveti Hedmark,DestinasjonNorefjell, Flytoget,Color Line og hotellkjedeneradissonblu, Rica,Choiceog Thon,harværtøkonomiskebidragsyterefra næringeni MØ Opplandog Hedmarkfylkeskommuner deltari prosjektetsammen medosloog Akershus.InnovasjonNorgedeltarsomobservatør. Side 12

13 Samarbeidetmellomnæringen, fylkeskommunene,hovedstadenog regionenpåtversav fylkesgrensene,er sværtviktig for prosjektet.fylkeskommunenei Akershus,Oppland,Hedmark og Osloharbidrattmed100000,- kronerhverårlig til prosjektet.akershusvar densiste fylkeskommunensomble medi 2010.Prosjektkontoretfor MØ er tilknyttet markedsavdelingen i VisitOSLO. InnovasjonNorgeharværtobservatørog bidrattmedmidler til markedsførings - og kampanjearbeidet. Saksopplysninger Forankringi fylkeskommunenesreiselivsstrategi: Prosjekteter forankreti fylkeskommunensreiselivsstrategi(strategiskdokumentfor reiselivet i Akershus ). Strategienharto primærmålgruppe r:1) Norskeferie og fritidsreisendeog 2) Internasjonaleferie og fritidsreisende. Sombegrunnelsefor målgruppe2 heterdeti reiselivsstrategien: «Detstoreuforløstepotensialetfor reiseliveti Norgeog hvor vi i daghar under1 % markedsandel i deflestemarkeder,er i deinternasjonalemarkedene.akershusskal posisjoneresegfor å ta enrelativt størreandelav dennasjonaleveksteni internasjonal trafikk til Norge.» I reiselivsstrategienstiltaksplanpkt. 2. heterdet:område/destinasjonsmarkedsføring for å øke interessenfor deulike områdene/produktenebasertpå differensierteprofiler for eksempel gjennommarkedssamarbeidetøstlandet(mø) Reisemarkedetog utviklingen påøstlandet : TØI sin Reisevaneundersøkelse fra 2011viserat 35%av turistankomstenetil Norgeskjermed fly ogat fly harståttfor 65 % av vekstenfra innkommendeturistersiden1998. Undersøkelsenviserogsåat Storbritanniaog Tysklander destørstemarkedenefor innkommendeflyturisme.flyturisterharøkt med32 % desisteto årene.hensiktenmedmø samarbeideter å samkjøremarkedsmidler,målrettetfelleskampanjearbeidog tett samarbeid medoslolufthavn(osl) flyselskapene, InnovasjonNorgeog andreviktige partnerefor at markedsføringenav Østlandetsomreisemålskallykkes. TØI og Avinor gjennomførteen reisevaneundersøkelse fra somvisteat av besøksreiser foretattav bosattei utlandet,var detenøkningpå24%til «besøkpåøstlandet», mens«besøktil Norge»visteenøkningpå9%. En evalueringtøi gjordeav sommerog vinterkampanjenetil MØ i 2008og 2009visteat det kom ca.3000nye reisendefra Tyskland,Storbritanniaog Frankriketil OsloLufthavn.(Disse kom fra målmarkedenehamburg,berlin, Düseldorf,London,Edinburghog Paris)TØI skriveri sin rapport: Når detgjelderkampanjepåvirknin ga undersøkelsender interessantefunnat de sombestiltereiseetterkampanjestarthaddeenmyestørretilbøyelighettil å velgeøstlandet somreisemål,enndesombestiltefør kampanjestart. Utviklingen av direkteruterfra Europaog fra langdistansemarkeder til OsloLufthavninnebærer enøkningi antallbesøkendesomkommermedfly til Norgei årenesomkommer. Derfor er det viktig å setteinn tiltak for at Østlandetskalfortsetteå få sinandelavdenneutviklingen.tett samarbeidmellomfl yplassenog reiselivsnæringeni hovedstadsregionen, samt omfattendefelles markedsføringpårelevanteutenlandskemålmarkederer grunnforutsetningerfor at nye potensiellegjesterfår kunnskapom og interessefor Østlandsregionenskultur- ogreiselivstilbud. Samarbeidmellomluftfart og reiselivharvist segå væreenav faktorenesomflere og flere flyselskaptarmedi beregninge nårdeplanleggernye ruter.i tillegg kommerproduktersom flyplassregionenharå tilby for denpotensielleturistenog fl ypassasjerentil enhvertid. Side 13

14 Økonomiskemulighetergjennom samarbeidmellomnæringenogdetoffentlige: Sidenoppstartenav MØ i 2007,hardetblitt gjennomførtto prosjektperioder: og og entredjeprosjektperiodepåtre år ( )planleggesigangsatti Prosjektethari heleperiodenpå6 år værtet økonomiskspleiselagmellomnæringenog det offentligeog bidratttil at MØ harutviklet ensværtgodtfungerenderegionalsamarbeidsformpå Østlandet. I perioden hvor Akershushardeltatt, harmø forvaltet7,6millioner kronerfra bidragsyterne. 1, kronerav disseer fra offentligebidragsytere(oslokommuneog fylkeskommuner) OsloLufthavnog privateaktørerharbidrattmedkr ,- Kampanjebidragfra InnovasjonNorgeer påca.kr ,- og fra flyselskaper og andre kampanjepartnerer beløpetkr ,- Prosjektmidlenetil MØ harførstogfremstblitt brukt til matchingmedmidler fra fl yselskapog InnovasjonNorge. Detteharresulterti 14 felleskampanjeprosjekter for OsloRegionenpå internasjonalemarkederi Europaog USA. Matchingenharmuliggjort et større markedsføringsbudsjett og dermedgjennomføringav meromfattendekampanjerennhvade enkelteaktørerhverfor segville hamulighetfor. Flyselskapenehargåttinn medsamme kampanjebeløpsommø, og dettebeløpeter igjen matchetmedmidler av InnovasjonNorge, OSLog Avinor. Kampanjeverdientotalt for Oslo/Østlandsregionen i beregnestil ca. 21 millioner kroner(entredoblingav prosjektmidlene) Totalt harmø gjennomførtkampanjeprosjekter for til sammen41millionerkr. sidenoppstarteni 2007.Av disseharprosjektdeltakernebidrattmedover15 millioner kr. Markedsføringskampanjene: I 2012harMØ gjennomførtkortferie- og vinterkampanjeri samarbeidmed flyselskap, InnovasjonNorgeog flere partnerei Tyskland,Storbritanniaog i USA. I dissekampanjenehar MØ bidrattmed1,5 millioner kroner.verdienav alle kampanjeri 2012er påtotalt 11,5 millioner kroner. Det størstekampanjeprosjektet i 2012var Storbritannia-satsingen,somvar et samarbeidmellominnovasjonnorge,fl yselskapetnorwegianog detre størstenorske reiselivsregioner:fjord Norge,Nord Norgeog Østlandsregionen/MØ. I Tyskland er detgjennomførtenkortferiekampanje(april/mai2012)og detgjennomføresen vinterkampanjei oktober/november2012.beggekampanjenegjennomføresi samarbeidmed Air Berlin og InnovasjonNorgeTyskland. For 4. år pårader Air Berlin medi kampanjesamarbeidet, medmarkedsføringav direkterutenberlin OsloLufthavn.I sommer 2012økteAir Berlin kapasitetenpårutenberlin Oslotil tre avgangerdaglig. I Storbritannia ble deti 2012gjennomført enomfattendehelårssatsingi regi av Avinor, Oslo Lufthavn,InnovasjonNorgeog fl yselskapetnorwegian.tre norskereiselivsregioner Fjord Norge,Nord Norgeog Markedssamarbeidet for Østlandsregionen deltoki satsingen,som evalueresi sluttenav 2012.De foreløpigeresultaten er megetpositive,medenmarkantøkning i besøkstallpådeulike kampanjesiderhosvisitnorway. Norwegianmelderomgodebesøkstall påsinekampanjesiderog enpositiv utvikling påtallenefor online-bookinghosnorwegiani kampanjetidsrommet. Ogsåi USA (spesieltøstkyst) ble detgjennomførtenomfattendekampanjesatsingi regi av Avinor, OsloLufthavn,InnovasjonNorgeog fl yselskapenesasog Icelandair,medOslo Regioneni fokus.kampanjener nettoppavsluttetog denforeløpigerapporten(levertav InnovasjonNorgeUSA) forteller om engodutvikling i besøkstallpåvisitnorways kampanjesider,bådegjennomklikk påbannerannonser, responspå utsendelserog annonseringpåsosialemedier.det foreliggerforeløpigikke tall/tilbakemeldingerfra flyselskapene. Side 14

15 Virkninger for Akershus: Reiselivs statistikkenfor utenlandskegjestedøgn i Akershussammenlignetmedrestenav landet viserenøkningi utenlandskegjestedøgnfor to av de tre målemarkedenefra For Storbritanniaer økningenpå9000gjestedøgn(+34,4%) mensøkningenpålandsbasiser +11,6%. For Tysklander økningeni Akershuspå3 400gjestedøgn(+16,6%)mensrestenav landethaddeenreduksjonpå6.9%.det er bareusa somskiller segut negativt.her var det 2000færregjestedøgni Akershusi 2012,ennedgangpå12,4%, mensrestenav landethaddeen nedgangpå4%.oslohaddeennedgangpåhele14%fra USA i Det er vanskeligå påståat økningenpåtotalt over10 000gjestedøgnfra dissetre markedenei sin helhetskyldeskampanjenetil MØ, mentalleneviserentendensgjennomat økningeni Akershuser forholdsmessigmye størreenni landetfor øvrig. Webstatistikkenfor visitosloregion.comviserentydelig oppgangi besøkstall(+206%) totalt i 2011i forhold til 2010,og entydelig responspåkampanjeaktivitetenepåvårparten2011. Ny prosjektperiode: VisitOslo søkerakershusfylkeskommuneom å fortsettesomdeltakerog bidragsyter i dennye prosjektperiodenfra Beløpetfor deltagelseer satttil ,- kroner perprosjektår (totalt ,- kronerfor heleprosjektperioden)fylkeskommunenharavsatt560000,- kroner til innsatsmidlereiselivi Foreløpigfinansieringsplan Markedssamarbeidetfor Østlandsregionen deltagere/finansiering(est.) OsloLufthavnAS VisitOSLO OsloVinterpark- Tryvann OsloKommune AkershusReiselivsrådog Fylkeskommune destinasjoni Hedmark(evtl Hamarregionen) HedmarkFylkeskommune destinasjoni Buskerud(evtl Visit Drammensregion) BuskerudFylkeskommune destinasjoni Oppland(Lillehammereller Hadelandregion) Opplandfylkeskommune Flytoget RezidorHotels RicaHotels ChoiceHotels ThonHotels ScandicHotels Østfoldregion ØstfoldFylkeskommune Side 15

16 Vestfoldregion VestfoldFylkeskommune sumprosjektmidler kampanjemidlerfra flyselskap(est.) kampanjemidlerfra InnovasjonNorge (est.) kampanjemidlerfra andrepartnere(color Line)(est.) totalt (est.) totalt Formåletmedprosjekteter å videreføremarkedsføringsaktiviteter for Osloog Østlandsregionen meddesammefinansiøreneog samarbeidspartnerne somtidligere. Osloog Østlandetskal profileressomet godttilgjengeligreisemålfor fl yreisende,somkortferie- og vinterdestinasjon underfellesbetegnelse n «OsloRegion». Profileringenavby-, kultur- og naturopplevelser fortsetter og relevantebookbareprodukterskalfremhevesi kampanjene.aktuelle fellestemaer, somf eksmunchjubileet, Eidsvoll 1814og andrerelevantetemaervil bli innlemmeti markedsføringen. I periodenskaldetgjennomføreskampanjer i utvalgteutenlandske målmarkederogdetskalarbeidessystematiskmedinternasjonalmediaog bransjer. Prosjektet skalbidratil å utvikle flere bookbaretilbud og samarbeidsprodukter. Fylkesrådmannens anbefalinger FylkesrådmannenmeneratMØ-prosjektetharbidratttil at detharskjeddengodorganisatorisk forankringavsamarbeidetmellomreiselivsaktører,flyplass,fl yselskaperog regionaleog nasjonalemyndigheter.prosjektetharbidratttil atoffentligemidlerpåårlig til sammen1.4 million kr. i prosjektperioden( ) harblitt til 7,6millioner kroner. I tillegghardisse midleneigjen blitt tredobletgjennomat fl yselskaperog InnovasjonNorgeharbidrattmed midler til totalt 14 markedsføringskampanjer rettetmot ulike Europeiskeog amerikanske destinasjoner.fylkesrådmannenmenerat detteer et eksempelpået godtsamarbeidmellomdet offentligeog næringennoesombidrartil at Østlandsregionenprofileresgjennomkampanjer somdenenkeltedestinasjonog fylke ikke harmuligheterfor å gjørealene. Utgangspunktet for Akershusi detteprosjekteter at mangjennomå mobiliseredestoreaktørene innenfortransportog hotell, kanrealisereenmarkedssatsingsomi nesteomgangvil gi etterspørsel for desmåaktørene.mangeav destinasjonenei Akershusblir ogsåsynliggjort på prosjektetsnettsider,slik somoscarsborg,skisentereti Hurdal,Pilgrimsleden, Julehuseti Drøbak.De enkeltesmåskalareiselivsbedriftenekandermedfå tilgangtil markedsførings - ressursersomellersville væreutenfordissebedriftenesrekkevidde. Reiselivsstatistikkenviserlangtmerpositivetall for besøksreiser fra utlandettil Østlandetenn for restenav landeti tillegg til at utenlandskegjestedøgnviserenlangtstørreøkningi Akershus i demarkedenemø- kampanjeneharforegåttenni landetfor øvrig. Det er vanskeligå påvise nøyaktig hvasomskyldesmø og hvasomskyldesandreforhold nårdetgjelderveksteni to av detre satsingsmarkedene Tysklandog Storbritanniaog USA. En økningpåover gjestedøgni Akershusdetsisteåretfra Tysklandog Storbritanniaer et viktig signalom at disse kampanjeneovertid gir resultater. Side 16

17 Fylkesrådmannenmenerat MØ harbidratttil å oppfylle destrategiskeinnsatsområdeneog tiltakenei reiselivsstrategienom «innsalgav småaktørersleveransertil størreaktørermedsterk markedskontakt,spesieltfokuspåkopling av aktørerinnengrøntreiselivog større hotell/arrangører.» Fylkesrådmannenmenerat prosjektetbørvidereføres. Akershusaleneikke hardemidleneog ressursenetil rådighetsomskaltil for å drive aktiv markedsføringmot utenlandskedestinasjoner og turistgrupper.dersomakershusvelgerikke å deltai prosjekteter detlite sannsynlig at dette vil få vesentligekonsekvenser for prosjektet. Samtidigvil detinnebæreenmangelfull oppfølgingav reiselivsstrategiensprioritering mot enav detreprimærmålgruppene, nemlig «Internasjonaleferie og fritidsreisende». Gjennomet årlig beløppåkr harAkershus fått ta del i markedskampanjer internasjonaltil enverdi av 7,6 millioner kr. årlig. Akershus deltari dagikke i noenandreprosjektersomkanerstattedettemarkedskampanjearbeidet. Prosjektetsynliggjør effekteneav, behovetfor et nærmeresamarbeidmellomreiselivsbedriftene bådeinnenforegetfylke og sammenmednæringeni nabofylkeneom å lageattraktivebookbare produkterog reiselivspakkerslik at turisteneblir i regionennårdekommer. Fylkeskommunenønskerimidlertid å leggeenføring om at forholdetmellom denoffentligeog denprivatedeltakelsenfranæringeni enny prosjektperiodebørværeforholdsmessiglik dagens prosjektdeltakelse. I tillegg er detønskeligå ta et forhold om hvordandennye nasjonale reiselivsstrategienvil få organisatoriskekonsekvenserfor Østlandetog Akershus,slik at dette blir et forbeholdi prosjektperiodensvarighet. Satsingpåreiselivinnebærerdilemmaeri forhold til miljø- og transportpolitiskeutfordringer. Økt aktivitet i reiselivetførertil merutslippfra transport.reisendefra utlandetbrukeri overveiendegradfly og detteprosjektettar siktepåå økedennetrafikken.avveining av de reiselivspolitiskemålsettingenei forhold til miljøpolitikken børetterfylkesrådmannens oppfatninggjøresi forbindelsemedbehandlingav strategifor reiselivetetterat periodenfor eksisterendereiselivsstrategier avslutteti utgangen av Oslo Tron Bamrud Fylkesrådmann Saksbehandler: JanneSvegården Side 17

18 Saksfremlegg Dato: Arkivref: /441-1 Saksnr Utvalg Møtedato 12/13 Hovedutvalgfor plan,næringog miljø Fylkesutvalg Statusrapport reiselivsstrategiog fremtidig organisering Innstilling 1. Statusgjennomgangen av reiselivsstrategienfor Akershus tastil orientering. Det tassiktepå enny statusgjennomgangetterat planperiodener avsluttet. 2. En sakomarbeidetmeddennasjonalereiselivsstrategien,organiseringenav landsdelsselsk ap på Østlandetog enmulig sammenslåingav VisitOsloog Akershus Reiselivsrådleggesfremi løpetav Sammendrag Reiselivsstrategienfor Akershusble vedtatti juni 2011og leggervektpåatfylkeskommunens rolle er å ta initiativ til overordnetreiselivsplanleggingog initiere tiltak knyttettil felles profilering, kompetanseutviklingog utvikling av reiselivsmessiginfrastruktur.sakengir en gjennomgangav prosjektersomfylkeskommunener involvert i sammenholdtmeddestrategier og tiltak somer i planen. Gjennomgangenviserat prosjekteneer i samsvarfylkeskommunensreiselivsstrategi. Hovedsatsingener teknologiske infrastrukturtiltaksomweb,salg,profilering og booking. Dette er løsningersomreiseliveti Akershusharnytte av.i tillegg satsesdetpå kompetanseutvikling, bl.a. for å få synliggjort flere salgbareprodukter.fylkesrådmannenforeslårat detleggesfrem en ny statusrapportnårplanperiodener avsluttet.i tillegg vil reiselivbli integrerti denregionale planenfor innovasjonognyskapingforosloogakershusfra2014nårreiselivsstrategiens planperiodeer avsluttet. Sakengir engjennomgangav dennasjonalereiselivsstrategienmedvekt påorganiseringeni landsdelsselskaper. Denbeskriverogsåhvordandennasjonaleorganiseringener viktig for den kommendeprosessenmellomdeto reiselivsorganisasjonene i Osloog Akershus.Styrenei beggeselskaper er positivetil å igangsetteenprosessmedsiktepåenintegreringav selskapene, entenhelt eller av enkeltefunksjoner. Side 18

19 Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger 1. Statusrapport for reiselivsstrategieni Akershus Bakgrunnog innholdi reiselivsplanen Fylkestingetgjordei sak57/11den følgendevedtak: 1. Fylkestingetsluttersegtil forslagettil Reiselivsstrategi for Akershus Det tasinitiativ overforakershusreiselivsrådog VisitOslomedsiktepå å skapeenmer slagkraftigorganisasjonsomomfatterminstdeto fylkene. I saksfremleggetstrategiskdokumentfor reiseliv ble detredegjortfor at reiselivsstrategieni henholdtil regionalplanstrategiskullerulleresi 2012.Strategienble imidlertid ikke iverksattfør høsten2011og harsåledesbarehattanvendelsei 1 ½ år av perioden påtotalt 3 ½ år. Dennesakener ikke enrullering av strategien,menengjennomgangav strategienog enstatusrapportvedutgangenav Reiselivsstrategiensvisjon og mål: Visjon: «Reiseliveti Akershusskalværemestforetrukketi Norgeav nordmenninnennatur og kulturbasertreiseliv.» Hovedmål: Gjennomforsterketmarkedsføringog samarbeidskalreiseliveti Akershustilføres flere gjestersomgrunnlagfor økonomiskeog levedyktigebedrifterog kulturaktører. Denvedtattereiselivsstrategieninneholderfølgendehovedmålgrupper: 1. Det nasjonaleferie/fritidsmarkedet 2. Det internasjonaleferie/fritidsmarkedet 3. Dagsturismemarkedet 4. Det nasjonalekurs- ogkonferansemarkedet I strategiener fylkeskommunens rolle beskrevetsom: Initiativtaker til overordnetreiselivsplanlegging, leggepremisserfor utvikling og igangsetteoverordnedetiltak. Værepådriverfor utviklingsprosjekter,sørgefor samordningog fellesgrepfor Akershus somhelheteller utvalgtedelerav fylket. Initiere og gjennomføretiltak knyttettil fellesprofilering, kompetanseutviklingog utvikling av reiselivsmessiginfrastruktur. Reiselivsplaneninneholderfølgendestrategiskeinnsatsområderog tiltak: Strategiskeinnsatsområder : 1. Fellesmarkedsføringav reiseliveti Akershusgjennomområdemarkedsføringog utvikling av entydeligfellesprofil. 2. Forsterketdistribusjonav reiselivsproduktenegjennomnettbaserteløsninger. 3. Stimuleringtil samarbeidmellomaktørenegjennomå tilretteleggefor fellesarenaerog fellesprosjekter. 4. Produktutviklinggjennomå utvikletemakonsepter innennatur- og kulturbasertreiseliv, herunderfokuspå mat. Side 19 2

20 Planensvekststrategier basertpåat 70%av ressurseneskalbrukestil å økemarkedsadgangen for reiselivsproduktenei Akershusog at 30 % skalbenyttestil produktutvikling. Tiltaksplanen, har3 utviklingstiltak og 3 operativetiltak: 1. Utvikling av fellesmerkevarestrategi inkl. fellesprofil/elementerfor markedsføringav reiseliveti Akershusi detnorskeog deinternasjonalemarkedene. 2. Område/destinasjonsmarkedsføring for å økeinteressenfor deulike områdene/produktenebasertpådifferensierteprofiler for eksempelgjennom Markedssamarbeidet Østlandet(MØ) 3. Fellessatsingpåonlinebooking,herunderinvesteringi teknologiutviklingog kompetansehevingfor eksempelgjennomhelhetligproduktpakking Oslofjorden.(Oslofjordprosjektet) 4. Innsalgav småaktørersleveransertil størreaktørermedsterkmarkedskontakt(spesielt innenkursog konferansemarkedet) spesieltfokuspåkopling av aktørerinnengrønt reiselivog størrehoteller/arrangører. 5. Produktpakkingmedhovedhensiktå utvikle flere helhetligeprodukterfor individuelle basertpåtema/konseptersom:padling,golf, kultur, sykkel, festival/arrangementer, kortreistmatog tradisjonsmat. 6. Målingerav kvalitet og merkevarest yrke gjennomforbrukeranalyser i markedeneog blantdesombesøkerakershussomgrunnlagfor korrigerendeeller forsterkendetiltak. Tiltak 6 er detikkemulig for fylkeskommunenå gjennomføreuteneksternbistand. Oppfølgingenav strategierog tiltak gjennomprosjekterhvorfylkeskommunenbidrar: Fylkeskommunendeltari Oslofjordprosjektet (Helhetligpakketilbud)hvor 12 destinasjonsselskaper og5 fylkeskommunersamtfylkesmannenslandbruksavdelingi de sammefylkenedeltar. Ved utgangenav 2012haddeprosjektet117bookbare reiselivsbedriftermedi løsningen.det harblitt utviklet enfellesplanleggingog booking løsningog enny nettplattformfor reiselivetrundtoslofjorden.her er VisitOslo sin teknologiskeløsningbenyttet. Detharblitt utviklet ennettbasertreiseplanlegger (Opplevelsesplanelggeren), nye «reiselivspakker»ogdetgjennomføres kompetanseutviklingfor bedriftene.prosjektetsomstartetoppi 2009ervidereførtut 2014for å bidratil kompetansehevingog produktutviklingfor næringen,samtå utvikle funksjoneneknyttet til bookingog salg. Prosjektetoppfyllerstrategiensinnsatsområdernr. 2,3,4og tiltaksplanenes1,3 og 5. MarkedssamarbeidetØstlandet (MØ) Et samarbeidsprosjektmellomreiselivsnæringen, flyselskaper,oslog fire Østlandsfylker for å økeantalletfritidsreisendefra utlandetmedfl y til Oslo-regionen. Gjennomdettesamarbeidetdrivesdetinternasjonalemarkedføringsskampanjer til bestemtedestinasjonerfor å økeandelenutenlandsketurister. Prosjektetoppfyllerstrategiensinnsatsområdernr. 3 og tiltaksplanensnr. 1 og 2. Oslofjordssamarbeidetmat og reiseliv Et paraplyprosjektfor reiseliveti Østfold,Vestfoldog Akershussomskalbidratil samordningog koordineringaveksisterendeprosjekter,erfaringsutvekslingog utvikling av nye produktermellomaktørenepåtversav fylker og kommuner. Hovedfokuseter å styrke samarbeidmellombedrifterinnfor grøntreiseliv(defineressom:reiselivsrelaterte aktiviteterinnenformatog landbruksområdet)ogdettradisjonellereiselivet. Prosjektetoppfyllerstrategiensinnsatsområdernr. 3 og 4 og tiltaksplanensnr. 4 og 5. Side 20 3

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 06.03.2013 Møtested: Simula, Martin Linges vei 17, 1364 Fornebu Møtedato: 06.03.2013 Tid: 14:00 15:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall TILSKUDD TIL MARKEDSSAMARBEID FOR ØSTLANDSREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar, Saknr. 12/2076-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MARKEDSSAMARBEID ØSTLANDET 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012 Saknr. 12/2076-8 Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Markedssamarbeidet

Detaljer

24.08.2012 2012/6752-3

24.08.2012 2012/6752-3 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 24.08.2012 2012/6752-3 Saksnr Utvalg Møtedato 93/12 Fylkesting 24.09.2012 108/12 Fylkesutvalg 17.09.2012 51/12 Hovedutvalgfor samferdsel 12.09.2012 Innbyggerinitiativ: Lik

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 21.04.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 21.04.2016 Tid 14:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Notater 1/16 Trafikksikker

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder

Aasa Gjestvang Fungerende fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim SØKNAD OM TILSKUDD TIL ØSTLANDSPROSJEKTET/OSL 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 13.03.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: 211 Møtedato: 13.03.2017 Tid: 13:00 1 Saksliste Saksnr PS 2/17

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01.2014 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Notater 1/14 Viktige

Detaljer

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar,

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar, Saknr. 13/1358-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Felles bookingsystem for deler av reiselivet i Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar,

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar, Saknr. 12/12614-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad om tilskudd til utvikling av ny elektronisk infrastruktur (Østnett) for reiselivet i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

fengsel til egen bolig

fengsel til egen bolig Mulighetenes hus - fra fengsel til egen bolig Sluttrapport Møre og Romsdal friomsorgskontor 30.11.12 Innhold Innledning...3 Sammendrag....4 2 Målgruppen...5 2.1Litt om prosjektdeltakerne...6 3 Mål for

Detaljer

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger

Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger Komite for næring, kultur, idrett og kirke Resultater, utfordringer og forventninger. - Kulturbyen Bergen, 24. april 2012 Ole Warberg, reiselivsdirektør Bergen Reiselivslag Bergen Reiselivslag er Bergen

Detaljer

Videreføring av Oslofjordprosjektet

Videreføring av Oslofjordprosjektet Arkivsak 201102804-2 Arkivnr. E: 242 U64 Saksbehandler Live Rud Saksgang Møtedato Sak nr. Verdiskaping Vestfold 25.08.2011 17/11 Videreføring av Oslofjordprosjektet Fylkesrådmannens innstilling Det innvilges

Detaljer

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020

Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Reiselivsstrategi visitnorefjell Krødsherad, Sigdal, Modum 2013 2020 Formål: Strategien skal sikre at regionen videreutvikles, arbeidet siste tre år videreføres og at det tas ytterligere steg for å nå

Detaljer

SLUTTRAPPORT BIT -PROSJEKTET 2011 2013/14

SLUTTRAPPORT BIT -PROSJEKTET 2011 2013/14 SLUTTRAPPORT BIT -PROSJEKTET 2011 2013/14 Økt bruk av tre, og lønnsomheti heleverdikjeden. Et prosjekt finansiert av: Innovasjon Norge Fylkeskommunene i Buskerud, Telemark og Vestfold Fylkesmennene i Buskerud,

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 18.10.2017 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 18.10.2017 Tid: 09:00 Saksliste Saksnr PS 20/17 Orientering:

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Sakskart til møtei Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.01.2013

Sakskart til møtei Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.01.2013 Møteinnkalling Sakskart til møtei Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.01.2013 Møtested Schweigaardsgt.4, Oslo fylkestingsalen Møtedato 30.01.2013 Tid 14:00 Saksliste Saksnr Tittel Sakertil behandling

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 19.08.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 19.08.2013 Tid 09:00 Saksliste Notat Tittel Notater 12/13 Orientering

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 27.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 27.10.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 27.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 27.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 27.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 27.10.2014 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Notater 15/14 Orientering

Detaljer

Sakskart til møtei Yrkesopplæringsnemnda 04.03.2013

Sakskart til møtei Yrkesopplæringsnemnda 04.03.2013 Møteinnkalling Sakskart til møtei Yrkesopplæringsnemnda 04.03.2013 Møtested Schweigaardsgt.4, Oslo,Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.03.2013 Tid 13:00 Side 1 Side 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

Destinasjon Norge. Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013. Nærings- og handelsdepartementet

Destinasjon Norge. Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013. Nærings- og handelsdepartementet Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi, strukturprosjektet 13.02.2013 Reiseliv er en av fem satsingssektorer Energi Maritim Miljøteknologi Marin Reiseliv Reiseliv skaper store verdier Reiselivsnæringen

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv

Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv Status fra reiselivet Arne-Jørgen Skurdal Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv Status i 2015 Vi er i mål med en vellykket fusjon med utgangspunkt i nasjonale føringer. Gjennomført et innholdsrikt

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 09.10.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 09.10.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.04.2009 2006/2332-7641/2009 / U64 Saksframlegg Saksbehandler: Gunnar E. Knudsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RAMMEBEVILGNING TIL REISELIVSTILTAK 2009

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 15.01.2018 Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 15.01.2018 Tid: 09:30 Saksliste Saksnr NOT 1/18 Orientering:

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 275 Tidspunkt: 03.06.2013 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon

Detaljer

Tabell1. Midler somblir stilt til disposisjonfor virksomhetentil InnovasjonNorgei 2014.

Tabell1. Midler somblir stilt til disposisjonfor virksomhetentil InnovasjonNorgei 2014. InnovasjonNorgeHovedkontoret Postboks448Sentrum 0104OSLO Deresref Vår ref Dato 13/51-15 -LSA 19.12.2013 Statsbudsjettet2014- Oppdragsbrev 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjoni statsbudsjettetfor 2014

Detaljer

Trykte vedlegg: - Kopi av vedtak i Kontaktutvalget, Østlandssamarbeidet Hamar, Svein Borkhus fylkesrådsleder

Trykte vedlegg: - Kopi av vedtak i Kontaktutvalget, Østlandssamarbeidet Hamar, Svein Borkhus fylkesrådsleder Saknr. 11/4063-3 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Hafengeburtstag 2011

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møtested Hotell Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 15:00 (etter dagskonfearansen)

Detaljer

Flyturisme fra det britiske markedet gjennom prosjektet Norway Home of Skiing

Flyturisme fra det britiske markedet gjennom prosjektet Norway Home of Skiing Saknr. 14/9223-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Flyturisme fra det britiske markedet gjennom prosjektet Norway Home of Skiing Innstilling til vedtak: Fylkesrådet mener at prosjektet Flyturisme fra

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet

Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet Saknr. 12/5099-2 Ark.nr. 243 U01 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad i tilknytning til arbeidet med å etablere felles selskap for internasjonal markedsføring av Fjellregionen på Østlandet Fylkesrådets

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 04.12.2013 Tid 09:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Organisering av reiseliv

Organisering av reiseliv Organisering av reiseliv Om Norge generelt og Hordaland spesielt Stipendiat Solveig Garnes Norsk hotellhøgskole Hvilke spørsmål har du tenkt å stille? Hvorfor har vi i dag nærmere 200 ulike reiselivsorganisasjoner

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1.

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. Felles saksfremlegg om BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 MED PRINSIPPER FOR BILTRAFIKKREDUSERENDE TILTAK. Forslag

Detaljer

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse basert på kyst og kystkultur til norske og utenlandske turister hele året Opplevelsesnæringen

Detaljer

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier

Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Saknr. 15/4818-3 Saksbehandler: Øystein Sjølie Gjennomgående billettering i kollektivtransporten - Første fase: Likelydende kundekategorier Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 05.03.2014 Tid 09:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv?

Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Hva gjør Innovasjon Norge for å motivere, inspirere og dra ut det beste i spenningsfeltet kultur og reiseliv? Per-Arne Tuftin 9. September 2009 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge Agenda 1. Sommeren

Detaljer

OPPSTARTSMØTE. Sørkjosen, Georg Sichelschmidt

OPPSTARTSMØTE. Sørkjosen, Georg Sichelschmidt OPPSTARTSMØTE Sørkjosen, 15.02.2017 Georg Sichelschmidt AGENDA 11.00 Velkommen til oppstartsmøte v/ Georg Sichelschmidt - Visit Lyngenfjord 11.15 Presentasjon av Kronebutikken og samarbeidsprosjekt «Rundt

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap Møtetid: 24.02.2014 kl. 15:45 Møtested: Fraunar, rådhuset MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/2021-6 Dato: 23.11.2010 BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

"FEMUND-ENGERDAL TAR TAK MOT 2010" SØKNAD OM FINANSIERING FOR 2009

FEMUND-ENGERDAL TAR TAK MOT 2010 SØKNAD OM FINANSIERING FOR 2009 Saknr. 3116/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad "FEMUND-ENGERDAL TAR TAK MOT 2010" SØKNAD OM FINANSIERING FOR 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid. Saksbehandler: Siri Gilbert Saksnr.: 17/

Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid. Saksbehandler: Siri Gilbert Saksnr.: 17/ Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid Saksbehandler: Siri Gilbert Saksnr.: 17/01163-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.05.2017 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato

Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 1/15 Fylkestingsvalget

Detaljer

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015

BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE. Lampeland 11.nov 2015 BUSKERUD ET REISELIVSFYLKE REGIONAL PLAN FOR REISELIV OG BFKS ROLLE Lampeland 11.nov 2015 Hva er reiseliv? definisjon! Reiseliv: Personers reise og opphold utenfor det geografiske området hvor de vanligvis

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møtested: Fredrik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato: Tid: 14:00 15:05

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møtested: Fredrik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato: Tid: 14:00 15:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested: Fredrik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato: 10.09.2014 Tid: 14:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato:

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 01.06.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 211 Møtedato: 01.06.2017 Tid: 14:00 1 2 Saksliste trafikk Setebelter i buss, v/statens

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

Sakskart 2 til møte i Hovedutvalg for samferdsel

Sakskart 2 til møte i Hovedutvalg for samferdsel Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i Hovedutvalg for samferdsel 01.02.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 01.02.2017 Tid: 14:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK Saknr. 12/6310-11 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Midlertidig løsning

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016

Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal - heile 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 27.02.2017 19323/2017 Lillian Sæther Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Statusrapportering for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 11.08.2014 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 13/14

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om støtte til utvikling og kvalitetssikring av Hedmark Database Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om støtte til utvikling og kvalitetssikring av Hedmark Database Hamar, Saknr. 12/6310-18 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet «Utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

Regionrådet for Hamarregionen - Ordførerog rådmannsmøte

Regionrådet for Hamarregionen - Ordførerog rådmannsmøte Regionrådet for Hamarregionen - Ordførerog rådmannsmøte Møteinnkalling Sted: Møterommet Femunden, fylkeshuset Dato: 15.03.2016 Tid: Rett etter regionrådsmøte Forfall meldes snarest til tlf. 62 54 44 71

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Økonomisk støtte til Osloregionens profileringsstrategi

Økonomisk støtte til Osloregionens profileringsstrategi Saknr. 17/321-2 Saksbehandler: Hans Ove Hjelsvold Økonomisk støtte til Osloregionens profileringsstrategi Innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune gir sin tilslutning til deltakelse i Oslo Brand Partners

Detaljer

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17)

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17) Saknr. 13/4327-7 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene 2012-2014 (17) Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget vedtar

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 13:15

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: Tid: 13:00 13:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 13:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rutiner og satserfor tilskuddsordningen til pårørendeskolerog samtalegrupper

Rutiner og satserfor tilskuddsordningen til pårørendeskolerog samtalegrupper PÅRØRENDESATSING - STATUSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 TILSKUDD TIL PÅRØRENDESKOLER OG SAMTALEGRUPPER I DEMENSOMSORGEN Ref.: 11/4434 ORGANISERING Stortingetbevilgeti 2011ekstramidler til pårørendesatsing for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Norges Turistbarometer

Norges Turistbarometer Norges Turistbarometer Vintersesongen 2015 Prognose for norsk og utenlandsk ferie- og fritidstrafikk i Norge Norges Turistbarometer Større optimisme enn på lenge. Med sommerrusen inn i vintersesongen.

Detaljer

Protokoll fra møte i Østlandssamarbeidets rådmannsutvalg

Protokoll fra møte i Østlandssamarbeidets rådmannsutvalg Møteprotokoll Protokoll fra møte i Østlandssamarbeidets rådmannsutvalg 05.10.2017 Møtested: Akershus Fylkeskommune Møterom: Telefonmøte Møtedato: 05.10.2017 Tid: 08:00-09.10 Sak nr. 27-37/2017 Faste medlemmer

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Regionrådet for Midt-Buskerud Møtested: Fylkeshuset Drammen, Biskopsrud Møtedato: 31.05.2011 Tid: 09.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/8 11/246 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren

Region Stavanger BA Destinasjonsselskap for Stavanger, Sandnes og Jæren www.regionstavanger.com og hva sier de om oss? - Per august 2011: +36,1% besøk (311669-2011) (228995-2010). Besøk per dag 1262 mot 919 i fjor - 13,5 % direkte trafikk, 33% henvisningsnettsteder, 53,5%

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato:

Sakskart til møte i Fylkesutvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesutvalg 27.03.2017 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 27.03.2017 Tid: 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel PS 66/17 Oslo kommune

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

HANDLINGSPROGRAMTILSTRATEGI FORIDRETTOGFRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMUNE 2014/2015

HANDLINGSPROGRAMTILSTRATEGI FORIDRETTOGFRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMUNE 2014/2015 HANDLINGSPROGRAMTILSTRATEGI FORIDRETTOGFRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMUNE 2014/2015 Handlingsprogrammet Handlingsprogrammeter en oppfølgingav Strategifor idrett og friluftsliv i Buskerud, vedtatt av Hovedutvalgfor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Kommunestyret 12.09.2016 kl. 18:0016/00092 KommunestyresalenFellestjenesten12.09.2016Kommunestyret Dato: 12.09.2016 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen MØTEINNKALLING Tilleggsliste Kommunestyret Møtet er åpent for publikum

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: Tid: 13:00 13:30 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.06.2016 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Møterom: 211 Møtedato: 13.06.2016 Tid: 13:00 13:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksutskrift. Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksutskrift. Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø Saksutskrift Sykkel- og gåstrategi for - Oppstart planarbeid Arkivsak-dok. 17/01163-4 Saksbehandler Siri Gilbert Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.05.2017 29/17 Hovedutvalg

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 19.05.2014 Tid: 09:30 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 03.02.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4 / Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 03.02.

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 03.02.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4 / Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 03.02. Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 03.02.2016 Møtested Schweigaardsgt. 4 / Galleriet Møterom Fylkestingssalen Møtedato 03.02.2016 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr 1/16 Tittel Saker

Detaljer

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN.

REGIONPLAN AGDER ORGANISERING AV ARBEIDET MED OPPFØLGING AV PLANEN. Dato: Arkivref: 25.11.2010 2009/7528-29197/2010 / 120 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 08.02.2011 Fylkestinget REGIONPLAN AGDER 2020. ORGANISERING AV ARBEIDET

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/13

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/13 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 01/13 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Hurum rådhus (Sætre) Møtedato: 18.02.2013 Tid: 09:00 SAKSLISTE Møtesakstype/nr. Saksnr. Tittel Orientering om Buskerud fylkeskommunes

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen,

Møte m Regionrådet for Hallingdal Utviklingsavdelingen, Møte m Regionrådet for Hallingdal 25.05.07 Utviklingsavdelingen, 2007 1 Noen arbeidsområder for avdelingen Etablere Buskerud Utviklingsforum som et sentralt utviklingsstrategisk forum Evaluere kommuneregionsamarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: U Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2. Søknad om prosjektstøtte

Saksframlegg. Ark.: U Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2. Søknad om prosjektstøtte Saksframlegg Ark.: U64 233 Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/233-2 Saksbehandler: Jon Sylte GODKJENNING AV HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING - SØKNAD OM TILSKUDD Vedlegg: 1. Handlingsplan for

Detaljer

visitnorefjell Status Rapport 2010-2012

visitnorefjell Status Rapport 2010-2012 visitnorefjell Status Rapport 2010-2012 Innledning visitnorefjell er inne i avslutningen av sitt tredje år som profilerings- og markedsføringsprosjekt for Norefjell regionen. Denne rapporten er en oppsummering

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Handlingsprogram 2013

Handlingsprogram 2013 Bærekraftige Telemark Handlingsprogram 2013 Tydelige roller Kompetente medarbeidere for Regional plan for Reiseliv og opplevelser i Telemark Markedskommunikasjon Merkenavnet er Telemark Attraksjoner 2

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer