Sakskart til møtei Hovedutvalg for plan, næring og miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakskart til møtei Hovedutvalg for plan, næring og miljø 06.03.2013"

Transkript

1 Møteinnkalling Sakskart til møtei Hovedutvalg for plan, næring og miljø Møtested Simula, Martin Linges vei 17,1364Fornebu Møtedato Tid 14:00 Program s.2 Side 1

2 Side 2

3 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 10/13 InterregIV C -prosjektcatch-mr 11/ /947Søknadom videreføringav reiselivsprosjektetmarkedssamarbeidet Østlandet 12/13 Statusrapportreiselivsstrategiog fremtidig organisering 13/13 RegionaleForskningsfond.Handlingsplan for Fondsregion Hovedstaden. 14/13 Søknadom tilskudd- Foregangsfylkeprosjektfor økt økologiskforbruk 15/13 Strategifor tidlig innfasingav hydrogeni Akershusog hovedstadsområdet 16/13 Innspill til Samferdselsdepartementet ang.eus"cleanpowerfor Transport Package" 17/13 Rapporteringpåoppfølgingav vedtakfatteti hovedutvalgfor plan,næringog miljø 2.halvår2012 Kl Kl Kl Kl Kl Program Fellestransport, taxi fra Galleriet AnkomstSimula Orienteringom Simulasenteret Presentasjonav SimulaSchoolof ResearchandInnovation Presentasjonav SimulaInnovation,herunderoppstartav gründergarasjen Lunsj Gruppemøter Hovedutvalgetsmøtesettes Side 3

4 Saker til behandling Side 4

5 Saker til behandling Side 5

6 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalgfor samferdsel /13 Hovedutvalgfor plan,næringog miljø Fylkesutvalg Interreg IV C -prosjekt CATCH -MR Innstilling Sakentastil orientering. Sammendrag Somendel av fylkeskommunensinternasjonalestrategiharakershusfylkeskommunesammen medoslokommunedeltattsompartneri InterregIVC prosjektet«cooperativeapproachesto TransportChallengesin MetropolitanRegions CATCH-MR». Prosjektet harbeståttav syv storbyregioneri Europa,medOsloog Akershusi nordogromalazio i sør.prosjektetstartet våren2010og ble avsluttethøsten2012.prosjektetsmål harværtå finne frem til overførbare godeløsningerinnenforområdettransport,arealplanlegging,miljø og samarbeidmellom storbyerogderesomkringliggenderegioner.erfaringerfra storbyregioneneer nåsamleti guiden Moving people:towardssustainablemobility in Europeanmetropolitanregions. Prosjektetbleavsluttethøsten2012medenkonferansei Roma,derpolitikerefra alle regionene var representert.samtidigla prosjektetfrem sin sluttrapport i form avenguidehvor de erfaringersomer blitt innhentetgjennomprosjektet blir presentert(vedlegg1.). Saksutredning Bakgrunn og saksopplysninger I fylkeskommunensinternasjonalestrategier detenstrategiå søkeå påvirkenasjonaleog europeiskeprioriteringerinneninfrastrukturgjennomstrategiskbruk av regionaleallianserog samordningsorgan. Catch-MR-prosjektethararbeidetinn mot EUsorganergjennommøterbåde påpolitisk og administrativtnivå. GjennomdettearbeidetharogsåCatch-MR hattsommål å påvirkeutformingenav politikk og strategierknyttet til arealbruk og transporti EU. Fylkeskommunaldeltagelsei slike nettverkog prosjekterharenvesentligrolle i enaktiv europapolitikk derregionensinteresserblir ivaretatt. InterregprosjektetCatch-MR harhattsommål å finne overførbaregodeløsningerfor å redusere behovetfor motoriserttransportpåalle reiser,økekollektivtransportenog brukemerfornybar Side 6

7 energisomdrivstoff. I prosjektetharwien-, Budapest -, Roma-, Ljubljana,Berlin-, Gøteborg- og Oslo/Akershusregionenedeltattsompartnere,medBerlin Brandenburgsomledendepartner. SamtidigsomprosjektetharpågåttharogsåEU utformetet White Paperom samferdsel,hvor EU anførerdesammemålenesompartnernei CATCH-MR harstilt opp,og meddettegitt arbeidetaktualitet.i EUsWhite Paperom transport(2011)er måletå begrense transportmengdenutenat befolkningensmobilitet reduseres.detteer envelkjentproblemstilling og et gjentatttemafor alle regionenesomhardeltatti Catch-MR. Prosjektethargåttovertre år medet kick-offmøtei Potsdam,7 workshopshosdeulike partnerne, et møtei Brusselmedrepresentanter fra DG Move og nåtil sistenavsluttende konferansei Romahvor ogsåenguideutarbeidetav prosjektetble presentert. I novemberble prosjektetsfagligedel avsluttetmedenkonferansei Romahvor politikerefra alle regionenedeltok.fraakershusdeltokanettesolli, lederfor Hovedutvalgfor samferdsel. Ved konferansenble prosjektetsguidepresentertog politikerefra alle regionenefikk muligheten til å deltai paneldiskusjonerom temaenesomprosjektethararbeidetmed. Prosjektethararbeidetmedtemaersomalle harinnvirkning påhvordanregionerhåndterer transport, miljø og arealutfordringer.deninformasjonsinnhentingensomharforegåttgjennom workshopsog innhentingav datafra regionenepresenteresi denvedlagteguiden Moving people:towardssustainablemobility in Europeanmetropolitanregions. Guidengir enpresentasjonav regionene,deresutfordringerog erfaringermedå løsedisse.den harsåfire hovedtemaersomalle omhandlerforslagtil løsningerpåtransport- og miljøutfordringenesomer fellesfor regionene.denerfaringendeflesteregionenehargjort seg er at detikke er ènenkeltløsningpåutfordringenevi ståroverfor. I Guidenskapittel6 er prosjektetsarbeidsummertoppi anbefaltetiltak innenforfire kategorier. Areal- og transportplanlegging Et tett utbyggingsmønsterbyggeroppunderbærekraftigeformerfor mobilitet.catch-mr har tatt utgangspunkti måleti EUsWhite Paperom transport(2011)om å begrense transportmengdenutenat befolkningensmobilitet reduseres,gjennomblantannetbedre koordineringav utbyggingsmønsterog transportplanlegging. Dagens utbyggingsmønsterharutviklet segoverlangtid og er påvirketav faktorersompolitikk og regulerenderammeverk,økonomiskerammevilkår,utvikling av transportsystemetog andre samfunnsmessige faktorer,somfor eksempelfolks boligpreferanser. Catch-MR harsettpåårsakertil byspredning(urbansprawl)og muligeplanverktøyfor å begrensebyspredning.i guidenpresenteresdrivkrefterbakog konsekvenserav byspredning, samteksemplerpåvellykkedeplanleggingsmetoder i henholdsviswien,gøteborgog Berlin medomland.avslutningsvisskisseresfire nøkkelfaktorerfor bærekraftigareal- og transportplanlegging;1) enregionalvisjon for areal- og transportpolitikken,2) godsamhandling mellomderelevanteaktørene,3) offentlig medvirkningog 4) hensyntagentil lokaleforhold. Økt andelreisertil kollektivtransport For å oppnåøkt bruk av kollektive transportmidlerer detviktig at detteansessomet attraktivt alternativtil privatbil. En fellesorganisasjonoglangsiktigøkonomiskrammefor kollektivtransporti regionener viktige nøkkelfaktorerfor å forbedretilbudetog gjøredettil et attraktivtalternativ. Side 7

8 Et bidragsomer kommetfra Akershus,Osloog Gøteborger bruk av bomring,bådesom finansieringsverktøy, et grepfor forutsigbarfinansiering,og somtrafikkregulerendetiltak. Det pekespåmulighetenfor å brukebompengersomregulerendetiltak for å reduserebiltrafikken i rushtiden,somi Gøteborg,og somet langsiktigfinansieringsregimesomi Osloog Akershus. Godtilgangtil kollektivtransportmedenkelovergangmellomulike transportmidlerer også viktig for at kollektivsystemetskalfremståsomet attraktivtalternativ.godeknutepunkter med tilgangtil innfarts- og sykkelparkeringansessomet godtgrepfor å få flest mulig passasjerer overtil kollektive reisemidler. Sistmenikke minstanbefalerguidenat enstartermedlavkostnadstiltak.investeringeri kollektiv og samferdseler kostbart,og deter viktig å haet godtkundegrunnlagsomviserbehov for utbygging.her inkluderesogsåtiltak for syklendeog gåendefor å lettebehovetfor privatbil pået mergenereltgrunnlag. Fornybareenergikilderi transport Transportsektorenstårforanendyptgåendeovergangtil fornybarenergi.dagenseuropeiske transportsektorer 95 % avhengigav fossil energi.for å nå2-gradersmåletog utslippsmåltil EU måutslippfra transportreduseresmedover60 % frem til 2050.Utenenkraftfull omleggingbort fra dagensutvikling ligger utslippeneantil å økemedentredjedeltil 2050.Kapittelet om fornybarenergii transportsektorenbyggerpåintervjuerog spørreundersøkelser medalle byregionersomdeltatti CatchMR-prosjektet.Studienviserat kun generelleffektiviseringav tradisjonellfossil kjøretøyteknologiikke vil væretilstrekkeligfor å nådissemålene. Guidenpekerpårollen til storbyregioner,og potensialetil slike regionerå gåforani utviklingenog omstillingen.detteer særligknyttettil viktighetenavøkt andelkollektivtrafikk for å møteøkt transportbehovi tettsteder. Guidenviserflere stedertil erfaringenefra Oslo-Akershusog løfter frem detarbeidsomer gjort i vår region.det visessærligtil hvor langtvår regioner kommeti tilretteleggingfor elektrifiseringav veitransport,og detambisiøsemål AkershussammenmedOsloharsattfor kollektivtransportenvedat Ruterskalfaseut fossiledrivstoff i transportentil Genereltsettpekerguidenpåtre prioriterteløsningerfor å redusereutslippfra transport. Hoveddelener overgangtil kollektivtrafikk. Ogsåherløftesstorbyregionerssærligesituasjonog potensialefrem, vedbefolkningstetthet,tett samarbeidmellominnovativemiljøer og tilgangtil kapital.teknologisk løftesintroduksjonav elektrisitetog biogassfor transportfrem, og det visessærligtil Oslo-Akershus,Berlin-Brandenburgog Gøteborgsregionen. Ingenav løsningene vil eneog alenekunneløseheleutfordringen,menmåi tillegg kompletteresmedintroduksjon av biodrivstoff og hydrogenfor transport. Samarbeidog samordningi byregioner Detteharværtet gjentagendetemafor alle deovernevnte tiltak og problemstillinger.det vil væresærdelesvanskeligå få til et godttransportog kollektivtilbud i enregiondersomikke tiltakeneer samordnet. Byenog regionensfunksjonsområdemåidentifiseresog detbør samarbeidesmellomby og regionfor å oppnåbestmulig effekt avtiltak bådeinnenforarealog transport. Arenaerfor samarbeidinnenforarealplanleggingog transporter viktig for å optimalisere effektenav tiltak, identifiserefellesutfordringerog skapeenighetom nødvendigegrepog tiltak. Side 8

9 Guidentrekkerfrem etableringenav Oslopakkeneog Rutersomgodeeksemplerfra Osloog Akershusregionenespesielt.Areal og transportplanensomutarbeidesnåomtaleskort somen viktig prosessi riktig retningfor arealplanleggingeni regionen. Prosjektethargitt fylkeskommunenverdifull erfaringmedsamarbeidmedosloog utover landegrensene. Prosjektet harvist ossat alle arbeider meddesammeproblemeneog mot samme mål.alle regioneneønskerenutvikling mot bedreog mermiljøvennligetransportløsninger, og enmersamordnetarealpolitikk. Ingenavpartnernei prosjektetharfunnetdenoptimaleløsningen,mendeflestetar i bruk virkemidlersomligner defylkeskommunenselvhariverksattfor å møteutfordringeneinnenøkt transportbehovog miljøutfordringer. Alle søkeråtilretteleggefor øktbruk avkollektivtransport, sykkel og gangemedulike virkemidler.innfartsparkering,bedretkollektivtilbud, satsningpå fornybarenergisomdrivstoff og tryggegang- og sykkelvegerer allevirkemidlersomvi finner igjen hosdeandreregionenei prosjektet. Økonomiog administrasjon Prosjektetsbudsjettvar på103525eur. I desember2010, vedprosjektetsførsterapportering, utgjordedette828200nok. Ved utgangenav prosjekteti desember2012utgjordedette NOK. Denendeligerapporteringener ikke helt ferdigstilt i skrivendestund,mendet vil forekommeet mindreoverforbruk,dettevil væregodtinnenforde5prosentenesomertillatt i Interreg reglementet.overforbruketskyldeshovedsakelighøye reiseutgiftertil noenav arbeidsseminarene i prosjektetog at budsjetet harminketsomenfølgeavenstyrket kronekurs. Overforbruketdekkesav fylkeskommunenslik deter fastsatti partnerkontrakten. Interreg prosjekterharogsået omfattendekrav til rapportering,deltagelsesompartneri slike prosjekter er derforkostnadskrevendefor administrasjonen. Problemstillinger og alternativer Arbeidetinnenforprosjektetog utarbeidelsenav Guidenharvist ossat deter fruktbartog læreriktå utveksleerfaringermedandreeuropeiskestorbyregioner.prosjektetharogsågitt fylkeskommunenet bredtkontaktnettverkinnenforsamferdselog arealplanleggingi Europa, somfylkeskommunenkanutveksleerfaringermedi utvikling av bestmuligeløsningerfor transport- og arealutfordringerfremover. Det er omfattenderapporteringsruti nerog andreadministrativeoppgavertilknyttet Interreg prosjekter.prosjektet harværtressurskrevende for administrasjonenog nyttenharikke nødvendigvisståtti forhold til kostnaden.dersomenskalvidereføreengasjementet og være medi enny søkeprosessi Interregi dennesammenhengenmånytteverdieni prosjektetoverstige deadministrativekostnaden et slikt engasjementmedfører. Det er vist interessefra andrepartnereom å videreførenoenav temaenei Catch-MR til nye prosjekter.budapestvil gjernefortsetteet samarbeidmedosloog Akershussammenmed Gøteborgfor å læreav våreerfaringermedbomring,rushtidsavgifterog finansieringspakker.vi er av denoppfatningat et eventueltinitiativ fra Budapestikke kreverorganiseringet eget prosjekt. Men vi vil følgeoppinitiativet og bidratil erfaringsutvekslingnårdettekonkretiseres. Det foreliggerikke andrekonkreteinitiativ til videreføringav temaenefra Catch-MR. Side 9

10 Fylkesrådmannens anbefalinger Catch-MR hargitt fylkeskommunenet godtinnblikk i hvordanandrestorbyregionerforsøkerå løsedenøktetrafikkveksten.det er viktig å deltai slik erfaringsutvekslingog henteinspirasjon utenforvår egenregion.catch-mr harogsåarbeidetinn mot EU for å prøveå påvirkede føringersomkanbli pålagtossfremover. Selvom Catch-MR harværtet nyttig prosjektfor fylkeskommunenå deltai er det er imidlertid vanskeligå senoennaturligvidereføringav prosjekteti Interreg-sammenheng.Behandlingenav temaeneharværtrimelig uttømmendei forhold til deproblemst illinger somharværtav interessefor fylkeskommunen. Det anbefalesat fylkestingettar sakentil orientering. Sted,dato Tron Bamrud Saksbehandler: Liv MarenBjørnstad Vedlegg: Moving People:Towardssustainablemobility in Europeanmetropolitanregions Utrykte vedlegg: Side 10

11 Saksfremlegg Dato: Arkivref: / Saksnr Utvalg Møtedato 11/13 Hovedutvalgfor plan,næringog miljø /947Søknadom videreføring av reiselivsprosjektetmarkedssamarbeidet Østlandet fra Et regionaltsamarbeidsprosjekt for å økeantalletfritidsreisendefra utlandetmedfly til Osloog Østlandet. Innstilling 1. Hovedutvalgetfor plan,næringog miljø bevilgertotalt kr til prosjektet MarkedssamarbeidetØstlandet(MØ). Midlenefordelesmed120000kr årlig i prosjektperioden2013til Forutsetningenfor bevilgningener at næringslivetbidrar forholdsmessiglike myenå somi denforegåendeprosjektperiodenog at minimumenfylkeskommunei tillegg til Osloog Akershusdeltar. 3. Det tasforbeholdomat varighetenav prosjektperiodenkanbli kortereavhengigav endringerknyttettil dennasjonaleorganiseringenav reiselivetog dekonsekvenserdette vil få for Østlandetog for Akershus. 4. Tilskuddetdekkesoverinnsatsmidlenetil reiselivi budsjettkapitletfor næringog nyskaping. Sammendrag VisitOslo søkerom totalt kr overen3 årsperiodefor å videreføreprosjektet Markedssamarbeidet Østlandet.(MØ) Formålet er å økeantallet utenlandskefritidsreisendesom kommermedfl y til Osloog Østlandetog ogsåbidratil at turistenebesøkerøstlandet.detteskal oppnåsgjennomomfattendefellesmarkedsaktiviteterfor å profilereosloregionensomreisemål i utvalgteutenlandskemarkeder.markedsaktiviteteneskal bidratil å formidle informasjonom og kjennskaptil bookbareprodukterog bookingmuligheterhosdeulike bidragsyterei samarbeidsprosjektet. ReiselivsprosjektetMarkedssamarbeidet Østlandet(MØ) byggerviderepåresultatenefra prosjektperiodene og Søknadengjelderfor enny periodepåtre år fra 2013til 2015og søknadsbeløpetfor heleperiodener på360000kr. Til sammenbidro offentlige prosjektdeltakernemed kr i prosjektperioden Detteharutløstnærmere20 millioner kr. til internasjonalemarkedskampanjer finansiertav reiselivsnæringen, fl yselskaper,osl, InnovasjonNorgeog andre.for heleprosjektperioden 2007til 2012hardetværtbrukt 41 millioner til internasjonalemarkedskampanjer. Prosjektethar Side 11

12 vist atoffentlig/privatsamarbeidpåtversavfylkesgrensergir resultaterogtyngdei det internasjonalemarkedsarbeidet.det harvist at et slikt samarbeidkanutløseforholdsvisstore midler til internasjonalmarkedsføring. Akershushari prosjektperiodenhatten forholdsmessigmye størreveksti utenlandske gjestedøgnennrestenav landet,særliggjelderdettefra to av detre hovedsatsingsområdene som er Tyskland,Storbritanniaog USA. Prosjektetharforankringi Akershusfylkeskommunesreiselivsstrategihvor dedeprimære målgruppen er norskeferie og fritidsreisendeog internasjonaleferie og fritidsreisende. MØprosjekteter ogsåkonkretisertsomeksempelpåett av tiltakenei strategien. Reiselivgenereltog dennesakenspesielthardilemmaeri forhold til miljø- og transportpolitiske utfordringer.ambisjonenei prosjektetom flere fl yreisendeinnebærerøkt klimautslipp. Balansenmellomreiselivs- og klimafremmendetiltak er vanskelig.slik fylkesrådmannenser deter detnaturligat dettevurderesi enstørreog merprinsipiell sakom reiselivi Akershus. FylkesrådmannenanbefaleretterensamletvurderingatAkershusfylkeskommunedeltarvidere i prosjektet,menleggerinn et forbeholdi innstillingenom at «varighetenavprosjektperioden kanbli kortereavhengigav endringerknyttet til dennasjonaleorganiseringenavreiselivetog de konsekvenserdettekanfå for Østlandetog Akershus.» Likeledeser deti vedtakettatt forbehold om at minimumenannenfylkeskommunemådelta, i tillegg til Osloog Akershusog at næringslivetskalbidralike mye økonomiski denneprosjektperiodensomi denforrige. Saksutredning Bakgrunn Akershusfylkeskommunehardeltatti prosjektetmarkedssamarbeidet Østlandet(MØ) siden 2010.Hovedutvalgfor kultur, folkehelseog næringgjordeden9. februar2010følgendevedtak: 1. Hovedutvalgetfor kultur, folkehelseog næringbevilgertotalt kr ,fordelt over enperiodepå 3 år, til prosjektetmarkedssamarbeidet for Østlandsregionen. 2. Tilskuddetdekkesoverinnsatsmidlenetil reiselivi budsjettkapitletfor næringog nyskaping.markedssamarbeidet for Østlandet (MØ) ble oppretteti 2007etterinitiativ fra OsloLufthavnAS. Prosjektetsformål er å økeantall utenlandskefritidsreisendesomkommer medfly til Osloog Østlandet. Detteskaloppnåsgjennomomfattendefellesmarkedsaktiviteter for åprofilereosloregionensomreisemåli utvalgteutenlandskemarkeder. Markedsaktiviteteneskalogsåbidratil åformidle informasjonom og kjennskaptil bookbare produkterog bookingmuligheterhosdeulike bidragsyterei samarbeidsprosjektet. Det hari heleperiodenblitt gjennomførtmarkedskampanjeri samarbeidmednorskeog utenlandskefl yselskapog InnovasjonNorgepåutvalgteutenlandskemålmarkeder.Her har prosjektetkombinert prosjektmidler,bådefra samarbeidendefl yselskapog fra Innovasjon Norge.Det harblitt gjennomførtutenlandskemedie- og pressebesøk i samarbeidmellom destinasjonerog hotellersombidrartil prosjektet,for å økekunnskapenom overnattings- og aktivitetstilbudi OsloRegionen.Regionsportalenwww.visitosloregion.comfungerersomen felleswebfor alle kampanje- og markedsaktivitetene. I tillegg benytteskampanjesidenepå VisitNorway. OsloLufthavn,VisitOSLO,OsloVinterparkTryvannmedVaringskollenAlpinsenter, Lillehammerregionen,reiseliveti Hedmark,DestinasjonNorefjell, Flytoget,Color Line og hotellkjedeneradissonblu, Rica,Choiceog Thon,harværtøkonomiskebidragsyterefra næringeni MØ Opplandog Hedmarkfylkeskommuner deltari prosjektetsammen medosloog Akershus.InnovasjonNorgedeltarsomobservatør. Side 12

13 Samarbeidetmellomnæringen, fylkeskommunene,hovedstadenog regionenpåtversav fylkesgrensene,er sværtviktig for prosjektet.fylkeskommunenei Akershus,Oppland,Hedmark og Osloharbidrattmed100000,- kronerhverårlig til prosjektet.akershusvar densiste fylkeskommunensomble medi 2010.Prosjektkontoretfor MØ er tilknyttet markedsavdelingen i VisitOSLO. InnovasjonNorgeharværtobservatørog bidrattmedmidler til markedsførings - og kampanjearbeidet. Saksopplysninger Forankringi fylkeskommunenesreiselivsstrategi: Prosjekteter forankreti fylkeskommunensreiselivsstrategi(strategiskdokumentfor reiselivet i Akershus ). Strategienharto primærmålgruppe r:1) Norskeferie og fritidsreisendeog 2) Internasjonaleferie og fritidsreisende. Sombegrunnelsefor målgruppe2 heterdeti reiselivsstrategien: «Detstoreuforløstepotensialetfor reiseliveti Norgeog hvor vi i daghar under1 % markedsandel i deflestemarkeder,er i deinternasjonalemarkedene.akershusskal posisjoneresegfor å ta enrelativt størreandelav dennasjonaleveksteni internasjonal trafikk til Norge.» I reiselivsstrategienstiltaksplanpkt. 2. heterdet:område/destinasjonsmarkedsføring for å øke interessenfor deulike områdene/produktenebasertpå differensierteprofiler for eksempel gjennommarkedssamarbeidetøstlandet(mø) Reisemarkedetog utviklingen påøstlandet : TØI sin Reisevaneundersøkelse fra 2011viserat 35%av turistankomstenetil Norgeskjermed fly ogat fly harståttfor 65 % av vekstenfra innkommendeturistersiden1998. Undersøkelsenviserogsåat Storbritanniaog Tysklander destørstemarkedenefor innkommendeflyturisme.flyturisterharøkt med32 % desisteto årene.hensiktenmedmø samarbeideter å samkjøremarkedsmidler,målrettetfelleskampanjearbeidog tett samarbeid medoslolufthavn(osl) flyselskapene, InnovasjonNorgeog andreviktige partnerefor at markedsføringenav Østlandetsomreisemålskallykkes. TØI og Avinor gjennomførteen reisevaneundersøkelse fra somvisteat av besøksreiser foretattav bosattei utlandet,var detenøkningpå24%til «besøkpåøstlandet», mens«besøktil Norge»visteenøkningpå9%. En evalueringtøi gjordeav sommerog vinterkampanjenetil MØ i 2008og 2009visteat det kom ca.3000nye reisendefra Tyskland,Storbritanniaog Frankriketil OsloLufthavn.(Disse kom fra målmarkedenehamburg,berlin, Düseldorf,London,Edinburghog Paris)TØI skriveri sin rapport: Når detgjelderkampanjepåvirknin ga undersøkelsender interessantefunnat de sombestiltereiseetterkampanjestarthaddeenmyestørretilbøyelighettil å velgeøstlandet somreisemål,enndesombestiltefør kampanjestart. Utviklingen av direkteruterfra Europaog fra langdistansemarkeder til OsloLufthavninnebærer enøkningi antallbesøkendesomkommermedfly til Norgei årenesomkommer. Derfor er det viktig å setteinn tiltak for at Østlandetskalfortsetteå få sinandelavdenneutviklingen.tett samarbeidmellomfl yplassenog reiselivsnæringeni hovedstadsregionen, samt omfattendefelles markedsføringpårelevanteutenlandskemålmarkederer grunnforutsetningerfor at nye potensiellegjesterfår kunnskapom og interessefor Østlandsregionenskultur- ogreiselivstilbud. Samarbeidmellomluftfart og reiselivharvist segå væreenav faktorenesomflere og flere flyselskaptarmedi beregninge nårdeplanleggernye ruter.i tillegg kommerproduktersom flyplassregionenharå tilby for denpotensielleturistenog fl ypassasjerentil enhvertid. Side 13

14 Økonomiskemulighetergjennom samarbeidmellomnæringenogdetoffentlige: Sidenoppstartenav MØ i 2007,hardetblitt gjennomførtto prosjektperioder: og og entredjeprosjektperiodepåtre år ( )planleggesigangsatti Prosjektethari heleperiodenpå6 år værtet økonomiskspleiselagmellomnæringenog det offentligeog bidratttil at MØ harutviklet ensværtgodtfungerenderegionalsamarbeidsformpå Østlandet. I perioden hvor Akershushardeltatt, harmø forvaltet7,6millioner kronerfra bidragsyterne. 1, kronerav disseer fra offentligebidragsytere(oslokommuneog fylkeskommuner) OsloLufthavnog privateaktørerharbidrattmedkr ,- Kampanjebidragfra InnovasjonNorgeer påca.kr ,- og fra flyselskaper og andre kampanjepartnerer beløpetkr ,- Prosjektmidlenetil MØ harførstogfremstblitt brukt til matchingmedmidler fra fl yselskapog InnovasjonNorge. Detteharresulterti 14 felleskampanjeprosjekter for OsloRegionenpå internasjonalemarkederi Europaog USA. Matchingenharmuliggjort et større markedsføringsbudsjett og dermedgjennomføringav meromfattendekampanjerennhvade enkelteaktørerhverfor segville hamulighetfor. Flyselskapenehargåttinn medsamme kampanjebeløpsommø, og dettebeløpeter igjen matchetmedmidler av InnovasjonNorge, OSLog Avinor. Kampanjeverdientotalt for Oslo/Østlandsregionen i beregnestil ca. 21 millioner kroner(entredoblingav prosjektmidlene) Totalt harmø gjennomførtkampanjeprosjekter for til sammen41millionerkr. sidenoppstarteni 2007.Av disseharprosjektdeltakernebidrattmedover15 millioner kr. Markedsføringskampanjene: I 2012harMØ gjennomførtkortferie- og vinterkampanjeri samarbeidmed flyselskap, InnovasjonNorgeog flere partnerei Tyskland,Storbritanniaog i USA. I dissekampanjenehar MØ bidrattmed1,5 millioner kroner.verdienav alle kampanjeri 2012er påtotalt 11,5 millioner kroner. Det størstekampanjeprosjektet i 2012var Storbritannia-satsingen,somvar et samarbeidmellominnovasjonnorge,fl yselskapetnorwegianog detre størstenorske reiselivsregioner:fjord Norge,Nord Norgeog Østlandsregionen/MØ. I Tyskland er detgjennomførtenkortferiekampanje(april/mai2012)og detgjennomføresen vinterkampanjei oktober/november2012.beggekampanjenegjennomføresi samarbeidmed Air Berlin og InnovasjonNorgeTyskland. For 4. år pårader Air Berlin medi kampanjesamarbeidet, medmarkedsføringav direkterutenberlin OsloLufthavn.I sommer 2012økteAir Berlin kapasitetenpårutenberlin Oslotil tre avgangerdaglig. I Storbritannia ble deti 2012gjennomført enomfattendehelårssatsingi regi av Avinor, Oslo Lufthavn,InnovasjonNorgeog fl yselskapetnorwegian.tre norskereiselivsregioner Fjord Norge,Nord Norgeog Markedssamarbeidet for Østlandsregionen deltoki satsingen,som evalueresi sluttenav 2012.De foreløpigeresultaten er megetpositive,medenmarkantøkning i besøkstallpådeulike kampanjesiderhosvisitnorway. Norwegianmelderomgodebesøkstall påsinekampanjesiderog enpositiv utvikling påtallenefor online-bookinghosnorwegiani kampanjetidsrommet. Ogsåi USA (spesieltøstkyst) ble detgjennomførtenomfattendekampanjesatsingi regi av Avinor, OsloLufthavn,InnovasjonNorgeog fl yselskapenesasog Icelandair,medOslo Regioneni fokus.kampanjener nettoppavsluttetog denforeløpigerapporten(levertav InnovasjonNorgeUSA) forteller om engodutvikling i besøkstallpåvisitnorways kampanjesider,bådegjennomklikk påbannerannonser, responspå utsendelserog annonseringpåsosialemedier.det foreliggerforeløpigikke tall/tilbakemeldingerfra flyselskapene. Side 14

15 Virkninger for Akershus: Reiselivs statistikkenfor utenlandskegjestedøgn i Akershussammenlignetmedrestenav landet viserenøkningi utenlandskegjestedøgnfor to av de tre målemarkedenefra For Storbritanniaer økningenpå9000gjestedøgn(+34,4%) mensøkningenpålandsbasiser +11,6%. For Tysklander økningeni Akershuspå3 400gjestedøgn(+16,6%)mensrestenav landethaddeenreduksjonpå6.9%.det er bareusa somskiller segut negativt.her var det 2000færregjestedøgni Akershusi 2012,ennedgangpå12,4%, mensrestenav landethaddeen nedgangpå4%.oslohaddeennedgangpåhele14%fra USA i Det er vanskeligå påståat økningenpåtotalt over10 000gjestedøgnfra dissetre markedenei sin helhetskyldeskampanjenetil MØ, mentalleneviserentendensgjennomat økningeni Akershuser forholdsmessigmye størreenni landetfor øvrig. Webstatistikkenfor visitosloregion.comviserentydelig oppgangi besøkstall(+206%) totalt i 2011i forhold til 2010,og entydelig responspåkampanjeaktivitetenepåvårparten2011. Ny prosjektperiode: VisitOslo søkerakershusfylkeskommuneom å fortsettesomdeltakerog bidragsyter i dennye prosjektperiodenfra Beløpetfor deltagelseer satttil ,- kroner perprosjektår (totalt ,- kronerfor heleprosjektperioden)fylkeskommunenharavsatt560000,- kroner til innsatsmidlereiselivi Foreløpigfinansieringsplan Markedssamarbeidetfor Østlandsregionen deltagere/finansiering(est.) OsloLufthavnAS VisitOSLO OsloVinterpark- Tryvann OsloKommune AkershusReiselivsrådog Fylkeskommune destinasjoni Hedmark(evtl Hamarregionen) HedmarkFylkeskommune destinasjoni Buskerud(evtl Visit Drammensregion) BuskerudFylkeskommune destinasjoni Oppland(Lillehammereller Hadelandregion) Opplandfylkeskommune Flytoget RezidorHotels RicaHotels ChoiceHotels ThonHotels ScandicHotels Østfoldregion ØstfoldFylkeskommune Side 15

16 Vestfoldregion VestfoldFylkeskommune sumprosjektmidler kampanjemidlerfra flyselskap(est.) kampanjemidlerfra InnovasjonNorge (est.) kampanjemidlerfra andrepartnere(color Line)(est.) totalt (est.) totalt Formåletmedprosjekteter å videreføremarkedsføringsaktiviteter for Osloog Østlandsregionen meddesammefinansiøreneog samarbeidspartnerne somtidligere. Osloog Østlandetskal profileressomet godttilgjengeligreisemålfor fl yreisende,somkortferie- og vinterdestinasjon underfellesbetegnelse n «OsloRegion». Profileringenavby-, kultur- og naturopplevelser fortsetter og relevantebookbareprodukterskalfremhevesi kampanjene.aktuelle fellestemaer, somf eksmunchjubileet, Eidsvoll 1814og andrerelevantetemaervil bli innlemmeti markedsføringen. I periodenskaldetgjennomføreskampanjer i utvalgteutenlandske målmarkederogdetskalarbeidessystematiskmedinternasjonalmediaog bransjer. Prosjektet skalbidratil å utvikle flere bookbaretilbud og samarbeidsprodukter. Fylkesrådmannens anbefalinger FylkesrådmannenmeneratMØ-prosjektetharbidratttil at detharskjeddengodorganisatorisk forankringavsamarbeidetmellomreiselivsaktører,flyplass,fl yselskaperog regionaleog nasjonalemyndigheter.prosjektetharbidratttil atoffentligemidlerpåårlig til sammen1.4 million kr. i prosjektperioden( ) harblitt til 7,6millioner kroner. I tillegghardisse midleneigjen blitt tredobletgjennomat fl yselskaperog InnovasjonNorgeharbidrattmed midler til totalt 14 markedsføringskampanjer rettetmot ulike Europeiskeog amerikanske destinasjoner.fylkesrådmannenmenerat detteer et eksempelpået godtsamarbeidmellomdet offentligeog næringennoesombidrartil at Østlandsregionenprofileresgjennomkampanjer somdenenkeltedestinasjonog fylke ikke harmuligheterfor å gjørealene. Utgangspunktet for Akershusi detteprosjekteter at mangjennomå mobiliseredestoreaktørene innenfortransportog hotell, kanrealisereenmarkedssatsingsomi nesteomgangvil gi etterspørsel for desmåaktørene.mangeav destinasjonenei Akershusblir ogsåsynliggjort på prosjektetsnettsider,slik somoscarsborg,skisentereti Hurdal,Pilgrimsleden, Julehuseti Drøbak.De enkeltesmåskalareiselivsbedriftenekandermedfå tilgangtil markedsførings - ressursersomellersville væreutenfordissebedriftenesrekkevidde. Reiselivsstatistikkenviserlangtmerpositivetall for besøksreiser fra utlandettil Østlandetenn for restenav landeti tillegg til at utenlandskegjestedøgnviserenlangtstørreøkningi Akershus i demarkedenemø- kampanjeneharforegåttenni landetfor øvrig. Det er vanskeligå påvise nøyaktig hvasomskyldesmø og hvasomskyldesandreforhold nårdetgjelderveksteni to av detre satsingsmarkedene Tysklandog Storbritanniaog USA. En økningpåover gjestedøgni Akershusdetsisteåretfra Tysklandog Storbritanniaer et viktig signalom at disse kampanjeneovertid gir resultater. Side 16

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 09.03.2015 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 09.03.2015 Tid 10:15 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 4/15 Godkjenning av

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram.

visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Strategi- og MARKEDSPLAN for bergen reiselivslag 2013-15 visitbergen.com Bergen har mye å vise fram. Vi skal skape reiselyst til Bergensregionen. Innhold 1 Innledning fra Reiselivsplan til operativ aktivitetsplan

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015

Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Reiselivsstrategi for Nordland 2011-2015 Opplevelser langs verdens vakreste kyst 1 Forord...4 1. Innledning...6 2. Gjennomføring av prosessen...7 3. Nordland som reiselivsfylke...8 3.1 Nordlands posisjon

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 24.04.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Mulighetenes O P P L A N D

Mulighetenes O P P L A N D Mulighetenes O P P L A N D REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2009 Side Forsiden: Fra serien Picea Abies, Gulden skog, Hadeland. Anna Widén 2008 Oppland fylkeskommunes 2-årige arbeidsstipend for kunstnere bosatt

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Styret i DyrøyseminarsenteretKF Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Styret i DyrøyseminarsenteretKF Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Styret i DyrøyseminarsenteretKF Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventueltforfall måmeldesstyreledersnarestpåtlf.

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 23.02.2015 Møtested Galleriet fylkestingsalen Møtedato 23.02.2015 Tid NB! 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 23.02.2015 Møtested Galleriet fylkestingsalen Møtedato 23.02.2015 Tid NB! 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 23.02.2015 Møtested Galleriet fylkestingsalen Møtedato 23.02.2015 Tid NB! 09:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 2/15 Eierstyring - valgkomiteer,

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møtested Esval Miljøpark, Deponiveien 112, 2160 Vormsund Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Program s 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway!

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway! Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet Book Norway! BIT Reiseliv og Nasjonal Booking BIT Reiseliv er et Bransjeorientert IT-program for reiselivsnæringen i regi av Innovasjon

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.06.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013 EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING VisitOSLO 2013 INNHOLD ÅRSBERETNING 2013 02 VISITOSLOS STRATEGISKE FUNDAMENT 04 REISELIVSÅRET 2013 05 HOTELLSTATISTIKKEN 13 TURISTINFORMASJONEN 14 WEB OG UTVIKLING 17

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016

Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Samarbeidsavtale mellom Kvinesdal kommune og Vest-Agder Fylkeskommune 2013-2016 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler med ordføreren og rådmannen i Kvinesdal kommune og fylkesordfører

Detaljer

Reiselivsstrategi for Trøndelag

Reiselivsstrategi for Trøndelag Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling og mangfold Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020 Vedtatt juni 2008 Verdifulle opplevelser i Trøndelag gjennom kvalitet, samhandling

Detaljer

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser

Årsrapport. Hovedrapport til oppdragsgivere. Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser 2010 Årsrapport Hovedrapport til oppdragsgivere Vi utløser bærekraftige innovasjoner som gir økt konkurransekraft og attraktive arbeidsplasser Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Gettyimages

Detaljer