HANDLINGSPROGRAMTILSTRATEGI FORIDRETTOGFRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMUNE 2014/2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPROGRAMTILSTRATEGI FORIDRETTOGFRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMUNE 2014/2015"

Transkript

1 HANDLINGSPROGRAMTILSTRATEGI FORIDRETTOGFRILUFTSLIV I BUSKERUD FYLKESKOMUNE 2014/2015 Handlingsprogrammet Handlingsprogrammeter en oppfølgingav Strategifor idrett og friluftsliv i Buskerud, vedtatt av Hovedutvalgfor regionalutviklingog kultur i Buskerud fylkeskommuneden handlingsprogrammeter et arbeidsverktøyfor hvordanbuskerudfylkeskommuneskalnå de målenesomder er satt og på hvilkenmåte fylkeskommunenønskerå prioritere midler over en bestemtperiode.det er i tiltaksplanensatt opp en oversiktover hvilkefagområder tiltakeneinvolvererinternt og hvilkesamarbeidsparter maninvolverereksternt.det er ogsåsynliggjorthvor finansieringentil de ulike tiltakeneer planlagtå kommefra. Hvaønskervi å oppnå? Defem hovedmåleneskalbidra til at fylkeskommunenmed sinesamarbeideneparter strekkersegmot visjonen"alle skalha mulighet til å oppleve aktivitetsglede". Buskerudfylkeskommuneer opptatt av at strategienmed tilhørendehandlingsprogramskalværeet verktøyfor idretts- og friluftslivsutviklingi fylket og satserpå solidsamhandlingmed berørteaktører.detteer helt avgjørendefor handlingsprogrammetssuksess. Endel av tilt akenesomer satt opp finansieresgjennomstatligemidler, eksternetilskuddog prosjektmidler.noentiltak er ogsåfinansiert av alleredeavsatte midler fra Buskerudfylkeskommunesamtansattressurser.Enkeltetiltak er avhengigav ytterligerefylkeskommunal støtte for å realiseres.i de tilfellene er de nevnt som.det er synliggjorthvor myeav dennestøtten somer beregnettil å tilfalle hvert enkelt mål. Utviklingsavdelingen2014

2 Mål 1: Et allsidig,synligog inkluderendeaktivitetstilbud Fylkeskommunalfinansiering:Kr ,- Tilskuddtil aktiviteter/arrangementpå, kulturminner, Kommunene,Dennorske pilegrimsled reiseliv kirke Tilskuddtil aktiviteter/arrangementpå turtraseermerkaetter ny standard, reiseliv Kommunene, Gjensidigestiftelsen, OslofjordenFriluftsråd, Turskiltprosjektmidler,statlige friluftslivsmidler Tilskuddtil lavterskelarrangementpå lette turer i nærmiljøet Tilskuddtil skoleprosjektersom fremmerfriluftsliv Tilskuddtil prosjektersomfremmer innlandsfiske, reiseliv, reiseliv, reiseliv DNT-lagm.fl. Friluftsråd, Oslo og omland Friluftsråd, DNT-lagm.fl. Kommunene, Osjlofjorden Friluftsråd, DNT-lagm.fl. Kommunene, NJFF- Buskerud,Osloog omland Friluftsråd m.fl. Tilskuddtil støtte til "turkort", reiseliv Kommunene,Frivilligelag (alleredeavsatt), kommunene Åpenhallprosjekt mer tilgjengelige idrettshalleri Buskerud Utforme pilotprosjekterfor synliggjøringav aktiviteter og anlegg lokalt Vinterleirfor psykisk utviklingshemmede Idrett, Buskerud fylkeskommuneeiendom FKF Kommunene,Idrettslag Idrett, friluftsliv Kommunene og Idrett, friluftsliv, folkehelse RingerikeFHS, Arrangementsstab (alleredeavsatt)

3 Mål 2: Attraktive arealog anleggfor hele befolkningen Fylkeskommunalfinansiering:Kr ,- Rådgivningog tilskudd- skiltingog merkingavturtraseer Kommunene, Gjensidigestiftelsen, frivillige lag (alleredeavsatt), kommunene Arbeidefor sammenhengende pilegrimsledgjennombuskerud, kulturminner Kommunene,Dennorskekirke Arbeidefor sammenhengendekyststii Buskerud friluftsråd Sikreflere friluftslivsområder Friluftsråd, Miljødirektoratet Satsepå innovativenærmiljøanlegg; Idrett, friluftsliv Kommunene, -Infobankmedgodeeksempler Gjensidigestiftelsen, m.fl pilotprosjekter Spilleinn viktigefriluftsinteresseri eksterneog egneplaner Arbeidefor et universeltutformet friluftsområdei hver kommune,universell utforming Kommunene,Forum for natur og friluftsliv Friluftsråd Spillemidler,Gjensidigestiftelsen,, kommunene Opprettelseavpris "Årets idrettsanleggi Buskerud" Sørgefor solidanleggsrådgivningfor å sikre godeidrettsfunksjonelle løsningerfor idrettsanlegg Tainitiativ til analyseav uteområdene på skoleri Buskerud Idrett Idrett Kommunene,Buskerud idrettskrets Kommunene, Buskerud idrettskrets Idrett Høgskole, Kommunene,

4 Mål 3: Økt kunnskapgjennomdialogog erfaringsutveksling Fylkeskommunalfinansiering:Kr ,- Arrangereårlig seminarom idrett og friluftsliv Idrett, friluftsliv Kommunene,frivillige lag, departementer Egnemidler alleredeavsatt Holdekursog arbeidemed kampanje om allemannsretten Utviklefacebooksiderfor idrett og friluftsliv i Buskerud Arrangereregionaleidrettssamlinger "Din Idrettshverdag"høsten2014 Arrangerestørre idrettskonferanse vinter/vår 2015 FNF-Buskerudm.fl. og BFKmidler Idrett, friluftsliv Såmangesommulig Idrett, regional utvikling Buskerudidrettskrets, kommunene++ Idrett Buskerudidrettskrets Mål 4: Styrkefrivillige organisasjoner Fylkeskommunalfinansiering:Kr ,- Bidratil koordineringav friluftslivsarbeidet Frivilligelagog kommunene Støttearbeidettil FNFBuskerud Frivilligelag Støtteetableringav innlandsfriluftsråd Kommunene,Friluftsrådenes i Buskerud landsforbund Opprettholdeog utvikle samarbeidet med BIK Opprettholdeog utvikle tilskuddsordningentil større idrettsarrangement Idrett Buskerudidrettskrets i 2014 Idrett, næring, reiseliv Frivilligelagog organisasjoner i 2014

5 Mål 5: Knytte Buskerudopp mot prosjekter sombidrar til økt aktivitet Fylkeskommunalfinansiering:Kr ,- etsår 2015: Ukastur / 52 hverdagsturer Alle8. klassingerpå tur, kulturminner Kommunene,frivillige foreninger m.fl Statligefrilufslivsmidler Nasjonaltturskiltprosjekt Kommunene, Gjensidigestiftelsen, frivillige lag Nasjonaltutviklingsprosjektfor universellutforming,universell utforming Fylkesmannen,kommunene, departementet (alleredeavsatt), kommunale midler Statligemidler ( ,-), BFKmidler "KortreistKvalitet" nasjonaltnifprosjektfor bedretalent- og trenerutvikling. Idrett, utdanning, regionalutvikling Buskerudidrettskrets, Videregåendeidrettslinjer, NorgesIdrettsforbund, særkretser, NIF-midler

Utfordringer og tiltak

Utfordringer og tiltak Oslo og Omland Friluftsråd er i stor grad positiv til Bærum kommunes temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Den fanger opp mange av de utfordringene innenfor området, har gode prioriteringer

Detaljer

Friluftslivets år 2015 Nå er det din tur! Elisabeth Sæthre, Miljødirektoratet. Friluftsliv i framtiden - Trondheim 23.10.14

Friluftslivets år 2015 Nå er det din tur! Elisabeth Sæthre, Miljødirektoratet. Friluftsliv i framtiden - Trondheim 23.10.14 Friluftslivets år 2015 Nå er det din tur! Elisabeth Sæthre, Miljødirektoratet. Friluftsliv i framtiden - Trondheim 23.10.14 BAKGRUNN Har tidligere blitt arrangert i : - 1993-2005 Er en del av Nasjonal

Detaljer

Friluftsliv i skolen. En oversikt over aktiviteter i FRIFOs medlemsorganisasjoner

Friluftsliv i skolen. En oversikt over aktiviteter i FRIFOs medlemsorganisasjoner Friluftsliv i skolen En oversikt over aktiviteter i FRIFOs medlemsorganisasjoner Friluftslivets fellesorganisasjon Paraplyorganisasjon for 15 friluftslivsorganisasjoner Til sammen over 720.000 medlemskap

Detaljer

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN

FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN FRILUFTSLIVETS ÅR 2015 TILTAKSPLAN Versjon 3 av 3 Oktober 2014 Levert av: Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet Innhold 1. Innledning... 4 2. Overordnet ramme og budskap for året... 5 3. Sentral kommunikasjon...

Detaljer

Ishavskysten friluftsråd vil bli med på Friluftsrådenes Landsforbund på følgende fellestiltak i 2015:

Ishavskysten friluftsråd vil bli med på Friluftsrådenes Landsforbund på følgende fellestiltak i 2015: Handlingsplan 2015 Innledning Handlingsplanen for 2015 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders og den øvrige administrasjonens arbeidsoppgaver. Handlingsplanen

Detaljer

Hva rører seg på hver side av grensen?

Hva rører seg på hver side av grensen? Nettverkssamling i Tilgjengelig Friluftsliv Moss, 20.mai 2015 Hva rører seg på hver side av grensen? Liv-Marit Hansen (livmarit@oslofjf.no) Friluftslivets år 2015 Turskiltprosjektet Skiltmal for kyststien

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring

Universell utforming som regional utfordring Universell utforming som regional utfordring Prosjektplan for pilotfylke Rogaland 1 Bakgrunn Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011 for Rogaland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget mars 2007.

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet

Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Fylkeskommunens rolle i folkehelsearbeidet Turnuskurs for fysioterapeuter 24.april 2013 Kristina Forsberg, rådgiver folkehelse Fylkeskommunen har ansvar for: Regional utvikling Videregående utdanning Fylkesveier

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

I Rollag kommune. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014

I Rollag kommune. Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 I Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 Innhold 1. Innledning 2 1.1 Bakgrunn 2 1.2 Plankrav 2 1.3 Definisjoner og kategorier 2 1.3.1 Idrett 2 1.3.2 Fysisk aktivitet 2 1.3.3

Detaljer

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID D E T N Y T T E R! BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID Inspirasjonshefte til prosjektet «Aktiv i friluft» ved Friluftslivets fellesorganisasjon Helse er vår største rikdom. VIRGIL 2 FOREBYGG MER

Detaljer

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Sektorplan for fysisk aktivitet

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE. Sektorplan for fysisk aktivitet BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Sektorplan for fysisk aktivitet 2002-2005 INNHOLD: side Vedtak 3 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2 Hensikten med planen 5 1.3 Planprosessen 5 1.4 Evaluering av forrige plan 5 1.5

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4137. Formannskapet 24.11.2014

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4137. Formannskapet 24.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4137 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 24.11.2014 REFERATLISTA - FORMANNSKAPET 24.11.2014 1. Søknad om økonomisk støtte til brukermedvirkning

Detaljer

Turskiltprosjekt Ogndal 2014. Hell Forest Arena 2014. Steinkjer skistadion 18.09.2014

Turskiltprosjekt Ogndal 2014. Hell Forest Arena 2014. Steinkjer skistadion 18.09.2014 Turskiltprosjekt Ogndal 2014 Hell Forest Arena 2014 Steinkjer skistadion 18.09.2014 Hvordan arbeider Nord-Trøndelag Fylkeskommune med idrettsanlegg og tilrettelegging for friluftsliv? - Blir folk friskere

Detaljer

Universell utforming tilgjengelighet for alle

Universell utforming tilgjengelighet for alle Universell utforming tilgjengelighet for alle Generelle og spesielle finansieringsordninger - 2005 Universell utforming tilgjengelighet for alle. Generelle og spesielle finansieringsordninger 2005 Utgitt:

Detaljer

Saksframlegg. Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018

Saksframlegg. Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018 Søgne kommune Arkiv: 025 Saksmappe: 2008/2384-21446/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune 2015-2018 Utv.saksnr

Detaljer

Universell utforming og folkehelse. Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune

Universell utforming og folkehelse. Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune Universell utforming og folkehelse Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune Folkehelse/ universell utforming Definere universell utforming (uu) Fylkesdelplan for universell utforming (fdp uu) Pilotfylket

Detaljer

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte:

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte: Arkivsak-dok. 12/01926-2 Saksbehandler Johnny Stene Saksgang Formannskapet Kommunestyret Livsløpskomite Møtedato SPILLEMIDLER 2013 Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken

Detaljer

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin Handlingsplan 2014 Foto: Chris Brynjulfsen Foto: Tine Marie Hagelin Innledning Handlingsplanen for 2014 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders arbeidsoppgaver.

Detaljer

- Offentleg planarbeid

- Offentleg planarbeid - Offentleg planarbeid Jens Harald Garden, Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga med arbeidet innan idrett, fysisk aktivitet ktiitt og friluftsliv filftli er å skape ein aktiv kvar dag ved

Detaljer

K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Mål og strategi for 2012 og 2013

K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Mål og strategi for 2012 og 2013 K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner Mål og strategi for 2012 og 2013 Seniorrådgiver Einar Lund Scandic Airport hotell Gardermoen 24. Januar 2012 Hva er K1 Nettverk

Detaljer

Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle!

Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle! Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024 Drangedal kommune Visjon: Sammen om fysisk aktivitet for alle! Forord Drangedal har et mangfold av anlegg i kommunen og gir innbyggerne mange forskjellig

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING PILOTFYLKE ROGALAND. Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 14.06.10

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING PILOTFYLKE ROGALAND. Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 14.06.10 UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING PILOTFYLKE ROGALAND Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 14.06.10 Lystbetont kreativ og nødvendig aktivitet Prosjekteringsmodell Voksen mann på 185 cm som

Detaljer