Østfold som kompetanseregion. Samarbeid mellom utdanning, forsking og arbeidsliv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Østfold som kompetanseregion. Samarbeid mellom utdanning, forsking og arbeidsliv."

Transkript

1 Østfold som kompetanseregion Samarbeid mellom utdanning, forsking og arbeidsliv. Beth Linde Studie- og forskningsdirektør, HiØ Medlem i styret Incubator Halden og styringsgruppe NCE. 1

2 DISPOSISJON FOR INNLEGGET Politiske føringer : Råd for samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet (RSA). Hva kan utdanningsinstitusjonene gjøre for å skaffe regionen relevant kompetanse? Kort om HiØ og status for samarbeid mellom Høgskolen i Østfold og NCE, med vekt på avdeling for ingeniørfag og avdeling for infomasjonsteknologi. Muligheter framover: - Hvordan bygge kompetanse i et langsiktig perspektiv? - Hvordan få resultater på kort sikt?

3 Fra «elfenbenstårn» til utdanning for samfunnet i samarbeid med arbeidslivet! 3

4 Råd for samarbeid med næringslivet (RSA) (1) Mange institusjoner har tett dialog med arbeidslivet gjennom ulike råd og samarbeidsorganer, men det har manglet noe på systematikk og forankring på alle ledelsesnivåer. Begrunnelse for kunnskapsdepartementets pålegg om at alle universiteter og høgskoler skal opprette RSA innen utgangen av 2011: Strukturere, styrke og systematisere samarbeidet mellom arbeidsliv og UH-sektoren: - Ledelsesforankring - Utvikle strategier sammen - Felles mål og kriterier for måloppnåelse - Kontinuitet og samarbeid 4

5 Sammensetningen og utvikling av RSA (2) Det ble etablert et felles RSA for de 4 utdanningsinstitusjonene i Oslofjordalliansen (OFA): Høgskolene i Vestfold (HiVe), Buskerud (HiBu), Østfold (HiØ), og Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i desember Medlemmer kan være fra ulike sektorer innen offentlig og privat arbeids- og næringsliv, frivillige organisasjoner, folkevalgte mm.

6 Kort om Høgskolen i Østfold studenter og 500 ansatte Over 60 studier i nye lokaler Studiested i Halden og Fredrikstad God anledning til å ta deler av studiet i utlandet 6

7 Her er vi 7

8 Fakta om Høgskolen i Østfold Antall studenter Søkere med HiØ som førstevalg Antall tilsatte totalt 443,8 436,2 449,4 445, undervisning og forskning (årsverk) - andre funksjoner (årsverk) 260,5 263,5 265,7 269,4 271,3 183,3 172,6 183,7 186,2 197,7 8

9 Høgskolens formål (samfunnsoppdrag) Høgskolen i Østfold skal gjennom undervisning, forskning og formidling med høy kvalitet, bidra til å utvikle og profilere regionen. Høgskolen skal fremstå som en attraktiv kompetanseorganisasjon for studenter, ansatte og samarbeidspartnere. Høgskolen skal stimulere til likestilling på alle områder. 9

10 Studiested Fredrikstad - Innviet i 2010 Helse- og sosialfag Ingeniørfag Scenekunst 10

11 Akademi for scenkunst To bachelorstudier: En for skuespillere En for scenografer Unike studier med konkurranse om studieplassene. All undervisning på engelsk. 11

12 Helse- og sosialfag, i Fredrikstad Bachelorstudier Barnevern Sosialt arbeid, sosionom Arbeids- og velferdsfag Vernepleie Sykepleie (heltid/deltid) Masterstudier Tverrfaglig samarbeid i helse ogsosialsektoren Psykososialt arbeid i helse- og sosialfagl. yrkespraksis Videreutdanninger Kurs 12

13 Ingeniørutdanninger i Fredrikstad Bachelorstudier i ingeniørfag Bioingeniør Bygg Elektro Kjemi Industriell design Maskin Andre bachelorstudier Innovasjon og prosjektledelse Masterstudium under planlegging: Materialer i energiteknologi (start 2013) Øvrig tilbud Forkurs, TRESS, Y-veien

14 Avdeling for ingeniørfag (1) FoU-kompetanse Prioriterte FoU-områder 1,2 Professorer 17 førsteamanuenser/ førstelektorer 17 lektorer 2 doktorgradsstipendiater Materialteknologi Energi og miljø Innovasjonsprosesser (Helseteknologi) 14

15 Status for samarbeid HiØ og NCE (2) AVDELING FOR INGENIØRFAG: Studentprosjekter: - Kortere prosjekter - Hovedprosjekt i 3 studieår I BA Gjør bruk av studentutplassering i mentorbedrifter i enkelte utdanninger. Opprettet Advisory Board med representanter fra næringslivet. Arbeider med utvikling av mastergradsstudium: «Materialer i energiteknologi», i samarbeid med ulike næringslivsaktører/ offentlige aktører. Søknad sluttføres og oppstart er planlagt høsten

16 Status for samarbeid HiØ og NCE (3) AVDELING FOR INGENIØRFAG Forskningsprosjekt «State of the Art Demand Response» som involverer(6-8) studenter fra avdeling for ingeniørfag. En ph.d kandidat som spin off fra dette prosjektet. Nytt prosjekt; IT, IR og næringsliv: Analyse av strømforbruket på Remmen Teknologipiloten i Oslofjordalliansen (Samarbeid mellom HiØ, UMB, HiVe og HiBu) Arbeidslivet involvert i arbeidet med utvikling av felles ingeniørutdanning. 16

17 Studiested Halden Datautdanninger Lærerutdanninger Økonomi, språk, samfunnsfag Her er også: HiØs ledelse o Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen 17

18 Lærerutdanninger, i Halden STUDIETILBUDET: Bachelorstudier Førskolelærerutdanning, 3 år Grunnskolelærer 1: trinn Grunnskolelærer 2: trinn Praktisk pedagogisk utdanning Masterstudier: Mastergrad i spesialpedagogikk Mastergrad i mangfold og inkludering Årsstudier: Matematikk. Samfunnsfag. Religion, livssyn og etikk. Kroppsøving. Kunst og håndverk. Musikk. Naturfag. Norsk.

19 Økonomi, språk og samfunnsfag, i Halden Årsstudier Engelsk Fransk Spansk Tysk Bedriftsøkonomi Statsvitenskap Bachelorstudier Økonomi og administrasjon Revisjon Internasjonal kommunikasjon Samfunn, språk og kultur Masterstudium Organisasjon og ledelse Fremmedspråk i skolen 19

20 Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag (1) FoU - kompetanse I fagmiljøene knyttet opp til økonomi/administrasjon og organisasjon og ledelse er det: 5 professorer (hvor av 2 prof. II) 11 førstamanuenser/ førstelektorer 2 amanuenser/høgskolel. 4 doktorgradsstipendiater Prioriterte forskningsområder Arbeidslivsforskning i nært samarbeid med Universitetet i Karlstad Arbeid med utvikling av mastergrad i økonomi 20

21 Status for samarbeid HiØ og NCE (2) AVDELING FOR ØKONOMI. SPRÅK OG SAMFUNNSFAG: NCE SMART - Women og Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag er i ferd med å utvikle et samarbeid med fokus på kvinner og ledelse knyttet opp til eksisterende mastergradsstudiet i Organisasjon og ledelse og planlagt mastergradsstudium i økonomi og administrasjon. 21

22 Datautdanninger, i Halden Årsstudium Informatikk Bacelorstudier Dataingeniør Digital medieproduksjon Informatikk Informasjonssystemer og IT-ledelse Masterstudium Informatikk 22

23 Avdeling for informasjonsteknologi (1) FoU-kompetanse Pr. januar 2012: 3 professorer 10 førsteamanuenser/ førstelektorer 7 høgskolelektorer 2 doktorgradsstipendiater Prioriterte forskningsområder Mobile anvendelser HCI/Usability Automatisk programmering Sikkerhetskritisk programvare Informasjonsdidaktikk (Helseteknologi) 23

24 Status for samarbeid HiØ og NCE (3) AVD. FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI: Tre hovedområder for samarbeid: profilering og markedsføring av regionen utvikling av næringsrettede studier FoU-samarbeid med IKT og energibedriftene i NCE-klyngen Mer konkret: Felles profilering mot media med fokus på Haldenområdet som høykompetanseregion. NCE delfinansiert markedsføring av HiØ-studier Samarbeid om profilerende arrangementer som «Fremtidskonferansen» 24

25 Østfolds største fagbibliotek, ved HiØ i Halden Høgskolens bibliotek har bøker/adgang til tidsskrifter Høgskolens bibliotek har mange data- og lesesalsplasser Høgskolens bibliotek i Fredrikstad er utvidet og fornyet fra

26 Les HiØs på etter- nett og om videreutdanningsenhet HiØs kurs, etter- og videreutdanninger (SKUT) 26

27 Senter for kompetanseutvikling - SKUT SKREDDERSYDDE UTDANNINGER SKUT er en kompetanseenhet der virksomheten finansieres av oppdragsgivere og deltagere. SKUT tilbyr skreddersydde kurs og videreutdanninger i nær kontakt med næringsliv og offentlig sektor. FLEKSIBLE UTDANNINGER SKUT henter lærekrefter både fra HiØs fagavdelinger og fra ekstern fagmiljøer. SKUT er en administrativ enhet som koordinerer eksternt finansiert utdanning på vegne av fagavdelingene. SKUT har kontor både i Halden og Fredrikstad. 27

28 Oppsummert Så langt viser gjennomgangen at samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv dreier seg i hovedsak om tre hovedområder: Profilering og markedsføring av felles kompetansemiljøer, her knyttet til en bestemt region. Utvikling av arbeidslivsrettede studier. FoU samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet. Utdanningsinstitusjonene er kommet ut fra elfenbenstårnet; MEN, VI KAN BLI BEDRE,.. 28

29 Fremtidens muligheter er store grip dem! 29

30 Hva kan vi gjøre mulige tiltak Stort fellesmøte NCE og HiØ oktober 2011: Der fagmiljøer på arbeidsliv og utdanning la frem sine ideer og presenterte prosjekter og prosjektideer. Enighet om å styrke og videreutvikle samarbeidet mellom NCE og utdanningsinstitusjonene i regionen. Hvordan følger vi opp disse ambisjonene? 30

31 Utarbeide en felles strategi «Ingen vind er gunstig for den som ikke kjenner sitt reisemål», (Montaigne, fransk filosof) Utarbeide en felles og gjensidig forpliktende STATEGI for kompetanseutvikling og forskning i regionen. Nedsette arbeidsgruppe for å følge opp enigheten fra fellesmøtet. Starte dette arbeidet nå og legge frem for de respektive styrer/styringsgrupper i løpet av vårsemestret Utvikle felles forståelse og gjensidig respekt for hverandres rammebetingelser.

32 PÅ KORT SIKT: FORANKRING OG EIERSKAP i de ulike kompetansemiljøer og på alle nivåer i organisasjonene, gjennom: Aktiv bruk av nyetablert «Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) på institusjonsnivå Etablering av Advisory Boards eller tilsvarende fora på alle fagavdelinger Utvikle næringsrettede studietilbud med utgangspunkt i felles kompetansemiljøer: - Skreddersydde videreutdanninger, - Bachelor - Masterutdanninger. 32

33 Oppfølgende tiltak: PÅ LANG SIKT: Bygge opp en felles grunnmur av kompetanse: Rekruttere og bygge opp et felles fagmiljø som involverer fagfolk fra Arbeidsliv (NCE) HiØ, UMB, eventuelt også HiVe og HiBu (ref. fusjonsutredning) Etablere forskergrupper som har kompetanse og faglig nettverk til å få gjennomslag/finansiering av større prosjekter, f.eks NFR og EU-prosjekter. 33

L ~ PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 10. desember 2007. Rom E1-O65 på Remmen i Halden Kl. 11:30 16:00

L ~ PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 10. desember 2007. Rom E1-O65 på Remmen i Halden Kl. 11:30 16:00 L ~ HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 10. desember 2007 Sted: Rom E1-O65 på Remmen i Halden Kl. 11:30 16:00 Medlemmer: Elm Nesje Vestli, Hans Andreas Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahi, Helge

Detaljer

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ

UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Norut Tromsø Rapport nr.: 9/2008 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-205-1 UTREDNING OM ETABLERING AV EN HANDELSHØGSKOLE VED UNIVERSITETET I TROMSØ Gro Alteren Norut Tromsø Juli 2008 Prosjektnavn Utredning

Detaljer

Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene:

Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene: Integrert Bachelor og Mastergradstilbud i Teknologi/Ingeniørfag, basert på eksisterende fagtilbud ved HiØ og UMB på områdene: Industriell design Teknologiledelse og produksjon Maskin, prosess og produktutvikling

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Styreseminar Høgskolen i Telemark 25.9.14. Organisasjon og profil

Styreseminar Høgskolen i Telemark 25.9.14. Organisasjon og profil Styreseminar Høgskolen i Telemark 25.9.14 Organisasjon og profil Universitetet for miljø- og biovitenskap Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Østfold Høgskolen i Vestfold 2 Eksempel fra fagutvikling innenfor

Detaljer

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Når kunnskap gir resultater--- Rambøll Management på oppdrag for Kunnskapsdepartementet Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv Sluttrapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015)

Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) Ut A ÅRSRAPPORT (2014-2015) FORORD Dette dokumentet er rapport for 2014 og planer for 2015 for Samisk høgskole (SH). Høgskolestyret har behandlet denne saken i to møter, i desember 2014 og i februar 2015.

Detaljer

Framtidig nettverksuniversitet HiBU/HVE. Samarbeidsmuligheter innen teknologiområdet

Framtidig nettverksuniversitet HiBU/HVE. Samarbeidsmuligheter innen teknologiområdet Framtidig nettverksuniversitet HiBU/HVE Samarbeidsmuligheter innen teknologiområdet Rapport fra felles faggruppe teknologi 29. november 2006 Forord Både Høgskolen i Buskerud (HiBu) og Høgskolen i Vestfold

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

Foto: Rune Gurneriusen Jan-Henrik Kulberg Torbjørn Tannberg. Forrsidefoto: Rune Gurneriusen. Deisgn: Espen Willersrud/kadlepajak.

Foto: Rune Gurneriusen Jan-Henrik Kulberg Torbjørn Tannberg. Forrsidefoto: Rune Gurneriusen. Deisgn: Espen Willersrud/kadlepajak. Årsrapport 2007 Foto: Rune Gurneriusen Jan-Henrik Kulberg Torbjørn Tannberg Forrsidefoto: Rune Gurneriusen Deisgn: Espen Willersrud/kadlepajak.no Innholdsfortegnelse Vi gir talentene en fremtid Nøkkeltall

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Se film om studiet Mer enn noen gang preges næringsliv og organisasjoner av raske endringer og omstilling. Ledelsesformer, teknologi, lovverk og politiske beslutninger

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING 2008-2011 HØGSKOLEN I GJØVIK Innhold INNLEDNING... 3 ORGANISASJON OG LEDELSE... 4 PERSONALPOLITIKK... 5 UNDERVISNING OG FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID....

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Oppsummering av Samarbeidskonferansen

Oppsummering av Samarbeidskonferansen Oppsummering av Samarbeidskonferansen mellom NAV og utdanningssektoren 7-8 november 2011 Bilde fra Soria Moria // Oppsummering av Samarbeidskonferansen Innhold Kjære leser 3 program 4 Nye arbeidsformer

Detaljer

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009

Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 Innhold Kvalitetsrapport for studieåret 2008/2009 1. Innledning...2 2. Sammendrag og konklusjoner...3 Undervisning og læring...3 Forsknings- og utviklingsarbeid...3

Detaljer

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005.

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Utviklet av: Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag (leder) Arne Breistein og Morten Lindeland,

Detaljer