Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd."

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 11/2009 Fredag 20. mars 1. Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd. 2. Satser på nettbasert verktøy for innkjøp 3. Ingen flere OPS-prosjekter fra regjeringen 4. Virksom konkurranse = rimeligere pasienttransport 5. Ambulanse, konferanse og miljøverktøy 6. Går mot oppleste sanningar om tevlingsutsetjing 7. Svensk konkurranseutsetting har dabbet av 8. Freistar å rydde opp i svensk klagesystem Forsvaret skal kjøpe for nær 60 mrd. En oversikt som Forsvarsdepartementet har offentliggjort, viser at det foreligger 104 planlagte og mulige anskaffelsesprosjekter i Forsvaret fram til Offentliggjøringen er et ledd i bestrebelsene fra regjeringen om å bidra til at anskaffelser til Forsvaret skal komme norsk industri til gode. Dette er en viktig milepæl i videreutviklingen av dialogen mellom Forsvaret og industrien, heter det i en kommentar fra forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Allerede godkjente eller hemmeligstemplede prosjekter er ikke med i oversikten, som viser at Forsvaret i perioden skal handle materiell for om lag 60 milliarder kroner. Forsvarsdepartementet har offentliggjort en oversikt over fremtidige anskaffelser til Forsvaret for perioden Nå blir det enklere for norsk forsvarsindustri å holde seg oppdatert på Forsvarets behov og forberede seg for mulige oppdrag. Oversikten heter Fremtidige anskaffelser til Forsvaret (FAF ), og viser mulige materiellinvesteringer i Forsvaret i denne perioden. Slik får industrien tidlig innsikt i kommende prosjekter. - Regjeringen er opptatt av at anskaffelser til Forsvaret skal komme norsk industri til gode. Vi ønsker å bidra til at den norske industrien skal være best mulig i stand til å levere materiell og tjenester til Forsvaret. Samtidig vil dette styrke industriens muligheter til å delta i internasjonalt materiellsamarbeid rettet både mot det norske forsvaret og andre potensielle nasjoner, sier forsvarsministeren. 104 prosjekter Publikasjonen FAF inneholder overordnede beskrivelser av planlagte og mulige prosjekter til en samlet verdi på nær 60 milliarder kroner. Dette er imidlertid et grovt anslag, som ikke er endelig. For eksempel står kampflyprosjektet for en betydelig

2 del av beløpet, hvor en stor del vil komme til utbetaling etter Oversikten inneholder i alt 104 prosjekter, blant annet nye kampfly, nytt logistikkfartøy, modernisering av taktisk radio og nytt artilleri. - Det ligger en rekke muligheter for norsk forsvarsindustri i denne planen, understreker Strøm-Erichsen. Forsvarets materiellinvesteringer godkjennes av Forsvarsdepartementet eller Stortinget. Således inneholder oversikten på utgivelsestidspunktet beskrivelser av prosjekter som foreløpig ikke er formelt godkjente i henhold til godkjenningsregimet. Prosjektene kategoriseres derfor som mulige og planlagte prosjekter. Fra Forsvarsdepartementets side er det viktig å understreke at det alltid vil være knyttet en viss usikkerhet til om disse prosjektene vil bli gjennomført. Tidlig dialog med industrien Regjeringen vil styrke de næringspolitiske aspektene ved Forsvarets anskaffelser, og ønsker tidlig dialog mellom Forsvaret og industrien. Som ledd i dette ønsker regjeringen at Forsvaret og industrien på et tidligst mulig tidspunkt utveksler informasjon om industrielle muligheter ved Forsvarets planlagte anskaffelser. Fremtidige anskaffelser til Forsvaret er ett av tiltakene for å følge opp intensjonene i stortingsmeldingen. Godkjente prosjekter (GP) blir ikke omtalt i FAF. Informasjon om denne kategorien prosjekter finnes blant annet på hjemmesiden til Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). FAF gir ikke informasjon om prosjekter som av ulike årsaker ikke kan offentliggjøres. Det kan f.eks. være planer som omfattes av sikkerhetsloven og derfor er unntatt offentlighet. Oversikten FAF finner du her Satser på nettbasert verktøy for innkjøp Noen av landets største offentlige virksomheter når det gjelder innkjøp kaster nå sine øyne på KGV (konkurransegjennomføringsverktøy) et nettbasert verktøy for gjennomføring av konkurranser innenfor offentlige innkjøp. Den nettbaserte verktøykassen tilbys av to leverandører som har rammeavtale med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Landets tre største regionale helseforetak har nå gjort avtale med den ene om å bruke verktøyet, mens Bergen kommune er i ferd med å ta verktøyet i bruk i regi av den andre leverandøren, Mercell. Bedre, enklere og sikrere innkjøp er hva man vil oppnå ved å bruke verktøyet. Helse Midt, Helse Sør-Øst og Helse Vest har valgt Visma som leverandør. Helse Vest har opsjon på å tiltre avtalen, og er forventet å gjøre det fra starten av Løsningen vil forenkle anbudsprosessene for både helseforetakene selv og deres leverandører. Det er Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) som har inngått avtalene med Visma på vegne av de tre regionale heleforetakene og alle deres virksomheter. - Helseforetakene har lenge hatt fokus på å øke kvaliteten på innkjøpsprosessen. Vi mener at avtalen med Visma vil gi oss og helseforetakene muligheten til nettopp dette. En økt grad av elektronisk behandling av anbud vil i tillegg til en kvalitetsheving også Side 2

3 sørge for en effektivisering av anbudsprosessen fra oppstart til kontrakt sier prosjektleder Trond Skorstad i HINAS. Forenkler arbeidet - Vi er opptatt av å gjøre våre kunder ledende innen automatisering og integrasjon av virksomhetsprosesser. Med denne løsningen kan helseforetakene bruke sin innkjøpskompetanse på en mye bedre måte. Vårt konkurransegjennomføringsverktøy Visma Anbud og Kontrakt gir solid støtte i hele anbudsprosessen, noe som forenkler arbeidet betydelig, samtidig som det gir en trygghet for at kompliserte regelverk blir overholdt til enhver tid, forklarer Jan Ivar Borgersen. Visma og Mercell har rammeavtale med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) om leveranse av verktøy for gjennomføring av konkurranser om offentlige innkjøp. Rammeavtalen har nå fungert i ett år. Avdelingsdirektør Dag Strømsnes hos Difi er glad for at innkjøpere tar i bruk den nettbaserte verktøykassen som er gjort tilgjengelig: Miljø og etikk - Det har vært en svært positiv utvikling det siste året, og vi tror slike verktøy bidrar til bedre, enklere og sikrere innkjøp som også ivaretar miljøbevisste og etisk riktige innkjøp. Også Bergen kommune er i disse dager i ferd med å ta i bruk verktøy for elektronisk konkurransegjennomføring av anskaffelser. Dette betyr at vi vil publisere mange av våre anbudskonkurranser i Doffin gjennom Mercells verktøy for konkurransegjennomføring. Bergen ønsker på denne måten å gjennomføre sine innkjøp og anskaffelser på en sikrere, enklere og bedre måte: Sikre oss og våre leverandører enkel og kostnadseffektiv konkurransegjennomføring Enklere gjennom tilrettelegging for standardisering og gjenbruk av informasjon Bedre etterlevelse av forskrift om offentlige anskaffelser og tilrettelegge for utnyttelse av de mulighetene regelverket gir for effektiv elektronisk konkurransegjennomføring. Ingen flere OPS-prosjekter fra regjeringen Regjeringen foreslår ikke flere OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid) i samferdselssektoren. Det fremgår av stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan for (St.meld nr. 16 ( ), som nå er fremlagt. Begrunnelsen for at det ikke foreslås flere slike prosjekter, er at de tre prøveprosjektene man har hatt, har vist at det ikke er penger å spare. Ettersom staten ikke mangler kapital, synes ikke andre finansieringsformer å ha forttrinn sammenliknet med tradisjonelle finansieringsløsninger, heter det. For offentlige innkjøpere knytter den faglige interessen for bruken av alternative finansieringsformer innenfor for eksempel samferdsel seg til gjennomføring av nødvendige anskaffelsesprosesser. Når en offentlig virksomhet skal gjøre kontrakt med et OPS-selskap, skal det foregå etter reglene for offentlige anskaffelser. Side 3

4 Dette betraktes ofte som kompliserte kjøp, og i den forbindelse har EU etablert en egen prosedyre.. Det gjelder konkurransepreget dialog, som kom inn i det norske regelverket ved siste revisjon av reglene. I første rekke er prosedyren egnet til IKT-kjøp, OPSprosjekt og liknende. Tre prøveprosjekter Gjennom Stortingets behandling av St.meld. nr. 46 ( ) Nasjonal transportplan ble det besluttet å gjennomføre tre prøveprosjekter med bruk av OPS. To av prosjektene, E39 Klett Bårdshaug og E39 Lyngdal Flekkefjord, er ferdig utbygd, mens prosjektet E18 Grimstad Kristiansand forventes ferdig utbygd sommeren I OPS-modellen, slik den er utviklet i vegsektoren i Norge, får et privat selskap ansvar for å levere en veg med en avtalt kvalitet i en periode på 25 år. Det private selskapet får oppgaven med å prosjektere, bygge og finansiere, vedlikeholde og drive vegstrekningen. Selskapet får jevnlig betalt etter at vegen er åpnet, og gjennom alle årene selskapet har ansvar for denne. Ved en senere behandling i Stortinget ble det lagt til grunn at formålet med OPS er å oppnå effektiviseringsgevinster, og at OPS bare skal benyttes i den grad denne kontraktsformen bidrar til at de samlede kostnadene ved prosjektet blir lavere enn ved tradisjonell utbygging. Som en del av regjeringens gjennomgang av erfaringene med OPS ble Transportøkonomisk Institutt og Dovre International AS engasjert til å utføre en evaluering av forsøkene med OPS i vegsektoren. Hovedfunn i undersøkelse Hovedfunnene i dette arbeidet var at OPS-modellen har gitt raskere prosjektgjennomføring, men at det ikke er mulig å dokumentere verken høyere eller lavere kostnader enn ved tradisjonell gjennomføring. Gevinster kan også hentes ut gjennom bedre kontraktsstrategier innenfor et system med ordinære bevilgninger over statsbudsjettet. OPS-finansiering av vegprosjekt innebærer at staten lånefinansierer utgifter til vegprosjekt i tillegg til de ordinære bevilgningene på statsbudsjettet. Tilbakebetalingen av disse lånene må dekkes av framtidige års vegbevilgninger. Dermed konkluderer regjeringen slik i stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan for : - Når det ikke kan dokumenteres kostnadsreduksjoner ved bruk av OPS, og vi ikke er i en situasjon hvor staten har mangel på kapital, synes ikke OPS å ha vesentlige fortrinn sammenliknet med tradisjonell finansiering. Med bakgrunn i føringene fra NTP og de erfaringene som så langt er gjort med OPS, har regjeringen vurdert det som mer hensiktsmessig å konsentrere den framtidige satsingen i vegsektoren om å øke de ordinære budsjettrammene og å gjennomføre andre typer av tiltak som kan bidra til dokumenterte kostnadsreduksjoner. Regjeringen foreslår derfor ikke å åpne for flere OPS-prosjekter nå. Side 4

5 Virksom konkurranse = rimeligere pasienttransport Dersom hensynet til virksom konkurranse tillegges liten vekt, må fylkeskommunene og helseforetakene være forberedt på at innkjøp av pasienttransport blir kostbart. Er det ikke lagt til rette for konkurranse, vil normalt heller ikke konkurransereglene få særlig betydning. Dette fastslår Konkurransetilsynet i et brev til landets fylkeskommuner. Det er gjennom utformingen av konkurransegrunnlaget den enkelte innkjøper kan bidra til virksom konkurranse og til å demme opp for ulovlig anbudssamarbeid, heter det i brevet. Konkurransetilsynet har sendt brev til fylkeskommunene og til de regionale helseforetakene (RHF-ene) for å gjøre dem bevisste på de mulighetene som kan benyttes for å forbedre konkurransen, og dermed bidra til at helseforetakene tilbys rimeligere og bedre pasienttransport. Når det gjelder innkjøpernei helseforetakene, er det først og fremst gjennom utforming av konkurransegrunnlaget at konkurransen kan påvirkes. - Det antas at inndeling av anbudet i mindre deler, eller å ikke oppstille krav om at en tilbyder må kunne betjene et område på egenhånd, vil kunne stimulere selv mindre sentraler til å legge inn tilbud i tilgrensede områder, skriver Konkurransetilsynet. Desto større deler av det totale pasienttransportbehovet man må legge inn tilbud på, desto større kapasitet må sentraler/bopelsløyvehavere ha for å kunne inngi tilbud. Store pakkestørrelser vil således kunne ekskludere mindre aktører fra anbudsrunden. Kan virke avskrekkende Et annet moment som kan tenkes å forhindre konkurranse, ifølge tilsynet, er at mindre sentraler og løyvehavere kan bli avskrekket av at anbudsprosessen synes kompleks og derfor la være å legge inn tilbud. - Det kan også tenkes at det er andre sider ved selve anbudsgrunnlaget som vil kunne bidra til å bedre konkurransen i markedet, fremholder tilsynet, og peker for eksempel på at mindre strenge krav til tekniske løsninger, standard på bilpark mv. kan bidra til at flere sentraler og løyvehavere kan delta i anbudsprosessen. Konkurransetilsynet tar også opp utfordringene knyttet til ulovlig anbudssamarbeid, som kan hindre virksom konkurranse om pasienttransportkontraktene. Det vil normalt dreie seg om ulovlig samarbeid for å inngi tilbud, for eksempel ved at løyvehavere/sentraler går sammen i fylkesoverbygninger, eller avtaler å dele markeder, for eksempel ved at det avtales å ikke inngi tilbud i andre løyvehaveres/sentralers hjemmemarked. Oppmerksom på forbud - Drosjenæringen må i den forbindelse være oppmerksom på forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven. Forbudet innebærer at uavhengige aktører som hovedregel ikke lovlig kan samarbeide om å inngi felles tilbud, avtale pris eller avtale å fordele anbud. Det er imidlertid gitt unntak slik at drosjesentraler blant annet kan inngi felles tilbud på vegne av de løyvehaverne som er tilsluttet sentralen. Dispensasjonen gjelder ikke for pris- og anbudssamarbeid mellom drosjesentraler eller mellom løyvehavere som er tilsluttet hver sin sentral. Anbudssamarbeid (inngivelse av felles tilbud, fordeling av anbud mv.) mellom sentraler eller løyvehavere, inklusive fylkesoverbygninger, vil som utgangspunkt være ulovlig etter konkurranseloven, heter det i brevet til fylkeskommunene. Det må imidlertid vurderes konkret om samarbeidet har konkurransebegrensende formål eller virkning. Det Side 5

6 grunnleggende kravet er at samarbeidet må medføre effektivitetsgevinster. Er det bare ett drosjeforetak eller en konstellasjon av slike som har mulighet til å inngi tilbud, vil det ikke være noe ulovlig anbudssamarbeid å gripe inn mot. Ambulanse, konferanse og miljøverktøy Ingen ny ambulansekonkurranse for Helse Midt-Norge foreløpig, øk3ende interesse for nettside med miljøverktøy, og stor internasjonal innkjøpskonferanse i Oslo. Dette er noen av nyhetene fra den offentlige innkjøpsarenaen for tiden. Ellers: Verdivalg-konferanse, sertifiseringskurs og dansk seier i konkurranse om hovedkontor til StatoilHydro. Utsatt behandling av ambulanse-konkurranse Saken om kontraktsperiode for de ambulanseområder i Helse Midt-Norge som det nå forberedes ny konkurranse om, ble ikke behandlet da styret i det regionale foretaket hadde sitt møte nylig. Administrasjonen valgte å trekke saken. - Diskusjonen i styret viste at det er behov for å klargjøre en del problemstillinger før vi tar stilling til om kontraktsperioden skal være 3 eller 5 år, heter det. Offentlige anskaffelser for fremtiden En internasjonal konferanse om offentlige anskaffelser for fremtiden arrangeres i Oslo mai i år. EUkommisjonens prosjekt PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online), som ledes av prosjektdirektør Andre Hoddevik i Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), er hovedarrangør av konferansen. Næringslivets Hovedorganisasjon og BusinessEurope er med på arrangementet. Konferansen skal rette søkelyset mot på hva som skal til for å gi innbyggerne mest valuta for pengene, innovasjon, offentlig-privat samarbeid, markedsmuligheter for småbedrifter, miljø og sosiale klausuler, ikke-diskriminering og gjennomsiktighet er temaer som vil bli grundig belyst. Program og påmelding finner du her Konferanse om verdivalg i offentlige anskaffelser Den 21. til 22. april inviterer Offin i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og lokale samarbeidsparter til en konferanse om gode verdier for å bidra til mindre korrupsjon og økt miljøbevissthet rundt offentlige anskaffelser. Tema: Miljø, rettferdighandel, universell utforming, strategi, omdømmebygging og korrupsjon. Målgruppen er ledere, innkjøpere, leverandører og politikere. Målet er at deltakerne i etterkant skal være litt klokere, og mer bevisst på verdien av gode valg. Offin Rogaland er navnet på et formalisert samarbeid om konferanser og kurs. Avtalepartene er fra både privat og offentlig sektor. Program og påmelding finner du her. Internasjonalt godkjent sertifiseringsprogram NIMA Utdanning er den eneste tilbyder i Norden av den internasjonalt godkjente sertifiseringsordningen Sertifisert offentlig innkjøper NIMA (Gjennom IFPSM Side 6

7 International Federation of Purchasing and Supply Chain Management). Deltakerne kan velge om de ønsker å gjennomføre kurset uten eksamen (kursbevis) eller gjennomføre sertifiseringen. Ved sistnevnte valg gjennomfører man en eksamen ved hvert kurs for så å oppnå sertifiseringstittelen. Ønsker man høyskolepoeng, tilbyr NIMA i samarbeid med Høgskolen i Molde, studiepoeng for kursene. Påmelding og nærmere info finner du her. Bruken av miljønettsted øker Statistikken viser at miljoinnkjop.no hadde unike gjester i Dette er en økning på 5,4% fra 2007 (13814). Datamengden som lastes ned økte med 31,3 % fra 2007 (2007: 2,62GB til 2008: 3,44GB). Disse tallene indikerer at antallet unike gjester har stabilisert seg på et relativt høyt nivå, mens bruken av verktøyet har økt betydelig siste året, heter det i en melding på dette nettstedet. For å lette implementeringen av miljøkrav i anbud er det utarbeidet et verktøy for miljøvennlige innkjøp som kan benyttes fritt i alle offentlige etater. Verktøyet fins på miljoinnkjop.no. Østfold fylkeskommune står som formell eier av verktøyet. Dansk seier i Norge Danske Esbensen Rådgivende Ingeniører har vunnet konkurransen om utformingen av det nye hovedkontoret til StatoilHydro i Oslo. Kontoret skal være på kvm. og ligge på Fornebu-området. Det danske firmaet dro av gårde med seieren sammen med norske A-lab, skriver Licitationen. Går mot opplesne sanningar om tevlingsutsetjing Tevlingsutsetjing trivst best i kommunar med god økonomi, og det er politiske og ideologiske motiv som ofte ligg til grunn når ein kommune overlet til private å drive ei teneste på kontrakt. Det er danske forskarar som har funne ut dette, og sjølv om dette kanskje ikkje er så oppsiktsvekkjande, strid konklusjonane mot oppleste sanningar. Det heiter at tevlingsutsetjing kan vere ei hjelp for kommunar som må spare, og i forskingslitteraturen finn ein ikkje mykje empiri til støtte for at politikk eller ideologi tel så mykje ved tevlingsutsetjing. I artikkelen sin tek forskarane Yosef Bhatti, Asmus Leth Olsen og Lene Holm Pedersen i første rekkje tak i samanhengar mellom haldningar og synspunkt i kommuneadministrasjonane og kor mykje ein nyttar tevlingsutsetjing. Men dei granskar òg andre faktorar. Bhatti og Leth Olsen held til ved Universitetet i København, mens Holm Pedersen representerer forskingsinstitusjonen Anvendt Kommunalforskning. Mellom anna tek dei for seg tevlingsutsetjing som eit grep når ein kommune treng å spare pengar. I forskingslitteraturen er det nok den forklaringa som er mest utbreidd, heiter det i artikkelen, men dei empiriske funna har ikkje vore overtydande fram til no. Dei undersøkingane og analysane som dei tre forskarane har gjort, syner tydeleg at tevlingsutsetjing snarare er noko ein kommune tek til med i gode økonomiske tider. Tevlingsutsetjing er meir et produkt av overskot i kommunekassa enn redsle for at ho skal gå tom, er konklusjonen deira. Side 7

8 Økonomi og politikk Dei har òg målt bruken av tevlingsutsetjing opp mot den samla kommunale omsetnaden, og resultata som dei her kom fram til, byggjer opp under hovudkonklusjonen om at det er i dei store og gode økonomiane ein ser tevlingsutsetjing. I litteraturen er ideologiske og politiske motiv for tevlingsutsetjing ikkje særleg framme som forklaring. Slike motiv har ingen tydeleg verknad, går det fram av artikkelen til forskarane. Men dei undersøkingane og analysane som dei sjølve har gjort, peikar i ei anna retning. - I motsetnad til de fleste empiriske studiar, har politikk verkeleg noko å seie i samband med bruk av tevlingsutsetjing, held dei tre forskarane fram i artikkelen. Liberale og konservative lokalstyresmakter nyttar tevlingsutsetjing meir enn dei andre. Reknemåtar For å kome fram til resultatet har forskarane nytta samfunnsøkonomiske reknemåtar med ein tevlingsutsetjingsindikator som grunnlag. Dei har freista å skilje frå kvarandre direkte og indirekte motiv. Forskarane har òg kontrollert funna sine opp mot storleiken på folketalet og mot den økonomiske stoda i kommunen. Dei variablane som indirekte tek omsyn til synspunkt hos dei tilsette i kommunane, er ikkje tekne med i resultatet. Det tyder at dei har reinska funna sine for til dømes at politikk/ideologi skulle vere ei omskriving av det motivet mot tevlingsutsetjing som går på å halde på arbeidsplassane. På den andre sida peikar forskarane på at ved å reinske på den måten, kjem heller ikkje dei innbyggjarane som har utprega elitiske synspunkt, direkte med i analysane. Det gjeld òg dei som ideologisk er tilhengarar av å halde på ein stor offentleg sektor. Svensk konkurranseutsetting har dabbet av Konkurranseutsettingen i kommunal sektor i Sverige har i de senere årene dabbet av. Mens omfanget av private som utførte tjenester for kommuner og fylkeskommuner (landsting) i perioden økte med to prosentenheter, er veksten fra 2004 til 2007 bare på 0,7 prosentenheter. Noen steder er det til og med tilbakegang, ikke minst i Stockholmsregionen, der man tidligere har konkurranseutsatt i langt større omfang enn ellers i Sverige. Dette fremgår av en fersk rapport som Svenskt Näringsliv, Sveriges NHO, h ar fremskaffet. Svenskt Näringsliv foretok en liknende kartlegging av markedsandelen for private virksomheter i kommuner og fylkeskommuner (landsting) i Da fantes det statistikkmateriale fram til Nå fins det tall til og med 2007, og denne gangen er det Kreicbergs Utredning&Opinion som har fått oppdraget med å kartlegge denne markedsandelen. Dette dreier seg om private som gjør tjenester på kontrakt for en offentlig oppdragsgiver. Kartleggingen omfatter ikke oppgaver som kommunene har kvittet seg med, og som private i stedet tar seg av. Fremdeles er det bare en ytterst liten del av virksomheten i kommune-sverige som er konkurranseutsatt og utføres av private. Andelen privat drift i kommunene ligger på 11 prosent, i landstingene på 8,2 prosent. Prosentene fremkommer som del av Side 8

9 kommunenes samlede kostnader på de ulike områdene. Det betyr at egenregien i gjennomsnitt ligger på ca. 90 prosent. Trenden med stadig økt andel av private utførere er også brutt i de siste årene. I perioden fra 2004 til 2007 er økningen bare 0,7 prosentenheter i kommunene. Når det gjelder landstingene er andelen gått ned i samme tidsperiode. Til sammenlikning, heter det, var økningen fra 2001 til 2004 på et par prosentenheter. Nyansert bilde Imidlertid er bildet, ifølge kartleggingsrapporten, svært nyansert om man ser landet under ett. I 223 av landets kommuner og i 11 av 20 landsting har andelen privat drift på kontrakt økt. Imidlertid er det registrert tilbakegang i denne andelen i Stockholmregionen, der omfanget av private som utfører kommunale oppgaver, har ligget vesentlig høyere enn i resten av landet. En slik tilbakegang spiller selvsagt inn på gjennomsnittet for alle i kommune-sverige. En av årsakene til tilbakegangen kan være at den tidligere regjeringen stilte seg tvilende til bruken av private leverandører i den offentlige sektoren, og de innførte også en stopplov mot helse- og omsorgstjenester i kommersiell hensikt. Nåværende regjering har en mer positiv innstilling til privat drift, heter det i rapporten, og det er mulig at det kommer til å gi utslag når 2008-tallene kommer. De ulike områdene Tilbakegangen i bruk av private etter konkurranseutsetting i kommunene spores først og fremst i ulike omsorgstjenester rettet mot enkeltindivider barn spesielt og mot familier. Innenfor utdannelse og forretningsvirksomhet finner man den største prosentvise veksten begge steder med om lag to prosentpoeng. Innenfor landstingene er det f.eks. stor tilbakegang i bruk av private innenfor utdanning. På områdene spesialisert somatisk omsorg og ulike tjenestevirksomheter generelt er det også tilbakegang, om enn ikke stor. Det er vekst i bruk av private tjenesteytere innenfor primærhelsetjenesten, spesialpsykiatri og på trafikk- og infrastrukturområdet. Freistar å rydde opp i svensk klagesystem Dersom ein leverandør klagar ein offentleg oppdragsgjevar inn for ein länsrätt ein stad i Sverige, og ein annan klagar same saka inn for ein annan av dei 23 länsrättane, kan resultatet av handsaminga verte svært sprikjande. Kva som da vert gjeldande rett, er heilt uvisst. Denne stoda kjem av den svært varierande kompetansen på dette saksområdet i dei mange länsrättane, som er klageinstans for mellom anna offentlege innkjøp i Sverige. Systemet har vorte sterkt kritisert, og no kjem regjeringa med ei reform som kanskje kan hjelpe: Dei kuttar talet på länsrättar. Svenskane har ingen klageinstans som berre handsamar klager frå det offentlege innkjøpsområdet. Dersom ein leverandør meiner han har noko å klage på i samband med ein innkjøpsprosess, er det det vanlege administrative domstolsapparatet han må vende seg til. I Danmark finst Klagenævnet for udbud, som er ein klageinstans med domstolsrettar, medan Finland sender sine klager til Marknadsdomstolen, som òg tek Side 9

10 hand om klager frå andre område. Hos oss er det KOFA (Klagenemnda for offentlege innkjøp) som er rett adresse for klager. Frå 23 til 12 I eit framlegg til Riksdagen tek regjeringa i Sverige til orde for at talet på länsrättar vert redusert frå 23 til 12. Dei 11 som vert borte, vert anten lagde ned eller slegne saman med andre. Reforma skal gjennomførast frå 15. februar No er det om lag 1300 tilsette i desse rettsinstansane, fordelte på frå 10 til 450 tilsette i dei ulike domstolane. Länsrättane skal òg få eit anna namn, nemleg förvaltningsrättar. Grunngjevinga for endringa er at det i nokre domstolar er altfor få saker, medan færre domstolar vil føre til meir spesialisering og såleis meir kvalitet i avgjerslene. Dessutan er et slik at dersom ein har fleire saker, fremjar det ein trong til meir effektiv handtering av sakene. Ikkje minst har dei svenske tevlingsstyresmaktene, i første rekkje Konkurrensverket, peika på ulempene med 23 länsrättar. Det fører med seg sterkt varierande avgjersler i nokolunde same type saker, og då er det vanskeleg å trekkje ut kva som er gjeldande rett. Med så mykje ulikskapar aukar òg presset på kammarrättane, som er klageinstans for dei som ikkje er nøgde med avgjerda i ein av länsrättane. Øvst i det administrative domstolssystemet i Sverige er Regeringsrätten saker Länsrättane er vanlege forvaltingsdomstolar, som har ei rekkje saker frå fleire samfunnsområde til handsaming. Klagesakene frå offentlege innkjøp har hamna der fordi desse domstolane har fått ansvaret for alle saker som har ei eller anna tilknyting til EUretten. Länsrättane er ein slags gammaldags landhandel innanfor rettssystemet. Årsmeldinga frå domstolane i Sverige for 2008 syner at det kom inn nærare saker det året, medan nærare saker vart avgjorde. Dei store länsrättane finst i Stockholm, Göteborg og Skåne. Helvta av alle sakene kjem til desse domstolane. Dei store saksområda er trygd og andre sosiale tenester saman med skatteklager og klager frå psykiatrien. Klager som gjeld førarkort, vegprising og eigedomstaksering høyrer òg heime i desse rettsinstansane. Sakene frå det offentlege innkjøpsområdet er i denne samanhengen så få at dei ikkje er nemnde i årsmeldinga, men dei høyrer inn under gruppa Övriga mål. Her ligg eit utal ulike saker, skal ein tru årsmeldinga. Klager i samband med innvandring er òg eit område som høyrer inn under länsrättane. Side 10

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor

VELKOMMEN. Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor VELKOMMEN Difi inviterer til vårens tre møter for deg som ønsker å levere varer og tjenester til offentlig sektor Alle kurs er gratis «FØR KONKURRANSE» Dato: 22.09.15, kl. 08:30-11:30 Hvordan forberede

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høgskolen i Molde tar opp nye studenter til årsstudiet i offentlige anskaffelser våren 2015. Studiet er dimensjonert for å kunne fullføres parallelt med en alminnelig

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Samferdselsdepartementets presseseminar, 13. 14. mars 2003, Bergen Samferdselsminister Torild Skogsholm Åpningsforedrag

Samferdselsdepartementets presseseminar, 13. 14. mars 2003, Bergen Samferdselsminister Torild Skogsholm Åpningsforedrag Samferdselsdepartementets presseseminar, 13. 14. mars 2003, Bergen Samferdselsminister Torild Skogsholm Åpningsforedrag Hovedpunkter i foredraget Samarbeidsregjeringen: Gjennomførte og planlagte reformer

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod

19.11.2014 Dialogkonferanse Nye ferjeanbod Dialogkonferanse strategiske vegval nye ferjeanbod 7. november 2014 Målsetting med dagen Skyss ønskjer ein god og open dialog med næringen for å kunne utarbeide best moglege konkurransegrunnlag og kontraktar

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Rapport frå innkjøpsområdet ARKIVSAK: 2014/911/ STYRESAK: 106/14 STYREMØTE: 23.10.

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-69 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Endringar i studentreglementet for Fagskolane

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014

Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12a - 2014 Kartlegging av verksemder sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12a - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Vegvesenets OPS-prosjekter

Vegvesenets OPS-prosjekter Vegvesenets OPS-prosjekter v/advokat dr. juris Jan Einar Barbo Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen Entreprisejuridisk seminar Holmsbu, 3. september 2009 1. Bakgrunn og oversikt Stortinget har vedtatt at tre

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Søknad om Anbodsgaranti

Søknad om Anbodsgaranti Søknad om Anbodsgaranti (For GIEK) Aktørnr. (Garantimottakar) Garantinummer I samsvar med EØS-avtala artikkel 61 (1) er den som mottek middel under anbodsgarantiordninga pålagd å gi opplysningar om all

Detaljer

Innbyggjarundersøking Kommunereforma

Innbyggjarundersøking Kommunereforma Innbyggjarundersøking Kommunereforma Undersøkinga er gjennomført for kommunane Fjell, Øygarden og Sund Spørsmål 6 (koda/kategorsiert): «Har du noko du med eigne ord du vil seia om ein ny kommune?» Overlevert

Detaljer

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap 1 OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap Norsk Senter for Prosjektledelse Terramar AS Granfoss konferansesenter Onsdag 14. mai 2003 OPS og entreprenørene 2 OPS er generelt ikke noe være eller ikke være

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Maktens pluttifikasjon

Maktens pluttifikasjon Maktens pluttifikasjon Søknadssum 200 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Rogaland fylkesbibliotek Adresse Boks 130 4001 Stavanger Organisasjonsnummer 974624346 Hjemmeside www.rogfk.no/fylkesbiblioteket

Detaljer

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Miljøkrav i innkjøp og innføring av miljøledelse

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/1232 Sakstittel: KOMMUNEPOOL - INNKJØPSALLIANSEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Gratangen kommunestyre vedtar

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mercell Holding AS Karihaugveien 89 1081 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0091-10 17.02.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Innovasjon og anskaffelser

Innovasjon og anskaffelser Innovasjon og anskaffelser Bjørn Grønli, innovasjonssjef, Avdeling for forskning og innovasjon Presentasjon for LFH 29.03.12 Forankring - Oppdragsdokument 2011 Helse Sør-Øst RHF skal i samarbeid med øvrige

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

NVE har valt å handsame denne saka som ei tvistesak mellom UF og Tussa. Tussa har gjeve sine merknader til saka i brev av 31.03.98 til NVE.

NVE har valt å handsame denne saka som ei tvistesak mellom UF og Tussa. Tussa har gjeve sine merknader til saka i brev av 31.03.98 til NVE. Vår ref. Vår dato NVE 9800452-5 02 09 98 MM/AVE/912-653.4 Dykkar ref. Dykkar dato Tussa Nett AS Dragsund 6080 GURSKØY Sakshandsamar: Arne Venjum, MM 22 95 92 58 Tariffering av kundar med lang brukstid

Detaljer

Plan for framlegginga

Plan for framlegginga Tema Pedagogiske leiarar og assistentar si vektlegging av innhaldet i barnehagen i lys av auka politisk fokus. Resultat frå MAFAL-studien ved HVO og HIOA Plan for framlegginga Kva meiner vi med innhald?

Detaljer

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014

Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Leverandørutvikling og innovasjon LEVERANDØRKONFERANSEN FREDRIKSTAD KOMMUNE 27.02.2014 Litt om DIFI - Opprettet 1. januar 2008 Ca 240 ansatte, fordelt i Leikanger og Oslo Driver med omfattande kurs- og

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200811709-6 Arkivnr. 8323 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 01.04.2009 22.04.2009-23.04.2009 SØKNAD OM

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Rekordstraff til Oslo kommune: 42 mill. i gebyr

Rekordstraff til Oslo kommune: 42 mill. i gebyr Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 10/2009 Fredag 12. mars 1. Rekordstraff til Oslo kommune: 42 mill. i gebyr 2. Bom for

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

Fylkeskommunen og inntektssystemet

Fylkeskommunen og inntektssystemet Fylkeskommunen og inntektssystemet Møte med KrF, 1.september 2014 Lånegjelda, utvikling 2010-14 Samla lånegjeld auka med over 1 mrd. kr frå 2010-14 Kapitalutgiftene, 2010-14 Brutto kapitalutgifter auka

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10 NOTAT Til: Fra: Kopi: Dato: 22.09.10 Sak: NHO Service Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger)

Detaljer

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel

10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel Agenda - elektronisk faktura og e-handel 10:00 Bodø kommune ønsker velkommen 10:15 Difi: - hva er elektronisk faktura - hvorfor elektronisk faktura - offentlige krav - EU krav - elektronisk handel 11:15

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015

Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO. Gjeld frå 1. januar 2015 Habilitetsavgjerder for tilsette, styremedlemmer og andre som utfører arbeid eller tenester for KORO Gjeld frå 1. januar 2015 1 Innhald Innleiing... 3 Del 1: Reglar om inhabilitet... 4 1.1. Automatisk

Detaljer

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam

Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Konsekvensanalyse Ålvik/ Kvam Reduksjonar i verksemda ved Bjølvefossen i 2001 Agnes Mowinckelsgt. 5, Postboks 7900 5020 Bergen Bergen, JUNI 2001 Rapport Rapporten er utgjeven av Avdeling for regional utvikling,

Detaljer

Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT

Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT Difis arbeid med digitalisering av anskaffelsesprosessen. Direktoratet for forvaltning og IKT Digitalisering Direktoratet for forvaltning og IKT Hvorfor elektronisk handel? I avtaleperioden Presise bestillinger

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Jostein Tvedte, Høgskulen Stord/Haugesund = nettlærar sidan starten (JITOL/NITOL) = seksjonsleiar for IKT i avd. for LU =medlem av styret i HSH Kven er

Detaljer

Vestlandsrådet 17.09.2008-18.09.2008

Vestlandsrådet 17.09.2008-18.09.2008 200.7 - rrrt96 S'/ vestlandsrådet www.vestla n israadet,no Samferdselsavdelinga Arkivsak 2008007277-3 Arkivnr. 831 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 17.09.2008-18.09.2008 HØYRINGSUTTALE

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord

Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Fra prosjekt til drift - eksempel på politisk vedtak i Stord Sak til komité for levekår 05.10.04 1.0 Bakgrunn Komité for levekår vedtok 09.04.02 i sak 0008/02 å opprette eit prosjekt retta mot unge langtidsmottakarar

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer