ID: Prosess Kultur og oppvekst Stab / Barnehagemyndighet / Tilsyn i barnehager Godkjent dato (Jan-Erik Norder (norja0811))

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ID: Prosess Kultur og oppvekst Stab / Barnehagemyndighet / Tilsyn i barnehager Godkjent dato (Jan-Erik Norder (norja0811))"

Transkript

1 INNHOLD 1) INNLEDNING 2) LOVGRUNNLAGET TILSYN 3) TRE TILSYNSMODELLER 4) DOKUMENTTILSYN 5) SYSTEMRETTET TILSYNSBESØK Forberedelse Gjennomføring Rapportering og vedtak Avvik Merknad Oppfølging / lukking 6) HENDELSESBASERT TILSYN Forberedelse Rapport og vedtak Avvik og merknad Oppfølging / lukking 7) KRAV TIL SAKSBEHANDLING 8) VEDTAK OM ULOVLIGE ELLER UFORSVARLIGE FORHOLD 9) KLAGERETT 10) BARNEHAGEMYNDIGHETENS VEILEDNINGSPLIKT 11) ARKIVERING 12) RISIKOANALYSE 13) RULLERING OG EVALUERING AV PROSESS-BESKRIVELSE :29:58 1/9

2 1) Innledning Barnehagens formålsparagraf: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (Barnehageloven 1). Alle som jobber med barnehager i Larvik, både kommunale og private, er ansvarlige for at barnehagene drives i tråd med Lov og Rammeplan, og ivaretar barnehagens brede samfunnsmandat. Kommunen som barnehagemyndighet skal gjennom veiledning, godkjenning og tilsyn påse dette. Hva er barnehagemyndighet? Barnehageloven beskriver i kapittel 3 og 4 hvilke oppgaver barnehagemyndigheten skal utøve: 8 Kommunens ansvar 10 Godkjenning 11 Familiebarnehager 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen o 12 a Rett til plass i barnehage 13 Prioritet ved opptak 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager o 14 a Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager 15 Foreldrebetaling 16 Tilsyn o 16 a Kommunens adgang til å anvende økonomiske reaksjonsmidler overfor private barnehager. Dette dokumentet tar kun for seg 8 og 16 i barnehageloven. For å ivareta rettsikkerheten til alle barnehageeiere i Larvik kommune er det viktig at kommunens eierrolle i barnehagesektoren er adskilt fra myndighetsrollen. Dette er gjort ved å delegere myndighetsansvaret. Dette er også med på å sikre legitimiteten i tilsynsarbeidet. Barnehagemyndighetens oppgave er å sikre et helhetlig barnehagetilbud og at tilbudet er av god kvalitet uavhengig om det er en kommunal eller privat eier. Kommunen har tre virkemidler for å utføre dette arbeidet: Godkjenning Veiledning Tilsyn Denne prosessbeskrivelsen er i den sammenheng tenkt som et verktøy. Beskrivelsen vil samtidig kunne fungere som en informasjon til alle parter i samarbeidet om de gode barnehagene i Larvik Kommune. 2) Lovgrunnlaget tilsyn Lov om barnehager 16 Tilsyn: Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarligheter eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten :29:58 2/9

3 Økonomiske reaksjoner kan også benyttes. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen. Lov om barnehager 8,1. og 4. ledd Kommunens ansvar: Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kommunen har rett til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning dette anses nødvendig for å ivareta kommunens oppgaver. 3) Barnehagemyndigheten i Larvik praktiserer tre former for tilsyn: Med bakgrunn i lover og forskrifter vil Larvik kommune føre tilsyn med sine barnehager, private og kommunale, etter følgende tre modeller: Dokumenttilsyn /Skriftlig tilsyn Systemrettet stedlig tilsyn / Varslet tilsyn Hendelsesbaser tilsyn. Hva er tilsyn? Tilsyn er de aktiviteter som kommunen utøver for å forsikre seg om at barnehagene drives i samsvar med lover og forskrifter. Et tilsyn skal også være til hjelp for barnehagens arbeid med kvalitetsutvikling av egen virksomhet. I tillegg til å kontrollere om lovverket følges, ligger det også i tilsynsansvaret å foreta faglige vurderinger og å gi veiledning. På enkelte områder gir loven detaljerte føringer, mens det på andre områder er åpent for skjønn. Tilsynsmyndigheten har rett til innsyn i det som skjer i barnehagene og kan gjennom innsyn være med å bidra til å sikre barnehager med høy kvalitet. Tilsynet skal bidra til at barna får det de har krav på etter gjeldende regelverk, og at foreldre opplever trygghet i forbindelse med barnas opphold i barnehagen. I tilsynsoppgaven ligger det at det skal utøves kontroll med at barnehagene følger gjeldende regelverk, og at det gis reaksjoner når krav ikke oppfylles. Kommunens myndighet strekker seg altså ikke utover det som er hjemlet i lov- og regelverk. Tilsyn er en oppgave som kommunen utfører kontinuerlig. I tillegg til de spesifikke tilsynsaktiviteter innhenter kommunen informasjon om hva som skjer i barnehagene også på andre måter, for eksempel via brukerundersøkelser og ulike møter med barnehagene. 4) Dokumenttilsyn For at kommunen som barnehagemyndighet skal ha tilstrekkelig oversikt over barnehagesektoren kan det gjennomføres et skriftlig tilsyn med alle barnehager. I et skriftlig tilsyn kan man innhente ulike opplysninger, både om drift, pedagogikk, bemanning, økonomi osv. Innhold i dokumenttilsyn Dokumenttilsyn er en form for informasjonsinnhenting, gjerne ved jevnlige kontroller, eller ved stikkprøvekontroller. Dokumenttilsynet skal sikre at barnehagene drives i henhold til godkjenning (Barnehageloven 6,7 og 10) og følger lovens krav til det å være en pedagogisk virksomhet. Noe av informasjonen som tidligere ble innhentet ved dokumenttilsyn, for eksempel barnetall, vil kunne hentes ut av det barnehageadministrative systemet Visma unique barnehage. Ved hovedopptak og løpende opptak vil det være aktuelt og gjennomføre kontroll av opplysninger som ligger i det administrative systemet :29:58 3/9

4 Dette gjelder også ved kommunens godkjenning av barnehagens årsmelding pr i BASIL-systemet (Udir). Ut over disse nevnte, årlige stoppunktene, kan dokumenttilsyn iverksettes ved behov. Dette kan for eksempel være kontroll av pedagogisk personell, samarbeidsutvalgets organisering og funksjon, plan for overgang m.m. Rammeplanen fremhever ellers krav til systematisk planleggings-, dokumentasjons- og vurderingsarbeid i pedagogiske virksomheter. Dokumenttilsyn i denne sammenheng kan anses nødvendig. I Larvik har man også kontroll av årsplaner pr Gjennomføring Ut over dokumenttilsynet svarer barnehagestyrer barnehagemyndighet i henhold til tilsendt utfordring innen gitt frist. Oppfølging Innsendt informasjon gjennomgås, og skriftlig tilbakemelding gis. Store avvik i forhold til lov og forskrift vil danne grunnlag for andre former for tilsyn. Ansvar Barnehagemyndigheten i kommunen er ansvarlig for å administrere dokumenttilsyn. 5) Systemrettet tilsynsbesøk / Varslet stedlig tilsyn Definisjon Systematisk undersøkelse for å fastslå om aktiviteter og tilhørende resultater er i samsvar med lov og forskrift. Systemrevisjon gir en gjennomgang av hva barnehagen gjør for å ivareta det ansvar og de plikter som er fastsatt i regelverket. Hyppighet Loven gir ingen føringer for hvor ofte systemrettet tilsyn med den enkelte barnehage skal gjennomføres. I Larvik ligger det i rutine for tilsyn at det bør gjennomføres tilsynsbesøk med den enkelte barnehage minst hvert tredje år. Systemrettet tilsyn skal omfatte alle barnehagene i kommunen, etter likelydende mal for alle. Forberedelse Tema for tilsynet Tilsynet deles inn i tre-årsperioder. Alle barnehager skal i løpet av denne perioden ha hatt minst ett stedlig tilsyn. Tema for tilsynet kan avgjøres på flere måter. For eksempel kan tema velges med bakgrunn av føringer fra sentralt hold, lokale utfordringer / prosjekter, eller forhold barnehagemyndighetene har spesielt fokus på. Tema for tilsyn må være hjemlet i Lov om barnehage. Barnehagemyndigheten har fått delegert ansvar for å føre tilsyn med innhold, kvalitet og organisering. Prosesser ved systemrettet tilsyn: Tilsyn varsles via e-post, der man inngår avtaler om dato, hvilke rammer tilsynet har, og hvilken dokumentasjon som skal sendes inn på forhånd. Varselbrevet må sendes ut minst 3 uker i forveien. Tema for tilsynet, samt hvor det er hjemlet i lov/forskrift skal også fremgå av det skriftlige varselet. Hendelsesbasert tilsyn varsles ikke (se under). Dokumentasjon Sammen med skriftlig varsel sendes det ut en oversikt over hvilke dokumenter eller prosesser som kreves i forkant av tilsynet. Denne oversikten bør være så konkret som mulig :29:58 4/9

5 I løpet av dokumentgranskingen kan det komme opp behov for ytterligere dokumenter. Det bør fremgå av brevet at dette kan forekomme. Dokumentgransking Hensikten med dokumentgranskingen er å vurdere dokumentasjon opp mot myndighetskrav i de temaene som er valgt for tilsynet. Dokumentgranskingen danner bakgrunn for å formulere spesifikke spørsmål / sjekklister i tillegg til intervjuguiden som er felles for alle. Gjennom å granske dokumentene kan man hente ut relevant informasjon om barnehagen, hvilken praksis / prosedyrer som finnes og hvordan ansvarslinjene i organisasjonen er bygd opp. Intervju For å få verifisert de opplysninger som fremkommer av dokumentene er det viktig at det foretas intervjuer i tilsynet. Intervjuobjektene kan være: Eier (private barnehager) Styrer Pedagogisk leder Fagarbeider / assistent Både erfarne og nytilsatte bør intervjues, gjerne fra ulike barnegrupper / avdelinger. Foreldrerepresentant Hensikten med intervju er å gå nærmere inn i utvalgte forhold ved barnehagens drift. Spørsmålene skal også kontrollere at innsendt dokumentasjon stemmer. Det er å anbefale at det utarbeides en veileder eller intervju-guide til dette formålet. En slik guide vil kunne tilpasses den enkelte barnehage noe, men bør samtidig sikre at tilsynet blir noenlunde likt fra barnehager til barnehage. Gjennomføring Åpningsmøte Systemrettede tilsyn skal ha et åpningsmøte. Her presenteres målet med tilsynet, deltagerne, samt organiseringen. Det skal gis mulighet for deltakerne å stille spørsmål. Så langt som mulig bør alle som skal bidra i tilsynet delta på åpningsmøte. Gjennomføring og intervju Gjennom intervjuene får barnehagemyndigheten mulighet til å sjekke ut om dokumentasjon og praksis stemmer over ens. Intervjuene følger organisasjonsstrukturen. Logisk rekkefølge på intervjuobjektene. Gir lederne mulighet til å forklare organiseringen. Gjennom å intervjue i ansvarslinjen får man verifisert om praksis stemmer. Til intervjuene bør det: Settes av minutter til hvert intervju, med tid mellom til å oppsummere. Stilles åpne, ikke ledende spørsmål. Gi intervjuobjektet anledning til å komme med andre innspill på slutten av intervjuet Oppsummeringsmøte Så langt som mulig bør alle som har deltatt på tilsynet være med på oppsummeringsmøte. Formål med oppsummeringsmøte: :29:58 5/9

6 Presentere funn. Avklare eventuelle misforståelser eller feil. Forklare rapportens oppbygning og videre saksgang Gi ros Rapportering og vedtak Det skal utarbeides en skriftlig rapport etter alle tilsynsbesøk. Den skriftlige rapporten skal inneholde følgende: Formelle opplysninger om barnehagen og tilsynsdato Sammendrag Dokumentgrunnlag Ev. avvik Ev. merknader Andre forhold Oversikt over personer som var involvert i tilsynet Rapporten fra tilsynet sendes barnehagen til gjennomsyn før ferdig rapport. Vedtak etter tilsynet skal fattes av kommunalsjef i eget brev. Avvik / lovbrudd Finner barnehagemyndigheten mangler ved virksomheten skal dette meldes som merknad eller lovbrudd i rapporten. Definisjon på lovbrudd: Mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i lov eller forskrift. Formkrav for formulering av lovbrudd Lovbrudd nr. Formulering av lovbruddet (påstand) Hjemle lovbruddet, og som kommentar si hva bestemmelsen innebærer Hvilke observasjoner avviket bygger på Merknad En merknad viser til forhold som ikke omfattes av definisjonen lovbrudd, men der tilsynet, med utgangspunkt i krav fra myndighetene, mener barnehagen styrer i gal retning eller har et forbedringspotensial. Formkrav som for lovbrudd (over). Oppfølging / lukking Eventuell oppfølging av lovbrudd For merknader vil det i mange tilfeller være tilstrekkelig å vise til endringer eller prosesser som leder riktig vei. Rapporten sendes barnehagen i etterkant av tilsynet, og inneholder beskrivelse av hvordan og når man ønsker lovbruddet lukket. Det bør være rimelig tid til å jobbe med saken. Barnehagemyndigheten sender purring dersom ikke fristen overholdes, eventuelt foretar et nytt tilsyn. Når nødvendig dokumentasjon foreligger, sender barnehagemyndigheten et brev til barnehagen der det bekreftes at tilsynet anses som avsluttet :29:58 6/9

7 6) Hendelsesbasert tilsyn Barnehagemyndighet har anledning til å foreta uanmeldte tilsynsbesøk. Dette gjøres ofte på bakgrunn av konkrete hendelser, eller melding om bekymring fra foresatte eller andre. Hyppigheten av uanmeldte tilsynsbesøk bør vurderes opp mot behovet for at barnehagemyndigheten etablerer en åpen og god dialog (veiledningsplikten) med styrere og barnehageeiere. For mange uanmeldte tilsynsbesøk kan oppleves som et tillitsbrudd mellom barnehagemyndighet og barnehageeier. Forberedelse Hendelsesbasert tilsyn varsles ikke på forhånd. Barnehagemyndighet må på forhånd ha klart definert målet med tilsynet, og ha forberedt seg på hva de vil se etter. Barnehagestyrer skal orienteres når barnehagemyndighetenes representanter ankommer barnehagen, og gis mulighet til å varsle eier. Styrer og eier skal motta et skriftlig tilsynsbrev ved ankomst. Rapport og vedtak Samme krav til rapport som ved systemrettet tilsynsbesøk. Avvik og merknad Samme krav som ved systemrettet tilsynsbesøk. Oppfølging / lukking Samme krav som ved ordinært tilsynsbesøk 7) Krav til saksbehandling Lovbrudd som ikke er rettet etter veiledning / frist for retting skal være et enkeltvedtak etter forvaltningslovens 2b. Forvaltningsloven har krav til saksbehandling i denne type saker. Disse reglene skal suppleres av uskrevne krav til godforvaltningsskikk. inhabilitet ( 6) forhåndsvarsel ( 16) innsynsrett ( 18 og 19) formene for enkeltvedtak ( 23) begrunnelse ( 24 og 25) klageadgang ( 28) klagefrist ( 29-31) saksforberedelsen i klagesak ( 33). 8) Vedtak om ulovlige eller uforsvarlige forhold Av rapporten fremgår det om tilsynet har avdekket ulovlige eller uforsvarlige forhold som medfører pålegg om retting. Pålegg om retting eller stenging skal til slutt gis i form av et enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens 2b. Kommunen kan også bruke økonomiske reaksjoner overfor ikke kommunale barnehager ved brudd etter 14a. Kommunen kan etter tilsyn vedta å stenge en barnehage. Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. Ansvar :29:58 7/9

8 Rådgiver barnehagemyndighet utreder saken og utarbeider innstilling til vedtak. Myndighet Kommunens oppgaver og myndighet etter lov om barnehager er i Larvik Kommune delegert fra rådmann til kommunalsjef for kultur og oppvekst og deretter til rådgiver barnehagemyndighet. 9) Klagerett Kommunens vedtak om retting av lovbrudd, eventuell stenging eller økonomiske reaksjoner kan påklages fylkesmannen jf. Lov om barnehager 16. Klagen skal sendes Barnehagemyndigheten i kommunen. Klagebehandling Saksbehandler foretar de undersøkelser klagen gir grunnlag for. Gis det medhold i klagen, fattes nytt vedtak. Gis det ikke medhold i klagen skal denne videresendes Fylkesmannen for endelig vedtak, og all dokumentasjon tas med i oversendelsen til Fylkesmannen. 10) Barnehagemyndighetens veiledningsplikt Barnehagelovens merknader til 8 sier følgende om veiledning: «Kommunen skal gi veiledning [ ]og gjennom aktiv veiledning[ ]påse at barnehagene i kommunen drives i tråd med de krav som settes i barnehageloven med tilhørende forskrifter.» Gjennom risikovurdering og kontakt med både brukere og barnehager skal barnehagemyndigheten kunne vurdere hvor og når det kan være formålstjenlig å gå inn med veiledning som har som mål og sikre en god regelverksetterlevelse. Det kan være direkte veiledning i barnehagen eller skriftlige veiledninger som for eksempel maler el.l. Veiledning kan foregå mot hele sektoren samlet, eller individuelt mot en barnehage. Veiledningsarbeidet skal være en støttefunksjon til barnehagene. Kommunen har en alminnelig veiledningsplikt innenfor sitt saksområde, jf. Forvaltningslovens ) Arkivering Dokumenter som skal inn i Web-sak (Kommunens post- og arkivsystem): Varsel om tilsyn Tilsynsrapport Ev. vedtak om lovbrudd Oppfølging av lovbrudd 12) Risikovurdering En risikovurdering bør ligge til grunn for valg av tilsynsobjekter og hva som skal være tema for tilsyn. Risikovurdering kan også ha betydning for valg av metoder og tidspunkt. Risikovurdering innebærer at man må ta stilling til hvor sannsynlig det er at det forekommer lovbrudd, og hvor alvorlig konsekvensen av lovbruddet er. Det er også relevant å vurdere hvordan tilsynet kan innrettes for å oppnå størst mulig reduksjon i den samlede risikoen for lovbrudd i sektoren. Hensynet til ressurser hos barnehagemyndigheten kan ha innvirkning på disse vurderingene. Risikovurderingen innebærer en vurdering av: - Hvor sannsynlig er det at det forekommer lovbrudd? - Innenfor hvilke tema er det størst sannsynlighet for lovbrudd? :29:58 8/9

9 - Hos hvilke barnehager er det størst sannsynlighet for lovbrudd? Kilder til informasjon om sannsynligheten for lovbrudd: Kontroll av barnehagenes pliktige årsmelding via BASIL (nasjonal rapporteringsportal) Brukerundersøkelser Medarbeiderundersøkelser Dokumenttilsyn Vedtekter Klager og bekymringsmeldinger Deltakelse på kommunens samlinger for barnehageledere og eiere Kunnskap om de enkelte enhetene Informasjon fra andre instanser Sosiale og andre medier Kommunens egen dokumentasjon på avvik som går igjen Tidsintervall mellom tilsyn på den enkelte enhet I Utdanningsdirektoratets metodehåndbok for tilsyn står det: «Det finnes ingen kilder som gir entydige svar på hvilke lovbrudd som gir mest alvorlige konsekvenser. Signaler fra politisk hold (for eksempel i stortingsmeldinger, sentrale satsinger mv.) eller i media kan være et uttrykk for hvilke rettsregler (tema) som samfunnet til enhver tid anser som viktigst å etterleve. At noe pekes ut som viktigere enn noe annet, kan tolkes som et tegn på at konsekvensene av at det ikke oppfylles, er store.» 13) Rullering og evaluering av prosessbeskrivelse Det er et mål at denne prosessbeskrivelsen skal være et levende dokument. Rutinebeskrivelsen bør rulleres jevnlig og særlig ved inngangen til ny treårsperiode (plan for tilsyn). Rulleringen bør vurdere: Om angitte rutiner er hensiktsmessige og effektive Behov for justeringer og nye rutiner :29:58 9/9

Prosessbeskrivelse ved tilsyn i Notoddenbarnehagene. Lov om barnehager 16

Prosessbeskrivelse ved tilsyn i Notoddenbarnehagene. Lov om barnehager 16 Prosessbeskrivelse ved tilsyn i Notoddenbarnehagene Lov om barnehager 16 Notodden, 2015 INNHOLD 1) INNLEDNING 2 2) LOVGRUNNLAGET TILSYN 2 3) TRE TILSYNSMODELLER 2 4) DOKUMENTTILSYN 3 5) SYSTEMRETTET TILSYNSBESØK

Detaljer

NORE OG UVDAL KOMMUNE

NORE OG UVDAL KOMMUNE ROLLAG KOMMUNE FLESBERG KOMMUNE NORE OG UVDAL KOMMUNE PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER FEBRUAR 2011 Lov om barnehager 16 1 Innhold INNLEDNING... 3 LOVGRUNNLAGET

Detaljer

PLAN FOR TILSYN AV BARNEHAGER LOV OM BARNEHAGER 16

PLAN FOR TILSYN AV BARNEHAGER LOV OM BARNEHAGER 16 ENEBAKK KOMMUNE PLAN FOR TILSYN AV BARNEHAGER LOV OM BARNEHAGER 16 Revidert i 2018 Innhold Barnehagetilsyn Enebakk kommune 1 Bakgrunn...3 Lovgrunnlaget...3 Former for tilsyn...3 Dokumenttilsyn...4 Planlagt

Detaljer

Tilsynsplan. for barnehagemyndigheten i Færder kommune

Tilsynsplan. for barnehagemyndigheten i Færder kommune Tilsynsplan for barnehagemyndigheten i Færder kommune 1. Innledning Dette dokumentet inneholder Færder kommunes overordnede plan for myndighetsoppgaver knyttet til veiledning og tilsyn med Færderbarnehagene.

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - NY OVERORDNET TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE I KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - NY OVERORDNET TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE I KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - NY OVERORDNET TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE I KARMØY KOMMUNE Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 07.06.2017, saksnr. 21/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager

Plan for tilsyn med barnehager Plan for tilsyn med barnehager Innholdsfortegnelse 1 Formål...2 2 Bakgrunn...2 3 Lovgrunnlaget...2 3.1 Valg av virkemiddel...3 4 Rolleavklaring...3 5 Former for tilsyn og veiledning...4 6 Dokumenttilsyn...4

Detaljer

Prosessbeskrivelse ved tilsyn i barnehager i Lunner Kommune

Prosessbeskrivelse ved tilsyn i barnehager i Lunner Kommune Prosessbeskrivelse ved tilsyn i barnehager i Lunner Kommune Lov om barnehager 16 «Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019 Rennesøy kommune Notat 1 av 9 Vår dato Vår referanse Oppvekst og læring Vår saksbehandler Hege Totland, tlf. Til Ingunn Folgerø/Oppvekst og læring Kopi til Kommunal plan for tilsyn med barnehager - Rennesøy

Detaljer

Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering

Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering Disposisjon Ny veileder og egenvurderingsverktøy for barnehagemyndigheten Aktørene på barnehageområdet Lovgrunnlaget

Detaljer

System for tilsyn med barnehager i Rælingen

System for tilsyn med barnehager i Rælingen System for med barnehager i Rælingen Behandlet i kommunestyret 14.09.2016 Innhold 1 Formål...3 2 Bakgrunn...3 3 Lovgrunnlaget...3 4 Rolleavklaring...3 5 Forholdet mellom veiledning og...4 6 Ulike former

Detaljer

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16 Tilsyn med barnehager i Aurskog-Høland kommune Lov om barnehager 8 og 16 Innhold 1.0 Formål...2 2.0 Sentrale lover, forskrifter og veiledere...2 3.0 Gjennomføring av tilsyn...3 3.1 Informasjon og veiledning...4

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte

Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte 1 Innholdsfortegnelse Kommunen som tilsynsmyndighet... 3 Lovgrunnlaget for tilsyn... 3 Hensikten med kommunens tilsyn:...

Detaljer

BARNEHAGEMYNDIGHETENS OG TILSYNSMYNDIGHETENS ARBEID MED TRONDHEIMSBARNEHAGENE

BARNEHAGEMYNDIGHETENS OG TILSYNSMYNDIGHETENS ARBEID MED TRONDHEIMSBARNEHAGENE BARNEHAGEMYNDIGHETENS OG TILSYNSMYNDIGHETENS ARBEID MED TRONDHEIMSBARNEHAGENE EN OVERORDNET PLAN GJELDENDE FRA 1.1.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Hva er barnehagemyndighet?... 3 3. Hva

Detaljer

Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Barnehageforum 31. oktober 2013, Solveig Bjørn

Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Barnehageforum 31. oktober 2013, Solveig Bjørn Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Barnehageforum 31. oktober 2013, Solveig Bjørn Disposisjon Fylkesmannens hjemmel for tilsyn Barnehageeiers ansvar Barnehagemyndighetens ansvar Fylkesmannens

Detaljer

PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE

PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE 2014-2018 Revidert august 2014 PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE Kommunen som tilsynsmyndighet Kommunestyret har det øverste

Detaljer

Risenga barnehage - aktiviteter

Risenga barnehage - aktiviteter Risenga barnehage - aktiviteter > Henvendelse fra foresatt mars 2017 hvordan få oversikt over økonomistyring? > Melding til barnehagemyndigheten fra PPT etter veiledning i barnehagen i mars 2017 > Åpning

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Kvalsund kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Porsanger kommune ved rådmann Gunnar Lillebo Rådhuset 9712 Lakselv ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk som barnehagemyndighet kommunens tilsynsvirksomhet Porsanger kommune Innholdsfortegnelse

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager i Odda kommune

Plan for tilsyn med barnehager i Odda kommune Plan for tilsyn med barnehager i Odda kommune 2014-2017 Halland Marianne Odda kommune 18.02.2014 Innhold Innledning 3 Lovgrunnlag for å utføre tilsyn 4 Ansvar for tilsyn 4 Varsla tilsyn / meldte tilsyn

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Sarpsborg kommune 2017 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Sarpsborg kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE

PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE Randaberg kommune 2015-2016 1 INNHOLD Kommunen som tilsynsmyndighet s.3 Hva tilsynet innebærer s.3 Plan for tilsyn s.5 Plan for tilsynsbesøk s.6 Delegasjon s.6 Uanmeldt tilsyn

Detaljer

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE TIDSROM: 11.07.2012 19.10.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Alvdal Anita

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager

Plan for tilsyn med barnehager Plan for tilsyn med barnehager 2015-2018 Mål for tilsynet Bedre barnehager i Melhus gjennom tilsyn etter lov om barnehager Kommunen som tilsynsmyndighet Kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret med

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED SOKNDAL KOMMUNE TIDSPUNKT: 7. april 2011 Vår ref: 11/1144 KOMMUNENS ADRESSE: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane KOMMUNENUMMER: 1111 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav Fylkesmannen i Rogaland, 27.10.2014 Hvem er vi? Tilsynsavdelingen i Utdanningsdirektoratet representert ved Tone Øhrbom Yngvild Fløgstad Vårt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Tema for tilsynet: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk

TILSYNSRAPPORT Tema for tilsynet: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk TILSYNSRAPPORT Tema for tilsynet: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk Meldal kommune 2018 Innholdsfortegnelse TILSYNSRAPPORT... 1 Kommunens plikt til å påse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet Skriftlig tilsyn Innhold

Detaljer

STRATEGI FOR TILSYN MED BARNEHAGER

STRATEGI FOR TILSYN MED BARNEHAGER STRATEGI FOR TILSYN MED BARNEHAGER Innhold STRATEGI FOR TILSYN MED BARNEHAGER... 0 Innledning... 2 Rettslig grunnlag... 2 De ulike virkemidlene... 3 Delegering av myndighetsoppgaven... 4 Tilsynsnemnd...

Detaljer

Eidsvoll kommune PLAN FOR TILSYN

Eidsvoll kommune PLAN FOR TILSYN Eidsvoll kommune Kommunen som tilsynsmyndighet Jf. barnehageloven 16 PLAN FOR TILSYN Regler og rutiner Vedtatt i Hovedutvalg for skoler og barnehager 16.11.2010 1 INNHOLD 1. INNLEDNING s.3 2. EIDSVOLL

Detaljer

TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE

TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE TIDSROM: 16.03.2012 02.07.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Eidskog

Detaljer

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED TOLGA KOMMUNE TIDSROM: 24.05.2013 24.10.2013 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2540 Tolga Anita

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rygge kommune 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Om tilsynet med Rygge kommune 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet 3 2.2 Tema for tilsyn 3

Detaljer

Plan for tilsyn etter lov om barnehager

Plan for tilsyn etter lov om barnehager Plan for tilsyn etter lov om barnehager 2017-2022 Innhold 1. Innledning s.3 2. Lovgrunnlaget s. 3 3. Bestemmelser i Lov om barnehager s. 3 3.1 7 Barnehageeiers ansvar s. 3 3.2 8 Kommunens ansvar s. 4 3.3

Detaljer

VEILEDER. Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune. Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8

VEILEDER. Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune. Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8 VEILEDER Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8 INNLEDNING Barnehagene spiller en viktig rolle i Aurskog-Høland kommune. Kommunens to hovedoppgaver

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Kvænangen kommune Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Tranøy kommune Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av

Detaljer

Averøy kommune som barnehageeier og barnehagemyndighet

Averøy kommune som barnehageeier og barnehagemyndighet Averøy kommune som barnehageeier og barnehagemyndighet Rådmannen i Averøy, revidert februar 2016 1 Innhold 1. Kommunens roller og ansvarsforhold 3 2. Forholdet mellom veiledning og tilsyn 4 3. Innhold

Detaljer

Plan for tilsyn i barnehagene

Plan for tilsyn i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for tilsyn i barnehagene - med årshjul - BARNEHAGETILSYN I BYDEL ØSTENSJØ Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens/ bydelens ansvar for veiledning og tilsyn med barnehagene er

Detaljer

Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager 16 den 21. oktober 2016.

Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager 16 den 21. oktober 2016. Rådmannen Saksbehandler Marte Schrøder Telefon 72858025 Dato 23.11.2016 Saksnr. 16/101-5 «f1» «f13» «f3» «f4» «f5» «f6» Tilsyn med Eid barnehage etter lov om barnehager 2016 Tilsynet ble gjennomført med

Detaljer

Kommunen som barnehagemyndighet - oppgaver og rolleforståelse - risikovurderinger, veiledning og tilsyn Yngvild Fløgstad, Utdanningsdirektoratet Hell

Kommunen som barnehagemyndighet - oppgaver og rolleforståelse - risikovurderinger, veiledning og tilsyn Yngvild Fløgstad, Utdanningsdirektoratet Hell Kommunen som barnehagemyndighet - oppgaver og rolleforståelse - risikovurderinger, veiledning og tilsyn Yngvild Fløgstad, Utdanningsdirektoratet Hell 12.04.2018 Litt om Utdanningsdirektoratet KD Utdanningsdirektoratet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Karasjok kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Hva er

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Vadsø kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Vadsø

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Askim kommune 2015 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Askim kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Overordnet plan for tilsyn av barnehager

Overordnet plan for tilsyn av barnehager Overordnet plan for tilsyn av barnehager Planen er godkjent av rådmannen juni 2016 (revidert 28.02.2019) INNHOLD Kommunen som tilsynsmyndighet... 3 Hensikten med kommunens tilsyn... 3 Lovgrunnlag for tilsyn...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune ved rådmann Charles Hansen Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, herunder kommunens bruk av virkemidler for å påse regeletterlevelse i barnehagene,

Detaljer

Tilsyn med Lundamo barnehage etter lov om barnehager 2017 Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager 16 den 24. november 2016.

Tilsyn med Lundamo barnehage etter lov om barnehager 2017 Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i Lov om barnehager 16 den 24. november 2016. Rådmannen Saksbehandler Marte Schrøder Telefon 72858025 Dato 17.01.2017 Saksnr. 15/93-5 Lundamo skole og barnehage avd. barnehage Svingen 9 7232 LUNDAMO Tilsyn med Lundamo barnehage etter lov om barnehager

Detaljer

Vardø kommune ved rådmann Postboks Vardø TILSYNSRAPPORT

Vardø kommune ved rådmann Postboks Vardø TILSYNSRAPPORT Vardø kommune 18.01.17 ved rådmann Postboks 292 9951 Vardø TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehageloven: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lov om barnehager Vardø kommune 1 Sammendrag

Detaljer

BARNEHAGEMYNDIGHETENS PLAN FOR TILSYN I ASKERS BARNEHAGER

BARNEHAGEMYNDIGHETENS PLAN FOR TILSYN I ASKERS BARNEHAGER BARNEHAGEMYNDIGHETENS PLAN FOR TILSYN I ASKERS BARNEHAGER Tilsyn etter barnehageloven Asker kommune er opptatt av at alle barnehagene i Asker er trygge, og drives profesjonelt og godt. Foreldrene skal

Detaljer

Om kommunens tilsyn med barnehagene. Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller

Om kommunens tilsyn med barnehagene. Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller Om kommunens tilsyn med barnehagene Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller KOMMUNENS ROLLE barnehageeier barnehagemyndighet godkjenning tilsynsmyndighet veilede mv. Hva er tilsyn? Tilsyn

Detaljer

TILSYN I BARNEHAGESEKTORENE

TILSYN I BARNEHAGESEKTORENE Lov om barnehager (17. juni 2005 nr. 64). 8: Kommunen er lokal barnehagemyndighet, og har rett til innsyn. 16: Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. TILSYN I BARNEHAGESEKTORENE - tilsyn,

Detaljer

Tilsynsrapport. Lardal kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Lardal kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Lardal kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 11. mars-18. juni 2013 Arkivnr. 2013/1308 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Tone Øhrbom (tilsynsleder) Selma Hadžić Cathrine Leistad Christian Duus,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tana kommune ved rådmann Jørn Aslaksen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, herunder bruk av virkemidler, opplysningsplikt til barneverntjenesten og godkjenning av barnehager Tana kommune

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Søndre Land kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Søndre Land kommune... 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Tilsyn med Elvebakken Montessoribarnehage etter lov om barnehager 2017

Tilsyn med Elvebakken Montessoribarnehage etter lov om barnehager 2017 Rådmannen Saksbehandler Marte Schrøder Telefon 72858025 Dato 08.12.2017 Saksnr. 17/1916-4 Elvebakken Montessoribarnehage BA Martin Tranmæls veg 56 7224 MELHUS Tilsyn med Elvebakken Montessoribarnehage

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst /11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201001525 : E: A10 &58 : Kirsten Svindland in't Veld Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 28.02.2011 19/11

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Elverum kommune 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Elverum kommune... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Grue kommune 2017 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Grue kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

RAPPORT. Askim kommune

RAPPORT. Askim kommune Avdeling for barnehage og utdanning RAPPORT Tilsyn med at barnehagemyndigheten foretar det lovpålagte tilsynet med barnehagene og behandler søknader om dispensasjon i samsvar med gjeldende regelverk Askim

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Jevnaker kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Jevnaker kommune... 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilsyn i barnehager - statusrapport Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Storholmen lisbeth.storholmen@verdal.kommune.no 74079570 Arkivref: 2010/617 - /A10 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Hasvik kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Om

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tema for tilsynet : Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.

TILSYNSRAPPORT. Tema for tilsynet : Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. TILSYNSRAPPORT Tema for tilsynet : Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk Agdenes kommune 2018 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Kort om Agdenes kommune...

Detaljer

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Sokndal kommune 19.2.2015

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Varsel om tilsyn Varsel om tilsyn ble sendt barnehagen

Varsel om tilsyn Varsel om tilsyn ble sendt barnehagen Rådmannen Saksbehandler Marte Schrøder Telefon 72858025 Dato 15.11.2016 Saksnr. 16/100-4 Vesletun Familebarnehage Kuhaugen 11 7224 MELHUS Tilsyn med Vesletun familiebarnehage etter lov om barnehager -

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn

TILSYNSRAPPORT. Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn Sammendrag Tema og formål Tema for tilsynet er barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn. Det overordnede formålet med tilsynet er at det skal

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE BYDEL SØNDRE NORDSTRAND 2017 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 1.1 Tema og formål...3 1.2 Gjennomføring...3

Detaljer

Kommunen rolle som barnehageeier / barnehagemyndighet. Saksbehandlersamling

Kommunen rolle som barnehageeier / barnehagemyndighet. Saksbehandlersamling Kommunen rolle som barnehageeier / barnehagemyndighet Saksbehandlersamling 27.10.2014 Innledning: Tysvær kommune har 11 barnehager 9 kommunale og 2 ikke-kommunale barnehager Antall barn med barnehageplass:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Gamvik kommune ved rådmann Ellen Beccer Brandvold Vevikveien 6 9770 Gamvik ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehageloven: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lov om barnehager Gamvik

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Gjøvik kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Gjøvik kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Re kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 28. februar 2012 2. mars 2012 Arkivnr. 2012/320 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Cathrine Leistad Selma Hadžić (tilsynsleder) Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE BYDEL GAMLE OSLO 2016 Innholdsfortegnelse: Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med Bydel Gamle

Detaljer

VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER. Februar 2011 VEDLEGG

VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER. Februar 2011 VEDLEGG VEDLEGG PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE I ROLLAG, FLESBERG OG NORE OG UVDAL KOMMUNER Februar 2011 VEDLEGG Innhold VEDLEGG 1... 3 RAPPORT SKRIFTLIG DOKUMENTASJON... 3 VEDLEGG 2...10 VARSEL OM TILSYN ETTER

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE Bydel Grorud 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Oslo kommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Gjesdal kommune Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8

TILSYNSRAPPORT. Gjesdal kommune Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 TILSYNSRAPPORT Gjesdal kommune 2017 Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Kommunens behandling av søknader om dispensasjon fra utdanningskravet

Detaljer

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGER. Os kommune Tolga kommune (vedtatt ) Tynset kommune

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGER. Os kommune Tolga kommune (vedtatt ) Tynset kommune PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGER Os kommune Tolga kommune (vedtatt 23.09.08) Tynset kommune Revidert utgave 2015 Innholdsfortegnelse 1 TILSYN MED BARNEHAGER 2 1.1 Lovgrunnlag 2 1.2 Hvem utfører tilsynet

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse av regelverket i barnehagene. Etnedal kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Etnedal

Detaljer

Endringer i barnehageloven

Endringer i barnehageloven Endringer i barnehageloven Alta 13.11.16 Liv Hanne Huru 12 a Rett til plass i barnehage Barn som fyller ett år i september eller oktober Søkt om plass innen frist Plass i løpet av måneden barnet fyller

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune.

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Rennesøy kommune 2014

Detaljer

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT

TILSYN MED. Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TILSYN MED Namsos kommune ENDELIG RAPPORT TIDSROM: 18.02.2013 høst 2013 Arkivkode 631.1 KOMMUNENS ADRESSE: Postboks 333 sentrum, 7801 Namsos FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Cecilie

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT - Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om styrer jf. barnehageloven 17 - Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om barnehagens øvrige personale jf. 18 og forskrift

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rygge kommune 2017 Innhold Innhold...2 Sammendrag...3 1 Innledning...4 2 Om tilsynet med Rygge kommune...4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...4

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Unjárgga gielda/nesseby kommune ved rådmann 9840 Unjárgga gielda/nesseby ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED EIGERSUND KOMMUNE TIDSPUNKT: 11. oktober 2010 Vår ref: 10/8763 KOMMUNEN SI ADRESSE: Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Eigersund KOMMUNENUMMER:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Storfjord kommune 24. juni 2016 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1.

Detaljer

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn på barnehageområdet. Barnehageloven 8, 10, 16 og 19 med forskrifter. Nesna kommune

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn på barnehageområdet. Barnehageloven 8, 10, 16 og 19 med forskrifter. Nesna kommune Tilsynsrapport Oppfølgingstilsyn på barnehageområdet Barnehageloven 8, 10, 16 og 19 med forskrifter Nesna kommune 20.02.2013 1. Innledning Fylkesmannen i Nordland har gjennomført skriftlig oppfølgingstilsyn

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehage- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE BYDEL ULLERN 2015 Innholdsfortegnelse: Sammendrag... 3 Tema og formål...3 Gjennomføring...3 Avdekkede

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 2015-2018 Vedtatt av Åmli kommunestyre 26.03.2015 Gjennomføring av tilsyn i Nettverk Øst Kommunen som tilsynsmyndighet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE Ringerike kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunens tilsyn med virksomheter etter barnehageloven 16 jf. 8 Røst kommune 15.10.14 Innhold 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Røst kommune... 3 2.1. Fylkesmannens

Detaljer