TILSYN I BARNEHAGESEKTORENE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYN I BARNEHAGESEKTORENE"

Transkript

1 Lov om barnehager (17. juni 2005 nr. 64). 8: Kommunen er lokal barnehagemyndighet, og har rett til innsyn. 16: Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. TILSYN I BARNEHAGESEKTORENE - tilsyn, mål og innhold - risikovurdering - veiledning - tiltaksplan

2 Innholdsfortegnelse Tilsyn etter lov om barnehager... 2 Lovgrunnlaget for tilsyn... 2 Barnehagemyndighetens ansvar og oppgaver... 2 Barnehageeiers plikter... 2 Hensikten med kommunens tilsyn:... 3 Gjennomføring av tilsyn... 4 Kvalitetsarbeid og internkontroll... 4 Risikovurdering... 5 Eksempel risikodiagram... 6 Kilder til informasjon om risiko... 6 Veiledning... 6 Gangen i tilsyn... 7 Forberedelsesfasen... 7 Undersøkelsesfasen... 7 Formidlings- og avslutningsfasen... 7 Evaluering og formidling... 9 Vedlegg 1. Tiltaksplan - kommunale og private barnehager i Harstad Vedlegg 2. Risikodiagram - Barnehagesektoren Vedlegg 3. Årshjul Veiledning/Regelverkssamling Vedlegg 4. Kontrollskjema Vedlegg 5. Egenvurderingsskjema Vedlegg 6. Reflex

3 Tilsyn etter lov om barnehager Kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret med den kommunale forvaltningen og bestemmer hvilket organ i kommunen tilsynet skal legges til, jf. kommuneloven 6, 10, 12 og 23. Kommunestyret kan med hjemmel i kommuneloven 10, 12 og 23 nr. 4 ved delegering bestemme hvem som skal være tilsynsmyndighet i kommunen. Lovgrunnlaget for tilsyn Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) 16 bestemmer at kommunen skal føre det lokale tilsyn med virksomheter (kommunale og private) etter denne lov. Lovens 8, femte ledd, sikrer tilsynsmyndigheten rett til innsyn. Barnehagemyndighetens ansvar og oppgaver 8 Kommunens ansvar 10 Godkjenning 11 Familiebarnehager 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen 12a Rett til plass i barnehage 13 Prioritet ved opptak 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager 14 a Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling 15 Foreldrebetaling 16 Tilsyn 16 a Kommunens adgang til å anvende økonomiske reaksjonsmidler [ ] 17 Styrer 18 Barnehagens øvrige personale 19 Politiattest Kap. V A. Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. 20 Taushetsplikt Barnehageeiers plikter 1 Formål 1a Særlig formål 2 Barnehagens innhold 3 Barns rett til medvirkning 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg 5 Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole 6 Virksomhetens plikt til å søke godkjenning 7 Barnehageeierens ansvar 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen 13 Prioritet ved opptak 14 a Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling 15 Foreldrebetaling Personalet 19 b Samarbeid med barnets foreldre 19 g Barn med nedsatt funksjonsevne Forskjellige bestemmelser Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal påse at barnehagene drives i samsvar med regelverket. Barnehagemyndigheten har tre virkemidler til disposisjon; veiledning, tilsyn og godkjenning. Risikovurderinger skal ligge til grunn for barnehagemyndighetens valg av virkemiddel. Barnehagemyndigheten må ha kunnskap om regelverket og barnehagene i kommunen når det skal vurderes risikoen for brudd på regelverket. 2

4 Fylkesmannen i Troms har ansvar for å føre tilsyn med Harstad kommune som barnehagemyndighet. Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunen utfører de oppgaver den som barnehagemyndighet er pålagt etter barnehageloven. Fra kan fylkesmannen føre tilsyn direkte med den enkelte barnehage i særlige tilfeller. Fylkesmannen har på lik linje med kommunen innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning dette anses nødvendig for å ivareta fylkesmannens oppgaver. Hensikten med kommunens tilsyn: Brukerne skal gjennom kommunens tilsyn, være sikret at følgende er ivaretatt: Tilsyn skal være et verktøy for å bidra til at barn får et godt barnehagetilbud. Barnehagen drives i henhold til lover, forskrifter og kommunale vedtak. Eier av barnehagen er bevisst sitt ansvar for egen barnehages virksomhet i henhold til lov om barnehager med forskrifter. Tilsyn er kontroll av om barnehagene oppfyller eierpliktene i barnehageloven med forskrifter. Tilsyn er utøvelse av offentlig myndighet, og innebærer å undersøke praksis og pålegge endring av lovstridig praksis. Tilsynet skal primært utføres for å kontrollere at barnehagen drives i henhold til: Lov om barnehager, eventuelt avdekke ulovlige eller uforsvarlige forhold, og stille krav om forbedring. Rammeplan for barnehager, å etterse at barnehagens faglige innhold er i henhold til denne. Forskrift om sikkerhet på lekeplassen (19. juli 1996 nr.703) Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.m. ( nr.928) Lov om brannvern Lov om produktkontroll Plan og bygningsloven ( nr. 77) Rådmannen har det overordnede ansvar for tilsyn i hht Harstad kommunes delegeringsreglement 4.2. Tilsyn etter lov om barnehager gjennomføres i praksis av barnehagefaglige e, Fagstab. Disse fører også tilsyn med at eier har fått godkjenning etter lovverk som ulike faginstanser har ansvaret for. Tilsynet krever tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, samt gode rutiner mellom kommunale etater/faginstanser. Barnehagemyndigheten kan gi pålegg om retting av ulovlige eller uforsvarlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Bestemmelsen om å gi pålegg om retting av uforsvarlige forhold skal fungere som en sikkerhet og fange opp forhold som ikke er direkte regulert av barnehageloven, men som kan føre til uforsvarlige forhold for barna. Om nødvendig kan tilsynet stenge virksomheten, tidsbegrenset eller varig. Barnehagens eier kan påklage vedtaket til Fylkesmannen. Dersom en barnehage får pålegg om retting av et uforsvarlig eller ulovlig forhold ved tilsyn, skal barnehagens styrer påse at pålegget rettes. Dersom pålegg om retting ikke er av en slik art at det må rettes omgående, gis det en frist for når pålegget skal rettes opp. Når pålegget er rettet melder styrer dette til tilsynsmyndigheten. 3

5 Gjennomføring av tilsyn Harstad kommune har ansvar for at tilsyn føres for å påse at barnehagene drives i tråd med gjeldende regelverk. Det kan ikke føres tilsyn med alle forhold til enhver tid, men tilsyn skal føres etter en plan som kan strekker seg over en gitt periode (Tiltaksplan, vedlegg 1). Helsehuset, ved Miljørettet helsevern avdeling folkehelse, fører tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Det er laget en egen plan for dette tilsynet. Ved behov avtales felles tilsyn etter barnehageloven og Forskrift om miljørettet helsevern. Rådmannen, ved Fagstab, fører tilsyn etter barnehagelovens bestemmelser. Tilsynet kan være anmeldt/varslet eller uanmeldt. Omfanget av tilsynet kan variere. Til vanlig skal alle barnehager ha minst et tilsyn i løpet av en 4 års periode, men spesielle områder, tilfeller eller oppfølgingssaker kan tilsi at det blir oftere. Tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler gjennomføres hvert andre år. Ulike tema kan i perioder få økt fokus, for eksempel ulike satsingsområder. I tillegg kan det føres tilsyn dersom tilsynsmyndigheten varsles om særskilte forhold. Uanmeldt tilsyn kan utføres når barnehagemyndigheten av ulike årsaker finner det nødvendig. Kvalitetsarbeid og internkontroll Harstad kommune arbeider kontinuerlig med tiltak som kan bidra til økt kvalitet og sikkerhet i barnehagene. Rådmannen har det overordnede administrative ansvaret for at utvikling av god kvalitet på de forskjellige fagområdene prioriteres. Kvalitetsutvalg for barnehagene (KUB) og ledermøtene for barnehagene i Harstad tar jevnlig opp aktuelle tema. Som eksempel kan nevnes: Utarbeiding og revisjon av aktuelle prosedyrer Internkontroll i barnehagene Sikkerhet på utelekeplassen Krav til pedagognorm Faglige tema/pedagogisk utviklingsarbeid Kompetansetiltak nedfelt i egen kompetanseplan for barnehagene Rammeplanens krav til barnehagens innhold og oppgaver Styrer i den enkelte barnehage har ansvar for at det arbeides i tråd med sentrale lover, forskrifter, fastsatt internkontrollkrav, retningslinjer, samt lokale vedtak. Det gjennomføres intern kvalitetsrevisjon av de kommunale barnehagene i Harstad etter andre lovverk enn barnehageloven. Kvalitetsrevisjon gjennomføres av kvalitets og andre aktuelle fage (eksempel økonomi, HMS-arbeid m.m.). 4

6 Risikovurdering Risikovurderinger skal ligge til grunn for barnehagemyndighetens valg av virkemiddel. Barnehagemyndigheten må ha kunnskap om regelverket og barnehagene i kommunen når det skal vurderes risikoen for brudd på regelverket. Risikovurderinger er løpende vurderinger av sannsynligheten for og konsekvensene av brudd på barnehageeiers plikter i barnehageloven med forskrifter, både på bakgrunn av informasjon om regeletterlevelse i den enkelte barnehage og samlet for alle barnehagene. RefLex er et verktøy på reflex.udir.no som gir barnehagemyndigheten hjelp til å vurdere om egen praksis er i samsvar med barnehageloven med forskrifter. Dette kan gi grunnlag for å iverksette tiltak der det er mangler i etterlevelsen av regelverket. Barnehagemyndigheten i Harstad kommune skal gjennomføre RefLex årlig (siste utgave, Vedlegg 6). På bakgrunn av informasjon om regelverksetteretterlevelse, må barnehagemyndigheten vurdere behovet for veiledning og tilsyn. Dette innebærer at barnehagemyndigheten må kartlegge risiko for brudd på regelverket ved bruk av kilder som sier noe om regelverksetterlevelsen. Videre må barnehagemyndigheten vurdere hvilke virkemidler som er egnet til å påse regelverksetterlevelsen. Risikovurderinger skal styre tema for tilsynet, tilsynsobjekt og når tilsynet skal gjennomføres (vedlegg 2). Spørsmål som er relevante for barnehagemyndigheten i forbindelse med risikovurdering: Har vi oversikt over barnehageeiers plikter etter barnehageloven? Har vi tilstrekkelig kunnskap om hvordan alle barnehageeierne oppfyller sine plikter etter barnehageloven? Bruker vi denne kunnskapen til å gjøre risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og tilsyn? Gjennomfører vi veiledning og tilsyn i tråd med sine risikovurderinger? I sannsynlighetsvurderingen er oppgaven å finne fram til hvor sannsynligheten for lovbrudd er størst, altså innenfor hvilke lov-temaer og hos hvilke tilsynsobjekter. Konsekvensvurderingen skal gi grunnlag for et treffsikkert tilsyn ved at vi velger de temaene der lovbrudd har størst negative konsekvenser. Likevel er det ikke et uttrykk for at barnehagene kan unnlate å etterleve de reglene hvor konsekvensene av lovbrudd kan være mindre alvorlig. Barnehagens plikt gjelder like sterkt for alle lovkravene, men tilsynet skal rettes mot de reglene hvor konsekvensens av lovbrudd er størst. Ideen eller prinsippet om å la sårbarhet og risiko for negative konsekvenser være styrende for vår tilsynsaktivitet er videreført i plikten til å velge tema for tilsyn og tilsynsobjekt etter vurderinger av risiko. Risiko defineres som regel som resultat av sannsynlighet for og konsekvens av at en bestemt uønsket situasjon skal forekomme (risiko = sannsynlighet * konsekvens). Uønsket situasjon er at lovkrav ikke er oppfylt. For å anslå risiko må en på den ene siden vurdere hvor sannsynlig det er at den uønskede situasjonen skal oppstå eller allerede har oppstått, og på den andre siden må en vurdere konsekvensen av dette mulige lovbrudd. Hvilke mulige følger har det at lovkravet ikke oppfylles? Hvem rammes? 5

7 Eksempel risikodiagram Konsekvens 1: Ikke alvorlig 2: Mindre alvorlig 3: Alvorlig 4: Meget alvorlig 5: Svært alvorlig Sannsynlighet/ Frekvens 5: Meget sannsynlig 4: Sannsynlig 3: Mindre sannsynlig 2: Lite sannsynlig 1: Usannsynlig Kilder til informasjon om risiko Risikovurderinger for valg av tilsyns-tema og barnehage skal i størst mulig utstrekning baseres på eksisterende informasjon. Stortingsmeldinger, signaler fra politisk hold, media Rettslige dokumenter, lovforarbeid, veiledere Nasjonale satsninger, kampanjer Forskningsresultat Årsmelding Årsplan Vedtekter Brukerundersøkelser Meldinger fra foreldre/foresatte Klagesaker Erfaringer fra tidligere tilsyn Informasjon og kontakt med foreldre og ansatte Møtepunkter, for eksempel KUB, ledermøter Andre? Veiledning Harstad kommune skal gi veiledning og påse at alle barnehager, både kommunale og private drives i samsvar med gjeldende regelverk. Veiledning betyr at barnehagemyndigheten aktivt gir informasjon til barnehageeierne om eierpliktene i barnehageloven med forskrifter. Veiledning er et av virkemidlene barnehagemyndigheten har for å bidra til økt regelverksetterlevelse i barnehagen. Veiledning kan være planlagt på bakgrunn av funn i risikovurderingen. Denne veiledningen kan gis i KUB, ledermøter eller regelverkssamlinger. Veiledning gis også i forkant av planlagte tilsyn barnehagemyndigheten har med barnehagene. (Se Årshjul veiledning/regelverkssamling vedlegg 3.) 6

8 Gangen i tilsyn Forberedelsesfasen Innhenting og sammenstilling av informasjon til risikovurderinger. Velge tema, barnehage og tid for tilsynet Klargjøre rettslige krav (lovtekst, forarbeider, forskrifter, retts- eller forvaltningspraksis, rundskriv, veiledere m.m.) Lage kontrollskjema, (vedlegg 4) (kontrollspørsmål, undersøkelsesmetode og bevisvurdering) Lage egenvurderingsskjema, (vedlegg 5) eller spørreskjema (om aktuelt) Undersøkelsesfasen Med utgangspunkt i dokumentasjon barnehagen sender inn og eventuelt annen dokumentasjon starter undersøkelsen i tilsynet. Barnehagemyndigheten henter inn opplysninger som kan si noe om barnehagens praksis. Disse faktiske forholdene blir så vurdert opp mot de rettslige kravene. Etter at denne fasen er gjennomført, skal barnehagemyndigheten ha svar på alle kontrollspørsmålene i tilsynet. Sende ut varsel om tilsyn/åpningsbrev Gjennomføre formøte/veiledning Forberede og gjennomføre eller annen type tilsyn Gjennomføre åpningsmøte (om aktuelt) Gjennomføre intervjuer (om aktuelt) Vurdere faktum mot de rettslige kravene Informasjonskilder: Opplysninger som finners tilgjengelig gjennom innrapportering (Basil, brukerundersøkelser, annet?) Ulike planer/dokumenter e redegjørelser Spørreskjema Egenvurderingsskjema Befaring Barnehagens egen dokumentajson Intervju Klagesaker/intervju Formidlings- og avslutningsfasen Barnehagemyndigheten formidler undersøkelser og konklusjoner først og fremst gjennom tilsynsrapporten. Sentralt i formidlings- og avslutningsfasen er en prosess i tre trinn. Gjennomføringen av disse trinnene skal sikre oppfyllelsen av ulike krav i forvaltningsloven 16, som utløses av at lovbrudd skal følges opp med pålegg om retting. Trinn 1: Foreløpig tilsynsrapport, Trinn 2: Endelig tilsynsrapport og Trinn 3: Vedtak pålegg om retting 7

9 Trinn 1: Sende ut foreløpig tilsynsrapport Forhåndsvarsel etter forvaltningsloven 16. Resultat fra tilsynet formidles og varsel om eventuelle pålegg om retting av lovbrudd. Tilsynsrapporten skal beskrive tema for tilsynet, de rettslige kravene, barnehagemyndighetens vurderinger og både positive og negative konklusjoner. Barnehagen skal få mulighet til å kommentere innholdet, fristen for tilbakemelding skal normalt være to uker. I de tilfeller det ikke er avdekket lovbrudd, kan barnehagemyndigheten skrive en endelig tilsynsrapport (Trinn 2). Avholde sluttmøte (om aktuelt) Trinn 2: Sende ut endelig tilsynsrapport - når det ikke er avdekket lovbrudd: Tilsynet avsluttes med den endelige tilsynsrapporten. Endelig sluttrapport skal inneholde rettslige krav, barnehagemyndighetens vurderinger og konklusjoner. Det skal komme fram hva som er vurdert, både rettslige og faktum, og hvorfor det er konkludert med at tilstanden eller praksis er lovlig. Trinn 2: - når det er avdekket lovbrudd: Når det er avdekket lovbrudd, skal en endelig tilsynsrapport etterfølge den foreløpige. Sammen med den endelige tilsynsrapporten skal barnehagen få en rimelig tidsfrist til å rette lovbruddene. Normalt skal fristen ligge innenfor 3 uker til 3 måneder. Teksten i tilsynsrapporten må oppdateres. Barnehagens uttalelser og barnehagemyndighetens vurdering av dette skal omtales i rapporten. Rapporten må endres ved: - barnehagen er uenig i barnehagemyndighetens lovtolkning eller vurderinger og konklusjon - barnehagen kan påpeke feil i faktumet barnehagemyndigheten har lagt til grunn - barnehagen kan ha gjennomført tiltak for å rette opp lovbrudd. Trinn 3: Sende ut vedtak om pålegg om retting (eller avslutte) Dersom barnehagen ikke har rettet alle lovbrudd, skal det vedtas pålegg om retting. Enkeltvedtak skal følge forvaltningslovens regler, og kan påklages av barnehagen. Enkeltvedtaket skal inneholder påleggstekst, - vise til konkrete lovkrav som er brudt og korreksjonspunkter, - beskrive konkret hva barnehagen må gjøre/endre for at lovkravet skal oppfylles, og fastsette frist for tilbakemelding om at påleggene er etterkommet (normalt ikke gi mer enn 2 måneders frist). Forvaltningsloven 27 setter visse krav til innholdet i vedtaket: - Retten til å klage jf. fvl 28 - Klagefrist jf. fvl 29 - Klageinstans jf. fvl 28 - Fremgangsmåten ved klage jf. fvl 30 og 32 - Retten til innsyn i sakens dokumenter jf. fvl 18 flg. - Retten til å be om utsatt iverksettelse jf. fvl 42. Tilsynet skal ikke avsluttes før det er sannsynliggjort at barnehagen har etterkommet påleggene og dermed rettet alle lovbruddene. Fasen er ferdig når tilsynet er avsluttet og barnehagemyndigheten er trygge på at lovbrudd som er avdekket, er rettet opp. Målet for fasen, og for så vidt hele tilsynet, er at barnehagen etablerer en praksis i samsvar med lovverket. 8

10 Evaluering og formidling Etter at tilsynet er gjennomført, må risikoen for samme eller andre lovbrudd i barnehagen vurderes. Høy risiko skal følges opp, enten gjennom tilsyn eller andre aktiviteter. Evaluere tilsynet Annen formidling av tilsynsresultater (for eksempel til kommunale/private barnehager, kommunestyret/utvalg) Viser til prosedyre Eksterne og interne tilsyn: I.2-10 EKSTERNE OG INTERNE TILSYN 9

11 Vedlegg 1. Tiltaksplan - kommunale og private barnehager i Harstad Tema Lov, forskrift Innhold Form Enhet Tidspunkt Ansvarlig Risikovurdering Se forklaring vedlegg 2 Hendelsesbasert tilsyn Årsmelding pr Godkjenninger Politiattest Taushetsplikt Opplysningsplikt Opplysningsplikt Helsekontroll Bh. loven med Forskrifter Forskrift om Miljørettet Helsevern Bh. loven 10,11 Bh. loven 19 Bh. loven 20 Bh. loven 21 Bh. loven 22 Bh. loven 23 Ved bekymringsmelding Eksempel: - klage på opptak - klage på pedagogisk innhold, sikkerhet, personal - klage på andre forhold Veiledning i forkant Styrers innrapportering av barnehagens drift Sjekke at ev forbehold i godkjenninger er rapportert ordnet i tråd med krav Veiledning/regelverksamling i forkant Sjekke at det er dokumentert at alle ansatte har levert gyldig politiattest Veiledning/regelverksamling i forkant Sjekke at alle ansatte er informert og har forstått innholdet i fvl. 13, og at barnehagene har et system som dokumenterer dette. Veiledning/regelverksamling i forkant Sjekke at ansatte har nødvendig lovforståelse og at barnehagen har et system som dokumenterer dette. Veiledning/regelverksamling i forkant Sjekke at ansatte har nødvendig lovforståelse og at barnehagen har et system som dokumenterer dette. Veiledning/regelverksamling i forkant Sjekke at foreldrene har lagt fram erklæring om barnets helse Stedlig Sjekk av registrerte data i Basil Barnehage Styrer/enhetsleder Styrer/Enhetsleder Nyetablerte barnehager, Barnehager med nye godkjenninger Ved behov Årlig Desember/ Januar Årlig Desember/ Januar Styrer/Enhetsleder 2016 og hvert 5. år Styrer/Enhetsleder 2016 og hvert 5. år Alle barnehager skriftlig Noen barnehager Alle barnehager skriftlig Noen barnehager Alle barnehager Noen barnehager Vinter 2017 og hvert 5. år Vinter 2017 og hvert 5. år Vinter 2017 Og hvert 5. år Prioritet ved 13 Veiledning/regelverkssamling. Fagstab Februar Graden av alvorlighet/ konsekvens vil være avhengig av type hendelse Sannsynlig Mindre alvorlig Mindre sannsynlig Mindre alvorlig Sannsynlig Meget alvorlig Mindre sannsynlig Alvorlig Sannsynlig Alvorlig Sannsynlig Svært alvorlig Mindre sannsynlig Mindre alvorlig 10

12 opptak Foreldrebetaling Barnehagens øvrige personale Barnehagens innhold og læringsmiljø Barnehagens Ledelse Sikre god regelverksforståelse og regelverksetterlevelse. 15 Veiledning/regelverkssamling. Sikre god regelverksforståelse og regelverksetterlevelse. Bh. loven 18 Veiledning/regelverkssamling i forkant forskrift om - pedagogisk bemanning må ha utdanning midlertidig disp. som barnehagelærer, og forskrift om - bemanningen må være tilstrekkelig pedagogisk bemanning Bh. loven 1og 2 m. forskrifter Rammeplanen Bh.loven 17 Veiledning/regelverksamling i forkant Barnehagen som pedagogisk virksomhet Barnehagens læringsmiljø Omsorg, lek og læring. 1) Foreldresamarbeid - Brukerundersøkelse - Handlingsplan 2) Barnehagens arbeid med språk/språkutvikling 3) Barnehagens arbeid med realfag Vurdere om organisering av de kommunale barnehagene oppfyller bh.lovens krav til daglig ledelse Fagstab Alle barnehager Spørreskjema Alle barnehager Spørreskjema/ Intervju av ansatte og foreldre i et utvalgt antall barnehager kommunale/private Barnehagen foretar kartlegging/barnesamtaler med et utvalgt antall barn Noen barnehager måned i hht årshjul Mai måned i hht årshjul Vår 2018 Implemente ring ny rammeplan høst 2018 Vinter 2018/2019 Alle barnehager Vår 2019 Alle barnehager Vår 2019 Kommunale barnehager Høst 2018 Mindre sannsynlig Meget alvorlig Sannsynlig Meget alvorlig Sannsynlig Alvorlig Høst 2018 Sannsynlig Alvorlig Mindre sannsynlig Alvorlig Mindre sannsynlig Alvorlig Lite sannsynlig Alvorlig NB! Barnehageloven 17: Forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder, og Forskrift om pedagogisk bemanning, 2 Styrers tid til administrasjon og ledelse. Når det gjelder tilsyn etter 17, har vi vurdert forholdene i lovkravet i forbindelse med arbeidet med strukturendring av ledelsen i barnehagene. 11

13 Godkjenning av barnehager i Harstad Lov, forskrift Innhold Ansvarlig Barnehage Tidspunkt Bh. loven 10 Ny godkjenning Åpen barnehage Høst 2017 Bh. loven 10 Ny godkjenning /leder avd. miljørettet helsevern Bh. loven 10 Ny godkjenning /leder avd. miljørettet helsevern Furuberget Åpen barnehage Høst 2017 Ny barnehage Finnvika/Grytøy Vinter

14 Vedlegg 2. Risikodiagram - Barnehagesektoren Konsekvens 1: Ikke alvorlig 2: Mindre alvorlig 3: Alvorlig 4: Meget alvorlig 5: Svært alvorlig Sannsynlighet/ Frekvens 5: Meget sannsynlig 4: Sannsynlig Årsmelding 12 opptak 18 øvrige personale 21 Opplysningsplikt 1 og 2 Foreldresamarbeid, 19 Politiattest 15 Foreldrebetaling 22 opplysningsplikt 3: Mindre sannsynlig 10 Godkjenning 11 familiebarnehage m. forskrift 23 Helsekontroll 1 og 2 Språk/språkutvikling, Realfag 20 Taushetsplikt 13 Prioritet v opptak 2: Lite sannsynlig 17 Styrer/Ledelse 14 Tilskudd 1: Usannsynlig 16 Tilsyn Sannsynlighetsklasse Frekvens 5 Meget sannsynlig Kontinuerlig 4 Sannsynlig Periodevis 3 Mindre sannsynlig Enkelttilfeller 2 Lite sannsynlig Enkelt tilfelle 1 Usannsynlig Sjelden/aldri Alvorlighetsgrad/Konsekvens 5 Svært alvorlig Vil gi alvorlig og varig konsekvens for de involverte 4 Meget alvorlig Vil gi alvorlige konsekvenser for de involverte 3 Alvorlig Vil gi konsekvenser for de involverte 2 Mindre alvorlig Vil gi noe konsekvenser 1 Ikke alvorlig Ingen/ubetydelige konsekvenser Alvorlighetsgraden vurderes i fht brukerperspektiv og barnets beste. 13

15 Barnehagemyndighetens ansvar og oppgaver 11 Familiebarnehager Her vurderer vi at risikoen for lovbrudd er mindre sannsynlig. Konsekvensen av lovbrudd vurderes som mindre alvorlig. Tiltak: Tilsyn gjennomføres etter at vi har hatt veiledning/regelverkssamling i fht barnehageeiers plikter (spesielt 2, 4, 7, i Lov om barnehage). Tilsyn gjennomføres på utvalgte barnehager etter risikovurdering av den enkelte barnehage. 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen Her vurderer vi at risikoen for lovbrudd er sannsynlig. Konsekvensen av lovbrudd er alvorlig. Tiltak: Tilsyn gjennomføres etter at vi har hatt veiledning/regelverkssamling i fht barnehageeiers plikter ( 7 og 12, samt barnehagens vedtekter). Tilsyn gjennomføres på utvalgte barnehager etter risikovurdering av den enkelte barnehage. 13 Prioritet ved opptak Her vurderer vi at risikoen for lovbrudd er mindre sannsynlig. Konsekvensen av lovbrudd er meget alvorlig. Tiltak: Tilsyn gjennomføres etter at vi har hatt veiledning/regelverkssamling i fht barnehageeiers plikter ( 7 og 12, samt barnehagens vedtekter). Tilsyn gjennomføres på utvalgte barnehager etter risikovurdering av den enkelte barnehage. 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Her vurderer vi at risikoen for lovbrudd er lite sannsynlig. Konsekvensen av lovbrudd er alvorlig, spesielt med tanke på det tilbudet som gis til barnet i hht 2 i lov om barnehage. Tiltak: Tilsyn gjennomføres etter at vi har hatt veiledning/regelverkssamling i fht barnehageeiers plikter ( 16 a Kommunens adgang til å anvende økonomiske sanksjonsmidler overfor ikke-kommunale barnehager). Tilsyn gjennomføres på utvalgte barnehager etter risikovurdering av den enkelte barnehage. 15 Foreldrebetaling Her vurderer vi at risikoen for lovbrudd er sannsynlig. Konsekvensen av lovbrudd er meget alvorlig for den enkelte familie, det enkelte barn (barnefattigdom). Tiltak: Tilsyn gjennomføres etter at vi har hatt veiledning/regelverkssamling i fht barnehageeiers plikter. Tilsyn gjennomføres på utvalgte barnehager etter risikovurdering av den enkelte barnehage. 16 Tilsyn Her vurderer vi at risikoen for lovbrudd er usannsynlig. Konsekvensene av lovbrudd er mindre alvorlig. Tiltak: Være bevisst dobbeltrollen som eier og myndighet. Følge plan for tilsyn og utføre risikoanalyse. Gjøre egenanalyse/vurdering i Reflex (UDIR). 17 Styrer Her vurderer vi at risikoen for lovbrudd er lite sannsynlig når den nye organiseringen er på plass. Konsekvensene av lovbrudd er alvorlig. Planlagt tilsyn utsettes til høst/vinter 2018 pga endring i organisering/ledelse. 14

16 18 Barnehagens øvrige personale Her vurderer vi at risikoen for lovbrudd er sannsynlig. Konsekvensen av lovbrudd er alvorlig. Konsekvensen av lovbrudd vil variere i alvorlighetsgrad i fht størrelsen på barnehagen/totalt antall pedagoger på huset. Vi anser alvorlighetsgraden størst i de minste barnehagene. Tiltak: Tilsyn gjennomføres etter at vi har hatt veiledning/regelverkssamling i fht barnehageeiers plikter (Forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder, Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat, Forskrift om pedagogisk bemanning). Tilsyn gjennomføres på utvalgte barnehager etter risikovurdering av den enkelte barnehage. 15

17 Vedlegg 3. Årshjul Veiledning/Regelverkssamling August September 4 Foreldresamarbeid, foreldreråd og samarbeidsutvalg Oktober 1 Formål, 2 Barnehagens innhold, November 3 Barns rett til medvirkning, 14 kun private barnehager Desember Årsmelding Januar Kap. V A Spesialpedagogisk hjelp, Barn med nedsatt funksjonsevne Februar 12 Samordnet opptaksprosess ( 12 a, 13) Mars 19 Politiattest April 17 Styrer, 18 Øvrige personale søknad om dispensasjon Mai 15 Foreldrebetaling Juni Juli 16

18 Vedlegg 4. Kontrollskjema Hjemmelsgrunnlag Kontrollspørsmål Undersøkelsesmetode Bevisvurdering Det rettslige grunnlaget for det kravet som stilles. Svaret på kontrollspørsmålene leder til konklusjon på om det foreligger lovbrudd eller ikke. Kilder til informasjon for vurdering av om det foreligger lovbrudd. Hva skal til for at det foreligger lovbrudd. 17

19 Vedlegg 5. Egenvurderingsskjema Spørsmål som skal vurderes og besvares JA/NEI Vurdering av situasjonen ved tilsynsobjekt/undersøkelsesobjekt begrunnelse for svar i forrige kolonne. Dokumentasjon, hendelser, redegjørelser o.l. som kan bekrefte/underbygge svar. 18

20 Vedlegg 6. Reflex Legge en link til dokument under mappen tilsyn. V.4-5 Barnehagemyndighetens egenvurdering - veiledning og tilsyn mai

Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering

Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering Disposisjon Ny veileder og egenvurderingsverktøy for barnehagemyndigheten Aktørene på barnehageområdet Lovgrunnlaget

Detaljer

Tilsynsplan. for barnehagemyndigheten i Færder kommune

Tilsynsplan. for barnehagemyndigheten i Færder kommune Tilsynsplan for barnehagemyndigheten i Færder kommune 1. Innledning Dette dokumentet inneholder Færder kommunes overordnede plan for myndighetsoppgaver knyttet til veiledning og tilsyn med Færderbarnehagene.

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 2015-2018 Vedtatt av Åmli kommunestyre 26.03.2015 Gjennomføring av tilsyn i Nettverk Øst Kommunen som tilsynsmyndighet

Detaljer

PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE

PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE 2014-2018 Revidert august 2014 PLAN FOR TILSYN ETTER LOV OM BARNEHAGER BALSFJORD KOMMUNE Kommunen som tilsynsmyndighet Kommunestyret har det øverste

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli Plan for tilsyn med r i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 2015-2018 Vedtatt; sak 15/ Kommunestyret den 12.03.2015 Gjennomføring av tilsyn i Nettverk Øst Kommunen som tilsynsmyndighet

Detaljer

Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Barnehageforum 31. oktober 2013, Solveig Bjørn

Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Barnehageforum 31. oktober 2013, Solveig Bjørn Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Barnehageforum 31. oktober 2013, Solveig Bjørn Disposisjon Fylkesmannens hjemmel for tilsyn Barnehageeiers ansvar Barnehagemyndighetens ansvar Fylkesmannens

Detaljer

Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte

Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte 1 Innholdsfortegnelse Kommunen som tilsynsmyndighet... 3 Lovgrunnlaget for tilsyn... 3 Hensikten med kommunens tilsyn:...

Detaljer

Overordnet plan for tilsyn av barnehager

Overordnet plan for tilsyn av barnehager Overordnet plan for tilsyn av barnehager Planen er godkjent av rådmannen juni 2016 (revidert 28.02.2019) INNHOLD Kommunen som tilsynsmyndighet... 3 Hensikten med kommunens tilsyn... 3 Lovgrunnlag for tilsyn...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Tema for tilsynet: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk

TILSYNSRAPPORT Tema for tilsynet: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk TILSYNSRAPPORT Tema for tilsynet: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk Meldal kommune 2018 Innholdsfortegnelse TILSYNSRAPPORT... 1 Kommunens plikt til å påse

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 2015-2018

Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 2015-2018 Plan for tilsyn med barnehager i kommunene Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli 2015-2018 VEDTATT AV RISØR BYSTYRE 19.02.2015, POLITISK SAK 35/15, ARKIVSAK 2015/228 Gjennomføring av tilsyn

Detaljer

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16 Tilsyn med barnehager i Aurskog-Høland kommune Lov om barnehager 8 og 16 Innhold 1.0 Formål...2 2.0 Sentrale lover, forskrifter og veiledere...2 3.0 Gjennomføring av tilsyn...3 3.1 Informasjon og veiledning...4

Detaljer

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019 Rennesøy kommune Notat 1 av 9 Vår dato Vår referanse Oppvekst og læring Vår saksbehandler Hege Totland, tlf. Til Ingunn Folgerø/Oppvekst og læring Kopi til Kommunal plan for tilsyn med barnehager - Rennesøy

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager

Plan for tilsyn med barnehager Plan for tilsyn med barnehager Innholdsfortegnelse 1 Formål...2 2 Bakgrunn...2 3 Lovgrunnlaget...2 3.1 Valg av virkemiddel...3 4 Rolleavklaring...3 5 Former for tilsyn og veiledning...4 6 Dokumenttilsyn...4

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

Vardø kommune ved rådmann Postboks Vardø TILSYNSRAPPORT

Vardø kommune ved rådmann Postboks Vardø TILSYNSRAPPORT Vardø kommune 18.01.17 ved rådmann Postboks 292 9951 Vardø TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehageloven: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lov om barnehager Vardø kommune 1 Sammendrag

Detaljer

Om kommunens tilsyn med barnehagene. Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller

Om kommunens tilsyn med barnehagene. Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller Om kommunens tilsyn med barnehagene Tromsø 18.november 2014 seniorrådgiver Remi A. Møller KOMMUNENS ROLLE barnehageeier barnehagemyndighet godkjenning tilsynsmyndighet veilede mv. Hva er tilsyn? Tilsyn

Detaljer

Fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø. Tilsyn

Fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø. Tilsyn Fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Tilsyn Tilsyn?????? Ansvarsfordeling Myndighetens ansvar 8 Eiers ansvar 7 Fylkesmannens ansvar 9 Ansattes ansvar Tilsynsmetode i utvikling Ny håndbok i metode for tilsyn

Detaljer

PLAN FOR TILSYN AV BARNEHAGER LOV OM BARNEHAGER 16

PLAN FOR TILSYN AV BARNEHAGER LOV OM BARNEHAGER 16 ENEBAKK KOMMUNE PLAN FOR TILSYN AV BARNEHAGER LOV OM BARNEHAGER 16 Revidert i 2018 Innhold Barnehagetilsyn Enebakk kommune 1 Bakgrunn...3 Lovgrunnlaget...3 Former for tilsyn...3 Dokumenttilsyn...4 Planlagt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet Skriftlig tilsyn Innhold

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Elverum kommune 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Elverum kommune... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Porsanger kommune ved rådmann Gunnar Lillebo Rådhuset 9712 Lakselv ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk som barnehagemyndighet kommunens tilsynsvirksomhet Porsanger kommune Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Kvænangen kommune Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunens tilsyn med virksomheter etter barnehageloven 16 jf. 8 Røst kommune 15.10.14 Innhold 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Røst kommune... 3 2.1. Fylkesmannens

Detaljer

Eidsvoll kommune PLAN FOR TILSYN

Eidsvoll kommune PLAN FOR TILSYN Eidsvoll kommune Kommunen som tilsynsmyndighet Jf. barnehageloven 16 PLAN FOR TILSYN Regler og rutiner Vedtatt i Hovedutvalg for skoler og barnehager 16.11.2010 1 INNHOLD 1. INNLEDNING s.3 2. EIDSVOLL

Detaljer

PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE

PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE PLAN FOR TILSYN I BARNEHAGENE Randaberg kommune 2015-2016 1 INNHOLD Kommunen som tilsynsmyndighet s.3 Hva tilsynet innebærer s.3 Plan for tilsyn s.5 Plan for tilsynsbesøk s.6 Delegasjon s.6 Uanmeldt tilsyn

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Kvalsund kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn

TILSYNSRAPPORT. Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn Sammendrag Tema og formål Tema for tilsynet er barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn. Det overordnede formålet med tilsynet er at det skal

Detaljer

STRATEGI FOR TILSYN MED BARNEHAGER

STRATEGI FOR TILSYN MED BARNEHAGER STRATEGI FOR TILSYN MED BARNEHAGER Innhold STRATEGI FOR TILSYN MED BARNEHAGER... 0 Innledning... 2 Rettslig grunnlag... 2 De ulike virkemidlene... 3 Delegering av myndighetsoppgaven... 4 Tilsynsnemnd...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Sarpsborg kommune 2017 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Sarpsborg kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Grue kommune 2017 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Grue kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

VEILEDER. Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune. Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8

VEILEDER. Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune. Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8 VEILEDER Tilsyn i barnehager i Aurskog-Høland kommune Kommunen som tilsynsmyndighet Barnehageloven 8 INNLEDNING Barnehagene spiller en viktig rolle i Aurskog-Høland kommune. Kommunens to hovedoppgaver

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - NY OVERORDNET TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE I KARMØY KOMMUNE

SAKSPROTOKOLL - NY OVERORDNET TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE I KARMØY KOMMUNE SAKSPROTOKOLL - NY OVERORDNET TILSYNSPLAN FOR BARNEHAGENE I KARMØY KOMMUNE Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 07.06.2017, saksnr. 21/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn på barnehageområdet. Barnehageloven 8, 10, 16 og 19 med forskrifter. Nesna kommune

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn på barnehageområdet. Barnehageloven 8, 10, 16 og 19 med forskrifter. Nesna kommune Tilsynsrapport Oppfølgingstilsyn på barnehageområdet Barnehageloven 8, 10, 16 og 19 med forskrifter Nesna kommune 20.02.2013 1. Innledning Fylkesmannen i Nordland har gjennomført skriftlig oppfølgingstilsyn

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager i Odda kommune

Plan for tilsyn med barnehager i Odda kommune Plan for tilsyn med barnehager i Odda kommune 2014-2017 Halland Marianne Odda kommune 18.02.2014 Innhold Innledning 3 Lovgrunnlag for å utføre tilsyn 4 Ansvar for tilsyn 4 Varsla tilsyn / meldte tilsyn

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Storfjord kommune 24. juni 2016 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1.

Detaljer

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune.

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Rennesøy kommune 2014

Detaljer

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav Fylkesmannen i Rogaland, 27.10.2014 Hvem er vi? Tilsynsavdelingen i Utdanningsdirektoratet representert ved Tone Øhrbom Yngvild Fløgstad Vårt

Detaljer

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGER. Os kommune Tolga kommune (vedtatt ) Tynset kommune

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGER. Os kommune Tolga kommune (vedtatt ) Tynset kommune PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGER Os kommune Tolga kommune (vedtatt 23.09.08) Tynset kommune Revidert utgave 2015 Innholdsfortegnelse 1 TILSYN MED BARNEHAGER 2 1.1 Lovgrunnlag 2 1.2 Hvem utfører tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Tranøy kommune Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tema for tilsynet : Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.

TILSYNSRAPPORT. Tema for tilsynet : Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. TILSYNSRAPPORT Tema for tilsynet : Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk Agdenes kommune 2018 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Kort om Agdenes kommune...

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE BYDEL GAMLE OSLO 2016 Innholdsfortegnelse: Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med Bydel Gamle

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Karasjok kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Hva er

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Samling for barnehagemyndigheten

Samling for barnehagemyndigheten FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen Samling for barnehagemyndigheten 26.april 2016 Erfaringer fra tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet fmhesysk@fylkesmannen.no Tilsyn fra Fylkesmannen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Gamvik kommune ved rådmann Ellen Beccer Brandvold Vevikveien 6 9770 Gamvik ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehageloven: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lov om barnehager Gamvik

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune ved rådmann Charles Hansen Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, herunder kommunens bruk av virkemidler for å påse regeletterlevelse i barnehagene,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Vadsø kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Vadsø

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rygge kommune 2017 Innhold Innhold...2 Sammendrag...3 1 Innledning...4 2 Om tilsynet med Rygge kommune...4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...4

Detaljer

Averøy kommune som barnehageeier og barnehagemyndighet

Averøy kommune som barnehageeier og barnehagemyndighet Averøy kommune som barnehageeier og barnehagemyndighet Rådmannen i Averøy, revidert februar 2016 1 Innhold 1. Kommunens roller og ansvarsforhold 3 2. Forholdet mellom veiledning og tilsyn 4 3. Innhold

Detaljer

Endringer i barnehageloven

Endringer i barnehageloven Endringer i barnehageloven Alta 13.11.16 Liv Hanne Huru 12 a Rett til plass i barnehage Barn som fyller ett år i september eller oktober Søkt om plass innen frist Plass i løpet av måneden barnet fyller

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tana kommune ved rådmann Jørn Aslaksen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, herunder bruk av virkemidler, opplysningsplikt til barneverntjenesten og godkjenning av barnehager Tana kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tema for tilsynet: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.

TILSYNSRAPPORT. Tema for tilsynet: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. TILSYNSRAPPORT Tema for tilsynet: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk Flatanger kommune 2018-2019 Sammendrag Fylkesmannen i Trøndelag har i perioden fra 12.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Hasvik kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Om

Detaljer

Tilsyn med barnehagemyndighetene. Halvdagssamling Barnehage- og utdanningsavdelingen Fylkesmannen i Østfold

Tilsyn med barnehagemyndighetene. Halvdagssamling Barnehage- og utdanningsavdelingen Fylkesmannen i Østfold Tilsyn med barnehagemyndighetene Halvdagssamling 08.12.16 Barnehage- og utdanningsavdelingen Fylkesmannen i Østfold Barnehageloven 8, første ledd Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE BYDEL SØNDRE NORDSTRAND 2017 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 1.1 Tema og formål...3 1.2 Gjennomføring...3

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse av regelverket i barnehagene. Etnedal kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Etnedal

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Tilsynsrapport Barnehage

Tilsynsrapport Barnehage -Nearegionen- Tilsynsrapport Barnehage Bakgrunn: Lov 17.juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) bestemmer at kommunen skal gi veiledning, samt påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

BARNEHAGEMYNDIGHETENS PLAN FOR TILSYN I ASKERS BARNEHAGER

BARNEHAGEMYNDIGHETENS PLAN FOR TILSYN I ASKERS BARNEHAGER BARNEHAGEMYNDIGHETENS PLAN FOR TILSYN I ASKERS BARNEHAGER Tilsyn etter barnehageloven Asker kommune er opptatt av at alle barnehagene i Asker er trygge, og drives profesjonelt og godt. Foreldrene skal

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Unjárgga gielda/nesseby kommune ved rådmann 9840 Unjárgga gielda/nesseby ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT - Barnehagemyndighetens virkemidler for å sørge for regelverksetterlevelse jf. barnehageloven 8 - Barnehagemyndighetens tilsyn med barnehagene jf. barnehageloven 16 - Barnehagemyndighetens

Detaljer

R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen

R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r 2 0 1 6 Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen Kommunens ansvar Barnehageloven 8 første ledd Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen

Detaljer

Kommunen som barnehagemyndighet - oppgaver og rolleforståelse - risikovurderinger, veiledning og tilsyn Yngvild Fløgstad, Utdanningsdirektoratet Hell

Kommunen som barnehagemyndighet - oppgaver og rolleforståelse - risikovurderinger, veiledning og tilsyn Yngvild Fløgstad, Utdanningsdirektoratet Hell Kommunen som barnehagemyndighet - oppgaver og rolleforståelse - risikovurderinger, veiledning og tilsyn Yngvild Fløgstad, Utdanningsdirektoratet Hell 12.04.2018 Litt om Utdanningsdirektoratet KD Utdanningsdirektoratet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Lenvik Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Tilsyn på barnehageområdet. SAS Bryggen 5. juni 2014

Tilsyn på barnehageområdet. SAS Bryggen 5. juni 2014 Tilsyn på barnehageområdet SAS Bryggen 5. juni 2014 1 Status Fylkesmannens tilsyn Fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Skole og barnehage felles oppdragsbrev/resultatområde tilsyn 2 stedlige

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rygge kommune 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Om tilsynet med Rygge kommune 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet 3 2.2 Tema for tilsyn 3

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE BYDEL ALNA 2017 Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag... 3 2. Om tilsynet med Bydel Alna... 5 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Skånland kommune 28. august 2015 Side 2 av 14 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3

Detaljer

System for tilsyn med barnehager i Rælingen

System for tilsyn med barnehager i Rælingen System for med barnehager i Rælingen Behandlet i kommunestyret 14.09.2016 Innhold 1 Formål...3 2 Bakgrunn...3 3 Lovgrunnlaget...3 4 Rolleavklaring...3 5 Forholdet mellom veiledning og...4 6 Ulike former

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Hammerfest kommune ved rådmann Leif Vidar Olsen Postboks 1224 9616 Hammerfest ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som tilsynsmyndighet og kommunens håndtering av regelverket om pedagogisk bemanning. Hammerfest

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Lyngen kommune 17. desember 2015 Side 2 av 15 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Askim kommune 2015 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Askim kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Risenga barnehage - aktiviteter

Risenga barnehage - aktiviteter Risenga barnehage - aktiviteter > Henvendelse fra foresatt mars 2017 hvordan få oversikt over økonomistyring? > Melding til barnehagemyndigheten fra PPT etter veiledning i barnehagen i mars 2017 > Åpning

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Søndre Land kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Søndre Land kommune... 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015 ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015 Barnehageloven Hobøl kommune Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Hobøl kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Barnehagen

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Randaberg kommune 2013 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndighet... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Formålet med tilsynet...

Detaljer

ID: Prosess Kultur og oppvekst Stab / Barnehagemyndighet / Tilsyn i barnehager Godkjent dato (Jan-Erik Norder (norja0811))

ID: Prosess Kultur og oppvekst Stab / Barnehagemyndighet / Tilsyn i barnehager Godkjent dato (Jan-Erik Norder (norja0811)) INNHOLD 1) INNLEDNING 2) LOVGRUNNLAGET TILSYN 3) TRE TILSYNSMODELLER 4) DOKUMENTTILSYN 5) SYSTEMRETTET TILSYNSBESØK Forberedelse Gjennomføring Rapportering og vedtak Avvik Merknad Oppfølging / lukking

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om styrer, jf. barnehageloven 17 Skien kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Skien kommune...

Detaljer

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGENE

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGENE PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGENE 2015-2018 INNHOLD: Kommunen som tilsyns Rutiner for tilsyn Plan med innhold for tilsyn perioden 2015-2020 Krav til innhold i årsplan Rapporteringsskjema brevtilsyn (vedlegg

Detaljer

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Sokndal kommune 19.2.2015

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Gjøvik kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Gjøvik kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT - Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om styrer jf. barnehageloven 17 - Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om barnehagens øvrige personale jf. 18 og forskrift

Detaljer

Plan for tilsyn i barnehager

Plan for tilsyn i barnehager Plan for tilsyn i barnehager Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Kommunen som tilsynsmyndighet 1.1 Hensikten med kommunens tilsyn 1.2 Lovgrunnlaget for tilsyn 2.0 Gjennomføring

Detaljer

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGENE 2012-2014

PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGENE 2012-2014 PLAN FOR TILSYN MED BARNEHAGENE 2012-2014 INNHOLD: Kommunen som tilsynsmyndighet Rutiner for tilsyn Plan for tilsyn perioden 2012-2014 Krav til innhold i årsplan Rapporteringsskjema brevtilsyn (vedlegg

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE Bydel Grorud 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Oslo kommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens plikt til å påse at barnehagene i Flekkefjord kommune driver i samsvar med barnehageloven

Detaljer

INNHOLD. Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold

INNHOLD. Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold INNHOLD Lov om barnehager (barnehageloven). Kapittel I. Barnehagens formål og innhold 1. Formål 2. Barnehagens innhold Kapittel II. Barns og foreldres medvirkning 3. Barns rett til medvirkning 4. Foreldreråd

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehage- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE BYDEL ULLERN 2015 Innholdsfortegnelse: Sammendrag... 3 Tema og formål...3 Gjennomføring...3 Avdekkede

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Eidsberg kommune 2016 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 5 2 Om tilsynet med Eidberg kommune... 5 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

TILSYNSRAPPORT LOKALSTYRE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Longyearbyen lokalstyre

TILSYNSRAPPORT LOKALSTYRE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Longyearbyen lokalstyre TILSYNSRAPPORT LOKALSTYRE SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Longyearbyen lokalstyre 10.juni 2013 Side 2 av 8 Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Hva er kontrollert i

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Jevnaker kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Jevnaker kommune... 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Fredrikstad kommune 2017 Innhold Innhold...2 Sammendrag...3 1 Innledning...4 2 Om tilsynet med Fredrikstad kommune...4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Gjesdal kommune Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8

TILSYNSRAPPORT. Gjesdal kommune Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 TILSYNSRAPPORT Gjesdal kommune 2017 Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Kommunens behandling av søknader om dispensasjon fra utdanningskravet

Detaljer