HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG"

Transkript

1 HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG FO-Studentene Oppdatert 27. september 2015

2 Innhold BRUK AV BOKEN... 4 OM FO-STUDENTENE... 5 Verv og oppgaver... 5 FO-Studentene i FO... 6 Lokallagets rolle... 6 Landsting, lokallagskonferanse og årsmøte... 6 Arbeidsutvalget (AU)... 7 Studentkonsulent ved forbundskontoret... 8 ETABLERE LOKALLAG... 9 Lete etter engasjement... 9 Årsmøte og valg av styre... 9 OM LOKALLAGSSTYRET...10 Hvordan organisere et styre?...10 Ansvarsfordeling...10 Leder...10 Nestleder...11 Økonomiansvarlig...11 Informasjons- og rekrutteringsansvarlig...11 Temakveldsansvarlig...11 Styremedlem...11 FO-Studentene og FOs fylkesavdeling...12 DRIFT AV LOKALLAG...12 Kontor...12 Temakvelder Eksempler på temaer...14 Eksempel på prosessen frem mot en temakveld...14 Rekruttering...14 Rekrutteringstips...15 Samarbeid med fylkesavdelingen...15 Kantinepolitikken fra idé til handling...16 Markedsføring Hvordan nå frem?...16 Økonomi...16 Andre tips og råd...17 Attest etter endt årsmøteperiode

3 Ansvarsfordeling for attester mellom lokalt og sentralt nivå...17 Eksempel på Attest...18 HANDLINGSPLAN, BUDSJETT OG REGNSKAP...19 Handlingsplan...19 Eksempel på Handlingsplan...20 Budsjett...21 Eksempel på Budsjett...21 Regnskap...21 Eksempel på Regnskap...22 Søknad om midler...22 ORGANISASJONSKART

4 BRUK AV BOKEN Dette er en håndbok for FO-Studentenes lokallag og skal være en ressursperm for det enkelte lokallag. I boken finner du informasjon om hvordan man oppretter lokallag, sammensetning og arbeid i et lokallagsstyre og hvordan et lokallag kan drives. Tanken er at det skal være en stadig oppdatering av håndboken, slik at innholdet til enhver tid er aktuelt for FO- Studentene og for lokallagene. 4

5 OM FO-STUDENTENE Verv og oppgaver Sentralt Leder Har ansvar for den daglige driften av FO-Studentene, herunder forberedelser til gjennomføring av samlinger, bevilgning av midler til lokallagene, utarbeidelse og oppfølging av handlingsplan, politisk program og budsjett. Leder representerer FO-Studentene i FOs landsstyre med tale-, forslags- og stemmerett. Nestleder Er leders stedfortreder og hjelper til med den daglige driften av FO-Studentene Nestleder representerer FO-Studentene i FOs landsstyre med tale- og forslagsrett. Studentrepresentant til profesjonsrådet for Barnevernspedagoger Sosionomer Vernepleiere Tre studenter fra hver sin utdanning er studentrepresentanter for sine respektive utdanninger inn i profesjonsrådene. I tillegg jobber de med arbeidsoppgaver fordelt ut fra FO-Studentenes handlingsplan for det inneværende året. Studentrepresentant til Velferdsviterutvalget Velferdsviterstudenten i arbeidsutvalget er studentrepresentant for sin utdanning inn i velferdsviterutvalget. _ I tillegg jobber representanten med arbeidsoppgaver fordelt ut fra FO-Studentenes Handlings fra FO-studentenes handlingsplan for det inneværende året. 5

6 FO-Studentene i FO FO-Studentene er ikke en egen organisasjon, men en organisering av studentmedlemmene i FO. FO-Studentene har egne vedtekter, egen handlingsplan, egne tillitsvalgte og et eget politisk program. FO-Studentene har egne budsjettmidler, som disponeres i samsvar med prioriteringer i organiseringens handlingsplaner. FO-Studentene er representert i FO både lokalt og sentralt, og har på denne måten mulighet til å påvirke FO sine politiske prioriteringer. FO-Studentene har Egne vedtekter Revideres hvert 2. år (oddetallsår) Eget politisk program Utformes hvert 2. år (partallsår) Egen handlingsplan Utformes hvert år Eget budsjett Vedtas av Landsstyret i FO Lokallagets rolle «Å engasjere seg i et lokallag gir mulighet for faglig og politisk påvirkning på eget utdanningssted!» Medlemmer ved høgskole/universitet kan danne et lokallag. For å danne et lokallag bør man ha minst tre personer til et lokallagsstyre; leder, nestleder og økonomiansvarlig. Lokallagene er FO-Studentenes viktigste ledd. Gjennom den lokale organiseringen ønsker FO- Studentene å holde en tett kontakt med den enkelte student ved det enkelte utdanningssted. FO og FO-Studentene er en arena der studentene har mulighet til å fremme og påvirke viktige politiske saker lokalt og sentralt. Landsting, lokallagskonferanse og årsmøte Landstinget er FO-Studentenes høyeste organ og består av en representant fra hver linje ved hvert studiested. Det er under landstinget vi foreslår, diskuterer og vedtar saker. Hvert landsting starter med valg av ordstyrer, møteleder, redaksjonskomité, tellekorps osv. Disse representantene møtes en gang hver høst og en gang hver vår, i forbindelse med årsmøte og lokallagskonferanse. 6

7 Lokallagskonferansen som blir arrangert på våren er både et landsting og en faglig og politisk konferanse. Den arrangeres av et lokallag i samarbeid med FO-Studentenes Arbeidsutvalg. Årsmøtet blir arrangert på høsten og består stort sett kun av landsting. Det er på årsmøtet at FO- Studentene velger nytt arbeidsutvalg og ny valgkomite. På årsmøtet vedtas vedtekter, politisk program, handlingsplan, uttalelser og andre saker som legger føringer for hvordan FO-Studentene skal styres, hva vi skal mene og hvordan vi skal organiseres. Arbeidsutvalget (AU) FO-Studentenes Arbeidsutvalg er ansvarlig for FO-Studentenes daglige bedrift. Det består av 6 personer; Leder, nestleder og fire studentrepresentanter fra barnevernspedagog-, sosionom-, vernepleier- og velferdsviterutdanningen. For mer informasjon om hva den enkelte representant er ansvarlig for, se side 5. AU møter minst syv ganger i løpet av et år. De forbereder saker og innkaller til FO- Studentenes årsmøte, lokallagskonferanse og leder- og nestledersamling. De representerer og fronter også FO-Studentenes standpunkt i samsvar med politisk program og handlingsplan. AU Fra venstre: Rune Mikkelvik, Ingrid Rabbe, Anel Sadzak, Marthe Kjellin (foran), Line Bekkelund og Maria Gulbrandsen 7

8 Studentkonsulent ved forbundskontoret Studentkonsulenten ved forbundskontoret har ansvar for den administrative daglige driften av FO-Studentene og er behjelpelig med avklaring av ulike spørsmål og problemstillinger. Studentkonsulenten er arbeidsutvalgets saksbehandler som mottar forespørsler på deres vegne og tilrettelegger alt det praktiske for FO-Studentene og arbeidsutvalget. Studentkonsulenten ved forbundskontoret er Sunniva Roumimper Sunniva Roumimper Besøksadresse: Mariboesgate OSLO Sentralbord FO: Mobil: E-post: 8

9 ETABLERE LOKALLAG Lete etter engasjement Det finnes mange engasjerte studenter med gode ideer i studentmassen og disse er uvurderlige for et lokallag. Dersom man går sammen og jobber for et felles mål kan disse ideene raskt bli realisert. Å være en del av FO-Studentene er inspirerende, spennende og nyttig! Årsmøte og valg av styre Det er på et årsmøte at et lokallagsstyre blir valgt. Det er det forrige lokallagsstyrets ansvar å kalle inn til årsmøte. Dersom det ikke er noe lokallag ved din skole er det opp til fylkesavdelingen å kalle inn til et årsmøte sammen med de studentene som ønsker å starte et lokallag. Alle FO-Studentmedlemmer på skolen har stemmerett. Det nyvalgte styret sitter frem til neste årsmøte. Det er viktig å finne nye medlemmer som kunne tenke seg å sitte i lokallagsstyret i god tid før lokallagets årsmøte. Dette for å sikre at det gode arbeidet kan videreføres. Sammensetningen av et styre varierer fra skole til skole. Etter FO-Studentenes vedtekter så bør det være minst tre medlemmer i styret; leder, nestleder og økonomiansvarlig. Dette for å sikre trygg økonomisk styring og god arbeidskapasitet for styret. Det kan være lurt å holde årsmøte i tilknytning til en temakveld, med faglig innhold. Et spennende tema som trekker studenter og matservering utgjør et godt grunnlag for å slå av en prat og motivere folk til å engasjere seg og stille til valg. OBS! Personvalg fra årsmøtet skal sendes studentkonsulenten innen 3 uker etter møtet. Se side 8 for kontaktinfo til studentkonsulenten. Det oppfordres også å sende inn referat fra øvrige møter. 9

10 OM LOKALLAGSSTYRET Hvordan organisere et styre? Det viktigste å tenke på, og som også gjør det lettere for et lokallag å overleve uteksamineringenes løp, er at det alltid bør være representanter fra 1. og 2. året. På den måten forsvinner ikke lokallaget sammen med ferdigutdannede studenter. Det er også lurt å tilstrebe seg representanter fra alle studieretningene på skolen. Noen skoler har bare en av utdanningene hos seg, mens andre har alle fire. Dersom dere klarer å ha minst en representant fra alle utdanningene vil behovene til hvert fag bli ivaretatt. Det kan være lurt å oppnevne egne «ansvarlige» for hvert sitt område. Altså en som er temakveldsansvarlig, som er ansvarlig for planleggingen og gjennomføringen av temakvelder. Et annet eksempel kan være informasjons- og rekrutteringsansvarlig, som har ansvar for markedsføring, stand og verving av nye medlemmer. Det er allikevel viktig å merke seg at disse kun er ansvarlige for sine områder. De skal ikke måtte gjøre jobben alene, og heller ikke bestemme helt selv alt innenfor dette området. Hele styret støtter hverandre der det er behov, slik at ingen føler de drar lasset helt alene. Ansvarsfordeling Leder Leder har hovedansvaret for lokallaget og er ofte pådriver for at ting skal bli gjort. Som leder er det veldig viktig å kunne delegere styrets oppgaver til andre aktive medstudenter. Leder fungerer som møteleder på lokallagets styremøter og medlemsmøter. Som lokallagsleder bør man ha oversikt over hva som skjer i lokallaget, dette inkluderer også økonomi. Det er også viktig for en lokallagsleder å holde seg oppdatert i hva som skjer i FO for øvrig. Derfor er lederen gjerne bindeleddet mellom FO-Studentenes Arbeidsutvalg og fylkesavdelingen. 10

11 Nestleder Nestleder er lederens høyre hånd og nærmeste støttespiller og fungerer som leder når leder ikke kan delta på møter. Det er viktig å holde seg oppdatert på lederens arbeidsoppgaver og kan steppe inn for leder når det trengs. Økonomiansvarlig Økonomiansvarlig skal planlegge og følge opp lokallagets økonomi gjennom budsjett og regnskap. Har også en særs viktig oppgave med å holde orden på bilag (kvitteringer). Økonomiansvarlig oppfordres til å søke hjelp og støtte fra fylkesavdelingen. Det ligger til økonomiansvarlig å søke midler fra FO-Studentene sentralt og fylkesavdelingen, ved behov. Se side 22 for informasjon om søknad. Informasjons- og rekrutteringsansvarlig Har det overordnede ansvaret for at informasjon om lokallaget kommer ut til studentene ved læringsstedet. Dette kan være info som for eksempel lokallagsmøter, temakvelder eller annet. I tillegg har informasjons- og rekrutteringsansvarlig ansvar for å koordinere rekrutterings- og verveopplegget på sin skole gjennom stand, besøk i klasser og ved å sikre at lokallaget har nok materiell tilgjengelig etc. Temakveldsansvarlig Har hovedansvaret for temakvelder. Innebefattet å booke egnede lokaler, ta kontakt med foredragsholdere, legge til rette for foredragsholder, kjøpe innledergaver osv. Det kan være nyttig for en temakveldsansvarlig å opprette en egen «komité» som kan støtte han/henne i arbeidet med å finne passende tema, innleder, booke rom osv. Styremedlem Et styremedlem har ikke et spesifikt ansvarsområde annet enn å delta på styremøter. Deltar på styremøter og kan sitte i komiteer, råd og utvalg i lokallaget og fylkesavdelingen. Er også styrets arbeidsressurs som kan bidra med å planlegge og gjennomføre arrangement. 11

12 FO-Studentene og FOs fylkesavdeling FO-Studentene har, jf. FOs vedtekter, to plasser i fylkesavdelingens styre og representantskap. Det kan også være lurt å velge vara for å sikre at FO-Studentene alltid er representert. Her vedtas viktige saker for FO og FO-Studentene. Dette er dermed en gyllen mulighet for FO-Studentenes lokallag å påvirke fylkesavdelingen, så vel som søke støtte og hjelp. DRIFT AV LOKALLAG Det er helt opp til det enkelte lokallag hva de ønsker å fokusere på. Allikevel ser vi av erfaring at det er temakvelder som er det mest populære tilbudet et lokallag kan tilby. I tillegg til dette er det fremste formålet for et lokallag å være bindeleddet mellom studentmedlemmene på skolen og FO og FO-Studentene sentralt. Målene et lokallagsstyre setter seg for sin drift bør være oppnåelige og synlige. Det er alltid godt å kunne vise til at man har gjort og gjennomført noe konkret og håndfast. Kontor Det er lurt å kontakte campusansvarlige på skolen og spør om FO-Studentenes lokallag kan disponere et kontor, eller dele det med en annen organisasjon. På den måten har lokallaget et sted de kan oppbevare materiellet sitt, samt ha et sted å jobbe/holde styremøter. I tillegg kan lokallaget ha fast «kontortid» hvor studentene kan oppsøke lokallaget ved spørsmål, tips eller ønsker for arrangementer/saker. Har ikke skolen tilgjengelige rom for et slikt kontor, kan dere spør om de har lagerplass for materiellet deres, slik at dere slipper å oppbevare det hjemme. 12

13 Temakvelder En fin måte for lokallaget å markedsføre seg på, er å arrangere tema kaféer/temakvelder/allmøter. Disse kan fungere som et supplement til undervisningen og er en fin mulighet til å kombinere faglig og sosial aktivitet. Tanken er at man gjennom disse arrangementene kan sette fokus på faglige temaer som er mangelfullt dekket i pensum og undervisning, samt stimulere til politiske debatter og sette aktuelle saker på dagsorden. Ofte finner man kompetent fagpersonell i kommune, fylkeskommune og på utdanningsstedet. FO-avdelingen i fylket har gjerne oversikt over aktuelle innledere. Man kan også velge å vise en film og legge til rette for en diskusjon rundt temaet etterpå, enten med en egen fagperson eller at en i lokallagsstyret stiller spørsmål som fører til debatt. Fylkesavdelingene arrangerer i tillegg en del kurs, konferanser og fagdager. Disse har studentene full mulighet til å delta på, som medlemmer av FO. 13

14 Eksempel på temaer Av erfaring er det gjerne tabutemaer som trekker flest personer til en temakveld, i tillegg til matservering eksempelvis pizza. Ekstreme politiske holdninger Selvmord Forelske seg i sin klient Incest og seksuelle overgrep Barnemishandling Menneskebibliotek, ved Norsk Folkehjelp Ungdom og rusproblematikk Arbeid med pårørende Psykiatriske diagnoser, bipolar lidelse, schizofreni, etc. Fattigdom Ensomhet Rosa Kompetanse ikke alltid hetero Tvang og Makt Eksempel på prosessen frem mot en temakveld Velg et tema Finn aktuell foredragsholder/film/innleder til debatt etc. Avtale tid og evt. pris for foredraget Finne passende lokaler og gjøre dette i stand Lage og sende ut innbydelse (f eks Facebook) og plakater og markedsføre arrangementet Kontakt fylkesavdelingen så de er informert om arrangementet BRUK FONTENE! FO-Studentene har gratis annonseplass i Fontene. Sørge for at alt av teknisk utstyr er i orden: PC, kabler, mikrofon etc. Kjøpe innledergave Pass på å ha vann tilgjengelig for innledere Rekruttering FOs fylkesavdelinger og FO-Studentenes lokallag får hver vår tilsendt en årsplan for rekrutteringsarbeidet i FO. Det er FO-avdelingenes ansvar å kontakte FO-Studentenes lokallag for å planlegge rekrutteringsarbeidet. Rekrutteringsmateriell blir sendt ut fra FO sentralt i slutten av juni eller i starten av august hvert år. Materialet blir sendt til FOs avdelinger som igjen tar kontakt med lokallaget ved studiestedet. Studentene oppfordres til å delta aktivt i rekrutteringsarbeidet i studiemiljøet. 14

15 Rekruttering handler en del om å «selge» FO-Studentene. Informer folk om hvilke fordeler de får som medlemmer. Alt som er av nytteverdi for den enkelte student blir viktig å hente fram i denne sammenheng: et tillitsvalgtapparat som billig «forsikringsordning» i studie- og arbeidslivet, tidsskriftene Fontene og Fontene forskning, faglig utbytte, nettverksbygging som kan være nyttig for jobbsøking etter endt utdanning m.m. I forbindelse med temakvelder og andre arrangementer kan det være lurt med en stand på studiestedet der studentene kan melde seg inn eller henvende seg for mer informasjon. Lokallaget bør også få seg en egen oppslagtavle, der informasjon om aktiviteter kan annonseres og oppdatering på saker styret jobber med kan henges opp. Rekrutteringstips Synlighet! Sett opp stands med info om FO-Studentene. Del ut brosjyrer, FOpins, penner, etc. De som melder seg inn der og da, kan for eksempel bli belønnet med en FO-sekk. Gå inn i klassene og informer om FO-Studentene og lokallaget. Avtal med timelærer på forhånd. Del ut innmeldingsbrosjyrer/ mapper med FO-info og effekter. Arrangement som er åpent for alle der det blir delt ut FO-effekter og innmeldingsbrosjyrer. Snakk med fylkesavdelingen. De kan gi mange gode tips, råd, verveartikler, brosjyrer, etc. Det er fylkesavdelingen som til sjuende og sist har hovedansvaret for rekruttering. Kanskje det går an å lage en avtale med fylkesavdelingen der lokallaget får en slags godtgjøring for hver student lokallaget rekrutterer? Samarbeid med fylkesavdelingen FOs fylkesavdelinger har et særlig ansvar for å utvikle og drive et effektivt lokalt apparat i FO. Dette innebærer både etablering av klubber på arbeidsplassene og studentlokallag på studiestedene, samt skolering. Avdelingene har også et særlig ansvar for å drive med rekrutteringsarbeid, jf. FOs vedtekter 12.3: Avdelingene har følgende hovedoppgaver: pkt. 1. Verve medlemmer til organisasjonen, herunder studenter ved grunnutdanningene. Sørg for å etablere et godt samarbeid med avdelingen. Studentene representerer en positiv ressurs som fylkesavdelingene har god nytte av. En arbeidsdeling med hensyn til rekruttering, temakafeer og andre markeringer er nyttig både for studentene og for avdelingene. Studentene kan også se avdelingen som en ressurs når man skal holde kurs og som innledere i debatter og på temakafeer. Studentene er også representert i fylkesavdelingens styre jfr i FOs vedtekter: «(...) FO-Studentene velger 2 representanter til fylkesavdelingsstyret, hvorav den ene 15

16 har tale- forslags- og stemmerett. Den andre representanten har tale- og forslagsrett. (...)». Disse to sitter automatisk i fylkesavdelingenes representantskap i tillegg til en egen studentrepresentant. Kantinepolitikken fra idé til handling En måte å få fatt i dette fenomenet på kan være å henge opp en godt synlig postkasse til lokallagets styre på studiestedet, og kanskje legge ut noen blokker og penner så folk kan skrive ned tips og gode ideer. Dette kan også bidra til at lokallagstyret jobber med saker som studentene på skolen er opptatt av, noe som igjen kan føre til et aktivt lokallag. Finn ut hva som passer best for akkurat deres lokallag og skole, for å kunne hente inn forslag fra medlemsmassen på skolen. På den måten kan dere også bli enda bedre representanter for studentene. Markedsføring Hvordan nå frem? Gjør aktiviteten synlig! Bruk ALLE medier i forkant av arrangementer. Heng opp plakater og benytt dere av felles e-post, studentkalender, I ts Learning, Fronter, Facebook, FO- Studentenes hjemmeside, studiestedets hjemmesider osv. Avdelingens intern-avis kan også være et sted man kan annonsere aktiviteter som studentene setter i gang. Kanskje kan det være interessant for yrkesaktive medlemmer i fylkene å involvere seg? Bruk også gjerne FO sine tidsskrift Fontene, her kan man nå ut til medlemmer i hele landet. Benytt gjerne bilder og illustrasjoner for å vekke oppmerksomheten til studentene. Husk at det er en frist for å sende inn til Fontene, så sjekk dette først og send inn så tidlig som mulig! Det kan også være en idé å skrive til lokale studentaviser når man har holdt en vellykket fagkveld eller et bra kurs. Dette kan inspirere flere til å delta neste gang! Økonomi FO-Studentenes lokallag rundt om i landet har i dag forskjellig praksis på hvordan de håndterer sine økonomiske midler. Noen har egen konto i banken som overføres fra økonomiansvarlig til økonomiansvarlig. Andre lokallag har sin egen post i budsjettet til fylkesavdelingen sin og sender alle sine faktura og bilag til fylkesavdelingen for behandling. Se side for utforming av budsjett og regnskap. 16

17 Alle lokallag har mulighet til å søke FO-Studentenes Arbeidsutvalg om mer midler til lokallagsaktivitet. Se side 22 for mer informasjon om en slik søknad. Andre tips og råd Bruk engasjementet der dere finner det. Vær til stede når noe skjer og vær synlige. Hold temakvelder like etter forelesninger, slik at studentene ikke må vente Vær et uforpliktende tilbud for studentene Søk om sponsormidler der det går an (skolen, frivillige organisasjoner, lokale bedrifter etc.) Utfordre lærerne til å delta på arrangementene deres Ikke gjør ting for vanskelig eller innviklet Ha gjerne samarbeid med andre studenter, studentorganisasjoner og linjeforeninger! Attest etter endt årsmøteperiode Å være tillitsvalgt i FO-Studentene er for de fleste en verdifull erfaring i det senere møtet med arbeidslivet. Det er derfor viktig å lage attester på utført verv når dette går mot sin avslutning Bekreftelse av verv bør inneholde følgende punkter: Dato Navn Fødselsdato Beskrivelse av organisasjonen Presisering av vedkommende sitt verv; innhold, ansvar, tidsperiode. Underskrift Attester må alltid skrives på FO-Ark! Disse kan fås hos avdelingene, eller bli tilsendt av studentkonsulenten. Ansvarsfordeling for attester mellom lokalt og sentralt nivå Bekreftelser på tillitsverv til medlemmer i lokallagsstyret, samt andre råd og utvalg på lokalt nivå, skrives av lokallagets leder. Bekreftelser på tillitsverv for lokallagets leder og for de sentrale studenttillitsvalgte (Arbeidsutvalget) skrives av Studentkonsulent i FO Sentralt ved henvendelse. 17

18 Eksempel på Attest Bekreftelse av verv i FO-Studentene Gjeldende for: Navn, født: fødselsdato FO-Studentene ble opprettet , og er en studentorganisering for barnevernspedagog-, sosionom-, vernepleier- og velferdsviterstudenter i Fellesorganisasjonen (FO). FO-Studentene arbeider for en bevisstgjøring omkring faglige og etiske utfordringer som utdanningene og yrkesfeltene står overfor. FO-Studentene skal arbeide for en stadig forbedring av det studietilbudet som gis ved de aktuelle bachelorutdanningene, slik at studentene har en best mulig kompetanse i møtet med yrkeslivet. FO-Studentenes hovedaktivitet drives ut fra lokallagstyret etablert ved det enkelte studiested. Lokallaget består av et styre og alle studentmedlemmene av FO ved studiestedet. Lokallagsstyret arbeider for å fremme det faglige og sosiale engasjementet blant studenter ved utdanningsstedet. Navn har hatt følgende verv i FO-Studentene: Verv for FO-Studentenes lokallag ved Høgskolen/Universitetet i sted i perioden tidsrom vervet har vart. Navn har i denne perioden vært med på å lage et system for føring av regnskapet for lokallaget ved Høgskolen/Universitetet i sted. Med vennlig hilsen Navn Lokallagsleder 18

19 HANDLINGSPLAN, BUDSJETT OG REGNSKAP Handlingsplan, budsjett og regnskap er lokallagets redskap for orden og struktur på de formelle sidene ved lokallagsdrift. Disse legger også grunnlaget for et lokallag å søke driftsmidler fra FO-Studentene Sentralt, så det letter arbeidet betraktelig å utforme disse så fort som mulig. Handlingsplan Handlingsplanen er en oversikt over, eller plan for, hvilke aktiviteter lokallaget skal gjennomføre i løpet av et semester/år. Det anbefales på det sterkeste å lage en handlingsplan da denne stadfester aktiviteter, ansvar og tidspunkt for gjennomføring. En handlingsplan utformes av lokallagsstyret i starten av virkeperioden, eller før om mulig. Et nytt styre vil kunne utforme en handlingsplan for inneværende periode, men den kan også vedta en handlingsplan for neste periode. Styret kan også lage en plan som overlapper det neste styres periode da denne kan være en veileder og støtte for et helt nytt styre. Poenget med å lage planer tidlig er at lokallaget kan komme tilbake etter sommer- eller juleferien og starte opp med ferdiglagde planer. Dette letter lokallagsstyrets arbeid betraktelig. 19

20 Eksempel på Handlingsplan Hva? Når Hvem? Hvordan? Inviterte Styremøte Hele styret Leder kaller inn. Hele styret Alle forbereder seg godt! Temakveld Temakveldsansvarlig Temakveldansvarlig innkaller til møte i temakveldkomiteen og forbereder temakvelden Alle medlemmer og studenter ved BSVutdanningene etter rutinene i Lokallagshåndboka Styremøte Alle Leder kaller inn. Alle forbereder Hele styret Styremøte FO avd De to representantene seg godt! De to representantene fokuserer på studentene i sakspapirene og møter. Sender vara dersom de ikke kan Styremøte Leder kaller inn. Alle forbereder seg godt! Filmkveld Temakveldansvarlig innkaller til møte i temakveld komite og forbereder filmkveld etter rutinene i lokallagshåndboka Lokallagskonferanse Styret velger våre representanter og melder dem på. Så representerer disse skolen vår på lokallagskonferansen! FO-Studentenes to representanter til fylkesavdelingens styre Hele styret Kun medlemmer! 2 fra hver linje ved vår skole. Vi velger hvem. Lag gjerne deres eget oppsett som kan passe for dere. For eksempel med «forberedt innen», «Samarbeidspartnere» etc. 20

21 Budsjett Et budsjett er en oversiktlig fremstilling av lokallagets tilgjengelige økonomiske midler. Medberegnet er innskudd fra FO-Studentene Sentralt og eventuell støtte fra fylkesavdelingen, sponsorer eller andre aktører. I et budsjett skal det fremkomme økonomiske prioriteringer for de samlede økonomiske midlene. Disse skal fordeles ut på forskjellige «poster». Disse kan for eksempel være styremøter, stand, materiell, arrangementer, reiseutgifter osv. Eksempel på Budsjett HVA? INN UT FO-Studentene Sentralt Fylkesavdelingen Styremøter 800 Temakvelder Stand Sum Regnskap Regnskapet til lokallaget skal inneholde de faktiske utgiftene lokallaget har hatt på de ulike postene. Noen ganger koster ting mer enn forventet, andre ganger koster det mindre. Allikevel er det veldig viktig å dokumentere alt sammen. Husk derfor alltid kvitteringer! Dette er nødvendig både for å lettere kunne føre regnskap, men også for å kunne godkjenne tilbakebetaling når man har lagt ut og for å få regnskapet godkjent i ettertid ved en eventuell revisjon. Et regnskap kan lett føres ved siden av budsjettet, slik vist i Eksempel på Regnskap: 21

22 Eksempel på Regnskap HVA? INN UT Regnskap FO-Studentene Sentralt Fylkesavdelingen Styremøter Temakvelder Stand Sum Søknad om midler Lokallaget har muligheten til å søke om midler til drift av lokallaget ved å sende en søknad til FO- Studentenes Arbeidsutvalg via Studentkonsulenten i FO. Det kan søkes om et beløp slik at maks beløp på lokallagskontoen er kr 6000,-. Med i søknaden skal det vedlegges budsjettoversikt, kontoutskrift fra lokallagets konto som viser dato tilnærmet lik den samme som søknaden merkes med og regnskapet for foregående periode/semester. I tillegg skal det forekomme en detaljert plan for hva midlene skal brukes til. 22

23 ORGANISASJONSKART FO-Studentene Valgkomite Landsting Arbeidsutvalg Landsting er FO-Studentenes høyeste organ. Det skal årlig avholdes to landsting, ett i forbindelse med årsmøtet i høstsemesteret og ett i forbindelse med lokallagskonferansen i vårsemesteret. Valgkomiteen velges ved alminnelig flertall av landstinget og skal bestå av 3 medlemmer. Valgkomiteen bør være representative for FO-Studentenes ulike utdanningsinstitusjoner og studieretninger. Ingen i valgkomiteen kan stille i valg i AU uten benkeforslag og at de trekker seg fra valgkomiteen. Valgkomiteen kan supplere seg selv ved frafall. Valgkomiteen har taushetsplikt. Arbeidsutvalget er FO-Studentenes utøvende organ, og høyeste organ mellom 23

24 landstingsmøtene. AU skal særlig iverksette landstingets vedtak, representere FO-Studentene utad og holde regelmessig forbindelse med lokallagene. FELLESORGANISASJONEN (FO) Landsmøtet (fram til 2015 Kongressen) avholdes hvert 4. år og består av 157 delegater fra FO-avdelingene, 12 studentdelegater og landsstyrets medlemmer. Landsstyret består av Arbeidsutvalget og kongress/landsmøtevalgte representanter fra avdelingene. I tillegg tiltrer ansattes representant, en representant for velferdsviterutvalget og to representanter fra FO-Studentene landsstyret. Arbeidsutvalget består av forbundsleder, nestleder og tre medlemmer med profesjonslederansvar. Alle velges av Kongressen/Landsmøtet. Ansattes representant møter med tale- og forslagsrett når dette organet behandler saker som angår de ansatte. I tillegg møter administrativ leder på møtene. 24

25 Kontrollkomiteen velges av kongressen/landsmøtet og skal påse at de organisatoriske og økonomiske disposisjoner som gjøres er i samsvar med vedtekter og vedtak. Valgkomiteen velges av kongressen/landsmøtet og skal foreslå kandidater til de ulike vervene i forbundet. Yrkesetisk råd velges av kongressen/landsmøtet og skal bestå av 3 medlemmer og 1 varamedlem fra hver seksjon. I tillegg oppnevnes to eksterne medlemmer. Profesjonsrådene leder FOs seksjoner; barnevernspedagogseksjonen, sosionomseksjonen og vernepleierseksjonen. Profesjonsrådene velges av landsstyret og består av inntil 8 medlemmer. FO-Studentene velger en representant fra respektiv utdanning. Rådgivende utvalg Landsstyret kan sette ned rådgivende utvalg som skal innhente kunnskap, utrede og gi råd. Velferdsarbeiderutvalget skal rådgi når det gjelder profesjonsinteressene for de medlemmene som har sin bacheloreksamen i Velferdsfag eller Arbeids- og velferdsforvaltning. Faggrupper Landsstyret kan opprette landsomfattende faggrupper. Disse er åpne for medlemmene innenfor en spesiell sektor, for eksempel innenfor kriminalomsorgen eller somatiske sykehus. Godkjenningsutvalg for de respektive seksjonene administrerer FOs godkjenningsordninger. Godkjenningsutvalgene oppnevnes av Landsstyret. 25

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert 26. mars 2017

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert 26. mars 2017 FO-Studentene Oppdatert 26. mars 2017 HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG Innhold BRUK AV BOKEN... 4 OM FO-STUDENTENE... 5 Verv og oppgaver... 5 FO-Studentene i FO... 6 Landsting, lokallagskonferanse og

Detaljer

Sak 8.2.9 FO-Studentene

Sak 8.2.9 FO-Studentene Sak 8.2.9 FO-Studentene Forslag 8.2.9.1 Forslagsstiller: landsstyret Følgende vedtektsendringer vedtas: Endring i eksisterende 7, 5. ledd: FO-Studentene velger på sitt landsting, av og blant sine medlemmer,

Detaljer

Saksliste FO-STUDENTENES AU-MØTE,

Saksliste FO-STUDENTENES AU-MØTE, Saksliste FO-STUDENTENES AU-MØTE, 02.-04.10.2015 TIDSRAMME Fredag 02. okt kl. 10.00 til Søndag 04. okt kl. 18.00 Forfall fredag: Line Bekkelund Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 7.-11. august Sted:Athen

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 7.-11. august Sted:Athen Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 7.-11. august Sted:Athen TIDSRAMME Fredag 7.-11. august Dagene vil bestå av møtevirksomhet, felles måltider og aktiviteter. Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak

Detaljer

PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE

PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE PROGRAM LOKALLAGSKONFERANSE Fredag 27. september 13.00 Lunsj 14.00 Velkommen ved Anel Sadzak Presentasjon av AU og valgkomite Informasjon v/studentkonsulent 14.15 Icebreakers 16.45 Cafébord 17.00 Slutt

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Sted: Møtet ble avholdt i forbundskontorets lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo, se kart:

Sted: Møtet ble avholdt i forbundskontorets lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo, se kart: PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 7. 9. OKTOBER 2011 Sted: Møtet ble avholdt i forbundskontorets lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo, se kart: http://www.fo.no/forbundskontoret/category119.html. Møteramme:

Detaljer

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015

VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 Lokallagskonferansen i Sandnes(2012) VELKOMMEN TIL FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE 2015 12.-14. juni på Gardermoen utenfor Oslo FO-Studentenes arbeidsutvalg (AU) og lokallaget ved Diakonhjemmets Høgskole

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE 10. mars 2016 Thon hotell Harstad TIDSRAMME Torsdag 10.03.2016 17.30 20.30 Arbeidsutvalget (AU) 2016 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Maria Gulbrandsen

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I TILKNYTNING LOKALLAGSKONFERANSEN 2.-4.4.2014 TIDSRAMME Onsdag 2. April 2014 kl 1800-2100. (ved behov og mulighet) Torsdag 3. April 2014 kl 1000-1800. Fredag 4. April

Detaljer

LOKALLAGS HÅNDBOK ELVANE MØTAST. Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod.

LOKALLAGS HÅNDBOK ELVANE MØTAST. Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. LOKALLAGS HÅNDBOK ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvar ikkje so lett i steinane: Turrskodd skal

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015

Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 Protokoll FO-STUDENTENES AU-MØTE, 11.-12.04.2015 TIDSRAMME Lørdag 11. april kl. 10.00-16.00 Søndag 12. april kl. 10.00-16.00 Arbeidsutvalget (AU) 2015 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Seksjonsrådet

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret.

Fylkesavdelingsstyret sammensettes slik at ingen seksjon har flertall alene. Annen sammensetning krever dispensasjon fra landsstyret. FO Nordland Oversikt over ledige verv i styret og utvalg til Årsmøtet 2016 FYLKESSTYRET Fra vedtektene 11.6 Fylkesavdelingsstyret er fylkesavdelingens utøvende organ. Fylkesavdelingsstyret sammensettes

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO Rutiner hele året Hvert kvartal - 1.januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober: Utsending av kontingentkrav til ikkeyrkesaktive, pensjonister og, med

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje TIDSRAMME Fredag 1. mai kl. 10.00-17.00 Lunsj kl 1230 (Ikke bestemt sted), middag kl 1900 (YO Sushi, Østbanehallen) Lørdag

Detaljer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer

PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om endringer Til FO-Studentenes lokallag FO-Studentenes valgkomite Kopi: FOs avdelinger FOs politiske ledelse Vår ref.: sro Oslo 14. mars 2013 PROGRAM FO-STUDENTENES LOKALLAGSKONFERANSE OG LANDSTING Med forbehold om

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 8.-10. JANUAR 2016 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 8.-10. JANUAR 2016 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, OVERLAPPINGSMØTE 8.-10. JANUAR 2016 Møterom Peter Pan, Mariboesgate 13 TIDSRAMME AU 2016: Fredag 8. januar kl. 15.00 til søndag 10. januar kl. 16.00 AU 2015 (utgående

Detaljer

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar

03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 03 Vedtekter Sak: LS 03/14 Møtedato: 24.-26. januar 2014 Saksansvarlig: Bjørnar B. Rønning Sted: Hamar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Innhold 1 Formål... 2 2 Organisatorisk plassering... 2 3 Organisering og valg... 2 3-1 Valg av representanter til foreldrerådets

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012

VEDTEKTER. Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012 VEDTEKTER Denne versjon vedtatt ved årsmøte 27.03.2012 1. ORGANISASJONENS NAVN 1.1 Organisasjonens navn er: A-LARM Bruker og Pårørende organisasjon for Åpenhet om Rus & Behandling. Dette kan forkortes

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I MARS 15.-16.3.2014

DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I MARS 15.-16.3.2014 DAGSORDEN FO-STUDENTENES AU-MØTE I MARS 15.-16.3.2014 TIDSRAMME Lørdag 15. Mars 2014 kl 1300-1800. Søndag 16. Mars 2014 kl 1000-1500. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Årsberetning 2015 FO-Studentene HiB

Årsberetning 2015 FO-Studentene HiB Årsberetning 2015 FO-Studentene HiB FO-Studentene er en organisering av studentmedlemmer i FO. FO-Studentene HiB er et lokallag under FO-Studentene. Lokallagene er lokale organiseringer som sikrer tett

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN

Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtekter for Ungdom Mot Narkotika UMN Vedtatt på landsmøtet I Oslo 25-27 mars 2015 1 FORMÅL Ungdom Mot Narkotika UMN er en ungdomsorganisasjon som spesielt arbeider for ungdom og mot narkotika. Organisasjonens

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI

VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI VEDTEKTER FOR LINJEFORENINGEN FOR ENTREPRENØRSKAP & ØKONOMI 1 Navn Linjeforeningens fulle navn er Linjeforeningen Entreprenørskap og Økonomi, og den ble grunnlagt i august 2006. Linjeforeningen forkortes

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 TIDSRAMME/VARIGHET Lørdag 1. Mars 2014, kl1100-1315. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Normalvedtekter for regionlag

Normalvedtekter for regionlag SAK 7b Normalvedtekter for regionlag 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 7 Vedtektene Forbundsstyrets

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob.

Mob.: 97 54 40 06. Diakonhjemmet høgskole Rogaland. HiSør-Trøndelag Mob.: 93 44 87 81. Mob.: 91 58 20 59. Mob.: 93 41 28 26. Mob. PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 12.-15. OKTOBER 2012 MØTERAMME Fredag 12. oktober kl 17.00 - mandag 15. oktober kl. 14.00, Reykjavik. Arbeidsutvalget (AU) 2012 Leder Unni Dahle Diakonhjemmet høgskole

Detaljer

Saksliste og innkalling FO-STUDENTENES AU-MØTE Møtested: Hytta til Mari

Saksliste og innkalling FO-STUDENTENES AU-MØTE Møtested: Hytta til Mari Saksliste og innkalling FO-STUDENTENES AU-MØTE 25.-27.09.2017 Møtested: Hytta til Mari TIDSRAMME Lørdag 0900-Søndag 1500 Arbeidsutvalget (AU) 2017 Leder Helene Harby 949 83 760 Send mail Nestleder Mari

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon 1-1 Navn Seksjonens navn er Juristforbundet-Student, jfr. Juristforbundets (JFs) vedtekter 3-8. Navnet forkortes JF-Student eller studentseksjonen. 1-2

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

HÅNDBOK FOR studentforum

HÅNDBOK FOR studentforum HÅNDBOK FOR studentforum Innholdsfortegnelse: 1. Fagforbundet for deg... 5 2. Hva er et studentforum?.... 6 3. Aktiviteter... 6 4. Eksempel på handlingsplan... 7 5. Økonomi... 7 6. Hvem kan jeg få hjelp

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

YATA Trondheim. Vedtekter

YATA Trondheim. Vedtekter YATA Trondheim Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTET 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 25.-27. FEBRUAR 2011

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 25.-27. FEBRUAR 2011 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE 25.-27. FEBRUAR 2011 MØTERAMME Fredag 25. februar kl 16.00 - søndag 27. januar kl. 15.00 FOs lokaler i Mariboesgate 13 i Oslo. Tilstede Leder Nestleder Medlem/informasjons-

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene

Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene CP-skolen 2016 . Innhold Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene... 0 Hvorfor veileder?... 2 Før årsmøtet... 2 Valgkomiteens forslag... 3 Fylkesstyret...

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING

ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING 1 Narvik 01. september 2014 ORGANISERING AV STYRET ARBEIDE I NARVIK TURNFORENING Det øverste organet i Narvik Turnforening er årsmøtet. Årsmøtet velger foreningens styre samt Turnhallfondets styre. Videre

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK

FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK FELLESPLAN FOR NEDLEGGELSE AV LOKALLAGENE BØ OG SAUHERAD OG OPPRETTELSE AV NYTT LOKALLAG MIDT-TELEMARK Bakgrunn sammenslåing av lokallagene Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en kommunereform.

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets

Buskerud, Vestfold og Telemark krets Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 11.03.2015 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE Juni 2016 Sted: Uganda TIDSRAMME juni 2016

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE Juni 2016 Sted: Uganda TIDSRAMME juni 2016 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE Juni 2016 Sted: Uganda TIDSRAMME 12-23.juni 2016 Arbeidsutvalget (AU) 2016 Leder Anel Sadzak 974 63 682 Send mail Nestleder Maria Gulbrandsen 995 20 678 Send mail Rune

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Sak 8.2: Vedtektsendringer Forslag til nye vedtekter Vedtektsspeil

Sak 8.2: Vedtektsendringer Forslag til nye vedtekter Vedtektsspeil Sak 8.2: Vedtektsendringer Vedtektsspeil Sak 8.2.1 Sak 8.2.2 Sak 8.2.3 Sak 8.2.4 Sak 8.2.5 Sak 8.2.6 Sak 8.2.7 Sak 8.2.8 Sak 8.2.9 Sak 8.2.10 Organisasjonsstruktur Faggrupper Utvalg Saksgang og saksbehandling

Detaljer

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl

Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag. v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Praktisk påfyll til fylkes- og lokallag v/organisasjonskonsulent Kine Hvinden Dahl Organisasjonshåndbok for lokallag Håndboka skal inneholde Kom i gang! Økonomi Hvordan man starter opp et lokallag hva

Detaljer

FO-STUDENTENES STYRINGSDOKUMENTER

FO-STUDENTENES STYRINGSDOKUMENTER FO-STUDENTENES STYRINGSDOKUMENTER INNHOLD FO-Studentenes styrende dokumenter, vedtatt av årsmøtet. Handlingsplanen omhandler Arbeidsutvalgets arbeidsplan for det inneværende året, Politisk Program er FO-Studentenes

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Konstituering Arbeidsutvalget

Detaljer

Vedtekter for return2sender

Vedtekter for return2sender R2S::Vedtekter 1. GRUNNLAG Visjon: Evangeliet tilbake til utgangspunktet! return2sender (R2S) er Den Norske Israelsmisjons barne- og ungdomsbevegelse. Vi vil se unge ta del i misjonsoppdraget for det jødiske

Detaljer