Nedbemanning og oppsigelse Førstehjelp til journalister når bedriften tar fram sparekniven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nedbemanning og oppsigelse Førstehjelp til journalister når bedriften tar fram sparekniven"

Transkript

1 Nedbemanning og oppsigelse Førstehjelp til journalister når bedriften tar fram sparekniven

2 NJ arbeider for at den som er nedbemanningstruet skal komme best mulig ut av situasjonen. Det er viktig at du forholder deg til klubben, samt benytter deg av NJs tilbud om bistand. På NJs nettsted finner du mer informasjon enn det er plass til i denne brosjyren, samt lenker til nyttige nettsider og artikler. Adressen er Gå i mot oppsigelser Uansett årsak til nedbemanning kjemper NJ mot at medlemmer skal presses ut av jobben mot sin vilje. Særlig ser NJ på oppsigelser for å øke overskuddet og utbyttet til eierne som umoralsk og noe som må forhindres. Arbeidsgiver skal behandle sine ansatte på en skikkelig måte. Et stykke på vei er dette regulert gjennom lovverk og avtaleverk. I tillegg kommer det betydelige an svaret ledelsen har for å forhindre at de ansatte mister levebrødet. Et første krav til ledelsen er at den må finne alternative veier for å imøtekomme bedriftens krav til resultater enn nedbemanninger. Oppsigelser skal være absolutt siste alternativ. Bedriften har plikt til dette etter arbeidsmiljøloven. Legg derfor stor vekt på å finne realistiske alternativer. Selv om nedbemanninger foregår ved frivillige ordninger (naturlig avgang eller ved avtale om sluttpakker) er det grunn til å problematisere dette dersom det betyr at det redaksjonelle produktet svekkes. Kortsiktige nedbemanninger vil ofte føre til at det blir større press på de som er igjen samtidig som det redaksjonelle produktet Pass på deg selv En bemanningsreduksjon kan være en stor belastning. Sørg for at du har kolleger eller andre som du kan snakke med. Husk at de nedbemanningene som skjer i mediebransjen handler om økonomi. Det er ikke deg og din person arbeidsgiver «er ute etter». blir dårligere. Dersom det i neste omgang fører til at lesere/lyttere/seere svikter, vil det føre til at annonsørene flytter til andre eller presser annonseprisene. Bruk de tillitsvalgte De tillitsvalgte skal alltid være orientert om nedbemanninger eller omorganiseringer på forhånd, slik at de kan ivareta de ansattes interesser. Deres oppgave er å forhindre oppsigelser, og eventuelt forsøke å finne andre løsninger. De tillitsvalgte har etter Hovedavtalen rett til å få informasjon så tidlig at de har reelle muligheter til å komme med sine innspill før nedskjæringene vedtas. Alternative løsninger Vurder om økonomien kan bedres ved for eksempel mindre bruk av frilansere, færre reiser, utsettelse av investeringer, redusert bruk av konsulenter, reforhandling av avtaler med leverandører, og kanskje reduksjon i antall avissider eller sendeflate dersom det kan gjøres uten å svekke det redaksjonelle produktet. Også på bemanningssiden er det mulig å få til ordninger. Romslige førtidspensjoneringsordninger, støtte til utdanning/ omskolering og bistand til å finne annet arbeid er eksempler på det. En alternativ løsning er å legge til rette for permisjoner i forbindelse med kurs, reise, ferie, omsorgspermisjon osv., eller rullerende permitteringer. Men, husk at arbeidsledighetstrygd ved permitteringer ikke nødvendigvis gis dersom permitteringen er begrunnet i annet enn arbeidsmangel. 2

3 Sluttpakker Såkalte sluttpakker inneholder ytelser ut over det du har krav på etter lov eller tariffavtale. Dette er en løsning enkelte arbeids givere tyr til for å komme til minnelig løsning og unngå rettslig tvist. Pakken kan inneholde lønn i en periode ut over opp sigelsestida, fritak for arbeidsplikt og arbeidsrett i oppsigelsestida, støtte til utdannelse, jobbsøking, datautstyr, mobiltelefon og andre goder. Her er det mange fallgruver og du kan miste mange rettigheter, for eksempel fortrinnsrett til ny stilling. Få derfor hjelp til å vurdere sluttpakken før du aksepterer. Ikke godta korte svarfrister - konsekvensene av å akseptere en sluttpakke kan være vidtrekkende. Generelt vil vi råde deg til ikke å si opp, selv når du er blitt enig med bedriften om sluttpakke. Det er tilstrekkelig at du er klærer at du ikke vil gå til rettslige skritt. Vi vil også advare mot å fratre umiddelbart. 10 råd om sluttpakker 1. Ikke godta kort tidsfrist 2. Sjekk innholdet grundig 3. Ikke godta første tilbud 4. Sjekk konsekvenser for pensjon og forsikring 5. Er du gravid, ikke inngå sluttpakkeavtale 6. Stå i stillingen så lenge som mulig 7. Du får ikke dagpenger i sluttpakkeperioden 8. Du mister retten til søksmål og å fortsette i stillingen 9. Ikke si opp selv du mister fortrinnsrett til ny stilling 10. Ta kontakt med tillitsvalgt eller NJ sentralt Stå i stillingen så lenge som mulig - det kan være lettere å få nytt arbeid dersom du står i stillingen. Husk at lønna du får utbetalt omregnes til månedslønner, og skattlegges, og at du ikke får dagpenger før sluttpakkeperioden er utløpt. 3

4 Førtidspensjonering Et alternativ til oppsigelse kan være førtidspensjon, som Avtalefestet Pensjon (AFP) fra 62 år. Vær oppmerksom på at dette kan ha konsekvenser for pensjonsytelsene ved oppnådd pensjonsalder. Dersom du går over til AFP i forbindelse med en nedbemanningsprosess, bør du sikre deg en sluttpakke som inneholder gavepensjon fra arbeidsgiver, samt rett til å stå i bedriftens pensjonsordning fram til du fyller 67 år, slik at du ikke taper alderspensjon. Fra 2011 kommer det endringer i AFPordningen. Hvordan disse endringene slår ut er fortsatt ikke klart, men det kan bli et trangere nåløye å komme i gjennom for å få rett til AFP. Nærmer det seg oppsigelse? Innledende drøftingsmøte Dersom de tillitsvalgte og klubben ikke klarer å hindre at bedriften går til oppsigelser, sier arbeidsmiljølovens 15-1 at bedriften skal innkalle hver enkelt berørt arbeidstaker til et innledende møte. Her skal alternativer til oppsigelse drøftes. Du har rett til å ha med en tillitsvalgt i dette møtet. Kontakt Straks du har fått oppsigelse, bør du ta kontakt med NJ. Er det flere oppsagte, bør dette samordnes med de tillitsvalgte. NJ kan bistå deg med nærmere informasjon om hvilke regler som gjelder, og gi deg råd om hva du bør gjøre. 4

5 I møtet må du legge fram dine personlige argumenter mot å bli oppsagt. Momenter kan være lang ansiennitet, høy alder, utdannelse, graviditet, stor forsørgelsesbyrde og så videre. Her kan du også legge fram alternative forslag til oppsigelse; for eksempel at du tar utdanningspermisjon eller permisjon uten lønn i noen måneder redusert stilling i en periode og så videre. Tenk derfor nøye gjennom din situasjon og de argumenter du har mot en eventuell oppsigelse. Målsettingen er å forhindre at bedriften sier opp nettopp deg. Klarer du ikke det i dette møtet, kommer det nye muligheter i forhandlinger med bedriften etterpå. Oppsigelsen skal være saklig Ingen kan sies opp uten saklig grunn i følge arbeidsmiljølovens Det er for eksempel ikke saklig grunn dersom det finnes annet ledig passende arbeid til deg i virksomheten. Før oppsigelsen gis, skal det også foretas en interesseavveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen vil påføre deg som arbeidstaker. Din og NJs oppgave er altså å finne alle argumenter som taler mot oppsigelsen. Er du sykemeldt eller gravid gjelder et sterkere oppsigelsesvern, selv om det ikke er forbudt å si deg opp som følge av driftsinnskrenkninger. Har du lovfestet svangerskapspermisjon, legger arbeidsmiljølovens 15-9 ned et forbud mot at du må fratre i permisjonstida. Dersom flere blir sagt opp, skal det være et saklig valg blant de ansatte. I denne forbindelse kommer bl.a. ansiennitetsregler inn, som du finner i Hovedavtalen. Arbeidsmiljølovens 15-4 har visse krav til en gyldig oppsigelse; den skal være skriftlig og inneholde en rekke opplysninger om bl.a. rett til å kreve forhandlinger, rett til å stå i stillingen, frister for forhandling, søksmål, regler om fortrinnsrett osv. Du har også rett til å kreve skriftlig begrunnelse for oppsigelsen. Det holder altså ikke at du blir muntlig oppsagt på drøftingsmøtet eller i en annen sammenheng. Oppsigelsesfrister I NJs tariffområder har alle minst 3 måneder oppsigelsestid. Sjekk din egen arbeidskontrakt og NJs tariffavtaler for å se hva du har rett på. Er du i prøvetid, er oppsigelsestiden kort, men om en oppsigelse er begrunnet med for eksempel generell nedbemanning eller økonomiske problemer, kan det være gode grunner til at oppsigelsestiden din likevel skal være lengre. Etter arbeidsmiljølovens 15-3 er den normale oppsigelsesfristen en måned. I oppsigelsestiden har du rett til lønn og å utføre dine vanlige arbeidsoppgaver. Krev alltid forhandlinger innen to uker! Vi råder alle til å kreve forhandlinger etter arbeidsmiljølovens I forhandlingsmøtene har du rett til å ta med deg en rådgiver; det kan være en tillitsvalgt en av NJs jurister/advokater eller en annen du har tillit til. Under forhandlingene skal du argumentere for dine interesser. Om du ikke klarer å hindre oppsigelsen, er målet å forhandle fram en bedre løsning enn det bedriften først la opp til. Husk å kreve forhandlinger innen to uker etter at du fikk oppsigelsen. Ta umiddelbart kontakt med NJs jurister, som sørger for at alle fristene overholdes. Så lenge forhandlinger pågår, eller så lenge saken eventuelt er til behandling i domstolene, har du rett til å fortsette i stillingen. Rettssak? Oppnår du ikke enighet med arbeidsgiver gjennom forhandlinger, er det til syvende og sist domstolene som kan avgjøre om oppsigelsen er saklig eller ikke. En rettssak en belasting for begge parter. Du må derfor tenke grundig over dette men det må også bedriften gjøre. Du har nemlig rett til å stå i stillingen med full lønn inntil oppsigelsen er prøvd i rettsapparatet. Det kan ta flere år. Utsiktene til en langvarig og dyr rettslig prosess, kan føre til at det oppnås et forlik med bedriften. 5

6 Andre situasjoner Konkurs Dersom bedriften slås konkurs, er det normalt ikke aktuelt med sluttpakker eller lignende. Skifteretten oppnevner et bostyre og en bobestyrer som skal avvikle virksomheten. Bobestyrer skal innkalle deg og de andre ansatte for å informere om de følger konkursen får for dere. Dersom det er penger i bedriften, skal utbetaling av lønn prioriteres. Om det ikke finnes penger til å betale lønn og feriepenger, skal bobestyrer informere om lønnsgarantiordningen. Det tar normalt lang tid å få lønn fra lønnsgarantifondet, men du kan søke om å få forskudd gjennom NAV. Dette blir da samordnet med eventuelle dagpenger. Permittering Dersom bedriften har forbigående problemer, kan permitteringer være et alternativ til oppsigelser. Det må foreligge saklig grunn også for permitteringer. Varslingsfrister, konferanseplikt med de tillitsvalgte, og andre regler om dette er angitt i Hovedavtalen. Vær oppmerksom på at du ikke automatisk har krav på dagpenger under permittering. Permitteringen må skyldes mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke. Dårlig økonomi er ikke en permitteringsårsak som gir rett til dagpenger. Dette følger av folketrygdlovens 4-7. Før arbeidsgiver går til permittering, må det avklares om du har rett til dagpenger. Dersom du ikke har det, er tæring på oppsparte midler - eller sosialkontoret - alterna tivet. Gå derfor i mot permitteringer som ikke gir rett til dagpenger. 6

7 Når det ikke er noen vei tilbake Meld deg arbeidsledig Dersom du blir sagt opp eller permittert, må du straks melde deg ledig på ditt lokale arbeidskontor. Før du kan få dagpenger, må du registrere deg som arbeidssøker. Du må ta med en rekke dokumenter for å kunne få behandlet din søknad om dagpenger. Pressens Arbeidsledighetskasse Har du vært NJ-medlem i minst ett år, kan du søke om økonomisk støtte fra Pressens Arbeidsledighetskasse (PA-kassa). Ordningen gir støtte til medlemmer som uforskyldt blir arbeidsledig og som har meldt seg arbeidsledig. Uavhengig av om du er medlem kan du få 3000 kr i akuttstøtte. Som NJ-medlem kan du i tillegg søke om 3500 kr i støtte per måned i inntil 6 måneder, pluss 350 kroner per måned for personer du forsørger. Støtten er skattefri. Redusert medlemskontingent Som arbeidsledig medlem av NJ betaler du redusert kontingent. Ta kontakt med medlemsavdelingen. Dersom du har fått støtte fra PA-kassa vil kontingenten automatisk bli satt ned. Sluttvederlagsordningen NJ og NHO har inngått avtale om et skattefritt sluttvederlag for ansatte mellom 50 og 66 år som ufrivillig må forlate jobben. Dette er en tariffavtalt ordning og gjelder derfor ikke alle. Som hovedregel må du ha minst 10 års ansettelse i bedriften. Vederlaget er mellom og kroner. Bedriften kan i tillegg yte et tilskudd på opptil 50 prosent som beskattes etter særskilte regler. Ansatte over 50 år som fratrer frivillig mot sluttpakke, vil bare ha krav på dette sluttvederlaget dersom de ikke får annet arbeid, og må gå over på arbeidsledighetstrygd. Forsikringer gjennom NJ Dersom du har forsikringer i tilknytning til ditt NJ-medlemskap, betaler du dem som vanlig. Hvis forsikringen ble betalt gjennom arbeidsgiver, må du selv sørge for at forsikringspremien blir betalt. Kontakt forsikringsselskapet for nærmere avklaring. IJ-kurs Som arbeidsledig journalist kan du søke på de ordinære kursene ved Institutt for Journalistikk (IJ) i Fredrikstad. IJ dekker kursavgift og reiseutgifter for arbeidsledige deltakere som får kursplass. Gangen i oppsigelsen Tillitsvalgte og ansatte får informasjon Oppsigelse drøftes evt. med den enkelte finner andre løsninger finner andre løsninger Oppsigelse gis evt. skriftlig Arbeidstaker krever forhandlinger (innen 14 dager) Forhandlingsmøte finner andre løsninger Rettslig tvist Arbeidstaker slutter Støtteordninger Dagpenger fra Aetat Pressens Arbeidsledighetskasse Redusert medlemskontingent Sluttvederlagsordningen Gratis IJ-kurs 7

8 Viktige nettsider Norsk Journalistlag: - om nedbemanning: Lovdata:www.lovdata.no Norge.no: NAV: Arbeidstilsynet: Institutt for journalistikk: Utgitt av Norsk Journalistlag i januar Sjekk evt. oppdatert versjon på Illustrasjoner: Andreas Brekke Torggata 5a Postboks 8793 Youngstorget, 0028 OSLO Telefon: , Telefaks: E-post: Hjemmeside:

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS

Konkursrådet. Ansatt i virksomhet som går konkurs 1 ANSATT I VIRKSOMHET SOM GÅR KONKURS Konkursrådet Ansatt i virksomhet som går konkurs Hvis en bedrift ikke har nok midler til å betale alle kreditorene sine kan den slås konkurs. Alle bedriftens eiendeler blir gjort om i penger. Hovedformålet

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. JURK ønsker å gjøre leseren oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN

Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Tariffavtaler, tariffoppgjør og lokale forhandlinger Et veiledningshefte for medlemmer og tillitsvalgte i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNLEDNING... 2 KAP.

Detaljer

Konflikt Streik - Lockout

Konflikt Streik - Lockout Innhold Streik - Lockout... 2 Innledning... 2 Forhandlingenes gang... 2 Brudd i forhandlingene... 2 Former for streik... 2 Regionkontorene... 3 Streikekomité i regionen... 3 Streikekomité i avdelingen...

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt

Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt Kr.: 50,- Fotballtrenerkontrakten - Innholdsoversikt 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formålet med veiledningen... 2 1.2 Rettslig plassering av "Fotballtrenerkontrakten"... 2 1.3 Om trenerforeningen, og medlemsbistand

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør

Veiledning. for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør Veiledning for avdelinger og klubber i forbindelse med tariffoppgjør VEILEDNING FOR AVDELINGER OG KLUBBER I FORBINDELSE MED TARIFFOPPGJØR Forord I forbindelse med tariffoppgjør og eventuell gjennomføring

Detaljer

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet

STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet Oslo, 07.02.00 STREIK / KONFLIKT EL & IT Forbundet INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 1. Innledning 2 2. Arbeid i forbindelse med konflikt 3 2.1 Nedkjøringsavtale 3 2.2 Dispensasjoner under konflikt

Detaljer

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede Forord Denne brosjyren omtaler de lovfestede rettigheter under svangerskap, fødsel, adopsjon og når barna er små. Det er redegjort for støtteordninger for hjemmearbeidende, yrkesaktive, arbeidsledige,

Detaljer

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse

Arbeidsrett. Innholdsfortegnelse ARBEIDSRETT Et arbeidsforhold er først og fremst en avtale mellom to parter, en arbeidsgiver og en arbeidstaker. Opprinnelig var det slik at arbeidsgiveren var forutsatt å bestemme det meste i arbeidsforholdet

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Overenskomst nr. 199 O V E R E N S K O M S T for Arbeidsledere Inngått: 1. desember 2014 Utløp: 30. november 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforeninger på den ene side

Detaljer

Gjelder til 31.12.2015 Spekter

Gjelder til 31.12.2015 Spekter Til innholdsfortegnelse > Hovedavtale Gjelder til 31.12.2015 Spekter HOVEDAVTALE mellom ARBEIDSGIVERFORENINGEN SPEKTER og YS 1.1.2013 31.12.2015 Forord Denne Hovedavtalen er inngått mellom YS Spekter og

Detaljer

KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT -

KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT - KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT - FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er en av fem

Detaljer

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter!

Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! kunnskap gir vekst Stipendiat? Kjenn dine rettigheter! Forskerforbundets introduksjonshefte om lønns- og arbeidsvilkår for stipendiater Innhold 1 Lover og andre bestemmelser som regulerer side 4 ansettelsesforholdet

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Overenskomst for butikksjefer m. fl. 2014-2016. mellom SAMFO og Lederne

Overenskomst for butikksjefer m. fl. 2014-2016. mellom SAMFO og Lederne Overenskomst for butikksjefer m. fl. 2014-2016 mellom SAMFO og Lederne 1 Innholdsfortegnelse: Innhold: Side: Del II Overenskomst for butikksjefer m.fl. 4 1 Overenskomstens omfang 4 2 Arbeidstid 4 3 Ferie

Detaljer

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5

BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2. BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL III BILAG TIL OVERENSKOMSTER MELLOM SAMFO OG HK/LO...2 BILAG I...2 Avtale om ny AFP-ordning...2 BILAG II...5 Avtale om sluttvederlag LO - SAMFO...5 BILAG III...15 Avtale om et opplysnings-

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse

Vedlegg 9 154 VEDLEGG 8. Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 154 VEDLEGG 8 Vedlegg 9 Hovedavtalen kapittel IX om informasjon, samarbeid og medbestemmelse 9-1 Målsetting Landsorganisasjonen i Norge og Næringslivets Hovedorganisasjon er enige om nødvendigheten av

Detaljer