Forskningsetiske retningslinjer. PhD forskrift. Etikkutvalgets årsrapport. HMS årsrapport. Delstrategi innovasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskningsetiske retningslinjer. PhD forskrift. Etikkutvalgets årsrapport. HMS årsrapport. Delstrategi innovasjon"

Transkript

1 Plan for styresaker Styrets arbeidsplan består dels av saker som hører fast med i et årshjul (eksempelvis tertialrapporter, budsjett mv), og saker som administrasjonen arbeider med, evt ser vil komme i Arbeidsplanen blir supplert med saker som det nye Universitetsstyret initierer. Arbeidsplanen vil derfor være et dynamisk dokument. Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Møte Strategi og ledelse Økonomi og eiendom Studie og forskning Organisasjon 2. april Faglig strategiske delstrategier, første gangs drøfting. Spørsmål om etablering av Internrevisjon. Forskningsetiske retningslinjer. PhD forskrift. Etikkutvalgets årsrapport. HMS årsrapport. Delstrategi innovasjon HMS handlingsplan. PhD programmer 2014/2015 Revisjon valgreglement. Oppnevning valgstyre. 15. mai Seminar om fagligstrategiske delstrategier. Rapport om økonomiforvaltningen. Langtidsbudsjett. Overordnet finansieringsplan for vedlikehold. Strategisk handlingsplan: forskerutdanning. Open Access: mål og strategi SEARCH Sandnes Education and Research Center: godkjenning av avtale. 12. juni Målstruktur for NMBU. 1 tertialrapport. Revidert budsjett Studieåret 2014/2015: Opptaksrammer. Handlingsplan for rekruttering av kvinner til 1

2 Møte Strategi og ledelse Økonomi og eiendom Studie og forskning Organisasjon Etatsstyringsmøte med KD. Strategisk campusplan (SCP) Immaterielle rettigheter: retningslinjer. faste vitenskapelige stillinger. Styrets foreløpige egenevaluering Møteplan US 2015 Kjøp av bygninger på Campus Ås. Fullføring av SHF: prioriteringer og finansiering. Nettofordeling av inntekter, lisensiering, patentrettigheter: retningslinjer. Halvårsrapport forskerutdanning. Første gangs drøfting: fordeling av rekrutteringsstillinger. 4. sept, evt. 5. sept Styreseminar og vedtak om fagligstrategiske satsinger/strategier. Rammer og retningslinjer for årsplan sept 2. tertialrapport Budsjettforslag 2016 utenfor ordinær ramme Overdragelse av GGhallen til SiÅs 6. nov. Første gangs behandling av årsplan Fysisk HMS konsekvenser av Studieprogramportefølje. Rammer og profil for høstens lønnsforhandlinger. Valg av nye representanter for de midlertidig vit. tilsatte i US, FAS og IS. Medarbeiderundersøkelse, fremleggelse av rapport. 2

3 Møte Strategi og ledelse Økonomi og eiendom Studie og forskning Organisasjon bygningsmassens tilstand. Utvikling av antall ansatte, DBH rapporteringen. 9. des Retningslinjer for Rapport og planer Vedtak årsplan Opptaksrammer Januar 2015 Styrets egenevaluering 3

4 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP SENTRALADMINISTRASJONEN BOKS 5003, 1432 ÅS SENIOR RÅDGIVER KAREN EG TARALDRUD DIREKTE TLF: E-POST: BESØKSADRESSE: CIRKUS VÅR REF: UMBS KLAGENEMND SAK DERES REF: EPHORTE DATO: 12. FEBRUAR NMBU v. styret her UMBs KLAGENEMND ÅRSRAPPORT 2013 Vedlagt oversendes utskrift av UMBs klagenemnds møtebok for sak : Årsrapport 2013 samt årsrapporten. Årsrapporten ble vedtatt under UMBs klagenemnds siste møte 18. desember 2013, som årets siste sak. Ved en inkurie er årsrapporten ikke underskrevet av klagenemndas leder. Idet han har underskrevet vedtaket i saken, og da han for tiden er forhindret i å underskrive oversendes årsrapporten slik den foreligger. Karen Eg Taraldrud Sekretær for UMBs klagenemnd Gjenpart m. vedlegg: NMBU, Studiedirektør UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP TLF POSTBOKS 5003, 1432 ÅS FAKS

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Møtebok Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Ragnar Øygard (RØ), HH Lars Snipen (LS), IKBM Helena Nordh (HN), ILP Hans Ekkehard Plesser (HEP), IMT Mona Henriksen (MH), IMV Jon Frank (JF), INA Siv Fagertun Remberg (SFR), IPV Frode Sundnes (FS), Noragric Odd Vangen (OV), IHA Gjermund Gunnes (GG), BasAM Liv Marit Rørvik (LMR), MatInf Wenche Farstad (WF), ProdMed Malin Reiten (MR), representant for ph.d.-kandidatane Kristian Myklatun (KM), student Åsmund Mikalsen Kvifte (ÅMK), student Anna Sophie Hansen (ASH), student Eirik Aas (EA), student Alf Halvar Nesje (AHN), student Forfall Anne Torgersen, SportFaMed Representant for teknisk-administrativt tilsatt, ikke oppnevnt Fra Universitetsadministrasjonen: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Bodil Norderval Møteleder: Halvor Hektoen Møtebok: Bodil Norderval 1 av 1

14 Møtebok SU-sak 1/2014 Godkjenning av dagsorden Vedtak/innstilling: Dagsorden godkjent SU-sak 2/2014 Oppstart av studieutvalg ved NMBU Dokument: Saksframstilling: Vedlegg: 1. Strategi NMBU 2. Målstruktur NMBU 3. Mandat, styring- og beslutningsregler, Studieutvalget NMBU 4. Forskrift om opptak, studier og opptak ved NMBU Gjermund Gunnes etterlyste studentrepresentanter fra veterinær- og dyrepleierutdanningene i utvalget. Kristian Myklatun redegjorde at det ikke var noen fra disse studiene som stilte til Studenttingets valg i høst, til tross for at det ble jobbet for å få studenter fra veterinær- eller dyrepleierstudiene til å stille til valg. Det vil nå være problematisk å gjennomføre nytt valg. Studentene tar med seg signalene tilbake til neste valg. Utvalget diskuterte videre hvilke saker det er viktig å starte med. Saker som ble nevnt: Gi medlemmene kunnskaper om NMBUs samlede programportefølje, viktig sak i tilknytning til et seminar Strategisk handlingsplan for området utdanning det ble etterlyst en tydelig strategi mht eventuell vekst, uten at dette går på bekostning på kvalitet. Fokus på IKT i undervisningen. Hvordan legge til rette for undervisningssynergier mellom campus Ås og campus Adamstuen. Hvordan kan NMBU dimensjonere utdanningene etter samfunnets behov? Flere medlemmer av studieutvalget etterlyste utvalgets rolle i tilknytning til forskriftsrevisjon, og påpekte at det vil være et snarlig 2 av 3

15 Møtebok fra SU-møte behov for å revidere den nylig vedtatte forskriften. Konkrete forhold i forskriften som ble trukket frem var: o Studieårets inndeling o Regelen om at emner (campus Ås) skal være et multiplum av 5 sp. o Muligheter for automatisk begrunnelse for eksamenskarakter o Ekstern sensur gjennomgang av ordning ved NMBU o Kapasitet på laboratorier o Etablere emnekoder på masteroppgaver for å kunne legge inn obligatoriske aktiviteter som f.eks. start, midtveis og sluttseminar. Det ble understreket at det må tas hensyn til belastning på ansatte og studenter og ikke legge listen for høyt denne første perioden. Studieutvalget vedtok videre enstemmig å oppnevne Hans Ekkehard Plesser som nestleder i utvalget. Studiedirektøren hadde fremmet forslag om at det ikke skulle være tillatt å stemme blankt ved stemmeavgivning i utvalget. Jon Frank (JF) fremmet alternativt forslag til vedtak: Studieutvalget vedtar at det er tillatt å stemme blankt ved stemmeavgivning i utvalget. Jon Frank sitt forslag ble vedtatt med 13 (LS, HN, MH, JF, SFR, FS, GG, LMR, WF, MR, ÅMK, ASH, AHN) mot 6 (RØ, HEP, OV, EA, KM, HH) stemmer. Vedtak/innstilling: Studienemnda oppnevner Hans Ekkehard Plesser som nestleder i Studieutvalget. Studieutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2014: Tirsdag 1. april Onsdag 8. mai (seminar) Onsdag 11. juni Onsdag 10. september Onsdag 22. oktober Onsdag 26. november Studieutvalget vedtar at det er tillatt å stemme blankt ved stemmeavgivning i utvalget. Side 3 av 4

16 Møtebok fra SU-møte SU-sak 3/2014 Eventuelt Vedtak/innstilling: Hans Ekkehard Plesser informerte kort om nye rutiner om karakterfastsetting ved NTNU, noe som kan påvirke NMBU. Han informerte videre om at det har kommet noen sentrale pålegg innenfor lærerutdanningen, som medfører tilpasninger av utdanningen ved NMBU. Informasjon om Studiebarometeret ble etterlyst, og studiedirektøren ble bedt om å informere om dette i neste møte. Side 4 av 4

17 Møtebok Noregs miljø- og biovitskaplege universitet Forskingsutvalet møtedato Godkjent per e-post Til stades: Halvor Hektoen, prorektor og leiar av Forskingsutvalet L. Sigve Håvarstein, forskingsleiar ved IKBM Annegreth Dietze-Schirdewahn, forskingsleiar ved ILP Harsha Ratnaweera, forskingsleiar ved IMT Susanne Eich-Greatorex, forskingsleiar ved IMV Sjur Baardsen, forskingsleiar ved INA Morten Lillemo, forskingsleiar ved IPV Arild Angelsen, forskingsleiar ved HH Tor Arve Benjaminsen, forskingsleiar ved Noragric Trine L'Abee Lund, representant for MatInf H. Andreas Haga, representant for SportFaMed Erik Ropstad,, representant for ProdMed Christian Rene Karlsen, representant for mellombels vitskapleg tilsette Ellen Stenslie, representant for ph.d.-kandidatane Eirik Aas, student Tore Engen, vara for representant for teknisk-administrativt tilsette Forfall: Dag Inge Våge, forskingsleiar ved IHA Tor Einar Möller, student Anne-Cath. Bunæs, representant for teknisk-administrativt tilsette Finn-Arne Weltzien, representant for BasAM, var heller ikkje til stades. Weltzien var dessverre ikkje blitt kalla inn til møtet. Frå Universitetsadministrasjonen: Forskingsdirektør Ragnhild Solheim Ågot Aakra Møteleiar: Halvor Hektoen Møtebok: Ågot Aakra 1 av 1

18 Møtebok Noregs miljø- og biovitskaplege universitet Forskingsutvalet møtedato FU-sak 1/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokument: Innkalling med saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent FU-sak 2/2014 Retningslinjer for Forskingsutvalet (FU). Arbeidsform Dokument: A. Saksframstilling B. Gjennomgang av FU retningslinjene og NMBU strategien v/forskingsdirektøren. Kopi av presentasjonar følgjer møteboka. Vedlegg: 1. Retningslinjer for forskingsutvalet, vedtatt av Fellesstyret Styrings og beslutningsreglar for Studieutvalet ved NMBU (SU) og Forskingsutvalet ved NMBU 3. NMBUs strategidokument Vedtak 1. Forskingsutvalet tar retningslinjene til orientering FU-sak 3/2014 Nestleiar i Forskingsutvalet Dokument: Saksframstilling Vedtak: Nestleiar for Forskingsutvalet ved NMBU er Trine L Abee Lund, Inst for mattrygghet og infeksjonsbiologi. Vedtaket er samrøystes. 2 av 3

19 FU sak 9/2014 Vedlegg 1. Møtebok frå møte FU-sak 4/2014 Møte- og arbeidsplan 2014 Dokument Saksframstilling Vedlegg: 1. Førebels møteplan og sakskart for forskingsutvalet, inkl. oversikt over møte i andre sentrale organ Vedtak: 1. Forskingsavdelinga oppdaterer møte og arbeidsplanen for FU med dei innspela som kom under møtet. Arbeidsplanen blir oppdatert løpande utover året. Planen blir lagt på FU si nettside og lagt ved møteboka. Forskingsavdelinga supplerer med saksnr og vedtak, slik at planen gir kortfatta oversikt over saker og vedtak. Forskingsavdelinga legg møtetider i outlook kalendrane til alle medlemmene. FU-sak 5/2014 Dokument Saksframstilling NMBUs ph.d.-forskrift Vedlegg: 1. Forskrift for ph.d. utdanning ved UMB 2. Forskrift for ph.d. utdanning ved NVH 3. Nasjonale rettleiande retningslinjer for ph.d. utdanning (Universitets og høgskolerådet) 4. Samanstilling av UMB og NVH sine ph.d. forskrifter Vedtak: 1. FU medlemmer sender innspel om innhaldet i forskrifta til innan tysdag 18. februar. 2. Forskingsavdelinga utarbeider forslag til ph.d. forskrift ved NMBU til neste møte i FU (25. februar). Side 3 av 4

20 FU sak 9/2014 Vedlegg 1. Møtebok frå møte FU-SAK 6/2014 Pris for god forsking ved NMBU 2014 Dokument Saksframstilling Vedlegg: 1. Forslag til statutt for Pris for god forsking ved NMBU 2. Forslag til utlysing 2014 Vedtak: Forskingsutvalet ber Forskingsavdelinga om å komma med forslag til ny struktur for Prisar for god forsking og forskingsformidling ved NMBU til neste møte. Det er ønskjeleg at ein pris for god forsking er med på å løfta fram gode, yngre forskarar ved universitetet FU-SAK 7/2014 Informasjonssak: evaluering av publiseringsindikatoren Vedlegg: Kopi av presentasjon av Evalueringa av publiseringsindikatoren, lagt fram på møte i regi av UHR, januar 2014 Vedtak Tatt til orientering. FU-sak 8/2014 Eventuelt Ingen saker Side 4 av 4

21 Statsbygg Postboks 8106 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 08/ Brukerutstyr for nybygg for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Veterinærinstituttet Oppdragsbrev Vi viser til Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2014, jf. Innst. 12 S ( ) og Prop 1 S ( ) for Kunnskapsdepartementet. Kunnskapsdepartementet gir med dette Statsbygg i oppdrag å videreføre brukerutstyrsprosjektet som er igangsatt for nybygg på Ås for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Veterinærinstituttet. I statsbudsjettet for 2014 bevilget Stortinget 50 mill. kroner over Kunnskapsdepartementets kap. 260 post 50 Universiteter og høyskoler til brukerutstyr for de planlagte nybyggene på Ås. Denne bevilgningen utgjør den økonomiske rammen for dette oppdraget. Midlene skal benyttes til innkjøp av brukerutstyr, samt videre prosjektering av brukerutstyr, for både samlokaliseringsbygget for veterinærmiljøene og for nytt Senter for husdyrforsøk. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013 bevilget Stortinget 12 mill. til prosjektering av brukerutstyr for Campus Ås, jf. vårt oppdragsbrev datert 23. juni Beløpet ble lagt inn i rammen til daværende Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB), og disponeres nå av NMBU. Statsbygg anslår at om lag 10,4 mill. kroner av denne bevilgningen er blitt overført til KD forutsetter at dette oppdraget videreføres i tråd med nevnte oppdragsbrev. Bevilgningen på 50 mill. kroner til brukerutstyr i 2014 er lagt inn i rammen til Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU), og universitetet har allerede fått utbetalt 1/3 av dette beløpet (ca 16,7 mill. kroner). KD tar sikte på å flytte resterende 2/3 av årets bevilgning til kap. 530 post 45 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet i forbindelse med Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Martin Heitmann NO-0032 Oslo Org no

22 revidert nasjonalbudsjett for Det er behov for en skriftlig avtale mellom Statsbygg og NMBU om fakturering av bevilgningen som NMBU vil disponere i 2014, dvs. 16,7 mill. kroner av årets bevilgning, pluss om lag 10,4 mill. kroner som NMBU har fått overført fra 2013, totalt ca. 27,1 mill. kroner. Statsbygg la høsten 2013 frem et ferdig forprosjekt for brukerutstyr. Departementet legger til grunn at Statsbygg viderefører brukerutstyrsprosjektet på bakgrunn av dette, samt framdriftsplanen som her foreligger for innkjøp og prosjektering av brukerutstyr. Stortinget har ennå ikke tatt stilling til samlet utstyrsramme for nybygg for NMBU og Veterinærinstituttet. Regjeringen vil legge frem forslag om dette for Stortinget etter at forprosjektet for brukerutstyr har gjennomgått ekstern kvalitetssikring og utstyrsrammen er godkjent av Finansdepartementet. Med hilsen Anne Line Wold (e.f.) avdelingsdirektør Martin Heitmann seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Kopi: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Veterinærinstituttet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Landbruks- og matdepartementet Nærings- og fiskeridepartementet Side 2

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private er og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.00. Lunsj kl. 12.00 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 17/2015

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

FON-SAK 34/2012 1 FORSKINGSNEMNDA MØTEBOK. Dag. Til stades: Atle. Forfall: sak 25/2012. Ruth Haug. Møteleiar: Møtebok: Ågot Aakra.

FON-SAK 34/2012 1 FORSKINGSNEMNDA MØTEBOK. Dag. Til stades: Atle. Forfall: sak 25/2012. Ruth Haug. Møteleiar: Møtebok: Ågot Aakra. MØTEBOK FRÅ 03.05.2012 UNIVERSITETETT FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP B 1 FORSKINGSNEMNDA GODKJENT PER E-POST 14.05.2012 MØTEBOK Møte i Forskingsnemnda 03.05..2012 Til stades: Forfall: Dag Inge Våge, forskingsleiar

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET

NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NUMMER 11, 20. MARS 2012 2 INFORMASJON 3 SPENNENDE ARBEID OM DNUs INSTITUTTSTRUKTUR 4 GOD TONE OM DNUs VISJON 6 ET GODT NAVN 7 KANDIDAT FRA UMB VANT KR 100.000 I ARKITEKTKONKURRANSE

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark 1 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Hedmark v/styret Pb. 400 2418 Elverum Deres ref Vår refdato 12/6066-IMO19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/5143-23.12.13 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Tilskuddsbrevet for 2014 består av følgende deler: 1. Innledning...

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring US-SAK NR: 33/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR ARKIVSAK NR: 2013/555 Mulighetsstudie for

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010

MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 STYRET Vår ref. 2010/5 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2010 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A 526 Møtetid Måndag 13. desember 2010 kl. 0900-1500 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer