FON-SAK 34/ FORSKINGSNEMNDA MØTEBOK. Dag. Til stades: Atle. Forfall: sak 25/2012. Ruth Haug. Møteleiar: Møtebok: Ågot Aakra.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FON-SAK 34/2012 1 FORSKINGSNEMNDA MØTEBOK. Dag. Til stades: Atle. Forfall: sak 25/2012. Ruth Haug. Møteleiar: Møtebok: Ågot Aakra."

Transkript

1 MØTEBOK FRÅ UNIVERSITETETT FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP B 1 FORSKINGSNEMNDA GODKJENT PER E-POST MØTEBOK Møte i Forskingsnemnda Til stades: Forfall: Dag Inge Våge, forskingsleiar ved IHAA Gerd Vegarud, forskingsleiar ved IKBM Knut Bjørn Stokke, vara for forskingsleiar ved ILPP Nilss Bjugstad, forskingsleiar ved IMT Sjurr Baardsen, forskingsleiar ved INA Jan Mulder, forskingsleiar ved IPM, ikkje til stadess under sak 26/2012 Atle Guttormsen, forskingsleiar ved IØR Randi Kaarhus,, forskingsleiar ved Noragric Ruth Haug, prorektor for forsking og leiar l av Forskingsnemnda Ole-Wiggo Røstad, vararepresentant for teknisk-administrativt tilsette Anders Myhr, representantt for stipendiatane Stefan Marinai, student Trine Isaksen, student Sheena Gilchrist Lisland, representant for teknisk-administrativt tilsett Frå sentraladministrasjonen: Ragnhild Solheim, forskingsdirektør Eli Marie Næss, rådgivar i Forskingsav vdelinga, til stades underr sak 23/ /2012 Per Anders Authen, personal- og organisasjonsdirektør, til stades under sak 25/2012 Christian Elind, seniorrådgivar, Personal- og organisasjonsavdelinga, til stades under sak 26/2012 Møteleiar: Møtebok: Ruth Haug. Nilss Bjugstad, leidde møtett under handsaminga avv sak 24/2012 (den delen av saka som gjaldt Mest framgangsrike institutt ) og sak 31/2012. Ågot Aakra.

2 Sak 22/2012 Innkalling og saksliste a) Innkalling med saksliste b) Vedlegg: Møtebok frå FoN-møte (godkjent per e-post). Innkalling og saksliste godkjent Sak 23/2012 Handlingsplan for næringslivs- og forvaltningssamarbeid c) Saksframlegg d) Vedlegg: 1. Strategisk handlingsplan for næringslivs- og forvaltningssamarbeid ved UMB Forskningsnemnda vedtar Strategisk handlingsplan for næringslivs- og forvaltningssamarbeid ved UMB med tiltaksplan. Sak 24/2012 Vitskapleg publisering ved UMB Mest framgangsrike institutt (siste fem år) b) Vedlegg: Publisering ved UMB ulike indikatorar, samanlikning med andre norske universitet og vitskaplege høgskolar. Ruth Haug sa seg ugild i den delen av saka som omhandlar Mest framgangsrike institutt (siste fem år). Nestleiar i Forskingsnemnda, Nils Bjugstad, leidde møtet under handsaminga av denne delen av saka. 1. FoN tar saka til orientering. Arbeidet med å auka publiseringa og heva forskinga ved UMB er den viktigaste saka Forskingsnemnda har å arbeida med framover. 2. Forskingsnemnda ber om at Forskingsavdelinga til neste møte utarbeider klarare kriterium for å peika ut mest framgangsrike institutt.

3 Sak 25/2012 Prosjektmandat: Kompetansetiltak for bedre forskning og undervisning Personal- og organisasjonsdirektør Per Anders Authen orienterer i møtet. 1. Forskningsnemnda støtter ikke forslaget om prosjektet Kompetansetiltak for bedre forskning og undervisning, slik som det er formulert nå. FoN ber om at Karriereløpsordning og rekrutteringspolitikk til faste vitenskapelige stillinger prioriteres, jf FoN-sak 18/2012. Vesentlige tema som må utredes, er hvordan UMB skal ta vare på, tiltrekke og utvikle sterke forskertalent. Forskningsnemnda mener videre at det er behov for særlig vurdering av enkelte fagområder som har problemer med å rekruttere hele løpet fra PhD-kandidater til professorer. Sak 26/2012 Postdoktorstillingar: Innhald og tilsetjingsreglement. b) Vedlegg Christian Elind, personal- og organisasjonsavdelinga orienterte om innhaldet i postdoktorstillinga og klargjorde reglementet for tilsetjing av postdoktorar. Elind orienterte også om arbeidet med å redusera talet på mellombels tilsette ved UMB, jf. US-sak 190/ Forskingsnemnda meiner at diskusjonane rundt postdoktorstillingar og mellombels vitskapleg tilsette ved UMB må sjåast i samanheng med sak 25/2012 om karriereløp og rekrutteringspolitikk, slik at ein kan vurdera karriereløp, rekruttering og mellombels tilsetjing heilskapleg. Sak 27/2012 Etikk og sporbarhet i forskningen: kan krav og rutiner forenkles? b) Vedlegg: 1. Systembeskrivelse for lagring av primærdata ved UMB 2. Kopi av Cristin-post, registrering av forskningsresultater Saka utsett.

4 Sak 28/2012 Meir og betre forsking : Status. Kva gjer institutta? 1. Forskingsnemnda tar tiltakslista for meir og betre forsking til orientering. 2. Forskingsleiarane arbeider vidare med instituttvise tiltak for meir og betre forsking. Sak 29/2012 PhD-utdanninga: Forskriftsendringer, kvalifikasjonsrammeverk, rutiner for godkjenning av program og fagområder b) Vedlegg 1. Forslag til endringer i PhD-forskriften med virkning fra 1. august 2012 (basert på UHRs anbefalte retningslinjer for PhD-graden) 2. Definisjoner, kommentarer til progresjon mellom nivåene (B, M, PhD) Samletabell med forslag til UMB-nøkkel for PhD-utdanningen ved UMB 3. Forslag til overordnet programbeskrivelse for PhD-utdanningen ved UMB 4. Utdrag fra NOKUT-forskrift om akkreditering av PhD-studium og som kan brukes av institusjonene ved selvevaluering av etablerte studier på PhD-nivå. 5. Fagområdeoversikt, inkl. disputaser ) Kommentarer til forslagene om endringer i PhD-forskriften sendes per e-post til innen onsdag 16. mai. Forskningsnemnda ber også om at administrasjonen undersøker om de andre universitetene har justert sine PhD-forskrifter etter at de nye nasjonale retningslinjene ble anbefalt av UHR. 2) Forskningsnemnda ber om at Forskningsavdelingen og Studieavdelingen arbeider videre med kvalifikasjonsrammeverket for PhD-utdanningen ved UMB. Til neste møte ønsker FoN konkrete eksempler på hvordan kvalifikasjonsrammeverket er formulert ved andre institusjoner. 3) Definisjon av PhD-program og fagområder i PhD-utdanningen sees i sammenheng med kvalifikasjonsrammeverket. Forskningsnemnda ber om at forslag til instituttvise fagområder legges fram i neste møte. Fagområder defineres i tråd med NOKUT-forskriften om akkreditering av PhD-studier og må være internasjonalt forståelige. Forskningsnemnda foreslår at det etableres fakultetsvise PhD-programmer. 4) Forskningsnemnda anbefaler at administrasjonen kontakter NVH om 1)-3), slik at PhDutdanningen ved NVH og UMB lett kan samordnes i Det nye universitetet.

5 Sak 30/2012 FoN-møte framover (orientering) - Neste møte (05.06): Ein del av møtet vil vera felles mellom Forskingsnemnda og Studienemnda. Tema under Forskingsnemnda og Studienemnda sitt felles møte vil vera effektivisering av undervisninga og PhD-utdanninga. - Forslag til møtedatoar hausten 2012: o Torsdag 6. sept. Kommunikasjonsdirektøren blir invitert til møtet. o FoN inviterer instituttleiarane til FoN-lunsj i slutten av september. Tema for drøfting vil vera forskingsleiarskap. o Torsdag 18. oktober o Tysdag 20. november (US er 6. des. ) Møta vil vera frå kl Sak 31/2012 Informasjonssaker A. Nytt om Det nye universitetet (munnleg) B. Status for NUFU-prosjekter C. Ny forskingsmelding. Innspel frå UMB. D. Utlysingar frå NFR, EU og andre relevante kjelder E. Informasjonsmøte om siste utlysing i 7RP 22.mai F. NVI-loven Sak 32/2012 Eventuelt Ingen saker