Delårsregnskapet pr. 2.tertial 2014 skal inneholde følgende obligatoriske elementer:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsregnskapet pr. 2.tertial 2014 skal inneholde følgende obligatoriske elementer:"

Transkript

1 Statlige universiteter og høyskoler Senter for internasjoanlisering av utdanning Deres ref Vår ref Dato 13/ Delårsrapportering 2. tertial 2014 Vi viser til departementets brev av 3. oktober 2013 om endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten og departementets brev av 12. mars 2014 om rapporteringskrav for årsrapport Vi viser ellers til Finansdepartementets rundskriv R-115 om utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap. Presentasjon av delårsregnskapet for 2. tertial skal følge de nye bestemmelsene og rapporteringskravene. Delårsregnskapet pr. 2. tertial 2014 skal avlegges som et fullt årsregnskap og presenteres i samsvar med oppstillingsplanene i oppgjørspakken for økonomirapportering som er lagt ut på DBHs nettsider. Delårsregnskapet pr. 2.tertial 2014 skal inneholde følgende obligatoriske elementer: ledelseskommentarer egenerklæring om styring og kontroll bevilgningsoppstilling virksomhetsregnskap etter periodiseringsprinsippet Delårsregnskapet for 2. tertial 2014 avlegges med styrets signatur på ledelseskommentarene til regnskapet og leveres elektronisk til DBH innen 1. oktober Regnskapsmaterialet pr. 2. tertial 2014 skal være tilgjengelig for Riksrevisjonen. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Joar Nybo NO-0032 Oslo Org no

2 Generelt om frister og innhold. De anbefalte statlige regnskapsstandardene skal danne grunnlaget for føring og presentasjon av regnskapet for de statlige universitetene og høyskolene og Senter for internasjonalisering av høgre utdanning i Regnskapsavslutningen per 2. tertial skal gjennomføres som en full årsavslutning, og tilfredsstille de samme krav til korrekthet, fullstendighet og rettidighet som årsregnskapet. Departementet legger til grunn at bidrags- og oppdragsprosjekter som er fullført pr. 2. tertial 2014, også avsluttes regnskapsmessig. Departementet forutsetter at regnskapet er avstemt og at det er samsvar mellom det avlagte regnskap og føringene som fremkommer i saldobalansen Departementet viser til Finansdepartementets rundskriv R-102 og forutsetter at standard kontoplan benyttes som føringskontoplan, og understreker at standard kontoplan er obligatorisk på tresiffernivå. Når institusjonen tar i bruk underkonti, må slike innholdsmessig passe inn under det overordnede obligatoriske nivået på tre siffer. Tilsvarende gjelder dersom institusjonen tar i bruk konti på lavere nivå enn underkonto. Departementet har med virkning fra 10. juli 2014 fastsatt ny hovedinstruks for økonimforvaltningen ved statlige universiteter og høyskoler. Det vises til departementets brev av 10. juli Hovedinstruksen er tilpasset Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten av 12. desember 2003 med endringer, senest av 18. desember Hoveinstruksen gir bestemmelser på de samme områdene som tidligere, men er forenklet på enkelte punkter. Departementet har utformet instruksen med utgangspunkt i at styret er den øverste myndighet ved de statlige universiteene og høyskolene. Delårsregnskap pr. 2. tertial 2014 skal leveres elektronisk til DBH og presenteres i samsvar med de oppstillingsplaner som er angitt i oppgjørspakke for økonomirapportering på DBHs nettsider. Oppgjørspakken vil være tilgjengelig på DBHs nettsider den 27. august Oppgjørspakken for 2. tertial 2014 er tilpasset bestemmelsene i Finansdepartementets rundskriv R-115. Vi gjør oppmerksom på at rapport om beholdningen på oppgjørskonto i Norges Bank er erstattet av bevilgningsrapporteringen som nå er obligatorisk. Departementet viser til punkt 4.2 i ovennevnte rundskriv R-115 og forutsetter at ledelseskommentarene til regnskapet for 2. tertial 2014 inneholder følgende elementer: - en kortfattet beskrivelse av institusjonens formål - en vurdering av institusjonens drift i perioden - en bekreftelse på at regnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten og i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene med opplysning om eventuelle avvik Side 2

3 - omtale av vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap - omtale av utviklingen i avsatt andel av tilskudd til bevilgningsfinansiert virksomhet - omtale av gjennomførte investeringer i perioden og planlagte investeringer i senere perioder - opplysning om at institusjonens revisor er Riksrevisjonen Ledelseskommentarene til regnskapene skal begrenses til forhold som er av vesentlig betydning for å kunne vurdere institusjonens regnskapsavlegg og økonomiske stilling. Ledelseskommentarene skal ta utgangspunkt i institusjonens regnskapstall, men skal likevel innholde en omtale av vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og periodisert resultatregnskap. Styret skal i egenerklæringen om styring og kontroll kunne bekrefte at institusjonen overholder lover og regler. I egenerklæringen skal institusjonen kunne bekrefte at den har et fungerende og dokumentert internkontrollsystem, og at institusjonen har foretatt risikovurderinger. Særskilte forhold Vi viser til avsnittet om særskilte forhold i departementets brev av 30. april 2014 om delårsrapportering 1. tertial Departementet vil ytterlige peke på følgende forhold: Note 15 Note 15 viser institusjonens gjennomføring av budsjettet og inneholder viktig informasjon både for departementet og den enkelte institusjon. Det er derfor viktig at note 15 er fullstendig. Departementet vil peke på at del I må inneholde alle relevante opplysninger om utsatt virksomhet, investeringer og andre forhold som er viktig for å kunne bedømme institusjonens økonomiske stilling. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Departementet viser til revidert reglement om statlige universiteters og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer i departementets rundskriv F Departementet understreker at reglementet gjelder for alle typer forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter om faglig aktivitet. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet skal gjennomføres og dokumenteres i samsvar med bestemmelsene i reglementet. Departementet vil også understreke at områdene klassifisering, dokumentasjon av faglig begrunnelse og regnskapsføring av indirekte kostnader bør vies særlig oppmerksomhet. Departementet vil i denne forbindelse peke på bestemmelsene i rundskrivets avsnitt C, punktene 1-3. Statsinterne feriepengeforpliktelser Institusjoner som har unntak fra bruttoprinsippet og får sine lønnstjenester fra DFØ, vil få de statsinterne feriepengeforpliktelser medregnet arbeidsgiveravgift postert direkte Side 3

4 på underkonto Som følge av nye opplysninger og etterfølgende avklaringer er departementet kommet til at underkonto 2168 skal nullstilles med motpost 2160 på balansedagen for årsregnskapet, og at saldo på underkonto 2168 dermed ikke skal føres over til ny regnskapsperiode. Verdsettelse av aksjer Departementet legger til grunn at virksomhetsregnskapet skal avlegges i samsvar med de statlige regnskapsstandardene slik at finansielle anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Når det gjelder rapporteringen til statsregnskapet, er det verdien på transaksjonstidspunktet som skal føres opp som bokført verdi. Av dette følger at det er historisk kost som skal legges til grunn, slik at bokført verdi i statsregnskapet ikke skal justeres ved svingninger i markedsverdi. Det kan derfor forekomme at bokført verdi i virksomhetsregnskapet avviker fra bokført verdi i statsregnskapet. Det er derfor tatt inn en ekstra kolonne i note 11 som viser hvilken verdi som er rapportert til kapitalregnskapet i statsregnskapet. Med hilsen Arne Lunde (e.f.) avdelingsdirektør Joar Nybo avdelingsdirektør Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Kopi: Riksrevisjonen DBH Side 4

5 DET KONGELIGE KUNN SKAP SDEPARTEMENT Kunn skap sministeren Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Norges miljo- og biovitenskapelige universitet Deres 1.el" Wir re Dato Invitasjon til mote med politisk ledelse om institusjonelle rammevilkår for utvikling av verdensledende miljoer 11. november 2014 Jeg inviterer styreledere og rektorer ved universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim. samt Norges miljø- og biovitenskapelige universitet til et møte med den politiske ledelsen i departementet for å diskutere de institusjonelle rammevilkårene for utvikling av internasjonal toppkvalitet i Norge. Motet biir holdt tirsdag II. novembekka kl til kl Kunnskapsdepartements lokaler i Kirkegaten 18. Regjeringen har store ambisjoner for høyere utdanning og forskning. Utdannings- og forskningsinstitusjonene har en nøkkelrolle i realiseringen av kunnskapssamfunnet og for fremtidig verdiskapning og velferd. Regjeringen vil prjoritere investeringer i utdanning og kompetanse, og bidra til at den omsettes i verdiskaping. Ett av de sentrale elementene i regjeringsplattformen er å utvikle flere verdensledende fagmiljoer i Norge. Satsingen på det verdensledende må sees på som en ambisjon om å ta kvalitetsheving av forskning og høyere utdanning ett steg videre, noe som er en ambisjon vi deler med dere. Kvaliteten er jevnt over god og vi har mange sterke fagmihoer i Norge. Det er satset mye på å fremme kvalitet i forskning og hoyere utdanning de senere årene. Det er innfort resultatbasert finansiering, og det er etablert ordninger som leifter fram enkeltforskere, fremragende sentre for forskning og utdanning og yngre talenter, samt filtak som stimulerer til deltakelse på internasjonale konkurransearenaer. Evalueringer og rapporter som går gjennom norsk forskning og høyere utdanning, viser at arbeidet med å øke kvaliteten har gitt resultater. Likevel kommer norsk forskning gjennomgående darligere ut enn forskning fra våre nordiske naboland, og viktige utdanninger har kvalitetsutfordringer. Det er få fagområder der vi er i verdenstoppen. Postadresse: Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo Kontoradresse: Kirkeg. 18 Telefon: Telditks: Org. ar.:

6 Regjeringen la fi-em en egen EU-strategi våren Strategien skal bidra til at norske fagmiljøer samarbeider mer internasjonalt og henter hjem mer EU-finansiering. Regjeringen viii tillegg legge frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning høsten 2014, som skal bidra til bedre koordinering og prioritering av den offentlige innsatsen på kunnskapsfeltet. Departementet har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan finansieringen av universiteter og høyskoler påvirker utdannings- og forskningsresultatene og komme med forslag om hvordan institusjonene bør finansieres i framtiden. Regjeringen vil også legge frem en melding til Stortinget i 2015 om institusjonsstrukturen i høyere utdanning, der eventuelle endringsforslag vil være begrunnet i målet om høyere kvalitet. 1tillegg til å utvikle finansieringsmekanismene og virkemidlene vi har for kvalitet i dag, mener jeg det er behov for å gjøre en grundig vurdering av om de formelle rammene som universitetene er gitt, er hensiktsmessige. Jeg er åpen for å vurdere om det er behov for endringer i regelverk, fullmakter eller måten universitetene er styrt og organisert på. Ligger det i dagens rammeverk barrierer for å folge opp egne strategier og pr oritere kvalitet i forskning og utdanning? Dette spørsmålet er institusjonene selv de nænneste til å svare på. Jeg vil derfor invitere rektor og styreleder på de ovennevnte universitetene til et mote der vi diskuterer de institusjonelle rammevilkårene for utvikling av internasjonal toppkvalitet i Norge. Jeg ber om at dere melder tilbake om deltakelse innen 15. oktober. Den enkelte institusjon kan også sende inn skriftlige innspill i forkant av møtet. Jeg ber i så fall om at eventuelle innspill sendes innen 1. november. Jeg ser frem til en god diskusjon med dere. Side 2

7 Møtebok Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Helena Nordh (HN), ILP Hans Ekkehard Plesser (HEP), IMT Jon Frank (JF), INA Frode Sundnes (FS), Noragric Ragnar Øygard (RØ), HH til og med sak 18 Eystein Skjerven (ES), MatInf Wenche Farstad (WF), ProdMed Carl Fredrik Ihler (CFI), SportFaMed Mona Henriksen (MH), IMV Lars Snipen (LS), IKBM Odd Vangen (OV), IHA Gjermund Gunnes (GG), BasAM Marian Schubert (MS), repr. for ph.d.-kandidatane Ingrid Wigerstad (IW), student Sigrid Rosø (SR), studentvara Anna Sophie Hansen (ASH), student sak 15 Albertine Namrok (AN), student Bente Husby (BH), vara studentvara Yngvild Wasteson (YW) - observatør Forfall Siv Fagertun Remberg (SFR), IPV Janne-Beate Utåker (JBU), repr.for teknisk-administrativt personale Fra Universitetsadministrasjonen: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Sylvi Nilsen Katarina Klarén Bjørg Ekerholt Dysvik Møteleder: Prorektor Halvor Hektoen Møtebok: Bodil Norderval 1 av 1

8 Møtebok SU-sak 3/2014 Godkjenning av dagsorden Vedtak/innstilling: Dagsorden godkjent SU-sak 14/2014 Orienteringssaker 1. Høringsbrev fra KD - Kvoteordningen 2. Studiebarometeret 2014 orientering ved studiedirektøren 3. Høring NOKUTs strategi SU-sak 15/2014 Årlig gjennomgang av studieprogram og programportefølje Dokument: Saksframstilling: Vedlegg: 1. Utkast til studieprogramrapport Odd Vangen fremmet forslag om å føye til følgende punkt i vedtaket: «Studieutvalget oppfordrer rektoratet til å problematisere «20-grensen» i forhold til ansvaret for men viktige fagområder for NMBU, samt konsekvenser for det totale antall studenter ved vårt universitet». Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Studieutvalget gir sin tilslutning til Studiedirektørens forslag til prosess for gjennomgang av studieprogram og studieprogramportefølje, herunder forslag til skjema for rapportering til fakultetene. Studieutvalget oppfordrer rektoratet til å problematisere «20-grensen» i forhold til ansvaret for viktige fagområder for NMBU, samt konsekvenser for det totale antall studenter ved vårt universitet. 2 av 4

9 Møtebok fra SU-møte SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Dokument: Saksframstilling: Vedtak: Studieutvalget gir sin tilslutning til det videre arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem for NMBU. Studieutvalget ber om å involveres i arbeidet med utviklingen av nytt kvalitetssikringssystemet. Saker innenfor følgende områder vil bli lagt frem for utvalget: o Beskrivelsen av grunnlaget for systemet o Ansvars- og rollefordeling o Utforming og innhold emneevalueringer o Utforming og innhold programevalueringer o Håndtering av avvik og tilbakemelding til studentene Studieutvalget vil ha oppmerksomhet rundt løpende saker knyttet til studiekvalitet ved NMBU og vil at det i den forbindelse avholdes et årlig seminar om studiekvalitet i utvalget. Studieutvalget ber spesielt om at systemet for emneevalueringer forenkles og forbedres. SU-sak 17/2014 Priser innen utdanningsområdet, NMBU Dokument: Saksframstilling: Vedlegg: 1. Statutter for masteroppgavepris ved UMB 2. Statutter for UMBs utdanningspris 3. Statutter for UMBs Fronterpris 4. Statutter for PEGASUS-prisen Studieutvalget ber om at saken utsettes. Saken fremmes på nytt for SU når forslag til statutter er utarbeidet.. Side 3 av 8

10 Møtebok fra SU-møte SU-sak 18/2014 Forskriftsendringer høsten gangs drøfting Dokument: Saksframstilling: Det ble fremmet forslag om at det er 2 studentrepresentanter i komiteen, en representant fra begge campus. De vitenskapelig ansatte bør også representere hvert sitt campus. Vedtak/innstilling: 1. Følgende regelverksgruppe nedsettes: Vitenskapelig tilsatt: Mona Henriksen (leder, Ås) Vitenskapelig tilsatt: Yngvild Wasteson (Adamstuen). Student: Ingrid Wigerstad(Ås), Albertine Namrok (Adamstuen) Sekretær fra studieavdelingen: Bjørg Dysvik 2. Regelgruppen får mandat til å gjennomgå og foreslå endringer i regelverket. Gruppen bes legge frem forslag på mindre endringer innen 1. november SU-sak 19/2014 Obligatorisk emneinformasjon ved NMBU Dokument: Saksframstilling: Vedlegg: 1. Forslag til obligatoriske felter i emnebeskrivelsen 2. Hjelpetekster i EPN Vedtak/innstilling: 1. Alle tekster i emnebeskrivelsen skal være tilgjengelig på norsk og engelsk 2. Studieutvalget vedtar navn på felter og obligatoriske felter i emnebeskrivelsen i tråd med tabell i saksframlegget. Vedtatt tabell vedlegges møteboken. Side 4 av 8

11 Møtebok fra SU-møte SU-sak 12/2014 Eventuelt Studieutvalget ber om at orienteringssakene legges sist blant saksdokumentene. Side 5 av 8

12 Vedlegg Dagens overskrift Ny overskrift 2014 Påkrevd Norsk 2014 Påkrevd Eng. Forsl Påkrevd Norsk Forsl Påkrevd Eng. Vises i emnebeskrivelsen på nett Merknad Emnenavn Ja Ja Ja Ja Ja Nynorsk også påkrevet pga vitnemål. Emnenavn Ja Ja Ja Ja Nei forkortet Emneansvarlig Ja Ja Ja Ja Ja Medvirkende Nei Nei Nei Nei Ja lærere Emnets innhold Nei Nei Ja Ja Ja Læringsutbytte Nei Nei Ja Ja Ja Læringsmåter Læringsaktivite Nei Nei Ja Ja Ja t Læringsstøtte Nei Nei Nei Nei Ja Pensum Læremidler Nei Nei Ja Ja Ja Forutsatte Nei Nei Nei Nei Ja forkunnskaper Anbefalte forkunnskaper Nei Nei Nei Nei Ja 6 av 3

13 Møtebok fra SU-møte Obligatoriske aktiviteter Beskrivelse av eksamen for kurset Evaluering av studentens læringsutbytte (eksamen) Nei Nei Nei Nei Ja Nei Nei Ja Ja Ja Langsgående Nei Nei Nei Nei Nei skriftlig (J/N) Sensor Nei Nei Nei Nei Ja Antallsbegrensning Nei Nei Nei Nei Ja Generell Nei Nei Nei Nei Ja adgangsinformasjo n for emnet Emnefrekvens Nei Nei Ja Ja Ja Undervisnings og Nei Nei Ja Ja Ja vurderingsperiode Fortrinnsrett Nei Nei Nei Nei Ja Normert Nei Nei Nei Nei Ja arbeidsmengde Strukturert Nei Nei Nei Nei Ja undervisningstid Overlapp Nei Nei Nei Nei Ja Side 7 av 8

14 Møtebok fra SU-møte Undervisningsinfor Nei Nei Nei Nei Nei masjon for timeplanen Merknader Nei Nei Nei Nei Ja Undervisningssprå k Ja Ja Ja Ja Ja Ett eller flere und. språk er påkrevd Nytt felt HMS? nei nei Side 8 av 8

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik

Ifølge liste 14/6061 18.12.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Rolf Petter Søvik Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/6061 18.12.14 Regnskap for 2014 og delårsrapportering i Det vises til Finansdepartementets rundskriv R-10/2014 av 13. november 2014 angående avslutning av statsregnskapet

Detaljer

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1.

Frist til Riksrevisjonen Frist til DFØ Frist til DBH Frist til KD 15. januar 2014 2014 2014 24. januar 2014 Aksje- og eierinteresser 1. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/5210-18.12.13 Regnskap for 2013 og delårsrapportering i Vi viser til Finansdepartementets rundskriv R-8/2013 av 11. november 2013 vedrørende avslutningen av statsregnskapet

Detaljer

Forskningsetiske retningslinjer. PhD forskrift. Etikkutvalgets årsrapport. HMS årsrapport. Delstrategi innovasjon

Forskningsetiske retningslinjer. PhD forskrift. Etikkutvalgets årsrapport. HMS årsrapport. Delstrategi innovasjon Plan for styresaker Styrets arbeidsplan består dels av saker som hører fast med i et årshjul (eksempelvis tertialrapporter, budsjett mv), og saker som administrasjonen arbeider med, evt ser vil komme i

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET US 41/2015 INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPLIGE UNIVERSITET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Eskil Aldal Hans Chr

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/5143-23.12.13 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Tilskuddsbrevet for 2014 består av følgende deler: 1. Innledning...

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunst- og designhøgskolen i Bergen v/styret Strømgt. 1 5015 Bergen Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - i Bergen Tildelingsbrev

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark 1 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Hedmark v/styret Pb. 400 2418 Elverum Deres ref Vår refdato 12/6066-IMO19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private er og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser 1 av 234 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 11. desember 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.00. Lunsj kl. 12.00 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 17/2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND

ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND ØKONOMIHÅNDBOK FOR UNIVERSITET I NORDLAND UTARBEIDET AV ØKONOMIADMINISTRASJONEN/ DELVIS OPPDATERT MARS 2012 KAP. 1 HOVEDREGLER FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED HØGSKOLEN I BODØ (FASTSATT AV STYRET 27.02.2008)...

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Dette reglement er utarbeidet med bakgrunn i departementets bestemmelser for universiteter

Detaljer