Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen"

Transkript

1 Statlige og private er og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/ Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private er og høyskoler har en selvstendig plikt til å forhindre lovstridig overføring av kunnskap innen fagområder som er relevant for spredning av masseødeleggelsesvåpen eller leveringsmidler for slike. Denne plikten følger av eksportkontrolloven, eksportkontrollforskriften, forskrift om sanksjoner mot Nord-Korea og forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran. Regelverket som ligger til grunn for er og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen, har vært der de siste årene. Det har ikke skjedd endringer i regelverket og formålet med dette brevet er å minne om gjeldende regelverk slik at utdanningsinstitusjonene kan identifisere sensitive studier, men også for å skape klarhet om regelverket slik at det ikke skapes unødige problemer for studenter fra Iran og Nord-Korea som ønsker å studere fag som ikke er relatert til spredning av masseødeleggelsesvåpen. Nærmere om eksportkontroll Eksportkontrollen med strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. er hjemlet i lov av 18. desember 1987 nr. 93. Med strategiske varer menes våpen, ammunisjon og annet militært materiell, flerbruksvarer, samt tilhørende teknologi og tjenester. Ny forskrift for gjennomføring av kontrollen med forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester trådte i kraft 19. juni Hensikten med kontrollen er å sikre at varer, tjenester og teknologi ikke eksporteres i strid med norsk politikk, herunder internasjonale forpliktelser, for å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen og leveringsmidler for slike våpen. Kontroll med teknologioverføring, herunder i form av kunnskap, er relevant i tilknytning til studier som berører teknologiområdene som er definert i Utenriksdepartementets (UD) liste II Postadresse Kontoradresse Telefon Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Øystein Holmedal-Hagen 0032 Oslo Org no

2 (flerbruksvarer), samt mot militære varer og teknologi. Når det gjelder kontroll med kunnskapsoverføring, bør årvåkenheten særlig rettes mot høyere studienivåer (masterprogram og doktorgradsstipendiater) innenfor de fagområder som omfattes av kategoriene i Utenriksdepartementets liste II (www.eksportkontroll.mfa.no). Særskilt om studenter fra Iran FNs sikkerhetsråd vedtok i tiden fire resolusjoner som følge av sterke indisier i retning av at Iran utvikler kjernefysiske våpen og våpensystemer. Norge har en folkerettslig plikt til å gjennomføre bindende vedtak av FNs sikkerhetsråd. Sammen med EUs restriktive tiltak, som også er gjennomført i norsk rett, utgjør Sikkerhetsrådets bindende vedtak grunnlaget for det norske sanksjonsregimet mot Iran. Det er flere bestemmelser som forbyr teknologioverføring til iranske personer, enheter eller organer eller til bruk i Iran. Det er forbudt for norske rettssubjekter å overføre ( ) teknologi som angitt i forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran av 9. februar 2007 vedlegg I eller II til iranske personer eller til bruk i Iran, jf. 2 (1). På samme måte er det forbudt å overføre ( ) teknologi som er oppført i forskriftens vedlegg III uten at man har forhåndstillatelse, jf. 3 (1). Det er videre forbudt å overføre teknologi som er oppført i vedlegg VI og VIA og teknologi som oppført i vedlegg VIB til iranske personer eller til bruk i Iran, jf. 8 og 10a. Det følger videre av forskriftens 5 at det er forbudt å levere, direkte eller indirekte, teknisk bistand i tilknytning til varene og teknologien som er oppført på Utenriksdepartementets vareliste I (forsvarsmateriell) eller i tilknytning til varene og teknologien som er oppført i forskriftens vedlegg I eller II til iranske personer, enheter eller organer eller til bruk i Iran. Teknisk bistand er definert i Iran-forskriften 1 bokstav r) og omfatter blant annet ( ) enhver annen form for teknisk tjeneste, uansett om bistanden ytes i form av instruksjon, rådgivning, opplæring, overføring av driftskunnskaper eller ferdigheter( ). Begrepet opplæring vil etter departementets syn omfatte studenter og ph.d.-kandidater som mottar undervisning eller veiledning ved norske utdannings- eller forskningsinstitusjoner. Særskilt om studenter fra Nord-Korea Sanksjonene mot Nord-Korea er begrunnet i landets atomvåpenprogram. Det følger av forskrift om sanksjoner mot Nord-Korea av 15. desember (1) d at det er forbudt for norske rettssubjekter og for enhver som befinner seg på norsk territorium å selge, forsyne eller overføre til Nord-Korea ( ) teknologi som er listeført av Sanksjonskomiteen for Nord-Korea eller av Sikkerhetsrådet på bakgrunn av at det vil kunne bidra til utvikling av masseødeleggelsesvåpen, herunder atomvåpen og ballistiske missiler. Bestemmelsen har en peker til listene på sanksjonskomiteens hjemmeside. Utdanningsinstitusjonenes ansvar Universitets- og høyskoleloven og tilhørende regelverk inneholder ikke hjemmel til å nekte opptak, men sanksjonsforskriftene mot Iran og Nord-Korea gir utdanningsinstitusjonene en plikt og rett til å nekte studenten å ta bestemte fag. Eksportkontrollregelverket gir også adgang til å avslå overføring av kunnskap (immateriell teknologi) når det vurderes å representere en uakseptabel risiko for uønsket militær bruk i utlandet. Side 2

3 Utdanningsinstitusjonene må legge opp til en konkret og individuell vurdering av hver enkelt studiesøknad fra tidligere nevnte land. Dersom utdanningsinstitusjonen vurderer det slik at en student fra Iran eller Nord-Korea tar fag eller emner som rammes av regelverket, kan de ta kontakt med UD for å få nærmere opplysninger om reglene. Dersom en utdanningsinstitusjon har bekymringer knyttet til om ulovlig kunnskapsoverføring har funnet eller kan finne sted kan de ta kontakt med PST for nærmere dialog og rådgivning. Kunnskapsdepartementet (KD) har tatt initiativ til et møte om temaet mellom UHR, enkelte utdanningsinstitusjoner og UD, Justis- og beredskapsdepartementet, PST og KD. KD vil også invitere resten av uh-sektoren til et møte høsten 2014 for å gi berørte utdanningsinstitusjoner mer utfyllende informasjon om regelverk og prosedyrer. Med hilsen Anne Grøholt (e.f.) avdelingsdirektør Øystein Holmedal-Hagen seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Side 3

4 Møtereferat Norges miljø- og biovitenskapelige Til Arbeidsmiljøutvalget NMBU Personal- og organisasjonsavdelingen Vår ref. 14/ Vår saksbehandler Deres ref. Gro Holter, tlf. Vår dato AMU referat Tilstede: Arbeidsgiver: Birger Kruse, Jan Olav Aarflot, Ann Margaret Grøndahl, Ørjan Totland Arbeidstaker: Lise Thoen (HVO), Elin Pålerud, Anne Gravdahl, Haakon Aaen, Marit Nesje (vara) Andre representanter: Gry Jæger (ass. hvo), Eirik Husby (Preventia BHT), Lena Marie Kjøbli, Gro Holter (AMU sekretariat) Forfall: Kjersti S. Rimer, Mette Wik, Trond Sørensen (Follo BHT), studentrepresentant Referent: Gro Holter Sted: Gjesteserveringen, Campus Adamstuen, Tid: Onsdag kl (møte , workshop ) 1/2014 Konstituering av utvalget, godkjenning av innkalling og saksliste Birger Kruse ønsket velkommen og takket alle representantene som hadde takket ja til å sitte i utvalget. Deretter overlot han ledelsen av utvalget til arbeidstakersiden v/lise Thoen, hovedverneombud NMBU. Arbeidstakersiden gir utvalget tilbakemelding om hvem som skal være nestleder i neste møte. AMU 2014 konstitueres med HVO Lise Thoen som leder og med den til nestleder som arbeidstakersiden velger blant sine representanter. 1 av 4

5 Godkjenning av innkalling og saksliste: Innkalling godkjent, saksliste godkjent med tre saker til eventuelt. 2/2014 AMUs rolle og oppgaver (informasjon) v/bht Eirik Husby Eirik Husby innledet om AMUs rolle og oppgaver. Et sentralt spørsmål i presentasjonen var «hvordan få AMUs beslutninger til å bli rådene fulgt og etterlevd.» Presentasjonen vedlagt referatet. 3/2014 Byggutvalg AMU NMBU opprettelse og mandat AMU etterspør lett tilgjengelig informasjon om samlokaliseringsprosjektet på intranettet. Forslag til endring i bygg-utvalgets saksbehandlingsrutiner: Alle medlemmer i utvalget og AMU kan be om at en sak løftes/behandles i arbeidsmiljøutvalget. AMU vedtar mandat og sammensetning for AMUs underutvalg for byggesaker («bygg-utvalg») med nevnte endring i saksbehandlingsrutinene for utvalget. 4/2014 Verneombud og verneområder i NMBU Det er valgt verneombud for alle verneområder med unntak av Noragric, for perioden Ledelsen ved Noragric har lenge arbeidet med å få på plass et verneombud. Hvis det ikke lar seg gjøre å få valgt et verneombud kan instituttleder utpeke en ansatt til å være verneombud, eller så kan et annet verneombud fungere som sette-verneombud, fram til ordinært verneombudsvalg er avholdt. AMU ber om at Noragric fortsetter arbeidet. Jan Olav Aarflot og Birger Kruse følger opp saken og gir tilbakemelding til utvalget i neste møte. Det er gjort mindre endringer i inndelingen av verneområdene på campus Ås. AMU tar valg av verneombud for NMBU til orientering og vedtar inndelingen av verneområdene. 5/2014 Skadestatistikk 2013 Campus Adamstuen AMU har gjennomgått rapport om meldte ulykker og nestenulykker ved Campus Adamstuen og ber om at den legges til grunn for planene for det skadeforebyggende arbeidet i HMS-handlingsplan av 4

6 6/2014 Årsrapport og plan fra Preventia Bedriftshelsetjeneste, Campus Adamstuen Eirik Husby presenterte årsrapporten og plan for Husby informerte om at Preventia dessverre må avvikle sin bedriftshelsetjeneste fra april AMU uttrykker stor sympati med Preventia og arbeidstakerne der. NMBU må nå vurdere hvordan campus Adamstuen skal få nødvendige bedriftshelsetjenester for sine ansatte. AMU tar rapporten og årsplanen til etterretning. 7/2014 HMS-system NMBU (informasjon) Lena Marie Kjøbli presenterte NMBUs HMS-system. Informasjon om HMS er delt i informasjon for ansatte («HMS-håndbok») og informasjon for ledere (lederhåndbok, kapittel HMS). Document Skjema for rapportering og oppfølging av avvik er under utprøving. Det vil bli gitt informasjon til AMU og organisasjonen når dette foreligger endelig. 8/2014 Arbeidsutvalg AMU NMBU (informasjon) I felles AMU vedtok utvalget at AMU NMBU skulle ha et arbeidsutvalg sammensatt av representant fra arbeidsgiver og arbeidstakersiden og AMUs sekretariat. Arbeidsutvalgets oppgave vil være å forberede møtene og sikre god saksframstilling av innmeldte saker før de forelegges utvalget. AMU ber om at sekretariatet utarbeider mandat til arbeidsutvalget til AMUs neste møte. 9/2014 Møteplan AMU 2014 Forslag til møteplan ble forelagt utvalget. Datoene samsvarer med fristene for innmelding av saker til sstyret. Det er planlagt 5 møter i 2014 (3 vår, 2 høst). Leder i utvalget stiller spørsmål ved om det pga fusjonen bør planlegges for ett 6. møte. Møtene legges vekselvis på Adamstuen og Ås. Møtedatoen vår 2014 vedtas. AMUs sekretariat og arbeidsutvalg finner ny(e) møtedato(er) høsten AMUs sekretariat kaller inn til møtene. 10/2014 Godkjent referat AMU NVH og UMB (informasjon) Godkjent referat for siste møte AMU NVH og AMU UMB er tilgjengelig på intranett. 11/2014 Opplæring AMUs medlemmer (signering av protokoll) Saken har sirkulert på epost før møtet. Ingen innsigelser fra utvalgets parter. 3 av 4

7 I henhold til 3-19 som omhandler varighet av opplæringen av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg står det at opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang. Partene har blitt enige om at lederopplæring på mandag 17. mars 2014 vurderes som tilstrekkelig opplæring for AMU. På denne dagen blir Arbeidsmiljøloven med sentrale forskrifter, internkontrollforskriften og HMSarbeid generelt gjennomgått. AMUs arbeidsutvalg vil legge inn annen opplæring i forbindelse med møter når det er nødvendig. Fordelingen er forhandlet med tjenestemannsorganisasjonene. Protokoll ble signert i signert i møtet. 12/2014 Eventuelt 1. Flytting av servicetorget til Bioteknologibygningen. Internt notat fra de ansatte i IKBMs administrasjon. Saken ble avklart i møte AMU er orientert om saken og oppfordrer NMBUs ledelse til god informasjon og åpne dialoger i slike type prosesser. 2. HVO stiller forslag om at arbeidsgiver orienterer i alle AMUs møter om fusjonsprosessen, både om byggeprosjektene og om organisastoriske og psykososiale forhold. Forslaget støttes. 3. HVO stiller forslag om at AMU får en presentasjon som kan belyse arbeidsmiljøutfordringer og risiki som finnes i vår virksomhet. Presentasjonen gjøres før hvert møte og er en del av opplæringen av AMUs medlemmer. Forslaget støttes. a. Aktuelle risikoområder/tema: i. ROS-analyse NMBU ii. Biosikkerhet iii. Bedriftshelsetjenestens kjennskap til arbeidsmiljøutfordringer ved NMBU Etter møtet arbeidet utvalget i grupper med mål om å utarbeide konkrete tiltak for hvordan AMU kan være en ressurs for arbeidsmiljøet ved NMBU og bidra til å nå ets strategiske mål. 4 av 4

8 Møtebok Noregs miljø- og biovitskaplege Forskingsutvalet møtedato For godkjenning per e-post Møte i Forskingsutvalet Til stades: Halvor Hektoen, prorektor og leiar av Forskingsutvalet Dag Inge Våge, forskingsleiar ved IHA Reidar B. Schüller, vara for forskingsleiar ved IKBM Eirin Hongslo, vara for forskingsleiar ved ILP Harsha Ratnaweera, forskingsleiar ved IMT Susanne Eich-Greatorex, forskingsleiar ved IMV Sjur Baardsen, forskingsleiar ved INA. Gjekk frå møtet under behandling av sak 13/2014 (ca. kl 1130) Morten Lillemo, forskingsleiar ved IPV Arild Angelsen, forskingsleiar ved HH Pål Vedeld, vara for forskingsleiar ved Noragric Finn-Arne Weltzien, representant for BasAM Trine L'Abee Lund, representant for MatInf H. Andreas Haga, representant for SportFaMed Christian Rene Karlsen, representant for mellombels vitskapleg tilsette Ellen Stenslie, representant for ph.d.-kandidatane Eirik Aas, student Markus Pilskog, vara for Tor Einar Möller, student Jan Lyche, vararepresentant for MatInf Forfall: L. Sigve Håvarstein, forskingsleiar ved IHA Annegreth Dietze-Schirdewahn, forskingsleiar ved ILP Tor Arve Benjaminsen, forskingsleiar ved Noragric Erik Ropstad, representant for ProdMed. Vara møtte heller ikkje Tor Einar Möller, student Anne-Cath. Bunæs, representant for teknisk-administrativt tilsette. Vara møtte heller ikkje Frå Universitetsadministrasjonen: Forskingsdirektør Ragnhild Solheim Ågot Aakra Møteleiar: Halvor Hektoen Møtebok: Ågot Aakra 1 av 1

9 Møtebok Noregs miljø- og biovitskaplege Forskingsutvalet møtedato FU-sak 11/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokument: Innkalling med saksliste Innkalling og saksliste godkjent FU-sak 12/2014 Godkjenning av møtebok frå møte i Forskingsutvalet Dokument: Utkast til møtebok frå møte i Forskingsutvalet Vedtak Møtebok frå FU-møte godkjent. Møtebøkene frå FU-møta bør innehalda noko tydelegare grunngjeving for vedtaka, evt. innleiande setningar som forklarer bakgrunnen for vedtaka. FU-sak 13/2014 NMBUs ph.d.-forskrift 2. drøfting Dokument Saksframstilling Vedlegg: 1. Forslag til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige 2. Forskrift for ph.d.-utdanning ved UMB 3. Forskrift for ph.d.-utdanning ved NVH 4. Nasjonale rettleiande retningslinjer for ph.d.-utdanning (Universitetsog høgskolerådet) Vedtak 1. Forskingsavdelinga omarbeider utkastet til ph.d.-forskrift etter innspel frå drøftinga i FU-møtet. Oppsummering frå drøftinga følgjer som vedlegg til møteboka. Momenta frå drøftinga blir formidla til møte i rektors leiargrupper måndag Særleg ønskjer FU at leiargruppene drøfter kva for rolle og oppgåver fakulteta skal ha i ph.d.-utdanninga. 2 av 3

10 FU-sak 20/2014 Vedlegg 1. Møtebok frå møte FU-sak 14/2014 NMBUs priser for fremragende innsats innenfor forskning, formidling og innovasjon Dokument : Saksframstilling Vedlegg: 1. Forslag til vedtekter for a. NMBUs forskningspris for yngre forskere (forskningsprisen) b. Pris for god forskningsformidling (formidlingsprisen) c. Innovasjonsprisen Saka utsett. FU-SAK 15/2014 Stipendordningar og andre forskingsstrategiske verkemiddel ved NMBU. 1. drøfting. Dokument Saksframstilling Saka utsett. FU-SAK 16/2014 Godkjenning av kliniske studier med dyrepasienter Dokument A. Saksframstilling B. Vedlegg Vedlegg: Til inspirasjon: The Clinical Trials Office, Univ. of Ohio FU mener at NMBU må ha et utvalg som vurderer og godkjenner kliniske veterinærmedisinske studier som ikke omhandles av Forskrift om forskning og undervisning med dyr. Dette utvalget kan være et underutvalg av FU, eller Etikkrådet. FU ber Forskningsdirektøren undersøke om Etikkrådet ønsker å påta seg oppgaven. Dersom etikkrådet ikke ønsker å påta seg oppgaven, opprettes et underutvalg av FU som foreslått. Utvalget suppleres evt. med et av etikkrådets medlemmer. Side 3 av 4

11 FU-sak 20/2014 Vedlegg 1. Møtebok frå møte FU gir Forskningsavdelingen fullmakt til å utforme mandat og rutiner for arbeidet i et evt. underutvalg av FU. FU-sak 17/2014 Saka utsett FU-SAK 18/2014 Informasjonssaker Dokument: a. Nytt mobilitetsstipend i Fripro. Seminar: Mer forskermobilitet b. Analyse av Norges internasjonale forskningssamarbeid c. Offentlig ph.d.: Ny ordning for ph.d-utdanning d. Room for increased ambitions? Governing 'breakthrough research' in Norway Rapport om korleis Noreg kan bli ein betre forskingsnasjon e. Bioøkonomi ingen vei utenom. En nasjonal konferanse for næringsliv, forskere og myndigheter. f. Nokre nye doktorgrader FU-sak 19/2014 Eventuelt Ingen saker Side 4 av 4

12 Norges miljø- og biovitenskapelige Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: tirsdag 25. februar kl Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter for faste vitenskapelig ansatte; Siri Fjellheim, Tor Einar Horsberg og Birger Svihus, representant for midlertidig vitenskapelig ansatte; Kristin Olstad, representant for teknisk/administrativt ansatte; Linda Godager, representanter for studentene; Lasse Hjelle og Liv Nedrebø, eksterne representanter; Idun Christie, Gaute Einevoll og Marit Valseth Fra Administrasjonen; dekan Øystein Lie og seniorrådgiver Hans Gran Saksliste: 1. S-01/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. S-02/2014 Instituttleder institutt for produksjonsdyrmedisin utlysning og oppnevning av innstillingsutvalg 3. S-03/2014 Orientering om Institutt for plantevitenskap v/professor Morten Lillemo 4. S-04/2014 Instituttleder Institutt for plantevitenskap, ansettelse (unntatt offentlighet offl.l 25) 5. S-05/2014 Eventuelt Dekan Øystein Lie holdt en kort orientering om fakultet VetBio slik det fremstår dags dato med prosesser, strategier og tiltak. 1. S-01/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Orienteringen fra Instituttleder Olav Reksen om ProdMed og sak 3 ble behandlet først. Innkalling og sakslisten ble godkjent 2. S-02/2014 Instituttleder institutt for produksjonsdyrmedisin utlysning og oppnevning av innstillingsutvalg Det forelå notat datert 20. februar 2014 med forslag til utlysningstekst og forslag til et innstillingsutvalg.

13 Norges miljø- og biovitenskapelige Instituttleder Olav Reksen orienterte om aktiviteten og utfordringen ved instituttet. Fakultetsstyret vedtar utlysningstekst for stillingen som instituttleder for produksjonsdyrmedisin (ProdMed) med justeringer framkommet. Stillingen lyses ut for en åremålsperiode på fire år. Fakultetsstyret oppnevner følgende innstillingsutvalg for stillingen: Øystein Lie (leder), Maria Stokstad, Hallgeir Flø og Garmand Aukland. 3. S-03/2014 Orientering om Institutt for plantevitenskap v/professor Morten Lillemo Professor Morten Lillemo orienterte om aktivitet og utfordringer for Institutt for plantevitenskap. Fakultetsstyret tar informasjonen om Institutt for plantevitenskap til orientering, 4. S-04/2014 Instituttleder Institutt for plantevitenskap, ansettelse (unntatt offentlighet off.l 25) Det forelå notat datert 17. februar Ingen tilsettes som instituttleder ved institutt for plantevitenskap. Fakultetsstyret ber dekanen arbeide videre med å bemanne instituttlederstillingen og ber om å få status i arbeidet på neste møte. Odd Magne Rødseth Styreleder Øystein Lie Dekan

14 Oppsummering fra US styremøte mars 2014: FOKUS FAKULTET Eva Falleth, Øystein Lie og Øystein Johnsen Dette sammendraget er en ufiltrert oppsummering av diskusjonen i US der dekanene var observatører. Strategi på fakultetene Rammen er at sstyret (US) vedtok strategien som Fellesstyret vedtok, minus de åtte satsingsområdene. Satsingsområdene skal bygge på fakultetenes strategi. Fakultetenes strategi skal være på en side per fakultet, og vise frem ets X - faktor. Fakultetene kan prioritere 3-4 satsingsområder hver. Vi trenger tydeliggjøring og spissing av prioriteringene. Instituttene kan også ha en sides strategi som skal til US, og fagmiljøene (seksjoner, faggrupper) kan lage hver oppsummert strategi på en A4-side. Interne dokumenter kan godt være fyldigere. Det var enighet om fremdriften til fakultetenes strategi, dvs. oppstart mars, diskusjon i juni og vedtak i september. Det var oppslutning om at de to temaene, bioøkonomi og miljø- og ressursforvaltning, er sentrale for NMBU, og kan være gjennomgående temaer i strategien. Det var enighet om at Kommunikasjonsavdelingen får ansvaret for framstilling av fakultetene på nettsidene, men at US innser at vi må få informasjonen på plass så fort som mulig. Fakultetets rolle Styret har ambisjoner på fakultetenes vegne, og flere utrykket bekymring for mangel på ressurser. Følgende momenter var oppe: Rektor og dekan har i oppdrag å få instituttenes budsjett i balanse i samarbeid med instituttleder. IMT ble spesielt nevnt, og det ble også satt spørsmål med Noragric sitt budsjett. IPV ble tatt opp, men det finnes for 2013 ikke regnskapstall. Det ble spurt om det er synergimuligheter i instituttadministrasjonene. Det er ønskelig å se på effektivisering av undervisning, både programmer og emner ble tatt opp uten av det ble avklart hva som skulle gjøres og fokus. Målet er større handlingsrom, og det betyr at man legger ned programmer når man oppretter nye. Styrets leder poengterte at vi må få dagens styringsmodell til å virke og at den må ligge fast. Vi ble alle oppfordret til å framsnakke fakultetenes og dekanenes muligheter og roller. Rektoratet har ansvaret for å bidra til at vi utdanner flere kandidater der samfunnet etterspør kompetanse.

15 Norges miljø- og biovitenskapelige Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Tid: torsdag 27. februar kl Til stede: Ragnhild Borchgrevink (styreleder), representanter for faste vitenskapelig ansatte; Jon Glenn Omholt Gjevestad, Stein Ragnar Moe og Hanne Kathrine Sjølie, representant for midlertidig vitenskapelig ansatte; Ellen Soldal, representant for teknisk/administrativt ansatte; Signe Kroken, representanter for studentene; Mari Jellum Helgerud og eksterne representanter; Vincent Eijsink, Marit Kjeldby og Siv Fagertun Remberg (for Gunnar Elgered) Fra Administrasjonen; dekan Øystein Johnsen og seniorrådgiver Hans Gran Saksliste: 1. S-01/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. S-02/2014 Instituttleder institutt for naturforvaltning utlysning 3. S-03/2013 Instituttleder Institutt for miljøvitenskap, ansettelse (unntatt offentlighet offl.l 25) 4. S-04/2014 Eventuelt 1. S-01/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste En sak under eventuelt styreseminaret 18. og 19. mars. Innkalling og sakslisten ble godkjent. Fra nå vil styrepapirene sendes til vararepresentantene også. 2. S-02/2014 Instituttleder institutt for naturforvaltning utlysning Det forelå notat datert 20. februar Fakultetsstyret vedtar utlysningstekst for stillingen som instituttleder for naturforvaltning (INA) med de endringene som framkom på møtet. Stillingen lyses ut for en åremålsperiode på fire år.

16 Norges miljø- og biovitenskapelige 3. S-03/2013 Instituttleder Institutt for miljøvitenskap, ansettelse (unntatt offentlighet offl.l 25) Det forelå notat datert 17. februar Jan Vermaat tilsettes i stillingen som instituttleder ved Institutt for miljøvitenskap ved NMBU for en periode på fire år. Dersom Jan Vermaat ikke tar stillingen, tilsettes Ida Lønne i stillingen som instituttleder ved Institutt for miljøvitenskap ved NMBU for en periode på fire år. Dersom Ida Lønne ikke tar stillingen, tilsettes Kjell Esser i stillingen som instituttleder ved Institutt for miljøvitenskap ved NMBU for en periode på fire år. 4. S-04/2014 Eventuelt Det ble orientert kort om program og plan for styreseminaret 18. og 19. mars Administrasjonen tar med seg innspillene i planleggingen av seminaret. Vararepresentantene vil også bli invitert til seminaret. Ragnhild Borchgrevink Styreleder Øystein Johnsen Dekan

17 Norges miljø- og biovitenskapelige Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: onsdag 19. mars kl Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter for faste vitenskapelig ansatte; Siri Fjellheim, Tor Einar Horsberg og Birger Svihus, representant for midlertidig vitenskapelig ansatte; Kristin Olstad, representant for teknisk/administrativt ansatte; Linda Godager, representant for student Liv Nedrebø, eksterne representanter; Idun Christie, Gaute Einevoll og Marit Valseth Forfall: Lasse Hjelle Instituttledere: Torstein Steine, Odd Arne Rognli, Are Aastveit, Mona Aleksandersen, Per Einar Granum og Ann Margaret Grøndahl Fra Administrasjonen; dekan Øystein Lie og seniorrådgiver Hans Gran Saksliste: 1. S-06/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. S-07/2014 Møtebok for 25. februar godkjenning 3. S-08/2014 Møteplan for S-09/2014 Orientering om instituttene ved instituttlederne 5. S-10/2014 Fagstrategi for fakultetet 6. S-11/2014 Rekruttering av instituttleder institutt for plantevitenskap status 7. S-12/2014 Eventuelt 1. S-06/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og sakslisten ble godkjent 2. S-07/2014 Møtebok for 25. februar godkjenning Møteboken ble godkjent. 3. S-08/2014 Møteplan for 2014

18 Norges miljø- og biovitenskapelige Styret vedtok følgende møteplan: 27. mai, 8. og 9. september (Sandnes) og 25. november. 4. S-09/2014 Orientering om instituttene ved instituttlederne Instituttlederne Torstein Steine (IHA), Are Aastveit (IKBM), Mona Aleksandersen (BasAM), Ann Margaret Grøndahl (SportFaMed) og Per Einar Granum (MatInf) orienterte om instituttene. Styret fikk orientering om de to siste instituttene på styremøtet 25. februar. Fakultetsstyret tar orienteringene fra instituttene til orientering. 5. S-10/2014 Fagstrategi for fakultetet Fakultetsstyret og instituttlederne hadde en diskusjon rundt prosessen for å utarbeide strategi for fakultetet. Dekanen har styrets tillit til å arbeide videre med dette arbeidet. Styret slutter seg til den foreslåtte prosess, med de innspill som framkom på møtet. 6. S-11/2014 Rekruttering av instituttleder institutt for plantevitenskap status Øystein Lie orienterte om status i arbeidet med å rekruttere instituttleder. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å forhandle fram en avtale med den aktuelle kandidaten, og ber om at saken legges fram for fakultetsstyret for formell tilsetting. Odd Magne Rødseth Styreleder Øystein Lie Dekan

19 Norges miljø- og biovitenskapelige Fakultet for samfunnsvitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Tid: onsdag 19. mars kl Til stede: Jon P. Knudsen (styreleder), representanter for faste vitenskapelig ansatte; Ola Bettum, Ole Gjølberg, representant for midlertidig vitenskapelig ansatte; Ellen Stenslie, representant for teknisk/administrativt ansatte; Lars Mørk, representanter for studentene; Jon Furru og Ingvild Katrine Strøm (for Kirsti Wetteren) og eksterne representanter; Gunnar M. Sørbø, Hilde Lorentzen, Cecilie Rolstad Denby (sak 3 og 4). Fraværende: Ingrid L.P. Nyborg Varamedlemmer til stede: Widar Salbuvik, Ingunn Andersen Instituttledere: Ragnar Øygard, Inger Lise Saglie, Poul Wisborg Fra Administrasjonen: dekan Eva Falleth, Jan Olav Aasbø (møtebok) Saksliste: 1. S-01/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. S-02/2014 Møteplan for S-03/2014 Orientering om instituttene ved instituttlederne 4. S-04/2014 Fagstrategi for fakultetet 5. S-05/2014 Eventuelt S-01/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og sakliste ble godkjent. S-02/2014 Møteplan 2014 Fakultetsstyret vedtok følgende møteplan: torsdag 22. mai, fredag 12. september, onsdag 19. november. Det legges til grunn at møtene varer fra S-03/2014 Orientering om instituttene ved instituttlederne

20 Norges miljø- og biovitenskapelige Handelshøyskolen v/instituttleder Ragnar Øygard Institutt for landskapsplanlegging v/instituttleder Inger Lise Saglie Noragric v/poul Wisborg Orienteringene fra instituttlederne ble tatt til orientering. S-04/2014 Fagstrategi for fakultetet Dekan Eva Falleth presenterte målstrukturen sstyret har vedtatt. Deretter ble det anledning for styremedlemmene å komme opp med innspill til prosess og aktuelle temaer for opplegget for en strategi for fakultetet. Styret slutter seg til den foreslåtte prosess, med de innspill som framkom på møtet. S-05/2014 Eventuelt Jon Furru tok opp US-sak 29/2014 «Ambisjonsnivå for vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse» Styret forutsetter å bli konsultert når det skal legges fram «Samlet plan for prioritering og finansiering av nødvendige tiltak for å sikre at bygningsmassen har akseptabel standard» slik sstyret har bedt om i forbindelse med sak 29/2014.

21 Norges miljø- og biovitenskapelige Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Tid: onsdag 19. mars kl Til stede: Ragnhild Borchgrevink (styreleder), representanter for faste vitenskapelig ansatte; Jon Glenn Omholt Gjevestad, Stein Ragnar Moe og Hanne Kathrine Sjølie, representant for midlertidig vitenskapelig ansatte; Ellen Soldal, representant for teknisk/administrativt ansatte; Signe Kroken, representanter for studentene; Håvard Hageberg (for Mari Jellum Helgerud) og Bente Husby (for Pål Adrian Clausen Ryen) og eksterne representanter; Vincent Eijsink, Marit Kjeldby og Nils Vagstad (for Gunnar Elgered) Instituttledere: Cecilie Rolstad Denby, Trond Børresen og Ørjan Totland Fra Administrasjonen: dekan Øystein Johnsen, Paul Stray (møtebok) Saksliste: 1. S-05/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. S-06/2014 Møtebok for møtet S-07/2014 Møteplan for S-08/2014 Orientering om instituttene ved instituttlederne 5. S-09/2014 Fagstrategi for fakultetet 6. S-10/2014 Oppnevning av innstillingsutvalg - instituttlederstillingen ved Institutt for naturforvaltning 7. S-11/2014 Eventuelt S-05/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og sakliste ble godkjent. S-06/2014 Møtebok for møtet Godkjent S-07/2014 Møteplan for mai kl september kl november kl 09.30

22 Norges miljø- og biovitenskapelige S-08/2014 Orientering om instituttene ved instituttlederne Institutt for matematiske realfag v/cecilie Rolstad Denby Institutt for miljøvitenskap v/ Trond Børresen Institutt for naturforvaltning v/ Ørjan Totland Orienteringene ble tatt til orientering S-09/2014 Fagstrategi for fakultetet Styrets innspill til prosess og tema innarbeides i saksfremlegg til fakultetsstyremøtet Styret slutter seg til den foreslåtte prosess, med de innspill som fremkom på møtet. S-10/2014 Oppnevning av innstillingsutvalg Instituttlederstillingen ved Institutt for naturforvaltning Fakultetsstyret oppnevner følgende innstillingsutvalg: Øystein Johnsen, leder, Erik Næsset, Line Nybakken, Kari Thue og Anders Tandberg.

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl Fakultet for samfunnsvitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Tid: torsdag 22. mai kl. 10.00 12.00 Til stede: Jon P. Knudsen (styreleder), representanter for faste vitenskapelig

Detaljer

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Møtebok Noregs miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsutvalget møtedato 27.05. 2014 For godkjenning per e-post innen 10.06.2014 Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Til stede: Halvor Hektoen,

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl. 09.00 15.30 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder),

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 20.10.2015 For godkjenning per e-post innen 30.10.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Seminar i Forskningsutvalget

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 09.06.2016 For godkjenning per e-post innen 22.06.2016 FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 FU

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 18.08.2015 For godkjenning per e-post innen 28.08.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014

FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 25.11.2014 For godkjenning per e-post innen 03.12.2014 FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016

FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 14.04.2016 For godkjenning per e-post innen 25.04.2016 FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016 FU

Detaljer

Møte i Forskingsutvalet

Møte i Forskingsutvalet Møtebok Noregs miljø- og biovitskaplege universitet Forskingsutvalet møtedato 23.04. 2014 For godkjenning per e-post innan 03.05.2014 Møte i Forskingsutvalet 23.04.2014 Til stades: Halvor Hektoen, prorektor

Detaljer

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 21.10.2014 For godkjenning per e-post innen 31.10.2014 FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 18.08.2015 For godkjenning per e-post innen 28.08.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning- og innovasjonssavdelingen Forskningsutvalget møtedato 11.02.2016 For godkjenning per e-post innen 18.02.2016 FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Møte

Detaljer

Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi

Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og Dato: 30.10.2015 kl. 10:00 Sted: Styrerommet Cirkus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

FU-sak 9 MØTEBOK 10. februar 2015

FU-sak 9 MØTEBOK 10. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 10.02.2015 For godkjenning per e-post innen 17.02.2015 FU-sak 9 MØTEBOK 10. februar 2015 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

FU-sak 45 MØTEBOK 27. oktober 2016

FU-sak 45 MØTEBOK 27. oktober 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 27.10.2016 For godkjenning per e-post innen 07.10.2016 FU-sak 45 MØTEBOK 27. oktober 2016

Detaljer

FU-sak 40 MØTEBOK 9. september 2014

FU-sak 40 MØTEBOK 9. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 09.09.2014 For godkjenning per e-post innen 25.09.2014 FU-sak 40 MØTEBOK 9. september 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

Møte i Forskingsutvalet 23.04.2014

Møte i Forskingsutvalet 23.04.2014 Møtebok Noregs miljø- og biovitskaplege universitet Forskingsutvalet møtedato 23.04. 2014 For godkjenning per e-post innan 03.05.2014 Møte i Forskingsutvalet 23.04.2014 Til stades: Halvor Hektoen, prorektor

Detaljer

Fakultetsstyre - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning - MINA

Fakultetsstyre - Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning - MINA Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEBOK Fakultetsstyre - Fakultet for miljøvitenskap og Dato: 30.01.2017 kl. 9:00-1445 Sted: Tilstede: Sørhellinga, S257 Arne Rørå, Brit Lisa Skjelkvåle,

Detaljer

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Dato: 03.11.2015 kl. 10:00 Sted: Styrerommet Cirkus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014 Til Fakultetsstyret for Miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 Ås Kopi til Vår ref. 14/00750 Vår saksbehandler Deres ref. Jan Olav Aasbø, tlf. jan-olav.aasbo@nmbu.no Vår dato 25.11.2014 Møtebok

Detaljer

FON-SAK 34/2012 1 FORSKINGSNEMNDA MØTEBOK. Dag. Til stades: Atle. Forfall: sak 25/2012. Ruth Haug. Møteleiar: Møtebok: Ågot Aakra.

FON-SAK 34/2012 1 FORSKINGSNEMNDA MØTEBOK. Dag. Til stades: Atle. Forfall: sak 25/2012. Ruth Haug. Møteleiar: Møtebok: Ågot Aakra. MØTEBOK FRÅ 03.05.2012 UNIVERSITETETT FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP B 1 FORSKINGSNEMNDA GODKJENT PER E-POST 14.05.2012 MØTEBOK Møte i Forskingsnemnda 03.05..2012 Til stades: Forfall: Dag Inge Våge, forskingsleiar

Detaljer

Forslag til saksliste:

Forslag til saksliste: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-1 Deres ref. Vår dato 19.02.2014 Innkalling

Detaljer

FU-sak 24 MØTEBOK 27. april 2017

FU-sak 24 MØTEBOK 27. april 2017 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning, innovasjon og eksternt (FIE) Forskningsutvalget møtedato 27.4.2017 For godkjenning per e-post innen 9.5.2017 FU-sak 24 MØTEBOK 27. april 2017 FU

Detaljer

Forskningsetiske retningslinjer. PhD forskrift. Etikkutvalgets årsrapport. HMS årsrapport. Delstrategi innovasjon

Forskningsetiske retningslinjer. PhD forskrift. Etikkutvalgets årsrapport. HMS årsrapport. Delstrategi innovasjon Plan for styresaker Styrets arbeidsplan består dels av saker som hører fast med i et årshjul (eksempelvis tertialrapporter, budsjett mv), og saker som administrasjonen arbeider med, evt ser vil komme i

Detaljer

Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi

Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi Møtebok for Fakultetsstyret for Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi Tid: Tirsdag 9. september kl. 9:00 14:00 Til stede: Ragnhild Borchgrevink (styreleder), Vincent Eijsink, Marit Kjeldby, Signe Kroken,

Detaljer

Møtebok SU

Møtebok SU Møtebok SU 02.09.2015 Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Elin Børrud (EB), ILP Jon Frank (JF), INA Kirsti Stuvøy (KS), Noragric Ragnar Øygard (RØ), HH Ingunn Burud (IB),

Detaljer

UTKAST MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyremøter - LANDSAM

UTKAST MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyremøter - LANDSAM Norges miljø- og biovitenskapelige universitet UTKAST MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyremøter - LANDSAM Dato: 08.02.2017 kl. 12:30 Sted: Tivoli - 3. etasje Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Orientering om omorganiseringen

Orientering om omorganiseringen US 9/2017 Orientering om omorganiseringen Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Siri M. Løksa Saksbehandler(e): Seniorrådgiver Heidi Blom og avdelingsdirektør Jan Olav Aarflot Arkiv

Detaljer

FU-sak 32 MØTEBOK 1. juni 2017

FU-sak 32 MØTEBOK 1. juni 2017 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning, innovasjon og eksternt samarbeid (FIE) Forskningsutvalget møtedato 1.6.2017 For godkjenning per e-post innen 17.6.2017 FU-sak 32 MØTEBOK 1. juni

Detaljer

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran STYRET VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Styremøte: torsdag 29. mars 2012 Tid: Kl. 10.00 14.45 Sted: Hemsen PROTOKOLL 3/12 Til stede: rektor professor Yngvild Wasteson, førsteamanuensis Trine L Abee-Lund, professor

Detaljer

Seminar i Forskningsutvalget med inspirasjonsseminar ved Kari Melby, Prorektor for forskning, NTNU

Seminar i Forskningsutvalget med inspirasjonsseminar ved Kari Melby, Prorektor for forskning, NTNU 1 1 INNKALLING TIL SEMINAR I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 20.10.2015 Sted: Losby Gods Tid: 0930-2100 inkl lunsj og middag Seminar i Forskningsutvalget med inspirasjonsseminar ved Kari Melby, Prorektor for

Detaljer

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen

NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen NMBUs organisasjons- og styringsstruktur Fakultetenes plass i organisasjonsmodellen AOS234 Studenter i ledelse Studiedirektør Ole-Jørgen Torp 12 februar, 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe 1302 1901 US-SAK NR: 170/2009 SAKSANSVARLIG:UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI M LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PERSONAL-OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG ARKIVSAK NR: 2009/1462 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012

MØTEBOK. Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012 FON-SAK 16/2011 MØTEBOK FRÅ 14.02.2012 GODKJENT PER E-POST 23.02.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012 Til stades: Dag Inge Våge, forskingsleiar

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FAKULTET FOR KJEMI, BIOTEKNOLOGI OG MATVITENSKAP (KBM)

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FAKULTET FOR KJEMI, BIOTEKNOLOGI OG MATVITENSKAP (KBM) PROTOKOLL FRA STYREMØTE FAKULTET FOR KJEMI, BIOTEKNOLOGI OG MATVITENSKAP (KBM) Fredag 3. februar 2017 kl. 12.00-15.00 Møterom Aksnes, 3. etg. Bioteknologibygningen Tilstede: Roald Gulbrandsen, Johanne

Detaljer

NMBU Forskningutvalget

NMBU Forskningutvalget Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL NMBU Forskningutvalget Dato: 31.08.2017 kl. 9:00 Sted: Campus Adamstuen, Gjesteserveringen Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for samfunnsvitenskap 20. mai 2015

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Fakultet for samfunnsvitenskap 20. mai 2015 Til Fakultetsstyret for Fakultet for samfunnsvitenskap Postboks 5003 1432 Ås Kopi til Mari Sundli Tveit, Birger Kruse, Siri Margrethe Løksa Vår ref. 14/0751 Vår saksbehandler Deres ref. Ingeborg Hauge

Detaljer

Utkast til MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda

Utkast til MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda VEDLEGG 1 UTKAST TIL MØTEBOK FRA 17.11.2009 UTKAST 18.11.2009 TIL GODKJENNING 09.02.2010 1 Utkast til MØTEBOK Møte i Forskningsnemnda 17.11.2009 Til stede: Forfall: Dag Austbø forskningsleder ved IHA Tor

Detaljer

NMBU Forskningsutvalget

NMBU Forskningsutvalget Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL NMBU Forskningsutvalget Dato: 30.11.2017 kl. 9:00 Sted: M125, Meieribygget, Campus Ås, kl 0900-1300 inkl lunsj Tilstede: Øystein Johnsen, Ragnhild

Detaljer

Møtebok SU

Møtebok SU Møtebok SU 26.11.2014 Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Helena Nordh (HN), ILP Jon Frank (JF), INA Kirsti Stuvøy (KS), Noragric Ingunn Burud (IB), IMT Ragnar Øygard (RØ),

Detaljer

FU-sak 15 MØTEBOK 7. mars 2017

FU-sak 15 MØTEBOK 7. mars 2017 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning, innovasjon og eksternt (FIE) Forskningsutvalget møtedato 6.3.2017 For godkjenning per e-post innen 23.3.2017 FU-sak 15 MØTEBOK 7. mars 2017 FU

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

Møtebok SU 03.06.2015

Møtebok SU 03.06.2015 Møtebok SU 03.06.2015 Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Helena Nordh (HN), ILP Jon Frank (JF), INA Espen Sjaastad (ES), Vara Noragric Odd Vangen (OV), IHA Ragnar Øygard

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 23.02.2016 Sted: Styrerommet og per telefon Tid: Kl. 09.00 10.00 Tilstede: Siri B. Hatlen, Camilla Kielland (tlf), Jørgen Skeide, Erik Ropstad, Trond Langseth

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 MØTEBOK GODKJENT 06.12.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 1. november 2012 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 82/17 24.08.2017 Dato: 08.08.2017 08.08.2017 Arkivsaksnr: 2016/121262016/12126 Universitetsstyret 1.8.2017-31.7.2021 - konstituering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 20.10.2016 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 10.00-15.50 Tilstede: Siri B. Hatlen (fra kl. 12.15), Thea Klem, Ole Johan R. Holtet,

Detaljer

US 72a/2017 Styringsreglement og personalreglement. Melding om avvik.

US 72a/2017 Styringsreglement og personalreglement. Melding om avvik. US 72a/2017 Styringsreglement og personalreglement. Melding om avvik. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Saksbehandler(e): Arkiv nr: Administrasjonsdirektøren v. personal- og organisasjonsdirektør Vedlegg:

Detaljer

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret 28.01.2010 Til: Universitetsstyret Møtedato 28.1. 2010 4/2010 Rutine for behandling av intern varsling av kritikkverdige forhold ved UMB Rutiner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

Møtebok SU 07.10.2015

Møtebok SU 07.10.2015 Møtebok SU 07.10.2015 Til stede: Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Jon Frank (JF), INA Kirsti Stuvøy (KS), Noragric Ragnar Øygard (RØ), HH Ingunn Burud (IB), IMT Siv Fagertun Remberg

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Vennlig hilsen. Øystein Johnsen dekan Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vennlig hilsen. Øystein Johnsen dekan Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-4 Deres ref. Vår dato 13.03.2014 Innkalling

Detaljer

Møtebok SU

Møtebok SU Møtebok SU 07.12.2016 Til stede: Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Jon Frank (JF), INA Mona Henriksen (MH), IMV Janne Beate Utåker (JBU), tekn.adm personale Elin Børrud (EB), ILP

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00745-3 Deres ref. Vår dato 07.03.2014

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret MØTEBOK GODKJENT 3.12.2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 4.11.2010 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

Omorganiseringen. Overgangsordninger

Omorganiseringen. Overgangsordninger US 85/2016 Omorganiseringen. Overgangsordninger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): POA/Jan Olav Aarflot Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Informasjon sendt ledere,

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

MØTEBOK. Instituttstyremøte

MØTEBOK. Instituttstyremøte MØTEBOK UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP INSTITUTT FOR LANDSKAPSPLANLEGGING 1302 1901 MØTEBOK Instituttstyremøte 01.06.2007 Til stede: Forfall: Møteleder: Referent: Terje Holsen, Rolf Jensen, Irene

Detaljer

Fra Universitetsadministrasjonen: Ole-Jørgen Torp, studiedirektør Bodil Norderval, seksjonsleder studieavdelingen

Fra Universitetsadministrasjonen: Ole-Jørgen Torp, studiedirektør Bodil Norderval, seksjonsleder studieavdelingen Til stede Ingrid Wigestrand, nestleder AU (ledet møtet) Siri Margrethe Løksa, økonomi og eiendomsdirektør Birger Kruse, vara for Halvor Hektoen Kjersti Sørli Rimer, avdelingsdirektør DSA Øystein Johnsen,

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: fredag 25.1.13, kl. 09.30 13.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Fra Sekretariatet: Referent: Saksliste:

Detaljer

NMBU Forskningsutvalget

NMBU Forskningsutvalget Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL NMBU Forskningsutvalget Dato: 12.10.2017 kl. 9:00-14:00 Sted: Campus Ås, Håkonshall Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Trine Marie L'Abee-Lund,

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 MØTEBOK GODKJENT 03.11.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Møtebok SU

Møtebok SU Møtebok SU 31.08.2016 Til stede: Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Jon Frank (JF), INA Kirsti Stuvøy (KS), Noragric Ragnar Øygard (RØ), HH Mona Henriksen (MH), IMV Janne Beate Utåker

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 10 13 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 12.04.2013 Arkivref.: 2013/141 Referatsaker 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret

MØTEBOK Fellesstyret MØTEBOK Fellesstyret 24-06-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Mandag 24. juni 2013 Dokumentdato: 17.07.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET US-sak 18/2015 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 29.01.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.10 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Morten

Detaljer

Strategiske valg innovasjon NMBU Ragnhild Solheim 12. juni 2014

Strategiske valg innovasjon NMBU Ragnhild Solheim 12. juni 2014 Strategiske valg innovasjon NMBU 2014-2018 Ragnhild Solheim 12. juni 2014 Forslag til strategiske valg innovasjon NMBU 2014-2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Innhold Bakgrunn Prosess

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 07.09.2016 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus Tilstede: Gruppe A Dekan

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda

MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda MØTEBOK FRÅ 22.09.2011 GODKJENT PER E-POST XX.XX.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda 22.09.2011 Til stede: Dag Austbø, forskningsleder ved

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskape universitet Handelshøyskolen

Norges miljø- og biovitenskape universitet Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskape universitet Handelshøyskolen (FORSLAG TIL) MØTEBOK Dato: Torsdag 26. januar 2017 Sted: T451 Oleana Møtetid: 11:00 15:30 Møteleder: Mette Bjørndal, styreleder Deltagere: Annette

Detaljer

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 S T Y R E S A K # 44/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 Forslag til vedtak: FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 Styret tar til orientering det fremlagte forslaget

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

Miao Reinlund for Tord Lien

Miao Reinlund for Tord Lien OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Styret ved Norges Handelshøyskole Dato: 1.09.2017 kl. 12:30 Sted: NHH Arkivsak: 17/02105 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Kari Olrud Moen, Pontus Troberg, Aase Aamdal

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/11 MØTE 23. JUNI 2011 KL. 12:00 15:45 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil

Detaljer

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2015 Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Sekretær: Referent: Dessutan møtte: Styrerommet, Campus Kronstad. Rektor

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB Tid: Tirsdag den 23.4.2013, kl. 09.30 13.00 Til stede: Signe Kroken, NTL UMB Mette Wik, Forskerforbundet UMB Ole Gjølberg Forskerforbundet

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 29.08.2013

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 29.08.2013 MØTEBOK GODKJENT 11.09.2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 29.08.2013 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Brit Salbu Professor Morten

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008. Mandag 6.10.

UNIVERSITETET I OSLO. DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008. Mandag 6.10. UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Institutt for lingvistiske og nordiske studier REFERAT FRA INSTITUTTSTYREMØTE 8/2008 Mandag 6.10.2008 TIL STEDE: Instituttleder: Hanne Gram Simonsen Nestleder:

Detaljer

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU

Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU Universitetet i Oslo Organisasjons- og personalavdelingen, HMS-stab Sekretariat for AMU Notat Til: AMU Dato: 27. februar 2012 Årsrapport for AMU 2011 Bakgrunn Arbeidsmiljøutvalg skal i følge regelverket

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 2/14 MØTE 13. februar 2014 KL. 12:00 15:00 Til stede fra styret: Kari Bø Yngvar Ommundsen Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Tonje Fjogstad Langnes Tomas Kristensen

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET. PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET. PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Unntatt offentlighet Onsdag 14. juni 2017 kl. 13.00 møte ble holdt i Fossestova, Litteraturhuset i Bergen Tilstede: Gruppe

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 16/01207 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00.

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Referat fra felles DF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat UMB

Detaljer