Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen"

Transkript

1 Statlige og private er og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/ Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private er og høyskoler har en selvstendig plikt til å forhindre lovstridig overføring av kunnskap innen fagområder som er relevant for spredning av masseødeleggelsesvåpen eller leveringsmidler for slike. Denne plikten følger av eksportkontrolloven, eksportkontrollforskriften, forskrift om sanksjoner mot Nord-Korea og forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran. Regelverket som ligger til grunn for er og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen, har vært der de siste årene. Det har ikke skjedd endringer i regelverket og formålet med dette brevet er å minne om gjeldende regelverk slik at utdanningsinstitusjonene kan identifisere sensitive studier, men også for å skape klarhet om regelverket slik at det ikke skapes unødige problemer for studenter fra Iran og Nord-Korea som ønsker å studere fag som ikke er relatert til spredning av masseødeleggelsesvåpen. Nærmere om eksportkontroll Eksportkontrollen med strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. er hjemlet i lov av 18. desember 1987 nr. 93. Med strategiske varer menes våpen, ammunisjon og annet militært materiell, flerbruksvarer, samt tilhørende teknologi og tjenester. Ny forskrift for gjennomføring av kontrollen med forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester trådte i kraft 19. juni Hensikten med kontrollen er å sikre at varer, tjenester og teknologi ikke eksporteres i strid med norsk politikk, herunder internasjonale forpliktelser, for å hindre spredning av masseødeleggelsesvåpen og leveringsmidler for slike våpen. Kontroll med teknologioverføring, herunder i form av kunnskap, er relevant i tilknytning til studier som berører teknologiområdene som er definert i Utenriksdepartementets (UD) liste II Postadresse Kontoradresse Telefon Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Øystein Holmedal-Hagen 0032 Oslo Org no

2 (flerbruksvarer), samt mot militære varer og teknologi. Når det gjelder kontroll med kunnskapsoverføring, bør årvåkenheten særlig rettes mot høyere studienivåer (masterprogram og doktorgradsstipendiater) innenfor de fagområder som omfattes av kategoriene i Utenriksdepartementets liste II (www.eksportkontroll.mfa.no). Særskilt om studenter fra Iran FNs sikkerhetsråd vedtok i tiden fire resolusjoner som følge av sterke indisier i retning av at Iran utvikler kjernefysiske våpen og våpensystemer. Norge har en folkerettslig plikt til å gjennomføre bindende vedtak av FNs sikkerhetsråd. Sammen med EUs restriktive tiltak, som også er gjennomført i norsk rett, utgjør Sikkerhetsrådets bindende vedtak grunnlaget for det norske sanksjonsregimet mot Iran. Det er flere bestemmelser som forbyr teknologioverføring til iranske personer, enheter eller organer eller til bruk i Iran. Det er forbudt for norske rettssubjekter å overføre ( ) teknologi som angitt i forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran av 9. februar 2007 vedlegg I eller II til iranske personer eller til bruk i Iran, jf. 2 (1). På samme måte er det forbudt å overføre ( ) teknologi som er oppført i forskriftens vedlegg III uten at man har forhåndstillatelse, jf. 3 (1). Det er videre forbudt å overføre teknologi som er oppført i vedlegg VI og VIA og teknologi som oppført i vedlegg VIB til iranske personer eller til bruk i Iran, jf. 8 og 10a. Det følger videre av forskriftens 5 at det er forbudt å levere, direkte eller indirekte, teknisk bistand i tilknytning til varene og teknologien som er oppført på Utenriksdepartementets vareliste I (forsvarsmateriell) eller i tilknytning til varene og teknologien som er oppført i forskriftens vedlegg I eller II til iranske personer, enheter eller organer eller til bruk i Iran. Teknisk bistand er definert i Iran-forskriften 1 bokstav r) og omfatter blant annet ( ) enhver annen form for teknisk tjeneste, uansett om bistanden ytes i form av instruksjon, rådgivning, opplæring, overføring av driftskunnskaper eller ferdigheter( ). Begrepet opplæring vil etter departementets syn omfatte studenter og ph.d.-kandidater som mottar undervisning eller veiledning ved norske utdannings- eller forskningsinstitusjoner. Særskilt om studenter fra Nord-Korea Sanksjonene mot Nord-Korea er begrunnet i landets atomvåpenprogram. Det følger av forskrift om sanksjoner mot Nord-Korea av 15. desember (1) d at det er forbudt for norske rettssubjekter og for enhver som befinner seg på norsk territorium å selge, forsyne eller overføre til Nord-Korea ( ) teknologi som er listeført av Sanksjonskomiteen for Nord-Korea eller av Sikkerhetsrådet på bakgrunn av at det vil kunne bidra til utvikling av masseødeleggelsesvåpen, herunder atomvåpen og ballistiske missiler. Bestemmelsen har en peker til listene på sanksjonskomiteens hjemmeside. Utdanningsinstitusjonenes ansvar Universitets- og høyskoleloven og tilhørende regelverk inneholder ikke hjemmel til å nekte opptak, men sanksjonsforskriftene mot Iran og Nord-Korea gir utdanningsinstitusjonene en plikt og rett til å nekte studenten å ta bestemte fag. Eksportkontrollregelverket gir også adgang til å avslå overføring av kunnskap (immateriell teknologi) når det vurderes å representere en uakseptabel risiko for uønsket militær bruk i utlandet. Side 2

3 Utdanningsinstitusjonene må legge opp til en konkret og individuell vurdering av hver enkelt studiesøknad fra tidligere nevnte land. Dersom utdanningsinstitusjonen vurderer det slik at en student fra Iran eller Nord-Korea tar fag eller emner som rammes av regelverket, kan de ta kontakt med UD for å få nærmere opplysninger om reglene. Dersom en utdanningsinstitusjon har bekymringer knyttet til om ulovlig kunnskapsoverføring har funnet eller kan finne sted kan de ta kontakt med PST for nærmere dialog og rådgivning. Kunnskapsdepartementet (KD) har tatt initiativ til et møte om temaet mellom UHR, enkelte utdanningsinstitusjoner og UD, Justis- og beredskapsdepartementet, PST og KD. KD vil også invitere resten av uh-sektoren til et møte høsten 2014 for å gi berørte utdanningsinstitusjoner mer utfyllende informasjon om regelverk og prosedyrer. Med hilsen Anne Grøholt (e.f.) avdelingsdirektør Øystein Holmedal-Hagen seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Side 3

4 Møtereferat Norges miljø- og biovitenskapelige Til Arbeidsmiljøutvalget NMBU Personal- og organisasjonsavdelingen Vår ref. 14/ Vår saksbehandler Deres ref. Gro Holter, tlf. Vår dato AMU referat Tilstede: Arbeidsgiver: Birger Kruse, Jan Olav Aarflot, Ann Margaret Grøndahl, Ørjan Totland Arbeidstaker: Lise Thoen (HVO), Elin Pålerud, Anne Gravdahl, Haakon Aaen, Marit Nesje (vara) Andre representanter: Gry Jæger (ass. hvo), Eirik Husby (Preventia BHT), Lena Marie Kjøbli, Gro Holter (AMU sekretariat) Forfall: Kjersti S. Rimer, Mette Wik, Trond Sørensen (Follo BHT), studentrepresentant Referent: Gro Holter Sted: Gjesteserveringen, Campus Adamstuen, Tid: Onsdag kl (møte , workshop ) 1/2014 Konstituering av utvalget, godkjenning av innkalling og saksliste Birger Kruse ønsket velkommen og takket alle representantene som hadde takket ja til å sitte i utvalget. Deretter overlot han ledelsen av utvalget til arbeidstakersiden v/lise Thoen, hovedverneombud NMBU. Arbeidstakersiden gir utvalget tilbakemelding om hvem som skal være nestleder i neste møte. AMU 2014 konstitueres med HVO Lise Thoen som leder og med den til nestleder som arbeidstakersiden velger blant sine representanter. 1 av 4

5 Godkjenning av innkalling og saksliste: Innkalling godkjent, saksliste godkjent med tre saker til eventuelt. 2/2014 AMUs rolle og oppgaver (informasjon) v/bht Eirik Husby Eirik Husby innledet om AMUs rolle og oppgaver. Et sentralt spørsmål i presentasjonen var «hvordan få AMUs beslutninger til å bli rådene fulgt og etterlevd.» Presentasjonen vedlagt referatet. 3/2014 Byggutvalg AMU NMBU opprettelse og mandat AMU etterspør lett tilgjengelig informasjon om samlokaliseringsprosjektet på intranettet. Forslag til endring i bygg-utvalgets saksbehandlingsrutiner: Alle medlemmer i utvalget og AMU kan be om at en sak løftes/behandles i arbeidsmiljøutvalget. AMU vedtar mandat og sammensetning for AMUs underutvalg for byggesaker («bygg-utvalg») med nevnte endring i saksbehandlingsrutinene for utvalget. 4/2014 Verneombud og verneområder i NMBU Det er valgt verneombud for alle verneområder med unntak av Noragric, for perioden Ledelsen ved Noragric har lenge arbeidet med å få på plass et verneombud. Hvis det ikke lar seg gjøre å få valgt et verneombud kan instituttleder utpeke en ansatt til å være verneombud, eller så kan et annet verneombud fungere som sette-verneombud, fram til ordinært verneombudsvalg er avholdt. AMU ber om at Noragric fortsetter arbeidet. Jan Olav Aarflot og Birger Kruse følger opp saken og gir tilbakemelding til utvalget i neste møte. Det er gjort mindre endringer i inndelingen av verneområdene på campus Ås. AMU tar valg av verneombud for NMBU til orientering og vedtar inndelingen av verneområdene. 5/2014 Skadestatistikk 2013 Campus Adamstuen AMU har gjennomgått rapport om meldte ulykker og nestenulykker ved Campus Adamstuen og ber om at den legges til grunn for planene for det skadeforebyggende arbeidet i HMS-handlingsplan av 4

6 6/2014 Årsrapport og plan fra Preventia Bedriftshelsetjeneste, Campus Adamstuen Eirik Husby presenterte årsrapporten og plan for Husby informerte om at Preventia dessverre må avvikle sin bedriftshelsetjeneste fra april AMU uttrykker stor sympati med Preventia og arbeidstakerne der. NMBU må nå vurdere hvordan campus Adamstuen skal få nødvendige bedriftshelsetjenester for sine ansatte. AMU tar rapporten og årsplanen til etterretning. 7/2014 HMS-system NMBU (informasjon) Lena Marie Kjøbli presenterte NMBUs HMS-system. Informasjon om HMS er delt i informasjon for ansatte («HMS-håndbok») og informasjon for ledere (lederhåndbok, kapittel HMS). Document Skjema for rapportering og oppfølging av avvik er under utprøving. Det vil bli gitt informasjon til AMU og organisasjonen når dette foreligger endelig. 8/2014 Arbeidsutvalg AMU NMBU (informasjon) I felles AMU vedtok utvalget at AMU NMBU skulle ha et arbeidsutvalg sammensatt av representant fra arbeidsgiver og arbeidstakersiden og AMUs sekretariat. Arbeidsutvalgets oppgave vil være å forberede møtene og sikre god saksframstilling av innmeldte saker før de forelegges utvalget. AMU ber om at sekretariatet utarbeider mandat til arbeidsutvalget til AMUs neste møte. 9/2014 Møteplan AMU 2014 Forslag til møteplan ble forelagt utvalget. Datoene samsvarer med fristene for innmelding av saker til sstyret. Det er planlagt 5 møter i 2014 (3 vår, 2 høst). Leder i utvalget stiller spørsmål ved om det pga fusjonen bør planlegges for ett 6. møte. Møtene legges vekselvis på Adamstuen og Ås. Møtedatoen vår 2014 vedtas. AMUs sekretariat og arbeidsutvalg finner ny(e) møtedato(er) høsten AMUs sekretariat kaller inn til møtene. 10/2014 Godkjent referat AMU NVH og UMB (informasjon) Godkjent referat for siste møte AMU NVH og AMU UMB er tilgjengelig på intranett. 11/2014 Opplæring AMUs medlemmer (signering av protokoll) Saken har sirkulert på epost før møtet. Ingen innsigelser fra utvalgets parter. 3 av 4

7 I henhold til 3-19 som omhandler varighet av opplæringen av verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg står det at opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang. Partene har blitt enige om at lederopplæring på mandag 17. mars 2014 vurderes som tilstrekkelig opplæring for AMU. På denne dagen blir Arbeidsmiljøloven med sentrale forskrifter, internkontrollforskriften og HMSarbeid generelt gjennomgått. AMUs arbeidsutvalg vil legge inn annen opplæring i forbindelse med møter når det er nødvendig. Fordelingen er forhandlet med tjenestemannsorganisasjonene. Protokoll ble signert i signert i møtet. 12/2014 Eventuelt 1. Flytting av servicetorget til Bioteknologibygningen. Internt notat fra de ansatte i IKBMs administrasjon. Saken ble avklart i møte AMU er orientert om saken og oppfordrer NMBUs ledelse til god informasjon og åpne dialoger i slike type prosesser. 2. HVO stiller forslag om at arbeidsgiver orienterer i alle AMUs møter om fusjonsprosessen, både om byggeprosjektene og om organisastoriske og psykososiale forhold. Forslaget støttes. 3. HVO stiller forslag om at AMU får en presentasjon som kan belyse arbeidsmiljøutfordringer og risiki som finnes i vår virksomhet. Presentasjonen gjøres før hvert møte og er en del av opplæringen av AMUs medlemmer. Forslaget støttes. a. Aktuelle risikoområder/tema: i. ROS-analyse NMBU ii. Biosikkerhet iii. Bedriftshelsetjenestens kjennskap til arbeidsmiljøutfordringer ved NMBU Etter møtet arbeidet utvalget i grupper med mål om å utarbeide konkrete tiltak for hvordan AMU kan være en ressurs for arbeidsmiljøet ved NMBU og bidra til å nå ets strategiske mål. 4 av 4

8 Møtebok Noregs miljø- og biovitskaplege Forskingsutvalet møtedato For godkjenning per e-post Møte i Forskingsutvalet Til stades: Halvor Hektoen, prorektor og leiar av Forskingsutvalet Dag Inge Våge, forskingsleiar ved IHA Reidar B. Schüller, vara for forskingsleiar ved IKBM Eirin Hongslo, vara for forskingsleiar ved ILP Harsha Ratnaweera, forskingsleiar ved IMT Susanne Eich-Greatorex, forskingsleiar ved IMV Sjur Baardsen, forskingsleiar ved INA. Gjekk frå møtet under behandling av sak 13/2014 (ca. kl 1130) Morten Lillemo, forskingsleiar ved IPV Arild Angelsen, forskingsleiar ved HH Pål Vedeld, vara for forskingsleiar ved Noragric Finn-Arne Weltzien, representant for BasAM Trine L'Abee Lund, representant for MatInf H. Andreas Haga, representant for SportFaMed Christian Rene Karlsen, representant for mellombels vitskapleg tilsette Ellen Stenslie, representant for ph.d.-kandidatane Eirik Aas, student Markus Pilskog, vara for Tor Einar Möller, student Jan Lyche, vararepresentant for MatInf Forfall: L. Sigve Håvarstein, forskingsleiar ved IHA Annegreth Dietze-Schirdewahn, forskingsleiar ved ILP Tor Arve Benjaminsen, forskingsleiar ved Noragric Erik Ropstad, representant for ProdMed. Vara møtte heller ikkje Tor Einar Möller, student Anne-Cath. Bunæs, representant for teknisk-administrativt tilsette. Vara møtte heller ikkje Frå Universitetsadministrasjonen: Forskingsdirektør Ragnhild Solheim Ågot Aakra Møteleiar: Halvor Hektoen Møtebok: Ågot Aakra 1 av 1

9 Møtebok Noregs miljø- og biovitskaplege Forskingsutvalet møtedato FU-sak 11/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokument: Innkalling med saksliste Innkalling og saksliste godkjent FU-sak 12/2014 Godkjenning av møtebok frå møte i Forskingsutvalet Dokument: Utkast til møtebok frå møte i Forskingsutvalet Vedtak Møtebok frå FU-møte godkjent. Møtebøkene frå FU-møta bør innehalda noko tydelegare grunngjeving for vedtaka, evt. innleiande setningar som forklarer bakgrunnen for vedtaka. FU-sak 13/2014 NMBUs ph.d.-forskrift 2. drøfting Dokument Saksframstilling Vedlegg: 1. Forslag til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige 2. Forskrift for ph.d.-utdanning ved UMB 3. Forskrift for ph.d.-utdanning ved NVH 4. Nasjonale rettleiande retningslinjer for ph.d.-utdanning (Universitetsog høgskolerådet) Vedtak 1. Forskingsavdelinga omarbeider utkastet til ph.d.-forskrift etter innspel frå drøftinga i FU-møtet. Oppsummering frå drøftinga følgjer som vedlegg til møteboka. Momenta frå drøftinga blir formidla til møte i rektors leiargrupper måndag Særleg ønskjer FU at leiargruppene drøfter kva for rolle og oppgåver fakulteta skal ha i ph.d.-utdanninga. 2 av 3

10 FU-sak 20/2014 Vedlegg 1. Møtebok frå møte FU-sak 14/2014 NMBUs priser for fremragende innsats innenfor forskning, formidling og innovasjon Dokument : Saksframstilling Vedlegg: 1. Forslag til vedtekter for a. NMBUs forskningspris for yngre forskere (forskningsprisen) b. Pris for god forskningsformidling (formidlingsprisen) c. Innovasjonsprisen Saka utsett. FU-SAK 15/2014 Stipendordningar og andre forskingsstrategiske verkemiddel ved NMBU. 1. drøfting. Dokument Saksframstilling Saka utsett. FU-SAK 16/2014 Godkjenning av kliniske studier med dyrepasienter Dokument A. Saksframstilling B. Vedlegg Vedlegg: Til inspirasjon: The Clinical Trials Office, Univ. of Ohio FU mener at NMBU må ha et utvalg som vurderer og godkjenner kliniske veterinærmedisinske studier som ikke omhandles av Forskrift om forskning og undervisning med dyr. Dette utvalget kan være et underutvalg av FU, eller Etikkrådet. FU ber Forskningsdirektøren undersøke om Etikkrådet ønsker å påta seg oppgaven. Dersom etikkrådet ikke ønsker å påta seg oppgaven, opprettes et underutvalg av FU som foreslått. Utvalget suppleres evt. med et av etikkrådets medlemmer. Side 3 av 4

11 FU-sak 20/2014 Vedlegg 1. Møtebok frå møte FU gir Forskningsavdelingen fullmakt til å utforme mandat og rutiner for arbeidet i et evt. underutvalg av FU. FU-sak 17/2014 Saka utsett FU-SAK 18/2014 Informasjonssaker Dokument: a. Nytt mobilitetsstipend i Fripro. Seminar: Mer forskermobilitet b. Analyse av Norges internasjonale forskningssamarbeid c. Offentlig ph.d.: Ny ordning for ph.d-utdanning d. Room for increased ambitions? Governing 'breakthrough research' in Norway Rapport om korleis Noreg kan bli ein betre forskingsnasjon e. Bioøkonomi ingen vei utenom. En nasjonal konferanse for næringsliv, forskere og myndigheter. f. Nokre nye doktorgrader FU-sak 19/2014 Eventuelt Ingen saker Side 4 av 4

12 Norges miljø- og biovitenskapelige Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: tirsdag 25. februar kl Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter for faste vitenskapelig ansatte; Siri Fjellheim, Tor Einar Horsberg og Birger Svihus, representant for midlertidig vitenskapelig ansatte; Kristin Olstad, representant for teknisk/administrativt ansatte; Linda Godager, representanter for studentene; Lasse Hjelle og Liv Nedrebø, eksterne representanter; Idun Christie, Gaute Einevoll og Marit Valseth Fra Administrasjonen; dekan Øystein Lie og seniorrådgiver Hans Gran Saksliste: 1. S-01/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. S-02/2014 Instituttleder institutt for produksjonsdyrmedisin utlysning og oppnevning av innstillingsutvalg 3. S-03/2014 Orientering om Institutt for plantevitenskap v/professor Morten Lillemo 4. S-04/2014 Instituttleder Institutt for plantevitenskap, ansettelse (unntatt offentlighet offl.l 25) 5. S-05/2014 Eventuelt Dekan Øystein Lie holdt en kort orientering om fakultet VetBio slik det fremstår dags dato med prosesser, strategier og tiltak. 1. S-01/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Orienteringen fra Instituttleder Olav Reksen om ProdMed og sak 3 ble behandlet først. Innkalling og sakslisten ble godkjent 2. S-02/2014 Instituttleder institutt for produksjonsdyrmedisin utlysning og oppnevning av innstillingsutvalg Det forelå notat datert 20. februar 2014 med forslag til utlysningstekst og forslag til et innstillingsutvalg.

13 Norges miljø- og biovitenskapelige Instituttleder Olav Reksen orienterte om aktiviteten og utfordringen ved instituttet. Fakultetsstyret vedtar utlysningstekst for stillingen som instituttleder for produksjonsdyrmedisin (ProdMed) med justeringer framkommet. Stillingen lyses ut for en åremålsperiode på fire år. Fakultetsstyret oppnevner følgende innstillingsutvalg for stillingen: Øystein Lie (leder), Maria Stokstad, Hallgeir Flø og Garmand Aukland. 3. S-03/2014 Orientering om Institutt for plantevitenskap v/professor Morten Lillemo Professor Morten Lillemo orienterte om aktivitet og utfordringer for Institutt for plantevitenskap. Fakultetsstyret tar informasjonen om Institutt for plantevitenskap til orientering, 4. S-04/2014 Instituttleder Institutt for plantevitenskap, ansettelse (unntatt offentlighet off.l 25) Det forelå notat datert 17. februar Ingen tilsettes som instituttleder ved institutt for plantevitenskap. Fakultetsstyret ber dekanen arbeide videre med å bemanne instituttlederstillingen og ber om å få status i arbeidet på neste møte. Odd Magne Rødseth Styreleder Øystein Lie Dekan

14 Oppsummering fra US styremøte mars 2014: FOKUS FAKULTET Eva Falleth, Øystein Lie og Øystein Johnsen Dette sammendraget er en ufiltrert oppsummering av diskusjonen i US der dekanene var observatører. Strategi på fakultetene Rammen er at sstyret (US) vedtok strategien som Fellesstyret vedtok, minus de åtte satsingsområdene. Satsingsområdene skal bygge på fakultetenes strategi. Fakultetenes strategi skal være på en side per fakultet, og vise frem ets X - faktor. Fakultetene kan prioritere 3-4 satsingsområder hver. Vi trenger tydeliggjøring og spissing av prioriteringene. Instituttene kan også ha en sides strategi som skal til US, og fagmiljøene (seksjoner, faggrupper) kan lage hver oppsummert strategi på en A4-side. Interne dokumenter kan godt være fyldigere. Det var enighet om fremdriften til fakultetenes strategi, dvs. oppstart mars, diskusjon i juni og vedtak i september. Det var oppslutning om at de to temaene, bioøkonomi og miljø- og ressursforvaltning, er sentrale for NMBU, og kan være gjennomgående temaer i strategien. Det var enighet om at Kommunikasjonsavdelingen får ansvaret for framstilling av fakultetene på nettsidene, men at US innser at vi må få informasjonen på plass så fort som mulig. Fakultetets rolle Styret har ambisjoner på fakultetenes vegne, og flere utrykket bekymring for mangel på ressurser. Følgende momenter var oppe: Rektor og dekan har i oppdrag å få instituttenes budsjett i balanse i samarbeid med instituttleder. IMT ble spesielt nevnt, og det ble også satt spørsmål med Noragric sitt budsjett. IPV ble tatt opp, men det finnes for 2013 ikke regnskapstall. Det ble spurt om det er synergimuligheter i instituttadministrasjonene. Det er ønskelig å se på effektivisering av undervisning, både programmer og emner ble tatt opp uten av det ble avklart hva som skulle gjøres og fokus. Målet er større handlingsrom, og det betyr at man legger ned programmer når man oppretter nye. Styrets leder poengterte at vi må få dagens styringsmodell til å virke og at den må ligge fast. Vi ble alle oppfordret til å framsnakke fakultetenes og dekanenes muligheter og roller. Rektoratet har ansvaret for å bidra til at vi utdanner flere kandidater der samfunnet etterspør kompetanse.

15 Norges miljø- og biovitenskapelige Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Tid: torsdag 27. februar kl Til stede: Ragnhild Borchgrevink (styreleder), representanter for faste vitenskapelig ansatte; Jon Glenn Omholt Gjevestad, Stein Ragnar Moe og Hanne Kathrine Sjølie, representant for midlertidig vitenskapelig ansatte; Ellen Soldal, representant for teknisk/administrativt ansatte; Signe Kroken, representanter for studentene; Mari Jellum Helgerud og eksterne representanter; Vincent Eijsink, Marit Kjeldby og Siv Fagertun Remberg (for Gunnar Elgered) Fra Administrasjonen; dekan Øystein Johnsen og seniorrådgiver Hans Gran Saksliste: 1. S-01/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. S-02/2014 Instituttleder institutt for naturforvaltning utlysning 3. S-03/2013 Instituttleder Institutt for miljøvitenskap, ansettelse (unntatt offentlighet offl.l 25) 4. S-04/2014 Eventuelt 1. S-01/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste En sak under eventuelt styreseminaret 18. og 19. mars. Innkalling og sakslisten ble godkjent. Fra nå vil styrepapirene sendes til vararepresentantene også. 2. S-02/2014 Instituttleder institutt for naturforvaltning utlysning Det forelå notat datert 20. februar Fakultetsstyret vedtar utlysningstekst for stillingen som instituttleder for naturforvaltning (INA) med de endringene som framkom på møtet. Stillingen lyses ut for en åremålsperiode på fire år.

16 Norges miljø- og biovitenskapelige 3. S-03/2013 Instituttleder Institutt for miljøvitenskap, ansettelse (unntatt offentlighet offl.l 25) Det forelå notat datert 17. februar Jan Vermaat tilsettes i stillingen som instituttleder ved Institutt for miljøvitenskap ved NMBU for en periode på fire år. Dersom Jan Vermaat ikke tar stillingen, tilsettes Ida Lønne i stillingen som instituttleder ved Institutt for miljøvitenskap ved NMBU for en periode på fire år. Dersom Ida Lønne ikke tar stillingen, tilsettes Kjell Esser i stillingen som instituttleder ved Institutt for miljøvitenskap ved NMBU for en periode på fire år. 4. S-04/2014 Eventuelt Det ble orientert kort om program og plan for styreseminaret 18. og 19. mars Administrasjonen tar med seg innspillene i planleggingen av seminaret. Vararepresentantene vil også bli invitert til seminaret. Ragnhild Borchgrevink Styreleder Øystein Johnsen Dekan

17 Norges miljø- og biovitenskapelige Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: onsdag 19. mars kl Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter for faste vitenskapelig ansatte; Siri Fjellheim, Tor Einar Horsberg og Birger Svihus, representant for midlertidig vitenskapelig ansatte; Kristin Olstad, representant for teknisk/administrativt ansatte; Linda Godager, representant for student Liv Nedrebø, eksterne representanter; Idun Christie, Gaute Einevoll og Marit Valseth Forfall: Lasse Hjelle Instituttledere: Torstein Steine, Odd Arne Rognli, Are Aastveit, Mona Aleksandersen, Per Einar Granum og Ann Margaret Grøndahl Fra Administrasjonen; dekan Øystein Lie og seniorrådgiver Hans Gran Saksliste: 1. S-06/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. S-07/2014 Møtebok for 25. februar godkjenning 3. S-08/2014 Møteplan for S-09/2014 Orientering om instituttene ved instituttlederne 5. S-10/2014 Fagstrategi for fakultetet 6. S-11/2014 Rekruttering av instituttleder institutt for plantevitenskap status 7. S-12/2014 Eventuelt 1. S-06/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og sakslisten ble godkjent 2. S-07/2014 Møtebok for 25. februar godkjenning Møteboken ble godkjent. 3. S-08/2014 Møteplan for 2014

18 Norges miljø- og biovitenskapelige Styret vedtok følgende møteplan: 27. mai, 8. og 9. september (Sandnes) og 25. november. 4. S-09/2014 Orientering om instituttene ved instituttlederne Instituttlederne Torstein Steine (IHA), Are Aastveit (IKBM), Mona Aleksandersen (BasAM), Ann Margaret Grøndahl (SportFaMed) og Per Einar Granum (MatInf) orienterte om instituttene. Styret fikk orientering om de to siste instituttene på styremøtet 25. februar. Fakultetsstyret tar orienteringene fra instituttene til orientering. 5. S-10/2014 Fagstrategi for fakultetet Fakultetsstyret og instituttlederne hadde en diskusjon rundt prosessen for å utarbeide strategi for fakultetet. Dekanen har styrets tillit til å arbeide videre med dette arbeidet. Styret slutter seg til den foreslåtte prosess, med de innspill som framkom på møtet. 6. S-11/2014 Rekruttering av instituttleder institutt for plantevitenskap status Øystein Lie orienterte om status i arbeidet med å rekruttere instituttleder. Fakultetsstyret gir dekan fullmakt til å forhandle fram en avtale med den aktuelle kandidaten, og ber om at saken legges fram for fakultetsstyret for formell tilsetting. Odd Magne Rødseth Styreleder Øystein Lie Dekan

19 Norges miljø- og biovitenskapelige Fakultet for samfunnsvitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Tid: onsdag 19. mars kl Til stede: Jon P. Knudsen (styreleder), representanter for faste vitenskapelig ansatte; Ola Bettum, Ole Gjølberg, representant for midlertidig vitenskapelig ansatte; Ellen Stenslie, representant for teknisk/administrativt ansatte; Lars Mørk, representanter for studentene; Jon Furru og Ingvild Katrine Strøm (for Kirsti Wetteren) og eksterne representanter; Gunnar M. Sørbø, Hilde Lorentzen, Cecilie Rolstad Denby (sak 3 og 4). Fraværende: Ingrid L.P. Nyborg Varamedlemmer til stede: Widar Salbuvik, Ingunn Andersen Instituttledere: Ragnar Øygard, Inger Lise Saglie, Poul Wisborg Fra Administrasjonen: dekan Eva Falleth, Jan Olav Aasbø (møtebok) Saksliste: 1. S-01/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. S-02/2014 Møteplan for S-03/2014 Orientering om instituttene ved instituttlederne 4. S-04/2014 Fagstrategi for fakultetet 5. S-05/2014 Eventuelt S-01/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og sakliste ble godkjent. S-02/2014 Møteplan 2014 Fakultetsstyret vedtok følgende møteplan: torsdag 22. mai, fredag 12. september, onsdag 19. november. Det legges til grunn at møtene varer fra S-03/2014 Orientering om instituttene ved instituttlederne

20 Norges miljø- og biovitenskapelige Handelshøyskolen v/instituttleder Ragnar Øygard Institutt for landskapsplanlegging v/instituttleder Inger Lise Saglie Noragric v/poul Wisborg Orienteringene fra instituttlederne ble tatt til orientering. S-04/2014 Fagstrategi for fakultetet Dekan Eva Falleth presenterte målstrukturen sstyret har vedtatt. Deretter ble det anledning for styremedlemmene å komme opp med innspill til prosess og aktuelle temaer for opplegget for en strategi for fakultetet. Styret slutter seg til den foreslåtte prosess, med de innspill som framkom på møtet. S-05/2014 Eventuelt Jon Furru tok opp US-sak 29/2014 «Ambisjonsnivå for vedlikehold og utvikling av eksisterende bygningsmasse» Styret forutsetter å bli konsultert når det skal legges fram «Samlet plan for prioritering og finansiering av nødvendige tiltak for å sikre at bygningsmassen har akseptabel standard» slik sstyret har bedt om i forbindelse med sak 29/2014.

21 Norges miljø- og biovitenskapelige Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Tid: onsdag 19. mars kl Til stede: Ragnhild Borchgrevink (styreleder), representanter for faste vitenskapelig ansatte; Jon Glenn Omholt Gjevestad, Stein Ragnar Moe og Hanne Kathrine Sjølie, representant for midlertidig vitenskapelig ansatte; Ellen Soldal, representant for teknisk/administrativt ansatte; Signe Kroken, representanter for studentene; Håvard Hageberg (for Mari Jellum Helgerud) og Bente Husby (for Pål Adrian Clausen Ryen) og eksterne representanter; Vincent Eijsink, Marit Kjeldby og Nils Vagstad (for Gunnar Elgered) Instituttledere: Cecilie Rolstad Denby, Trond Børresen og Ørjan Totland Fra Administrasjonen: dekan Øystein Johnsen, Paul Stray (møtebok) Saksliste: 1. S-05/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. S-06/2014 Møtebok for møtet S-07/2014 Møteplan for S-08/2014 Orientering om instituttene ved instituttlederne 5. S-09/2014 Fagstrategi for fakultetet 6. S-10/2014 Oppnevning av innstillingsutvalg - instituttlederstillingen ved Institutt for naturforvaltning 7. S-11/2014 Eventuelt S-05/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og sakliste ble godkjent. S-06/2014 Møtebok for møtet Godkjent S-07/2014 Møteplan for mai kl september kl november kl 09.30

22 Norges miljø- og biovitenskapelige S-08/2014 Orientering om instituttene ved instituttlederne Institutt for matematiske realfag v/cecilie Rolstad Denby Institutt for miljøvitenskap v/ Trond Børresen Institutt for naturforvaltning v/ Ørjan Totland Orienteringene ble tatt til orientering S-09/2014 Fagstrategi for fakultetet Styrets innspill til prosess og tema innarbeides i saksfremlegg til fakultetsstyremøtet Styret slutter seg til den foreslåtte prosess, med de innspill som fremkom på møtet. S-10/2014 Oppnevning av innstillingsutvalg Instituttlederstillingen ved Institutt for naturforvaltning Fakultetsstyret oppnevner følgende innstillingsutvalg: Øystein Johnsen, leder, Erik Næsset, Line Nybakken, Kari Thue og Anders Tandberg.

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark 1 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Hedmark v/styret Pb. 400 2418 Elverum Deres ref Vår refdato 12/6066-IMO19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer