Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delstrategi innovasjon, sluttbehandling"

Transkript

1 Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og ledelse Økonomi og eiendom Studie og forskning Organisasjon 5. sept SAKS SEARCH Sandnes Education and Research Center: godkjenning av avtale. 25. sept SAKS Budsjettforslag 2016 utenfor ordinær ramme 6. nov. Vedtak om fagligstrategiske satsinger/strategier Orientering rundt eierskap i ulike AS Overordnet finansieringsplan for vedlikehold. Strategisk campusplan (SCP) Kjøp av bygninger på Campus Ås. Overdragelse av GGhallen til SiÅs 2. tertialrapport Første gangs behandling av årsplan Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Ny studentlivsstrategi Strategisk handlingsplan: forskning og forskerutdanning. Første gangs drøfting: fordeling av rekrutteringsstillinger Strategisk handlingsplan studiekvalitet PhD programmer 2014/2015 Forskrift for dr.philos Rammer og profil for høstens lønnsforhandlinger. Valg av nye representanter for de midlertidig vit. tilsatte i US, FAS og IS. 1

2 Møte Strategi og ledelse Økonomi og eiendom Studie og forskning Organisasjon NMBU strategi des Vedtak årsplan 2015 Januar 2015 Styrets egenevaluering Årsrapport 2014, første gangs behandling Langtidsbudsjett Opptaksrammer Studieprogramportefølje Medarbeiderundersøkelse, fremleggelse av rapport. Utvikling av antall ansatte, DBH rapporteringen. 2

3 Norges miljø- og Postboks ÅS Deres ref Vår ref Dato 11/ NMBU Forskerlinje veterinærmedisin Vi viser til epost av 23. april 2014 fra NMBU v/yngvild Wasteson. Kunnskapsdepartementet samtykker i at deler av bevilgningen til 7 studieplasser på forskerlinjen kan benyttes til stipend til studentene høsten Med hilsen Jana Weidemann (e.f.) avdelingsdirektør Anders Trodal underdirektør Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Kopi: Yngvild Wasteson, Fakultet for veterinærmedisin og dyrepleierutdanningene NMBU Veterinærhøgskolen, Postboks 5003 Ås Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Akersg * høyskoleavdelingen Anders Trodal 0032 Oslo Org no

4 Møtebok Noregs miljø- og Forskningsutvalget møtedato For godkjenning per e-post innen Møte i Forskningsutvalget Til stede: Halvor Hektoen, prorektor og leder av Forskningsutvalget Dag Inge Våge, forskningsleder ved IHA L. Sigve Håvarstein, forskningsleder ved IKBM Harsha Ratnaweera, forskingsleder ved IMT Morten Lillemo, forskningsleder ved IPV Susanne Eich-Greatorex, forskningsleder ved IMV Arild Angelsen, forskningsleder ved HH Pål Vedeld, vararepresentant for Tor-Arve Benjaminsen, Noragric Trine L'Abee-Lund, representant for MatInf Anette Krogenæs, vararepresentant for Erik Ropstad, ProdMed H Andreas Haga, representant for SportFa Med Christian Rene Karlsen, representant for midlertidig vitenskapelige tilsatte Ellen Stenslie, representant for ph.d.-kandidatene Anne-Cath Bunæs, representant for teknisk-administrative Tor Einar Möller, student Erik Aas, student Forfall: Tor Arve Benjaminsen, forskningsleder Noragric (Pål Vedeld vara) Sjur Baardsen, forskningsleder INA (ingen vara kunne møte) Erik Ropstad, representant for ProdMed (Anette Krogenæs vara) Finn-Arne Weltzien, representant for BasAM (ingen vara kunne ikke møte) Annegreth Dietze-Schirdewahn, forskningsleder ved ILP (ingen vara kunne møte) Fra Universitetsadministrasjonen: Forskningsdirektør Ragnhild Solheim Colin Murphy, nestleder i Forskningsavdelingen Møteleder: Halvor Hektoen Møtebok: Colin Murphy 1 av 1

5 Møtebok FU-sak 26/2014 Noregs miljø- og Forskningsutvalget møtedato Godkjenning av innkalling og saksliste Dokument: Innkalling med saksliste Godkjent møtebok frå FU-møte Innkalling og saksliste godkjent Trine L Abee-Lund v/matinf gav i starten av møtet et forberedt innlegg med tittelen «Tarmen et samfunn i miniatyr». FU-sak 27/2014 IPR-retningslinjer og regler for fordeling av inntekter fra kommersialisering Dokument Saksframstilling. Vedlegg: 1. «Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner», Forslag til NMBU vedtak, Vedlegg «Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater», Forslag til NMBU vedtak, Vedlegg «Regler for fordeling av nettoinntekter fra kommersialisering», Forslag til NMBU vedtak Vedlegg «Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH», NVH styresak S- 21/12, se Vedlegg «Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner», US-sak 147/2010, se Vedlegg Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater» US-sak 147/2010, se Vedlegg «Regler for fordeling av nettoinntekter fra næringsmessig utnyttelse av oppfinnelser», Høgskolestyre sak , se Vedlegg 7. Vedtak Forskningsutvalget ved NMBU gir sin tilslutning til følgende vedlagte regelverk: 1. «Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner», Vedlegg 1 2. «Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater», Vedlegg 2 3. «Regler for fordeling av nettoinntekter fra kommersialisering», Vedlegg 3 Kommentarer og synspunkter fra FU til retningslinjene innarbeides i saksframlegg til sstyret. 2 av 5

6 FU-sak 28/2014 Første gangs drøfting: Fordeling av rekrutteringsstillinger Dokument: Saksframstilling Vedlegg: 1. US UMB vedtak 11/ US UMB vedtak 156/ NVH: Utlysning av forskningsstrategiske midler Forskningsstrategi NVH , vedtatt 23. mars 2010 Vedtak Forskningsdirektøren bør vurdere en forenkling av oppsettet for fordelingskriterier ved f.eks. å slå sammen kategorier, økt vektlegging av forskningskvalitet i valg og utforming av kriterier og at tildelingen skjer til instituttene. Forskningsutvalget ber Forskningsdirektøren utrede følgende spørsmål: a) Vurdere konsekvenser av å legge rekrutteringsstillingene i kategori 1 på NMBU Ås og rekrutteringsstillingene på NMBU Adamstuen i en felles stillingsbank for NMBU. b) Konsekvenser av bruk av en nøkkel bestående av publikasjonspoeng for ansatte i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF) og antall fagårsverk for fordeling av rekrutteringsstillinger på NMBU c) Vurdere om en viss andel stillinger bør legges som en strategisk pott under rektor, under rektor og dekanene (fakultetene) eller bare under dekanene (fakultetene) d) Fordeler og ulemper ved å opprettholde at stillingene i kategori 1 på NMBU Ås fortsatt skal ligge i instituttenes rammer e) Fordeler og ulemper ved at en del av stipendiatstillingene ved NMBU Adamstuen legges i rammen til instituttene på Adamstuen f) Vurdere alternative måter å måle kvalitet i forskning på (som for eksempel siteringshyppighet) som underlag for fordeling av rekrutteringsstillinger. Side 3 av 6

7 FU-SAK 29/2014 Etiske retningslinjer og arkivering av forskningsdata Dokument Saksframstilling Vedlegg Forslag til Etiske retningslinjer ved NMBU Anbefalte bakgrunnsdokumenter: Forskingsetiske komitear: https://www.etikkom.no/ Forskingsetisk bibliotek: https://www.etikkom.no/fbib/ OECD sine prinsipp og retningslinjer om tilgang til data generert i offentleg finansierte forskingsprosjekt: UMBs primærdatalagringssystem: krivelse_for_lagring_av_primrdata_ pdf Vedtak 1. Forskningsutvalget har følgende kommentarer til forslaget til etiske retningslinjer for NMBU: FU roser Etikkutvalget for godt arbeid med de etiske retningslinjene. FU ber om at retningslinjene underlegges en språkvask. FU ber Forskningsdirektøren å formidle kommentarer fra møte i FU til Etikkutvalget for innarbeiding i NMBUs etiske retningslinjer. 2. FU anbefaler at NMBU retter særskilt oppmerksomhet mot forskingsetikk og god vitenskapelig praksis og at det blir utarbeidet en «10-punktsliste» med de viktigste momentene for god forskingsskikk. 3. NMBU bør ha et system for arkivering av forskningsdata som ligger til grunn for vitenskapelige publikasjoner. Formålet er å sikre at forskingsresultater er etterprøvbare, samt mulighet for effektiv (gjen)bruk av forskningsdata. Systemet kan bygge på UMBs primærdatalagringssystem. Det må være rom for instituttspesifikke tilpasninger og oppfølgingen bør skje på instituttene. Forskningsavdelingen utarbeider forslag til retningslinjer for arkivering av forskningsdata ved NMBU for vedtak i Universitetsstyret Side 4 av 6

8 FU-sak 30/2014 Ph.d.-programmer ved NMBU Dokument Saksframstilling Vedlegg Forslag til ph.d.-programmer ved UMB Vedtak FU ber Forskningsdirektøren i samarbeid med instituttene legge fram et forslag til førstkommende FU-møte som legger vekt på: a) NOKUTs tilsynsforskrift («Studieforskriften») og «Forskrift om kvalitet og kvalitetssikring i høyere utdanning» i opprettelse av ph.d.- programmer ved NMBU b) En modell med selvstendige ph.d.-programmer tilknyttet et eller flere institutter c) En gjennomgang av tittel og innhold i forslag til ph.d.-programmer med tanke på sammenhenger mellom fagområder og mulighet for forenklinger og reduksjon av antall programmer. Ph.d.-program(ene) beskrives i en mal og sendes Forskningsdirektøren for gjennomgang og behandling i forskningsutvalget. FU-sak 31/2014 NMBUs innovasjonsstrategi drøfting Strategiske valg for innovasjon Dokument Saksframstilling Vedlegg 1) Strategiske valg for innovasjon NMBU mandat og prosess. 2) Utkast til strategiske valg for innovasjon NMBU Vedtak FU mener at: - innovasjonsstrategien bør ta utgangspunkt i hvor et befinner seg på innovasjonsområdet før man bestemmer seg for hva man ønsker å oppnå - det i utkast til innovasjonsstrategi legges for stor vekt på kommersialisering i forhold til andre typer innovasjonsbidrag fra NMBU (næringsrettet forskning, bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter med næringslivet, sosiale innovasjoner mv.) Side 5 av 6

9 - det i strategien bør legges økt vekt på arbeidet med å få fram og vise viktige og banebrytende innovasjonsbidrag fra NMBU ( de gode historiene ) - man må vurdere nøye på hvilken måte næringslivet skal gis tilgang til laboratoriefasiliteter på NMBU bl.a. for å unngå at det skjer til fortrengsel for eget behov for laboratorieplasser - man i forslag til opprettelse av et kompetansesenter bør se nærmere på liknende sentre som har vært opprettet på NMBU tidligere og hvorfor ikke disse har lykkes FU-sak 32/2014 Informasjonssaker a) Strategisk campusplan orientering om status (vedlegg 1) b) Aktuelle utlysninger i Forskningsrådet (muntlig orientering) Vedlegg: Strategisk campusplan orientering til fakultetsstyrene v/terje Holsen og Kristin Kreul Saken utsatt til neste FU-møte. FU-sak 33/2014 Eventuelt Ingen saker. Side 6 av 6

10 Norges miljø- og Fakultet for samfunnsvitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Tid: torsdag 22. mai kl Til stede: Jon P. Knudsen (styreleder), representanter for faste vitenskapelig ansatte; Ole Gjølberg, Ingrid L.P. Nyborg representant for midlertidig vitenskapelig ansatte; Ellen Stenslie, representant for teknisk/administrativt ansatte; Lars Mørk, representanter for studentene; Jon Furru og Kirsti Wetteren og eksterne representanter; Gunnar M. Sørbø, Hilde Lorentzen, Cecilie Rolstad Denby. Fraværende: Ola Bettum (og varamedlem Elin Børrud) Varamedlemmer til stede: Widar Salbuvik Instituttledere: Ragnar Øygard, Inger Lise Saglie, Poul Wisborg Fra Administrasjonen: dekan Eva Falleth, Jan Olav Aasbø og Hans Gran (møtebok) Saksliste: 1. S 06/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. S 07/2014 Møtebok fra 19. mars S 08/2014 Campusplan orientering om status 4. S 09/2014 Disponering av Urbygningen fra S 10/2014 «Rapport og planer» orientering 6. S 11/2014 NMBUs Råd for samarbeid med arbeidslivet 7. S 12/2014 Første utkast Innovasjonsstrategi NMBU 8. S 13/2014 Strategi for Handelshøyskolen 9. S 14/2014 Personalplan for Handelshøyskolen 10. S 15/2014 Strategi for Institutt for landskapsplanlegging 11. S 16/2014 Personalplan for Institutt for landskapsplanlegging 12. S 17/2014 Strategi for Institutt for internasjonale miljø og utviklingsstudier 13. S 18/2014 Personalplan for Institutt for internasjonale miljø og utviklingsstudier 14. S 19/2014 Prosess og fremdrift Strategi for fakultetet 15. S 20/2014 Innlegg og diskusjon om fagstrategi Fakultet for samfunnsvitenskap 16. S 21/2014 Faglig aktivitet ved fakultetet orientering fra Arild Angelsen, Handelshøyskolen 17. S 22/2014 Referatsaker Referater fra instituttstyrene 18. S 23/2014 Eventuelt

11 Norges miljø- og S 06/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble bedt om at det vurderes om hvilke saker som skal behandles i fakultetsstyrene. Innkalling og sakliste ble godkjent. S 07/2014 Møtebok fra 19. mars 2014 Møteboka fra 19. mars 2014 ble godkjent. S 08/2014 Campusplan orientering om status Det forelå notat datert 14. mai Avdelingsdirektør Terje Holsen orienterte om prosessen. Fakultetsstyret har følgende innspill til prosess og planprogram: o Campusplanen må være en plan for fremtidig arealbruk for et samlet og integrert NMBU. o Fakultetsstyret slutter seg til prosessen men foreslår at det etableres en referansegruppe med fagpersoner fra relevante miljøer og enheter på NMBU. o Fakultetsstyret ønsker planprogram og planforslag til uttalelse. o Et planprogram bør omfatte formålet med campusplanen, innhold og organisering av planprosessen, hovedalternativer, eventuelle utredninger og forholdet til andre planer på Campus. S 09/2014 Disponering av Urbygningen fra 2015 Det forelå notat datert 14. mai Eva Falleth og Terje Holsen orienterte om saken. Fakultetsstyret Fakultet for samfunnsvitenskap har følgende anbefaling til sstyresak om «Disponering av Urbygningen fra 2015»: Fakultetet for samfunnsvitenskap konsentrerer sin virksomhet på sentrale Campus ved å beholde de bygg de disponerer i dag og tar i bruk Urbygningen. Institutt for landskapsplanlegging disponerer Urbygningen til arbeidsplasser til studentene, studiosaler etc. utover de fellesfunksjoner som er nevnt i alternativ B. Fakultetet har fortrinnsrett til ordinære undervisningsrom i Urbygningen Det etableres «faglig hjem» for studentene ved Fakultet for samfunnsvitenskap. S 10/2014 «Rapport og planer» orientering

12 Norges miljø- og Fakultetsstyret tar «Rapport og Planer 2014» til orientering, og oppfølgingsmatrisen for tiltak 2014 til etterretning. S 11/2014 NMBUs Råd for samarbeid med arbeidslivet Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om å etablere et Råd for samarbeid med arbeidslivet på institusjonsnivå med ett årlig møte. Mandatet til RSA NMBU knyttes til arbeidslivets behov for kandidater fra NMBU og utvikling av samarbeid om kunnskapsutvikling og innovasjon. Fra NMBU bør rektorat og dekanat møte, og fra arbeids og næringslivet bør NHO, Spekter, KS, LO, UNIO og Akademikerne møte. Det kan også være naturlig å søke representasjon i rådet fra særlig relevante aktører fra statlig virksomhet og privat sektor. Fakultetet vil likevel presisere at rådet ikke må blir stort i omfang. S 12/2014 Første utkast Innovasjonsstrategi NMBU Forskningsdirektør Ragnhild Solheim orienterte. Fakultetsstyret ønsker at NMBUs rolle innenfor kommersialiseringsprosessen blir tydeligere. Fakultet anbefaler at forslag til visjon og mål vedtas. De tiltakene som foreslås må prioriteres og tilpasses s virkemidler. Planen må dekke både kommersielle og samfunnsmessige formål. Fakultetsstyret anbefaler at en innovasjonsstrategi fokuserer på kulturbygging (pkt 2) og samarbeid med eksterne parter (pkt 1). Fakultetsstyret anbefaler at innovasjonsstrategien ikke har faglige prioriteringer, men at tiltak rettes inn mot de fagfelt ved NMBU med potensialet for innovasjon. S 13/2014 Strategi for Handelshøyskolen Instituttleder Ragnar Øygard orienterte om strategien vedtatt av instituttstyret. Vedtak Fakultetsstyret tar strategisk plan for Handelshøyskolen til etterretning. S 14/2014 Personalplan for Handelshøyskolen

13 Norges miljø- og Instituttleder Ragnar Øygard orienterte om personalplanen vedtatt av instituttstyret. Styret tar bemanningsplanen for handelshøyskolen til etterretning. Fakultetsstyret vil behandle fakultetets bemanningsplan høsten 2014 S 15/2014 Strategi for Institutt for landskapsplanlegging Instituttleder Inger Lise Saglie orienterte om arbeidet med Strategi for institutt for landskapsplanlegging. Fakultetsstyret tar informasjonen om arbeidet med strategiplan fra instituttleder til orientering, og ber om at det legges fram en strategi på neste styremøte. S 16/2014 Personalplan for Institutt for landskapsplanlegging Instituttleder Inger Lise Saglie orienterte om arbeidet med personalplan for institutt for landskapsplanlegging. Fakultetsstyret tar informasjonen fra instituttleder til orientering, og ber om at en personalplan legges fram på neste styremøte. S 17/2014 Strategi for Institutt for internasjonale miljø og utviklingsstudier Instituttleder Poul Wisborg orienterte om strategien vedtatt av instituttstyret. Fakultetsstyret tar strategisk plan for Institutt for internasjonale miljø og utviklingsstudier til etterretning. S 18/2014 Personalplan for Institutt for internasjonale miljø og utviklingsstudier Instituttleder Poul Wisborg orienterte om personalplanen vedtatt av instituttstyret. Fakultetsstyret tar Bemanningsplanen for Institutt for internasjonale miljø og utviklingsstudier etterretning. Fakultetsstyret vil behandle fakultetets samlete bemanningsplan høsten S 19/2014 Prosess og fremdrift Strategi for fakultetet Det forelå notat om ny tidsplan for utarbeidelse av fakultetenes fagstrategiske plan.

14 Norges miljø- og Fakultetsstyret slutter seg til forslag til oppbygging og fremdrift for arbeidet med fakultetets strategi. S 20/2014 Innlegg og diskusjon om fagstrategi Fakultet for samfunnsvitenskap Eva Falleth orienterte om arbeidet med faglig strategi. Fakultetsstyret vedtar rammer og innhold for fagstrategi på fakultet med de kommentarer som fremkom på møtet. S 21/2014 Faglig aktivitet ved fakultetet orientering fra Arild Angelsen, Handelshøyskolen Professor Arild Angelsen orienterte om sin forskning, og om forskning innen klimaspørsmål ved Fakultetet. Fakultetsstyret tar orienteringen om faglig aktivitet til orientering. S 22/2014 Referatsaker Referater fra instituttstyrene Det forelå referater fra instituttstyrene. Fakultetsstyrene tar referatene til orientering. S 23/2014 Eventuelt Dekan orienterte om presentasjon fra KD om «Ambisjoner og insentiver for kvalitet», og begrepet SAKS. Universitets og høyskolesektoren vil få brev fra Kunnskapsdepartementet som skal besvare en rekke spørsmål om Samarbeid Arbeidsdeling Konsentrasjon Sammenslåing. SAKS. Fakultetsstyret vil få dette til behandling høsten 2014.

15 Norges miljø- og Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: tirsdag 27. mai kl Til stede: Idun Christie (leder) representanter for faste vitenskapelig ansatte: Siri Fjellheim, Tor Einar Horsberg og Birger Svihus (til 13.45), representant for midlertidig vitenskapelig ansatte: Kristin Olstad, representant for teknisk/administrativt ansatte: Bård Johansen (for Linda Godager), representant for studentene: Lasse Hjelle og Liv Nedrebø, eksterne representanter: Gaute Einevoll, Eirik Romstad (for Odd Magne Rødseth og Marit Valseth Forfall: Odd Magne Rødseth (leder), Fra Administrasjonen; dekan Øystein Lie, Paul Stray og seniorrådgiver Hans Gran Saksliste: 1. S 13/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. S 14/2014 Møtebok fra 19. mars S 15/2014 Instituttleder Institutt for produksjonsdyrmedisin tilsetting (u off.) 4. S 16/2014 Instituttleder Institutt for plantevitenskap orientering 5. S 17/2014 Instituttlederstilling Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (U Off) 6. S 18/2014 Etablering av prodekaner ved fakultetet 7. S 19/2014 Brukermedvirkning i samlokaliserings og brukerutstyrsprosjektene 8. S 20/2014 Campusplan orientering om status 9. S 21/2014 Disponering av Urbygningen fra S 22/2014 Prosess og fremdrift strategi for fakultetet 11. S 23/2014 Innlegg og diskusjon om fagstrategi Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap 12. S 24/2014 Første utkast Innovasjonsstrategi NMBU 13. S 25/2014 EAEVE evaluering orientering 14. S 26/2014 Rapport om Pasientgrunnlaget klinikkdrift på Ås 15. S 27/2014 NMBUs Råd for samarbeid med arbeidslivet 16. S 28/2014 «Rapport og planer» orientering 17. S 29/2014 Referatsaker Referater fra instituttstyrene 18. S 30/2014 Eventuelt S 13/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste

16 Norges miljø- og Fakultetsstyret velger Idun Christie som møteleder. Innkalling og sakliste ble godkjent. S 14/2014 Møtebok fra 19. mars 2014 Møteboka ble godkjent S 15/2014 Instituttleder Institutt for produksjonsdyrmedisin tilsetting (u off.) Det forelå innstilling fra Innstillingsutvalget. Irma Caroline Oskam tilsettes i stillingen som instituttleder ved Institutt for produksjonsdyrmedisin ved NMBU for en periode på fire år. S 16/2014 Instituttleder Institutt for plantevitenskap orientering Odd Arne Rognli tilsettes i stillingen som instituttleder ved Institutt for plantevitenskap ved NMBU for en periode på fire år. Åremålsperioden gjøres gjeldende fra og med Dersom Odd Arne Rognli ikke tar stilingen, ønsker fakultetsstyret å lyse ut stillingen på nytt. S 17/2014 Instituttlederstilling Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (U Off) Per Einar Granum konstituering i stillingen som instituttleder ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi forlenges fra til S 18/2014 Etablering av prodekaner ved fakultetet Dekan Øystein Lie informerte om de planene som er diskutert for å gi dekanen bedre støtte. Fakultetsstyret støtter planene om å opprette prodekaner ved fakultetet, og ber om å bli orientert om prosessen.

17 Norges miljø- og S 19/2014 Brukermedvirkning i samlokaliserings og brukerutstyrsprosjektene Det forelå notat datert 19. mai Prosjektleder Knut Moksnes orienterte om byggeprosjektene 1. Fakultetsstyret gir Dekan fullmakt til å organisere brukermedvirkningen i Statsbyggprosjektene etter den fremdriftsplan som er lagt frem i dette saksfremlegget. Fakultetsstyret forutsetter at dekanens ledergruppe deltar i dette arbeidet og at ansatte, studenter og tillitsvalgte blir informert. 2. Fakultetsstyret ber om at ledelsen går i dialog med Statsbygg for å finne muligheter for samfinansiering av utgiftene til prosjektene. 3. Fakultetsstyret forutsetter at rektor gir de berørte budsjettenheter under VetBio fakultetet budsjettdekning for den omfattende brukermedvirkning som Statsbygg forutsetter. S 20/2014 Campusplan orientering om status Fakultetsstyret tar saken til orientering. Fakultetsstyret har følgende innspill til prosess og planprogram: o o o o o Campusplanen må være en plan for fremtidig arealbruk på campus. Fakultetsstyret slutter seg til prosessen men foreslår at det etableres en referansegruppe med fagpersoner fra relevante miljøer og enheter på NMBU. Fakultetsstyret ønsker planprogram og planforslag til uttalelse. Et planprogram bør omfatte formålet med campusplanen, innhold og organisering av planprosessen, hovedalternativer, eventuelle utredninger og forholdet til andre planer på Campus. Samlokalisering av institutter er viktig for å bygge bedre fag og studiemiljø. Fakultetsstyret peker i den sammenhengen på den vanskelige situasjonen til Institutt for plantevitenskap som er spredt på seks bygg, og ber om at det følges opp med konkrete planer for samlokalisering av instituttet. S 21/2014 Disponering av Urbygningen fra 2015 Fakultetsstyret ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap støtter at Urbygningen kan disponeres til undervisningsformål for ILP så fremt det arealet som disponeres til undervisningsformål ved ILP kan benyttes for å sikre Institutt for plantevitenskap hensiktsmessig samlokalisering og arealer i nærhet til klimaanleggene og plantecellelabben. Dette for å kunne skape felles miljø i Åsbakken for hele IPV.

18 Norges miljø- og S 22/2014 Prosess og fremdrift strategi for fakultetet Fakultetsstyret slutter seg til forslag til oppbygging og fremdrift for arbeidet med fakultetets strategi. S 23/2014 Innlegg og diskusjon om fagstrategi Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Dekan orienterte. Fakultetsstyret tar redegjørelsen fra dekanen til orientering. S 24/2014 Første utkast Innovasjonsstrategi NMBU Fakultet anbefaler at forslag til visjon og mål vedtas, men at tiltak prioriteres og tilpasses s virkemidler. Fakultetsstyret anbefaler at en innovasjonsstrategi med oppmerksomhet om kulturbygging (pkt 2) og samarbeid med eksterne parter (pkt 1). Fakultetsstyret anbefaler at innovasjonsstrategien ikke fokuserer på faglige prioriteringer i denne omgang, men at tiltak rettes inn mot de områder med potensialet for innovasjon. S 25/2014 EAEVE evaluering orientering Fakultetsstyret tar orienteringen om akkreditering av veterinærstudiet til orientering. Fakultetsstyret vil gratulere alle involverte i akkrediteringen med den positive evalueringen. S 26/2014 Rapport om Pasientgrunnlaget klinikkdrift på Ås Instituttleder Ann Margaret Grøndahl orienterte om saken. Fakultetsstyret er opptatt av å sikre pasientgrunnlaget for opprettholde akkrediteringen for veterinærutdanningen, og ber om at dekanen initiere forhandlinger med Follo dyreklinikk om en avtale om en fremtidig overtakelse av klinikken og pasientgrunnlaget. Fakultetsstyret er opptatt av at avtalen utformes

19 Norges miljø- og slik at man viser sterk interesse for kjøp, men at den utformes slik at det er en mulighet for å vurdere dette oppkjøpet på nytt. Fakultetsstyret ber om å bli orientert om dette arbeidet i løpet av Fakultetsstyret forutsetter at dekanen har god dialog med NMBUs øverste ledelse i dette arbeidet. Fakultetsstyret ber dekanen i samarbeid med institutt for sports og familiedyr å fortsette arbeide med å sikre det best mulige pasientgrunnlaget for å utdanning og forskning. Dette gjelder både førstelinjetjeneste og henvisningsklinikk, og forholdet mellom disse. S 27/2014 NMBUs Råd for samarbeid med arbeidslivet Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om å etablere et Råd for samarbeid med arbeidslivet på institusjonsnivå med ett årlig møte. Mandatet til RSA NMBU knyttes til arbeidslivets behov for kandidater fra NMBU og utvikling av samarbeid om kunnskapsutvikling og innovasjon. Fra NMBU bør rektorat og dekanat møte, og fra arbeids og næringslivet bør NHO, Spekter, KS, LO, UNIO og Akademikerne møte S 28/2014 «Rapport og planer» orientering Fakultetsstyret tar «Rapport og planer 2014» til orientering, og oppfølgingsmatrisen for tiltak 2014 til etterretning. S 29/2014 Referatsaker Referater fra instituttstyrene Fakultetsstyret tar referatene fra instituttstyrene til etterretning. S 30/2014 Eventuelt Neste styremøte blir 8. og 9. september. Det vil komme informasjon om dette i starten av juni.

20 Norges miljø- og Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Tid: onsdag 28. mai kl Til stede: Ragnhild Borchgrevink (styreleder), representanter for faste vitenskapelig ansatte: Jon Glenn Omholt Gjevestad, Stein Ragnar Moe og Hanne Kathrine Sjølie, representant for midlertidig vitenskapelig ansatte: Ellen Soldal, representant for teknisk/administrativt ansatte: Signe Kroken, representanter for studentene: Mari Jellum Helgerud og Pål Adrian Clausen Ryen og eksterne representanter: Vincent Eijsink, Gunnar Elgered, og Nils Vagstad (for Marit Kjeldby) Fra Administrasjonen; dekan Øystein Johnsen, og Hans Gran (referent) Saksliste: 1. S 12/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. S 13/2014 Møtebok fra 19. mars S 14/2014 Instituttleder Institutt for naturforvaltning tilsetting (U off) 4. S 15/2014 Campusplan orientering om status 5. S 16/2014 Disponering av Urbygningen 6. S 17/2014 Prosess og fremdrift strategi for fakultetet 7. S 18/2014 Innlegg og diskusjon om fagstrategi Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 8. S 19/2014 Første utkast Innovasjonsstrategi NMBU 9. S 20/2014 Plan for økonomi i balanse Institutt for matematiske realfag og teknologi 10. S 21/2014 NMBUs Råd for samarbeid med arbeidslivet 11. S 22/2014 «Rapport og planer» orientering 12. S 23/2014 Orientering om faglig aktivitet 13. S 24/2014 Referatsaker Referater fra instituttstyrene 14. S 25/2014 Eventuelt S 12/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Styreleder orienterte om at man arbeider med å få sett på omfanget av sakspapirer. Innkalling og sakliste ble godkjent. S 13/2014 Møtebok fra 19. mars 2014 Møteboken endres i sak S 7/14, om tidspunkt for møtestart. Møtebok fra 19. mars 2014 ble godkjent S 14/2014 Instituttleder Institutt for naturforvaltning orientering om prosess

21 Norges miljø- og Øystein Johnsen orienterte om arbeidet med tilsetting av instituttleder. Det kan bli aktuelt med ekstra møte enten i juni eller i løpet av andre uken i august. Fakultetsstyret tar informasjonen fra dekan til orientering. Fakultetsstyret ber om at man utarbeider forslag til en rekrutteringsstrategi for instituttledere. S 15/2014 Campusplan orientering om status Fakultetsstyret tar saken til orientering. Fakultetsstyret har følgende innspill til prosess og planprogram: o Campusplanen må være en plan for fremtidig arealbruk på campus. o Fakultetsstyret slutter seg til prosessen men foreslår at det etableres en referansegruppe med fagpersoner fra relevante miljøer og enheter på NMBU. o o o Fakultetsstyret ønsker planprogram og planforslag til uttalelse. Et planprogram bør omfatte formålet med campusplanen, innhold og organisering av planprosessen, hovedalternativer, eventuelle utredninger og forholdet til andre planer på Campus. Fakultetsstyret er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet vil gå ut over faglig aktivitet. S 16/2014 Disponering av Urbygningen fra 2015 Fakultetsstyret anbefaler Universitetsstyret å vedta at Urbygningen skal være en samlingsplass for alle NMBUs studenter. Fakultetsstyret ser likevel at behovet som ILPs studenter har til tegnesaler er prekært og bør prioriteres. S 17/2014 Prosess og fremdrift strategi for fakultetet Fakultetsstyret slutter seg til forslag til oppbygging og fremdrift for arbeidet med fakultetets strategi. Fremlegg til strategiprosess tas til etterretning med de kommentarer som fremkom på styremøte. S 18/2014 Innlegg og diskusjon om fagstrategi Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Dekanen Øystein Johnsen orienterte. Foreløpig forslag til strategi tas til etterretning med de kommentarer som fremkom på styremøte.

22 Norges miljø- og S 19/2014 Første utkast Innovasjonsstrategi NMBU Fakultet anbefaler at forslag til visjon og mål vedtas, men at tiltak prioriteres og tilpasses tilgjengelige virkemidler. Fakultetsstyret anbefaler at innovasjonsstrategien unngår snevre faglige prioriteringer, og at tiltak rettes inn mot de områder der innovasjonsprosesser er i en positiv utvikling. Oppmerksomhet bør være kulturbygging (pkt. 2) og samarbeid med eksterne parter (pkt. 1). En gradvis utbygging av systemer for nyskapning og kommersialisering (pkt. 3) må tilpasses omfanget av forretningsideer som utvikles. S 20/2014 Plan for økonomi i balanse Institutt for matematiske realfag og teknologi Fakultetsstyret drøftet saken, og har følgende innspill til prosess for å bedre IMTs økonomi: o o o o IMT må fortsette sitt gode arbeid med å utvikle en bedre kultur for å overholde budsjettene Det forventes å få mer av lønna til fast ansatte dekket av eksterne inntekter der det er mulig Det oppfordres til å iverksette tiltak som kan bedre studiegjennomstrømning. Dette gir uttelling på den resultatbaserte delen av budsjettrammen. IMT må legge vekt på en offensiv ansettelsesstrategi hvor søkernes evne til å vinne forskningsprosjekter vektlegges i utlysning, innstilling og ansettelser o Hvis ikke økonomien er i balanse innen våren 2015, kan stillingsstopp vurderes som et tiltak for å redusere lønnsutgiftene. S 21/2014 NMBUs Råd for samarbeid med arbeidslivet Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om å etablere et Råd for samarbeid med arbeidslivet på institusjonsnivå med ett årlig møte. Mandatet til RSA NMBU knyttes til arbeidslivets behov for kandidater fra NMBU og utvikling av samarbeid om kunnskapsutvikling og innovasjon. Fra NMBU bør rektorat og dekanat møte, og fra arbeids og næringslivet bør NHO, Spekter, KS, LO, UNIO og Akademikerne møte S 22/2014 «Rapport og planer» orientering Fakultetsstyret tar «Rapport og planer 2014» til orientering, og oppfølgingsmatrisen for tiltak 2014 til etterretning.

23 Norges miljø- og S 23/2014 Orientering om faglig aktivitet Professor Achim Kohler orienterte om sin faglige aktivitet. Fakultetsstyret tar den faglige orienteringen fra Achim Kohler til orientering. S 24/2014 Referatsaker Referater fra instituttstyrene Fakultetsstyret tar referatene fra instituttstyrene til etterretning. S 25/2014 Eventuelt Ingen saker ble tatt opp.

24 Notat Norges miljø- og Personal- og organisasjonsavdelingen Vår ref. 14/ Vår saksbehandler Deres ref. Lena Marie Kjøbli, tlf. Vår dato AMU referat Tilstede Arbeidsgiver: Siri Margrethe Løksa, Jan Olav Aarflot, Ann Margaret Grøndahl, Kjersti Sørlie Rimer Arbeidstaker: Lise Thoen (HVO), Elin Pålerud, Anne Gravdahl, Mette Wik Andre representanter: Gry Jæger (ass. hvo), Lena Marie Kjøbli, Gro Holter (AMU sekretariat), Trude Stalemo (NTL), Bård Tollefsen (foredrag), Turid Indrebø (IA-saken), Linda Bystrøm (trafikkløsninger ) Forfall: Ørjan Totland (arbeidsgiver), Inger-Lise Saglie (vara), Trond Sørensen (Follo BHT), Eirik Husby (Preventia BHT),Per-Fredrik Nordhov (studentrepresentant) Referent: Lena Marie Kjøbli Sted: Styrerommet, Cirkus Tid: Onsdag kl Sak 13/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste AMU godkjenner innkalling og saksliste. Endring på nummerering av sakene blir lagt inn i den endelige versjonen av dokumentene 1 av 2

25 Sak 14/2014 Referatsaker/orienteringer Dokumenter: 1. Saksframlegg AMU tar referatsaker og orienteringer til orientering. Elin Pålerud er nestleder i AMU. Sak 15/2014 HMS årsrapport med handlingsplan Dokumenter: 1. Vedlegg HMS-årsrapport AMU vedtar HMS årsrapport med de kommentarer som kom opp i møtet Sak 16/2014 Medarbeiderundersøkelse Dokumenter: 1. Saksframlegg 1. AMU støtter gjennomføring av en medarbeiderundersøkelse vinteren Det nedsettes en partssammensatt gruppe på 6 personer som jobber videre med valg av undersøkelse 3. AMU forutsetter at det blir laget enhetsvise handlingsplaner etter undersøkelsen og at det settes av ressurser til en god oppfølging av planene Sak 17/2014 Trafikkløsninger 2014 til 2019 Dokumenter: 1. Eget vedlegg «trafikkløsninger 2014 til 2019» AMU anbefaler at det skiltes godt og at det legges ut lett tilgjengelig informasjon fortløpende på nett. Parkeringskart oppdateres på hjemmesidene. Sak 18/2014 Eventuelt Ingen eventuelt saker 2 av 2

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune

Saksframlegg. Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 430 Saksmappe: 2014/3132-203/2015 Saksbehandler: Jan Erik Gabrielsen Dato: 02.02.2015 Saksframlegg Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter

NMBU veterinærhøgskolen. Håndbok for studenter NMBU veterinærhøgskolen Håndbok for studenter Sist endret: 01.04.2014 1 OM HÅNDBOKEN 2 NY STUDENT PÅ NMBU VETERINÆRHØGSKOLEN 3 Opptak og mottak 3 Kort introduksjon til oppbygging av NMBU veterinærhøgskolen

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014

Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Arbeidsgiverpolitisk plattform for perioden 2011-2014 Asker kommune - Mer enn en jobb 1 - MULIGHETENES KOMMUNE - 2 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 2. ASKER KOMMUNES VERDIGRUNNLAG 3 3. MÅLBILDET FOR ASKER KOMMUNES

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer