Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delstrategi innovasjon, sluttbehandling"

Transkript

1 Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og ledelse Økonomi og eiendom Studie og forskning Organisasjon 5. sept SAKS SEARCH Sandnes Education and Research Center: godkjenning av avtale. 25. sept SAKS Budsjettforslag 2016 utenfor ordinær ramme 6. nov. Vedtak om fagligstrategiske satsinger/strategier Orientering rundt eierskap i ulike AS Overordnet finansieringsplan for vedlikehold. Strategisk campusplan (SCP) Kjøp av bygninger på Campus Ås. Overdragelse av GGhallen til SiÅs 2. tertialrapport Første gangs behandling av årsplan Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Ny studentlivsstrategi Strategisk handlingsplan: forskning og forskerutdanning. Første gangs drøfting: fordeling av rekrutteringsstillinger Strategisk handlingsplan studiekvalitet PhD programmer 2014/2015 Forskrift for dr.philos Rammer og profil for høstens lønnsforhandlinger. Valg av nye representanter for de midlertidig vit. tilsatte i US, FAS og IS. 1

2 Møte Strategi og ledelse Økonomi og eiendom Studie og forskning Organisasjon NMBU strategi des Vedtak årsplan 2015 Januar 2015 Styrets egenevaluering Årsrapport 2014, første gangs behandling Langtidsbudsjett Opptaksrammer Studieprogramportefølje Medarbeiderundersøkelse, fremleggelse av rapport. Utvikling av antall ansatte, DBH rapporteringen. 2

3 Norges miljø- og Postboks ÅS Deres ref Vår ref Dato 11/ NMBU Forskerlinje veterinærmedisin Vi viser til epost av 23. april 2014 fra NMBU v/yngvild Wasteson. Kunnskapsdepartementet samtykker i at deler av bevilgningen til 7 studieplasser på forskerlinjen kan benyttes til stipend til studentene høsten Med hilsen Jana Weidemann (e.f.) avdelingsdirektør Anders Trodal underdirektør Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Kopi: Yngvild Wasteson, Fakultet for veterinærmedisin og dyrepleierutdanningene NMBU Veterinærhøgskolen, Postboks 5003 Ås Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Akersg * høyskoleavdelingen Anders Trodal 0032 Oslo Org no

4 Møtebok Noregs miljø- og Forskningsutvalget møtedato For godkjenning per e-post innen Møte i Forskningsutvalget Til stede: Halvor Hektoen, prorektor og leder av Forskningsutvalget Dag Inge Våge, forskningsleder ved IHA L. Sigve Håvarstein, forskningsleder ved IKBM Harsha Ratnaweera, forskingsleder ved IMT Morten Lillemo, forskningsleder ved IPV Susanne Eich-Greatorex, forskningsleder ved IMV Arild Angelsen, forskningsleder ved HH Pål Vedeld, vararepresentant for Tor-Arve Benjaminsen, Noragric Trine L'Abee-Lund, representant for MatInf Anette Krogenæs, vararepresentant for Erik Ropstad, ProdMed H Andreas Haga, representant for SportFa Med Christian Rene Karlsen, representant for midlertidig vitenskapelige tilsatte Ellen Stenslie, representant for ph.d.-kandidatene Anne-Cath Bunæs, representant for teknisk-administrative Tor Einar Möller, student Erik Aas, student Forfall: Tor Arve Benjaminsen, forskningsleder Noragric (Pål Vedeld vara) Sjur Baardsen, forskningsleder INA (ingen vara kunne møte) Erik Ropstad, representant for ProdMed (Anette Krogenæs vara) Finn-Arne Weltzien, representant for BasAM (ingen vara kunne ikke møte) Annegreth Dietze-Schirdewahn, forskningsleder ved ILP (ingen vara kunne møte) Fra Universitetsadministrasjonen: Forskningsdirektør Ragnhild Solheim Colin Murphy, nestleder i Forskningsavdelingen Møteleder: Halvor Hektoen Møtebok: Colin Murphy 1 av 1

5 Møtebok FU-sak 26/2014 Noregs miljø- og Forskningsutvalget møtedato Godkjenning av innkalling og saksliste Dokument: Innkalling med saksliste Godkjent møtebok frå FU-møte Innkalling og saksliste godkjent Trine L Abee-Lund v/matinf gav i starten av møtet et forberedt innlegg med tittelen «Tarmen et samfunn i miniatyr». FU-sak 27/2014 IPR-retningslinjer og regler for fordeling av inntekter fra kommersialisering Dokument Saksframstilling. Vedlegg: 1. «Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner», Forslag til NMBU vedtak, Vedlegg «Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater», Forslag til NMBU vedtak, Vedlegg «Regler for fordeling av nettoinntekter fra kommersialisering», Forslag til NMBU vedtak Vedlegg «Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH», NVH styresak S- 21/12, se Vedlegg «Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner», US-sak 147/2010, se Vedlegg Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater» US-sak 147/2010, se Vedlegg «Regler for fordeling av nettoinntekter fra næringsmessig utnyttelse av oppfinnelser», Høgskolestyre sak , se Vedlegg 7. Vedtak Forskningsutvalget ved NMBU gir sin tilslutning til følgende vedlagte regelverk: 1. «Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner», Vedlegg 1 2. «Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater», Vedlegg 2 3. «Regler for fordeling av nettoinntekter fra kommersialisering», Vedlegg 3 Kommentarer og synspunkter fra FU til retningslinjene innarbeides i saksframlegg til sstyret. 2 av 5

6 FU-sak 28/2014 Første gangs drøfting: Fordeling av rekrutteringsstillinger Dokument: Saksframstilling Vedlegg: 1. US UMB vedtak 11/ US UMB vedtak 156/ NVH: Utlysning av forskningsstrategiske midler Forskningsstrategi NVH , vedtatt 23. mars 2010 Vedtak Forskningsdirektøren bør vurdere en forenkling av oppsettet for fordelingskriterier ved f.eks. å slå sammen kategorier, økt vektlegging av forskningskvalitet i valg og utforming av kriterier og at tildelingen skjer til instituttene. Forskningsutvalget ber Forskningsdirektøren utrede følgende spørsmål: a) Vurdere konsekvenser av å legge rekrutteringsstillingene i kategori 1 på NMBU Ås og rekrutteringsstillingene på NMBU Adamstuen i en felles stillingsbank for NMBU. b) Konsekvenser av bruk av en nøkkel bestående av publikasjonspoeng for ansatte i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF) og antall fagårsverk for fordeling av rekrutteringsstillinger på NMBU c) Vurdere om en viss andel stillinger bør legges som en strategisk pott under rektor, under rektor og dekanene (fakultetene) eller bare under dekanene (fakultetene) d) Fordeler og ulemper ved å opprettholde at stillingene i kategori 1 på NMBU Ås fortsatt skal ligge i instituttenes rammer e) Fordeler og ulemper ved at en del av stipendiatstillingene ved NMBU Adamstuen legges i rammen til instituttene på Adamstuen f) Vurdere alternative måter å måle kvalitet i forskning på (som for eksempel siteringshyppighet) som underlag for fordeling av rekrutteringsstillinger. Side 3 av 6

7 FU-SAK 29/2014 Etiske retningslinjer og arkivering av forskningsdata Dokument Saksframstilling Vedlegg Forslag til Etiske retningslinjer ved NMBU Anbefalte bakgrunnsdokumenter: Forskingsetiske komitear: https://www.etikkom.no/ Forskingsetisk bibliotek: https://www.etikkom.no/fbib/ OECD sine prinsipp og retningslinjer om tilgang til data generert i offentleg finansierte forskingsprosjekt: UMBs primærdatalagringssystem: krivelse_for_lagring_av_primrdata_ pdf Vedtak 1. Forskningsutvalget har følgende kommentarer til forslaget til etiske retningslinjer for NMBU: FU roser Etikkutvalget for godt arbeid med de etiske retningslinjene. FU ber om at retningslinjene underlegges en språkvask. FU ber Forskningsdirektøren å formidle kommentarer fra møte i FU til Etikkutvalget for innarbeiding i NMBUs etiske retningslinjer. 2. FU anbefaler at NMBU retter særskilt oppmerksomhet mot forskingsetikk og god vitenskapelig praksis og at det blir utarbeidet en «10-punktsliste» med de viktigste momentene for god forskingsskikk. 3. NMBU bør ha et system for arkivering av forskningsdata som ligger til grunn for vitenskapelige publikasjoner. Formålet er å sikre at forskingsresultater er etterprøvbare, samt mulighet for effektiv (gjen)bruk av forskningsdata. Systemet kan bygge på UMBs primærdatalagringssystem. Det må være rom for instituttspesifikke tilpasninger og oppfølgingen bør skje på instituttene. Forskningsavdelingen utarbeider forslag til retningslinjer for arkivering av forskningsdata ved NMBU for vedtak i Universitetsstyret Side 4 av 6

8 FU-sak 30/2014 Ph.d.-programmer ved NMBU Dokument Saksframstilling Vedlegg Forslag til ph.d.-programmer ved UMB Vedtak FU ber Forskningsdirektøren i samarbeid med instituttene legge fram et forslag til førstkommende FU-møte som legger vekt på: a) NOKUTs tilsynsforskrift («Studieforskriften») og «Forskrift om kvalitet og kvalitetssikring i høyere utdanning» i opprettelse av ph.d.- programmer ved NMBU b) En modell med selvstendige ph.d.-programmer tilknyttet et eller flere institutter c) En gjennomgang av tittel og innhold i forslag til ph.d.-programmer med tanke på sammenhenger mellom fagområder og mulighet for forenklinger og reduksjon av antall programmer. Ph.d.-program(ene) beskrives i en mal og sendes Forskningsdirektøren for gjennomgang og behandling i forskningsutvalget. FU-sak 31/2014 NMBUs innovasjonsstrategi drøfting Strategiske valg for innovasjon Dokument Saksframstilling Vedlegg 1) Strategiske valg for innovasjon NMBU mandat og prosess. 2) Utkast til strategiske valg for innovasjon NMBU Vedtak FU mener at: - innovasjonsstrategien bør ta utgangspunkt i hvor et befinner seg på innovasjonsområdet før man bestemmer seg for hva man ønsker å oppnå - det i utkast til innovasjonsstrategi legges for stor vekt på kommersialisering i forhold til andre typer innovasjonsbidrag fra NMBU (næringsrettet forskning, bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter med næringslivet, sosiale innovasjoner mv.) Side 5 av 6

9 - det i strategien bør legges økt vekt på arbeidet med å få fram og vise viktige og banebrytende innovasjonsbidrag fra NMBU ( de gode historiene ) - man må vurdere nøye på hvilken måte næringslivet skal gis tilgang til laboratoriefasiliteter på NMBU bl.a. for å unngå at det skjer til fortrengsel for eget behov for laboratorieplasser - man i forslag til opprettelse av et kompetansesenter bør se nærmere på liknende sentre som har vært opprettet på NMBU tidligere og hvorfor ikke disse har lykkes FU-sak 32/2014 Informasjonssaker a) Strategisk campusplan orientering om status (vedlegg 1) b) Aktuelle utlysninger i Forskningsrådet (muntlig orientering) Vedlegg: Strategisk campusplan orientering til fakultetsstyrene v/terje Holsen og Kristin Kreul Saken utsatt til neste FU-møte. FU-sak 33/2014 Eventuelt Ingen saker. Side 6 av 6

10 Norges miljø- og Fakultet for samfunnsvitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Tid: torsdag 22. mai kl Til stede: Jon P. Knudsen (styreleder), representanter for faste vitenskapelig ansatte; Ole Gjølberg, Ingrid L.P. Nyborg representant for midlertidig vitenskapelig ansatte; Ellen Stenslie, representant for teknisk/administrativt ansatte; Lars Mørk, representanter for studentene; Jon Furru og Kirsti Wetteren og eksterne representanter; Gunnar M. Sørbø, Hilde Lorentzen, Cecilie Rolstad Denby. Fraværende: Ola Bettum (og varamedlem Elin Børrud) Varamedlemmer til stede: Widar Salbuvik Instituttledere: Ragnar Øygard, Inger Lise Saglie, Poul Wisborg Fra Administrasjonen: dekan Eva Falleth, Jan Olav Aasbø og Hans Gran (møtebok) Saksliste: 1. S 06/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. S 07/2014 Møtebok fra 19. mars S 08/2014 Campusplan orientering om status 4. S 09/2014 Disponering av Urbygningen fra S 10/2014 «Rapport og planer» orientering 6. S 11/2014 NMBUs Råd for samarbeid med arbeidslivet 7. S 12/2014 Første utkast Innovasjonsstrategi NMBU 8. S 13/2014 Strategi for Handelshøyskolen 9. S 14/2014 Personalplan for Handelshøyskolen 10. S 15/2014 Strategi for Institutt for landskapsplanlegging 11. S 16/2014 Personalplan for Institutt for landskapsplanlegging 12. S 17/2014 Strategi for Institutt for internasjonale miljø og utviklingsstudier 13. S 18/2014 Personalplan for Institutt for internasjonale miljø og utviklingsstudier 14. S 19/2014 Prosess og fremdrift Strategi for fakultetet 15. S 20/2014 Innlegg og diskusjon om fagstrategi Fakultet for samfunnsvitenskap 16. S 21/2014 Faglig aktivitet ved fakultetet orientering fra Arild Angelsen, Handelshøyskolen 17. S 22/2014 Referatsaker Referater fra instituttstyrene 18. S 23/2014 Eventuelt

11 Norges miljø- og S 06/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble bedt om at det vurderes om hvilke saker som skal behandles i fakultetsstyrene. Innkalling og sakliste ble godkjent. S 07/2014 Møtebok fra 19. mars 2014 Møteboka fra 19. mars 2014 ble godkjent. S 08/2014 Campusplan orientering om status Det forelå notat datert 14. mai Avdelingsdirektør Terje Holsen orienterte om prosessen. Fakultetsstyret har følgende innspill til prosess og planprogram: o Campusplanen må være en plan for fremtidig arealbruk for et samlet og integrert NMBU. o Fakultetsstyret slutter seg til prosessen men foreslår at det etableres en referansegruppe med fagpersoner fra relevante miljøer og enheter på NMBU. o Fakultetsstyret ønsker planprogram og planforslag til uttalelse. o Et planprogram bør omfatte formålet med campusplanen, innhold og organisering av planprosessen, hovedalternativer, eventuelle utredninger og forholdet til andre planer på Campus. S 09/2014 Disponering av Urbygningen fra 2015 Det forelå notat datert 14. mai Eva Falleth og Terje Holsen orienterte om saken. Fakultetsstyret Fakultet for samfunnsvitenskap har følgende anbefaling til sstyresak om «Disponering av Urbygningen fra 2015»: Fakultetet for samfunnsvitenskap konsentrerer sin virksomhet på sentrale Campus ved å beholde de bygg de disponerer i dag og tar i bruk Urbygningen. Institutt for landskapsplanlegging disponerer Urbygningen til arbeidsplasser til studentene, studiosaler etc. utover de fellesfunksjoner som er nevnt i alternativ B. Fakultetet har fortrinnsrett til ordinære undervisningsrom i Urbygningen Det etableres «faglig hjem» for studentene ved Fakultet for samfunnsvitenskap. S 10/2014 «Rapport og planer» orientering

12 Norges miljø- og Fakultetsstyret tar «Rapport og Planer 2014» til orientering, og oppfølgingsmatrisen for tiltak 2014 til etterretning. S 11/2014 NMBUs Råd for samarbeid med arbeidslivet Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om å etablere et Råd for samarbeid med arbeidslivet på institusjonsnivå med ett årlig møte. Mandatet til RSA NMBU knyttes til arbeidslivets behov for kandidater fra NMBU og utvikling av samarbeid om kunnskapsutvikling og innovasjon. Fra NMBU bør rektorat og dekanat møte, og fra arbeids og næringslivet bør NHO, Spekter, KS, LO, UNIO og Akademikerne møte. Det kan også være naturlig å søke representasjon i rådet fra særlig relevante aktører fra statlig virksomhet og privat sektor. Fakultetet vil likevel presisere at rådet ikke må blir stort i omfang. S 12/2014 Første utkast Innovasjonsstrategi NMBU Forskningsdirektør Ragnhild Solheim orienterte. Fakultetsstyret ønsker at NMBUs rolle innenfor kommersialiseringsprosessen blir tydeligere. Fakultet anbefaler at forslag til visjon og mål vedtas. De tiltakene som foreslås må prioriteres og tilpasses s virkemidler. Planen må dekke både kommersielle og samfunnsmessige formål. Fakultetsstyret anbefaler at en innovasjonsstrategi fokuserer på kulturbygging (pkt 2) og samarbeid med eksterne parter (pkt 1). Fakultetsstyret anbefaler at innovasjonsstrategien ikke har faglige prioriteringer, men at tiltak rettes inn mot de fagfelt ved NMBU med potensialet for innovasjon. S 13/2014 Strategi for Handelshøyskolen Instituttleder Ragnar Øygard orienterte om strategien vedtatt av instituttstyret. Vedtak Fakultetsstyret tar strategisk plan for Handelshøyskolen til etterretning. S 14/2014 Personalplan for Handelshøyskolen

13 Norges miljø- og Instituttleder Ragnar Øygard orienterte om personalplanen vedtatt av instituttstyret. Styret tar bemanningsplanen for handelshøyskolen til etterretning. Fakultetsstyret vil behandle fakultetets bemanningsplan høsten 2014 S 15/2014 Strategi for Institutt for landskapsplanlegging Instituttleder Inger Lise Saglie orienterte om arbeidet med Strategi for institutt for landskapsplanlegging. Fakultetsstyret tar informasjonen om arbeidet med strategiplan fra instituttleder til orientering, og ber om at det legges fram en strategi på neste styremøte. S 16/2014 Personalplan for Institutt for landskapsplanlegging Instituttleder Inger Lise Saglie orienterte om arbeidet med personalplan for institutt for landskapsplanlegging. Fakultetsstyret tar informasjonen fra instituttleder til orientering, og ber om at en personalplan legges fram på neste styremøte. S 17/2014 Strategi for Institutt for internasjonale miljø og utviklingsstudier Instituttleder Poul Wisborg orienterte om strategien vedtatt av instituttstyret. Fakultetsstyret tar strategisk plan for Institutt for internasjonale miljø og utviklingsstudier til etterretning. S 18/2014 Personalplan for Institutt for internasjonale miljø og utviklingsstudier Instituttleder Poul Wisborg orienterte om personalplanen vedtatt av instituttstyret. Fakultetsstyret tar Bemanningsplanen for Institutt for internasjonale miljø og utviklingsstudier etterretning. Fakultetsstyret vil behandle fakultetets samlete bemanningsplan høsten S 19/2014 Prosess og fremdrift Strategi for fakultetet Det forelå notat om ny tidsplan for utarbeidelse av fakultetenes fagstrategiske plan.

14 Norges miljø- og Fakultetsstyret slutter seg til forslag til oppbygging og fremdrift for arbeidet med fakultetets strategi. S 20/2014 Innlegg og diskusjon om fagstrategi Fakultet for samfunnsvitenskap Eva Falleth orienterte om arbeidet med faglig strategi. Fakultetsstyret vedtar rammer og innhold for fagstrategi på fakultet med de kommentarer som fremkom på møtet. S 21/2014 Faglig aktivitet ved fakultetet orientering fra Arild Angelsen, Handelshøyskolen Professor Arild Angelsen orienterte om sin forskning, og om forskning innen klimaspørsmål ved Fakultetet. Fakultetsstyret tar orienteringen om faglig aktivitet til orientering. S 22/2014 Referatsaker Referater fra instituttstyrene Det forelå referater fra instituttstyrene. Fakultetsstyrene tar referatene til orientering. S 23/2014 Eventuelt Dekan orienterte om presentasjon fra KD om «Ambisjoner og insentiver for kvalitet», og begrepet SAKS. Universitets og høyskolesektoren vil få brev fra Kunnskapsdepartementet som skal besvare en rekke spørsmål om Samarbeid Arbeidsdeling Konsentrasjon Sammenslåing. SAKS. Fakultetsstyret vil få dette til behandling høsten 2014.

15 Norges miljø- og Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: tirsdag 27. mai kl Til stede: Idun Christie (leder) representanter for faste vitenskapelig ansatte: Siri Fjellheim, Tor Einar Horsberg og Birger Svihus (til 13.45), representant for midlertidig vitenskapelig ansatte: Kristin Olstad, representant for teknisk/administrativt ansatte: Bård Johansen (for Linda Godager), representant for studentene: Lasse Hjelle og Liv Nedrebø, eksterne representanter: Gaute Einevoll, Eirik Romstad (for Odd Magne Rødseth og Marit Valseth Forfall: Odd Magne Rødseth (leder), Fra Administrasjonen; dekan Øystein Lie, Paul Stray og seniorrådgiver Hans Gran Saksliste: 1. S 13/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. S 14/2014 Møtebok fra 19. mars S 15/2014 Instituttleder Institutt for produksjonsdyrmedisin tilsetting (u off.) 4. S 16/2014 Instituttleder Institutt for plantevitenskap orientering 5. S 17/2014 Instituttlederstilling Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (U Off) 6. S 18/2014 Etablering av prodekaner ved fakultetet 7. S 19/2014 Brukermedvirkning i samlokaliserings og brukerutstyrsprosjektene 8. S 20/2014 Campusplan orientering om status 9. S 21/2014 Disponering av Urbygningen fra S 22/2014 Prosess og fremdrift strategi for fakultetet 11. S 23/2014 Innlegg og diskusjon om fagstrategi Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap 12. S 24/2014 Første utkast Innovasjonsstrategi NMBU 13. S 25/2014 EAEVE evaluering orientering 14. S 26/2014 Rapport om Pasientgrunnlaget klinikkdrift på Ås 15. S 27/2014 NMBUs Råd for samarbeid med arbeidslivet 16. S 28/2014 «Rapport og planer» orientering 17. S 29/2014 Referatsaker Referater fra instituttstyrene 18. S 30/2014 Eventuelt S 13/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste

16 Norges miljø- og Fakultetsstyret velger Idun Christie som møteleder. Innkalling og sakliste ble godkjent. S 14/2014 Møtebok fra 19. mars 2014 Møteboka ble godkjent S 15/2014 Instituttleder Institutt for produksjonsdyrmedisin tilsetting (u off.) Det forelå innstilling fra Innstillingsutvalget. Irma Caroline Oskam tilsettes i stillingen som instituttleder ved Institutt for produksjonsdyrmedisin ved NMBU for en periode på fire år. S 16/2014 Instituttleder Institutt for plantevitenskap orientering Odd Arne Rognli tilsettes i stillingen som instituttleder ved Institutt for plantevitenskap ved NMBU for en periode på fire år. Åremålsperioden gjøres gjeldende fra og med Dersom Odd Arne Rognli ikke tar stilingen, ønsker fakultetsstyret å lyse ut stillingen på nytt. S 17/2014 Instituttlederstilling Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (U Off) Per Einar Granum konstituering i stillingen som instituttleder ved Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi forlenges fra til S 18/2014 Etablering av prodekaner ved fakultetet Dekan Øystein Lie informerte om de planene som er diskutert for å gi dekanen bedre støtte. Fakultetsstyret støtter planene om å opprette prodekaner ved fakultetet, og ber om å bli orientert om prosessen.

17 Norges miljø- og S 19/2014 Brukermedvirkning i samlokaliserings og brukerutstyrsprosjektene Det forelå notat datert 19. mai Prosjektleder Knut Moksnes orienterte om byggeprosjektene 1. Fakultetsstyret gir Dekan fullmakt til å organisere brukermedvirkningen i Statsbyggprosjektene etter den fremdriftsplan som er lagt frem i dette saksfremlegget. Fakultetsstyret forutsetter at dekanens ledergruppe deltar i dette arbeidet og at ansatte, studenter og tillitsvalgte blir informert. 2. Fakultetsstyret ber om at ledelsen går i dialog med Statsbygg for å finne muligheter for samfinansiering av utgiftene til prosjektene. 3. Fakultetsstyret forutsetter at rektor gir de berørte budsjettenheter under VetBio fakultetet budsjettdekning for den omfattende brukermedvirkning som Statsbygg forutsetter. S 20/2014 Campusplan orientering om status Fakultetsstyret tar saken til orientering. Fakultetsstyret har følgende innspill til prosess og planprogram: o o o o o Campusplanen må være en plan for fremtidig arealbruk på campus. Fakultetsstyret slutter seg til prosessen men foreslår at det etableres en referansegruppe med fagpersoner fra relevante miljøer og enheter på NMBU. Fakultetsstyret ønsker planprogram og planforslag til uttalelse. Et planprogram bør omfatte formålet med campusplanen, innhold og organisering av planprosessen, hovedalternativer, eventuelle utredninger og forholdet til andre planer på Campus. Samlokalisering av institutter er viktig for å bygge bedre fag og studiemiljø. Fakultetsstyret peker i den sammenhengen på den vanskelige situasjonen til Institutt for plantevitenskap som er spredt på seks bygg, og ber om at det følges opp med konkrete planer for samlokalisering av instituttet. S 21/2014 Disponering av Urbygningen fra 2015 Fakultetsstyret ved Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap støtter at Urbygningen kan disponeres til undervisningsformål for ILP så fremt det arealet som disponeres til undervisningsformål ved ILP kan benyttes for å sikre Institutt for plantevitenskap hensiktsmessig samlokalisering og arealer i nærhet til klimaanleggene og plantecellelabben. Dette for å kunne skape felles miljø i Åsbakken for hele IPV.

18 Norges miljø- og S 22/2014 Prosess og fremdrift strategi for fakultetet Fakultetsstyret slutter seg til forslag til oppbygging og fremdrift for arbeidet med fakultetets strategi. S 23/2014 Innlegg og diskusjon om fagstrategi Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Dekan orienterte. Fakultetsstyret tar redegjørelsen fra dekanen til orientering. S 24/2014 Første utkast Innovasjonsstrategi NMBU Fakultet anbefaler at forslag til visjon og mål vedtas, men at tiltak prioriteres og tilpasses s virkemidler. Fakultetsstyret anbefaler at en innovasjonsstrategi med oppmerksomhet om kulturbygging (pkt 2) og samarbeid med eksterne parter (pkt 1). Fakultetsstyret anbefaler at innovasjonsstrategien ikke fokuserer på faglige prioriteringer i denne omgang, men at tiltak rettes inn mot de områder med potensialet for innovasjon. S 25/2014 EAEVE evaluering orientering Fakultetsstyret tar orienteringen om akkreditering av veterinærstudiet til orientering. Fakultetsstyret vil gratulere alle involverte i akkrediteringen med den positive evalueringen. S 26/2014 Rapport om Pasientgrunnlaget klinikkdrift på Ås Instituttleder Ann Margaret Grøndahl orienterte om saken. Fakultetsstyret er opptatt av å sikre pasientgrunnlaget for opprettholde akkrediteringen for veterinærutdanningen, og ber om at dekanen initiere forhandlinger med Follo dyreklinikk om en avtale om en fremtidig overtakelse av klinikken og pasientgrunnlaget. Fakultetsstyret er opptatt av at avtalen utformes

19 Norges miljø- og slik at man viser sterk interesse for kjøp, men at den utformes slik at det er en mulighet for å vurdere dette oppkjøpet på nytt. Fakultetsstyret ber om å bli orientert om dette arbeidet i løpet av Fakultetsstyret forutsetter at dekanen har god dialog med NMBUs øverste ledelse i dette arbeidet. Fakultetsstyret ber dekanen i samarbeid med institutt for sports og familiedyr å fortsette arbeide med å sikre det best mulige pasientgrunnlaget for å utdanning og forskning. Dette gjelder både førstelinjetjeneste og henvisningsklinikk, og forholdet mellom disse. S 27/2014 NMBUs Råd for samarbeid med arbeidslivet Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om å etablere et Råd for samarbeid med arbeidslivet på institusjonsnivå med ett årlig møte. Mandatet til RSA NMBU knyttes til arbeidslivets behov for kandidater fra NMBU og utvikling av samarbeid om kunnskapsutvikling og innovasjon. Fra NMBU bør rektorat og dekanat møte, og fra arbeids og næringslivet bør NHO, Spekter, KS, LO, UNIO og Akademikerne møte S 28/2014 «Rapport og planer» orientering Fakultetsstyret tar «Rapport og planer 2014» til orientering, og oppfølgingsmatrisen for tiltak 2014 til etterretning. S 29/2014 Referatsaker Referater fra instituttstyrene Fakultetsstyret tar referatene fra instituttstyrene til etterretning. S 30/2014 Eventuelt Neste styremøte blir 8. og 9. september. Det vil komme informasjon om dette i starten av juni.

20 Norges miljø- og Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Tid: onsdag 28. mai kl Til stede: Ragnhild Borchgrevink (styreleder), representanter for faste vitenskapelig ansatte: Jon Glenn Omholt Gjevestad, Stein Ragnar Moe og Hanne Kathrine Sjølie, representant for midlertidig vitenskapelig ansatte: Ellen Soldal, representant for teknisk/administrativt ansatte: Signe Kroken, representanter for studentene: Mari Jellum Helgerud og Pål Adrian Clausen Ryen og eksterne representanter: Vincent Eijsink, Gunnar Elgered, og Nils Vagstad (for Marit Kjeldby) Fra Administrasjonen; dekan Øystein Johnsen, og Hans Gran (referent) Saksliste: 1. S 12/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. S 13/2014 Møtebok fra 19. mars S 14/2014 Instituttleder Institutt for naturforvaltning tilsetting (U off) 4. S 15/2014 Campusplan orientering om status 5. S 16/2014 Disponering av Urbygningen 6. S 17/2014 Prosess og fremdrift strategi for fakultetet 7. S 18/2014 Innlegg og diskusjon om fagstrategi Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 8. S 19/2014 Første utkast Innovasjonsstrategi NMBU 9. S 20/2014 Plan for økonomi i balanse Institutt for matematiske realfag og teknologi 10. S 21/2014 NMBUs Råd for samarbeid med arbeidslivet 11. S 22/2014 «Rapport og planer» orientering 12. S 23/2014 Orientering om faglig aktivitet 13. S 24/2014 Referatsaker Referater fra instituttstyrene 14. S 25/2014 Eventuelt S 12/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Styreleder orienterte om at man arbeider med å få sett på omfanget av sakspapirer. Innkalling og sakliste ble godkjent. S 13/2014 Møtebok fra 19. mars 2014 Møteboken endres i sak S 7/14, om tidspunkt for møtestart. Møtebok fra 19. mars 2014 ble godkjent S 14/2014 Instituttleder Institutt for naturforvaltning orientering om prosess

21 Norges miljø- og Øystein Johnsen orienterte om arbeidet med tilsetting av instituttleder. Det kan bli aktuelt med ekstra møte enten i juni eller i løpet av andre uken i august. Fakultetsstyret tar informasjonen fra dekan til orientering. Fakultetsstyret ber om at man utarbeider forslag til en rekrutteringsstrategi for instituttledere. S 15/2014 Campusplan orientering om status Fakultetsstyret tar saken til orientering. Fakultetsstyret har følgende innspill til prosess og planprogram: o Campusplanen må være en plan for fremtidig arealbruk på campus. o Fakultetsstyret slutter seg til prosessen men foreslår at det etableres en referansegruppe med fagpersoner fra relevante miljøer og enheter på NMBU. o o o Fakultetsstyret ønsker planprogram og planforslag til uttalelse. Et planprogram bør omfatte formålet med campusplanen, innhold og organisering av planprosessen, hovedalternativer, eventuelle utredninger og forholdet til andre planer på Campus. Fakultetsstyret er bekymret for at vedlikeholdsetterslepet vil gå ut over faglig aktivitet. S 16/2014 Disponering av Urbygningen fra 2015 Fakultetsstyret anbefaler Universitetsstyret å vedta at Urbygningen skal være en samlingsplass for alle NMBUs studenter. Fakultetsstyret ser likevel at behovet som ILPs studenter har til tegnesaler er prekært og bør prioriteres. S 17/2014 Prosess og fremdrift strategi for fakultetet Fakultetsstyret slutter seg til forslag til oppbygging og fremdrift for arbeidet med fakultetets strategi. Fremlegg til strategiprosess tas til etterretning med de kommentarer som fremkom på styremøte. S 18/2014 Innlegg og diskusjon om fagstrategi Fakultet for miljøvitenskap og teknologi Dekanen Øystein Johnsen orienterte. Foreløpig forslag til strategi tas til etterretning med de kommentarer som fremkom på styremøte.

22 Norges miljø- og S 19/2014 Første utkast Innovasjonsstrategi NMBU Fakultet anbefaler at forslag til visjon og mål vedtas, men at tiltak prioriteres og tilpasses tilgjengelige virkemidler. Fakultetsstyret anbefaler at innovasjonsstrategien unngår snevre faglige prioriteringer, og at tiltak rettes inn mot de områder der innovasjonsprosesser er i en positiv utvikling. Oppmerksomhet bør være kulturbygging (pkt. 2) og samarbeid med eksterne parter (pkt. 1). En gradvis utbygging av systemer for nyskapning og kommersialisering (pkt. 3) må tilpasses omfanget av forretningsideer som utvikles. S 20/2014 Plan for økonomi i balanse Institutt for matematiske realfag og teknologi Fakultetsstyret drøftet saken, og har følgende innspill til prosess for å bedre IMTs økonomi: o o o o IMT må fortsette sitt gode arbeid med å utvikle en bedre kultur for å overholde budsjettene Det forventes å få mer av lønna til fast ansatte dekket av eksterne inntekter der det er mulig Det oppfordres til å iverksette tiltak som kan bedre studiegjennomstrømning. Dette gir uttelling på den resultatbaserte delen av budsjettrammen. IMT må legge vekt på en offensiv ansettelsesstrategi hvor søkernes evne til å vinne forskningsprosjekter vektlegges i utlysning, innstilling og ansettelser o Hvis ikke økonomien er i balanse innen våren 2015, kan stillingsstopp vurderes som et tiltak for å redusere lønnsutgiftene. S 21/2014 NMBUs Råd for samarbeid med arbeidslivet Fakultetsstyret slutter seg til forslaget om å etablere et Råd for samarbeid med arbeidslivet på institusjonsnivå med ett årlig møte. Mandatet til RSA NMBU knyttes til arbeidslivets behov for kandidater fra NMBU og utvikling av samarbeid om kunnskapsutvikling og innovasjon. Fra NMBU bør rektorat og dekanat møte, og fra arbeids og næringslivet bør NHO, Spekter, KS, LO, UNIO og Akademikerne møte S 22/2014 «Rapport og planer» orientering Fakultetsstyret tar «Rapport og planer 2014» til orientering, og oppfølgingsmatrisen for tiltak 2014 til etterretning.

23 Norges miljø- og S 23/2014 Orientering om faglig aktivitet Professor Achim Kohler orienterte om sin faglige aktivitet. Fakultetsstyret tar den faglige orienteringen fra Achim Kohler til orientering. S 24/2014 Referatsaker Referater fra instituttstyrene Fakultetsstyret tar referatene fra instituttstyrene til etterretning. S 25/2014 Eventuelt Ingen saker ble tatt opp.

24 Notat Norges miljø- og Personal- og organisasjonsavdelingen Vår ref. 14/ Vår saksbehandler Deres ref. Lena Marie Kjøbli, tlf. Vår dato AMU referat Tilstede Arbeidsgiver: Siri Margrethe Løksa, Jan Olav Aarflot, Ann Margaret Grøndahl, Kjersti Sørlie Rimer Arbeidstaker: Lise Thoen (HVO), Elin Pålerud, Anne Gravdahl, Mette Wik Andre representanter: Gry Jæger (ass. hvo), Lena Marie Kjøbli, Gro Holter (AMU sekretariat), Trude Stalemo (NTL), Bård Tollefsen (foredrag), Turid Indrebø (IA-saken), Linda Bystrøm (trafikkløsninger ) Forfall: Ørjan Totland (arbeidsgiver), Inger-Lise Saglie (vara), Trond Sørensen (Follo BHT), Eirik Husby (Preventia BHT),Per-Fredrik Nordhov (studentrepresentant) Referent: Lena Marie Kjøbli Sted: Styrerommet, Cirkus Tid: Onsdag kl Sak 13/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste AMU godkjenner innkalling og saksliste. Endring på nummerering av sakene blir lagt inn i den endelige versjonen av dokumentene 1 av 2

25 Sak 14/2014 Referatsaker/orienteringer Dokumenter: 1. Saksframlegg AMU tar referatsaker og orienteringer til orientering. Elin Pålerud er nestleder i AMU. Sak 15/2014 HMS årsrapport med handlingsplan Dokumenter: 1. Vedlegg HMS-årsrapport AMU vedtar HMS årsrapport med de kommentarer som kom opp i møtet Sak 16/2014 Medarbeiderundersøkelse Dokumenter: 1. Saksframlegg 1. AMU støtter gjennomføring av en medarbeiderundersøkelse vinteren Det nedsettes en partssammensatt gruppe på 6 personer som jobber videre med valg av undersøkelse 3. AMU forutsetter at det blir laget enhetsvise handlingsplaner etter undersøkelsen og at det settes av ressurser til en god oppfølging av planene Sak 17/2014 Trafikkløsninger 2014 til 2019 Dokumenter: 1. Eget vedlegg «trafikkløsninger 2014 til 2019» AMU anbefaler at det skiltes godt og at det legges ut lett tilgjengelig informasjon fortløpende på nett. Parkeringskart oppdateres på hjemmesidene. Sak 18/2014 Eventuelt Ingen eventuelt saker 2 av 2

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Møtebok Noregs miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsutvalget møtedato 27.05. 2014 For godkjenning per e-post innen 10.06.2014 Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Til stede: Halvor Hektoen,

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter

Detaljer

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 21.10.2014 For godkjenning per e-post innen 31.10.2014 FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning- og innovasjonssavdelingen Forskningsutvalget møtedato 11.02.2016 For godkjenning per e-post innen 18.02.2016 FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Møte

Detaljer

FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014

FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 25.11.2014 For godkjenning per e-post innen 03.12.2014 FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 20.10.2015 For godkjenning per e-post innen 30.10.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Seminar i Forskningsutvalget

Detaljer

FU-sak 40 MØTEBOK 9. september 2014

FU-sak 40 MØTEBOK 9. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 09.09.2014 For godkjenning per e-post innen 25.09.2014 FU-sak 40 MØTEBOK 9. september 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

FU-sak 9 MØTEBOK 10. februar 2015

FU-sak 9 MØTEBOK 10. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 10.02.2015 For godkjenning per e-post innen 17.02.2015 FU-sak 9 MØTEBOK 10. februar 2015 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Dato: 03.11.2015 kl. 10:00 Sted: Styrerommet Cirkus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private er og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige

Detaljer

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014 Til Fakultetsstyret for Miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 Ås Kopi til Vår ref. 14/00750 Vår saksbehandler Deres ref. Jan Olav Aasbø, tlf. jan-olav.aasbo@nmbu.no Vår dato 25.11.2014 Møtebok

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret 3.9.2012 i sak FS-48/12. Revidert 30.1.2013 i sak FS-09/13. 1. Universitetets sentrale organisering 2014

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Side 1 av 8 INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 09.09.2014 Sted: Adamstuen, Gjesteserveringen Tid: 0900-1700 INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET SAKSLISTE Vedtakssaker 34/2014 Godkjenning

Detaljer

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak

Saker som skal behandles på fellesstyrets møte 30. januar 2013 Sak Kommentar Forslag til fremdrift og vedtak 1 FS-12/13 Fellesstyrets arbeidsplan 2013 Fellesstyrets arbeidsplan viser hvilke vedtak fellesstyret må fatte på vegne av de to institusjonene i 2013 for at NMBU skal fungere som universitet fra 1. januar

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

Søknad om fritak for instituttstyrer

Søknad om fritak for instituttstyrer FS-128/2013 Søknad om fritak for instituttstyrer Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot Vedlegg: 1. Søknad fra instituttlederne ved NVH 2. Utdrag

Detaljer

Fra Universitetsadministrasjonen: Ole-Jørgen Torp, studiedirektør Bodil Norderval, seksjonsleder studieavdelingen

Fra Universitetsadministrasjonen: Ole-Jørgen Torp, studiedirektør Bodil Norderval, seksjonsleder studieavdelingen Til stede Ingrid Wigestrand, nestleder AU (ledet møtet) Siri Margrethe Løksa, økonomi og eiendomsdirektør Birger Kruse, vara for Halvor Hektoen Kjersti Sørli Rimer, avdelingsdirektør DSA Øystein Johnsen,

Detaljer

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran STYRET VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Styremøte: torsdag 29. mars 2012 Tid: Kl. 10.00 14.45 Sted: Hemsen PROTOKOLL 3/12 Til stede: rektor professor Yngvild Wasteson, førsteamanuensis Trine L Abee-Lund, professor

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB, Styrerommet Tid: fredag 25.1.13, kl. 09.30 13.00 Til stede: Arbeidstakersiden: Arbeidsgiversiden: Fra Sekretariatet: Referent: Saksliste:

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 MØTEBOK GODKJENT 03.11.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Årsrapport likestilling

Årsrapport likestilling US 23/2015 Årsrapport likestilling Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personaldirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 15/00861 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling ved

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Forskningsetiske retningslinjer. PhD forskrift. Etikkutvalgets årsrapport. HMS årsrapport. Delstrategi innovasjon

Forskningsetiske retningslinjer. PhD forskrift. Etikkutvalgets årsrapport. HMS årsrapport. Delstrategi innovasjon Plan for styresaker Styrets arbeidsplan består dels av saker som hører fast med i et årshjul (eksempelvis tertialrapporter, budsjett mv), og saker som administrasjonen arbeider med, evt ser vil komme i

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

DET NYE UNIVERSITETET

DET NYE UNIVERSITETET NYHETSBREV DET NYE UNIVERSITETET NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NR. 20, 21. MARS 2013 2 INFORMASJON 3 ET STRATEGIDOKUMENT FOR SÆRPREG OG TVERRFAGLIG SATSING 4 LEDIGE INSTITUTTLEDERSTILLINGER

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00.

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00. Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Styrerommet UMB Tid: Tirsdag den 18.9.2013, kl. 09.30-12.00. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Onsdag 02.04.2014 Sted: Campus Ås, Styrerommet Tid: 09.00 15.30 Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland (unntatt sakene 46 47), Marianne

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer

Prosjekt Campus. Universitetsstyret 22.oktober 2015

Prosjekt Campus. Universitetsstyret 22.oktober 2015 Prosjekt Campus Universitetsstyret 22.oktober 2015 Universitetsstyremøte 22.oktober 2015 2 Prosjektstyret pr. oktober 2015 Prosjektstyreleder: Olaf Melbø Eksternt representant: Nina Kristiansen Professor

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: UMB Tid: Tirsdag den 23.4.2013, kl. 09.30 13.00 Til stede: Signe Kroken, NTL UMB Mette Wik, Forskerforbundet UMB Ole Gjølberg Forskerforbundet

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Utkast til PROTOKOLL 10/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 25. oktober 2013 Tid: 09:00 15.00 Sted: NVH Utkast til PROTOKOLL 10/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00.

Referat fra felles IDF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Referat fra felles DF-møte: fusjonsprosessen NVH-UMB Sted: Cirkus UMB Tid: Onsdag den 27.11.2013, kl. 09.30-12.00. Til stede: Fra tjenestemannsorganisasjonene og hovedverneombud: Kurt Johansen, Parat UMB

Detaljer

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med?

Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? Ny IA- avtale, hva kan Nav arbeidslivssenter bidra med? NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Tove Istad Rådgiver Overordnet mål Å skape et arbeidsliv med plass til alle som kan og vil arbeide. Å forebygge

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Seminar i Forskningsutvalget med inspirasjonsseminar ved Kari Melby, Prorektor for forskning, NTNU

Seminar i Forskningsutvalget med inspirasjonsseminar ved Kari Melby, Prorektor for forskning, NTNU 1 1 INNKALLING TIL SEMINAR I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 20.10.2015 Sted: Losby Gods Tid: 0930-2100 inkl lunsj og middag Seminar i Forskningsutvalget med inspirasjonsseminar ved Kari Melby, Prorektor for

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg /14 Arbeidsmiljøutvalg Byrådsavd. for helse og omsorg Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for Byrådsavdeling for helse og omsorg ALSC ESARK-0305-201200435-74 Hva saken gjelder: Regjeringen

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET

PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET PROTOKOLL FRA MØTE UNIVERSITETSSTYRET Dato: Tirsdag 28.01.2014 Sted: Campus Adamstuen, Spiserom bygg 14 Tid: 09.00 15.00 (16.00) Tilstede: Alf Bjørseth, Anne Storset, Camilla Kielland, Marianne Harg, Marit

Detaljer

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken.

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken. US-SAK NR: 47/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL, TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/1133 Areal- og funksjonsprogram

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 2. etg. Økonomiavdelingen. 01.02.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 176/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av stilling som Personal-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Møterommet 3. etg. Organisasjons- og personalavdelingen. 12.4.2011 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KGH-14/2956-12 58135/15 05.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Hovedarbeidmiljøutvalget 7/15 02.06.2015

Detaljer

Møtebok SU 03.06.2015

Møtebok SU 03.06.2015 Møtebok SU 03.06.2015 Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Helena Nordh (HN), ILP Jon Frank (JF), INA Espen Sjaastad (ES), Vara Noragric Odd Vangen (OV), IHA Ragnar Øygard

Detaljer

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø

Vi ber om evt. forfall meldes Hans.Gran@nmbu.no så raskt som mulig. Med vennlig hilsen. Øystein Lie Dekan. Kopi til: Ledelsesstab v/jan Olav Aasbø Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00745-3 Deres ref. Vår dato 07.03.2014

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune

IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune IA-avtale og IA-arbeid i Bergen kommune Tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Hardangerfjord hotell 07.09.11 Trine Samuelsberg 1 Kjært barn har mange navn IA-avtalen Intensjonsavtalen Samarbeidsavtalen -

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Publikasjonspoeng per institutt

Publikasjonspoeng per institutt Vitenskapelig publisering Publikasjonspoeng per institutt 14 12 1 8 6 4 2 IMT IMV INA HH ILP Norag ric BasAm IHA IKBM IPV MatInf ProdM SportF ed am 212 55,1 112,4 36,1 35,5 58,5 51,1 82,5 133,3 6 37,8

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.10 Tilstede: Siri B. Hatlen, Wenche Farstad (vara for Øystein Evensen), Camilla

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Møtebok SU 07.10.2015

Møtebok SU 07.10.2015 Møtebok SU 07.10.2015 Til stede: Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Jon Frank (JF), INA Kirsti Stuvøy (KS), Noragric Ragnar Øygard (RØ), HH Ingunn Burud (IB), IMT Siv Fagertun Remberg

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 12.02.2008 kl. 12.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 12.02.2008 kl. 12.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET UTKAST TIL PROTOKOLL FRA MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Dato: 05.09.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-14.15 Tilstede: Siri B. Hatlen, Anne Storset, Camilla Kielland, Marianne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA

VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA VI I GRAN IMPLEMENTERING AV NYIA- AVTALE 2014 2018 OPPGAVEBESKRIVELSE, HANDLINGSPLAN FOR IA Gran kommune Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014 UTKAST TIL PROTOKOLL FRA UNIVERSITETSSTYREMØTE 5. 6. MARS 2014 Sted: Hotell Refsnes Gods, Jeløya (Moss) Tilstede: Siri B. Hatlen (ikke tilstede under sakene 18 20/2014), Marianne Harg (ledet møtet under

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00. Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Medlemmer: Rita K. Jensen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Onsdag 28. august 2013 Dokumentdato: 09.09.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Møte i Forskingsutvalet 23.04.2014

Møte i Forskingsutvalet 23.04.2014 Møtebok Noregs miljø- og biovitskaplege universitet Forskingsutvalet møtedato 23.04. 2014 For godkjenning per e-post innan 03.05.2014 Møte i Forskingsutvalet 23.04.2014 Til stades: Halvor Hektoen, prorektor

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012

MØTEBOK. Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012 FON-SAK 16/2011 MØTEBOK FRÅ 14.02.2012 GODKJENT PER E-POST 23.02.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012 Til stades: Dag Inge Våge, forskingsleiar

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR.12/14 MØTE 13. november 2014 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Henriette Øien Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Tomas Kristensen

Detaljer

Dokument: Årsplan studienemnda 2010 Fra: Studiedirektøren Til: Studienemnda Versjon Oppdatert pr. 20.08.10

Dokument: Årsplan studienemnda 2010 Fra: Studiedirektøren Til: Studienemnda Versjon Oppdatert pr. 20.08.10 Dokument: Årsplan studienemnda 2010 Fra: Studiedirektøren Til: Studienemnda Versjon Oppdatert pr. 20.08.10 Møtedatoer 13. januar, 3. februar, 10. mars, 3. mai, 26. mai, 8. september, 13. oktober, 10. november

Detaljer

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA

IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA Praktisk IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA IA arbeid BAKGRUNN IA-arbeid i Bergen kommune Denne veilederen i praktisk IA-arbeid

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

FON-SAK 34/2012 1 FORSKINGSNEMNDA MØTEBOK. Dag. Til stades: Atle. Forfall: sak 25/2012. Ruth Haug. Møteleiar: Møtebok: Ågot Aakra.

FON-SAK 34/2012 1 FORSKINGSNEMNDA MØTEBOK. Dag. Til stades: Atle. Forfall: sak 25/2012. Ruth Haug. Møteleiar: Møtebok: Ågot Aakra. MØTEBOK FRÅ 03.05.2012 UNIVERSITETETT FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP B 1 FORSKINGSNEMNDA GODKJENT PER E-POST 14.05.2012 MØTEBOK Møte i Forskingsnemnda 03.05..2012 Til stades: Forfall: Dag Inge Våge, forskingsleiar

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag

Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Bente Adsen, Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Ny IA-avtale. Avtaleperiode: 010310 311213. NB: Avtalen må ses i sammenheng med protokoll mellom partene Avtalen: Protokoll: mål,

Detaljer

SAKER TIL BEHANDLING

SAKER TIL BEHANDLING MØTEREFERAT Møtedag: Møtested: Til stede: Forfall: STYREMØTE UTKAST 6. november 2013 kl.9.00 12.00 Lysebu, Oslo Ole Jacob Bull (OJB) Ida Børresen (IB) Kristoffer Christiansen (KC) Inger Lise Eid (ILE)

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11

Styret ved Vestre Viken HF 008/2011 27.01.11 Saksfremlegg Inkluderende arbeidsliv. (IA) Foretaksovergripende IA- mål og pilotprosjekter Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Karin Ask-Henriksen Saksnr. Møtedato Styret

Detaljer

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 S T Y R E S A K # 44/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 Forslag til vedtak: FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 Styret tar til orientering det fremlagte forslaget

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE Styreprotokoll nr. 9/13 Møte 17. desember 2013 kl. 13:00 17:00 Til stede fra styret: Kari Bø Tomas Kristensen Per Nilsson Henriette Øien Heidi Sørensen Mari Kristin Sisjord Egil

Detaljer

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Rektoratet Til: Interimsstyre Styreleder Arild Underdal Fra: Lars Moe, rektor Dato: 15/01-2009 Kopi til: Vår ref.: Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.6.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet

Mål og handlingsplan for IA-arbeidet Virksomhetens navn: Nidaros Bispedømme IA kontaktperson virksomhet: Bente Husom Tillitsvalgt/ ansatterepresentant: Tom Elvebakk Per H. Andersen E-post virksomhet: Nidaros.bdr@kirken.no E-post kontaktperson:

Detaljer

Referat fra møte 4. desember 2006. Arbeidsmiljøutvalget ved Høgskolen i Lillehammer

Referat fra møte 4. desember 2006. Arbeidsmiljøutvalget ved Høgskolen i Lillehammer Referat fra møte 4. desember 2006 Arbeidsmiljøutvalget ved Høgskolen i Lillehammer Tilstede: Arbeidsgivers representanter: Dekan Ellen Birgitte Strømø ASV/AHS Dekan Malte Wadman DnF/TVF Økonomi, personal-

Detaljer