Lokal Bedriftsavtale. mellom. for Mirror Accounting AS FALO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokal Bedriftsavtale. mellom. for Mirror Accounting AS FALO"

Transkript

1 Lokal Bedriftsavtale mellom for Mirror Accounting AS og FALO pr. 12.november 2009 Bedriftsavtale Page 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE BEDRIFTSAVTALE... 3 KAPITTEL I VIRKEOMRÅDE OG OMFANG... 3 KAPITTEL II ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER... 3 ARBEIDSTID... 3 SÆRSKILT ARBEIDSTID... 4 FAST FORSKJØVET ARBEIDSTID... 4 SKIFTARBEID FERIE og FRITID... 6 KAPITTEL III... 6 LØNN... 6 LØNNSSYSTEM GODTGJØRING VED FUNGERING I HØYERE STILLING overtid opplæring og informasjon... 7 PERSONALFORSIKRING:... 7 FAMILIE\REISEFORSIKRING I EUROPEISKE... 7 FYSIKALSK/KIROPRAKTISK BEHANDLING AMMEPAUSE PENSJONER... 8 KAPITTEL V... 8 PERMISJONER - KOMPETANSEUTVIKLING... 8 KAPITTEL VI VARIGHET... 9 KAPITTEL VII FORSKJELLIGE BESTEMMELSER... 9 DEKNING AV UTGIFTER PÅ TJENESTEREISER... 9 TILLITSVALGTFUNKSJONEN... 9 TILLITSVALGTES RETT TIL FRI OG AVLASTNING STATISTIKK KNYTTET TIL ARBEIDSMENGDE OG VOLUM SAMARBEIDSORGANER SAMARBEIDSUTVALG (SU) ANSETTELSESUTVALG ARBEIDSMILJØUTVALG (AMU) Bedriftsavtale Page 2

3 BEDRIFTSAVTALE Bedriftsavtalen er inngått mellom FALO, Mirror Accounting og Mirror Accounting AS. Nummereringen\paragrafene i denne Bedriftsavtalen er tilstrebet å følge nummereringen slik den fremkommer i Sentralavtalen. KAPITTEL I 1 VIRKEOMRÅDE OG OMFANG Følgende stillinger omfattes ikke av Sentralavtalen og Bedriftsavtalen: Administrerende direktør selskapets sentrale ledergruppe (p.t. 8 personer) ansatte som lønnes over lønnstrinn 61. Avtalen omfatter ikke den som er ansatt til vikariat, sesongarbeid eller annet arbeid av midlertidig karakter. Det forutsettes at den ansatte er klar over arbeidets midlertidige karakter. Hvor det i denne avtale er henvist til Personalhåndboken, intern avtale eller andre interne dokumenter gjelder disse som en del av nærværende tariffavtale med mindre annet er uttrykkelig sagt. Eventuelle rettstvister behandles etter tvisteregler i den avtalen der de har sitt utspring. KAPITTEL II 3 ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER ARBEIDSTID Generelle arbeidstidsregler (heltidsansatte): Arbeidstid pr. uke Spisepause pr. dag 37t 30 min (netto, dvs. eksklusiv spisepause) 30 min (inngår ikke i arbeidstiden) Bedriftsavtale Page 3

4 HELE ÅRET: Arbeidstid 8 t (brutto) Arbeidstid fra fylte 64 år 7 t (brutto) Deltidsansatte får tidsreduksjon i forhold til deltidsprosent. Kjernetid Fleks Virkedager i romjulen 6 t ( ) Onsdag før skjærtorsdag 5 t ( ) Fridager 1.mai 17.mai Skjærtorsdag Langfredag Påskeaften 1. påskedag 2. påskedag Kristi Himmelfartsdag 1. pinsedag 2. pinsedag Julaften 1. juledag 2. juledag Nyttårsaften 1. Nyttårsdag Lørdag (alle) Opparbeidet flexitid Minimum 10t Pr.1.januar maksimalt + 45 timer (overskytende strykes automatisk) Øvrige mnd.skift: maksimalt +120 timer (overskytende strykes automatisk) Avspasering flexitid Redusert arbeidstid Reise-tid tjenestereiser. Gjelder bare for de som har krav på overtidsbetaling. Flexitids-avspasering maksimalt 20 dager pr. år Makimalt 5 dager i sammenheng Behandles av leder HR * 1t reisetid utover ordinær arbeidstid =15 min arb.time * >1t reisetid utover ordinær arbeidstid = 30 min arb.time pr. reisetidstime Lørdag og søndag: Reisetid inntil 7 t = 30 min arb.time pr. reisetime. Reisetid utover 7 t = 15 min. arb.time pr. reisetime. Det praktiseres fleksibel arbeidstid, men med de tilpasninger som leder finner nødvendige for å opprettholde en fullgod service og kundetilgjengelighet ovenfor selskapets kunder innenfor avtalt kontor-\åpningstid. SÆRSKILT ARBEIDSTID Arbeidsgiver kan slutte skriftlig avtale med arbeidstakerens tillitsvalgte om særskilt arbeidstid for enkelte grupper. FAST FORSKJØVET ARBEIDSTID Ved fast forskjøvet arbeidstid skal følgende regler gjelde hvis annet ikke fremkommer i egen særavtale for navngitte personer eller for spesifiserte stillinger: Bedriftsavtale Page 4

5 Omfang og opprettelse Avtale om fast forskjøvet arbeidstid kan bare inngås for bedriftens fastansatte, og det skal lages egne avtaler for alle enkeltpersoner og\eller grupper som skal omfattes av ordninger med fast forskjøvet arbeidstid. Slike avtaler skal underskrives av Bedriftsavtalens parter. Avtale om fast forskjøvet arbeidstid med ansatte som er ansatt i stillinger uten fast forskjøvet arbeidstid kan bare inngås med frivillighet fra den ansatte. Hensikten er å utføre arbeid som ikke kan utføres i vanlig arbeidstid. Definisjoner\Arbeidstid Fast forskjøvet arbeidstid : Når hele arbeidsdagen forskyves i forhold til en normal arbeidsdag (kl kl.16.00). Fast forskjøvet arbeidstid kan benyttes mandag torsdag kl , og fredag kl Det skal være faste ordninger hvor hver ukedag med fast forskjøvet arbeidstid skal spesifiseres. For øvrig gjelder bedriftens arbeidstidsbestemmelser, blant annet med en daglig arbeidstid på 8 timer. Fleksitid På de dager hvor den enkelte ikke har fast forskjøvet arbeidstid kan bedriftens ordning med fleksitid benyttes. Avspasering av plusstid kan normalt ikke skje på de dager det er avtalt fast forskjøvet arbeidstid. Overtid Normalt bør ikke overtid legges til dager med fast forskjøvet arbeidstid. Kompensasjon Det ytes normalkompensasjon etter 5 i Sentralavtalen for dager med fast forskjøvet arbeidstid. Overgang til vanlig arbeidstid Ansatte som tidligere på frivillig basis har gått over på en avtale om fast forskjøvet arbeidstid kan ved eget ønske om å gå tilbake til vanlig arbeidstidsordning gjøre dette med en frist på 3 måneder etter at det er skriftlig varslet. Hvis bedriftens behov for fast forskjøvet arbeidstid opphører kan bedriften, med en frist på 6 måneder etter at det er skriftlig varslet, pålegge arbeidstakerne å følge vanlig arbeidstidsordning. Hvis det er ønske fra den ansatte eller selskapet om kortere avviklingstid, skal det imøtekommes med mindre det medfører store problemer for en av partene. Bedriftsavtale Page 5

6 SKIFTARBEID Eventuell innføring av skiftarbeid skal forhandles mellom partene før det iverksettes. 6 FERIE OG FRITID Ferie og feriegodtgjøring ytes i samsvar med bestemmelsene i Ferieloven, men likevel uavhengig av inntektsbegrensningen på 6 ganger folketrygdens grunnbeløp for arbeidstakere over 60 år. Feriepenger skal utbetales i juni. Rammes en ansatt av sykdom i ferietiden og av lege blir sykmeldt, har vedkommende rett til et antall fridager senere i ferieåret som tilsvarer det antall feriedager den ansatte har vært sykmeldt. Lørdag regnes ikke som feriedag. Opptjeningsgrunnlag for feriepenger: - Bedriften betaler feriepenger av full lønn inntil 52 uker hvert opptjeningsår ved sykdom. KAPITTEL III LØNN Lønnen skal være disponibel på lønnskonto den 15. i hver måned. Faller den 15. på en helge- eller høytidsdag skal lønnen være disponibel siste virkedag forut. Samtlige ansatte skal kunne få opplysninger om sine lønnsdata fra bedriften. Der det teknisk er naturlig vil de ansatte ha tilgang til sine lønnsdata via terminal, slik mange har det p.t. LØNNSSYSTEM Mirror har et lønnsvurderingssystem som er fremforhandlet i egen avtale. Pr GODTGJØRING VED FUNGERING I HØYERE STILLING Medarbeidere som midlertidig fungerer i annen stilling, med større ansvar og/eller høyere krav til kvalifikasjoner, og med varighet utover to uker, skal ha dette reflektert i sin lønn. Lønnsjusteringen skal minst utgjøre den normale minimumslønn for stillingen man fungerer midlertidig i. Det er virksomhetens ledelse som i det enkelte tilfelle avgjør om det foreligger fungering i høyere lønnet stilling. Betingelsene for fungeringen skal være avtalt med den ansatte før det påbegynnes, og kopi av avtalene sendes de tillitsvalgte. Bedriftsavtale Page 6

7 Det gis ikke fungeringstillegg til ansatte som fungerer i stilling for ansatt som de er stedfortreder for i henhold til sin arbeidsavtale OVERTID OPPLÆRING OG INFORMASJON For pliktig deltakelse ved skriftlig innkalling til opplærings- og informasjonstiltak som bedriften arrangerer, og som faller utenfor ordinær arbeidstid for den enkelte ansatte, gis overtidsbetaling for den faktiske tid som medgår fra og med kl. 18:00. Fritid holdes utenfor. Dersom deltakelsen er frivillig, skal dette fremgå av den skriftlige innbydelse KAPITTEL IV FORSIKRINGSORDNINGER Alle ansatte er medlemmer av følgende kollektive forsikringsordninger der Mirror Accounting AS betaler premien: Personalforsikring Familie/Reiseforsikring i Europeiske Personalforsikring Dekningene omfatter alle aktive og fullt arbeidsdyktige arbeidstakere (fast ansatte) i Mirror Accounting AS med minst 50% ordinær stilling. Gruppeliv Dette er en kollektiv forsikringsdekning som gjelder alle fast ansatte og utbetales ved død. Forsikringen gir følgende dekning: 30 G for forsørgere 4 G barnetillegg for hvert barn under 21 år 2 G for ikke forsørgere FAMILIE\REISEFORSIKRING I EUROPEISKE Europeiskes helårs Reiseforsikring for den ansatte og dens familien, etter gjeldende vilkår. Bedriftsavtale Page 7

8 FYSIKALSK/KIROPRAKTISK BEHANDLING Fysikalsk/kiropraktisk behandling for arbeidsrelaterte belastningslidelser skal dekkes av selskapet med 50% av utgiftene, maks. kr ,- pr. år. Behandling skal skje etter rekvisisjon fra lege som bekrefter at lidelsen/belastningen er arbeidsrelatert. 13 AMMEPAUSE Arbeidstakere som arbeider hel dag, gis rett til 2 timers ammepause (inklusive eventuell reisetid) med lønn pr. dag i barnets første leveår. 16 PENSJONER De ansatte har rett til pensjon i samsvar med bedriftens gjeldende pensjonsordninger. Selskapets pensjonsordninger er beskrevet i Personalhåndboken. Avtalefestet pensjon dekkes etter de regler som er fastsatt i Sentralavtalen. Endringer i pensjonsordningene, selv om disse ikke er tariffavtalefestet, skal drøftes med de tillitsvalgte. KAPITTEL V PERMISJONER KOMPETANSEUTVIKLING Ansatte gis fri med lønn: - 1 dag, for inngåelse av ekteskap den dag ekteskapet inngås - 1 dag, ved flytting den dagen flyttingen foregår - 1 dag, i forbindelse med første skoledag for 6 åringer - 1 dag, i forbindelse med at den ansatte skal gjennomføre eksamen som har betydning for arbeidet den dagen eksamenen avlegges. Dette selv om eksamen avlegges på ettermiddagen/kvelden - 2 dager, som lesedager pr. eksamensdag dersom selskapet har gitt økonomisk støtte til utdanningen eller dersom utdannelsen er avtalt med arbeidsgiver og har relevans til bedriftens virksomhet - Ved dødsfall i nær familie kan gis inntil 3 dager med lønn etter avtale med Personalavdelingen i hvert enkelt tilfelle - for nødvendige lege- og tannlegebesøk - eventuelle fridager utover dette avtales i det enkelte tilfelle Bedriftsavtale Page 8

9 KAPITTEL VI 20 VARIGHET Denne bedriftsavtale trer i kraft ved underskriving og gjelder til , og videre ett år ad gangen hvis skriftlig oppsigelse ikke finner sted senest 3 måneder før utløpstidspunktet. KAPITTEL VII FORSKJELLIGE BESTEMMELSER DEKNING AV UTGIFTER PÅ TJENESTEREISER Dekking av utgifter på tjenestereiser følger statens satser. Godtgjørelsene reguleres når økningen i de aktuelle kostnader tilsier dette, eller når statens tilsvarende satser justeres. Partene er enige at at slik regulering kan skje i avtaleperioden, og uten oppsigelse av tariffavtalen. Forhandlinger om regulering av de nærmere avtalte regler etter dette punkt skal finne sted innen 14 dager etter at en av partene krever det. TILLITSVALGTFUNKSJONEN Tillitsvalgtfunksjonen praktiseres etter bestemmelsene i Hovedavtalens 13A nr 2. Tillitsvalgte skal godkjennes av og rapportere til det sentrale tillitsutvalget (TU). Mirror Accounting AS med tilhørende datterselskaper er ett beslutningsområde. Det er enighet mellom partene, Mirror Accounting/FF/FALO., at antall tillitsvalgte skal holdes på et rimelig nivå, og at det skal søkes løsninger som begrenser reisevirksomhet og fravær fra egen arbeidsplass. Slike løsninger kan innebære at det for eksempel velges lokale tillitsvalgte med begrensede fullmakter, men kanskje også med utvidede arbeidsområder som for eksempel verneombudrolle. Inneværende avtaleperiode vil sees på som en prøveordning som evalueres ved neste avtalerevisjon. Ved senere organisasjonsendringer skal det inngås avtale med det sentrale TU om eventuell endring av definisjonen av beslutningsområder. Bedriftsavtale Page 9

10 TILLITSVALGTES RETT TIL FRI OG AVLASTNING I henhold til Hovedavtalens 13A nr 7a) har tillitsvalgte rett til nødvendig fri og avlastning i sitt daglige arbeid for å ivareta sine funksjoner som tillitsvalgte. Tjenestefri for tillitsvalgte i forbindelse med kurs og konferanser reguleres av Hovedavtalens 16, med følgende tillegg: For lokalt tillitsvalgte skal spørsmålet om tjenestefri i forbindelse med kurs og konferanser forelegges det sentrale tillitsutvalget (TU). Ved ivaretakelsen av funksjonen som tillitsvalgte kan de tillitsvalgte søke HR om å få dekket sine nødvendige reisekostnader på den for selskapet rimeligste måte. Hovedtillitsvalgte får et eget rammebudsjett for dekning av nødvendige kostnader for å ivareta funksjonene som tillitsvalgte. Leder for HR blir drøftingspart for kostnadsbruken. STATISTIKK KNYTTET TIL ARBEIDSMENGDE OG VOLUM I henhold til Hovedavtalens 34 nr 3 skal det i samarbeid med de tillitsvalgte utarbeides egne retningslinjer. Disse skal gjelde eventuelle systemer for innhenting av arbeidsmengdestatistikk/ volumstatistikk, og skal inngås før eventuelle systemer igangsettes. SAMARBEIDSORGANER Disse bestemmelsene er ment utfyllende og konkretiserende til Hovedavtalens del 2 for samarbeidsorganenes organisering i Mirror Accounting. Bedriften skal ha 3 sentrale samarbeidsorgan som skal virke for hele bedriften. Disse organene er Samarbeidsutvalg, Ansettelsesutvalg og Arbeidsmiljøutvalg. Disse sentrale utvalg er ikke til hinder for at det i tillegg senere kan etableres lokale utvalg for FO\Selskap innen konsernstrukturen når partene ønsker det. Partene oppfordrer de geografiske enheter til å lage lokale samarbeidsorgan som behandler lokale saker. Slike lokale organ skal godkjennes av og rapportere til de sentrale organene. SAMARBEIDSUTVALG (SU) Utvalget skal fra ledelsen bestå av Mirror Accounting AS sin daglige leder og leder for HR, samt en av lederne for FO\AS (på omgang). I tillegg stiller ledelsen med en referent som også er medlem i SU. Ledelsen velger selv personlige varamedlemmer. Utvalget skal fra de ansatte bestå av TU-leder i FF og i FALO, samt en person til fra hver av organisasjonene som de selv utpeker. TU-FF og TU-FALO velger selv hver sine 2 personlige varamedlemmer. Bedriftsavtale Page 10

11 Det skal avholdes 4 SU-møter hvert år, og for øvrig etter behov. Møter i henhold til Hovedavtalens 13, pkt.8. skal avvikles i forbindelse med nevnte 4 SU-møter. Når det gjelder hvilke saker SU skal behandle vises det til Hovedavtalens 15 A. Når behov oppstår for å behandle saker innenfor utvalgets saksområde og det ikke er praktisk mulig å vente til det neste møtet i utvalget, tar ledelsen kontakt med de 2 TU-lederne eller omvendt for å avgjøre hvordan saken skal behandles. ANSETTELSESUTVALG Mirror Accounting AS etablerer i henhold til Hovedavtalens 14 nr 1 et eget ansettelsesutvalg. Dette utvalget skal arbeide etter de retningslinjer som er nedfelt i Hovedavtalens 14 med følgende endring: 3. Ansettelsesutvalget skal besette og fastlegge lønn i ledige stillinger som normalt ligger innenfor lønnstrinn 1-48, og hvor der er intern søker til stillingen. Ansettelsesutvalget skal kun behandle saker hvor det er interne søkere Ansettelsesutvalget skal ha 4 permanente medlemmer. Ledelsen utpeker 2, og TU-FF og TU-FALO 1 hver. Ved ansettelser i stillinger som normalt ligger innenfor lønnstrinn 1 til 48 gjelder følgende: alle ledige stillinger skal annonseres internt, med mulighet for at stillingen samtidig kan utlyses eksternt søknadsfristen på internt annonserte stillinger skal minimum være 14 dager med interne søkere menes fast ansatte og ansatte i prøvetid når det til en stilling er eksterne søkere, skal interne søkere foretrekkes når søkerne for øvrig står likt Utvalget skal informeres om stillingsendringer som medfører lønnsendring. Rådets medlemmer har taushetsplikt når det gjelder personlige forhold som man blir kjent med i sin stilling. Det samme gjelder rådets interne drøftelser. ARBEIDSMILJØUTVALG (AMU) Utvalget skal fra ledelsen bestå av 2 personer, hvorav leder for HR. Ledelsen stiller med referent. Ledelsen velger selv personlige varamedlemmer. Utvalget skal fra de ansatte bestå av Hovedverneombudet og en ansatterepresentant utpekt av TU-FF og TU-FALO. TU-FF og TU-FALO velger selv hver sine 2 personlige varamedlemmer. Utvalgets medlemmer har en funksjonstid på 2 år av gangen. Bedriftsavtale Page 11

12 Det skal avholdes 4 AMU-møter hvert år, og for øvrig etter behov. Det skal opprettes et felles AKAN- og Attføringsutvalg som rapporterer til AMU. AMU utpeker medlemmene. Oslo, For Mirror Accounting AS Benedicte Jebsen For FALO i Mirror Accounting AS Linda Stensnes Bedriftsavtale Page 12

SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet 2010-2012

SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet 2010-2012 SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet 2010-2012 SENTRALAVTALE mellom Finansnæringens Arbeidsgiverforening og Finansforbundet for ansatte i Finansnæringens Arbeidsgiverforenings

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER

LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG ANDRE KULTURINSTITUSJONER FOR PERIODEN 2014-2016 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Norsk Tjenestemannslag VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET! LANDSOVERENSKOMST FOR MUSEER OG

Detaljer

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1.

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. ENIGHETSDOKUMENT VEDLEGG TIL PROTOKOLL FORHANDLINGER OM SGS 1701 Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. Økonomi Pr. 01.09.2010 gis alle ansatte

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Relacom AS

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Relacom AS Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Relacom AS 01.04.2008-31.03.2010 PROTOKOLL FRA DE INNLEDENDE FORHANDLINGENE OM OVERENSKOMSTREVISJON 2008 År 2008, den 7. og 8. april, ble det

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for virksomheter

Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014. Landsoverenskomst for virksomheter Hovedorganisasjonen Virke/HUK 2012-2014 Landsoverenskomst for virksomheter LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. MAI 2012 30. APRIL 2014 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER MELLOM HSH OG NSF Perioden 1. mai 2008 30. april 2010 LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. mai 2008 30. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen Del II Landsoverenskomst

Detaljer

INNHOLD SIDE DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2

INNHOLD SIDE DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2 INNHOLD DEL I HOVEDAVTALEN (HK-AAF)...2 DEL II OVERENSKOMST...2 1 Overenskomstens omfang...2 2 Ansettelsesforhold...2 3 Arbeidstid...3 4 Lønnsbestemmelser...4 5 A Permisjoner med lønn...5 6 B Permisjoner

Detaljer

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER

LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER LANDSOVERENSKOMST FOR VIRKSOMHETER 1. MAI 2010 30. APRIL 2012 FORORD Tariffavtalen mellom partene består av to deler, Hovedavtalen som del I og Landsoverenskomsten som del II. Hovedavtalene er dels inngått

Detaljer

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstens del A, A1 og A2 Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Gjennomføring

Detaljer

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701

SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 SÆRAVTALE FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER SGS 1701 01.05.2012 30.04.2014 Særavtalen er opprettet med hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 0 og er inngått mellom KS Bedrift og LO Kommune: EL & IT-forbundet

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai 2014. Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2014 Statens tariffområde KRAV NR. 2 28. april 2014 kl. 12.00 1 Innledning Målet for statlige virksomheter er å levere befolkningen tjenester med best mulig kvalitet til riktig

Detaljer

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Trykket på HURUM miljøpapir Norgraph RC Aktuell 2008 VERKSTEDSOVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

INNHOLD. Lokal avtale II... 30. Fleksitidsordningen... 30

INNHOLD. Lokal avtale II... 30. Fleksitidsordningen... 30 INNHOLD Del 1 Hovedavtale... 2 Del 2 Overenskomst... 2 1 Ansettelsesforhold... 2 2 Personalråd... 3 3 Arbeidstid... 3 4 Overtidsarbeid... 4 5 Ferie og feriegodtgjøring... 5 6 Lønn under verneplikttjeneste...

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Luftfartens Funsjonksjonærforening 2014-2016. Landsavtalen

Hovedorganisasjonen Virke og Luftfartens Funsjonksjonærforening 2014-2016. Landsavtalen Hovedorganisasjonen Virke og Luftfartens Funsjonksjonærforening 2014-2016 Landsavtalen LANDSAVTALEN 1. april 2014 31. mars 2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og Luftfartens Funksjonærforening

Detaljer

Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund TARIFFAVTALE. Spesialisthelsetjenesten. MAI 2012 april 2014.

Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund TARIFFAVTALE. Spesialisthelsetjenesten. MAI 2012 april 2014. TARIFFAVTALE Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund Spesialisthelsetjenesten MAI 2012 april 2014 Korrigert utgave TARIFFAVTALE Spesialisthelsetjenesten Spekter 3 Til NFFs medlemmer

Detaljer

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. For perioden 01.04.2014 31.03.

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund. For perioden 01.04.2014 31.03. OVERENSKOMST Del B FOR POSTEN NORGE AS Inngått mellom Posten Norge AS og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund For perioden 01.04.2014 31.03.2016 Side 1 av 43 INNHOLD OVERENSKOMST DEL B... 7 DEL I... 7

Detaljer

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Postansattes Landsforening. For perioden 01.04.2012 31.03.

OVERENSKOMST. Del B FOR POSTEN NORGE AS. Inngått mellom Posten Norge AS og Postansattes Landsforening. For perioden 01.04.2012 31.03. OVERENSKOMST Del B FOR POSTEN NORGE AS Inngått mellom Posten Norge AS og Postansattes Landsforening For perioden 01.04.2012 31.03.2014 Side 1 av 43 INNHOLD OVERENSKOMST DEL B... 7 DEL I... 7 DEL II...

Detaljer

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv.

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. I OMFANG 1 OMFANG Overenskomsten gjelder alle medlemmer i Utdanningsforbundet som er tilsatt i foretak og virksomheter som er heleid av foretakene og plassert i overenskomstområde 10. Partene lokalt har

Detaljer

Landsoverenskomst for studentsamskipnader

Landsoverenskomst for studentsamskipnader Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Tjenestemannslag, Parat, Utdanningsforbundet 2014-2016 Landsoverenskomst for studentsamskipnader LANDSOVERENSKOMST FOR STUDENTSAMSKIPNADER 2014 2016 mellom Hovedorganisasjonen

Detaljer

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side

HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE. mellom. PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen. på den ene side HOVEDAVTALE OG HOVEDTARIFFAVTALE mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen på den ene side og UTDANNINGSFORBUNDET FAGFORBUNDET DELTA på den annen side for perioden 1. mai 2012-30. april

Detaljer

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012

LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON. Gyldighet: Fra 1.5.2012 LØNNSAVTALE FOR ANSATTE I NORMISJON Gyldighet: Fra 1.5.2012 1 FORORD Dokumentet Lønnsavtale for ansatte i Normisjon presenterer de ansattes lønns- og arbeidsvilkår slik de enkelte forhold knyttet til lønn,

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO/SAMFO (egen trykksak)... 2 Del II Overenskomstens bestemmelser... 2 1 Overenskomstens omfang - taushetsplikt... 2 2 Likestilling... 2 3 Arbeidstiden... 2 4 Overtidsarbeid...

Detaljer

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF

Overenskomst. mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF Overenskomst mellom LO Stat / EL & IT Forbundet og Spekter / Statnett SF 2010-2012 Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2010 År 2010, den 13. og 14. april, ble det holdt forhandlinger

Detaljer

PROTOKOLL. Bestemmelsene i overenskomstens nasjonale del (A2) videreføres slik det fremgår av vedlegget til denne protokollen.

PROTOKOLL. Bestemmelsene i overenskomstens nasjonale del (A2) videreføres slik det fremgår av vedlegget til denne protokollen. PROTOKOLL År 2008, den 29. april til 13. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter-Helse og Norsk Ergoterapeutforbund vedrørende revisjon av den delen av overenskomsten som gjelder forbundenes medlemmer

Detaljer

SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS

SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS SÆRAVTALE 2010-2012 WEATHERFORDKLUBBEN OG WEATHERFORD NORGE AS Innhold 1 Fellesbestemmelser... 4 1.1 Særavtalens omfang... 4 1.1. Ansettelse... 4 1.2 Lønn under sykdom... 4 1.3 Permisjoner... 4 1.4 Velferd...

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 1 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 1 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer