Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2014"

Transkript

1 Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2014 Turismen kan aldri bli "upolitisk" men valget om å reise eller ikke, er markedets. Det er ofte hevdet at reiselivet, og spesielt turismedelen av det, skal være upolitisk. "Turisme skal ikke blandes med politikk" er en påstand jeg har hørt mange ganger og i ulike settinger gjennom mine 25 år i bransjen. Wishful thinking! Ethvert regime eller politisk bevegelse vil bruke alt som er formålstjenlig i sin politiske virksomhet eller argumentasjon - enten til støtte for det bestående eller angrepspunkt mot samme, uansett hva den som blir brukt måtte mene eller ha som intensjon. Innkommende turisme er for mange land en viktig økonomisk faktor, som selvsagt det sittende regimet vil søke å stimulere. Men innkommende turisme brukes også hyppig som et alibi : "Verden liker oss" av samme regime. Vi som representerer reiselivsindustrien as such, kan ikke lukke øynene for dette når vi planlegger, informerer eller omtaler virksomhetene våre. Det betyr slett ikke at bransjen skal politisere sine aktiviteter, ei heller sette dem inn i alle tenkelige, politiske konstellasjoner. Men vårt håp, og vår oppfordring til bransjeutøverne, er at de skal ha et bevisst forhold til den virkelige verden og de realpolitiske forhold som er der ute, og så langt mulig tilpasse sin omtale og beskrivelse av sine tilbud med virkeligheten for øyet. Velger en aktør å tilby reiser til et område med sterke, politiske motsetninger, er dette helt greit dersom tilbud og omtale gir kundene riktig informasjon, slik at markedet kan velge om de vil bli en del av det politiske spillet på destinasjonen eller ikke. Det er individene dvs de reisende selv- og ikke reiselivets aktører, som bør treffe valg om å styrke et sittende regime, en religion - eller en motstandsbevegelse. Det er jo dette prinsippet som dras fram når reiselivets aktører med rette - vegrer seg mot å boikotte salg av reiser til land eller områder vi ikke liker. Valget er kundens. Unntaket er der norske myndigheter har truffet valget for oss alle, ved f eks boikott eller andre virkemidler. Jeg har hørt sagt at "man må jo forutsette at kundene har kjennskap til viktige, utenrikspolitiske forhold. Vi kan ikke drive voksenopplæring". Ja, riktig. Når fotballens organer mener at et VM helt uproblematisk kan arrangeres i Russland i 2018 fordi "fotball og politikk ikke hører sammen", oppfatter jeg at "kunden" vegrer seg for å ta en beslutning basert på ubehagelige kjensgjerninger. Det er lettere å si at fotball ikke har noe med utenrikspolitikk å gjøre enn å revurdere tildelingen ut fra hva som faktisk skjer i den delen av verden. Det kan hende at man hadde funnet gode argumenter for å opprettholde valget men da hadde man i alle fall tatt inn over seg en realitet man i dag lukker øynene for. Når forskjellige fortballreisearrangører begynner å selge reiser dit gitt at det fremdeles er en ekspansiv politikk og hard linje fra Moskva har disse uansett blitt fanget av FIFA's tildeling. Om kundene fotballfans - vil reise til Russland eller ikke, er markedets valg.

2 Men det hele dreier seg om informerte valg og bransjens ansvar for at markedet skal kunne treffe slike. Selger en aktør reiser til "Palestina" men sier "Israel" kan det hende man kludrer med denne valgmuligheten. Sier man "Nybygde, jødiske områder på Gaza-stripen" bør man derimot kunne anta at de fleste vet at disse er svært så omdiskuterte. Jeg har undertegnet UNWTOs etiske manifest på vegne av våre medlemmer. Å bruke uriktige beskrivelser av faktiske, politiske forhold på en destinasjon er ikke i tråd med disse. Heller ikke å bruke turister og de inntekter de genererer som et virkemiddel for partsinteresser i en politisk kamp. Etikk og samfunnsansvar koster. I dette tilfelle enkelte medlemmers goodwill. Men jeg har tillit til at man kan leve med denne uenigheten. Rolf Forsdahl Fra agendaen til Virke Reise Utland: Virke ber Skattedirektoratet om å godta sjablonregel for beregning av verdi av hotellfrokost I desember 2013 skrev vi dette: "Når frokosten er inkludert i døgnprisen, men ikke spesifisert, får forretningsreisebyråene en utfordring: De skal beregne forskjellig mva-sats av hhv overnatting og måltid i overfor sine kunder. Fakturaen fra hotellet kommer ofte etter at faktura er sendt kunde, og da må det estimat av frokostprisen byrået gjorde, korrigerer opp mot den faktiske prisen hotellet har fakturert. Med påfølgende avregning av mva og kanskje tilleggsfaktura til kunden. Et irritasjonsmoment for både byrå og kunde, og som også legger beslag på verdifull, administrativ tid. Styret i Virke Reise Utland ønsket Virkes hjelp til å løse problemet. Og Virke sendte ganske umiddelbart etter styremøtet et brev til Skattedirektoratet, hvor forholdet ble beskrevet, og hvor vi meddelte at vi ville informere medlemmene om at man, i mangel av spesifisert frokostpris fra hotellet, kan bruke 10% av døgnprisen som mva-grunnlag for frokosten, dersom SKD ikke gir beskjed om at man ikke godtar en slik ordning." Nå har SD besvart henvendelsen, og de godtar ikke Virkes forslag foreløpig. Begrunnelsen er at hotellene oppgir korrekt frokostpris m korrekt mva i sin endelige faktura til byrået. Det faktum Virke påpekte, nemlig at byråene fakturerer sin kunde ofte lenge før hotellenes faktura foreligger, og dermed må "gjette" på frokostprisen for å beregne korrekt mva, ser SKD ikke som grunn nok til å fravike de vedtatte mva-reglene foreløpig. Men SKD har notert seg Virkes henvendelse til framtidige vurderinger av temaet. Kommende endring i Alminnelige vilkår for pakkereiser Samtalene om endringer i Alminnelige vilkår for pakkereiser som har pågått mellom Virke Reise Utland og FO en stund nå, har resultert i et endringsforslag fra bransjens side, som vi håpet FO ville

3 akseptere i løpet av august. FO har nylig meddelt at arbeidspress har forsinket saken, og at øverste ledelse der har noen prinsipielle innvendinger mot et par av endringene. Virke Reise Utland og FO's saksansvarlige mener disse innvendingene kan imøtekommes innenfor den realitetsrammen bransjens forslag er bygget på, og FO vil anstrenge seg for å få saken i havn før slutten av september. Virke Reise Utland arbeider fremdeles ut fra at endringer skal tre i kraft fra Islands vulkaner stikker kjepper i hjulene for arbeidet med utvidet ansvarsforsikring. I over to år har Virke Reise Utland arbeidet for at medlemmene skal kunne tegne en forsikring mot "pakkereiseansvar" slik man har i Danmark. Virke og den danske forsikringsgiveren Europæiske Rejseforsikring var nesten i mål, da forsikringsselskapet trakk seg pga ny strategi fra eierne. Virke fortsatte prosjektet med If som potensiell ny partner. Men If trakk seg høsten 2013, og vi gikk deretter i dialog med Gouda, som også er inne i det danske markedet med denne forsikringen. Gouda var i utgangspunktet interessert i det norske markedet, men det viser seg at det også der er skeptikere til et forsikringsprodukt med et relativt lite marked og en risiko som er vanskelig å beregne. Den pågående vulkanaktiviteten på Island gjør ikke interessen fra forsikringshold større, dessverre. Reisebransjeforeningens 75-årsfest 16. oktober nærmer seg! Invitasjoner er under utsendelse, og styret i Virke Reise Utland legger opp til en flott markering og litt historisk mimring for medlemmer, bransje og inviterte gjester fra inn- og utland. Der blir også den nye bransjedirektøren, som tiltrer i år, presentert. Påmeldingsmail er sendt medlemmer og bransje men om noen savner det, send mail til asap. Påmeldingsfristen er Virke Reise Utland ber om møte med US Embassy vedr visum for reiseledere Noen av Virkes medlemmer som tilbyr rundreiser i USA, og hvor man har med egne reiseledere som "administrator" under turen, opplever at det plutselig tilsynelatende er helt uforutsigbart om deres ansatte får visum eller ikke. Immigrasjonsmyndighetene oppfattes å ha foretatt innstramminger som bransjen har problemer med å tilpasse seg. Forsdahl møtte visekonsulen 22. september. Det viktigste punktene ambassaden informerte om, var disse: 1. Visa Waiver programme / ESTA: a. ESTA er ingen garanti for innreise det er immigrasjonskontrollen som er "politimyndighet" uansett medbragte papirer. Spørsmål/svar i immigrasjonskontrollen kan føre til avvisning. b. Man er pålagt å følge "guilty until proved innocent" prinsippet: Godtar offiseren i kontrollen ikke den framlagte dokumentasjon eller finner man svarene på spørsmålene som stilles utilfredsstillende, blir personen avvist. 2. Innreise nektes når: a. Personlige forhold: Domfelt for "felony" dvs annet enn mindre foreseelser. Trafikksaker "regnes ikke". Vold/narkotika/vinningsforbrytelser/økonomisk

4 kriminalitet fører normalt til avvisning, men kan likevel suspenderes etter en individuell og langvarig prosess. b. Yrkesmessige forhold: Utgangspunktet er at man på turistvisum ikke må utføre noe arbeid som amerikanske arbeidstagere kan gjøre. Dette fortolkes snevert og håndheves strengt. c. For reisearrangørbransjen skilles det på "tour guide" og "tour facilitator". T.g. tillates ikke da dette er en profesjon man vil skal forbeholdes lokale arbeidstagere. T.f. er "ok" i US- definisjonen av det. Ofte opplever immigrasjonskontrollen at personen representerer presentere seg slik at det oppstår en uklar grense mellom disse to kategoriene, med avvisning til følge. d. Tolketjenester som består i å oversette en lokal guides forklaring til norsk, regnes som "arbeid" som ikke er tillatt på turistvisum. Likeså enhver form for aktivitet som fører til at man mottar penger/tips under turen i USA, enten fra de norske gjestene eller fra amerikanske aktører/personer. Indikerer en reiseleder at man faller i noen av disse kategoriene under intervjuet, nektes innreise. 3. Anbefalinger fra ambassaden: a. Reisearrangører bør utstyre medfølgende reiseledere med en erklæring på bedriftens offisielle brevark, hvor det framgår at personen er "tour facilitator" hvis oppgaver er å ivareta bedriftens administrative ansvar og kontakt overfor hoteller, transportører og andre underleverandører i USA, samt å tilse at det aktuelle reiseprogrammet følges, eventuelt å foreta omdisponeringer ved plutselige og uforutsette behov, slik at ansvar etter den norske pakkereiseloven unngås. Videre bør det framgå at bedriften og den aktuelle personen er kjent med de strenge bestemmelsene mht hva en "tour facilitator" kan og ikke kan gjøre, slik at man f.eks. ikke vil gi oversettelse eller andre tjenester som amerikanske arbeidstagere kan utføre. Videre at personen er ansatt i bedriften og mottar full lønn derfra, og at ingen betaling fra amerikanske personer eller bedrifter vil finne sted, ei heller tips eller annen godtgjørelse fra de medfølgende norske turistene. b. Bedriften bør også sørge for at reiselederen er klar over hva man skal svare under immigrasjonsintervjuet, jfr pkt a). Antyder man at man vil være behjelpelig med å oversette Navajo-guidens kommentarer under turen i Monument Valley, vil avvisning kunne bli resultatet. Endringer i styret for Virke Reise Utland Medlemmene valgte nytt styre i april i år, og styreleder for ett år ble Christian Lunde, daværende adm. dir. i Star Tour. Christian takket imidlertid ja til en ledende stilling i Choice Nordic i sommer, og dermed har han trådt ut av styret. Lena Petersson, også fra Star Tour, er foreslått som nytt styremedlem. Rune Feltman, VIA Egencia, tar over som styreleder fram til april Styret ser etter dette slik ut fram til april 2015 : Styreleder fram til april 2015: Rune Feltmann (VIA Egencia). Styremedlemmer: Kristin Overvaag Guttormsen (HRG Nordic), Lena Petersson (Star Tour), Finn-Erik Carlsen (Peer Gynt Tours), Marie- Anne Zachrisson (Ving Norge) og Petter Brodahl (Berg-Hansen Reisebureau)

5 De skandinaviske reisebransjeforeningene reagerer på SAS' fjerning av serviceavgift på eget salg SAS fjernet nylig serviceavgiften på eget billettsalg. En dansk høyesterettsdom har fastslått at flyselskapene må ha en slik serviceavgift dersom de skal oppfylle forpliktelsene i IATA-avtalen, som berettiger IATA-reisebyråene til en "godtgjørelse" for distribusjon av flybilletter. Da det gamle provisjonssystemet ble erstattet av et "nettoprissystem" på slutten av nittitallet, skulle flyselskapene lege en serviceavgift til selve billettprisen, slik at byråene kunne gjøre det samme for å erstatte tapet av provisjon uten å prise seg ut i forhold til flyselskapenes direktesalg. Reisebyråforeningene i Skandinavia reagerte på at SAS fjernet avgiften uten å kontakte bransjeforeningene først. På et møte i Stockholm 18. september beklaget SAS at man ikke hadde kommunisert med bransjen først, og det kom også fram at SAS ikke hadde tenkt over det avtalerettslige forholdet som ligger i IATA-avtalen. Man hadde nemlig konstatert at alle agenter SAS har direkte avtale med, i tillegg til den generelle IATA-avtalen, har en eller annen form for vederlag innebygget i denne. På møtet kom det videre fram at SAS har slik direkteavtale med de fleste IATAagentene i Skandinavia, og SAS lovet å tilby de andre IATA-agentene som ønsket det, slike direkteavtaler. "Vi kan av konkurranserettslige grunner ikke blande oss bort i størrelsen eller form på vederlaget" sier Rolf Forsdahl. "Vi konstaterer at SAS for framtiden vil kommunisere med bransjeforeningene i slike saker, og at de nå innser at de har forpliktelser også overfor de IATA-agenter de ikke har direkteavtale med. Om en slik agent ikke er tilfreds med størrelse eller form på vederlaget i en tilbudt avtale og dermed avslår, er juridisk sett en del av spillets regler". Fra EU/ECTAA: Ny tekst fra nyvalgt EU-president forsinker revisjon av pakkereisedirektivet Revisjonsprosessen har gjentatte ganger blitt forsinket fordi det har vært uenighet mellom EU-landene når det gjelder definisjon av "pakkereiser" i forhold til dynamisk pakketering, som "alle" ville skulle inn i pakkereisedefinisjonen. Videre har det vært strid om en ny kategori reiser, "pakkereise light" som ble betegnet som "assisted travels". Det nyvalgte italienske presidentskapet har utarbeidet et notat hvor man foreslår endringer i det framlagte forslag til direktivtekst, men forslaget vil neppe bygge bro over de motstridende synspunktene. Forslaget er heller ikke i tråd med ECTAAs anbefalinger. Dermed er det duket for nye runder i løper av høsten og kanskje våren Fremdeles kamp om direktiv for forsikringsformidling EU ønsker å stramme inn kravene til de som formidler forsikring: De skal bl.a. ha spesiell og dokumenterbar kompetanse innen forsikringsfaglige områder. Dette ville ramme reisebyråenes salg av reiseforsikringer, idet det blir for dyrt å ha slik kompetanse som kreves "in house" for et vanlig reisebyrå. ECTAA har derfor involvert seg i debatten, og argumentert for at salg av reiseforsikringer blir unntatt fra kravene. Som vanlig i slike saker har det vært fram og tilbake mellom ulike EU-organer og interessentgrupper. Et nytt forslag som nå sirkulerer i EU-landenes politiske kretser, imøtekommer ECTAA's ønske ved at formidling av reiseforsikring unntas fra direktivet, men på den annen side foreslås det å la unntaket

6 være begrenset til forsikringsprodukter med en premie på under 200 euro for ett års dekning. Dermed vil de fleste reiseforsikringene likevel bli regulert av det nye direktivet. ECTAA fortsetter sin påvirkningsaktivitet i saken. Revisjon av Air Passenger Rights Regulation (EU ) Også dette arbeidet har tatt mye lenger tid enn opprinnelig forutsatt. Det avgåtte greske presidentskapet klarte ikke å få til den enigheten om ny ordlyd som matte til for å sluttføre revisjonen. EU-rådet har kommet et stykke på veg med endringsforslag som kan aksepteres i sluttrunden, men det er fremdeles uenighet om innslagspunkter for rett til kompensasjon ved kanselleringer og lengre forsinkelser, og flyselskapenes adgang til å påberope seg ekstraordinære omstendigheter for å unngå kompensasjonsplikt og ansvar for tilslutningsfly som passasjeren ikke rekker. Dette er en sak som følges tett av ECTAA's Air Matter Commitee, som Virkes Rolf Forsdahl var leder av fram til juni. Han vil bli foreslått som leder for en ny toårsperiode på et møte i slutten av september i år. ECTAA gjenvalgte Virkes bransjedirektør som leder av Air Matter Committee Rolf Forsdahl har de siste to årene vært leder av den tyngste komiteen i EU's reisebransjeforening ECTAA. På et møte 16. september ble han enstemmig gjenvalgt som komitéleder for en ny 2- årsperiode. Det er EU's forskjellige regler for luftfart, IATA/BSP-saker samt alt som for øvrig berører reisebyråers/reisearrangørers distribusjon av flybilletter som er komiteens arbeidsfelt. IATA-stoff: Det halvårlige møtet mellom utpekte representanter for den globale populasjon av IATA-agenter og IATAs ledelse (PAPGJC) fant sted i Genevè i begynnelsen av september. Dagsorden var for det meste knyttet til saker som skal behandles på IATA's "generalforsamling" PAConf i San Diego i oktober. Rolf Forsdahl fra Virke er 1 av 3 bransjerepresentanter fra EU i PAPGJC. De viktigste sakene som ble tatt opp, var disse: Bruk av BSP Link : IATA fremmer forslag på den kommende PAConf om å gi hvert IATAselskap rett til å "skru av" den elektroniske tilgangen til flybilletter dersom det oppstår mistanke om "irregulære transaksjoner" hos et reisebyrå, og varsel om dette skal gis via BSP Link. Bransjesiden påpekte at BSP Link er et administrativt verktøy og denne type viktig informasjon må rettes til byrået på en måte som sikrer at byråets øverste ledelse får budskapet og kan protestere på vedtaket på en adekvat måte. IATA vil ta med seg dette inn i den videre prosess. Reaksjoner ved feil i BSP-oppgjør: IATA foreslår å nyansere reaksjonene ved slike feil, slik at det blir større sammenheng mellom størrelse/art av feil og reaksjon. I dagens regler vil en agent bli avstengt uansett om det mangler 10 euro eller oppgjøret kommer 4 timer for sent. Bransjerepresentantene framhold at IATA måtte finne et godt skille på feil som representerte en økonomisk risiko for flyselskapene og de som ikke gjorde det. IATA-gebyr: IATA-agentene betaler et årlig gebyr til IATA for agenturet. Dette har stått uendret siden 2012, og IATA ville nå heve det med 7% og "lovfeste" en årlig økning på 3%. Bransjerepresentantene protesterte på dette og viste til at kostnadsindeksen IATA henviste til, ikke hadde økt 7% og at IATA, på samme måpte som både flyselskapene og agentene

7 måtte redusere kostnader så mye som mulig. En "pliktig" økning av agentbetalingen hvert år, ville være en sovepute i så måte. Hva IATA konkluderer med, vil vise seg på PAConf. Financial criterias Skandinavia: IATA har fremmet forslag om endringer i kravene til IATAbyråenes finansielle situasjon i Skandinavia. Dette forslaget ble utsatt på PAConf's agenda pga de pågående diskusjoner i APJC Skandinavia. Det som nå blir vedtatt, er tekstjusteringer bransje og flyselskap tidligere er enige om. Krav til melding om eierskifte før det blir effektuert: IATA-agenter plikter å underrette IATA om eierskifte, og IATA ønsket å innføre et krav om at slik beskjed skal gis før eierskiftet finner sted. Bransjen pekte på at dette ikke var mulig av forretningsmessige årsaker, f eks der det var snakk om børsnoterte selskaper etc. Forslaget ble endret til "så snart som mulig". Kritikk mot IATA-kontoret i Madrid: Etter at IATA sentraliserte sine europeiske oppgaver, har mange reagert på at viktige skriv og informasjoner, f eks om at årsregnskap ikke er innlevert tidsnok, blir sendt uten angivelse av hvordan man kan komme i kontakt med saksbehandler. IATA tok dette til etterretning. IATA foreslo å gi IATA-flyselskapene en egen rett til å trykke på "default-knappen" dersom man hadde begrunnet mistanke om at agentens risikoprofil endret seg drastisk og uten forklaring. Bransjerepresentantene hadde noen innvendinger mot forslaget, som i det store ble tatt til følge av IATA. Bransjeplukk: Roma økte turistskatten fra 1. september med bare 5 ukers forvarsel til bransjen. Tunis innfører avreiseskatt fra også dette ble annonsert ganske nylig. Maldivene gjeninnfører dødsstraff også gjeldende for barn for alvorlige volds- og narkotikaforbrytelser. Nye innreise- og utreisebestemmelser for Sør-Afrika har møtt sterk motstand i turistnæringen. De ter i i kraft 1.10., og et nytt krav var at alle barn under 18 år måtte medbringe fødselssertifikat. Sterk politisk aktivitet rundt det siste har ført til at kravet om fødselssertifikat er utsatt til Tyrkia med nye krav til gyldig pass: Fra må besøkende til Tyrkia ha et pass som er gyldig minst 60 dager etter at turistvisumet dere har gått ut. Oslo, Kontaktperson: Direktør Rolf Forsdahl, Virke Reise Utland telf /

Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012

Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012 Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012 Sommerplukk rundt den norske sommerferien Direktør Rolf Forsdahl i Virke Reise Utland har samlet opp de vanlige spørsmålene har får fra svært mange redaksjoner

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse

Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010. Utkast til endringer i ekomlov, ekomforskrift og nummerforskrift - Høringsuttalelse MOTTATT forbrukerombudet Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 10/1694-2 23.09.2010 Saksbehandler: Charlotte Tvedt Dir.tlf: 45 21 22 78 Utkast til endringer

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer

Oslo, 22.10.2014. Schibsteds kopiering av vårt markedsplasskonsept for merkevarer Schibsted ASA Att: Trond Berger Kopi: Rolv Erik Ryssdal, Terje Seljeseth, Schibsted Vekst AS v/ Lars Vangen Jordet og Rune Røsten Postboks 490 Sentrum 0105 Oslo Oslo,.10.014 Schibsteds kopiering av vårt

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen 17.372 ord Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

Aksjelovene. ny innpakning

Aksjelovene. ny innpakning Aksjelovene ny innpakning 2013 Utgitt av KPMG AS Administrerende direktør Stein-Ragnar Noreng Adresse Sørkedalsveien 6 Postboks 7000 Majorstuen, 0306 Oslo Internett www.kpmg.no Forfattere og kontaktpersoner

Detaljer

SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER AV OLE STOUBY UTGITT AV REISESØKEMOTOREN

SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER AV OLE STOUBY UTGITT AV REISESØKEMOTOREN SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER AV OLE STOUBY UTGITT AV REISESØKEMOTOREN INNHOLD Side 3 SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER Side 4 FLYBILLETTER 1. Bestill i god tid 2. Reis utenfor høysesong da er det billigst 3.

Detaljer

og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor Møte tirsdag den 4. mars 2008 kl. 21.57 President: R u n e J. S k j æ l aaen

og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor Møte tirsdag den 4. mars 2008 kl. 21.57 President: R u n e J. S k j æ l aaen 274 Em. 4. mars Endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv. 2008 Møte tirsdag den 4. mars 2008 kl. 21.57 President: R u n e J. S k j æ l aaen D a g s o r d e n

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013 5Nr august 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Offensiv mot pirater side 4-5 Velkommen til landsmøte! side 16-17-22 Løse påstander side 8-9-10 2 < TAXI 5-2013 Ditt komplette kontor

Detaljer

nr. 4. 2006 22.12.2006 8. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 4. 2006 22.12.2006 8. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Overføring av ferie side 7 Kjøperens krav ved mangler side 8 Side 1 av 25 Leder av generalsekretær

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger

IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger Den politikk som var basert på doktrinene hadde rundt midten av 1980-årene ført oss inn i en stadig sterkere høykonjunktur. Politikken

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Tvisteløsninger i forsikring i Norge

Tvisteløsninger i forsikring i Norge Tvisteløsninger i forsikring i Norge NFT 1/1993 av Elisabeth Berthelsen, Forbrukernes Forsikringskontor, Oslo I artikkelen beskrives bakgrunnen for etableringen av en egen klageinstans for forsikring i

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk

Etisk Regelverk. Forord. Hva er etikk Etisk Regelverk Forord Regnskapsførere er underlagt krav om autorisasjon dersom regnskapsføring skal drives i næring for andre. Regler om autorisasjonsplikt, regnskapsføring og hvilke lover og regler som

Detaljer

Rapport 2005-021. Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger

Rapport 2005-021. Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger Rapport 2005-021 Mellommannens rolle og betydning for konkurransen oppsummering av fire delutredninger ECON-rapport nr. 2005-021, Prosjekt nr. 43630 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-770-3 RSA/ROS/pil, RAR,

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge SKATTE BETALEREN 4 2009 www.skattebetaleren.no Halverte eiendomsskatten gir deg oppskriften De hemmelige studenttriksene Slik unngår du boligfellen Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge o,- Få DN

Detaljer

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ~ med mulighet til å påvirke eller bare skummelt? ~ Temautredning Dato: 08.12.2004 Saksbehandler: FJ FORORD OG BAKGRUNN Temaet virksomhetsoverdragelse

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer