S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6."

Transkript

1 S T E V N I N G TIL O S L O B Y R E T T Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. Prosessfullmektig: Adv. Knud Try, Torggt. 5, 0181 Oslo 1 (Fra : Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo 1.) Saksøkt: Staten v/kommunal- og arbeidsministeren, Møllergt. 43, 0179 Oslo 1. Erstatning for tap som følge av ulovlig og vilkårlig nektelse av næringsvirksomhet m.v. Etter utdannelse i Norge og USA og flere års praksis ved forskjellige bedrifter i Norge, startet Tor Tenden sammen med Per Grov firmaet Grov & Tenden A/S i Senere overtok han det vesentlige av virksomheten og etablerte firmaet Tenden Elektronikk A/S. Firmaene har arbeidet med salg og installasjon av lydanlegg for hoteller og restauranter. Etterhvert begynte man også å levere diskotekanlegg med lysanlegg. Arbeidet førte til forespørsler om hjelp til å skaffe disc-jockeyer, og det viste seg å være en betydelig fordel i salgsarbeidet å ha den kontakten med markedet som kontakt med disc-jockeyer medførte. Grov & Tenden A/S etablerte derfor et samarbeide med et dansk impressariofirma - Europa Booking - og Tenden ble etter en stund (1974) engasjert som representant for dette firmaet i Norge. I 1976 etablerte han sitt eget firma - Scan Booking Tor Tenden. I 1974 hadde det vært visse problemer for virksomheten. Ved brev av ble Europa Booking nektet å drive sin virksomhet av arbeidsdirektoratet under henvisning til at virksomheten var i strid med 26 i sysselsettingsloven (Lov nr. 9 av ). Bevis: Kopi av brev av fra Arbeidsdirektoratet til "International Artists". (B 1) Som det bl.a. fremgår av brevet kreves det at Tenden skal avgi en erklæring om at han vil stoppe virksomheten. I stedet søker han imidlertid ved brev av om tillatelse til å fortsette. Han ble imidlertid meddelt at det ikke var adgang til å dispensere fra fornbudet i 26. Bevis: 1. Kopi av brev av fra Europa Booking til Arbeidsdirektoratet. (B 2) 2. Kopi av brev av fra Arbeidsdirektoratet: (B 3)

2 - 2 - Tenden var ikke enig i denforståelse av 26 som Arbeidsdirektoratet ga uttrykk for og visste dessuten at det var en rekke som drev med formidling av disc-jockeyer uten at dette ble nektet og han fortsatte derfor sin virksomhet. I september 1975 fikk han på nytt henvendelse fra Arbeidsdirektoratet i saken. Bevis: Kopi av brev av fra Arbeidsdirektoratet til Europa Booking. (B 4) Denne gang gjaldt det medvirkning ved engasjement av en disc-jockey ved Busy Butler i Oslo, og det ble nå på nytt bedt om en erklæring om at han ville stanse virksomheten. Nå gikk Tenden til advokat som overtok korrespondansen med Arbeidsdirektoratet. Bevis: 1. Kopi av brev av fra h.r.advokatene Nergaard, Mellbye, Skjoldager og Sejersted til Arbeidsdirektoratet (B 5) 2. Kopi av brev av fra de samme til Arbeidsdirektoratet. (B 6) 3. Kopi av brev av fra Arbeidsdirektoratet til de ovennevnte advokater (B 7) Som det fremgår av Arbeidsdirektoratets brev siteres det der fra innstillingen til komiteen til å utrede spørsmål i forbindelse med sysselsetting og formidling av musikere - NOU 1975:68. For Tenden var det et annet avsnitt i innstillingen enn det siterte som var vesentlig, nemlig der det på s. 9 bl.a.heter: "Det drier seg imidlertid her om en virksomhet som er innarbeidet gjennom en årrekke og som idag fyller et klart behov. A stanse denne virksomhet uten videre vil medføre uheldige virkninger for musikklivet, og utvalget er derfor av den oppfatning at det gjennom et tillegg til 26 inntil videre bør gis hjemmel for en fortsatt impressarioformidling under myndighetenes kontroll." Tenden var fortsatt av den oppfatning at sysselsettingslovens 26 ikke rammet den virksomhet han drev og ovennevnte avsnitt styrket ham selvsagt i denne oppfatning. Det var ikke lovgivernes forutsetning at det skulle skapes vansker for musikklivet. Han fortsatte derfor sin virksomhet som før og dette foregikk uten vesentlige problemer helt fram til sommeren Virksomheten var selvsagt også hele tiden under myndighetenes kontroll idet det bl.a.i vesentlig grad var utenlandske disc-jockeyer det gjaldt. Arbeidsdirektoratet var fullt klar over forholdet gjennom de arbeidstillatelser som gis og dessuten spesielt fordi han i mars 1977 plutselig fikk nektet arbeidstillatelse for noen av sine disc-jockeyer fordi kontraktene ikke spesifiserte feriepenger. Tenden var av den oppfatning at ettersom det her ikke dreide seg om arbeidstakere, men om selvstendig næringsdrivende, skulle det

3 - 3 - ikke betales feriepenger. Han fikk imidlertid klar beskjed fra Arbeidsdirektoratet om at feriepenger skulle spesifiseres og etterat han hadde laget nye kontrakter der dette ble spesifisert og der det dessuten ble laget en spesiell kopi til politiet slik at man kunne være sikret at det alltid forelå en slik i forbindelse med søknadene om arbeidstillatelser eller fornyelser av slike tillatelser fikk han fortsette virksomheten. Men i 1981 oppstår det igjen helt plutselig den situasjon at arbeidstillatelse nektes. Bevis: Kopi av påtegning av fra Arebidsdirektoratet til Statens utlendingskontor. (B 8) Tenden skrev nå til Justisdepartementet for å få dette departementets vurdering av saken. Bevis: 1. Kopi av brev av til Justisdepartementet (B 9) 2. Kopi av brev av " " (B 10) 3. Kopi av brev av til justismin. RØkke (B 11) 4. Kopi av notat vedlagt brevet av (B 12) I henhold til brev av fra statsråd RØkke er i hvert fall det siste brev ned vedlegg oversendt Kommunal- og arbeidsdepartementet som ved brev av meddeler Tenden at saken er oversendt Arbeidsdirektoratet til uttalelse og ved brev av avgir departementet på grunnlag av en redegjørelse fra Arbeidsdirektoratet en orientering til Tenden om saken. (B 12a) Ved brev av (Feilaktig datert ) gjør Tenden på nytt gjeldende at det her ikke er virksomhet som er stridende mot 26 i sysselsettingsloven. Bevis: Kopi av brev datert (Skal være ) til Arbeidsdirektoratet fra adv.firmaet Nergaard, Mellbye, Skjoldager og Sejersted. (B 13) Ved brev av oversender Arbeidsdirektoratet brevet til Kommunal- og arbeidsdepartementet til videre behandling, og ved brev av underrettes advokatfirmaet om dette. Bevis: 1. Kopi av brev av fra Arbeidsdirektoratet til Kommunal- og arbeidsdepartementet (B 14) 2. Kopi av brev av fra Arbeidsdirektoratet til ovennevnte advokatfirma. (B 15) Ved brev av fastholder Kommunal- og arbeidsdepartementet at virksomheten har karakter av arbeidsformidling som ikke er tillatt i privat regi. Samtidig gir departementet uttrykk for at "det er departementets hensikt å fremme en proposisjon til Stortinget med forslag til endring av syssalsettingslovens 26 i nærmeste framtid, om mulig i inneværende høstsesjon." Bevis: Kopi av departementets brev av (B 15)

4 - 4 - For Tor Tenden har situasjonen de senere årene vært denne: 1. Det drives idag formidling av disc-jockeyer av en lang rekke selskaper - både norske og utenlandske - og ingen andre enn han er blitt nektet å drive slik virksomhet så langt han har kjennskap til det. Han har et betydelig handicap i sin virksomhet gjennom Tenden Elektronikk A/S fordi han ikke lenger har den kontakt med markedet som mange av dette firmaets konkurrenter har fordi de både kan skaffe utstyr og disc-jockeyer som kan behandle utstyret. 2. Den virksomheten han drev var av meget seriøs art - kanskje den mest seriøse i bransjen - og det har ikke vært noe å utsette på den på noe hold. Likevel er det han som ikke har fått fortsette. Tor Tenden vil prinsipalt hevde at hans virksomhet ikke var i strid med 26 i sysselsettingsloven og at Arbeidsdirektoratets og Kommunal- og arbeidsdepartementets forbud mot virksomheten er ulovlig. Subsidiært vilhan hevde at forbudet er helt vilkårlig og ulovlig av den grunn. Jeg føyer i denne forbindelse til at det synes som bwehandlingen av Tenden fra myndighetenes side har vært meget lite hensynsfull. Man har fullt ut kjent til virksomheten, og så velger man å stanse den - ikke ved å henvende seg til ham direkte om saken, men ved indirekte å annullere de kontrakter han har medvirket til å få i stand. Tenden er gjennom forbudet påført et meget betydelig tap. Den tid somer gått har fert til at det oppbyggingsarbeid, den goodwill og det kjennskap til landets diskoteker og diskotekeiere som han hadde er foreldet og dermed gått tapt. Dette tapet antas foreløpig i hvert fall å utgjere kr Videre er han påført tap ved netto tapte provisjonsinntekter på i hvert fall ca kroner. Tapet av Den nære sammenkobling med virksomheten til Tenden Elektronikk A/S og den økede omsetning i dette firma som kontakten med disc-jockeyene ville ha medfert må antas å ha gitt en overskuddsreduksjon i dette firma på 2,5 mill. kroner de siste 3 år. Endelig kommer den reduserte verdi på dette selskapets aksjer som følge av den mindre omsetning og det mindre overskudd. Jeg vil imidlertid komme nærmere tilbake til tapets størrelse senere, og de beløp som er anslått ovenfor må følgelig tas med alle forbehold. Jeg føyer ellers til at Tendens personlige situasjon for tiden er slik at han neppe har anledning til å starte opp den virksomheten det her gjelder på nytt om han skulle få anledning til dette.

5 - 5 - Jeg vil også senere fremlegge ytterligere bevis og forbeholder meg forøvrig også nye anførsler. På vegne av saksøkerne vil jeg nedlegge slik påstand: 1.Staten ved Kommunal- og arbeidsdepartementet dømmes til å betale Scan Booking Tor Tenden og Tenden Elektronikk A/S en erstatning foreløpig anslått til kr for hver. 2. Scan Booking Tor Tenden og Tenden Elektronikk A/S tilkjennes, saksomkostninger. Stevning i 3 - tre - eksemplarer.

SØKNAD FRA TOR TENDEN OM BILLIGHETSERSTATNING

SØKNAD FRA TOR TENDEN OM BILLIGHETSERSTATNING SØKNAD FRA TOR TENDEN OM BILLIGHETSERSTATNING Bilagsoversikt: Bilag 1. Utdrag til Eidsivating lagmannsrett 2. NOU 1975:68 Sysselsetting og formidling av musikere. 3. Rundskriv nr. 77 av 19.12.80 fra Statens

Detaljer

SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET :

SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET : SIDE 1 AV 5 ARBEIDSDIREKTORATET NEKTER IMPRESARIOVIRKSOMHET : Undertegnede har i ca 12 år arbeidet med lydinstallasjoner for restauranter og hoteller. For ca 10 år siden begynte jeg å levere diskotekanlegg

Detaljer

UTKAST Postboks 2084 7708 Steinkjer Oslo, xx mars 2015

UTKAST Postboks 2084 7708 Steinkjer Oslo, xx mars 2015 Inntrøndelag tingrett UTKAST Postboks 2084 7708 Steinkjer Oslo, xx mars 2015 Ref.: #41850-501-4026055.1 STEVNING til INNTRØNDELAG TINGRETT Saksnr.: Saksøker: Kristiansund kommune v/ordføreren Postboks

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00981-A, (sak nr. 2014/2127), sivil sak, anke over dom, A B C (advokat Morten Steenstrup) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00981-A, (sak nr. 2014/2127), sivil sak, anke over dom, A B C (advokat Morten Steenstrup) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00981-A, (sak nr. 2014/2127), sivil sak, anke over dom, A B C D (advokat Morten Steenstrup) mot Advokatfirmaet X AS (advokat Vidar Strømme)

Detaljer

Rt-1986-58 (5-86)

Rt-1986-58 (5-86) <noscript>ncit: 16:06</noscript> Page 1 of 18 Rt-1986-58 (5-86) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1986-01-16 PUBLISERT: Rt-1986-58 (5-86) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Bedriftsrådgiver fikk ikke fradrag i inntektsligningen for tap

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 31.07.2013 i Oslo tingrett, 10-089382TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Halvard Hauge

OSLO TINGRETT DOM. 31.07.2013 i Oslo tingrett, 10-089382TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Halvard Hauge OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 31.07.2013 i Oslo tingrett, 10-089382TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Halvard Hauge Saken gjelder: Krav om premieinnbetaling til Overføringsavtalens Sikringsordning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00262-A, (sak nr. 2011/1273), sivil sak, anke over dom, Jukka Sakari Hakala (advokat Anne-Lise H. Rolland til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00262-A, (sak nr. 2011/1273), sivil sak, anke over dom, Jukka Sakari Hakala (advokat Anne-Lise H. Rolland til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 2. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00262-A, (sak nr. 2011/1273), sivil sak, anke over dom, Notodden Fotballklubb (advokat Lars Holo) mot Jukka Sakari Hakala Terje Reinertsen

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt2001-1136-00427a.html Side 1137

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt2001-1136-00427a.html Side 1137 INSTANS: Høyesterett Dom. DATO: 2001-09-20 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-427 Rt-2001-1136 (216-2001) STIKKORD: Konkurs. Omstøtelse. SAMMENDRAG: Et firmas bankforbindelse hadde pant i varelager, factoringpant

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 28. mai 2013 i Oslo tingrett. 13-024137TVI-OTIR/07. Dommer: Dommerfullmektig Kaja Midtbø Stadshaug

OSLO TINGRETT DOM. 28. mai 2013 i Oslo tingrett. 13-024137TVI-OTIR/07. Dommer: Dommerfullmektig Kaja Midtbø Stadshaug OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 28. mai 2013 i Oslo tingrett. 13-024137TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Kaja Midtbø Stadshaug Saken gjelder: Erstatning etter krenkelse av opphavsrett til fotografier

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Stordrange) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, (advokat Bjørn Stordrange) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01087-A, (sak nr. 2008/804), straffesak, anke over dom, A (advokat Bjørn Stordrange) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

Utvalg: redusert stilling pga. barn

Utvalg: redusert stilling pga. barn Utvalg: redusert stilling pga. barn Innholdsfortegnelse Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven - TLN-2011-42...2 Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven - TLN-2010-19...6 Tvisteløsningsnemnda

Detaljer

DRAMMEN TINGRETT KJENNELSE. 29. januar 2013 i Drammen tingrett. Avsagt: 13-014387TVI-DRAM. Sak nr.: Dommerfullmektig m/alm. bem. Johannes Hygen Meyer

DRAMMEN TINGRETT KJENNELSE. 29. januar 2013 i Drammen tingrett. Avsagt: 13-014387TVI-DRAM. Sak nr.: Dommerfullmektig m/alm. bem. Johannes Hygen Meyer DRAMMEN TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 29. januar 2013 i Drammen tingrett 13-014387TVI-DRAM Dommerfullmektig m/alm. bem. Johannes Hygen Meyer Midlertidig forføyning Den Norske

Detaljer

Rt-1966-1470 Den personlige skatteplikt. - Den skattepliktige inntekt.

Rt-1966-1470 <noscript>ncit: 2:02</noscript> Den personlige skatteplikt. - Den skattepliktige inntekt. Page 1 of 6 Rt-1966-1470 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1966-12-16 PUBLISERT: Rt-1966-1470 STIKKORD: Den personlige skatteplikt. - Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: A overførte 15. desember sin

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2003

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2003 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2003 Advokatbevillingsnemndens sammensetning. Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2003

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. februar 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-00400-A, (sak nr. 2011/1743), sivil sak, anke over kjennelse, AS Aasegården (advokat Harald S. Kobbe) mot AS Theodor Olsen Eftf.

Detaljer

Rt-1983-243 (36-83)

Rt-1983-243 (36-83) <noscript>ncit: 9:04</noscript> Page 1 of 7 Rt-1983-243 (36-83) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-02-18 PUBLISERT: Rt-1983-243 (36-83) STIKKORD: Investeringsavgift. SAMMENDRAG: Antatt at en produksjonsbedrift pliktet å betale investeringsavgift

Detaljer

11.01.2012 1 Utskrift fra Lovdata. Høyesterett dom

11.01.2012 1 Utskrift fra Lovdata. Høyesterett dom 11.01.2012 1 Utskrift fra Lovdata Høyesterett dom (Journaldommen) Innsyn i sykejournal. En pasient som hadde vært behandlet ved offentlig sykehus, krevet å få gjøre seg kjent med sykejournalen. Han ble

Detaljer

Rt-1976-289

Rt-1976-289 <noscript>ncit: 1:01</noscript> Page 1 of 10 Rt-1976-289 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1976-03-19 PUBLISERT: Rt-1976-289 STIKKORD: Erstatningsoppgjør etter bilkollisjon. SAMMENDRAG: A ble skadet ved kollisjon i februar 1969 og fikk

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, Atle Øyvind Gunnheim Barlaup (advokat Andreas Bullen til prøve) mot Staten

Detaljer

Ot.prp. nr. 96 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 96 (2001-2002) Ot.prp. nr. 96 (2001-2002) Om lov om endring i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling Tilråding fra Finansdepartementet 14. juni 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel

Detaljer

informerte om at han ville møte meg senere på dagen med oppgjøret. Det ble ikke nevnt noe om størrelsesorden på det han skulle tilby.

informerte om at han ville møte meg senere på dagen med oppgjøret. Det ble ikke nevnt noe om størrelsesorden på det han skulle tilby. TOBYF-2010-172901 INSTANS: Oslo byfogdembete - Kjennelse DATO: 2010-12-08 DOKNR/PUBLISERT: TOBYF-2010-172901 STIKKORD: Avtalerett. Levering. Heving. Korrupsjon. Sivilprosess. Midlertidig forføyning. Tvisteloven

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01734-A, (sak nr. 2010/820), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01734-A, (sak nr. 2010/820), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 13. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01734-A, (sak nr. 2010/820), sivil sak, anke over kjennelse, Bjarte Baasland (advokat Odd Walther Moi til prøve) (Rettslig medhjelper:

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 17. november 2010 i Oslo tingrett. Saksnr.: 09-188440TVI-OTIR/03. Dommer: Saken gjelder: Krav om erstatning.

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 17. november 2010 i Oslo tingrett. Saksnr.: 09-188440TVI-OTIR/03. Dommer: Saken gjelder: Krav om erstatning. OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 17. november 2010 i Oslo tingrett 09-188440TVI-OTIR/03 Dommer: Saken gjelder: Tingrettsdommer Krav om erstatning Jonas Petter Madsø Taxi 2 Dør Til Dør AS

Detaljer

Rt-1983-1401 (324-83)

Rt-1983-1401 (324-83) Page 1 of 10 Rt-1983-1401 (324-83) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-12-02 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1983-1401 (324-83) STIKKORD: Spørsmål om det forelå en sammenslutning med begrenset ansvar. SAMMENDRAG:

Detaljer

Rt-1961-297.

Rt-1961-297. <noscript>ncit: 1:01</noscript> Page 1 of 9 Rt-1961-297. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1961-03-11 PUBLISERT: Rt-1961-297. STIKKORD: (Glacier blue-dommen) Pris- og rasjoneringslovgivning - Skadeserstatning utenfor kontraktsforhold

Detaljer

01% G,D HØYESTERETTSKONTOR. ~c; l{-15 od. 'OfoobCCs. Advokat Gisle Danielssen Deloitte Advokatfirma AS Postboks 287 Forus 4066 STAV ANGER

01% G,D HØYESTERETTSKONTOR. ~c; l{-15 od. 'OfoobCCs. Advokat Gisle Danielssen Deloitte Advokatfirma AS Postboks 287 Forus 4066 STAV ANGER HØYESTERETTSKONTOR Advokat Gisle Danielssen Deloitte Advokatfirma AS Postboks 287 Forus 4066 STAV ANGER Sak nr. 2015/545, sivil sak, anke over dom: Øystein Svendsen mfl. mot Georg Martin Vindheim Sak nr.

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

LB-2010-89858. Borgarting lagmannsrett - Dom DATO:! 2011-06-20

LB-2010-89858. Borgarting lagmannsrett - Dom DATO:! 2011-06-20 LB-2010-89858 INSTANS:! DATO:! 2011-06-20 DOKNR/PUBLISERT:! Borgarting lagmannsrett - Dom LB-2010-89858 STIKKORD:"Skadeserstatning. Lov om skadeserstatning 5-1 og 5-2. Entreprise. Brudd på likebehandlingsprisippet

Detaljer