Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Sosialkontoret, møterom 2.etg Dato: Tidspunkt: 12:00 15:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Sosialkontoret, møterom 2.etg Dato: 28.04.2009 Tidspunkt: 12:00 15:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Sosialkontoret, møterom 2.etg Dato: Tidspunkt: 12:00 15:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk råd, Astri Selsbakk telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Orientering rus forebygging ved Sita Grepp hos Fylkesmannen i Nordland. Kari Normann fra Rusteamet v/nordlandssykehuset er forespurt om å delta på møtet, men det er ikke avklart. Saksliste Side 1

2 Saksnr Innhold PS 09/2 Botilbud for Lar-brukere (legemiddelassistert rehabilitering) i Junkerveien 49 - driftsavtale PS 09/3 Oppnevnelse av brukerrepresentant til forsterket botilbud for mennesker med rus- /psykiatriproblemer Bodø, 21. april 2009 Jostein Jakobsen Leder Astri Selsbakk sekretær Side 2

3 Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 09/2 Ruspolitisk råd /48 Formannskapet Bystyret Botilbud for Lar-brukere (legemiddelassistert rehabilitering) i Junkerveien 49 - driftsavtale 1. Sammendrag Bodø kommune har kjøpt botilbud/oppfølgningstjenester i Junkerveiene 49 (J49) hos Kirkens Bymisjon fra 1997 for ulike grupper av rusmiddelavhengige hjemmehørende i Bodø kommune. Fra ble tiltaket endret til å være et botilbud for 16 personer på legemiddelassistert rehabilitering (LAR-brukere). Tiltaket har vært evaluert, PS-sak 08/159 av , hvor bystyret fattet følgende vedtak: 1. Bodø kommune skal fortsatt ha et tilbud til LAR-brukere med oppfølgningsbehov. 2. Det varsles oppsigelse av dagens avtale med Kirkens bymisjon fra Det startes forhandlinger med Kirkens bymisjon med sikte på ny driftsavtale for J49 fra til Det vurderes alternative drifts- og finansieringsmåter i det videre arbeidet. Det har vært ført forhandlinger med Kirkens Bymisjon hvor det har fremkommet ulike oppfatninger mellom Kirkens Bymisjon og Bodø kommune om hvordan botilbudet skal drives og hvilke oppgaver som skal utføres i J49. Det siste møtet var Frist til å levere tilbud om drift var kl Det ble avtalt at eventuelle andre tilbud/tjenester enn det som er beskrevet i avtalen kan gis, men med oppgitt pris for det enkelte tilbud. Tilbud fra Kirkens Bymisjon ble mottatt , og det har etter dette vært ført videre forhandlinger om prisen med Kirkens Bymisjon. Siste møte var , og det er dette som er lagt til grunn for den videre behandling av tilbudet. I denne saken foreslås det at Kirkens bymisjon får forlenget driftsavtalen fram til Saksopplysninger Bodø kommune ved Helse- og sosialavdelingen har i samarbeid med Kirkens Bymisjon og en brukerrepresentant utarbeidet en avtale for videre drift (vedlegg 1) for et botilbud for 10 LARbrukere i J49. Det ble avtalt at alternative tjenestetilbud som Kirkens Bymisjon ønsket å gi for drift av J49 ble spesifisert med oppgitt pris for det enkelte tilbud. Fra forhandlingsmøtet, , og påfølgende møter har også innkjøpssjefen i Bodø kommune vært tilstede for å bistå i forhandlingene. Pristilbud fra Kirkens Bymisjon ble mottatt i underskrevet stand den (vedlegg 2). Det har i ettertid vært forhandlinger med Kirkens Bymisjon for mulig reduksjon av pristilbudet. Dette har ført fram til følgende tilbud fra Kirkens Bymisjon basert på følgende kostnader: Side 3

4 Driftsavtale, PS-sak 07/87, inngått for perioden t.o.m , pluss 1 måneds forlengelse, prisjustert med 3,3% kr ,- Pris i h.h.t. budsjett 2009 for 8 mnd ( ) kr ,- Sum kostnader 2009 kr ,- Budsjett 2009 for drift av J49 kr ,- Ikke dekning budsjett 2009 kr ,- Kommunaldirektøren for Helse og sosialavdelingen har avtalt at Kirkens Bymisjon kunne få drive fram til på en midlertidig avtale. Forutsetningen var at pristilbud skulle være mottatt Bodø kommune , slik at det kunne fremmes sak til H/S-komiteen og formannskapet h.h.v 18. og 19. mars. Underskrevet pristilbud ble mottatt av Bodø kommune Vedtatt budsjett 2009 for drift av J49 er kr ,-. Dette framkommer ut fra følgende forutsetninger: driftsbudsjett 2008 kr ,-, og notat, datert , fra J49 til H/S-komiteen ang mulig reduksjon av driftskostnader med kr ,- (vedlegg 3). De to ovenfor nevnte beløp er lagt til grunn for vedtatt budsjett 2009 for drift J49, som er prisjustert med 3,3%. Kirkens Bymisjons tilbud for drift av J49 i 2009 og manglende finansiering: Totale kostnader; lønn/driftsutgifter/husleieinntekter i flg. pristilbudet mottatt er kr ,- Herav husleieinntekter fra beboerne - kr ,- Behov for kommunalt driftstilskudd kr ,- Vedtatt budsjett 2009 for drift J49 kr ,- Manglende finansiering drift J49, 2009 i h.h.t. pristibudet fra Kirkens bymisjon og vedtatt budsjett 2009 kr ,- Etter forhandlinger på pris, , har Kirkens bymisjon redusert prisen for det kommunale driftstilskuddet for 2009 til kr ,- Vedtatt budsjett 2009 for drift J49 kr ,- Manglende finansiering drift J49, 2009 i h.h.t. pristibudet fra Kirkens bymisjon og vedtatt budsjett 2009 kr ,- 3. Vurderinger 3.1 Sammenligning pr plass pr år med andre botilbud med heldøgns tjenester i bolig/sykehjem: J 49 pristilbud pr plass, driftstilskudd 10 plasser 2009 kr ,- + leieinntekter 10 hybler kr ,-, sum kostnader pr plass kr ,- J49, pristilbud av , kommunale kostnader for 10 plasser kr leieinntekter 10 hybler kr ,- kr ,- Sykehjemsplasser, gjennomsnitt 310 plasser, budsjett 2009 kr ,- Vebjørn Tandbergsvei 14 (V.T.14) botilbud 18 personer med psykiske lidelser, budsjett 2009, pr plass kr ,- Frelsesarmeen med: Kongensgt 16 (10 hybler+3 kartleggingsplasser +2 akutt/natthjemsplasser, Prinsensgt 151-Kvinnehuset (8 leiligheter +1krisepl) kr ,- Blå Kors, botilbud i Ålesund for aktive rusmisbrukere pris pr plass: 14 hybelleiligheter og Natthjem med 5 plasser, rammetilskudd 5,5 mill kr ,- Side 4

5 De forskjellige botiltakene er ikke helt sammenlignbare med hverandre, men gir grunn for drøftelser. Botiltak med flere plasser vil gi billigere drift, da enkelte personal- og driftskostnader vil kunne deles på flere beboere, og kostnadene økes ikke i samsvar med økt antall beboere. Selv med denne forutsetning synes kostnader for å drift av J49 å være meget høye sammenlignet med de målgruppene som er mest sammenlignbare. Sykehjemmene er det tjenestetilbudet som har behov for det høyeste nivå på kompetanse og bemanning også dette tiltaket har en gjennomsnittspris som er lavere enn tilbudet for drift av J Sammenligning mellom V.T.14 og J49 Vebjørn Tandbergsvei 14 (V.T. 14) vil være det kommunale botilbudet som er mest sammenlignbart med drift av botilbudet i J49. V.T.14 er et botilbud for 18 leietakere/beboere med psykiske lidelser. I J49 skal det bo 10 personer som er på Legemiddelassistert rehabilitering (Lar-brukere), psykiske diagnoser kan påregnes av varierende grad. I begge botilbudene er det bemanning 24 timer i døgnet alle ukedager. Sammenligning av kostnader for bemanning og drift mellom disse to tiltak viser at en kommunal drift vil kunne ha en lavere totalkostnad: J49 V.T.14 Bemanning (pr ) Kostnader Bemanning Kostnader Tilbud mottatt : 1 leder 1 nestl./led miljø.terap Dagvakt: 2 pers. miløterapeut-/arb 1) Aftenvakt: 2 pers. miljøterapeut/-arb Natt: 1 våken+1 hvilende kr ,- 1 fagkoordinator Dagvakt: 2 pers. miljøterapeut/-arb Aftenvakt: 2 pers. miljøterapeut/-arb Natt: 1 hvilende kr Natt:1 våken kr ,- Sum personalkostnader 1) kr ,- Sum personalkostnader 1) kr ,- Driftskostnader 2) kr ,- Driftskostnader V.T.14, budsj.2009 kr ,- Totale kostnader bemanning/drift/inntekt kr ,- Totale kostnader bemanning/drift kr ,- (Alle driftsutgifter er inkl. i driftskostnadene ovenfor.) Økte tilleggskostnader for V.T.14 v/ekstern drift 3) Kommunale avgifter Lokaler: Strøm, renhold, renovasjon m.m. Div. driftsutgifter og vedlikehold i h.h.t. leiekontrakt J49 Vedlikehold hybler kr ,- kr kr ,- kr ,- Justerte kostnader (av drift V.T.14) kr ,- Totale kostnader bemanning/drift/inntekt kr ,- Herav kommunalt driftstilskudd kr ,- Tilbud av , komm. driftstilsk. kr ,- Leieinntekter husleie beboere kr ,- Totale kostnader bemanning/drift/inntekt kr ,- 1) Personalkostnader: I e-post av oppgir Kirkens bymisjon Ut fra forutsetning i evt. ny driftsavtale med Bodø kommune pr , vil bemanningen reduseres med 1 miljøterapeut, 100%. I pristilbudet er personalkostnadene redusert med en miljøterapeutstilling. For å ivareta sikkerhet for beboere og ansatte må bemanningen som er i dagens V.T. 14 styrkes med en våken nattevakt. Med lik bemanningsfaktor vil Bodø kommune ha personalkostnader som er kr ,- høyere en Kirkens Bymisjon. Det er ikke sett på kompetansesammensetningen i de to alternativene. 2) Driftskostnader: Kirkens Bymisjon vil ha driftskostnader som en kommunal drift ikke vil ha. Dette er bl.a. administrasjonskostnader til SKKB (Kirkens bymisjon) med kr pr år. Videre vil kostnader for lokaler med kr ,- ikke være sammenlignbare med kommunal drift og Kirkens Bymisjon s drift. Dette er bl.a. kostnader til lokaler med utgifter til husleie som oppgis med kr ,- pr år. Kirkens Bymisjon betaler i leie for hele bygget kr ,- til Bodø kommune v/eiendomskontoret. Husleie fra beboerne er inntekstført med kr ,-. Side 5

6 3) Økte kostnader stipulert ved kjøp av tjenester ved ekstern drift. I tillegg til utgifter som er i dagens V.T. 14 vil ekstern drift ha utgifter til kommunale avgifter, renovasjon, strøm og div. driftsutgifter som ikke er med i budsjett for drift av V.T Tilbud/kommentarer fra Kirkens Bymisjon som ikke var tatt med i avtalegrunnlaget. Det ble avtalt at eventuell andre tilbud/tjenester enn det som er beskrevet i avtalen kan gis, men med oppgitt pris for det enkelte tilbud. Følgende punkter ønsker Kirkens bymisjon endret (kursiv) og med administrasjonens kommentarer: Forside: avtalen gjelder leie av Bodø kommunes eiendom. Denne avtalen gjelder drift av bo- og rehabiliteringstilbud til personer som er under LAR- behandling. Det er inngått egen avtale med Bodø kommune vedr. leie av J49, datert (vedlegg 4). Pkt 5.2. Tillegg til tekst: Kommunen garanterer for husleie inntil 10 hybler. Med en husleieinntekt på kr ,- og en husleiebetaling til Bodø kommune for leie av J49 på kr ,-, vil et belegg på 78% være tilstrekkelig til å dekke Kirkens Bymisjons utgifter til husleie. (Se for øvrig pkt 2 over). Pkt 7.2. Utgifter til nødvendig forefallent innvendig vedlikehold, dekkes over virksomhetens budsjett. Kirkens Bymisjon s ansvar for vedlikehold er i hht inngåtte leieavtale mellom Bodø kommune v/eiendomskontoret og Kirkens Bymisjon, viser til pkt 7.2. i avtalen og til e-post datert vedr vedlikeholdsansvaret for leietaker (vedlegg 5). Møblering av hyblene inngår i driftsavtalen og pristilbudet for dette kr ,- pr år. Tillegg til pkt 9.4. Bodø kommune aksepterer et økonomisk ansvar for framtidige pensjonsforpliktelser i forhold til SKBB (Stiftelsen Kirkens bymisjon Bodø) og den driftsavtalen som er inngått med J49. Ansvaret utløses dersom driftsavtalene opphører og omfatter kun de kostnader som direkte kan henføres til aktivitet bestilt av og utført på vegne av Bodø kommune. Kirkens bymisjon har arbeidsgiveransvaret og dette er beskrevet i pkt 10.1og 10.5 i avtalen og er videreført fra tidligere avtaler vedr. av drift av J49. Og ut fra dette overtar ikke kommunen et økonomisk ansvar for framtidige pensjonsforpliktelser Rammetilskudd som indeksreguleres pr 1. Januar, hvert år, dog slik at lønnsutgifter reguleres i henhold til pkt Viser til pkt 12.3 i avtalen; Godkjenning av budsjett skjer av Bodø bystyret under kommunens budsjettbehandling i desember hvert år. Beløpet overføres kvartalsvis. Driftsutgifter reguleres i samsvar med konsumprisindeksen (kpi). Videre til pkt 12.4 i avtalen; Lønnsutgifter reguleres i samsvar med de lønnsendringer som er gjennomført som resultat av forhandlinger mellom arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene. Denne regulering kompenseres som et tillegg i kommunens tertialrapportering. Pkt Med bakgrunn i langvarig samarbeidsforhold, varsles en eventuell oppsigelse av avtalen med en frist på 12 måneder Viser til pkt i avtalen. Avtalen gjelder fra til og med har en gjensidig oppsigelsesfrist på 12 mnd fra dato. Avtalen opphører uten forutgående varsel. Side 6

7 4. Konklusjon og anbefaling Det er vurdert alternative løsninger for videre drift av J49. Dette er: 1. Avslå tilbudet fra Kirkens Bymisjon med en avviklingsperiode på 6 måneder for å vurdere alternative muligheter. 2. Forhandle med Kirkens Bymisjon om redusert pristilbud for videre drift av J49 t.o.m Kirkens bymisjon får tilbud om å drive tiltaket fram til med utgangspunkt i avtalen inngått fram til , vedtatt budsjett for 2009 på kr ,- og prisjustert i hht avtalen for Kommunal drift i regi av oppfølgningstjenesten for psykisk helse- og rus. Oppfølgningstjenesten hadde oppstart vår/høst Virksomheten har vist seg å bli en stor virksomhet med vel 300 brukere og ut fra dette har tjenesten ikke kapasitet på det nåværende tidspunkt til å utvide tjenesteområdet. Det utredes om kommunen skal overta drift av alle rusmiddeltilbud som kjøpes av frivillige organisasjoner (Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon) høsten Dette må gjøres i god tid før en eventuell lyser ut nye avtaler for drift av botilbud for rusmiddelavhengige. 5. Ny offentlig anbudsrunde for ideelle organisasjoner fram til med opsjon til forlengelse av avtalen for en ny periode. Blå Kors har meldt sin interesse for å drive et tilbud for rusmiddelavhengige. Ved at flere får gi bud vil kommunen få teste prisene i markedet. Det foreslås at Bodø kommune inngår ny driftsavtale med Kirkens bymisjon etter forhandlinger med en pris for 2009 på kr ,-. Prisregulering for 2010 skjer ut fra budsjett 2009 på kr Dette for å få utredet om botilbudene for rusmiddelavhengige skal videreføres i kommunal regi, og hvordan dette kan organiseres. Forslag til innstilling 1. Det inngås ny driftsavtale med Kirkens bymisjon om drift av Junkerveien 49 (J49) for perioden med en kostnadsramme for 2009 på kr Prisregulering i h.h.t. inngåtte avtale for 2010 går ut fra budsjett 2009 på kr Kostnad for drift av J49 utover budsjett 2009 på kr ,- søkes innarbeid i tertial 01/ Det konsekvensutredes kommunal drift og organisering av alle botilbudene for rusmiddelavhengige i løpet av høsten Dette gjelder Junkerveien 49 (Kirkens bymisjon), Prinsensgt 151, Kongensgt 16 (Frelsesarmeen) og den nye rus/psykiatriboligen som er under utredning i tidligere Bodin sykehjem. 4. Eventuell nye driftsavtaler lyses ut slik at flere tilbydere kan få gi bud på botilbudene for rusmiddelavhengige fra og med , slik at kommunen kan teste prisene i markedet. Saksbehandler: Randi Høiem Trykte vedlegg: Vedlegg: 1 Driftsavtale for Junkerveien 49 f.o.m Tilbud vedrørende drift av Junkerveien 3 Orientering ang. J49 4 Leiekontrakt Ansvar for oppfølgning av leiekontrakt J49 Svein Blix rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Side 7

8 Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / /8074 Helse- og sosialavdelingen AVTALE Denne avtalen er inngått mellom Bodø kommune v/ordfører Odd Tore Fygle Kontaktperson: Lillian Fritzon Med forretningsadresse: Postboks 319, 8001 Bodø Telefon: og Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bodø (SKBB) Daglig leder SKKB: Anne Line Diesen Med forretningsadresse: Prof. Schyttesgt 2c, 8006 Telefon SKBB Daglig leder J49: Heine Wilhelmsen Med forretningsadresse: Junkerveien 49, 8076 Bodø Telefon J49: Avtaleområde: Avtalen gjelder drift av bo- og rehabiliteringstilbud til personer som benytter legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Bygning: Lokaliteter i Junkerveien 49 Avtaleperiode: Driftavtalen gjelder fra og med t.o.m og har en gjenstdig oppsigelsesfrist med 12 måneder regnet fra dato. Opphør og oppsigelse framgår av avtalens pkt 13. Side 8

9 DRIFTSAVTALE FOR BO- OG REHABILITERINGSTILBUD I JUNKERVEIEN 49 (J49) 1. AVTALEPARTNER Bodø kommune og Stiftelsen Kirkens bymisjon i Bodø, heretter kalt SKBB, inngår følgende avtale om drift av botilbud i Junkerveiene 49, heretter kalt J49. Denne avtalen erstatter tidligere inngåtte avtaler om drift i J49 for brukere på legemiddelassistert rehabilitering (LAR-brukere). 2. MÅL 2.1 Hovedmålet for botilbud i J49 er at beboere, som er på legemiddelassistert rehabilitering (LAR-brukere), skal ha et godt og verdig botilbud og gjennom oppholdet dyktiggjøres og motiveres for å flytte i egen leilighet. 2.2 Målet er å gi beboerne ferdigheter til å flytte i egen selvstendig bolig etter 3 år. 2.3 Botilbudet skal ikke være et permantent botilbud, men tildeles som en kommunal gjennomgangsbolig med maksimal botid på 3 år. 3. TILTAK/SATSNINGSOMRÅDE 3.1 Bo-og rehabiliteringstilbud for 10 LAR-brukere av begge kjønn, psykiske diagnoser kan påregnes av varierende grad. Men botiltaket er ikke beregnet for personer som har behov for en til en oppfølgning. 3.2 I botiltaket skal følgende oppfølgning gis til den enkelte beboer/leietaker: Inntakssamtaler med høy grad av brukermedvirkning og måldefinering hvor følgende punkter skal vektlegges: personlige behov, botrening, sosial fungering, egen økonomi, rusmestring primærkontakt med ansvar for den enkelte beboer botilbud med oppfølgning for hverdagsmestring/ dagliglivets ferdigheter d.v.s med hjelp og opplæring til hushold/hygiene, kosthold, møte til avtaler, ta kontakt med offentlige kontorer, leger, tannleger, betale husleie og andre utgifter m.m søkes inn i etablerte arbeids-/aktivitetstiltak sosialt nettverk med venner og familie etablerte fritidsaktiviteter vektlegging av kontinuitet under oppholdet, herunder bistå ved overgang til egen bolig/hjelp til utflytting etter endt botid i J49 4. ANTALL PLASSER 4.1 J49 har 10 plasser leietakere skal dele kjøkken og bad, 6 leietakere får disponere 2 rom, der 2 og 2 beboere deler kjøkken og bad. 4.3 Husleie for 1 rom hvor 4 deler kjøkken og bad er pr mnd kr. Husleie for 1 rom hvor 2 deler kjøkken og bad er pr mnd kr. 4.4 Målet er 100% belegg. Dette innebærer at kapasiteten til enhver tid er fullt utnyttet innenfor det som er praktisk mulig. 2 av 7 Side 9

10 5. TILDELING AV BOLIG OG OPPHØR AV LEIEAVTALE 5.1 Bodø kommune v/tildelingskontoret tildeler bolig i J SKBB er utleier av hyblene i J49 og har ansvar for inngåelse av husleiekontrakt med den enkelte leietaker. 5.3 Bodø kommune v/tildelingskontoret kan fatte vedtak om oppfølgningsavtale i tillegg til husleieavtalen etter husleielovens 11.1 eller Standard husleiekontraktene skal utarbeides i samarbeid med Bodø kommune og godkjennes av Bodø kommune v/kommunaldirektøren H/S-avd og eiendomskontoret. Ansvar for utarbeidelsen av husleieavtalen har SKBB. 5.5 SKBB kan utarbeide husordensregler for J49 og som skal godkjennes av Bodø kommune v/tildelingskontoret 5.6 Bodø kommune v/tildelingskontoret kan i særskilte tilfeller fatte vedtak om forlenget botid etter 3 års leieavtale. 5.7 Brudd på husleieavtalen og husordensreglene Hvis LAR-kontrakten sies opp av LAR i Nord gir dette grunnlag for oppsigelse, og hybelen må fraflyttes. Dette meldes til Bodø kommune v/tildelingskontoret som har ansvar for å skaffe ny bolig så snart som mulig. Ansvar tildelingskontoret sammen med SKBB I husleielovens 9-9 kan husleiekontrakten heves uten forutgående advarsel ved for eksempel grove trusler om vold, volds utøvelse eller grovt hærverk. Bodø kommune v/tildelingskontoret underrettes så snart som mulig, kan ev. være nærmeste virkedag Utestegning fra bolig med hjemmel i nødverge/nødrett/lovlig selvtekt, lovhjemmelen finnes i straffelovens 47 og 48. Ved vurdering av om selvtekten er lovlig må man også vurdere graden av ulempe ved å vente på en domsavgjørelse Ved brudd på husleieavtalen eller husordensreglene av mindre alvorlig karakter (enn grove trusler om vold, volds utøvelse og lignende) skal det gis: Muntlig advarsel. Bodø kommune v/tildelingskontoret skal underrettes. Skriftlig advarsel. Bodø kommune ved tildelingskontoret skal være orientert i forkant og ev. være tilstede i møte med aktuell beboer. Utkastelse. Bodø kommune v/tildelingskontoret underrettes så snart som mulig, kan ev. være nærmeste virkedag. 5.8 SKBB har ved bortvisning fra boligen for kortere tid et felles ansvar sammen med Bodø kommune v/tildelingskontoret for å se til at beboeren får et akseptabelt botilbud i etterkant av bortvisningen, jfr evt. husordensregler eller oppfølgningsavtale. 5.9 Alle brudd på reglene i botilbudet i J49 blir innmeldt til ansvarsgruppen. Ansvar SKBB SKBB har ansvar for å ivareta alle beboernes rettssikkerhet i henhold til enhver tid gjeldene lovverk. 5.11Arbeidsgiver (SKBB) har ansvar for å kartlegge risikoen for grove trusler om vold, volds utøvelse og lignende, å lage en plan for forebygging av voldshandlinger. Rutiner for å forebygge vold og redusere ettervirkningen, skal være en del av det systematiske HMSarbeidet på arbeidsplassen. (Se Arbeidsmiljøloven 4-3 krav til det psykososiale arbeidsmiljøet). Jfr. pkt 11 3 av 7 Side 10

11 6. RAPPORTERING 6.1 SKBB har ansvar for å rapportere til Bodø kommune v/tildelingskontoret følgende punkter: Månedlig: status beboerliste status husleiebetalinger, evt. restanser En gang pr år: status funksjonsnivået for hver enkelt beboer om utviklingen er postitiv, stabilisering eller stagnasjon Ved endring av funksjonsnivå Ved store endringer i beboers funksjonsnivå gis øyeblikkelig melding til Bodø kommune v/tildelingskontoret Et halvt år før husleieavtalen utløper (jfr husleieavtalens sluttdato for den enkelte leietaker) melding til tildelingskontoret for vurdering og planlegging av nytt botilbud Ved utflytting: Ved utflytting skal det sendes sluttrapport som bl.a. inneholder en vurdering av måloppnåelse og en anbefaling om tiltak etter utflytting/utskrivning for den enkelte leietaker. 6.2 Rapportering til kommunaldirektøren H/S-avd Økonomirapportering hvert kvartal Revidert regnskap oversendes en gang pr år. Frist 30 april. 6.3 Brudd på rapportering Brudd på rapportering vil medføre reduksjon av avtalt driftstilskudd eller stopp i utbetaling av driftstilskuddet. 7. EIENDOMSFORHOLD 7.1 J49 (bygningen) eies av Bodø kommune. Leieavtale med Bodø kommune v/eiendomskontoret for J49 vedlegges driftsavtalen. 7.2 Vedlikehold i h.h.t. inngåtte leieavtale mellom Bodø Kommune og SKBB for bygningen dekkes over Bodø kommunes budsjett for planlagt og forfallende vedlikehold. 7.3 Vedlikehold ved hærverk dekkes av beboer, deretter av evt. depositumgaranti og som siste mulighet sak for Klient- og klagenemnda. 7.4 Utvidelser, ombygging og oppussing skal være forelagt Helse- og sosialavdelingen v/kommunaldirektøren som vurderer behovet før evt. avtale inngås med eiendomskontoret. Gjennomføring og finansiering skjer etter nærmere avtale. 7.5 Møblering av hyblene inngår i driftavtalen. 4 av 7 Side 11

12 8. SAMARBEIDSFORHOLD 8.1 Systemnivå: Alle avtaler, rapportering og oppfølgning skal være på systemnivå, d.v.s mellom ledelsen i SKBB og Bodø kommune ved kommunaldirektøren eller tildelingskontoret. Det vises til det enkelt punkt i driftsavtalen hvor dette er angitt Det gjennomføres 2 årlige møter på ledernivå mellom partene. I dette forumet møter kommunaldirektør Helse- og sosialavdelingen, leder SKBB, leder tildelingskontoret, dagligleder J49 og i tillegg kan partene ta med aktuell medarbeidere i møtene. 8.2 Individnivå: Det skal foreligge tiltaksplan (LAR) evt. individuell plan for alle som flytter inn på J49. Ansvar for dette har Bodø kommune v/tildelingskontoret. Planen må være godkjent av LAR i Nord Det skal være opprettet ansvarsgruppe for hver enkelt leietaker i J49. Ansvar for opprettelse av ansvarsgruppa har Bodø kommune v/tildelingskontoret. J49 skal være representert med en representant i ansvarsgruppa og denne kan ev. være koordinator. Ansvarsgruppa v/koordinator rapporterer til daglig leder J49 og tildelingskontoret. Det er den oppnevnte koordinatoren i ansvarsgruppa som innkaller til møte i ansvarsgruppa. 9. STYRET 9.1 SKBB s styre skal påse at driften av J49 til enhver tid drives etter gjeldende lover, forskrifter, regler og retningslinjer og i samsvar med bestemmelsene i den avtale og innefor rammen av godkjent pristilbud/budsjett. 9.2 SKBB rapporterer hvordan brukermedvirkning ivaretas. 10. PERSONALET 10.1 SKBB har arbeidsgiveransvar for personalet Bemanningsplan forelegges Bodø kommune for godkjenning De ansatte følger lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i tariffavtale mellom arbeidsgiverorganisasjonene og den enkelte arbeidstakerorganisasjon Lederlønn fastsettes av virksomheten. Lønnsnivået skal ikke overstige kommunalt lønnsnivå for tilsvarende stilling SKBB har pensjonsordning for ansatte. 11. KOMPETANSE 11.1 SKBB har ansvar for at personalet har tilstrekkelig kompetanse for å ivareta de oppgavene som pålegges. SKBB skal se til at lederen i J49 innehar nødvendig minimumskompetanse i samsvar med lov og forskrifter Virksomheten skal inviteres til relevante tema-/fag-/kompetansedager innenfor rusfeltet, og informeres om eksterne kurs, fagdager m.m. Ansvaret har tildelingskontoret og oppfølgningstjenesten for psykiske helse- og rus. 5 av 7 Side 12

13 12. ØKONOMI 12.1 Budsjett utarbeides som en del av pristilbudet som gis til Bodø kommune. Budsjett for J49 godkjennes av SKBB og Bodø kommune v/bystyret Forslag til neste års budsjett oversendes fra SKBB til kommunaldirektøren Helse- og sosialavdelingen innen 15. september Godkjenning av budsjett skjer ved Bodø bystyre under kommunens budsjettbehandling i desember hvert år. Beløpet overføres etter nærmere avtale kvartalsvis. Driftsutgifter i budsjettet reguleres i samsvar med konsumprisindeksen (kpi) Lønnsutgifter reguleres i samsvar med de lønnsendringer som er gjennomført som resultat av forhandlinger mellom arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene denne regulering kompenseres som ett tillegg i kommunens tertialrapportering Ansvarlig for driftsoverskudd/underskudd er SKBB 12.6 Dersom avtalefrist oversittes svarer kommunen morarenter iht forsinkelsesrenteloven, nr Pristilbud for drift av J Fast pris (rammetilskudd) basert på 10 LAR-brukere, pr mnd kr Fast pris og med tillegg av stykkpris for antall beboere, pr mnd kr Pris pr beboer (stykkpris) basert på 10 LAR-brukere pr mnd kr Endring av drift (antall beboere) gir rett til nye forhandlinger Pristilbud/budsjett dekker: Tiltak/satsingsområde for 10 LAR-brukere, jfr pkt Personalkostnader, inkludert feriepenger, pensjon, forsikring, arbeidsgiveravgift m.m Inventar og utstyr Forsikring, strømutgifter m.m Andre driftsutgifter Leietakers (SKBB) vedlikeholdsplikt i hht leieavtalen for J OPPHØR OG OPPSIGELSE 13.1 Avtalen gjelder fra til og med har en gjensidig oppsigelsesfrist på 12 mnd regnet fra dato. Avtalen opphører uten forutgående varsel Dersom en av avtalepartnere gjør seg skyldig i vesentlig mislighold av sine forpliktelser etter den kontrakten kan avtalen heves. Før heving kan skje må den part som hevder mislighold skriftlig varsle den annen part om hvilke forhold som påberopes som mislighold av avtalen. Og at avtalen vil bli sagt opp med øyeblikkelig virkning dersom forholdet ikke er brakt i orden innen en frist på 3 måneder regnet fra når mottaker mottok varselet. 14. TVISTER 14.1 I tilfelle uenighet mellom partene om avtalens bestemmelser skal tvisten fortrinnsvis søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke dette frem skal tvisten løses ved voldgift etter bestemmelser i lov av 14. mai 2004, nr 25. Hver av partene oppnevner ett medlem og disse oppnevner i felleskap en tredjemann som formann. Oppnås ikke enighet om formann oppnevnes den av Salten tingrett. For Bodø kommune: Bodø, den 2009 For Kirkens bymisjon: Bodø, den Odd Tore Fygle, ordfører. 6 av 7 Side 13

14 7 av 7 Side 14

15 2Z 3, ^_"C5 t^,c_` _ilc.l Bodø, e511^ Tilbud vedrørende drift av Junkerveien 49 ^tssul qogu^i.^,, :KIRKENS BYMISJON Vedlagt følger tilbud vedrørende drift av Junkerveien 49.inkludert budsjettforslag for i henhold til forslag til Driftsavtale fra Bodø Kommune. Kommentarer og forslag til endringer følger på eget ark. POSTADRESSE: Pastboli's Bodø KOWTDRA6Ø.., PruE Schyttss gt 2c...,:Tlf.: 75' ^ i E.posr: BANKGIRO GAVER : POSTGØGAVER. 0826' Side 15

16 Tilbud til Bodø kommune, vedrørende drift av av Junkerveien 49, J49-bo og rehabiliteringstilbud. Prisene gjelder for Pris oppgis i flg avtaleutkastets punkter og er basert på brukere som deltar i legemiddelassistert rehabilitering. Fast pris ( rammetilskudd ) basert på 10 beboere. Pris pr. mnd. kr ,- Pris pr. beboer, basert på 10 beboere. Pris pr. mnd. kr ,- Pris pr. beboer pr. døgn, basert på 10 beboere: kr ,- Stykkpris pr. beboer,- ut over 10 beboere. Pris pr. mnd kr ,- Disse prisene er basert ut fra vedlagte budsjettforslag. Husleien har ikke vært regulert siden Denne reguleres til: Enkelthybel pr. mnd kr. 3200,- (4 stk ) Dobbelhybel pr. mnd. kr. 3600,- (6 stk) Forefallende vedlikehold av hyblene, (sparkling, maling) ligger inne i budsjettert rammetilskudd med kr ,- pr. år. KIRKENS BYMI SJON I RODO Boks t5c ia Tl f. 7.r`.rr..ā, ^c.. _ Side 16

17 Budsjett 2009 for J49 - bo og rehabiliteringsenhet. Konto Tekst Sum: 5000 Lønninger 5011 Ekstrahjelp 5014 Nattillegg 5015 Nattillegg 5017 T - tabell søndag 5018 Helligdagstillegg 5019 Overtid 5021 Honorarer. avg.pl 5111 Vikarer 5113 Søndagstillegg 5140 Ferielønn 5210 Telefongodtgjørelse 5400 Arbeidsgiveravgift 5420 Pensjonspremie Personalkostnader: , Husleie 6310 Leie av utstyr/ leasing av kopimaskin 6320 Kommunale avgifter 6340 Strøm 6341 Brensel og fyringsolje 6360 Renhold 6361 Rengjøringsmidler 6370 Renovasjon 6375 Snørydding Beboerbibliotek Kostnader lokaler: , , , , , , , , , , ,- ^,'P+:!^^.I ^i 1 RC}^^ lcfr11er!5 f1o4:^ 792 n^ _ 4... æ? -.J.:,r ^ Side 17

18 6500 Inventar , Tekn, el utstyr , Kjøkkenutstyr , Håndverktøy 4 389, Fagbibliotek 3 396, Div utstyr 5 486, Medisiner, med. Forbruksvarer 2 612, Papir og plast 4 663, Diverse andre forbruksvarer , Mat , Tekstiler , Velferdstiltak beboere 27431, Fjernsynslisenser 5 486, Diverse beboerutgifter 5 486, Fritids hobbyutstyr ,- Inventar, verktøy, driftsmidler: , Vedlikehold teknisk anlegg , Vedlikehold inventar , Vedlikehold hybler , Vedlikehold kontormaskiner , Vedlikehold teknisk elektrisk anlegg 27431, Øvrig vedlikehold 16458,- Reparasjon vedlikehold: , Trykksaker / brosjyremateriell 5 250,- Fremmede tjenester: 5 250, Kontorrekvisita , Studietur/ seminar/ møter/hospitering , Administrasjonskostnader SKBB , Bank/ kortgebyr 3 292,- Kontorrekvisita: , Telefon , Abbonement aviser / tidsskrifter 6 000, Porto 4000,- Telefon/ porto 65000,- KIRKENS h,1ct1:c.3vs ;`)i`e I 4../^L)G'J Side 18

19 7015 Reisekostnader/ diett ,- Kostnad transportmidler I diett 16000, Bilgodtgjørelse , Reisekostnader, ikke oppgavepliktig ,- Bilgodtgjørelse I reisekostnader : , Kontingent APO 7 700, Kontingent fagrådet innen rusomsorgen 6 774,- Kontingenter : , Innboforsikring 6 000,- Forsikringer: 6000,- Utgifter budsjett: Lønnskostnader ,- Driftsutgifter: ,- Lønnskostnader/ driftsutgifter: ,- Inntekter budsjett Husleie (10 beboere) ,- Driftstilskudd Bodø kommune ,- Leieinntekter I driftstilskudd: ,- W;IP^^IK`r=NS ic's^s. I 30Df^J Side 19

20 Kommentarer: Vi ønsker flg. Punkter endret: Forside: Avtalen gjelder leie av Bodø kommunes eiendom... Pkt. 5.2 Tillegg til tekst: Kommunen garanterer for husleie inntil 10 hybler. Pkt erstattes med: Utgifter til nødvendig forefallent innvendig vedlikehold, dekkes over virksomhetens budsjett. Tillegg til pkt 9.4 Bodø kommune aksepterer et økonomisk ansvar for fremtidige pensjonsforpliktelser i forhold til SKBB og den driftsavtalen som er inngått med J49. Ansvaret utløses dersom driftsavtalen opphører og omfatter kun de kostnader som direkte kan henføres til aktivitet bestilt av og utført på vegne av Bodø kommune Rammetilskudd som indeksreguleres pr. 1. Januar, hvert år, dog slik at lønnsutgifter reguleres i henhold til pkt Med bakgrunn i langvarig samarbeidsforhold, varsles en eventuell oppsigelse av avtalen med en frist på 12 måneder. Tall vedrørende driften 2008 For 2008 ble det tilbakeført til kommunen kr ,- Dette i form av Husleie: kr ,- arbeidsgiveravgift: kr ,- kommunale avgifter: kr ,- Snørydding/ plenklipp og utendørs vedlikehold av kommunal eiendom utgjorde i tillegg kr ,- Ut fra tanken om god rehabilitering, og et ønske om å få våre LAR - brukere videre, ønsker vi å opprettholde prosjektet " God morgen-god dag " Prosjektet ligger ikke inne i driftskostnader eller bemanningsplan. Vi søker helsedirektoratet om finansiering. KIRKUIv Side 20

AVTALE Denne avtalen er inngått mellom:

AVTALE Denne avtalen er inngått mellom: Dato: 15.12.2016 Løpenr.:...88676/2016 Saksnr./vår ref.:...2010/934 Helse- og omsorgsavdelingen Arkivkode:...442 AVTALE Denne avtalen er inngått mellom: Bodø kommune v/ Helse- og omsorgsavdelingen Kontaktperson:

Detaljer

Drift av botiltak innen rus/psykiatri

Drift av botiltak innen rus/psykiatri Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2010 18411/2010 2010/2683 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Råd for funksjonshemmede 27.04.2010 10/4 Ruspolitisk råd 27.04.2010

Detaljer

Driftsavtale med Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bodø

Driftsavtale med Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bodø Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.03.2011 16722/2011 2010/13428 613 Driftsavtale med Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bodø Sammendrag Viser til PS 10/46 vedr drift av

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10.

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10. Møteinnkalling Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for

Detaljer

Møteinnkalling. Orientering Sissel Hoseth og Dag-Christer Røberg vil orientere om arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Ruspolitisk råd.

Møteinnkalling. Orientering Sissel Hoseth og Dag-Christer Røberg vil orientere om arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Ruspolitisk råd. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Blåsalen Dato: 28.09.2010 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes politisk sekretariat v/vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Komite for oppvekst og kultur

Komite for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg: Komite for oppvekst og kultur Møtested: Tverlandet Samfunnshus (Ta av til høyre ved lyskrysset og til venstre mot Tverlandet kirke). Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 10:00 Forfall med

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 06.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - Saltstraumen fritidssenter Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer

Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos. Kommunenummer Kommunenavn Gårdsnummer Bruksnummer Festenummer LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 Leietaker Organisasjons-/fødselsnummer Navn og adresse Statskog SF Postboks 63 Sentrum 7801 Namsos Navn og adresse

Detaljer

Driftsavtaler med Frelsesarmeens rusomsorg Bodø vedrørende botilbud og kontaktsenter

Driftsavtaler med Frelsesarmeens rusomsorg Bodø vedrørende botilbud og kontaktsenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.03.2011 16733/2011 2010/13428 613 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 23.03.2011 Driftsavtaler med Frelsesarmeens rusomsorg

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk råd, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

Bo - og omsorgstilbud - anbudskonkurranse og videre drift

Bo - og omsorgstilbud - anbudskonkurranse og videre drift Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.03.2015 22352/2015 2014/1280 614 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 08.10.2015 Komitè for levekår 13.10.2015 Bystyret 29.10.2015

Detaljer

Driftsavtaler bo - og omsorgstilbud på kommunalt rusfelt, oppsigelse

Driftsavtaler bo - og omsorgstilbud på kommunalt rusfelt, oppsigelse Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2014 33821/2014 2014/1280 614 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 19.06.2014 14/20 Komitè for levekår 05.06.2014 Ruspolitisk

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Utvalg: Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Tverlandet lokalutvalg Møtested: Tverlandet samfunnshus, Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

bodø Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ

bodø Prosjektrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ bodø KOMMUNE Helse- og sosialavdelingen Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Bodø kommune har ca.360 kommunale gjennomgangsboliger som tildeles vanskeligstilte.

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 23.06.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/ Etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) og Bærekraftige Liv på Landås (heretter benevnt leietaker) for eiendommen: Kanonhaugen

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: rådhuset, Dato: Tidspunkt: 09:

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: rådhuset, Dato: Tidspunkt: 09: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite for helse og sosial rådhuset, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:30 09.50 Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Side 1 Saksliste Saksnr Innhold

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF, Bodø fengsel og Bodø kommune

Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF, Bodø fengsel og Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.07.2013 46786/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/30 Komitè for levekår 29.08.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget

Møteinnkalling. Godtgjøringsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Godtgjøringsutvalget Rådhuset Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: Etter møtet i organisasjonsutvalget Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.:

HUSLEIEKONTRAKT. p.nr.: 04 Nærværende kontrakt gjelder bolig som etter vedtak i styret i WayBack er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av midlertidig karakter. Denne klausuleringen innebærer at leier får færre rettigheter

Detaljer

Ekstra Møteinnkalling

Ekstra Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Ekstra Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.07.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Blåsalen Dato: 21.10.2015 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23203/2015 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/29 Bystyret 07.05.2015 15/9 Komitè for levekår 14.04.2015 15/5 Eldrerådet

Detaljer

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011

Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.05.2011 27211/2011 2011/3491 Team Bodø KF. Tertialrapport 1/2011 Sammendrag Styret for Team Bodø KF behandlet tertialrapport 1/2011 i styremøte

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Parkveien 51 - forlengelse av leieavtale

Parkveien 51 - forlengelse av leieavtale Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2015 78958/2015 2015/6641 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/160 Formannskapet 25.11.2015 15/155 Bystyret 10.12.2015 Parkveien 51 - forlengelse

Detaljer

Rusfri møteplass i Bodø kommune - prosjektbeskrivelse

Rusfri møteplass i Bodø kommune - prosjektbeskrivelse Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2012 30405/2012 2012/3629 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/12 Ruspolitisk råd 05.06.2012 12/13 Råd for funksjonshemmede 05.06.2012

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

Marianne Øien ble permittert kl 14:00 og Kjell Lutnes ledet møtet videre.

Marianne Øien ble permittert kl 14:00 og Kjell Lutnes ledet møtet videre. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Tildelingskontoret, Postgården Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 10:00 14:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tone Magnussen Medlem

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Flytting av Heidrunsenteret fra Bispegata 9D til Kongens gate 81. Arkivsaksnr.: 08/34624

Saksframlegg. Trondheim kommune. Flytting av Heidrunsenteret fra Bispegata 9D til Kongens gate 81. Arkivsaksnr.: 08/34624 Saksframlegg Flytting av Heidrunsenteret fra Bispegata 9D til Kongens gate 81. Arkivsaksnr.: 08/34624 Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering og slutter seg til rådmanns forslag om

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset, Dato: 28.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, telefon 75539005,

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE

AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE AVTALE OM TILDELING OG FORVALTNING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE I BODØ KOMMUNE Følgende avtale («Avtalen») har i dag blitt inngått mellom - Bodø kommune v/ [ordføreren] («Kommunen») Kongens gate 23,

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2.

Det skal behandles endringer i selskapsavtalen til IRIS Salten IKS, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann IKS i bystyremøte 9.2. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Thon hotel Dato: 09.02.2017 Tidspunkt: 12:00 i Bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å justere husleiesatsene for kommunale

Detaljer

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE

LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE 27.01.2015 Side 1 av 5 LEIEKONTRAKT/BRUKSAVTALE Mellom Bergen kommune v/etat for bygg og eiendom (heretter benevnt utleier) v/ Byrådsavdelingen for kultur, idrett og næring (ansvarlig for å følge opp avtalen

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite for helse og sosial Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for helse og sosial

Detaljer

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste

Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 27.04.2009. Saksliste Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.06.2009 Tidspunkt: Kl. 18:30 Innstranda Bydelsutvalg Hunstad kultursenter, Lillesalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Ruspolitisk råd Møtested: Møterom 2, 2 etasje, Bodø sosialkontor, Postgården Dato: 26.08.2008 Tidspunkt: 12:00-14:00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Janne Mari

Detaljer

Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage

Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse av festetid for feste av tomt til barnehage Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2010 24746/2010 2010/9025 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/84 Formannskapet 02.06.2010 Stiftelsen Rønvik menighetsbarnehage - forlengelse

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen. Dato: Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.09.2011 Tidspunkt: 08:00 Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat telefon 75 55 50 12,

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. LEIEKONTRAKT FOR BOLIG 1. PARTENE Utleier: Kvalsund kommune, Driftsavdelingen Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. Leietaker: Adresse: Telefon: Type bolig: Leieobjektets adresse:

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten nøye, og å ha en grundig felles gjennomgang av leiligheten ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon.

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utredningskomiteen Møtested: Kommunehuset Enger Dato: 10.03.2017 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494, som sørger

Detaljer

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus

Møteinnkalling. Tverlandet lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00. Tverlandet samfunnshus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.08.2011 Tidspunkt: 18:00 Tverlandet lokalutvalg Tverlandet samfunnshus Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Tverlandet lokalutvalg,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: Leier Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: 2

Detaljer

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Skjerstad lokalutvalg. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Kommunehuset. Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad lokalutvalg Kommunehuset. Dato: 23.5.2011 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad lokalutvalg, Gotfred Jensen,

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.02.2012 11134/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/40 Formannskapet 07.03.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.11.2012 12/662 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 14. november 2012 kl. 10.00 14.15 Møtested: Møterom 1.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: I pause under bystyrets møte Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50

Detaljer

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010

Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.10.2009 55559/2009 2009/6297 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Formannskapet 23.11.2009 Bystyret 10.12.2009 Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett

Detaljer

mellom Oslo kommune, ved Bydel Ullern (senere kalt kommunen)

mellom Oslo kommune, ved Bydel Ullern (senere kalt kommunen) AVTALE OM TILSKUDDD TIL DRIFT AV SENIORSENTER mellom Oslo kommune, ved Bydel Ullern (senere kalt kommunen) og Nasjonalforeningen for folkehelse, Oslo fylkeslag (leverandøren)og Skøyen Smestad seniorsenter,

Detaljer

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40

Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark - endring av vedtekter - klage på vedtak i sak PS 12/40 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.08.2012 50184/2012 2010/3173 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/124 Formannskapet 05.09.2012 Leiligheter for funksjonshemmede i Østre skolepark

Detaljer

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013.

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.11.2012 65984/2012 2012/7915 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/212 Formannskapet 28.11.2012 12/192 Bystyret 13.12.2012 Bodø kirkelige fellesråd.

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Søknad skal returneres forretningsfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bystyresalen på rådhuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 10:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Marianne Haagensen Øien Leder AP Rolf

Detaljer

Eventuelle avtaler om vedlikehold mv. beskrives og tidfestes, jf. avtalens punkt 6.

Eventuelle avtaler om vedlikehold mv. beskrives og tidfestes, jf. avtalens punkt 6. Returneres til: Statskog SF Elverum Postboks 174 2402 Elverum Org.nr. 974 797 194 LEIEAVTALE LANGTIDSUTLEIE HYTTE 1. AVTALENS PARTER Utleier Organisasjonsnummer 966 056 258 930 040 649 910 973 029 917

Detaljer

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3369/2013 2012/7734 A10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 30.01.2013 Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0009/02 02/01492 ENDRING AV LEIE- OG SERVICEAVTALE FOR BEBOERE I KRAGERØ SENIORSENTER - KOMMUNAL DEL FRA HØSTEN 2002

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0009/02 02/01492 ENDRING AV LEIE- OG SERVICEAVTALE FOR BEBOERE I KRAGERØ SENIORSENTER - KOMMUNAL DEL FRA HØSTEN 2002 Kragerø kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OMSORG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2002 Tid: 18.30 Ved eventuelt forfall bes De melde fra snarest til tlf. 35 98 62 26 Varamedlemmer

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.01.2017 Tidspunkt: 13:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg ORIENTERING OM EVENTUELL OVERTAKELSE AV EIENDOMSRETTEN TIL MESSEBYGGET PÅ LILLE GRÅKALLEN SAMT UTLEIE ELLER SAMBRUK MED MOT Arkivsaksnr.: 10/2743 ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Det blir møte i Godtgjøringsutvalget rett etter Organisasjonsutvalget. Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra

Det blir møte i Godtgjøringsutvalget rett etter Organisasjonsutvalget. Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: Kl. 10:00 Organisasjonsutvalget Rådhuset, Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Organisasjonsutvalget,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Formannskapssalen på rådhuset

Formannskapssalen på rådhuset Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 Komite for helse og sosial Formannskapssalen på rådhuset Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for

Detaljer

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2009 51507/2009 2009/6045 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/9 Ruspolitisk råd 29.09.2009 09/15 Komite for helse og sosial 01.10.2009

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Vertskommuneavtale. NAV Værnes

Vertskommuneavtale. NAV Værnes Vertskommuneavtale (KL s 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid) om NAV Værnes mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta Kommune og Stjørdal kommune (vertskommune) Vedtatt i: Tydal

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Husleielovens ufravikelige regler går foran avtalte

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Pålegg om opphør av bruk og retting/tilbakeføring

Pålegg om opphør av bruk og retting/tilbakeføring Byggesakskontoret Atle Brynjulfsen Postboks 4120 8089 BODØ Dato:... 30.10.2014 Saksbehandler:... Anita R. Berntsen Telefon direkte:... 75 55 53 43 Deres ref.:... Løpenr.:... 68053/2014 Saksnr./vår ref.:...

Detaljer

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2012 27058/2012 2012/3058 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/91 Formannskapet 06.06.2012 12/98 Bystyret 21.06.2012 Avtale om årlig særtilskudd

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008

Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60304/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 08/165 Bystyret 11.12.2008 Team Bodø KF. Budsjett 2009 Sammendrag

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 14.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell Lutnes Nestleder

Detaljer

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Husleieloven Jus for nyansatte Oslo 6.- 7. desember 2016 Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Hva er husleie? Avtale om bruksrett til husrom mot vederlag. Eksempler på forhold faller utenfor: avtale om

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

Ørneskaia uttalelse til strakstiltak og framtidig skjebne. Uttalelse til søknad, gjelder riving og ny bolig med garasje på landbrukseiendom 91/13

Ørneskaia uttalelse til strakstiltak og framtidig skjebne. Uttalelse til søknad, gjelder riving og ny bolig med garasje på landbrukseiendom 91/13 Møteinnkalling Saltstraumen lokalutvalg Utvalg: Møtested: Knaplund, Nærmiljøkontoret Dato: 30.03.2009 Tidspunkt: 18:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Saltstraumen lokalutvalg,

Detaljer

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Lokalutvalget Skjerstad. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lokalutvalget Skjerstad Kommunehuset, Dato: 25.5.2009 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad, telefon

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Kommunal valgnemnd Utvalg: Møtested: Thon Hotel Grupperom Dato: 08.12.2016 i bystyrets pause Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, der utleier bor i samme hus. 1 - Parter Utleier: Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause

Møteinnkalling. Kommunal valgnemnd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: I bystyrets pause Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunal valgnemnd Rådhuset Formannskapssalen Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: I bystyrets pause Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon

Detaljer

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde

Bodø Industri AS - leie av areal til parkering og parkområde Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2012 21813/2012 2010/11614 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/75 Formannskapet 02.05.2012 Bodø Industri AS - leie av areal til parkering

Detaljer

Samhandlingsprosjekt mellom Salten regionråd og kommunene i Salten om kommunalt ettervern rus og psykiatri.

Samhandlingsprosjekt mellom Salten regionråd og kommunene i Salten om kommunalt ettervern rus og psykiatri. Helse- og omsorgsavdelingen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2016 11992/2016 2016/1461 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/2 Komite for Helse, omsorg og sosial 02.03.2016 16/7 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.04.2013 28568/2013 2013/2771 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/81 Formannskapet 16.05.2013 13/72 Bystyret 20.06.2013 Midlertidig utleie av offentlig

Detaljer