Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Sosialkontoret, møterom 2.etg Dato: Tidspunkt: 12:00 15:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Sosialkontoret, møterom 2.etg Dato: 28.04.2009 Tidspunkt: 12:00 15:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Sosialkontoret, møterom 2.etg Dato: Tidspunkt: 12:00 15:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk råd, Astri Selsbakk telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Orientering rus forebygging ved Sita Grepp hos Fylkesmannen i Nordland. Kari Normann fra Rusteamet v/nordlandssykehuset er forespurt om å delta på møtet, men det er ikke avklart. Saksliste Side 1

2 Saksnr Innhold PS 09/2 Botilbud for Lar-brukere (legemiddelassistert rehabilitering) i Junkerveien 49 - driftsavtale PS 09/3 Oppnevnelse av brukerrepresentant til forsterket botilbud for mennesker med rus- /psykiatriproblemer Bodø, 21. april 2009 Jostein Jakobsen Leder Astri Selsbakk sekretær Side 2

3 Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 09/2 Ruspolitisk råd /48 Formannskapet Bystyret Botilbud for Lar-brukere (legemiddelassistert rehabilitering) i Junkerveien 49 - driftsavtale 1. Sammendrag Bodø kommune har kjøpt botilbud/oppfølgningstjenester i Junkerveiene 49 (J49) hos Kirkens Bymisjon fra 1997 for ulike grupper av rusmiddelavhengige hjemmehørende i Bodø kommune. Fra ble tiltaket endret til å være et botilbud for 16 personer på legemiddelassistert rehabilitering (LAR-brukere). Tiltaket har vært evaluert, PS-sak 08/159 av , hvor bystyret fattet følgende vedtak: 1. Bodø kommune skal fortsatt ha et tilbud til LAR-brukere med oppfølgningsbehov. 2. Det varsles oppsigelse av dagens avtale med Kirkens bymisjon fra Det startes forhandlinger med Kirkens bymisjon med sikte på ny driftsavtale for J49 fra til Det vurderes alternative drifts- og finansieringsmåter i det videre arbeidet. Det har vært ført forhandlinger med Kirkens Bymisjon hvor det har fremkommet ulike oppfatninger mellom Kirkens Bymisjon og Bodø kommune om hvordan botilbudet skal drives og hvilke oppgaver som skal utføres i J49. Det siste møtet var Frist til å levere tilbud om drift var kl Det ble avtalt at eventuelle andre tilbud/tjenester enn det som er beskrevet i avtalen kan gis, men med oppgitt pris for det enkelte tilbud. Tilbud fra Kirkens Bymisjon ble mottatt , og det har etter dette vært ført videre forhandlinger om prisen med Kirkens Bymisjon. Siste møte var , og det er dette som er lagt til grunn for den videre behandling av tilbudet. I denne saken foreslås det at Kirkens bymisjon får forlenget driftsavtalen fram til Saksopplysninger Bodø kommune ved Helse- og sosialavdelingen har i samarbeid med Kirkens Bymisjon og en brukerrepresentant utarbeidet en avtale for videre drift (vedlegg 1) for et botilbud for 10 LARbrukere i J49. Det ble avtalt at alternative tjenestetilbud som Kirkens Bymisjon ønsket å gi for drift av J49 ble spesifisert med oppgitt pris for det enkelte tilbud. Fra forhandlingsmøtet, , og påfølgende møter har også innkjøpssjefen i Bodø kommune vært tilstede for å bistå i forhandlingene. Pristilbud fra Kirkens Bymisjon ble mottatt i underskrevet stand den (vedlegg 2). Det har i ettertid vært forhandlinger med Kirkens Bymisjon for mulig reduksjon av pristilbudet. Dette har ført fram til følgende tilbud fra Kirkens Bymisjon basert på følgende kostnader: Side 3

4 Driftsavtale, PS-sak 07/87, inngått for perioden t.o.m , pluss 1 måneds forlengelse, prisjustert med 3,3% kr ,- Pris i h.h.t. budsjett 2009 for 8 mnd ( ) kr ,- Sum kostnader 2009 kr ,- Budsjett 2009 for drift av J49 kr ,- Ikke dekning budsjett 2009 kr ,- Kommunaldirektøren for Helse og sosialavdelingen har avtalt at Kirkens Bymisjon kunne få drive fram til på en midlertidig avtale. Forutsetningen var at pristilbud skulle være mottatt Bodø kommune , slik at det kunne fremmes sak til H/S-komiteen og formannskapet h.h.v 18. og 19. mars. Underskrevet pristilbud ble mottatt av Bodø kommune Vedtatt budsjett 2009 for drift av J49 er kr ,-. Dette framkommer ut fra følgende forutsetninger: driftsbudsjett 2008 kr ,-, og notat, datert , fra J49 til H/S-komiteen ang mulig reduksjon av driftskostnader med kr ,- (vedlegg 3). De to ovenfor nevnte beløp er lagt til grunn for vedtatt budsjett 2009 for drift J49, som er prisjustert med 3,3%. Kirkens Bymisjons tilbud for drift av J49 i 2009 og manglende finansiering: Totale kostnader; lønn/driftsutgifter/husleieinntekter i flg. pristilbudet mottatt er kr ,- Herav husleieinntekter fra beboerne - kr ,- Behov for kommunalt driftstilskudd kr ,- Vedtatt budsjett 2009 for drift J49 kr ,- Manglende finansiering drift J49, 2009 i h.h.t. pristibudet fra Kirkens bymisjon og vedtatt budsjett 2009 kr ,- Etter forhandlinger på pris, , har Kirkens bymisjon redusert prisen for det kommunale driftstilskuddet for 2009 til kr ,- Vedtatt budsjett 2009 for drift J49 kr ,- Manglende finansiering drift J49, 2009 i h.h.t. pristibudet fra Kirkens bymisjon og vedtatt budsjett 2009 kr ,- 3. Vurderinger 3.1 Sammenligning pr plass pr år med andre botilbud med heldøgns tjenester i bolig/sykehjem: J 49 pristilbud pr plass, driftstilskudd 10 plasser 2009 kr ,- + leieinntekter 10 hybler kr ,-, sum kostnader pr plass kr ,- J49, pristilbud av , kommunale kostnader for 10 plasser kr leieinntekter 10 hybler kr ,- kr ,- Sykehjemsplasser, gjennomsnitt 310 plasser, budsjett 2009 kr ,- Vebjørn Tandbergsvei 14 (V.T.14) botilbud 18 personer med psykiske lidelser, budsjett 2009, pr plass kr ,- Frelsesarmeen med: Kongensgt 16 (10 hybler+3 kartleggingsplasser +2 akutt/natthjemsplasser, Prinsensgt 151-Kvinnehuset (8 leiligheter +1krisepl) kr ,- Blå Kors, botilbud i Ålesund for aktive rusmisbrukere pris pr plass: 14 hybelleiligheter og Natthjem med 5 plasser, rammetilskudd 5,5 mill kr ,- Side 4

5 De forskjellige botiltakene er ikke helt sammenlignbare med hverandre, men gir grunn for drøftelser. Botiltak med flere plasser vil gi billigere drift, da enkelte personal- og driftskostnader vil kunne deles på flere beboere, og kostnadene økes ikke i samsvar med økt antall beboere. Selv med denne forutsetning synes kostnader for å drift av J49 å være meget høye sammenlignet med de målgruppene som er mest sammenlignbare. Sykehjemmene er det tjenestetilbudet som har behov for det høyeste nivå på kompetanse og bemanning også dette tiltaket har en gjennomsnittspris som er lavere enn tilbudet for drift av J Sammenligning mellom V.T.14 og J49 Vebjørn Tandbergsvei 14 (V.T. 14) vil være det kommunale botilbudet som er mest sammenlignbart med drift av botilbudet i J49. V.T.14 er et botilbud for 18 leietakere/beboere med psykiske lidelser. I J49 skal det bo 10 personer som er på Legemiddelassistert rehabilitering (Lar-brukere), psykiske diagnoser kan påregnes av varierende grad. I begge botilbudene er det bemanning 24 timer i døgnet alle ukedager. Sammenligning av kostnader for bemanning og drift mellom disse to tiltak viser at en kommunal drift vil kunne ha en lavere totalkostnad: J49 V.T.14 Bemanning (pr ) Kostnader Bemanning Kostnader Tilbud mottatt : 1 leder 1 nestl./led miljø.terap Dagvakt: 2 pers. miløterapeut-/arb 1) Aftenvakt: 2 pers. miljøterapeut/-arb Natt: 1 våken+1 hvilende kr ,- 1 fagkoordinator Dagvakt: 2 pers. miljøterapeut/-arb Aftenvakt: 2 pers. miljøterapeut/-arb Natt: 1 hvilende kr Natt:1 våken kr ,- Sum personalkostnader 1) kr ,- Sum personalkostnader 1) kr ,- Driftskostnader 2) kr ,- Driftskostnader V.T.14, budsj.2009 kr ,- Totale kostnader bemanning/drift/inntekt kr ,- Totale kostnader bemanning/drift kr ,- (Alle driftsutgifter er inkl. i driftskostnadene ovenfor.) Økte tilleggskostnader for V.T.14 v/ekstern drift 3) Kommunale avgifter Lokaler: Strøm, renhold, renovasjon m.m. Div. driftsutgifter og vedlikehold i h.h.t. leiekontrakt J49 Vedlikehold hybler kr ,- kr kr ,- kr ,- Justerte kostnader (av drift V.T.14) kr ,- Totale kostnader bemanning/drift/inntekt kr ,- Herav kommunalt driftstilskudd kr ,- Tilbud av , komm. driftstilsk. kr ,- Leieinntekter husleie beboere kr ,- Totale kostnader bemanning/drift/inntekt kr ,- 1) Personalkostnader: I e-post av oppgir Kirkens bymisjon Ut fra forutsetning i evt. ny driftsavtale med Bodø kommune pr , vil bemanningen reduseres med 1 miljøterapeut, 100%. I pristilbudet er personalkostnadene redusert med en miljøterapeutstilling. For å ivareta sikkerhet for beboere og ansatte må bemanningen som er i dagens V.T. 14 styrkes med en våken nattevakt. Med lik bemanningsfaktor vil Bodø kommune ha personalkostnader som er kr ,- høyere en Kirkens Bymisjon. Det er ikke sett på kompetansesammensetningen i de to alternativene. 2) Driftskostnader: Kirkens Bymisjon vil ha driftskostnader som en kommunal drift ikke vil ha. Dette er bl.a. administrasjonskostnader til SKKB (Kirkens bymisjon) med kr pr år. Videre vil kostnader for lokaler med kr ,- ikke være sammenlignbare med kommunal drift og Kirkens Bymisjon s drift. Dette er bl.a. kostnader til lokaler med utgifter til husleie som oppgis med kr ,- pr år. Kirkens Bymisjon betaler i leie for hele bygget kr ,- til Bodø kommune v/eiendomskontoret. Husleie fra beboerne er inntekstført med kr ,-. Side 5

6 3) Økte kostnader stipulert ved kjøp av tjenester ved ekstern drift. I tillegg til utgifter som er i dagens V.T. 14 vil ekstern drift ha utgifter til kommunale avgifter, renovasjon, strøm og div. driftsutgifter som ikke er med i budsjett for drift av V.T Tilbud/kommentarer fra Kirkens Bymisjon som ikke var tatt med i avtalegrunnlaget. Det ble avtalt at eventuell andre tilbud/tjenester enn det som er beskrevet i avtalen kan gis, men med oppgitt pris for det enkelte tilbud. Følgende punkter ønsker Kirkens bymisjon endret (kursiv) og med administrasjonens kommentarer: Forside: avtalen gjelder leie av Bodø kommunes eiendom. Denne avtalen gjelder drift av bo- og rehabiliteringstilbud til personer som er under LAR- behandling. Det er inngått egen avtale med Bodø kommune vedr. leie av J49, datert (vedlegg 4). Pkt 5.2. Tillegg til tekst: Kommunen garanterer for husleie inntil 10 hybler. Med en husleieinntekt på kr ,- og en husleiebetaling til Bodø kommune for leie av J49 på kr ,-, vil et belegg på 78% være tilstrekkelig til å dekke Kirkens Bymisjons utgifter til husleie. (Se for øvrig pkt 2 over). Pkt 7.2. Utgifter til nødvendig forefallent innvendig vedlikehold, dekkes over virksomhetens budsjett. Kirkens Bymisjon s ansvar for vedlikehold er i hht inngåtte leieavtale mellom Bodø kommune v/eiendomskontoret og Kirkens Bymisjon, viser til pkt 7.2. i avtalen og til e-post datert vedr vedlikeholdsansvaret for leietaker (vedlegg 5). Møblering av hyblene inngår i driftsavtalen og pristilbudet for dette kr ,- pr år. Tillegg til pkt 9.4. Bodø kommune aksepterer et økonomisk ansvar for framtidige pensjonsforpliktelser i forhold til SKBB (Stiftelsen Kirkens bymisjon Bodø) og den driftsavtalen som er inngått med J49. Ansvaret utløses dersom driftsavtalene opphører og omfatter kun de kostnader som direkte kan henføres til aktivitet bestilt av og utført på vegne av Bodø kommune. Kirkens bymisjon har arbeidsgiveransvaret og dette er beskrevet i pkt 10.1og 10.5 i avtalen og er videreført fra tidligere avtaler vedr. av drift av J49. Og ut fra dette overtar ikke kommunen et økonomisk ansvar for framtidige pensjonsforpliktelser Rammetilskudd som indeksreguleres pr 1. Januar, hvert år, dog slik at lønnsutgifter reguleres i henhold til pkt Viser til pkt 12.3 i avtalen; Godkjenning av budsjett skjer av Bodø bystyret under kommunens budsjettbehandling i desember hvert år. Beløpet overføres kvartalsvis. Driftsutgifter reguleres i samsvar med konsumprisindeksen (kpi). Videre til pkt 12.4 i avtalen; Lønnsutgifter reguleres i samsvar med de lønnsendringer som er gjennomført som resultat av forhandlinger mellom arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene. Denne regulering kompenseres som et tillegg i kommunens tertialrapportering. Pkt Med bakgrunn i langvarig samarbeidsforhold, varsles en eventuell oppsigelse av avtalen med en frist på 12 måneder Viser til pkt i avtalen. Avtalen gjelder fra til og med har en gjensidig oppsigelsesfrist på 12 mnd fra dato. Avtalen opphører uten forutgående varsel. Side 6

7 4. Konklusjon og anbefaling Det er vurdert alternative løsninger for videre drift av J49. Dette er: 1. Avslå tilbudet fra Kirkens Bymisjon med en avviklingsperiode på 6 måneder for å vurdere alternative muligheter. 2. Forhandle med Kirkens Bymisjon om redusert pristilbud for videre drift av J49 t.o.m Kirkens bymisjon får tilbud om å drive tiltaket fram til med utgangspunkt i avtalen inngått fram til , vedtatt budsjett for 2009 på kr ,- og prisjustert i hht avtalen for Kommunal drift i regi av oppfølgningstjenesten for psykisk helse- og rus. Oppfølgningstjenesten hadde oppstart vår/høst Virksomheten har vist seg å bli en stor virksomhet med vel 300 brukere og ut fra dette har tjenesten ikke kapasitet på det nåværende tidspunkt til å utvide tjenesteområdet. Det utredes om kommunen skal overta drift av alle rusmiddeltilbud som kjøpes av frivillige organisasjoner (Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon) høsten Dette må gjøres i god tid før en eventuell lyser ut nye avtaler for drift av botilbud for rusmiddelavhengige. 5. Ny offentlig anbudsrunde for ideelle organisasjoner fram til med opsjon til forlengelse av avtalen for en ny periode. Blå Kors har meldt sin interesse for å drive et tilbud for rusmiddelavhengige. Ved at flere får gi bud vil kommunen få teste prisene i markedet. Det foreslås at Bodø kommune inngår ny driftsavtale med Kirkens bymisjon etter forhandlinger med en pris for 2009 på kr ,-. Prisregulering for 2010 skjer ut fra budsjett 2009 på kr Dette for å få utredet om botilbudene for rusmiddelavhengige skal videreføres i kommunal regi, og hvordan dette kan organiseres. Forslag til innstilling 1. Det inngås ny driftsavtale med Kirkens bymisjon om drift av Junkerveien 49 (J49) for perioden med en kostnadsramme for 2009 på kr Prisregulering i h.h.t. inngåtte avtale for 2010 går ut fra budsjett 2009 på kr Kostnad for drift av J49 utover budsjett 2009 på kr ,- søkes innarbeid i tertial 01/ Det konsekvensutredes kommunal drift og organisering av alle botilbudene for rusmiddelavhengige i løpet av høsten Dette gjelder Junkerveien 49 (Kirkens bymisjon), Prinsensgt 151, Kongensgt 16 (Frelsesarmeen) og den nye rus/psykiatriboligen som er under utredning i tidligere Bodin sykehjem. 4. Eventuell nye driftsavtaler lyses ut slik at flere tilbydere kan få gi bud på botilbudene for rusmiddelavhengige fra og med , slik at kommunen kan teste prisene i markedet. Saksbehandler: Randi Høiem Trykte vedlegg: Vedlegg: 1 Driftsavtale for Junkerveien 49 f.o.m Tilbud vedrørende drift av Junkerveien 3 Orientering ang. J49 4 Leiekontrakt Ansvar for oppfølgning av leiekontrakt J49 Svein Blix rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Side 7

8 Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / /8074 Helse- og sosialavdelingen AVTALE Denne avtalen er inngått mellom Bodø kommune v/ordfører Odd Tore Fygle Kontaktperson: Lillian Fritzon Med forretningsadresse: Postboks 319, 8001 Bodø Telefon: og Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bodø (SKBB) Daglig leder SKKB: Anne Line Diesen Med forretningsadresse: Prof. Schyttesgt 2c, 8006 Telefon SKBB Daglig leder J49: Heine Wilhelmsen Med forretningsadresse: Junkerveien 49, 8076 Bodø Telefon J49: Avtaleområde: Avtalen gjelder drift av bo- og rehabiliteringstilbud til personer som benytter legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Bygning: Lokaliteter i Junkerveien 49 Avtaleperiode: Driftavtalen gjelder fra og med t.o.m og har en gjenstdig oppsigelsesfrist med 12 måneder regnet fra dato. Opphør og oppsigelse framgår av avtalens pkt 13. Side 8

9 DRIFTSAVTALE FOR BO- OG REHABILITERINGSTILBUD I JUNKERVEIEN 49 (J49) 1. AVTALEPARTNER Bodø kommune og Stiftelsen Kirkens bymisjon i Bodø, heretter kalt SKBB, inngår følgende avtale om drift av botilbud i Junkerveiene 49, heretter kalt J49. Denne avtalen erstatter tidligere inngåtte avtaler om drift i J49 for brukere på legemiddelassistert rehabilitering (LAR-brukere). 2. MÅL 2.1 Hovedmålet for botilbud i J49 er at beboere, som er på legemiddelassistert rehabilitering (LAR-brukere), skal ha et godt og verdig botilbud og gjennom oppholdet dyktiggjøres og motiveres for å flytte i egen leilighet. 2.2 Målet er å gi beboerne ferdigheter til å flytte i egen selvstendig bolig etter 3 år. 2.3 Botilbudet skal ikke være et permantent botilbud, men tildeles som en kommunal gjennomgangsbolig med maksimal botid på 3 år. 3. TILTAK/SATSNINGSOMRÅDE 3.1 Bo-og rehabiliteringstilbud for 10 LAR-brukere av begge kjønn, psykiske diagnoser kan påregnes av varierende grad. Men botiltaket er ikke beregnet for personer som har behov for en til en oppfølgning. 3.2 I botiltaket skal følgende oppfølgning gis til den enkelte beboer/leietaker: Inntakssamtaler med høy grad av brukermedvirkning og måldefinering hvor følgende punkter skal vektlegges: personlige behov, botrening, sosial fungering, egen økonomi, rusmestring primærkontakt med ansvar for den enkelte beboer botilbud med oppfølgning for hverdagsmestring/ dagliglivets ferdigheter d.v.s med hjelp og opplæring til hushold/hygiene, kosthold, møte til avtaler, ta kontakt med offentlige kontorer, leger, tannleger, betale husleie og andre utgifter m.m søkes inn i etablerte arbeids-/aktivitetstiltak sosialt nettverk med venner og familie etablerte fritidsaktiviteter vektlegging av kontinuitet under oppholdet, herunder bistå ved overgang til egen bolig/hjelp til utflytting etter endt botid i J49 4. ANTALL PLASSER 4.1 J49 har 10 plasser leietakere skal dele kjøkken og bad, 6 leietakere får disponere 2 rom, der 2 og 2 beboere deler kjøkken og bad. 4.3 Husleie for 1 rom hvor 4 deler kjøkken og bad er pr mnd kr. Husleie for 1 rom hvor 2 deler kjøkken og bad er pr mnd kr. 4.4 Målet er 100% belegg. Dette innebærer at kapasiteten til enhver tid er fullt utnyttet innenfor det som er praktisk mulig. 2 av 7 Side 9

10 5. TILDELING AV BOLIG OG OPPHØR AV LEIEAVTALE 5.1 Bodø kommune v/tildelingskontoret tildeler bolig i J SKBB er utleier av hyblene i J49 og har ansvar for inngåelse av husleiekontrakt med den enkelte leietaker. 5.3 Bodø kommune v/tildelingskontoret kan fatte vedtak om oppfølgningsavtale i tillegg til husleieavtalen etter husleielovens 11.1 eller Standard husleiekontraktene skal utarbeides i samarbeid med Bodø kommune og godkjennes av Bodø kommune v/kommunaldirektøren H/S-avd og eiendomskontoret. Ansvar for utarbeidelsen av husleieavtalen har SKBB. 5.5 SKBB kan utarbeide husordensregler for J49 og som skal godkjennes av Bodø kommune v/tildelingskontoret 5.6 Bodø kommune v/tildelingskontoret kan i særskilte tilfeller fatte vedtak om forlenget botid etter 3 års leieavtale. 5.7 Brudd på husleieavtalen og husordensreglene Hvis LAR-kontrakten sies opp av LAR i Nord gir dette grunnlag for oppsigelse, og hybelen må fraflyttes. Dette meldes til Bodø kommune v/tildelingskontoret som har ansvar for å skaffe ny bolig så snart som mulig. Ansvar tildelingskontoret sammen med SKBB I husleielovens 9-9 kan husleiekontrakten heves uten forutgående advarsel ved for eksempel grove trusler om vold, volds utøvelse eller grovt hærverk. Bodø kommune v/tildelingskontoret underrettes så snart som mulig, kan ev. være nærmeste virkedag Utestegning fra bolig med hjemmel i nødverge/nødrett/lovlig selvtekt, lovhjemmelen finnes i straffelovens 47 og 48. Ved vurdering av om selvtekten er lovlig må man også vurdere graden av ulempe ved å vente på en domsavgjørelse Ved brudd på husleieavtalen eller husordensreglene av mindre alvorlig karakter (enn grove trusler om vold, volds utøvelse og lignende) skal det gis: Muntlig advarsel. Bodø kommune v/tildelingskontoret skal underrettes. Skriftlig advarsel. Bodø kommune ved tildelingskontoret skal være orientert i forkant og ev. være tilstede i møte med aktuell beboer. Utkastelse. Bodø kommune v/tildelingskontoret underrettes så snart som mulig, kan ev. være nærmeste virkedag. 5.8 SKBB har ved bortvisning fra boligen for kortere tid et felles ansvar sammen med Bodø kommune v/tildelingskontoret for å se til at beboeren får et akseptabelt botilbud i etterkant av bortvisningen, jfr evt. husordensregler eller oppfølgningsavtale. 5.9 Alle brudd på reglene i botilbudet i J49 blir innmeldt til ansvarsgruppen. Ansvar SKBB SKBB har ansvar for å ivareta alle beboernes rettssikkerhet i henhold til enhver tid gjeldene lovverk. 5.11Arbeidsgiver (SKBB) har ansvar for å kartlegge risikoen for grove trusler om vold, volds utøvelse og lignende, å lage en plan for forebygging av voldshandlinger. Rutiner for å forebygge vold og redusere ettervirkningen, skal være en del av det systematiske HMSarbeidet på arbeidsplassen. (Se Arbeidsmiljøloven 4-3 krav til det psykososiale arbeidsmiljøet). Jfr. pkt 11 3 av 7 Side 10

11 6. RAPPORTERING 6.1 SKBB har ansvar for å rapportere til Bodø kommune v/tildelingskontoret følgende punkter: Månedlig: status beboerliste status husleiebetalinger, evt. restanser En gang pr år: status funksjonsnivået for hver enkelt beboer om utviklingen er postitiv, stabilisering eller stagnasjon Ved endring av funksjonsnivå Ved store endringer i beboers funksjonsnivå gis øyeblikkelig melding til Bodø kommune v/tildelingskontoret Et halvt år før husleieavtalen utløper (jfr husleieavtalens sluttdato for den enkelte leietaker) melding til tildelingskontoret for vurdering og planlegging av nytt botilbud Ved utflytting: Ved utflytting skal det sendes sluttrapport som bl.a. inneholder en vurdering av måloppnåelse og en anbefaling om tiltak etter utflytting/utskrivning for den enkelte leietaker. 6.2 Rapportering til kommunaldirektøren H/S-avd Økonomirapportering hvert kvartal Revidert regnskap oversendes en gang pr år. Frist 30 april. 6.3 Brudd på rapportering Brudd på rapportering vil medføre reduksjon av avtalt driftstilskudd eller stopp i utbetaling av driftstilskuddet. 7. EIENDOMSFORHOLD 7.1 J49 (bygningen) eies av Bodø kommune. Leieavtale med Bodø kommune v/eiendomskontoret for J49 vedlegges driftsavtalen. 7.2 Vedlikehold i h.h.t. inngåtte leieavtale mellom Bodø Kommune og SKBB for bygningen dekkes over Bodø kommunes budsjett for planlagt og forfallende vedlikehold. 7.3 Vedlikehold ved hærverk dekkes av beboer, deretter av evt. depositumgaranti og som siste mulighet sak for Klient- og klagenemnda. 7.4 Utvidelser, ombygging og oppussing skal være forelagt Helse- og sosialavdelingen v/kommunaldirektøren som vurderer behovet før evt. avtale inngås med eiendomskontoret. Gjennomføring og finansiering skjer etter nærmere avtale. 7.5 Møblering av hyblene inngår i driftavtalen. 4 av 7 Side 11

12 8. SAMARBEIDSFORHOLD 8.1 Systemnivå: Alle avtaler, rapportering og oppfølgning skal være på systemnivå, d.v.s mellom ledelsen i SKBB og Bodø kommune ved kommunaldirektøren eller tildelingskontoret. Det vises til det enkelt punkt i driftsavtalen hvor dette er angitt Det gjennomføres 2 årlige møter på ledernivå mellom partene. I dette forumet møter kommunaldirektør Helse- og sosialavdelingen, leder SKBB, leder tildelingskontoret, dagligleder J49 og i tillegg kan partene ta med aktuell medarbeidere i møtene. 8.2 Individnivå: Det skal foreligge tiltaksplan (LAR) evt. individuell plan for alle som flytter inn på J49. Ansvar for dette har Bodø kommune v/tildelingskontoret. Planen må være godkjent av LAR i Nord Det skal være opprettet ansvarsgruppe for hver enkelt leietaker i J49. Ansvar for opprettelse av ansvarsgruppa har Bodø kommune v/tildelingskontoret. J49 skal være representert med en representant i ansvarsgruppa og denne kan ev. være koordinator. Ansvarsgruppa v/koordinator rapporterer til daglig leder J49 og tildelingskontoret. Det er den oppnevnte koordinatoren i ansvarsgruppa som innkaller til møte i ansvarsgruppa. 9. STYRET 9.1 SKBB s styre skal påse at driften av J49 til enhver tid drives etter gjeldende lover, forskrifter, regler og retningslinjer og i samsvar med bestemmelsene i den avtale og innefor rammen av godkjent pristilbud/budsjett. 9.2 SKBB rapporterer hvordan brukermedvirkning ivaretas. 10. PERSONALET 10.1 SKBB har arbeidsgiveransvar for personalet Bemanningsplan forelegges Bodø kommune for godkjenning De ansatte følger lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i tariffavtale mellom arbeidsgiverorganisasjonene og den enkelte arbeidstakerorganisasjon Lederlønn fastsettes av virksomheten. Lønnsnivået skal ikke overstige kommunalt lønnsnivå for tilsvarende stilling SKBB har pensjonsordning for ansatte. 11. KOMPETANSE 11.1 SKBB har ansvar for at personalet har tilstrekkelig kompetanse for å ivareta de oppgavene som pålegges. SKBB skal se til at lederen i J49 innehar nødvendig minimumskompetanse i samsvar med lov og forskrifter Virksomheten skal inviteres til relevante tema-/fag-/kompetansedager innenfor rusfeltet, og informeres om eksterne kurs, fagdager m.m. Ansvaret har tildelingskontoret og oppfølgningstjenesten for psykiske helse- og rus. 5 av 7 Side 12

13 12. ØKONOMI 12.1 Budsjett utarbeides som en del av pristilbudet som gis til Bodø kommune. Budsjett for J49 godkjennes av SKBB og Bodø kommune v/bystyret Forslag til neste års budsjett oversendes fra SKBB til kommunaldirektøren Helse- og sosialavdelingen innen 15. september Godkjenning av budsjett skjer ved Bodø bystyre under kommunens budsjettbehandling i desember hvert år. Beløpet overføres etter nærmere avtale kvartalsvis. Driftsutgifter i budsjettet reguleres i samsvar med konsumprisindeksen (kpi) Lønnsutgifter reguleres i samsvar med de lønnsendringer som er gjennomført som resultat av forhandlinger mellom arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene denne regulering kompenseres som ett tillegg i kommunens tertialrapportering Ansvarlig for driftsoverskudd/underskudd er SKBB 12.6 Dersom avtalefrist oversittes svarer kommunen morarenter iht forsinkelsesrenteloven, nr Pristilbud for drift av J Fast pris (rammetilskudd) basert på 10 LAR-brukere, pr mnd kr Fast pris og med tillegg av stykkpris for antall beboere, pr mnd kr Pris pr beboer (stykkpris) basert på 10 LAR-brukere pr mnd kr Endring av drift (antall beboere) gir rett til nye forhandlinger Pristilbud/budsjett dekker: Tiltak/satsingsområde for 10 LAR-brukere, jfr pkt Personalkostnader, inkludert feriepenger, pensjon, forsikring, arbeidsgiveravgift m.m Inventar og utstyr Forsikring, strømutgifter m.m Andre driftsutgifter Leietakers (SKBB) vedlikeholdsplikt i hht leieavtalen for J OPPHØR OG OPPSIGELSE 13.1 Avtalen gjelder fra til og med har en gjensidig oppsigelsesfrist på 12 mnd regnet fra dato. Avtalen opphører uten forutgående varsel Dersom en av avtalepartnere gjør seg skyldig i vesentlig mislighold av sine forpliktelser etter den kontrakten kan avtalen heves. Før heving kan skje må den part som hevder mislighold skriftlig varsle den annen part om hvilke forhold som påberopes som mislighold av avtalen. Og at avtalen vil bli sagt opp med øyeblikkelig virkning dersom forholdet ikke er brakt i orden innen en frist på 3 måneder regnet fra når mottaker mottok varselet. 14. TVISTER 14.1 I tilfelle uenighet mellom partene om avtalens bestemmelser skal tvisten fortrinnsvis søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke dette frem skal tvisten løses ved voldgift etter bestemmelser i lov av 14. mai 2004, nr 25. Hver av partene oppnevner ett medlem og disse oppnevner i felleskap en tredjemann som formann. Oppnås ikke enighet om formann oppnevnes den av Salten tingrett. For Bodø kommune: Bodø, den 2009 For Kirkens bymisjon: Bodø, den Odd Tore Fygle, ordfører. 6 av 7 Side 13

14 7 av 7 Side 14

15 2Z 3, ^_"C5 t^,c_` _ilc.l Bodø, e511^ Tilbud vedrørende drift av Junkerveien 49 ^tssul qogu^i.^,, :KIRKENS BYMISJON Vedlagt følger tilbud vedrørende drift av Junkerveien 49.inkludert budsjettforslag for i henhold til forslag til Driftsavtale fra Bodø Kommune. Kommentarer og forslag til endringer følger på eget ark. POSTADRESSE: Pastboli's Bodø KOWTDRA6Ø.., PruE Schyttss gt 2c...,:Tlf.: 75' ^ i E.posr: BANKGIRO GAVER : POSTGØGAVER. 0826' Side 15

16 Tilbud til Bodø kommune, vedrørende drift av av Junkerveien 49, J49-bo og rehabiliteringstilbud. Prisene gjelder for Pris oppgis i flg avtaleutkastets punkter og er basert på brukere som deltar i legemiddelassistert rehabilitering. Fast pris ( rammetilskudd ) basert på 10 beboere. Pris pr. mnd. kr ,- Pris pr. beboer, basert på 10 beboere. Pris pr. mnd. kr ,- Pris pr. beboer pr. døgn, basert på 10 beboere: kr ,- Stykkpris pr. beboer,- ut over 10 beboere. Pris pr. mnd kr ,- Disse prisene er basert ut fra vedlagte budsjettforslag. Husleien har ikke vært regulert siden Denne reguleres til: Enkelthybel pr. mnd kr. 3200,- (4 stk ) Dobbelhybel pr. mnd. kr. 3600,- (6 stk) Forefallende vedlikehold av hyblene, (sparkling, maling) ligger inne i budsjettert rammetilskudd med kr ,- pr. år. KIRKENS BYMI SJON I RODO Boks t5c ia Tl f. 7.r`.rr..ā, ^c.. _ Side 16

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten

Detaljer

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer:

Ansettelsesprosessen senterleder. Styreleder orienterer Diverse orienteringer: SAKSLISTE SAKER TIL BEHANDLING PÅ STYREMØTET 19. JUNI 2014 Sak 10/14 Innkalling, saksliste og møtebok Vedlegg: Møtebok fra forrige møte Innkalling og saksliste Forslag til vedtak: 1. Innkalling og saksliste

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE Det skal bo folk i husa, husa dæm træng folk! Folk træng hus, og hus træng folk i all sin tid. VEDTATT AV HEMNE KOMMUNESTYRE I SAK 1/ 05 01.02.2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forvaltningsplan for kommunale boliger og. Boligsosial handlingsplan. for. Unjárgga gielda/nesseby kommune

Forvaltningsplan for kommunale boliger og. Boligsosial handlingsplan. for. Unjárgga gielda/nesseby kommune Forvaltningsplan for kommunale boliger og Boligsosial handlingsplan for Unjárgga gielda/nesseby kommune Vedtatt av kommunestyret den. Forord I Stortingsmelding nr. 49 (1997-1998) Om boligetablering for

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD

4.7 Gjennomgang boligbehov... 18 4.7.1 Bosetning av flyktninger... 18 4.7.2 Boliger til funksjonshemmede... 19 4.7.3 Boliger til brukere med ADHD 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 Tidligere vedtak... 3 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning og mandat... 3 2 BOLIGSOSIALE VIRKEMIDLER... 4 2.1 Kommunens egne eiendommer... 4 2.2 Kommunens leide boliger... 5 2.3

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 16:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

HOVEDAVTALE 2012-2015

HOVEDAVTALE 2012-2015 HOVEDAVTALE 2012-2015 MELLOM FINANSNÆRINGENS ARBEIDSGIVERFORENING (FA) OG LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 KAPITTEL 1 PARTSFORHOLD, VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer