Drift av botiltak innen rus/psykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drift av botiltak innen rus/psykiatri"

Transkript

1 Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /2683 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Råd for funksjonshemmede /4 Ruspolitisk råd /5 Komite for helse og sosial /46 Bystyret Drift av botiltak innen rus/psykiatri Sammendrag Administrasjonen har vurdert drift av botilbud til rusmiddelavhengige og mennesker med rus/psykiatriproblemer. Med avtaler med eksterne aktører klarer ikke Bodø kommune å justere og effektivisere drift i takt med registrerte endringer av behov. Kapasitet kan bli stående ubrukt, evt endret bruk av bygg/boliger kan ikke gjøres uten reforhandling av avtaler og personell kan ikke omdisponeres til andre tiltak i tjenestene. Dersom Bodø kommune driver botilbudene selv vil fortløpende justeringer være mulig slik at de samlede ressurser (kapasitet og personell) kan brukes hensiktsmessig i forhold til aktuelle behov. Alt i alt er det derfor ikke hensiktsmessig for en fleksibel tjenesteproduksjon at botilbud til en utsatt gruppe drives av andre enn kommunen. Det anbefales at videre drift av botilbud til rusmiddelavhengige og mennesker med rus/psykiatriproblemer skjer i kommunal regi når gjeldende driftsavtaler utløper. Det nye botilbudet som er under utvikling i Årnesveien 4 foreslås driftet av kommunen. Saksopplysninger Bakgrunn I dag drives alle lavterskel botilbud innenfor rus og dobbelproblematikk rus/psykiatri av eksterne aktører. Eksterne drivere er i dag Stiftelsen Kirkens bymisjon Bodø og Frelsesarmeens rusomsorg Bodø. Avtalene omfatter kjøp av tjenester for ca 16,8 mill kroner årlig. Avtalen med Frelsesarmeens rusomsorg Bodø omfatter drift av kontaktsenteret i tillegg til botilbudene. Stiftelsen Kirkens bymisjon Bodø har egne avtaler for tiltak som ikke er botilbud. Stiftelsen Blå kors har også vist interesse for å etablere seg i Bodø. Avtaleperiodene er nå i siste fase. Eventuelle nye avtaler med eksterne drivere skal lyses ut etter gjeldende anbudsregler med virkning fra Side 89

2 Kommunen driver bofellesskapet i Vebjørn Tandebrgs vei 14. Her er målgruppen personer med psykiske problemer. Det er også under utvikling nye botilbud i Årnesveien 4. Det er ikke besluttet hvem som skal drive disse tiltakene. Bystyret har i PS sak 09/62 vedtatt: 3. Det konsekvensutredes kommunal drift og organisering av alle botilbudene for rusmiddelavhengige i løpet av høsten Dette gjelder Junkerveien 49 (Kirkens bymisjon), Prinsensgt 151, Kongensgt 16 (Frelsesarmeen) og den nye rus/psykiatriboligen som er under utredning i tidligere Bodin sykehjem. 4. Eventuelle nye driftsavtaler lyses ut etter gjeldende anbudsregler med virkning f.o.m Administrasjonen har tatt utgangspunkt i erfaringene med å ha eksterne aktører som drivere av heldøgns botilbud til personer med rus- eller rus/psykiatriproblemer. Ulike rammebetingelser for drift, erfaringer knyttet til fleksibilitet og kapasitetsutnyttelse, nødvendighet av eget apparat i kommunen for oppfølging av avtaler, økonomi og erfaringer fra andre kommuner danner grunnlag for vurdering av om det er hensiktsmessig å ha eksterne aktører som drivere av botilbudene versus kommunal drift. Det er ikke gjort en evaluering av tjenestene som leveres til den enkelte bruker. Vedlagt følger rapporten Vurdering av kommunal drift av botilbud rus/psykiatri vs ekstern drift. Rapportens hovedkonklusjon: Behovene til brukeren i denne målgruppen er uforutsigbare og kan endre seg raskt. Det å ha eksterne drivere med langsiktige avtaler (3 år +/-) gjør raske endringer vanskelig å gjennomføre innenfor vedtatt kostnadsramme. Avtalen har en fast pris i slik at ekstern driver har forutsigbarhet. Ekstern driver løper ikke noen risiko mht lav kapasitetsutnyttelse. Med dagens avtaler klarer ikke Bodø kommune å justere tilbudene i takt med registrerte endringer av behov. Kapasitet kan bli stående ubrukt og evt endret bruk av bygg/boliger kan ikke gjøres uten reforhandling av avtaler. Dersom Bodø kommune driver botilbudene selv vil fortløpende justeringer være mulig slik at de samlede ressurser (kapasitet og personell) kan brukes hensiktsmessig i forhold til aktuelle behov. Kommunen bør ha hånd om tiltakene slik at endringer og skreddersøm kan gjøres raskt og uten kostbare tilleggsavtaler. Alt i alt er det derfor ikke hensiktsmessig for en fleksibel tjenesteproduksjon at botilbud til en utsatt gruppe drives av andre enn kommunen. Det er verdifullt for kommunen å ha samarbeid med ideelle organisasjoner om tilbud til innbyggerne i kommunen. Ideelle organisasjoner mobiliserer engasjement og innsats fra enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter i en annen form enn kommunale tiltak gjør, noe som kommer den enkelte bruker til gode. Samarbeidet bør omhandle andre tiltak enn botiltak. Dersom det i fortsettelsen skal være drift av botilbud i regi av eksterne aktører må den kommunale organisasjonen rustes opp både personellmessig og kompetansemessig. Det må være tydelige Side 90

3 avtaler og et kommunalt apparat for oppfølging av avtalene slik at den helhetlige tjenesten brukeren mottar er kvalitetssikret og i henhold til gjeldende lover og avtaler. Vurdering Det må avklares hvem som skal drive tilbudene i fortsettelsen: - Om kommunen selv skal stå ansvarlig for drift av alle botilbudene. - Om noen av disse botilbudene skal drives av eksterne parter og dermed lyses ut på anbud. - Om evt eksterne aktører skal avgrenses til ideelle organisasjoner. Dersom det skal være eksterne aktører som drivere av tjenestetilbud til målgruppen bør det være aktører som gir en merverdi for målgruppen. Rapporten peker på at ideelle organisasjoner møter en annen velvillighet og samarbeid med private personer, bedrifter og organisasjoner enn det offentlige representert ved kommunen. Dette vises blant annet gjennom rekruttering av personell, økonomisk støtte og andre bidrag/gaver som kommer brukerne til gode. Ideelle organisasjoner vil derfor være mulige aktører å samhandle med i fremtiden dersom kommunen ikke skal drive tilbudene selv. Løsningsmuligheter Det er tre løsningsalternativer for videre drift av botilbudene for målgruppen rus/psykiatri som peker seg ut: - Kommunen overtar drift av alle botilbudene - Det videreføres ekstern drift av noen botilbud og det gjennomføres en begrenset anbudsrunde mellom interesserte ideelle organisasjoner - Alle botilbud settes ut til ideelle organisasjoner Erfaringene til nå er at det er en stor utfordring å ha fleksibilitet, rask justering av tjenestetilbudene og god kapasitetsutnyttelse med dagens ordning. Kommunen har et for dårlig apparat til oppfølging av de avtaler som er i dag noe som må forbedres dersom det skal være eksterne aktører av tiltakene i fremtiden. Dette er uavhengig av hvor mange tiltak som drives av eksterne aktører. Andre kommuner har avviklet avtalene med eksterne aktører nettopp for å få en mer fleksibel bruk av de samlede ressurser til målgruppen. Erfaringer så langt er at tjenestene er like bra og at de koster det samme eller mindre. Konklusjon og anbefaling For å få god utnyttelse av kapasitet og best mulig ressursbruk og tjenester til målgruppen er det hensiktsmessig å ha drift av samtlige heldøgns botilbud i kommunal regi. Det foreslås derfor at lavterskel botilbud til rusmiddelavhengige og personer med rus/psykiatriproblematikk skal drives av kommunen når gjeldende avtaler er utløpt. Drift av de nye botilbudene i Årnesveien 4 planlegges i regi av kommunen. Det gjenstår fortsatt vurdering av hvordan overtakelse av drift skal gjennomføres. Dette er et arbeid som må starte umiddelbart etter beslutning er fattet. Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Drift av de nye botilbudene i Årnesveien 4 planlegges i regi av Bodø kommune. Side 91

4 Drift av Kvinnehuset, J49 og av Kongensgt 16 videreføres i regi av Bodø kommune når gjeldende avtaler utløper. Arbeid med forberedelse av overtakelse av drift starter umiddelbart. Det arbeides også med rutiner og samordning av andre kommunale tilbud for å få god utnyttelse av kapasitet og ressurser, og dermed best mulig tjenester. Råd for funksjonshemmedes behandling i møte den : Forslag som ble tiltrådt av rådet: Kommunalt Råd for Funksjonshemmede har i tråd med innspill fra Kirkens Bymisjon diskutert saken, og kommet fram til at vi vil råde Bodø kommune ved Helse- og sosialkomiteen eller bystyret til å be om en utsettelse av vedtaket i påvente en videre utredning av saken av følgende hensyn: Driften av disse tjenestene i regi av ideelle organisasjoner har en del driftsfordeler i form av ekstrainnsats og spesielle tilbud. Om kommunen skal vurdere effektiviteten av tjenestetilbudet, må det faktiske tjenestetilbudet kartlegges, i den grad det også går ut over minimumsstandarden i driftsavtalene/kontraktene. Frivillig dugnad for oppussing og frivillige aktivitetstilbud vist til i Kirkens bymisjons brev av 26. april 2010 må ses på i denne sammenhengen. Tilbudet til brukerne bør være hovedfokus i en sak om omorganisering av slike tilbud, ikke potensiell effektivisering alene. Når en sammenligning gjøres mellom det kommunale tilbudet ved Vebjørn Tandbergsvei og Bymisjonens ved Junkervien må også innholdet og den kvalitative effektiviteten av tjenestene belyses så vel som kostnadene. En ny sak om omorganisering av driften av boligtiltakene innen rus/psykiatri burde derfor fokusere på brukernes opplevelser, og på hvordan kommunen eventuelt vil ivarteta de fordelaktige egenskaper med tjenestene slik som de ytes i dag. Heri må det også belyses hvordan det økonomisk vil la seg gjøre å ivareta et vedlikehold i tråd med det som har vært gjort på frivillig basis og på dugnad tidligere, og de frivillige aktivitetene vist til i brev fra Kirkens bymisjon av 26. april 2010, og andre til nå frivillighets- og dugnadsbaserte aktiviteter, innenfor det generelle budsjettet og betalte tilbudet. Kommunalt Råd for funksjonshemmede har ikke i utgangspunktet et problem med at dette går over i kommunal drift, men punktene over med spesielt hensyn til det siste punktet om det faktiske tjenestetilbudet til brukerne må utredes langt bedre om vi skal kunne godta en slik endring i organisering. Bodø kommune må ha klart sine løsninger, før man kan vedta å ta over driften selv. Vi ber derfor om at driftsavtalen med de aktuelle partene forlenges, inntil en slik bredere utredning og saksbehandling er klar, og at Helse- og sosialkomiteen og eventuelt bystyret vedtar en utsettelse av saken i tråd med minst disse innspillene og i avvente av en bedre utredning og et bedre saksframlegg, inkludert en tydelig plan fra kommunens side om den videre driften av og kvaliteten på tilbudet. Side 92

5 Ruspolitisk råds behandling i møte den : Fellesforslag Drift av de nye botilbudene i Årnesveien 4 legges inn i Ruspolitisk handlingsplan Drift av Kvinnehuset, J49 og av Kongensgt. 16 reforhandles/forlenges med 1 år når gjeldende avtale utløper. Dette sees i sammenheng med Ruspolitisk handlingsplan. Votering Fellesforslaget ble enstemmig tiltrådt. Innstillingen bortfalt dermed. Ruspolitisk råds uttalelse: Drift av de nye botilbudene i Årnesveien 4 legges inn i Ruspolitisk handlingsplan Drift av Kvinnehuset, J49 og av Kongensgt. 16 reforhandles/forlenges med 1 år når gjeldende avtale utløper. Dette sees i sammenheng med Ruspolitisk handlingsplan. Komite for helse og sosials behandling i møte den : Forslag Alternativt forslag fra Else Marie Torp (KRF): Driften av Kvinnehuset, J49 og av Kongens gate 16 videreføres med de nåværende driverne. Kommunen sikrer en bedre koordinering mellom egen virksomhet og de 3 tiltakene, slik at kapasiteten utnyttes bedre. Alternativt forslag fra Gørill Hongset (FRP) og Jan Kåre Moen (H): Drift av de nye botilbudene i Årnesveien 4 legges inn i Rusmiddelpolitisk handlingsplan. Drift av Kvinnehuset, J49 og av Kongens gate 16 reforhandles / forlenges med 1 år når gjeldende avtale utløper. Tilleggsforslag fra Hild Marit Olsen (AP) Svein Olsen (Rødt): Kunnskap, holdninger og faglig tilnærming i de 3 nevnte botilbudene ( J49, Kvinnehuset og Kongens gt. 16) representerer en verdifull ressurs for Bodø kommune. Videreføring av de nevnte botiltakene i Bodø kommune skal skje ved virksomhetsoverdragelse. Alle ansatte skal tilbys jobb i Bodø kommune. Side 93

6 Bodø kommune må rustes opp med tanke på organisering og kompetanse for å innlemme brukergruppen i botiltakene i kommunens helhetlige tjenestetilbud. Herunder å ivareta kunnskap som finnes hos eksterne aktører i nåværende drift. Driften av antallet boliger opprettholdes. Tilbud om kriseplaner i natthjemmet opprettholdes og vurderes økt. Det skal etableres en god dialog med stiftelser og frivillige organisasjoner med tanke på god avklaring av øvrige oppgaver og ansvar. Votering Forslaget fra Else Marie Torp (KRF) fikk 1 stemme (KRF) og falt. Forslaget fra Gørill Hongset (FRP) og Jan Kåre Moen (H) fikk 4 stemmer (2FRP, 1H, 1 KRF) og falt. Tilleggsforslag fra Hild Marit Olsen (AP) Svein Olsen (Rødt) ble vedtatt mot 4 stemmer (2FRP, 1H, 1 KRF) Helse og sosialkomiteens innstilling Drift av de nye botilbudene i Årnesveien 4 planlegges i regi av Bodø kommune. Drift av Kvinnehuset, J49 og av Kongensgt 16 videreføres i regi av Bodø kommune når gjeldende avtaler utløper. Arbeid med forberedelse av overtakelse av drift starter umiddelbart. Det arbeides også med rutiner og samordning av andre kommunale tilbud for å få god utnyttelse av kapasitet og ressurser, og dermed best mulig tjenester. Kunnskap, holdninger og faglig tilnærming i de 3 nevnte botilbudene ( J49, Kvinnehuset og Kongens gt. 16) representerer en verdifull ressurs for Bodø kommune. Videreføring av de nevnte botiltakene i Bodø kommune skal skje ved virksomhetsoverdragelse. Alle ansatte skal tilbys jobb i Bodø kommune. Bodø kommune må rustes opp med tanke på organisering og kompetanse for å innlemme brukergruppen i botiltakene i kommunens helhetlige tjenestetilbud. Herunder å ivareta kunnskap som finnes hos eksterne aktører i nåværende drift. Driften av antallet boliger opprettholdes. Tilbud om kriseplaner i natthjemmet opprettholdes og vurderes økt. Det skal etableres en god dialog med stiftelser og frivillige organisasjoner med tanke på god avklaring av øvrige oppgaver og ansvar. Svein Blix Rådmann Ingunn Lie Mosti Kommunaldirektør Side 94

7 Saksbehandler: Mona Karlsen, Randi Høiem Trykte vedlegg: Vurdering av kommunal drift av botilbud rus/psykiatri vs ekstern drift Utrykte vedlegg: Ingen Side 95

8 Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / /2683 Helse- og sosialavdelingen Vurdering av kommunal drift av botilbud rus/psykiatri vs ekstern drift 1. Bakgrunn: Bystyret har i PS sak 09/62 vedtatt: 3. Det konsekvensutredes kommunal drift og organisering av alle botilbudene for rusmiddelavhengige i løpet av høsten Dette gjelder Junkerveien 49 (Kirkens bymisjon), Prinsensgt 151, Kongensgt 16 (Frelsesarmeen) og den nye rus/psykiatriboligen som er under utredning i tidligere Bodin sykehjem. 4. Eventuelle nye driftsavtaler lyses ut etter gjeldende anbudsregler med virkning f.o.m Det gjøres her en vurdering av hensiktsmessigheten av kommunal drift av botilbudene vs drift i regi av eksterne aktører. Det gjøres ikke en konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens definisjon. Kommunen har følgende avtaler med eksterne drivere om drift av kommunale botilbud: Frelsesarmeen: Hybelhus i Kongensgate 16, 10 hybler + 3 kartleggingsplasser for bostedsløse hjemmehørende i Bodø + 2 krise-/akuttplasser for rusmiddelavhengige som oppholder seg i Bodø. Frelsesarmeen: Kvinnehuset med 8 plasser + 1 kriseplass. Målgruppen er kvinner med rusavhengighet. Kirkes Bymisjon: J49 med 10 plasser. Bygget har kapasitet for 16 plasser. Målgruppen er LAR brukere (Legemiddelassistert rehabilitering). 2. Rammer ved drift av kommunale tiltak i regi av eksterne aktører. 2.1 Anbud Når kjøp av tjenester overskrider beløpsgrensene i reglene for offentlig innkjøp (lov om offentlig anskaffelse) er kommunen pålagt å gjennomføre anbudsrunde før inngåelse av kontrakt med ønsket driver. Unntatt fra krav om anbud er avtale med ideelle organisasjoner som drivere. Man kan inngå avtale direkte med en ideell organisasjon eller det kan utlyses konkurranse bare mellom ideelle organisasjoner. 2.2 Avtale Det må foreligge en gjensidig avtale om drift /tjenester mellom kommunen som oppdragsgiver og ekstern driver. Avtale om drift og levering av tjenester bør inneholde uttømmende beskrivelser av nivå, kvalitetskrav og omfang av tjenestene som skal leveres. Likeledes bør målgruppe, økonomisk ramme, rapporteringsrutiner og rapporteringspunkter være avtalt. Side 96

9 Håndtering av avvik fra avtalt tjenestelevering bør være avtalt, og kommunen bør ha et apparat for oppfølging. Gjeldende lover og retningslinjer må ligge til grunn for avtalen. 3. Utleie av kommunale bygninger til eksterne aktører som drifter boligtiltak på vegne av kommunen Oppfølging av den kommunale bygningsmassen mht drift/vedlikehold. Kommunen har i dag ulike leieavtaler knyttet til kommunal bygg der Tildelingskontoret lager vedtak om botilbud driftet av eksterne aktører: - boligkontoret står som utleier til beboer (Kvinnehuset) - ekstern driver leier den kommunale boligen og står som utleier til beboer (J49) - Tildelingskontoret står som leier av kommunal bolig ekstern driver formidler utleie på vegne av Tildelingskontoret til beboer (Kgt 16). Drift/vedlikehold er i henhold til den enkelte leieavtale. Vedlikehold av bygningsmassen er i forhold til Eiendomskontorets prioriteringer Utleie av kommunale boliger til spesielle målgrupper iht. husleieloven Dette er spesielle boliger til personer som har behov for tjenester knyttet til det å bo. En forutsetning for å få botilbudet er at det inngås en avtale om å motta tjenester og oppfølging. I prinsippet skal utleiekontrakten knyttes til en oppfølgingsavtale. Dette ligger til grunn for at utleie kan være mer tidsavgrenset enn tre år jfr. Tidsbestemt husleiekontrakt (Husleieloven 11.1). Ansvaret for å opprette en oppfølgingsavtale, og derved mulighet for å kunne være leietaker i aktuelle botilbud, ligger i Tildelingskontoret. Inngåelse av den konkrete husleieavtalen ligger hos den aktuelle utleier. Kontroll/oppfølging av den enkelte husleieavtale i kommunale botilbud der kommunen står som utleier utøves av boligkontoret. I tiltak der eksterne aktører står som utleier må oppfølging avtales spesielt og utføres i dag av Helse- og sosialavdelingen. 4. Erfaringer 4.1 Utfordrende brukere som kommunen har et ansvar for å gi tjenester til. Kommunen har til enhver tid et fåtall brukere med utfordrende atferd, som krever forsterkede personalressurser for å gi et forsvarlig bo og omsorgstilbud. Innen feltet rus/psykiatri er det pr. i dag kun eksterne drivere av lavterskel kommunale bo og omsorgstiltak. Her kan brukere med utfordrende atferd avvises eller utvises ut fra sikkerhetshensyn for personell og andre beboere. Når dette skjer har kommunen et ansvar for å skaffe et nytt forsvarlig botilbud. I noen tilfeller gjør ekstern driver krav på betydelige ekstra beløp for å ivareta tilbudet til krevende brukere. I andre tilfeller må kommunen etablere ekstraordinære tiltak for å ivareta brukere andre steder. Konsekvensene har noen ganger vært at brukere etableres i bomiljø hvor de helst ikke bør få et tilbud. 2 av 6 Side 97

10 4.2 Ledig kapasitet og fleksibel bruk av boliger Kommunen mottar fortløpende melding om kapasitetsutnyttelse i botilbudene som drives av eksterne aktører. Kapasiteten i kriseplassene i Kongensgt 16 har det siste året vært svært lite benyttet. Enkelte av hyblene i Kongensgt 16 er utleid men tidvis ikke benyttet over lange perioder (år) Kvinnehuset har det siste året hatt ca 50% belegg. J 49 har for tiden fullt belegg (10 plasser). Det er ikke avtalt nedkorting av tilskudd ved lav kapasitetsutnyttelse. Omdisponering eller endringer kan ikke gjennomføres uten reforhandlinger av avtale. På tross av fortløpende melding om kapasitetsutnyttelse har kommunen ikke kontroll på at den samlede kapasiteten brukes best mulig. Dette omhandler blant annet mulighetene til å gjøre fortløpende justeringer i takt med behovsendringer i målgruppene og vurdering av om det er de rette brukerne som er i de ulike botiltakene. 4.3 Ekstra tiltak igangsatt etter avtaleinngåelse Kommunen kjøper ekstra tjenester for å kunne gi tilpasset tilbud til ekstra krevende brukere (4.1) når opprinnelig avtale om drift ikke omfatter eksplisitte tjenester. I siste halvår av 2009 har slike avtaler kostet Bodø kommune vel ,- kr. 4.4 Oppfølging i hht gjeldende lover og avtaleverk Kommunen har et overordnet ansvar for at tjenestene drives i hht gjeldende lover og avtaleverk. Erfaringene til nå viser at det er nødvendig med en tett oppfølging av eksterne drivere for å sikre kapasitetsutnyttelse og at gjeldende lover/avtaler følges. Kompetanse både i kommunen og hos eksterne drivere er tidvis mangelfull. Manglende koordinering innad i kommunen vanskeliggjør oversikt og oppfølging av ekstern driver. 4.5 Ideelle organisasjoner Ideelle organisasjoner har en annen velvillighet og samarbeid med private personer, bedrifter og organisasjoner enn det offentlige representert ved kommunen. Dette vises blant annet gjennom rekruttering av personell, økonomisk støtte og andre bidrag/gaver som kommer brukerne til gode. 4.6 Erfaringer i andre kommuner Gjennom Prosjekt bostedsløse (Husbanken) har flere kommuner delt sine erfaringer knyttet til boligsosiale tiltak i samarbeid med eksterne aktører. Stavanger kommune har hatt oppdragsavtaler med idelle organisasjoner som omfatter boligtilbud for ungdom og boligtilbud til rusmiddelavhengige kvinner. Avtalene er sagt opp for noen år siden og målgruppene har nå annet botilbud i kommunal regi. Erfaringene er at kommunen er konkuransedyktig på pris i forhold til ideelle organisasjoner og at kommunen kan ha en mer fleksibel bruk av personalressurser. Det var ingen merkbar forskjell på kvalitet på tjenestene om det var kommunen eller annen som hadde ansvar for driften. Sandefjord kommune har sagt opp avtale med en ideell organisasjon om drift av midlertidig bolig/herberge. Bakgrunn for dette er ønske om å få tiltaket bedre integrert i de øvrige kommunale tiltakene og få utnyttet ledig kapasitet og personalressurser bedre. Kommunal drift starter av 6 Side 98

11 5. Kostnader 5.1 Kostnader pr plass i de ulike botiltakene I PS 09/62 (utdrag av sak vedlagt) er det gjort sammenligning av kostnadene for ulike døgnplasser i Bodø kommune og de tiltakene drevet av eksterne aktører. Både målgrupper og typer institusjoner og botilbud er ulike i dette oppsettet. Sammenligningen gir derfor ikke grunnlag for å si at kommunal drift vil bli rimeligere enn ekstern drift. Betraktningene rundt drift av Vebjørn Tandbergsvei 14 (18 beboere / ,- kr pr plass) og Junkerveien 49 (10 beboere / ,- kr pr plass) gir likevel grunn til å stille spørsmål om hva vi får igjen av tjenester i forhold til kostnadene. Det man kan si er at antall boenheter påvirker gjennomsnittskostnadene pr plass. Dessuten vil en ekstern driver ha noen andre rammebetingelser enn Bodø kommune mht organisering av støttefunksjoner og lignende. Dette synliggjøres blant annet gjennom administrasjonskostnader som den enkelte driver har til sin hoved-organisasjon, ulike tariffavtaler ol. 5.2 Ekstra kostnader for skreddersøm avtalt i avtaleperioden Som nevnt i pkt 4.1 og 4.3 kan brukere av de eksterne tiltakene sies opp/utvises eller ekstern driver kan avvise og ta inn bruker som kommunen har behov for å etablere i et tiltak. For å få etablert nødvendige tjenester rundt enkeltbrukere er det inngått eksplisitte avtaler med derpå følgende ekstra betaling for å klare å gi nødvendige tjenester. 6. Vurderinger +/- 6.1 Konkurranse Dersom kommunen velger å samarbeide med ideelle organisasjoner som leverandør av tjenester avgrenses konkurransegrunnlaget. Om man får en reell markedspris er usikkert. For å få en reell markedspris bør det ikke være avgrenset til ideelle organisasjoner å gi tilbud. 6.2 Avtaler og oppfølging. Dersom avtalen ikke er tydelig og har klare avgrensninger gir det rom for ulik forståelse av avtalen og grunnlag for uenighet og ulike forventninger til partene. Dagens avtaler viser en del uheldige konsekvenser med hensyn til oppfølging av leieforhold og av kapasitetsutnyttelse. Kommunen bør ha større kompetanse i utforming av bestilling og oppfølging av inngåtte avtaler. Det bør settes av egen ressurs for oppfølging/drifting av slike avtaler hvor alle kommunale aktører koordineres. Dagens avtaler gir ulike leieforhold for brukere av tjenester som kommunen har ansvar for. I evt framtidige avtaler må dette samkjøres. 6.3 Fleksibilitet vs pris. Dersom avtalen er klar og presis/uttømmende vil endringer i form av f.eks justering av tjenester eller målgruppe medføre merkostnader. Endringer i form av reduksjon av tjenester gir ikke innsparinger og snarlig omdisponering av personalressurser. 4 av 6 Side 99

12 En avtale som ivaretar full fleksibilitet mht endring av tjeneste, målgruppe og kapasitet forventes å være kostbar for kommunen. En tydelig avgrenset avtale på de samme områdene vil gi forutsigbarhet for ekstern driver og det forventes en rimeligere avtalt pris. 6.4 Omfang av eksterne drivere Det at kommunen ikke har egen drift av lavterskel botilbud til målgruppen rus og rus/psykiatri gjør at kommunen har få alternative løsninger for brukere med utfordrende atferd. Dette setter kommunen i en tvangssituasjon når akutte situasjoner skal løses. Ved kommunal drift har en i større grad kontroll på utgiftene og brukerne kan ikke avvises. Kommunen bør derfor som et minimum drive ett lavterskeltilbud selv. 6.5 Ideelle organisasjoner som eksterne drivere Det er verdifullt for kommunen å ha et godt samarbeid med ideelle organisasjoner om tjenester. Organisasjonene har flere tilbud ut over de tjenestene kommunen kjøper og bidrar til et større mangfold enn det kommunen alene kan gi. Ideelle organisasjoner mobiliserer også frivillig innsats og nettverksbygging, noe som kommer de brukerne som ønsker å benytte seg av dette, til gode. 7. Tabell over forhold som er ulik ved kommunal drift og ekstern drift Kommunal drift Bystyret fastsetter mål og ramme for driften Justering av driften årlig gjennom budsjett. I løpet av året - justering ved interne omdisponeringer / budsjettendringer etter rapportering /vedtak i formannskap/bystyret Rapporteringsrutiner: Følger linjen, etter kommunal standard Kommunalt kvalitetssystem følges Personell ansatt i Bodø kommune med for tiden tjenestested Holdning til kommunen som driver er svært varierende fra målgruppen For noen en negativ kopling til kommunens rolle mht sosialhjelp og andre ytelser. Dette kan kanskje endres etter at NAV er etablert Kommunal drift stordriftsfordel mht regnskap, sentrale støttefunksjoner Helhetlig tjeneste for rus/psykiatri ivaretas av kommunen dersom kommunen driver alle botilbud Brukermedvirkning gjennom beboerråd slik som i andre kommunale botilbud 5 av 6 Ekstern driver Bystyret fastsetter mål og ramme for driften Dette stadfestes i egen avtale mellom kommune og ekstern driver. Fast pris for tjenestene. Anbud dersom beløp overstiger ,- kr/år Ideelle organisasjoner er unntatt krav om anbud Justering av drift i hht inngått avtale eller reforhandling av avtale i avtaleperiode (ca 3 år) Økte kostnader må godkjennes av bystyret Rapporteringsrutiner: Beskrevet på forhånd i avtaledokumentet Oppfølging fra kommunen mht kontroll/kvalitetssikring av mottatt tjeneste Personell ansatt i ekstern virksomhet Holdning til ekstern driver ulik noen av de ideelle organisasjonene har et svært godt omdømme som omsorgsytere til utsatte grupper andre vil ikke koples til disse Ekstern drift avhengig av organisasjonen som drifter administrasjonskostnader Samarbeid med kommunens rus/ psykiatritjeneste Rutiner må etableres/følges opp Brukermedvirkning må ivaretas gjennom avtale Dersom ekstern driver er en ideell organisasjon: Involvering av og samhandling med ideelle organisasjoner, frivillige, brukerorganisasjoner ivaretas og mangfold stimuleres Side 100

13 8. Konklusjon: Behovene til brukeren i denne målgruppen er uforutsigbare og kan endre seg raskt. Det å ha eksterne drivere med langsiktige avtaler (3 år +/-) gjør raske endringer vanskelig å gjennomføre innenfor vedtatt kostnadsramme. Avtalen har en fast pris i slik at ekstern driver har forutsigbarhet. Ekstern driver løper ikke noen risiko mht lav kapasitetsutnyttelse. Med dagens avtaler klarer ikke Bodø kommune å justere tilbudene i takt med registrerte endringer av behov. Kapasitet kan bli stående ubrukt og evt endret bruk av bygg/boliger kan ikke gjøres uten reforhandling av avtaler. Dersom Bodø kommune driver botilbudene selv vil fortløpende justeringer være mulig slik at de samlede ressurser (kapasitet og personell) kan brukes hensiktsmessig i forhold til aktuelle behov. Kommunen bør ha hånd om tiltakene slik at endringer og skreddersøm kan gjøres raskt og uten kostbare tilleggsavtaler. Alt i alt er det derfor ikke hensiktsmessig for en fleksibel tjenesteproduksjon at botilbud til en utsatt gruppe drives av andre enn kommunen. Det er verdifullt for kommunen å ha samarbeid med ideelle organisasjoner om tilbud til innbyggerne i kommunen. Ideelle organisasjoner mobiliserer engasjement og innsats fra enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter i en annen form enn kommunale tiltak gjør, noe som kommer den enkelte bruker til gode. Samarbeidet bør omhandle andre tiltak enn botiltak. Dersom det i fortsettelsen skal være drift av botilbud i regi av eksterne aktører må den kommunale organisasjonen rustes opp både personellmessig og kompetansemessig. Det må være tydelige avtaler og et kommunalt apparat for oppfølging av avtalene slik at den helhetlige tjenesten brukeren mottar er kvalitetssikret og i henhold til gjeldende lover og avtaler. Vedlegg: Utdrag av PS 09/62 6 av 6 Side 101

14 Utdrag av PS 09/ Sammenligning pr plass pr år med andre botilbud med heldøgns tjenester i bolig/sykehjem: J 49 pristilbud pr plass, driftstilskudd 10 plasser 2009 kr ,- + leieinntekter 10 hybler kr ,-, sum kostnader pr plass kr ,- J49, pristilbud av , kommunale kostnader for 10 plasser kr leieinntekter 10 hybler kr ,- kr ,- Sykehjemsplasser, gjennomsnitt 310 plasser, budsjett 2009 kr ,- Vebjørn Tandbergsvei 14 (V.T.14) botilbud 18 personer med psykiske lidelser, budsjett 2009, pr plass kr ,- Frelsesarmeen med: Kongensgt 16 (10 hybler+3 kartleggingsplasser +2 akutt/natthjemsplasser, Prinsensgt 151-Kvinnehuset (8 leiligheter +1krisepl) kr ,- Blå Kors, botilbud i Ålesund for aktive rusmisbrukere pris pr plass: 14 hybelleiligheter og Natthjem med 5 plasser, rammetilskudd 5,5 mill kr ,- De forskjellige botiltakene er ikke helt sammenlignbare med hverandre, men gir grunn for drøftelser. Botiltak med flere plasser vil gi billigere drift, da enkelte personal- og driftskostnader vil kunne deles på flere beboere, og kostnadene økes ikke i samsvar med økt antall beboere. Selv med denne forutsetning synes kostnader for å drift av J49 å være meget høye sammenlignet med de målgruppene som er mest sammenlignbare. Sykehjemmene er det tjenestetilbudet som har behov for det høyeste nivå på kompetanse og bemanning også dette tiltaket har en gjennomsnittspris som er lavere enn tilbudet for drift av J Sammenligning mellom V.T.14 og J49 Vebjørn Tandbergsvei 14 (V.T. 14) vil være det kommunale botilbudet som er mest sammenlignbart med drift av botilbudet i J49. V.T.14 er et botilbud for 18 leietakere/beboere med psykiske lidelser. I J49 skal det bo 10 personer som er på Legemiddelassistert rehabilitering (Lar-brukere), psykiske diagnoser kan påregnes av varierende grad. I begge botilbudene er det bemanning 24 timer i døgnet alle ukedager. Sammenligning av kostnader for bemanning og drift mellom disse to tiltak viser at en kommunal drift vil kunne ha en lavere totalkostnad: J49 V.T.14 Bemanning (pr ) Kostnader Bemanning Kostnader Tilbud mottatt : 1 leder 1 nestl./led miljø.terap Dagvakt: 2 pers. miløterapeut-/arb 1) Aftenvakt: 2 pers. miljøterapeut/-arb Natt: 1 våken+1 hvilende kr ,- 1 fagkoordinator Dagvakt: 2 pers. miljøterapeut/-arb Aftenvakt: 2 pers. miljøterapeut/-arb Natt: 1 hvilende kr Natt:1 våken kr ,- Sum personalkostnader 1) kr ,- Sum personalkostnader 1) kr ,- Driftskostnader 2) kr ,- Driftskostnader V.T.14, budsj.2009 kr ,- Totale kostnader bemanning/drift/inntekt kr ,- Totale kostnader bemanning/drift kr ,- (Alle driftsutgifter er inkl. i driftskostnadene ovenfor.) Økte tilleggskostnader for V.T.14 v/ekstern drift 3) Kommunale avgifter Lokaler: Strøm, renhold, renovasjon m.m. Div. driftsutgifter og vedlikehold i h.h.t. leiekontrakt J49 Vedlikehold hybler kr ,- kr kr ,- kr ,- Side 102

15 Utdrag av PS 09/62 Totale kostnader bemanning/drift/inntekt kr ,- Justerte kostnader (av drift V.T.14) kr ,- Herav kommunalt driftstilskudd kr ,- Tilbud av , komm. driftstilsk. Leieinntekter husleie beboere Totale kostnader bemanning/drift/inntekt kr ,- kr ,- kr ,- 1) Personalkostnader: I e-post av oppgir Kirkens bymisjon Ut fra forutsetning i evt. ny driftsavtale med Bodø kommune pr , vil bemanningen reduseres med 1 miljøterapeut, 100%. I pristilbudet er personalkostnadene redusert med en miljøterapeutstilling. For å ivareta sikkerhet for beboere og ansatte må bemanningen som er i dagens V.T. 14 styrkes med en våken nattevakt. Med lik bemanningsfaktor vil Bodø kommune ha personalkostnader som er kr ,- høyere en Kirkens Bymisjon. Det er ikke sett på kompetansesammensetningen i de to alternativene. 2) Driftskostnader: Kirkens Bymisjon vil ha driftskostnader som en kommunal drift ikke vil ha. Dette er bl.a. administrasjonskostnader til SKKB (Kirkens bymisjon) med kr pr år. Videre vil kostnader for lokaler med kr ,- ikke være sammenlignbare med kommunal drift og Kirkens Bymisjon s drift. Dette er bl.a. kostnader til lokaler med utgifter til husleie som oppgis med kr ,- pr år. Kirkens Bymisjon betaler i leie for hele bygget kr ,- til Bodø kommune v/eiendomskontoret. Husleie fra beboerne er inntekstført med kr ,-. 3) Økte kostnader stipulert ved kjøp av tjenester ved ekstern drift. I tillegg til utgifter som er i dagens V.T. 14 vil ekstern drift ha utgifter til kommunale avgifter, renovasjon, strøm og div. driftsutgifter som ikke er med i budsjett for drift av V.T.14. Side 103

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 14.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell Lutnes Nestleder

Detaljer

Formannskapssalen på rådhuset

Formannskapssalen på rådhuset Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 Komite for helse og sosial Formannskapssalen på rådhuset Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Prosjekt "tettere individuell oppfølging" (TIO) Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 05/

BODØ KOMMUNE. Prosjekt tettere individuell oppfølging (TIO) Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 05/ BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60141/08 05/7789 233 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 10.11.2008 08/16 Ruspolitisk råd 11.11.2008 08/17 Komite for

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Bo - og omsorgstilbud - anbudskonkurranse og videre drift

Bo - og omsorgstilbud - anbudskonkurranse og videre drift Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.03.2015 22352/2015 2014/1280 614 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 08.10.2015 Komitè for levekår 13.10.2015 Bystyret 29.10.2015

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF, Bodø fengsel og Bodø kommune

Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF, Bodø fengsel og Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.07.2013 46786/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/30 Komitè for levekår 29.08.2013

Detaljer

Planprogram Helse-, omsorgs- og sosialplan

Planprogram Helse-, omsorgs- og sosialplan Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.02.2017 9640/2017 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 02.03.2017 Ruspolitisk råd 02.03.2017 Eldrerådet

Detaljer

Rusfri møteplass i Bodø kommune - prosjektbeskrivelse

Rusfri møteplass i Bodø kommune - prosjektbeskrivelse Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2012 30405/2012 2012/3629 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/12 Ruspolitisk råd 05.06.2012 12/13 Råd for funksjonshemmede 05.06.2012

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 49990/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Eldrerådet 26.08.2013 13/9 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/15 Råd

Detaljer

Utvikling av Vollsletta.

Utvikling av Vollsletta. Helse- og sosialavdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.10.2010 56086/2010 2010/7159 L81 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Komite for helse og sosial 18.11.2010 10/138 Bystyret 09.12.2010

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 12/4 Ruspolitisk råd 06.03.2012 12/5 Råd for

Detaljer

Samhandlingsprosjekt mellom Salten regionråd og kommunene i Salten om kommunalt ettervern rus og psykiatri.

Samhandlingsprosjekt mellom Salten regionråd og kommunene i Salten om kommunalt ettervern rus og psykiatri. Helse- og omsorgsavdelingen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2016 11992/2016 2016/1461 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/2 Komite for Helse, omsorg og sosial 02.03.2016 16/7 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Dato: 27.05.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Gunnar Stein Medlem

Detaljer

Virksomhetsleder ved Korttidsavdelingen. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra og

Virksomhetsleder ved Korttidsavdelingen. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra og Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: Kl. 10:00 14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: rådhuset, Dato: Tidspunkt: 09:

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: rådhuset, Dato: Tidspunkt: 09: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite for helse og sosial rådhuset, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:30 09.50 Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Side 1 Saksliste Saksnr Innhold

Detaljer

Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus. - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Helhetlig hjemmetjeneste

Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus. - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Helhetlig hjemmetjeneste Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Helhetlig hjemmetjeneste Presentasjon av: - Bodø kommune sitt psykiske helsearbeid og arbeid med ruslidelser - Hvilke

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 Ruspolitisk råd 06.03.2012 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10.

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10. Møteinnkalling Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for

Detaljer

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3369/2013 2012/7734 A10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 30.01.2013 Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Omdelt: Orientering: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bystyresalen på rådhuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 10:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Marianne Haagensen Øien Leder AP Rolf

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk råd, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse

Bedre BPA - om alternativ organisering av brukerstyrt personlig assistanse Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.05.2013 35080/2013 2013/3384 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 03.06.2013 Råd for funksjonshemmede 04.06.2013 13/5 Ruspolitisk råd 04.06.2013

Detaljer

Oppfølging av budsjett 2016 i Helse- og omsorgsavdelingen

Oppfølging av budsjett 2016 i Helse- og omsorgsavdelingen Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.01.2016 7241/2016 2016/765 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 29.02.2016 Råd for funksjonshemmede 25.02.2016 Ruspolitisk

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Formannskapet behandlet saken den 23.02.2015, saksnr. 24/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet på vegne av H og KrF følgende tillegg til innstillingens

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet 19.11.2008 08/166 Bystyret 11.12.2008

Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet 19.11.2008 08/166 Bystyret 11.12.2008 BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2008 61146/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/162 Formannskapet 19.11.2008 08/166 Bystyret 11.12.2008 Bodø kulturhus KF. Budsjett

Detaljer

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent.

Kommunaldirektør helse- og sosialavd. Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.09.2010 ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset. Blåsalen Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 14:00. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Lillian Eck Hansen Leder Einar Brodersen Nestleder Bjørn Hagen

Detaljer

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2012 56733/2012 2012/1442 F01 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/18 Råd for funksjonshemmede 09.10.2012 12/19 Eldrerådet 08.10.2012

Detaljer

Adelsteen Normann Stiftelsen - driftstilskudd

Adelsteen Normann Stiftelsen - driftstilskudd Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 11120/2015 2014/1109 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/19 Formannskapet 04.03.2015 15/22 Bystyret 26.03.2015 Adelsteen Normann Stiftelsen

Detaljer

Virksomhetsleder v/rehab. Gamle riksvei. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.08.2009.

Virksomhetsleder v/rehab. Gamle riksvei. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.08.2009. Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Dato: 01.10.2009 Tidspunkt: 10:00 15.00 Tilstede: Navn Funksjon Repr Vara for Marianne Haagensen Øien Leder AP Kjell Lutnes

Detaljer

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212 Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2017 21094/2017 2017/9978 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Videreutvikling Tusenhjemmet,

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Sosialkontoret, møterom 2.etg Dato: 28.04.2009 Tidspunkt: 12:00 15:00

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Saksliste. Utvalg: Møtested: Sosialkontoret, møterom 2.etg Dato: 28.04.2009 Tidspunkt: 12:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Sosialkontoret, møterom 2.etg Dato: 28.04.2009 Tidspunkt: 12:00 15:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk råd, Astri

Detaljer

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD

SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD SAKSPROTOKOLL - LOKALER FOR MO-SENTER MED LAR-TILBUD Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 27.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Dag- og aktivitetssenter gjennomgang

Dag- og aktivitetssenter gjennomgang Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.12.2016 92373/2016 2016/7355 H35 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 19.01.2017 Råd for funksjonshemmede 19.01.2017 Eldrerådet

Detaljer

Frivillighetspolitikk i Bodø

Frivillighetspolitikk i Bodø Folkehelsekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2012 28343/2012 2012/3512 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/13 Eldrerådet 04.06.2012 12/12 Råd for funksjonshemmede 05.06.2012 12/30 Komitè

Detaljer

Synne Bjørbæk (Rødt) var ikke tilstede under behandlingen av Sak PS 14/35 «Tekniske hjelpemidler organisering og videre arbeid».

Synne Bjørbæk (Rødt) var ikke tilstede under behandlingen av Sak PS 14/35 «Tekniske hjelpemidler organisering og videre arbeid». Møteprotokoll Utvalg: Komitè for levekår Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:10 13:20 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Else-Marie Torp Leder KRF Joakim Sennesvik

Detaljer

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2009 51507/2009 2009/6045 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/9 Ruspolitisk råd 29.09.2009 09/15 Komite for helse og sosial 01.10.2009

Detaljer

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold Arkiv: 614 F60 Arkivsaksnr.: 15/217 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og

Detaljer

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen

Avtale om årlig særtilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.05.2012 27058/2012 2012/3058 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/91 Formannskapet 06.06.2012 12/98 Bystyret 21.06.2012 Avtale om årlig særtilskudd

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Flytting av Heidrunsenteret fra Bispegata 9D til Kongens gate 81. Arkivsaksnr.: 08/34624

Saksframlegg. Trondheim kommune. Flytting av Heidrunsenteret fra Bispegata 9D til Kongens gate 81. Arkivsaksnr.: 08/34624 Saksframlegg Flytting av Heidrunsenteret fra Bispegata 9D til Kongens gate 81. Arkivsaksnr.: 08/34624 Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering og slutter seg til rådmanns forslag om

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø rådhus, formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 10:00 15:35

BODØ KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø rådhus, formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 10:00 15:35 BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø rådhus, formannskapssalen Dato: 28.02.2008 Tidspunkt: 10:00 15:35 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tone Magnussen Medlem

Detaljer

09/22 Komite for helse og sosial 19.11.2009 09/21 Eldrerådet 17.11.2009 Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/179 Bystyret 10.12.

09/22 Komite for helse og sosial 19.11.2009 09/21 Eldrerådet 17.11.2009 Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/179 Bystyret 10.12. Tildelingskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.10.2009 60838/2009 2008/4319 151 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/22 Komite for helse og sosial 19.11.2009 09/21 Eldrerådet 17.11.2009 Råd

Detaljer

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn

Midlertidig utleie av offentlig gategrunn Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.04.2013 28568/2013 2013/2771 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/81 Formannskapet 16.05.2013 13/72 Bystyret 20.06.2013 Midlertidig utleie av offentlig

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Gjeldende fra 01.11.17 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Kommunen kan tilby kommunal omsorgsbolig til personer som har behov for en tilpasset bolig grunnet sykdom, alder eller funksjonshemming,

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Komite for helse og sosial Rådhuset, formannskapssalen Dato: 25.08.2011 Tidspunkt: 10:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Medlem uten AP Erling

Detaljer

Høringsuttalelse om forslag til endring av forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

Høringsuttalelse om forslag til endring av forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Helse- og omsorgsavdel Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.09.2016 66211/2016 2011/9914 223 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede Ruspolitisk råd 06.10.2016 Eldrerådet 10.10.2016

Detaljer

Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg.

Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg. Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 18.03.2010 Tidspunkt: 10:00-15.35 Komite for helse og sosial NAV Bodø, møterom Bodin 5. etg. Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell

Detaljer

Arbeidsgruppe 2: Organisering psykisk helse Tilleggsrapport om Lavterskel Aktivitetstilbud. Avgitt

Arbeidsgruppe 2: Organisering psykisk helse Tilleggsrapport om Lavterskel Aktivitetstilbud. Avgitt Arbeidsgruppe 2: Organisering psykisk helse Tilleggsrapport om Lavterskel Aktivitetstilbud Avgitt 01.10.2014 Omstillingsprosjektet Del-rapport PHR- lavterskel aktivitetstilbud Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23203/2015 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/29 Bystyret 07.05.2015 15/9 Komitè for levekår 14.04.2015 15/5 Eldrerådet

Detaljer

Bodø legevakt - evaluering

Bodø legevakt - evaluering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.12.2011 76479/2011 2010/6113 G21 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/1 Eldrerådet 23.01.2012 12/1 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/1 Råd

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014.

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.11.2013 76191/2013 2013/7263 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/209 Formannskapet 27.11.2013 13/159 Bystyret 12.12.2013 Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett

Detaljer

Demokratiprosjektet - nedsettelse av arbeidsgruppe og styringsgruppe

Demokratiprosjektet - nedsettelse av arbeidsgruppe og styringsgruppe Politisk sekretariat Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.05.2016 36794/2016 2016/1895 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/9 Organisasjonsutvalget 30.05.2016 16/92 Bystyret 16.06.2016 Demokratiprosjektet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400550 Arkivkode: 948 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Omsorgskomite 13.10.2014 Råd for funksjonshemmede 14.10.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Parkveien 51 - forlengelse av leieavtale

Parkveien 51 - forlengelse av leieavtale Økonomiseksjonen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2015 78958/2015 2015/6641 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/160 Formannskapet 25.11.2015 15/155 Bystyret 10.12.2015 Parkveien 51 - forlengelse

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Komite for Helse, omsorg og sosial Møtested: NAV Bodø Dato: 02.03.2016 Tidspunkt: 10:00 13:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Anne Mari Haugen Leder AP Agnete Tjærandsen

Detaljer

Evaluering av skolenes innsatsteam

Evaluering av skolenes innsatsteam Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.05.2013 32389/2013 2013/3152 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/22 Komitè for levekår 06.06.2013 13/93 Bystyret 20.06.2013 Evaluering av skolenes

Detaljer

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15

Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter i Salten - Bodøsjøen barnehage salg av Smålia 13 og 15 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2014 32691/2014 2011/3983 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/136 Formannskapet 25.06.2014 Søknad om nye lokaler til Kreativt gjenbrukssenter

Detaljer

Marianne Øien ble permittert kl 14:00 og Kjell Lutnes ledet møtet videre.

Marianne Øien ble permittert kl 14:00 og Kjell Lutnes ledet møtet videre. BODØ KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Tildelingskontoret, Postgården Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 10:00 14:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Tone Magnussen Medlem

Detaljer

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60662/2014 2013/764 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet 15.10.2014 Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan

Detaljer

Ljøsenhammeren næringspark. Kommunaltekniske anlegg. Avvikling som kommunale anlegg.

Ljøsenhammeren næringspark. Kommunaltekniske anlegg. Avvikling som kommunale anlegg. Kommunalteknisk kontor Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2010 28318/2010 2010/9897 M12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/77 Formannskapet 02.06.2010 10/76 Bystyret 17.06.2010 Ljøsenhammeren

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram. Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 68613/2016 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 21.11.2016 Råd for funksjonshemmede 17.11.2016 Ruspolitisk

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 15.01.2008 10.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0006/08 KUNSTGRASBANE PÅ IDRETTSPLASSEN VED SEGALSTAD BRU -

Detaljer

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen

Revidering av politisk og administrativt delegeringsreglement i forbindelse med tilbakeføring av Bodø kommunale eiendommer KF til Rådmannen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2016 82399/2016 2016/7305 Saksnummer Utvalg Møtedato Organisasjonsutvalget 22.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Revidering av politisk og administrativt

Detaljer

Geitvågen - videreføring av driftsavtale

Geitvågen - videreføring av driftsavtale Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.08.2012 48860/2012 2012/4353 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/166 Formannskapet 10.10.2012 Geitvågen - videreføring av driftsavtale Sammendrag

Detaljer

Oslo kommune Velferdsetaten

Oslo kommune Velferdsetaten Oslo kommune Velferdsetaten SPØRSMÅL OG SVAR FRA TILBUDSKONFERANSE 06.11.15 Hva står i loven vedr institusjonsopphold for mennesker med psykiske lidelser? Heldøgnstjenester til personer med psykiske lidelser

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. NY VURDERING AV BOTILBUDET NYE JARLEVEIEN Arkivsaksnr.: 10/16154

Saksframlegg. Trondheim kommune. NY VURDERING AV BOTILBUDET NYE JARLEVEIEN Arkivsaksnr.: 10/16154 Saksframlegg NY VURDERING AV BOTILBUDET NYE JARLEVEIEN Arkivsaksnr.: 10/16154 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Nye Jarleveien etableres med 45 boenheter fordelt på tre leilighetstyper.

Detaljer

Kostra analyse Saksframlegg. Rådmannens forslag til innstilling. Sammendrag. Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret

Kostra analyse Saksframlegg. Rådmannens forslag til innstilling. Sammendrag. Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret Analysekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.08.2017 45539/2017 2017/15460 Saksnummer Utvalg Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret Møtedato Kostra analyse 2016 Rådmannens

Detaljer

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten

Tjeneste erklæring institusjonstjenesten Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2009 61621/2009 2009/7100 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 16.11.2009 09/20 Eldrerådet 17.11.2009 09/23 Komite

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å justere husleiesatsene for kommunale

Detaljer

Organisering av rusomsorgen orientering om status i arbeidet

Organisering av rusomsorgen orientering om status i arbeidet Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.10.2013 68428/2013 2013/6510 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/30 Komitè for levekår 28.11.2013

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Driftsavtaler med Frelsesarmeens rusomsorg Bodø vedrørende botilbud og kontaktsenter

Driftsavtaler med Frelsesarmeens rusomsorg Bodø vedrørende botilbud og kontaktsenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.03.2011 16733/2011 2010/13428 613 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 23.03.2011 Driftsavtaler med Frelsesarmeens rusomsorg

Detaljer

Voldtekter i Bodø - hva kan kommunen gjøre

Voldtekter i Bodø - hva kan kommunen gjøre Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2013 38721/2013 2012/1616 X07 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/98 Bystyret 20.06.2013 13/25 Komitè for levekår 06.06.2013 Voldtekter i

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.12.2015 90475/2015 2015/5827 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2016 16/4 Bystyret 11.02.2016 Vedtak

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Ruspolitisk råd Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 13:45

Møteprotokoll. Utvalg: Ruspolitisk råd Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 13:45 Møteprotokoll Utvalg: Ruspolitisk råd Møtested: Rådhuset Dato: 08.10.2015 Tidspunkt: 13:00 13:45 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Janne Mari Ellingsen Leder FRP Jostein Jakobsen Nestleder Merethe

Detaljer

Fastsetting av egenandel for opphold i heldøgns omsorgsinstitusjon for bostedsløse med ruslidelser

Fastsetting av egenandel for opphold i heldøgns omsorgsinstitusjon for bostedsløse med ruslidelser Byrådssak 271/17 Fastsetting av egenandel for opphold i heldøgns omsorgsinstitusjon for bostedsløse med ruslidelser MADH ESARK-45-201725903-1 Hva saken gjelder: Bergen kommune har inngått avtaler om midlertidig

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2012 56733/2012 2012/1442 F01 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 09.10.2012 Eldrerådet 08.10.2012 Ruspolitisk

Detaljer

Bodø legevakt - evaluering

Bodø legevakt - evaluering Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.12.2011 76479/2011 2010/6113 G21 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/1 Eldrerådet 23.01.2012 12/1 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/1 Råd

Detaljer

DEL III KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1

DEL III KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1 DEL III KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1 Innholdsfortegnelse 1 KRAVSPESIFIKASJON... 3 1.1 FELLES FOR TJENESTENE... 3 1.2 NÆRMERE OM HELSETJENESTEN... 5 1.3 NÆRMERE OM SOSIALTJENESTEN... 6 1.4 NÆRMERE OM BOKOLLEKTIVTJENESTEN...

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

bodø Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ

bodø Prosjektrapport- Skaffe vanskeligstilte egnet bolig KOMMUNE Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ bodø KOMMUNE Helse- og sosialavdelingen Husbanken Torvgata.2 8002 BODØ Prosjektrapport- "Skaffe vanskeligstilte egnet bolig" Bodø kommune har ca.360 kommunale gjennomgangsboliger som tildeles vanskeligstilte.

Detaljer

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013.

Bodø kirkelige fellesråd. Budsjett 2013. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.11.2012 65984/2012 2012/7915 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/212 Formannskapet 28.11.2012 12/192 Bystyret 13.12.2012 Bodø kirkelige fellesråd.

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

Høringsuttalelse om forslag om oppfølging av primærhelsetjenestemeldingen og oppgavefordeling mv.

Høringsuttalelse om forslag om oppfølging av primærhelsetjenestemeldingen og oppgavefordeling mv. Helse- og omsorgsavdel Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.07.2016 55885/2016 2016/4225 G00 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/10 Råd for funksjonshemmede 25.08.2016 16/16 Ruspolitisk råd 25.08.2016

Detaljer

Ad-sak PS 12/118 - Alkoholpolitiske retningslinjer - alkoholpolitikk

Ad-sak PS 12/118 - Alkoholpolitiske retningslinjer - alkoholpolitikk Servicekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.09.2012 52038/2012 2012/419 U63 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/50 Komitè for levekår 06.09.2012 12/163 Bystyret 13.09.2012 Ad-sak PS 12/118

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

SAK 32/11 HØRINGSUTTALELSE ENDRING I FORSKRIFT OM TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG I OSLO KOMMUNE

SAK 32/11 HØRINGSUTTALELSE ENDRING I FORSKRIFT OM TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG I OSLO KOMMUNE Møte i bydelsutvalget 15. desember 2011 SAK 32/11 HØRINGSUTTALELSE ENDRING I FORSKRIFT OM TILDELING AV KOMMUNAL BOLIG I OSLO KOMMUNE Bydelsdirektørens opprinnelige forslag til vedtak: Bydel Grünerløkka

Detaljer

Nordlandsbadet - tilgjengeligheten for funksjonshemmede

Nordlandsbadet - tilgjengeligheten for funksjonshemmede Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.07.2010 38437/2010 2010/625 210 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/106 Formannskapet 25.08.2010 10/87 Bystyret 16.09.2010 Nordlandsbadet - tilgjengeligheten

Detaljer

ByBo Boligsosialt arbeid

ByBo Boligsosialt arbeid ByBo Boligsosialt arbeid Alle kan bo - etablering og drifting av ulike boligtiltak Marit Nybø, 3. sept. 2010 En portal til tilhørigheten "- Det er viktig at det finnes alternativer til store og dårlige

Detaljer

Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune

Instruks for salg av fast eiendom i Bodø kommune Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.09.2010 48475/2010 2010/1281 9 047 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/122 Formannskapet 29.09.2010 10/113 Bystyret 28.10.2010 Instruks for salg

Detaljer