Dampbåten Kolbein ved Bjørkåskaia i Røssvatnet. Den gikk i fast rutetrafikk perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dampbåten Kolbein ved Bjørkåskaia i Røssvatnet. Den gikk i fast rutetrafikk perioden 1915 1945."

Transkript

1 Dampbåten Kolbein ved Bjørkåskaia i Røssvatnet. Den gikk i fast rutetrafikk perioden

2 Publikumstiltak Arrangement / Utstillinger / Kulturhistorisk guiding Tid Arrangement Publikum 26.april Bildekåseri. Kirkelig samarbeidsmøte, Susendalen 16 1.juni Blåtur, Arbor A/S 14 7.juni Kulturhistorisk tur, Vefsn Folkehøgskole 28 8.juni Museumsbesøk, Hattfjelldal Oppvekstsenter 3.kl 14 1.kl 7 2.kl juni 4.kl 9 Museumsbesøk, Hattfjelldal Oppvekstsenter. Historisk vandring 3.kl, gruppe kl, gruppe juni Kulturhistorisk vandring, Västerbotten museum - gruppe 4 28.juni Hovedarrangement Hattfjelldal kommunes 150-årsjubileum juli Åpen dag, Lensmannsgården 49 Sommerses. Besøk gjennom året og i sommersesongen, Lensmannsgården 100 Årssesongen Besøk på Gammelbutikken i Kroken 94 9.aug. Omvisning og kulturhistorisk tur, pensjonistgruppe Bodø aug. Omvisning, Saxnäs skole, elever og lærere 26 1.sept. Kulturhistorisk tur, svensk gruppe sept. Historisk foredrag, Hattfjelldal Oppvekstsenter - lærere sept. Omvisning, gruppe av svenske museumsfolk 3 8.okt. Historisk vandring og museumsbesøk, H.dal O.senter 8.kl, gr 1 12 Historisk vandring og museumsbesøk, H.dal O.senter 8.kl, gr okt. Foredrag om skolehistorie, Hattfjelldal Oppvekstsenter - lærere okt. Historisk vandring og museumsbesøk, H.dal O.senter 7.kl okt. Historisk vandring og museumsbesøk, H.dal O.senter 10.kl a 16 Historisk vandring og museumsbesøk, H.dal O.senter 10 kl b 16 2o.nov. Historisk vandring og museumsbesøk, H.dal O.senter 6.kl 16 Årssesongen Bildeutstilling, Sæterstad gård 150 Bildeutstilling og info, Furuheim gård 100 SUM 1236 Ei gruppe deltakere ved Ivarstua under en kulturhistorisk tur. 2

3 Samlingene Besøk i ei sommeruke av leder for samlingsarbeidet i Helgeland Museum: Gjennomgang av ulike sider ved samlingene, forvaltinga av dem og forbedring av innredning og arkivsystem. Sikring Behov for ny alarm påpekt og tatt opp med kommune både muntlig og skriftlig. Lovnad om at denne vil komme på plass i Behov for skilting som hindrer periodevis blokkering av innkjørsel (kombineres med innfallsveg til barnehage) Lysskjerming på alle rom med samlinger i 2. og 3.etasje. Registrerte objekter Gjenstander: 1261 stk., katalogført, også digitalt. Tilvekst 76 stk. Ikke innlemmet i PRIMUS. Litteratur: 55 hyllemeter, det meste alfabetisk ordnet. Foto: 530 stk., digitalisert. Tilvekst 100 stk.tilbakeført disse historiske fotoene til kommunen. Kulturminner i landskapet: Modell for registrering under opparbeiding, mye gjennom prosjektet KING. Større registreringsarbeid forestår, inndelt i kommunale roder og med kulturhistorisk temainndeling. Immaterielle kulturminner. Noe finnes ganske sporadisk av video-opptak, lydopptak og noterte intervjuopplysninger. Spinkelt og lite systematisert i forhold til potensialet. Heimlaga rullestol som finnes i samlinga på Lensmannsgården. H Rydding og ny innredning for oppbevaring o Fjøsbygning ryddet og flidd. Gir mulighet til gjenstander av større type, landbruksredskaper o.l. Noe finnes, systematisk registreringsarbeid kan ta til. o 3.etasje ryddet og flidd. Reoler og skap ordnet for å gi bedre fysisk plass til samlingene. Bistand Samlingene ved Kolbeintunet i Varntresk Museumsavdelingen er sentral støttespiller når det gjelder opprusting og restaurering av dette bygdetunet, som i prinsippet er det mest markante i sitt slag i kommunen. I tillegg til prosjektering av bygningsmessig utbedring samt restaureringsarbeid på oppdrag, arbeides det med ny registrering av gjenstander, både tidligere registrerte og de uregistrerte som finnes. 3

4 Forskningsrettet arbeid Prosjektet KING (Kulturarven i nordskandinaviske gammelskoger). Del II Prosjektet et svensk-norsk samarbeid gjennom Botnia-Atlantica er videreført fra fase 1 til fase 2. Prosjektet konsentrerer seg om kulturminner i gammel skog, og kan sies å være banebrytende og pionermessig både når det gjelder feltarbeid, registrering og formidling. Årets registreringer foregår på norsk side i et utvalgt område ved Majavatn, på svensk side ved Käringberget ved Fredrika. I tillegg foregår etterarbeid om formidlingsopplegg og publisering i etterkant av områdene som ble brukt til registrering i del I. På norsk side gjaldt det området ved Varnvatnet øst for Røssvatnet. Fra KING-prosjektets utgavingsfelt ved Jåvan utenfor Storuman. Mønster på runebomme fotografert av Václav Marek Marek-prosjektet Dette prosjektet er inne i sitt siste år. Følgende er utført: - Gjennomgang av bildesamlinga. Utvalg av bilder. Samarbeid med Nasjonalbiblioteket om bildemotiv og bildebestemmelse. Rettigheter til bruk av bildene. Kostnader og eventuelle kjøp. - Start på bildeutstilling lokalisert til Furuheim gård i Susendalen. - Forberedelser til infotavle i starten på tursti opp til Marekrabben/Tiplingan Disse tiltakene gjenstår: - Motivbestemmelser av utvalgte bilder. Bruk av tidsvitner og folk som ennå husker fra de aktuelle årene. - Turistbrosjyre ang. Marek - Nettbasert presentasjon - Manus til bildebok om fjellfolket og livet i fjellbygdene i den tidsepoken Marek beskriver. 4

5 Krigshistoria i Hattfjelldal Kartlegging av krigsminnene i og ved Hattfjelldal sentrum. GPS-registrering og notater basert på utsagn fra tidsvitner. Flyplassens historie, aktivitet før, under og etter krigsårene og betydningen som den var tillagt i strategien rundt okkupasjonen og krigføringa. Bygninger og anlegg Lensmannsgården Innredningsarbeid er utført i tråd med anbefalinger fra prosjektleder for samlingene. Bedre system for ordning og oppbevaring. Rydding og puss av fjøsbygning. Skaffet seg oversikt over hva som finnes og eventuelt skal tas vare på av landbruksredskap samt utstyr og verktøy. Kolbeintunet i Varntresk Start på restaureringsarbeid i tråd med tilskudd gitt Varntresk Grendelag av Norsk Kulturminnefond. Helgeland Museum, avd. Hattfjelldal står for utføringa av dette arbeidet. Bistand til Varntresk Grendelag når det gjelder bedre registrering av samlingene, samt tilskudd av uregistrerte gjenstander. Befaring på Kolbeintunet i Varntresk Gammelbutikken i Kroken Videreføring av formidlinga. Ingen nye tiltak. Susendal skolekapell Forberedelser til start av restaureringa. Utarbeidelse av samarbeidsavtale vedr. bygningsmessig opprusting og etterbruk av bygningen. Innleie av arbeidskraft og drøfting av opplegg og framgangsmåte. 5

6 Seterbruket på Helgeland - Pantdalssetra Etter initiativ fra lokalt hold og i samarbeid med Statskog har museet foretatt en befaring der en så på bygningsmessig tilstand. Statskog er positiv til å forsøke å få finansiert ei opprusting av setra, som trolig er den eneste såkalte fjellsetra i Hattfjelldal. Museumsavdelingen har på den bakgrunn laget en prosjektbeskrivelse som inneholder setras brukshistorie samt detaljert kostnadsoverslag for restaurering. Vi har også skissert ei mulig organisering med tanke på vedlikehold, etterbruk og formidling. Faglig utvikling Jubileumsbok Hattfjelldal kommune 150 år Hattfjelldal kommune har i forbindelse med sitt 150-årsjubileum hatt forskjellige markeringer. Et av disse er å gi ut ei historisk bildebok der denne tidsepoken trer fram. Forarbeidet til denne boka ble startet tidlig på året Utgivelsen rakk en ikke i jubileumsåret, den er planlagt til Helgeland Museum er med i planlegging og utforming av dette bokmanuset spesielt med tanke på temaområder, tematekster, bildemateriale og bildetekster. Hattfjelldal Samvirkelags første lastebil mye beregnet på godstransport, men som en ser også på passasjerer 6

7 Utviklingsplaner Nytt bygg i Hattfjelldal Prosessen i retning av et nytt nærings- og servicebygg pågår for fullt, og dette har vært et viktig arbeidsfelt gjennom året. Museet har lagt sine utviklingsplaner inn i dette bygget, og vi er så avgjort ønsket med tanke på profilering, markering og formidling av kunnskap og informasjon. Konseptet med å gå inn i et slikt fellesbygg virker strategisk og publikumsmessig fornuftig. Utfordringen er et utradisjonelt eierskap her vil verken kommunen eller et museumslag stå som eiere, og finansieringa av museumsdelen kan med tanke på eventuelle tilskudd være mer usikker og kanskje krevende å få i hamn. Museumsdelen er planlagt til drøyt 400 m2, men en god del av dette kan være kombinert areal, da i forhold til arrangements- og møtelokale, turistinformasjon o.a. Foreløpig skisse av nytt bygg i Hattfjelldal Utbedring av lagring og arkiv på Lensmannsgården Lensmannsgården vil trolig i framtida også bli brukt til museumsformål, og dermed fortsatt driftes av Helgeland Museum. det er derfor rimelig å fortsatt satse på å sette denne bygningen i stand til denne bruken, både utvendig og innvendig. I 2012 har innredning med tanke på utstilling, magasin og lager vært hovedsaken samt at noen mindre reparasjoner er gjort innvendig i huset. 7

8 Forarbeid til utstillinger i Susendal skolekapell En del skisser og planarbeid er gjort med tanke på å ta i bruk det gamle skolekapellet til formidling. Utstillingene vil bestå av tre deler med innhold fra 1. Kirkehistorie i Hattfjelldal 2. Skolehistorie i Hattfjelldal 3. Susendal kirkeområde, med kirkegårder samt både gammelt og nytt kirkehus Samarbeid med andre avd i Helgeland Museum Områdemøtene er etablert som et fast samarbeids- og drøftingsforum. Område Sør består av 7 avdelinger og gir bra grunnlag for samarbeidstiltak av ulikt slag. Den tematiske arbeidsdelinga innebærer ellers at kontakter tas der det naturlig høver. Et særlig tett samarbeid har avd. Hattfjelldal med naboavdelingen i Grane. Are Halse var vert på områdemøte i Grane. Her fra Stavassdalen Søknader om eksterne tilskudd Avd. Hattfjelldal er for tida involvert i følgende prosjekter som alle finansieres i stor grad av eksterne midler: - KING II Søknad til Botnia-Atlantica med HiNesna som søknadsmottaker og prosjektledelse på norsk side. Helgeland Museum er inne i prosjektet med avdelingene Grane, Hattfjelldal, Rana og Bindal. Pågår i 2012 og

9 Kulturminneprosjektet KING har områder ved Majavatn som sitt 2.registreringsfelt - Marek-prosjektet. Innvilget tilskudd fra Partnerskapet Nordland Fylke kr , som utgjør 50 % av totalt kostnadsoverslag. Avsluttes høsten Susendal skolekapell. Tilsagn om tilskudd for inntil kr Total prosjektkostnad er satt til kr Avslutning er satt til Tilskuddet er gitt til Hattfjelldal Sokn som er søkergod for slike prosjekter. Helgeland Museum er utøvende instans når det gjelder restaureringsarbeidet, da med avtale om mulighet for etterbruk til dokumentasjon av kirkehistorie og skolehistorie. Kolbeintunet i Varntresk. Tilsagn om tilskudd på kr gitt av Norsk Kulturminnefond til eieren Varntresk Grendelag. Helgeland Museum, avd. Hattfjelldal er inne som faginstans og som utøvende part i restaureringa. Planlagt avslutning 31.oktober

10 Kurs, seminarer og møter Tema Sted Arrangør Tid Jubileumsbok Hattfjelldal 150 år Hattfjelldal Bokkomité 11.jan Evaluering av arr. Go veko Hattfjelldal Arrangementspartnere 11.jan Nytt bygg Hattfjelldal Prosjektkomité / komm. 17.jan Aktivitetskalender for Hattfjelldal Hattfjelldal Samarbeidsparter / komm. 24.jan Samling Helgeland Museum Sømna Helgeland Museum jan Møte om Go veko Hattfjelldal Arrangementspartnere 2.febr Aktivitetskalender for Hattfjelldal Hattfjelldal Samarbeidsparter / komm. 3.febr Møte om samisk bokprosjekt Trofors Gunn Utsi / HM Grane/H.dal 6.febr KING-prosjektet. Styringsgruppemøte Storuman KING 7.febr KING-prosjektet. Prosjektmøte Storuman KING 8.febr Områdemøte Sør Vevelstad HM, Område Sør mars KING. Møte norsk side Nesna KING, norsk side 26.mars Driftsmøte Mosjøen Helgeland Museum, adm. 27.mars Møte mellom H. komm. og Helg. Mus. Hattfjelldal H. komm. og Helg. Mus. 11.april KING-møte Mosjøen KING-prosj. og Helg. Museum 18.april KING. Infomøte Majavatn KING. Norsk side 3.mai Driftsmøte Mosjøen Helgeland Museum, adm. 23.mai KING. Infomøte Sæterstad KING. Norsk side 24.mai Møte om komm. 150-årsjubileum Hattfjelldal Hattfjelldal kommune 30.mai KING. Referansegr.møte Mosjøen KING. Norsk side 31.mai Områdemøte Sør Trofors HM, Område Sør 5.-6.juni KING. Feltarbeid. Styringsgr./Ref.gr. Fredrika KING juni KING. Arbeidsmøte Sæterstad KING. Norsk gruppe 19.juni KING. Arbeidsutbytte H-G-Vefsn KING aug Møte om Varntresk-vegen Mosjøen Varntresk/Sæterstad 3.sept Kurs i konseptutvikling Mosjøen Helgeland Museum 6.-7.sept HMS-kurs Mosjøen Helgeland Museum 18.sept Møte og befaring, Pantdalssetra Pantdalen Helg. Museum, avd. H.dal 19.sept Driftsmøte Mosjøen Helgeland Museum, adm. 21.sept Områdemøte Sør Hattfjelldal HM, Område Sør 2.og 3.okt Medarbeidersamtale Hattfjelldal Helgeland Museum 4.okt Møte om PRIMUS-evaluering Mosjøen Helgeland Museum 5.okt Møte om nytt bygg i H.dal Hattfjelldal Hattfjelldal komm. 8.okt Møte om Varntresk-vegen Mosjøen Varntresk/Sæterstad 9.okt Evaleringsmøte Go veko Hattfjelldal Frivilligsentralen 18.okt Kurs i konseptutvikling Mosjøen Helgeland Museum okt HMS-kurs Mosjøen Helgeland Museum 25.okt Forts. neste side 10

11 Forts. fra forrige side KING. Referansegr.møte Trofors KING. Norsk side 1.nov Områdemøte Sør Hommelstø HM, Område Sør 7.nov Møte om jubileumsbok Hattfjelldal Hattfjelldal komm., komité 13.nov Driftsmøte Mosjøen Helgeland Museum 16.nov KING. Styrgr./Referansegr. Mo i Rana KING nov Ansattesamling m/ kurs Mosjøen Helgeland Museum 6.-7.des KING. Arbeidsmøte Trofors KING. Norsk side 11.des Møte om nytt bygg i H.dal Hattfjelldal Hattfjelldal kommune 13.des Økonomi Budsjett og regnskap Driftsinntekter Budsjett Regnskap Salgsinntekter Billettinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Varekostnad Lønns- og personalkostnader inkl. innleie Drift og vedlikehold anlegg Adm. og kontorutgifter Reiseutgifter Annonse og reklame Øvrige driftskostnader Sum driftsutgifter Driftsresultat Avvik

12 Medarbeidere og samarbeidspartnere Midlertidig ansatte (ferievikarer): Elisabeth Garsmark. Gunder Garsmark. Einar Sørmo Hattfjelldal kommune, særskilt avd. næring teknisk kultur Andre avdelinger, prosjektledere og medarbeidere innen Helgeland Museums stab særskilt naboavdelingen i Grane og avdelingene innen Område Sør Samarbeidsparter vedr. prosjektet KING Hattfjelldal Historielag Sijti Jarnge Elgposten (kommunalt bygdeblad) Grunneier Almar Estensen (Utstillinga Handelsstedet Kroken ) Tilbydere av overnatting og servering Det nasjonale skognettverket for skogrelaterte museer Hattfjelldal Bonde- og Småbrukerlag Sæterstad gård Furuheim gård Hattfjelldal Sokn Varntresk Grendelag Enkeltpersoner med interesse og engasjement for museets arbeidsfelt m. fl. Klave fra samlinga på Lensmannsgården 12

13 Helse, Miljø og sikkerhet Arbeidet med HMS har hatt prioritet på forskjellige måter. Opplæring for ledere og verneombud er gjennomført i et omfang på 3 kursdager med tilhørende heimeoppgaver. Sikring i forhold til arbeidstakere, besøkende, samlinger og bygninger er satt bedre i system og nedfelt i en sikringsplan for avdelingen. Av tiltak i 2012 trekkes disse fram: - Behov for ny alarm (brann, innbrudd). Dette er påpekt både skriftlig og muntlig overfor kommunen som eier. Varsel om at tiltaket ikke har fått plass og prioritet på kommunens budsjett for Lysskjerming i alle rom der samlinger er oppbevart. - Bedre frostsikring av bygningen Lensmannsgården. - Oppsetting av gelender ved trapp og i kvistrom - Maling, og dermed tildekking av asbestrør i 2. og 3.etasje Sikringsplanen inneholder for øvrig tiltak som i noe videre sammenheng dreier seg om den totale sikringa både arbeidsmiljømessig og anleggsmessig HMS-tiltak Fortsatt påtrykk om ny alarm - Skilt som forhindrer at parkering av biler blokkerer inngangsvegen til anlegget - Ytterligere frostsikring - Sjekk av mulig taklekkasje ÅRSPLAN 2013 Samlingsarbeid på flere felt. Ordning og systematisering av eksisterende samling. Innlemming av nye gjenstander, foto og annet dokumentasjonsstoff. Videre digitalisering. Vektlegge også innsamling av immaterielle kulturminner og fortsette arbeidet for bedre register av kulturminner i landskapet. Nytt bygg i Hattfjelldal. Dette forventes nå å gå inn i en realiseringsfase. Et hovedarbeid vil være å sikre finansiering til museumsdelen, utvikle et bærekraftig driftsopplegg i nye lokaler, skissere og gå i gang med det museale innholdet ut fra avdelingens profil og grunntanke. Dette også i forhold til kommunens behov for markering av sin naturbakgrunn, kultur og historie. Prosjekter. Disse er det flere av alle med 2013 som planlagt avslutningsår: Dette gjelder: - KING II. (Kulturarven I Nordskandinaviske Gammelskoger) - Marek-prosjektet. Diverse tiltak - Susendal skolekapell. Restaurering og forarbeid til utstillinger - Kolbeintunet i Varntresk. Bygninger og samlinger - Jubileumsbok (bildebok) Hattfjelldal kommune 150 år 13

14 Planlagte prosjekter med medvirkning fra avdelingen: - Seterbruk på Indre Helgeland. Pantdalssetra - Bidra i forprosjektet Vefsna Regionalpark - Prosjektet Røssvassvegen som turistveg - 50-årsjubileum for Børgefjell Nasjonalpark Børgefjell Nasjonalpark markeres i år etter opprettelsen Lensmannsgården. En del utbedringsarbeid, utendørs og innendørs Åpningstid i sommersesongen samt ved bestillinger Tema-arrangement (Foreløpig er disse temaene planlagt: Hattfjelldals rolle under krigen, Ole Tobias Olsen, historisk bildekveld med Marek-fotografier. Flere vil komme) Skole- og barnehagetilbud. Besøk på museet Skoleelever betrakter ei utstilling om biologisk mangfold Funn under en arkeologisk dag for skoleelever 14

15 Publikumstilbud når det gjelder kulturhistorisk vandring og kulturhistoriske turer med guiding Kulturhistorisk bistand til prosjektbeskrivelser, kostnadsoverslag og rådgiving m.h.t. aktuelle kulturverntiltak fra enkeltpersoner eller foreninger. Pantdalssetra er et sjeldent eksempel på såkalt fjellseter i Hattfjelldal Hattfjelldal januar 2013 Ansgar Kleven 15

Helgeland Museum Avd. Hattfjelldal

Helgeland Museum Avd. Hattfjelldal Fisket i fjellvatna var viktig matauk for innlandsfolket. Her tas en betydelig fangst på garn i innsjøen Ranseren. Helgeland Museum Avd. Hattfjelldal Publikumstiltak Arrangement / Utstillinger / Kulturhistorisk

Detaljer

11 12 13 14 15 17 18 ÅRSPLANER

11 12 13 14 15 17 18 ÅRSPLANER 1 INNHOLD Publikumstiltak 3 Samlingene. 5 Forskningsrettet arbeid. 6 Bygninger og anlegg.. 7 Faglig utvikling 9 Utviklingsplaner... 11 Samarbeid med andre avdelinger i Helgeland Museum. 12 Søknader om

Detaljer

Årsrapport 2012 Helgeland Museum avd. Velfjord Bygdemuseum

Årsrapport 2012 Helgeland Museum avd. Velfjord Bygdemuseum Årsrapport 2012 Helgeland Museum avd. Velfjord Bygdemuseum Bilde fra utstillingen Slik levde vi i 1930-årene. Her beundres lærer Wærstads første bil fra 1930. Besøkende Totalt antall besøkende:784 personer,

Detaljer

2012 i sammendrag. Planarbeider. - Sikringsplan for bygningene - HMS plan

2012 i sammendrag. Planarbeider. - Sikringsplan for bygningene - HMS plan 2012 i sammendrag Prosjektarbeider. Det har blitt brukt mye tid på to prosjekter: - Kulturminner i Nord Skandinaviske Gammelskoger er et interreg prosjekt mellom Sverige og Norge. Det ble gjennomført et

Detaljer

Årsrapport 2012 Helgeland Museum, avdeling Vevelstad

Årsrapport 2012 Helgeland Museum, avdeling Vevelstad 1 Helgeland Museum, avdeling Vevelstad Årsrapport 2012 Helgeland Museum, avdeling Vevelstad Innhold: Innledende ord Utstillinger og prosjekt Arrangement o.l. Kurs, møter o.l. Sommersesongen/åpningstider

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

Helgeland Museum avd. Bindal

Helgeland Museum avd. Bindal Helgeland Museum avd. Bindal Årsrapport 2012 Therese Danielsen, 11.01.13 PUBLIKUMSTILTAK Hovedvekten av formidlingsaktiviteten ved museet i Bindal har vært rettet mot de lokale skolene i 2012. Museet har

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006108 Innsendt 05.05.2015 22:19:42 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Stiftelsen Nordlandsmuseet Institusjonens

Detaljer

Invitasjon til samarbeidsprosjekt Kulturvegen langs Røsvatnet Varntreskvegen

Invitasjon til samarbeidsprosjekt Kulturvegen langs Røsvatnet Varntreskvegen Invitasjon til samarbeidsprosjekt Kulturvegen langs Røsvatnet Varntreskvegen Samarbeidspartnere: Varntresk grendelag Hattfjelldal kommune Statens vegvesen Nordland fylkeskommune StatKraft Helgelandskraft

Detaljer

Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark. Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering

Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark. Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering Sak /12 Forprosjekt Vefsna regionalpark Trykte vedlegg: -søknad til IHR sitt regionale næringsfond om med-finansiering Utrykte vedlegg: -NORSKE PARKER-Lokalparker og regionalparker i Noreg, verdigrunnlag

Detaljer

I går, i dag, i morgen

I går, i dag, i morgen I går, i dag, i morgen 1 I går, i dag, i morgen Museer engasjerer. De berører flere forhold som er viktige for folk. Det er et sted hvor noe av det vi kommer fra kan sees, holdes i og deles med andre.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.05.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.05.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE Utvalg: OPPVEKST- OG KULTUR Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.05.2013 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Kulturminner i Klæbu. Plan for registrering av kulturminner

Kulturminner i Klæbu. Plan for registrering av kulturminner Kulturminner i Klæbu Plan for registrering av kulturminner Klæbu kommune September 2014 SØKNAD OM TILSKUDD TIL REGISTRERING AV KULTURMINNER I KLÆBU KOMMUNE 1. Forord Kulturminner og kulturmiljøer er en

Detaljer

O R G A N I S A S J O N

O R G A N I S A S J O N O R G A N I S A S J O N FORSKNING OG SAMLING FORSKERE, DOKUMENTASJON, FORVALTNING DIREKTØR FORMIDLING FORMIDLERE ADMINISTRASJON STAB F O R M Å L S P A R A G R A F Norges rusmuseum er en uavhengig institusjon

Detaljer

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel

Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus. Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel Sett inn bildet av maleriet fra Bøndenes hus Maleri fra Bøndenes hus Malt av Mikal Hoel 2 Bakgrunn Rik kulturarv i Melhus En lite utnyttet ressurs Administrativt og politisk ønske om å ta tak i temaet

Detaljer

Et museum uten grenser?

Et museum uten grenser? Et museum uten grenser? Politisk møteplass Fylkesrådsleder Odd Eriksen Kulturdepartementet Fra stiftelsen av Helgeland Museum Uten strid: Mot normalt var Helgeland enig om et felles tiltak Fortsatt ingen

Detaljer

Fra ensomhet til fellesskap gjennomføring av intensivuker ved Akershusmuseet!

Fra ensomhet til fellesskap gjennomføring av intensivuker ved Akershusmuseet! Fra ensomhet til fellesskap gjennomføring av intensivuker ved Akershusmuseet! Katja Nicolaysen, konservator NMF, Akershusmuseet MiST 29.10 2015 DE ALLER FLESTE BILDENE ER TATT UT AV DENNE PRESENTASJONEN

Detaljer

Leka kommune Utviklingsavdelingen

Leka kommune Utviklingsavdelingen REFERAT fra MØTE angående framtidig modell for museumsarbeid koblet til reisemålsutvikling i Leka Mandag 2. februar Sted:, kommunestyresalen Tid: 10:30 14:00 Tilstede: Sigmund Alsaker, Ragnhild Kvalø,

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (bokmål) Referanse 490752 Innsendt 14.10.2011 18:03:20 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen RiddoDuottarMuseat

Detaljer

Vedlegg: Tilskuddsordninger

Vedlegg: Tilskuddsordninger Vedlegg: Tilskuddsordninger Miljøverndepartementet (via Riksantikvaren eller fylkeskommunen) se www.odin.dep.no for det årlige rundskrivet for tilskuddsordninger under miljøverndepartementet Tilskudd til

Detaljer

I\lassering. Søknad - næringsfondet. ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet 2009 om støtte til

I\lassering. Søknad - næringsfondet. ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet 2009 om støtte til I\lassering ~ Fauske kommune _W.. 1:~:ksbeti,G: 2f~ -O~ Fauske Utvikling & Næring ~/-5iL~) c ~ ~-_- Søknad - næringsfondet ReM!pv~ekF~ 2009. Med bakgrunn i vedlagt prosjektskisse, søker Reiselivsprosjektet

Detaljer

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1:

KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: ET KURS OG HVA SÅ? KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 1: KURSDELTAKERNE SA OM DET RELEVANTE MUSEUM 2: OM GRUPPEARBEIDET: Museum stavanger Foto: Elisabeth Tønnessen/Museum Stavanger Museum stavanger

Detaljer

Hovedprosjekt «Vefsna regionalpark» PROSJEKTBESKRIVELSE

Hovedprosjekt «Vefsna regionalpark» PROSJEKTBESKRIVELSE Hovedprosjekt «Vefsna regionalpark» PROSJEKTBESKRIVELSE 28. FEBRUAR 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Lokale verdier... 5 3. Prosjektmål... 9 4. Forankring... 9 5. Organisering... 10 6. Gjennomføringsplan...

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1006140 Innsendt 05.05.2015 22:03:11 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Museum Stavanger AS Institusjonens leder

Detaljer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Budsjett og virksomhetsplanet lokale museer Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS BEHANDLEDE ORGAN: Representantskapet AAks-IKS SAKSBEHANDLER: Kjell-Olav Masdalen MØTEDATO: 22.04.14 ARKIVNR.: SAK NR.: 08/14 Budsjett og virksomhetsplanet lokale

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Sakskart: Informasjon fra administrasjonen Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-9 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.11.2010 Tidspunkt: 14:00 16:00 Informasjon fra administrasjonen Buskerud fylkeskommune

Detaljer

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene:

VERDIER Verdiene som Grimstad bys museers virksomhet er tuftet på, har disse kjennetegnene: Museumsplan for Grimstad bys museer vedtatt av styret 12. februar 2014 INNLEDNING Grimstad bys museer er et kulturhistorisk og naturhistorisk museum som formidler Henrik Ibsen og Knut Hamsuns liv og litteratur,

Detaljer

KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR

KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR KOMMUNAL DELPLAN FOR KULTUR HANDLINGSPLAN Foto: Mattias Jansson Vedtatt av Tydal kommunestyre 22.03.2012 INNLEDNING Kommunedelplan for kultur er utarbeidet i eget strategidokument for perioden 2026. Denne

Detaljer

Side 1/6. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527373 Innsendt 15.10.2012 15:48:53. Opplysninger om søker

Side 1/6. Skjemainformasjon. Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527373 Innsendt 15.10.2012 15:48:53. Opplysninger om søker Side 1/6 Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for arkiv og museum 2013 Referanse 527373 Innsendt 15.10.2012 15:48:53 Opplysninger om søker Søker på organisasjonen Troms fylkeskommune Institusjonens leder

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN Alstahaug kommune PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN for Arbeidet med forvaltningsplan for Åsen i Sandnessjøen September Prosessplan vedtatt av: Planutvalget den 19.09.13, sak 35/13 Prosessplan sist endret den:

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-3 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Nore og Uvdal Bygdetun, Grønneflåtastua Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 11:00 Informasjon om Sesongstart sommersesongen Status Kråkefoss Eventuelt

Detaljer

Helgeland Museum avdeling Herøy Årsberetning 2012 med årsplan for 2013

Helgeland Museum avdeling Herøy Årsberetning 2012 med årsplan for 2013 Helgeland Museum avdeling Herøy Årsberetning 2012 med årsplan for 2013 (HBS.F.2010-011-0017,- Peder Andresen og Arnstein Pedersen, Langøya) Innhold: - Innledning - Åpningstider sommeren 2012 - Besøkstall

Detaljer

ÅRSMELDING. 31. desember. [Årsmeldingen inneholder en oversikt over det HFS har jobbet med i 2013]

ÅRSMELDING. 31. desember. [Årsmeldingen inneholder en oversikt over det HFS har jobbet med i 2013] 31. desember ÅRSMELDING 2013 Hattfjelldal Frivilligsentral er en møteplass og hjelper for frivillig arbeid i Hattfjelldal kommune. Vi bistår lag- og foreninger, arrangement og enkeltpersoner som ønsker

Detaljer

Tiltaksplan samarbeidsavtale folkehelsearbeid Nordland fylkeskommune og Vefsn kommune - 2015

Tiltaksplan samarbeidsavtale folkehelsearbeid Nordland fylkeskommune og Vefsn kommune - 2015 Tiltaksplan samarbeidsavtale folkehelsearbeid Nordland fylkes og Vefsn - 2015 Nr. Beskrivelse Dato for gjennomføring Ansvarlig 1 Rapportere aktivitet samarbeidsavtale- Utarbeide aktivitetsplan for 2015

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Ny-Ålesund by- og gruvemuseum

Ny-Ålesund by- og gruvemuseum KINGS BAY AS Ny-Ålesund by- og gruvemuseum Rapport fra gjennomført arbeid 2011 og 2012 Inga Vea og Andrine Kylling Arbeid med registrering av museumsgjenstander. Svalbards miljøvernfond, prosjektnummer

Detaljer

Skiltplan, Lomsdal-Visten nasjonalpark

Skiltplan, Lomsdal-Visten nasjonalpark Skiltplan, Lomsdal-Visten nasjonalpark Mål: Utarbeide en skilt- og informasjonsplan for innfallsporter Skiltplanen skal beskrive behovene for skilting i og omkring nasjonalparken. Skilt og informasjonstavler

Detaljer

ÅRSPLAN for Haugalandmuseene 2012

ÅRSPLAN for Haugalandmuseene 2012 Måned Forvaltning f.eks. gjenstander/bygninger/ katalogisering/bevaring ÅRSPLAN for Haugalandmuseene 2012 Forskning f. eks. artikler/foredrag Januar Haugalandmuseene Restaureringsplan for Tonjer fyr. Hefte

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

Ilona Wisniewska og Sander Solnes

Ilona Wisniewska og Sander Solnes Ilona Wisniewska og Sander Solnes Rapport fra prosjektet: Russisk fangst den første overvintringsfangst på Svalbard Longyearbyen 30.12.2014 GENERELL INFORMASJON OM PROSJEKTET Gjenstander fra russiske fangstasjoner

Detaljer

ÅRSHJUL for Haugalandmuseene 2015

ÅRSHJUL for Haugalandmuseene 2015 ÅRSHJUL for Haugalandmuseene 2015 Måned Januar Haugalandmuseene Forvaltning f.eks. gjenstander/bygninger/ katalogisering/bevaring Prosjekt Prioritering av samlingene Magasinvurderinger Tilstandsvurdering

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kulturminneprosjektet 2011-2013 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer Røyken kommune Katrineåsveien 20 3440 Røyken Tlf 31 29 60 00 postmottak@royken.kommune.no www.royken.kommune.no

Detaljer

Inger Nilsson; kontaktperson Hanne Holm-Johnsen Kulturparken Karl-Johansvern Postboks 254

Inger Nilsson; kontaktperson Hanne Holm-Johnsen Kulturparken Karl-Johansvern Postboks 254 Skjemainformasjon Skjema Søknadskjema ABM-utvikling (bokmål) Referanse 398315 Innsendt 15.10.2010 14:36:08 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Institusjonens leder Postnummer / Poststed

Detaljer

Museumsplan for Fosnes bygdemuseum

Museumsplan for Fosnes bygdemuseum Museumsplan for Fosnes bygdemuseum Vedtatt i Fosnes kommunestyre 22.05.2014 Innledning Fosnes kommunestyre vedtok 28.02.96 Museumsplan for Fosnes bygdemuseum. Da museumsplanen ble utarbeidet i 1996, var

Detaljer

Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning?

Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning? Hvordan sette mål for arbeidet med samlingsforvaltning? Seminar seksjon for museumsledelse Trondheim 8. september 2010 Tove Wefald Pedersen, Norsk Folkemuseum www.norskfolkemuseum.no www.digitaltmuseum.no

Detaljer

Museumsvirksomheten i Levanger

Museumsvirksomheten i Levanger Museumsvirksomheten i Levanger Levanger kommune Innhold, samhandling og organisering i (2009-2010) Mandatet t (kortversjon) Mål og satsingsområder Utrede kompetansebehovet Kommunens ansvar, roller og ambisjonsnivå

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 203/1 Arkivsaksnr: 2008/6378-21 Saksbehandler: Mette Wanvik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø 203/1 Hoset - tilleggssøknad om tilskudd til spesielle

Detaljer

Tur med styringsgruppa i Nord-Troms 31. august og 1. september 2015

Tur med styringsgruppa i Nord-Troms 31. august og 1. september 2015 KRIGSMINNELANDSKAP TROMS Tur med styringsgruppa i Nord-Troms 31. august og 1. september 2015 Med på turen: Børge Hemmingsen Knut Hansvold Einar Eriksen Stig Magne Hagen Anne-Karine Sandmo Bente Nordhagen

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b)

Litteraturhus Lillehammer (Ref #2366570b) Litteraturhus (Ref #2366570b) Søknadssum: 150 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Samarbeid og partnerskap Opplysninger

Detaljer

Politikk Selfors barnehage.

Politikk Selfors barnehage. Politikk Selfors barnehage. Generell politikk. Selfors barnehage skal bidra til å gi ungene en god barndom. Gjennom lek og samvær med andre unger, skal de ha det artig, trives og utvikle seg. Selfors barnehage

Detaljer

DER ELVENE MØTES BOLYST I GRANE

DER ELVENE MØTES BOLYST I GRANE DER ELVENE MØTES BOLYST I GRANE PROSJEKTRAPPORT 2012-2014 Bakgrunn Grane kommune hadde et prioritert ønske om å sette fokus på bolyst, med langsiktig mål å snu en negativ befolkningsutvikling. Dette ville

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Saksnr: 1-2 Utvalg: Møtested: Kulturarvstyret Møterom 1, Rødberg Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 10:00 Britt Guton Halland inviteres til å delta fra kl. 11.00. Informasjon om: Kråkefosskverna

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Strategisk Næringsplan 2014-2018

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Strategisk Næringsplan 2014-2018 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Strategisk Næringsplan 2014-2018 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon: 75 18 48 00 WWW.hattfjelldal-kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll kulturkomitèen 29.6 kl 10:00

Møteprotokoll kulturkomitèen 29.6 kl 10:00 Møteprotokoll kulturkomitèen 29.6 kl 10:00 Til stede: Geir Arne Ekman, May-Linn Fanghol, Magnus Grydeland, Irene Lihaug, Petra Frantzen, Oddgrim Innerå, Ingvild Johansen (enhetsleder kultur) Sak 1: Tildeling

Detaljer

SIKRING AV PRESTNESET FRA IDÈ TIL TILSAGN. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune

SIKRING AV PRESTNESET FRA IDÈ TIL TILSAGN. Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune SIKRING AV PRESTNESET FRA IDÈ TIL TILSAGN Bård Andreas Lassen Vest-Agder fylkeskommune Songdalen kommune Ca. 6000 innbyggere Nodeland er kommunesenter Gode naturgitte forhold for friluftsliv Tradisjonelt

Detaljer

Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 24.06.2014-24.06.2014

Inn- og utgående post, PostMottak, for perioden: 24.06.2014-24.06.2014 OFFENTLG POSTJORNAL GRANE KOMMNE nn- og utgående post, PostMottak, for perioden: - Arkivsak/doknr. 13/334-32 Sakstittel Dok.dato Snøscooterløyper Mottaker Adresseliste (se dok.) Arkivkode 1-FE- Planprogram

Detaljer

Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs

Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs 506 B. Bele og S. Flæsen Almendingen / Grønn kunnskap 9 (2) Kulturlandskapet som pedagogisk ressurs Bolette Bele 1), Siv Flæsen Almendingen 2) / bolette.bele@planteforsk.no 1) Planteforsk Kvithamar forskingssenter,

Detaljer

Restaurering av dammer i Hedmark

Restaurering av dammer i Hedmark Norsk Ornitologisk Forening, Avd. Hedmark Restaurering av dammer i Hedmark Trond Vidar Vedum Norsk Ornitologisk Forening Avd. Hedmark, Foto: Lars Kapelrud Foto: Lars Kapelrud Kristin Ødegård Bryhn seniorrådgiver

Detaljer

TILTAKSPROGRAM. Vedlegg til fylkesdelplan for Vevelstad og deler av Vefsn, Grane og Brønnøy kommuner. Mot Vistmannen. Foto: Carl Norberg

TILTAKSPROGRAM. Vedlegg til fylkesdelplan for Vevelstad og deler av Vefsn, Grane og Brønnøy kommuner. Mot Vistmannen. Foto: Carl Norberg TILTAKSPROGRAM Vedlegg til fylkesdelplan for Vevelstad og deler av Vefsn, Grane og Brønnøy kommuner Mot Vistmannen. Foto: Carl Norberg MÅL FOR FYLKESDELPLANEN Målet for arbeidet med fylkesdelplanen er

Detaljer

Tilstandsvurdering av museer og samlinger i Nord-Trøndelag

Tilstandsvurdering av museer og samlinger i Nord-Trøndelag Delrapport fra prosjektet: Tilstandsvurdering av museer og samlinger i Nord-Trøndelag Museum: Snåsa bygdemuseum Befaringsdato: 13.10.2004 Med: Sander Solnes, Trøndelag Folkemuseum Anne Sommer-Larsen, Trøndelag

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-7 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 12.06.2009 Tidspunkt: 11:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

S amarbeid M uligheter I nnfallsvinkler L øsninger

S amarbeid M uligheter I nnfallsvinkler L øsninger S amarbeid M uligheter I nnfallsvinkler L øsninger Norsk Kulturminnefond ved avdelingsarkitekt Sophie Gjesdahl Noach S amarbeid Nigarden i Skjerdal, Aurland. Foto: Sophie Gjesdahl Noach Nigarden i Skjerdal,

Detaljer

Opplysninger om søker

Opplysninger om søker Skjemainformasjon Skjema Søknadsskjema for museumsprogrammer 2015 Referanse 1005507 Innsendt 05.05.2015 21:02:23 Opplysninger om søker Søker Navn på organisasjonen Norsk industriarbeidermuseum Institusjonens

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.11.2014 009/14 Kommunestyret 26.11.2014 073/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur 17.11.2014 009/14 Kommunestyret 26.11.2014 073/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 14/788 14/6161 Hogne Hjerpås 07.11.2014 Hattfjelldal Frivilligsentral som kommunal enhet Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Saksliste FAU møte. Onsdag 29.10.2014, kl 17.30-19.00 Holte skole. 12-14/15. Godkjenning av referat 25.09.14 og møteinnkalling

Saksliste FAU møte. Onsdag 29.10.2014, kl 17.30-19.00 Holte skole. 12-14/15. Godkjenning av referat 25.09.14 og møteinnkalling Saksliste FAU møte Onsdag 29.10.2014, kl 17.30-19.00 Holte skole 12-14/15. Godkjenning av referat 25.09.14 og møteinnkalling 13-14/15. Informasjonssaker Informasjon fra rektor Informasjon fra Komfug-møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00.

Møteinnkalling. Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på møtet fra kl. 14.00. Møteinnkalling Saksnr: 3-5 Utvalg: Kulturarvstyret Møtested: Grønneflåtastua, Nore og Uvdal Bygdetun Dato: 27.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Britt Guton Halland og Jan B. Andreassen inviteres til å delta på

Detaljer

111 - Tilskudd barnehageplasser -500 000-500 000-500 000-500 000. Øvrige tilskudd (111) -500 000-500 000-500 000-500 000

111 - Tilskudd barnehageplasser -500 000-500 000-500 000-500 000. Øvrige tilskudd (111) -500 000-500 000-500 000-500 000 2013 2014 2015 2016 Over/underskudd konsekvensj. budsjett 6 864 500 14 441 200 14 732 900 15 011 400 Sum alle valgte tiltak 6 864 500 14 441 200 14 732 900 15 011 400 Over/underskudd budsjettversjon 0

Detaljer

Søknad om støtte til kulturminnetiltak - verneverdige bygninger/anlegg

Søknad om støtte til kulturminnetiltak - verneverdige bygninger/anlegg Rogaland fylkeskommune Telefon: 51 51 66 00 E-post: firmapost@rogfk.no Hjemmeside: http://www.rogfk.no Søknad om støtte til kulturminnetiltak - verneverdige bygninger/anlegg Opplysninger om søker Søknadsfrist

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Kulturrådets arbeid med immateriell kultur

Kulturrådets arbeid med immateriell kultur Kulturrådets arbeid med immateriell kultur Finnmarksarkivenes fagsamling Kirkenes, 20. mai 2014 seniorrådgiver Haakon Vinje, Kulturrådet haakon.vinje@kulturrad.no UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Liv Ramskjær SAMDOK-konferansen, 11. november 2015 LR@museumsforbundet.no Norges museumsforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig

Detaljer

BEVARINGSPROGRAM FOR UTVALGTE ARKEOLOGISKE KULTURMINNER Saksnummer: 201100037

BEVARINGSPROGRAM FOR UTVALGTE ARKEOLOGISKE KULTURMINNER Saksnummer: 201100037 Oslo kommune Byantikvaren PROSJEKTRAPPORT BEVARINGSPROGRAM FOR UTVALGTE ARKEOLOGISKE KULTURMINNER Saksnummer: 201100037 Oppdragsgiver: Riksantikvaren Rapport ved: Elin Hansen og Geir Strandberg Sørgård

Detaljer

Formålet med Ka skal vi gjømme på?

Formålet med Ka skal vi gjømme på? Formålet med Ka skal vi gjømme på? Prosjektet har som målsetning å skape refleksjon blant elever i videregående skole over hva kulturminner er, bevisstgjøre dem om deres betydning og hvorfor det er viktig

Detaljer

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019 Hattfjelldal Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015-2019 ALLE SKAL MED Innledning Hattfjelldal er en flott kommune som vi alle er stolte av. Hovedmål og visjon i vedtatt strategisk kommuneplan er: FRIHET LIKHET

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 24.08.2012-26.08.2012 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 24.08.2012-26.08.2012 Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 12/646-11 Sakstittel Dok.dato 24.08.2012 Prosjekt Famnvassveien Mottaker Alta graving og transport AS; SVEVA; Johansen maskin AS Arkivkode

Detaljer

Kompetanseutfordringen STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET

Kompetanseutfordringen STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Kompetanseutfordringen STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Nasjonal statusundersøkelse innenfor plan- og temadata Gi grunnlag for målrettet arbeid innen planog temadata i fylkene. Kartleggingen vil være

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhuset Møtedato: 07.04.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Tannhelsetjenesten har et sterkt tjenesteperspektiv med fokus på undersøkelse og behandling av pasienter,

Detaljer

Våre fokusområder. Avløpstilsyn 2009-2012. Gunhild Løvmo seniorinspektør i Arbeidstilsynet Nord-Norge

Våre fokusområder. Avløpstilsyn 2009-2012. Gunhild Løvmo seniorinspektør i Arbeidstilsynet Nord-Norge Våre fokusområder Avløpstilsyn 2009-2012 Gunhild Løvmo seniorinspektør i Nord-Norge Hovedmålet for s er at risikoen for å bli syk eller skadet av kjemikalier eller biologiske faktorer på jobben skal reduseres

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold

Handlingsplan digitalisering ABM-området i Vestfold Arkivsak 201000807-8 Arkivnr. E: C00 &10 Saksbehandler Unni Wenche Minsås Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og miljø 03.05.2011 18/11 Handlingsplan digitalisering ABM-området

Detaljer

2012 Helgeland Museum, avdeling Dønna

2012 Helgeland Museum, avdeling Dønna 2012 Helgeland Museum, avdeling Dønna Dønna 08. januar 2013 Åshild Kittelsen (avdelingsleder) Avdeling Dønna har i perioden januar-september hatt en avdelingsleder i 50 % stilling. Ny avdelingsleder tiltrådte

Detaljer

Guide for bedriftsbesøk

Guide for bedriftsbesøk Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for elev, skole og bedrift Samarbeid mellom skole og industri i polarsirkelregionen 2009 Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for bedrift, skole og elev Prosjektet

Detaljer

Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger

Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger Kapittel 2. Etablissementet De verdalske befestninger Eier av bildet: Verdalsbilder/Eystein Ness. 2. Etablissementet De verdalske befestninger Eiendomsforhold Etablissementet De verdalske befestninger

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSSAK 05/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013. Går til Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte 2. april 2014

REPRESENTANTSKAPSSAK 05/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013. Går til Representantskapets medlemmer. Representantskapsmøte 2. april 2014 REPRESENTANTSKAPSSAK 05/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 2. april 2014 Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby og John Olsen

Detaljer

NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning:

NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: NOF AVD. NORDLAND ÅRSMELDING FOR 25.5.2014 9.5.2015 Styret. Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Styremedlem og kasserer: Andre verv: Revisor: Valgkomité: Atle Ivar Olsen (Nesna og omegn lokallag)

Detaljer

DIGITALISERING AV ARKIV. Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015

DIGITALISERING AV ARKIV. Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015 DIGITALISERING AV ARKIV Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015 AGENDA: - Kort historikk om SEDAK - Presentasjon av kven er, kva er og korleis - Metode for framtid i høve digitalisering

Detaljer

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136)

Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Nord-Trøndelag leser (Ref #1136) Søknadssum: 1000000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Den kulturelle nistepakka Leseløftet 2010-2014 Samarbeid og partnerskap Ny formidling

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL NR.

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL NR. ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL NR. 2011 SNO ansatt: Håvard Kjøntvedt I tillegg er det kjøpt tjenester av: Landbrukstjenester Folgefonna Dag Utklev

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Seminar 4: Kultur og næring Næringsutvikling og verdiskaping med basis i kulturarven

Seminar 4: Kultur og næring Næringsutvikling og verdiskaping med basis i kulturarven Seminar 4: Kultur og næring Næringsutvikling og verdiskaping med basis i kulturarven Norsk Kulturforums Landskonferanse 25. - 26. oktober 2010 Direktør Grete Horntvedt, Norsk Kulturarv Nasjonal stiftelse

Detaljer

Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014.

Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014. Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014. 1. Virkeområde 1. Reglementet gjelder for studenter ved bachelorstudiene i sykepleie ved Universitet i Nordland. 2. Reglementet

Detaljer

SØKNAD OM TILSKUDD TIL KULTURVERNTILTAK Kulturvern, bygningsvern. Kommunenavn Gnr/ Bnr Gårdsnavn

SØKNAD OM TILSKUDD TIL KULTURVERNTILTAK Kulturvern, bygningsvern. Kommunenavn Gnr/ Bnr Gårdsnavn SØKNADSFRIST 1. DESEMBER SØKNAD NR. Enhet for regional utvikling www.stfk.no SØKNAD OM TILSKUDD TIL KULTURVERNTILTAK Kulturvern, bygningsvern 1. EIER Navn (Søker 1 pkt 11) Postadresse Telefonnr 2. OBJEKTET

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/1538 VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN OG LEIRFJORD ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING Rådmannens innstilling: 1. Vannområdeutvalget

Detaljer