Dampbåten Kolbein ved Bjørkåskaia i Røssvatnet. Den gikk i fast rutetrafikk perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dampbåten Kolbein ved Bjørkåskaia i Røssvatnet. Den gikk i fast rutetrafikk perioden 1915 1945."

Transkript

1 Dampbåten Kolbein ved Bjørkåskaia i Røssvatnet. Den gikk i fast rutetrafikk perioden

2 Publikumstiltak Arrangement / Utstillinger / Kulturhistorisk guiding Tid Arrangement Publikum 26.april Bildekåseri. Kirkelig samarbeidsmøte, Susendalen 16 1.juni Blåtur, Arbor A/S 14 7.juni Kulturhistorisk tur, Vefsn Folkehøgskole 28 8.juni Museumsbesøk, Hattfjelldal Oppvekstsenter 3.kl 14 1.kl 7 2.kl juni 4.kl 9 Museumsbesøk, Hattfjelldal Oppvekstsenter. Historisk vandring 3.kl, gruppe kl, gruppe juni Kulturhistorisk vandring, Västerbotten museum - gruppe 4 28.juni Hovedarrangement Hattfjelldal kommunes 150-årsjubileum juli Åpen dag, Lensmannsgården 49 Sommerses. Besøk gjennom året og i sommersesongen, Lensmannsgården 100 Årssesongen Besøk på Gammelbutikken i Kroken 94 9.aug. Omvisning og kulturhistorisk tur, pensjonistgruppe Bodø aug. Omvisning, Saxnäs skole, elever og lærere 26 1.sept. Kulturhistorisk tur, svensk gruppe sept. Historisk foredrag, Hattfjelldal Oppvekstsenter - lærere sept. Omvisning, gruppe av svenske museumsfolk 3 8.okt. Historisk vandring og museumsbesøk, H.dal O.senter 8.kl, gr 1 12 Historisk vandring og museumsbesøk, H.dal O.senter 8.kl, gr okt. Foredrag om skolehistorie, Hattfjelldal Oppvekstsenter - lærere okt. Historisk vandring og museumsbesøk, H.dal O.senter 7.kl okt. Historisk vandring og museumsbesøk, H.dal O.senter 10.kl a 16 Historisk vandring og museumsbesøk, H.dal O.senter 10 kl b 16 2o.nov. Historisk vandring og museumsbesøk, H.dal O.senter 6.kl 16 Årssesongen Bildeutstilling, Sæterstad gård 150 Bildeutstilling og info, Furuheim gård 100 SUM 1236 Ei gruppe deltakere ved Ivarstua under en kulturhistorisk tur. 2

3 Samlingene Besøk i ei sommeruke av leder for samlingsarbeidet i Helgeland Museum: Gjennomgang av ulike sider ved samlingene, forvaltinga av dem og forbedring av innredning og arkivsystem. Sikring Behov for ny alarm påpekt og tatt opp med kommune både muntlig og skriftlig. Lovnad om at denne vil komme på plass i Behov for skilting som hindrer periodevis blokkering av innkjørsel (kombineres med innfallsveg til barnehage) Lysskjerming på alle rom med samlinger i 2. og 3.etasje. Registrerte objekter Gjenstander: 1261 stk., katalogført, også digitalt. Tilvekst 76 stk. Ikke innlemmet i PRIMUS. Litteratur: 55 hyllemeter, det meste alfabetisk ordnet. Foto: 530 stk., digitalisert. Tilvekst 100 stk.tilbakeført disse historiske fotoene til kommunen. Kulturminner i landskapet: Modell for registrering under opparbeiding, mye gjennom prosjektet KING. Større registreringsarbeid forestår, inndelt i kommunale roder og med kulturhistorisk temainndeling. Immaterielle kulturminner. Noe finnes ganske sporadisk av video-opptak, lydopptak og noterte intervjuopplysninger. Spinkelt og lite systematisert i forhold til potensialet. Heimlaga rullestol som finnes i samlinga på Lensmannsgården. H Rydding og ny innredning for oppbevaring o Fjøsbygning ryddet og flidd. Gir mulighet til gjenstander av større type, landbruksredskaper o.l. Noe finnes, systematisk registreringsarbeid kan ta til. o 3.etasje ryddet og flidd. Reoler og skap ordnet for å gi bedre fysisk plass til samlingene. Bistand Samlingene ved Kolbeintunet i Varntresk Museumsavdelingen er sentral støttespiller når det gjelder opprusting og restaurering av dette bygdetunet, som i prinsippet er det mest markante i sitt slag i kommunen. I tillegg til prosjektering av bygningsmessig utbedring samt restaureringsarbeid på oppdrag, arbeides det med ny registrering av gjenstander, både tidligere registrerte og de uregistrerte som finnes. 3

4 Forskningsrettet arbeid Prosjektet KING (Kulturarven i nordskandinaviske gammelskoger). Del II Prosjektet et svensk-norsk samarbeid gjennom Botnia-Atlantica er videreført fra fase 1 til fase 2. Prosjektet konsentrerer seg om kulturminner i gammel skog, og kan sies å være banebrytende og pionermessig både når det gjelder feltarbeid, registrering og formidling. Årets registreringer foregår på norsk side i et utvalgt område ved Majavatn, på svensk side ved Käringberget ved Fredrika. I tillegg foregår etterarbeid om formidlingsopplegg og publisering i etterkant av områdene som ble brukt til registrering i del I. På norsk side gjaldt det området ved Varnvatnet øst for Røssvatnet. Fra KING-prosjektets utgavingsfelt ved Jåvan utenfor Storuman. Mønster på runebomme fotografert av Václav Marek Marek-prosjektet Dette prosjektet er inne i sitt siste år. Følgende er utført: - Gjennomgang av bildesamlinga. Utvalg av bilder. Samarbeid med Nasjonalbiblioteket om bildemotiv og bildebestemmelse. Rettigheter til bruk av bildene. Kostnader og eventuelle kjøp. - Start på bildeutstilling lokalisert til Furuheim gård i Susendalen. - Forberedelser til infotavle i starten på tursti opp til Marekrabben/Tiplingan Disse tiltakene gjenstår: - Motivbestemmelser av utvalgte bilder. Bruk av tidsvitner og folk som ennå husker fra de aktuelle årene. - Turistbrosjyre ang. Marek - Nettbasert presentasjon - Manus til bildebok om fjellfolket og livet i fjellbygdene i den tidsepoken Marek beskriver. 4

5 Krigshistoria i Hattfjelldal Kartlegging av krigsminnene i og ved Hattfjelldal sentrum. GPS-registrering og notater basert på utsagn fra tidsvitner. Flyplassens historie, aktivitet før, under og etter krigsårene og betydningen som den var tillagt i strategien rundt okkupasjonen og krigføringa. Bygninger og anlegg Lensmannsgården Innredningsarbeid er utført i tråd med anbefalinger fra prosjektleder for samlingene. Bedre system for ordning og oppbevaring. Rydding og puss av fjøsbygning. Skaffet seg oversikt over hva som finnes og eventuelt skal tas vare på av landbruksredskap samt utstyr og verktøy. Kolbeintunet i Varntresk Start på restaureringsarbeid i tråd med tilskudd gitt Varntresk Grendelag av Norsk Kulturminnefond. Helgeland Museum, avd. Hattfjelldal står for utføringa av dette arbeidet. Bistand til Varntresk Grendelag når det gjelder bedre registrering av samlingene, samt tilskudd av uregistrerte gjenstander. Befaring på Kolbeintunet i Varntresk Gammelbutikken i Kroken Videreføring av formidlinga. Ingen nye tiltak. Susendal skolekapell Forberedelser til start av restaureringa. Utarbeidelse av samarbeidsavtale vedr. bygningsmessig opprusting og etterbruk av bygningen. Innleie av arbeidskraft og drøfting av opplegg og framgangsmåte. 5

6 Seterbruket på Helgeland - Pantdalssetra Etter initiativ fra lokalt hold og i samarbeid med Statskog har museet foretatt en befaring der en så på bygningsmessig tilstand. Statskog er positiv til å forsøke å få finansiert ei opprusting av setra, som trolig er den eneste såkalte fjellsetra i Hattfjelldal. Museumsavdelingen har på den bakgrunn laget en prosjektbeskrivelse som inneholder setras brukshistorie samt detaljert kostnadsoverslag for restaurering. Vi har også skissert ei mulig organisering med tanke på vedlikehold, etterbruk og formidling. Faglig utvikling Jubileumsbok Hattfjelldal kommune 150 år Hattfjelldal kommune har i forbindelse med sitt 150-årsjubileum hatt forskjellige markeringer. Et av disse er å gi ut ei historisk bildebok der denne tidsepoken trer fram. Forarbeidet til denne boka ble startet tidlig på året Utgivelsen rakk en ikke i jubileumsåret, den er planlagt til Helgeland Museum er med i planlegging og utforming av dette bokmanuset spesielt med tanke på temaområder, tematekster, bildemateriale og bildetekster. Hattfjelldal Samvirkelags første lastebil mye beregnet på godstransport, men som en ser også på passasjerer 6

7 Utviklingsplaner Nytt bygg i Hattfjelldal Prosessen i retning av et nytt nærings- og servicebygg pågår for fullt, og dette har vært et viktig arbeidsfelt gjennom året. Museet har lagt sine utviklingsplaner inn i dette bygget, og vi er så avgjort ønsket med tanke på profilering, markering og formidling av kunnskap og informasjon. Konseptet med å gå inn i et slikt fellesbygg virker strategisk og publikumsmessig fornuftig. Utfordringen er et utradisjonelt eierskap her vil verken kommunen eller et museumslag stå som eiere, og finansieringa av museumsdelen kan med tanke på eventuelle tilskudd være mer usikker og kanskje krevende å få i hamn. Museumsdelen er planlagt til drøyt 400 m2, men en god del av dette kan være kombinert areal, da i forhold til arrangements- og møtelokale, turistinformasjon o.a. Foreløpig skisse av nytt bygg i Hattfjelldal Utbedring av lagring og arkiv på Lensmannsgården Lensmannsgården vil trolig i framtida også bli brukt til museumsformål, og dermed fortsatt driftes av Helgeland Museum. det er derfor rimelig å fortsatt satse på å sette denne bygningen i stand til denne bruken, både utvendig og innvendig. I 2012 har innredning med tanke på utstilling, magasin og lager vært hovedsaken samt at noen mindre reparasjoner er gjort innvendig i huset. 7

8 Forarbeid til utstillinger i Susendal skolekapell En del skisser og planarbeid er gjort med tanke på å ta i bruk det gamle skolekapellet til formidling. Utstillingene vil bestå av tre deler med innhold fra 1. Kirkehistorie i Hattfjelldal 2. Skolehistorie i Hattfjelldal 3. Susendal kirkeområde, med kirkegårder samt både gammelt og nytt kirkehus Samarbeid med andre avd i Helgeland Museum Områdemøtene er etablert som et fast samarbeids- og drøftingsforum. Område Sør består av 7 avdelinger og gir bra grunnlag for samarbeidstiltak av ulikt slag. Den tematiske arbeidsdelinga innebærer ellers at kontakter tas der det naturlig høver. Et særlig tett samarbeid har avd. Hattfjelldal med naboavdelingen i Grane. Are Halse var vert på områdemøte i Grane. Her fra Stavassdalen Søknader om eksterne tilskudd Avd. Hattfjelldal er for tida involvert i følgende prosjekter som alle finansieres i stor grad av eksterne midler: - KING II Søknad til Botnia-Atlantica med HiNesna som søknadsmottaker og prosjektledelse på norsk side. Helgeland Museum er inne i prosjektet med avdelingene Grane, Hattfjelldal, Rana og Bindal. Pågår i 2012 og

9 Kulturminneprosjektet KING har områder ved Majavatn som sitt 2.registreringsfelt - Marek-prosjektet. Innvilget tilskudd fra Partnerskapet Nordland Fylke kr , som utgjør 50 % av totalt kostnadsoverslag. Avsluttes høsten Susendal skolekapell. Tilsagn om tilskudd for inntil kr Total prosjektkostnad er satt til kr Avslutning er satt til Tilskuddet er gitt til Hattfjelldal Sokn som er søkergod for slike prosjekter. Helgeland Museum er utøvende instans når det gjelder restaureringsarbeidet, da med avtale om mulighet for etterbruk til dokumentasjon av kirkehistorie og skolehistorie. Kolbeintunet i Varntresk. Tilsagn om tilskudd på kr gitt av Norsk Kulturminnefond til eieren Varntresk Grendelag. Helgeland Museum, avd. Hattfjelldal er inne som faginstans og som utøvende part i restaureringa. Planlagt avslutning 31.oktober

10 Kurs, seminarer og møter Tema Sted Arrangør Tid Jubileumsbok Hattfjelldal 150 år Hattfjelldal Bokkomité 11.jan Evaluering av arr. Go veko Hattfjelldal Arrangementspartnere 11.jan Nytt bygg Hattfjelldal Prosjektkomité / komm. 17.jan Aktivitetskalender for Hattfjelldal Hattfjelldal Samarbeidsparter / komm. 24.jan Samling Helgeland Museum Sømna Helgeland Museum jan Møte om Go veko Hattfjelldal Arrangementspartnere 2.febr Aktivitetskalender for Hattfjelldal Hattfjelldal Samarbeidsparter / komm. 3.febr Møte om samisk bokprosjekt Trofors Gunn Utsi / HM Grane/H.dal 6.febr KING-prosjektet. Styringsgruppemøte Storuman KING 7.febr KING-prosjektet. Prosjektmøte Storuman KING 8.febr Områdemøte Sør Vevelstad HM, Område Sør mars KING. Møte norsk side Nesna KING, norsk side 26.mars Driftsmøte Mosjøen Helgeland Museum, adm. 27.mars Møte mellom H. komm. og Helg. Mus. Hattfjelldal H. komm. og Helg. Mus. 11.april KING-møte Mosjøen KING-prosj. og Helg. Museum 18.april KING. Infomøte Majavatn KING. Norsk side 3.mai Driftsmøte Mosjøen Helgeland Museum, adm. 23.mai KING. Infomøte Sæterstad KING. Norsk side 24.mai Møte om komm. 150-årsjubileum Hattfjelldal Hattfjelldal kommune 30.mai KING. Referansegr.møte Mosjøen KING. Norsk side 31.mai Områdemøte Sør Trofors HM, Område Sør 5.-6.juni KING. Feltarbeid. Styringsgr./Ref.gr. Fredrika KING juni KING. Arbeidsmøte Sæterstad KING. Norsk gruppe 19.juni KING. Arbeidsutbytte H-G-Vefsn KING aug Møte om Varntresk-vegen Mosjøen Varntresk/Sæterstad 3.sept Kurs i konseptutvikling Mosjøen Helgeland Museum 6.-7.sept HMS-kurs Mosjøen Helgeland Museum 18.sept Møte og befaring, Pantdalssetra Pantdalen Helg. Museum, avd. H.dal 19.sept Driftsmøte Mosjøen Helgeland Museum, adm. 21.sept Områdemøte Sør Hattfjelldal HM, Område Sør 2.og 3.okt Medarbeidersamtale Hattfjelldal Helgeland Museum 4.okt Møte om PRIMUS-evaluering Mosjøen Helgeland Museum 5.okt Møte om nytt bygg i H.dal Hattfjelldal Hattfjelldal komm. 8.okt Møte om Varntresk-vegen Mosjøen Varntresk/Sæterstad 9.okt Evaleringsmøte Go veko Hattfjelldal Frivilligsentralen 18.okt Kurs i konseptutvikling Mosjøen Helgeland Museum okt HMS-kurs Mosjøen Helgeland Museum 25.okt Forts. neste side 10

11 Forts. fra forrige side KING. Referansegr.møte Trofors KING. Norsk side 1.nov Områdemøte Sør Hommelstø HM, Område Sør 7.nov Møte om jubileumsbok Hattfjelldal Hattfjelldal komm., komité 13.nov Driftsmøte Mosjøen Helgeland Museum 16.nov KING. Styrgr./Referansegr. Mo i Rana KING nov Ansattesamling m/ kurs Mosjøen Helgeland Museum 6.-7.des KING. Arbeidsmøte Trofors KING. Norsk side 11.des Møte om nytt bygg i H.dal Hattfjelldal Hattfjelldal kommune 13.des Økonomi Budsjett og regnskap Driftsinntekter Budsjett Regnskap Salgsinntekter Billettinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Varekostnad Lønns- og personalkostnader inkl. innleie Drift og vedlikehold anlegg Adm. og kontorutgifter Reiseutgifter Annonse og reklame Øvrige driftskostnader Sum driftsutgifter Driftsresultat Avvik

12 Medarbeidere og samarbeidspartnere Midlertidig ansatte (ferievikarer): Elisabeth Garsmark. Gunder Garsmark. Einar Sørmo Hattfjelldal kommune, særskilt avd. næring teknisk kultur Andre avdelinger, prosjektledere og medarbeidere innen Helgeland Museums stab særskilt naboavdelingen i Grane og avdelingene innen Område Sør Samarbeidsparter vedr. prosjektet KING Hattfjelldal Historielag Sijti Jarnge Elgposten (kommunalt bygdeblad) Grunneier Almar Estensen (Utstillinga Handelsstedet Kroken ) Tilbydere av overnatting og servering Det nasjonale skognettverket for skogrelaterte museer Hattfjelldal Bonde- og Småbrukerlag Sæterstad gård Furuheim gård Hattfjelldal Sokn Varntresk Grendelag Enkeltpersoner med interesse og engasjement for museets arbeidsfelt m. fl. Klave fra samlinga på Lensmannsgården 12

13 Helse, Miljø og sikkerhet Arbeidet med HMS har hatt prioritet på forskjellige måter. Opplæring for ledere og verneombud er gjennomført i et omfang på 3 kursdager med tilhørende heimeoppgaver. Sikring i forhold til arbeidstakere, besøkende, samlinger og bygninger er satt bedre i system og nedfelt i en sikringsplan for avdelingen. Av tiltak i 2012 trekkes disse fram: - Behov for ny alarm (brann, innbrudd). Dette er påpekt både skriftlig og muntlig overfor kommunen som eier. Varsel om at tiltaket ikke har fått plass og prioritet på kommunens budsjett for Lysskjerming i alle rom der samlinger er oppbevart. - Bedre frostsikring av bygningen Lensmannsgården. - Oppsetting av gelender ved trapp og i kvistrom - Maling, og dermed tildekking av asbestrør i 2. og 3.etasje Sikringsplanen inneholder for øvrig tiltak som i noe videre sammenheng dreier seg om den totale sikringa både arbeidsmiljømessig og anleggsmessig HMS-tiltak Fortsatt påtrykk om ny alarm - Skilt som forhindrer at parkering av biler blokkerer inngangsvegen til anlegget - Ytterligere frostsikring - Sjekk av mulig taklekkasje ÅRSPLAN 2013 Samlingsarbeid på flere felt. Ordning og systematisering av eksisterende samling. Innlemming av nye gjenstander, foto og annet dokumentasjonsstoff. Videre digitalisering. Vektlegge også innsamling av immaterielle kulturminner og fortsette arbeidet for bedre register av kulturminner i landskapet. Nytt bygg i Hattfjelldal. Dette forventes nå å gå inn i en realiseringsfase. Et hovedarbeid vil være å sikre finansiering til museumsdelen, utvikle et bærekraftig driftsopplegg i nye lokaler, skissere og gå i gang med det museale innholdet ut fra avdelingens profil og grunntanke. Dette også i forhold til kommunens behov for markering av sin naturbakgrunn, kultur og historie. Prosjekter. Disse er det flere av alle med 2013 som planlagt avslutningsår: Dette gjelder: - KING II. (Kulturarven I Nordskandinaviske Gammelskoger) - Marek-prosjektet. Diverse tiltak - Susendal skolekapell. Restaurering og forarbeid til utstillinger - Kolbeintunet i Varntresk. Bygninger og samlinger - Jubileumsbok (bildebok) Hattfjelldal kommune 150 år 13

14 Planlagte prosjekter med medvirkning fra avdelingen: - Seterbruk på Indre Helgeland. Pantdalssetra - Bidra i forprosjektet Vefsna Regionalpark - Prosjektet Røssvassvegen som turistveg - 50-årsjubileum for Børgefjell Nasjonalpark Børgefjell Nasjonalpark markeres i år etter opprettelsen Lensmannsgården. En del utbedringsarbeid, utendørs og innendørs Åpningstid i sommersesongen samt ved bestillinger Tema-arrangement (Foreløpig er disse temaene planlagt: Hattfjelldals rolle under krigen, Ole Tobias Olsen, historisk bildekveld med Marek-fotografier. Flere vil komme) Skole- og barnehagetilbud. Besøk på museet Skoleelever betrakter ei utstilling om biologisk mangfold Funn under en arkeologisk dag for skoleelever 14

15 Publikumstilbud når det gjelder kulturhistorisk vandring og kulturhistoriske turer med guiding Kulturhistorisk bistand til prosjektbeskrivelser, kostnadsoverslag og rådgiving m.h.t. aktuelle kulturverntiltak fra enkeltpersoner eller foreninger. Pantdalssetra er et sjeldent eksempel på såkalt fjellseter i Hattfjelldal Hattfjelldal januar 2013 Ansgar Kleven 15

Reisemål Halsa. Midtveisrapport 01.09.09. Prosjekt Reisemål Halsa 2008-2010 1

Reisemål Halsa. Midtveisrapport 01.09.09. Prosjekt Reisemål Halsa 2008-2010 1 Det lokale og særegne - hva har vi som ingen andre har? Hva er vi gode på? Hva kan vi få til i fellesskap med andre? Hvordan utvikle et sterkt, levedyktig og attraktivt reiseliv med særpreg i Halsa, som

Detaljer

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7 2012 Årsmelding 1 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Personale s. 4 3. Organisasjon administrasjon s. 6 4. Publikumstiltak formidling s. 7 5. Markedsføring, salg, utleie og kafédrift s. 26 6. Drift og vedlikehold

Detaljer

Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard. Rapport

Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard. Rapport Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard. Rapport Prosjektbeskrivelse Ved å inngå et forpliktende samarbeid for å legge til rette for forskning, dokumentasjon og formidling av

Detaljer

Innhold. 00. Sammendrag 5. 01. Om virksomheten 7. 02. Om Østfoldmuseene 8

Innhold. 00. Sammendrag 5. 01. Om virksomheten 7. 02. Om Østfoldmuseene 8 Årsmelding 2012 Innhold 00. Sammendrag 5 01. Om virksomheten 7 02. Om Østfoldmuseene 8 Østfoldmuseene Årsmelding 2012 03. Forvaltning 12 Østfoldmuseenes samlinger 13 Vedlikehold/bygningsinvestering 14

Detaljer

From being about something, to being for somebody. (Keene, 2005: s. 2) Museene i Sør-Trøndelag AS. Plan for samlingsforvaltning

From being about something, to being for somebody. (Keene, 2005: s. 2) Museene i Sør-Trøndelag AS. Plan for samlingsforvaltning From being about something, to being for somebody. (Keene, 2005: s. 2) Museene i Sør-Trøndelag AS Plan for samlingsforvaltning Museene i Sør-Trøndelag AS Plan for samlingsforvaltning 2 Innhold Forord 4

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-10/10812 033 57974/10 12.10.2010. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

Den verdifulle kystkulturen i Nordland

Den verdifulle kystkulturen i Nordland RAPPORT Riksantikvaren er som direktorat for kulturminneforvaltning Miljøverndepartementets rådgivende og utøvende Den verdifulle kystkulturen i Nordland med kulturarven som ressurs for utvikling faginstans

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2

Indeks side 1. Innledning side 2. I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 1 INDEKS: Indeks side 1 Innledning side 2 I. Avtalen om Kulturskatten side 2 a) Kontrakten side 2 b) Gjennomføringen side 2 II. Andre forhold, avtaler og dokument av viktighet for avtalenside 3 a) 1. Kommuneavtalen

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING

HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING KULTURMINNER I KOMMUNEN HÅNDBOK FOR LOKAL REGISTRERING Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og er faglig rådgiver for Miljøverndepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken.

Detaljer

RÅDMANNENS KOMMENTAR...

RÅDMANNENS KOMMENTAR... Innhold 1. RÅDMANNENS KOMMENTAR... 3 2. BEFOLKNINGSSAMMENSETNING OG BEHOV.... 7 2.1. INNBYGGERNE I HATTFJELLDAL.... 7 2.2. FREMSKRIVING AV FOLKETALL FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER.... 7 2.3. LEVEKÅRSDATA...

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2010

Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2010 Oslo kommune Munch-museet ÅRSBERETNING 2010 Bilde forside, Edvard Munchs Løsrivelse 1896 Munch-museet / Munch-Ellingsen Gruppen / BONO 2011 2 Innholdsfortegnelse Forord 3 1. ANSVARSOMRÅDER 5 1.1 Organisasjon/bemanning

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1

ÅRSMELDING 2012. Hjertelig velkommen til årsmøtet i Helgeland Landbruksrådgivning! Årsmelding Helgeland Landbruksrådgivning 2012 Side 1 ÅRSMELDING 2012 Innhold Innkalling og saksliste til årsmøte Melding om virksomheten Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 2013 Valgkomiteens forslag Vedlegg 1. Resultat og balanseregnskap 2012 Vedlegg

Detaljer

Fotobevaringsplan ved NIA. Del av plan for samlingsforvaltning

Fotobevaringsplan ved NIA. Del av plan for samlingsforvaltning Fotobevaringsplan ved NIA Del av plan for samlingsforvaltning 1 INNHOLD 1. Innledning.. s. 3 2. Innsamling.. s. 5 3. Mottak.. s. 7 4. Bevaring.. s. 8 5. Katalogisering.. s. 10 6. Digitalisering. s. 13

Detaljer

Evaluering av Fiskarbonden sin arv

Evaluering av Fiskarbonden sin arv Gunn-Turid Kvam Evaluering av Fiskarbonden sin arv Rapport 1/08 ISSN 1503-2035 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Telefon: +47 73 59 17 32 Telefaks:+47 73 59

Detaljer

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler VEILEDER M-380 2015 Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M-380 2015 År: 2015 Sidetall: 25 Utgiver:

Detaljer

Kristiansand 26.04.11 Agnete Kjellin konstituert direktør

Kristiansand 26.04.11 Agnete Kjellin konstituert direktør //VEST-AGDER-MUSEET IKS ÅRSBERETNING 2010 Innhold 2 Innledning 3 Styrets beretning 2010 5 Vest-Agder-muset IKS 6 Deltakelse i samarbeidsprosjekter 8 Prosjekter 11 Arbeid i faggrupper 13 Formidling 17 Utstillingsprosjekter

Detaljer

STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND

STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND PROSJEKT NR. 10967 STYRKING AV TILBUDET TIL HØREAPPARATBRUKERE I NORDLAND 1994-1998 Jan Erik Israelsen Bodø 1999 Nordland fylkeskommune Nordland sentralsykehus Hørselssentralen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG...3

Detaljer

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans Olav Bråtå og Merethe Lerfald ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans

Detaljer

Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150

Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150 r ~. Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep Stikiestad, 15.03.2005 0030 OSLO Vår ref Arkivkode Deres ref 05/00017-004 MARTiN 150 BUISJETTS0KNIAJ) FOR 2006 Wren 2004 dannet Stikiestad Nasjonale

Detaljer

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem

Prosjektplan for. Melkas framtid. Utvikling av Leka-landbruket. Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem Prosjektplan for Melkas framtid Utvikling av Leka-landbruket Prosjektperiode 2014-2015 Prosjekteier TINE SA, TINE Rådgiving og Medlem 1. Prosjektbeskrivelse 1.1 Bakgrunn og forslag Etter initiativ fra

Detaljer