Velkommen til statistikken for arkivinstitusjoner : Kontaktinformasjon. 2: Arkivbestand. Bakgrunnsinformasjon. Kontaktperson.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til statistikken for arkivinstitusjoner : Kontaktinformasjon. 2: Arkivbestand. Bakgrunnsinformasjon. Kontaktperson."

Transkript

1 Velkommen til statistikken for arkivinstitusjoner 2017 Veiledning og oversikt over spørsmålene stilt i årets undersøkelse finnes på Arkivverkets hjemmesider, "Veiledning til arkivstatistikken". Vi anbefaler at du som skal svare leser igjennom denne siden før du fyller ut skjemaet. På hjemmesidene kan du også finne din institusjons svar på fjorårets undersøkelse. Svarfristen er: fredag 9.mars kl Med vennlig hilsen Arkivverket Trykk på "neste" under for å begynne å svare. 7LSV'XNDQODVWHQHGHQ3')YHUVMRQDYVS UUHVNMHPDHWI UGXEHJ\QQHUnVYDUH3nGHQQHPnWHQNDQGXVHLJMHQQRPDOOH VS UVPnOHQHI UGXJnULQQLJMHQLGHWHOHNWURQLVNHVNMHPDHWIRUnVYDUHRJOHYHUH'XNDQJnLQQRJXWDYGHWHOHNWURQLVNH VS UUHVNMHPDHWVnPDQJHJDQJHUGX QVNHUI UIULVWHQJnUXWYHGnWU\NNHSnOHQNHQGXILNNLHSRVWHQIUD$UNLYYHUNHW/DVWQHGHQ 3')YHUVMRQYHGnWU\NNHKHU 1: Kontaktinformasjon Bakgrunnsinformasjon Navn på institusjon: Institusjonskategori: Kontaktperson Navn Telefonnummer E-post 2: Arkivbestand Bestand 0HGWRWDODUNLYEHVWDQGPHQHVGHQVDPOHGHDUNLYPHQJGHQEnGHEHYDUWHRIIHQWOLJHDUNLYRJSULYDWDUNLYRUGQHWRJXRUGQHW PnOWLK\OOHPHWHUVRPLQVWLWXVMRQHQWDUYDUHSn 3ULYDWDUNLYHUDUNLYVRPLNNHHURIIHQWOLJHDUNLYIHNVDUNLYHWWHURUJDQLVDVMRQHUEHGULIWHURJHQNHOWSHUVRQHU 6RPRUGQHWRJNDWDORJLVHUWDUNLYEHVWDQGUHJQHVRJVnDUNLYVRPHUJURYRUGQHWHOOHUGHOYLVRUGQHWRPGHWHUPXOLJnILQQH IUDPWLODUNLYVDNHQH )RUPHULQIRUPDVMRQRJYHLOHGQLQJRPVS UVPnOHQHRPEHVWDQGJnLQQSn YHLOHGQLQJVVLGHQH Offentlig arkiv - bestand Offentlig arkiv - bestand som er ordnet og katalogisert Privatarkiv - bestand Privatarkiv - bestand som er ordnet og katalogisert Total bestand (sum offentlig og privatarkiv) Total bestand - ordnet og katalogisert Hm, totalt pr Hm, tilvekst Evt. merknader om bestand Ledig magasinplass Antall ledige hyllemeter i magasin 1/8

2 Evt. merknader om ledig plass i magasin Antall arkiver 0HGHQNHOWDUNLYHOOHUDUNLYPHQHVGRNXPHQWHUMIDUNLYORYD ODJHWDYHOOHUNRPPHWLQQWLOHQHQNHOWDUNLYVNDSHURJ VDPOHWVRPHWUHVXOWDWDYGHQQHVYLUNVRPKHW9LVS UHWWHUDQWDOOHWDUNLYHOOHUHQNHOWDUNLYVRPLQVWLWXVMRQHQRSSEHYDUHU Enkeltarkiv skapt av offentlig virksomhet Enkeltarkiv skapt av privat virksomhet/person Enkeltarkiv totalt Er kataloger tilgjengelig på:.dqnu\vvhdysniohuhdowhuqdwlyhu Arkivportalen.no Eget nettsted Ikke digitalt tilgjengelig Andre nettsteder, i så fall hvor: Registrering og publisering $QWDOODUNLYHQKHWHUUHJLVWUHUWL$VWDWLOJMHQJHOLJXQGHUDGPLQLVWUDWLYUDSSRUWDUNLYHQKHWHURJSXEOLVHUWSn$UNLYSRUWDOHQQR )RUPHULQIRUPDVMRQRPKYRUGDQGXILQQHUGLVVHWDOOHQHJnLQQSn YHLOHGQLQJVVLGHQH Registrerte arkiver Registrerte stykker Registrerte mapper Publiserte arkiver Publiserte stykker Publiserte mapper Evt. merknader om registrering og publisering Digitalt skapte arkiver 'LJLWDOWVNDSWDUNLYPDWHULDOHHUPDWHULDOHVRPYHGI UVWHJDQJVUHJLVWUHULQJODJUHVLHWGDWDV\VWHPLGLJLWDOWIRUPDWL PRWVHWQLQJWLODQDORJWPDWHULDOHVRPPnNRQYHUWHUHVWLOGLJLWDOIRUP (WXWWUHNNEHW\UDWPDQKHQWHUXWEHYDULQJVYHUGLJHRSSO\VQLQJHUIUDHWHOHNWURQLVNV\VWHPRJJM UGHSnVnPnWHXDYKHQJLJ DYGHWRSSULQQHOLJHV\VWHPHWRSSO\VQLQJHQHHUVNDSWL1nUYLVS URPDQWDOODUNLYXWWUHNNPHQHUYLDQWDOOLQVWDQVHUGYVDQWDOO VHWWPHGORJLVNDYJUHQVHGHGDWD±XDQVHWWKYRUPDQJHNRSLHUGHSRWWUHQJHUIRUnJM UHHQEHVWPXOLJEHYDULQJDYLQVWDQVHQ Offentlige uttrekk Private uttrekk 0HGDQWDOO*%WRWDOWPHQHUYLKYRUVWRUSODVVGHQWRWDOHPHQJGHQGLJLWDOWVNDSWDUNLYPDWHULDOHRSSWDULGHSRWPnOWL*%'HQ WRWDOHPHQJGHQLQNOXGHUHUEnGH RULJLQDOXWWUHNNªRJHYHQWXHOOHSHUPDQHQWHNRSLHUGXSOLNDWHURODYGHWWHVRP GHSRWLQVWLWXVMRQHQKDUODJHWIRUnVLNUHEHVWPXOLJEHYDULQJ GB totalt Evt. merknader om det digitalt skapte materialet (eks. tilstand, sikring, mer detaljering m.m.) 2/8

3 2.1: Spesielle materialtyper og digitalisering Fotografisk materiale 0HGIRWRJUDILHUPHQHVQRUPDOWEnGHRULJLQDOHQHJDWLYHURJSRVLWLYHUHYWRJVnDYVDPPHPRWLY2SSJLIRWRLDQWDOO2PGHWWH LNNHHUNMHQWLLQVWLWXVMRQHQEHUYLRPHWRPWUHQWOLJRYHUVODJ 6RPWLGOLJHUHnUVS UYLRPWRWDOWDQWDOOIRWRLDUNLYVDPOLQJHQ'HUHWWHUVS UYLPHUGHWDOMHUWRPKYRUPDQJHDYGHWWRWDOH DQWDOOHWIRWRVRPHUDQDORJHRJKYRUPDQJHIRWRVRPHUGLJLWDOWVNDSW+YLVLQVWLWXVMRQHQNODUHUnRSSJLGHWWHI\OOHVRJVn GLVVHIHOWHQHXW Foto i arkivsamlingen totalt Analoge foto Av disse, negativer Av disse, positiver Digitalt skapte foto Foto i arkivsamlingen som er registrert i katalogsystem Hvilket katalogsystem har institusjonen registrert sine foto i? Evt. merknader om foto (eks. opplysninger om tilstand, sikring, mer detaljering) Lydopptak Har institusjonen lydopptak?, men kan ikke oppgi noe om bestand og kan (til dels) oppgi bestand (svar da på de følgende spørsmålene om lyd), har ikke slikt materiale,qvwlwxvmrqhuvrpkdunu\vvhwdysndowhuqdwlyryhujlursso\vqlqjhurpo\gpdwhuldohwkhu,qvwlwxvmrqhuvrpkduvyduwsn DOWHUQDWLYHOOHUNDQKRSSHRYHUGHQHVWHVS UVPnOHQH 6S UVPnOHQHRPDXGLRYLVXHOWPDWHULDOHHULnUJMRUWPHUGHWDOMHUWHHQQWLGOLJHUH9LEHULQVWLWXVMRQHQHVRPHUVSHVLDOLVHUWSn DXGLRYLVXHOWPDWHULDOHI\OOHXWVnPDQJHDYIHOWHQHVRPPXOLJ'HWEHVRPDWLQVWLWXVMRQHQHUDSSRUWHUHUGHWVDPPHPDWHULDOHW LGHXOLNHIHOWHQHPHQSnXOLNHPnWHUHNV+YLVHQLQVWLWXVMRQRSSJLUnKDO\GRSSWDNWRWDOWVnVNDOLQVWLWXVMRQHQLIHOWHW DQWDOOWLPHUªRSSJLKYRUPDQJHWLPHUGHO\GRSSWDNHQHWLOVDPPHQHUSn,QVWLWXVMRQHUVRP LNNHHUVSHVLDOLVHUWSn DXGLRYLVXHOWPDWHULDOHNDQYHOJHXWpQDYPnOHHQKHWHQHIHNVDQWDOORSSWDNRJVYDUHEDUHSnGHQQH 6HYHLOHGQLQJVVLGHQHIRUPHULQIRUPDVMRQRPVS UVPnOHQHRPO\GRJDQQHWDXGLRYLVXHOWPDWHULDOH+HUNDQGXRJVnOHVHPHU RPKYRUIRUVS UVPnOHQHRPGHWWHPDWHULDOHWHUPHUGHWDOMHUWHLnU Antall lydopptak (enkeltkutt) Antall lydbærere (fysiske enheter) Antall timer lydmateriale Totalt, pr Analogt, pr Digitalt, pr Antall lydopptak (enkeltkutt) registrert i katalogsystem Antall lydbærere (fysiske enheter) registrert i katalogsystem Antall timer registrert i katalogsystem Totalt, pr Hvilket katalogsystem har institusjonen registrert sitt lydmateriale i? Mer informasjon om lyd (eks. tilstand, sikring, mer detaljering) 3/8

4 Film/videoopptak Har institusjonen film/videoopptak?, men kan ikke oppgi noe om bestand og kan (til dels) oppgi bestand (svar da på de følgende spørsmålene om film/video), har ikke slikt materiale,qvwlwxvmrqhuvrpkdunu\vvhwdysndowhuqdwlyryhujlursso\vqlqjhurpilopylghrpdwhuldohwkhu,qvwlwxvmrqhuvrpkdu VYDUWSnDOWHUQDWLYHOOHUNDQKRSSHRYHUGHQHVWHVS UVPnOHQH 6S UVPnOHQHRPDXGLRYLVXHOWPDWHULDOHHULnUJMRUWPHUGHWDOMHUWHHQQWLGOLJHUH9LEHULQVWLWXVMRQHQHVRPHUVSHVLDOLVHUWSn DXGLRYLVXHOWPDWHULDOHI\OOHXWVnPDQJHDYIHOWHQHVRPPXOLJ'HWEHVRPDWLQVWLWXVMRQHQHUDSSRUWHUHUGHWVDPPHPDWHULDOHW LGHXOLNHIHOWHQHPHQSnXOLNHPnWHUHNV+YLVHQLQVWLWXVMRQRSSJLUnKDILOPRSSWDNWRWDOWVnVNDOLQVWLWXVMRQHQLIHOWHW DQWDOOWLPHUªRSSJLKYRUPDQJHWLPHUGHILOPRSSWDNHQHWLOVDPPHQHUSn,QVWLWXVMRQHUVRP LNNHHUVSHVLDOLVHUWSn DXGLRYLVXHOWPDWHULDOHNDQYHOJHXWpQDYPnOHHQKHWHQHIHNVDQWDOORSSWDNRJVYDUHEDUHSnGHQQH 6HYHLOHGQLQJVVLGHQHIRUPHULQIRUPDVMRQRPVS UVPnOHQHRPILOPYLGHRRJDQQHWDXGLRYLVXHOWPDWHULDOH+HUNDQGXRJVn OHVHPHURPKYRUIRUVS UVPnOHQHRPGHWWHPDWHULDOHWHUPHUGHWDOMHUWHLnU Antall film/videoopptak (enkeltkutt) Antall film/videobærere (fysiske enheter) Antall timer film/videomateriale Totalt, pr Analogt, pr Digitalt, pr Antall film/videoopptak (enkeltkutt) registrert i katalogsystem Antall film/videobærere (fysiske enheter) registrert i katalogsystem Antall timer registrert i katalogsystem Totalt, pr Hvilket katalogsystem har institusjonen registrert sitt film/videomateriale i? Mer informasjon om film/video (eks. tilstand, sikring, mer detaljering) Hvis institusjonen har foto- lyd- og film/videomateriale, oppbevarer institusjonen dette i lokaler egnet for langtidsbevaring av slikt materiale? Vet ikke Digitalisering 0HGGLJLWDOLVHULQJPHQHVnODJHGLJLWDOHNRSLHUDYDQDORJWPDWHULDOH)RUGLJLWDOLVHULQJDYSDSLUEDVHUWPDWHULDOHRSSJLVDQWDOO VLGHU)RUGLJLWDOLVHULQJDYIRWRRSSJLVDQWDOOGLJLWDOLVHUWHIRWR)RUGLJLWDOLVHULQJDYO\GRJILOPYLGHRRSSJLVDQWDOOGLJLWDOLVHUWH RSSWDNVRPWLGOLJHUHnURJDQWDOOGLJLWDOLVHUWHE UHUHRJDQWDOOGLJLWDOLVHUWHWLPHUKYLVLQVWLWXVMRQHQKDUPXOLJKHWWLOGHW 9LVS URPGLJLWDOLVHULQJDYHJHQEHVWDQG'LJLWDOLVHULQJSnRSSGUDJIRUDQGUHVRPLNNHEOLUODJUHWKRVDUNLYLQVWLWXVMRQHQ WHOOHVLNNH Papirbasert materiale Foto Sider/antall, pr Lyd Opptak (enkeltkutt) Bærere (fysiske enheter) 4/8

5 Timer Film/video Opptak (enkeltkutt) Bærere (fysiske enheter) Timer Antall, pr Mer informasjon om det digitaliserte materialet (eks. tilstand, sikring, om det er digitalisert for formidling eller/og bevaring, om arbeidet med digitalisering er tilfeldig eller planmessig m.m.) 3: Arkivbruk, -besøk og -formidling Tilgang for publikum Er arkivene tilgjengelig for publikum på lesesal? Har publikum tilgang til arkivinformasjon (kataloger)? Er publikumsarealene tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne? Antall arbeidsplasser for publikum Antall åpningstimer i uken Besøk Besøk på lesesalen Utlånte arkivstykker Unike brukere på arkivets nettsted(er) Besøk på arkivets nettsted(er) Publikumsforespørsler 0HGSXEOLNXPVIRUHVS UVOHUPHQHVEUHYRJHSRVWKHQYHQGHOVHUVRPKDUInWWVNULIWOLJVYDU0HGUHWWLJKHWVGRNXPHQWDVMRQ PHQHVVDNHUVRPDQJnUSHUVRQOLJHUHWWLJKHWHURJMXULGLVNHLQWHUHVVHU Forespørsler om eiendomsdokumentasjon Forespørsler om annen rettighetsdokumentasjon Andre forespørsler Forespørsler totalt Arrangement/utstillinger/foredrag )\VLVNHXWVWLOOLQJHURPIDWWHULNNHDGKRFXWVWLOOLQJHUYHGRPYLVQLQJHURJDUUDQJHPHQWHU Åpne arrangementer som institusjonen har vært (sam)arrangør for Foredrag, forelesninger e.l. holdt av ansatte Fysiske utstillinger Hvilke andre formidlingskanaler bruker institusjonen?.dqnu\vvhdyiruiohuhdowhuqdwlyhu Sosiale medier (eks. Facebook, Twitter, Flikr, Instagram) Egen formidlingsblogg Egen nettside Fagtidsskrift Andre tidsskrifter 5/8

6 Aviser Annet: Tiltak mot utdanningssektoren 0HGXQGHUYLVQLQJVRSSOHJJPHQHVVNULIWOLJHRSSOHJJEHUHJQHWSnJMHQWDWWEUXN Undervisningsopplegg som institusjonen har produsert Grupper/klasser som har deltatt i undervisningsopplegg Orienteringsmøter for studenter og forskningsmiljøer Publikasjoner og forskning 3XEOLNDVMRQHURPIDWWHUEnGHWU\NWPDWHULDOHRJQHWWSXEOLNDVMRQHU)ROGHUHRJOLJQHQGHVPnWU\NNVNDOLNNHUHJQHVPHGXQGHU SXEOLNDVMRQHU Publikasjoner utgitt av institusjonen Fagartikler Andre artikler (eks. populariserte artikler, avisinnlegg) Forskingspublikasjoner med fagfellevurdering Deltakelse i formalisert forskningssamarbeid, totalt Deltakelse i formalisert forskningssamarbeid, utenlandsk Evt. merknader om arkivbruk, -besøk og -formidling 4: Arbeidsområde og administrasjon Årsverk Faste Midlertidige Totalt Av disse, arkivfaglige Av disse, andre Antall årsverk, pr Stillinger (arbeidsforhold) Totalt Med doktorgrad Med forskningsrett Kvinner Menn Antall stillinger (arbeidsforhold), pr Arbeid mot arkivskapere og arkivdanning (WWGDJVYHUNWLOVYDUHUpQDUEHLGVGDJIRUpQSHUVRQLIXOOVWLOOLQJSURVHQWVWLOOLQJVDQGHO Dagsverk brukt til befaring, tilsyn og veiledning Kurs/faglige møter for arkivskapere Deltakere på kurs/faglige møter for arkivskapere Evt. merknader om arbeidsområde og administrasjon 6/8

7 5: Bygningsfaglige forhold Er det registrert vannskade eller vanninntrengning med fare for skade? Er det registrert brann eller branntilløp? Er det registrert skade fra sopp, insekt eller annet som henger sammen med klimatiske tilstander i magasin? Er det registrert tyveri eller forsøk på tyveri av dokument? Er arkivlokalene sikret mot (jf. kravene i arkivforskriften kap. 4): Pr Vet ikke Brann Fukt Varierende klimatiske forhold Skadeverk, innbrudd og ulovlig tilgang Hvor alvorlig vil institusjonen karakterisere avvikene knyttet til forholdene i arkivlokalene? Pr Svært alvorlig Alvorlig Mindre alvorlig Ikke relevant For brann For fukt For klimatiske forhold For vern mot skadeverk, innbrudd og ulovlig tilgang 6: Spørsmål for kommunale arkivinstitusjoner Kommuner/fylkeskommuner som er eier/medeier/medlem Blitt eier/medeier/medlem siste år Gått ut siste år Tilbyr ordningen depot for papirarkiv? Tilbyr ordningen depot for elektronisk arkiv? Hvilke av følgende andre tjenester tilbyr ordningen?.dqnu\vvhdysniohuhdowhuqdwlyhu Kurs Faglig veiledning Faglige møter med eier/medeier/medlemmer Annet: Rådgivning ved anskaffelse og innføring av elektronisk arkiv 7: Økonomi Driftsmidler 0HGLQQWHNWHUPHQHVLQVWLWXVMRQHQVVDPOHGHEXGVMHWW Egeninntekter Statlig tilskudd Fylkeskommunalt tilskudd Kommunalt tilskudd Tilskudd fra privat virksomhet /8

8 Utviklings-/forskningsmidler Driftskostnader Varer og tjenester Lønn inkl. pensjon Husleie/drift/vedlikehold av lokaler Andre driftskostnader Avsluttende kommentarfelt Anses statistikken for avlevert? Avslutt undersøkelsen ved å trykke på "avslutt" nederst i høyre hjørne. En kvittering på levert undersøkelse vil bli sendt til samme e-postadresse som lenken til spørreskjema ble sendt til. Hvis du ønsker å skrive ut din besvarelse kan du trykke på printerikonet: 8/8

Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum

Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum Statistikk for og arkiv i bibliotek og museum Statistikken i korte trekk Totalt er det pr 2014 bevart 504 925 hyllemeter arkiv i norske, bibliotek og museer. 468 059 hyllemeter av disse, eller 93 %, blir

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Adresseinformasjon Institusjonens Navn Postadresse Telefon Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikk - fag- og forskningsbibliotek Side: 1 av 6 Samlinger

Detaljer

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet er arkivdepot for Tromsø kommunes historiske arkiver. Vi tar imot arkivmateriale som er eldre enn 20 år, men også yngre materiale som har gått ut av aktivt

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2015

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2015 Side 1 av 10 R3ZL SLCY-L485 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2015 /S- z LC, Riksarkivarens årlige undersøkelse retter seg inn mot arkivholdet i kommunal sektor. Undersøkelsen

Detaljer

Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen

Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen Arkiv i Nordland 5.9.2013 06.09.2013 1 Arkiv i Nordland (AiN) Fylkeskommunal arkivinstitusjon i Nordland: Ansvar for fylkeskommunens arkiver.

Detaljer

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Kontaktseminar 2005 Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Organisering av arkivdepot, bruk av offentlige arkiver 1. Hva er et arkivdepot? 2. Hvilke funksjoner skal et arkivdepot ha? 3. Hva

Detaljer

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Liv Ramskjær SAMDOK-konferansen, 11. november 2015 LR@museumsforbundet.no Norges museumsforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig

Detaljer

Om tilsyn Kort oppsummering av statsarkivets tilsyn herunder litt om kvalitetssikring Om ny strategi for Arkivverkets tilsyn

Om tilsyn Kort oppsummering av statsarkivets tilsyn herunder litt om kvalitetssikring Om ny strategi for Arkivverkets tilsyn Arkivverkets tilsynsvirksomhet praksis og utfordringer Om tilsyn Kort oppsummering av statsarkivets tilsyn herunder litt om kvalitetssikring Om ny strategi for Arkivverkets tilsyn 1 Kort om Arkivverket

Detaljer

Statistikk for kommunale arkivtjenester 2014

Statistikk for kommunale arkivtjenester 2014 Statistikk for kommunale arkivtjenester 2014 Om statistikken Riksarkivarens statistikk for kommunale arkivtjenester retter seg mot arkivholdet i kommunal sektor. Undersøkelsen startet opp i 2010, og er

Detaljer

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Informasjonsmøte Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Det statlige arkivverket Riksarkivet har ansvaret for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, altså departementer og direktorater mv.,

Detaljer

10. Arkiv. Riksarkivet og statsarkiva. 17 000 lesesalbesøk ved dei statlege arkiva. Utlån til arkivinstitusjonar og andre institusjonar

10. Arkiv. Riksarkivet og statsarkiva. 17 000 lesesalbesøk ved dei statlege arkiva. Utlån til arkivinstitusjonar og andre institusjonar 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet, åtte statsarkiv og Samisk arkiv. Nær 53 000 arkivstykke blei utleverte ved desse arkivinstitusjonane i 2009. Totalt

Detaljer

Periodisering, bortsetting og avlevering

Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering, bortsetting og avlevering Periodisering Å sette et kontrollert tidsskille ved å dele arkivet inn i perioder. Hvorfor periodisere? Plasshensyn (papirarkiv) Informasjonseffektivitet - Gjenfinning

Detaljer

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer. http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer. http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc Synnøve Østebø og Ine Fintland, 21.05.2015 Tilsyn hvilken rolle har Arkivverket? Arkivverket Består av

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) høring, Stortingsmelding om arkiv (kommunale og lokale arkivinstitusjoner)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) høring, Stortingsmelding om arkiv (kommunale og lokale arkivinstitusjoner) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) høring, Stortingsmelding om arkiv (kommunale og lokale arkivinstitusjoner) Stortingsmeldingen om arkiv som ble lagt fram 9. november 2012 bød på store skuffelser

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2015

Bibliotekstatistikk for 2015 Bibliotekstatistikk for 2015 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010)

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010) Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (2009 2010) Presentasjon for Norsk Arkivråd Region Øst, 4. november 2010 Bakgrunn ABM-meldingen

Detaljer

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor Tilsyn med arkiv i kommunal sektor Synnøve Østebø og Ine Fintland, 27.05.2014 Tilsyn hvilken rolle har Arkivverket? Arkivverket Består av Riksarkivet, 8 statsarkiv; Tromsø, Trondheim, Hamar, Oslo, Kongsberg,

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010)

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010) Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (2009 2010) Presentasjon for IKA Rogaland 18. november 2010 Bakgrunn ABM-meldingen (1999):

Detaljer

Besøk Nasjonalbiblioteket - Rapport

Besøk Nasjonalbiblioteket - Rapport Landslaget for lokal og privatarkiv PB: 7700 5020 BERGEN Besøk Nasjonalbiblioteket - Rapport BAKGRUNN Arkiv i Nordland søkte LLP stipend til å reise til Nasjonalbiblioteket(NB) vår begrunnelse var som

Detaljer

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen

VÅRPROGRAM 2014. Samlingsforvaltningen VÅRPROGRAM 2014 Samlingsforvaltningen VÅRKALENDER ÅPNINGSTIDER PÅ LESESALEN Onsdager og fredager kl. 09 15. Langåpen lesesal, kl. 9.00 19.30: Onsdag 29. januar Onsdag 26. februar Onsdag 26. mars Onsdag

Detaljer

SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON

SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON Innlegg på Kongsberg 1. mars 2006 Hilde Elvine Bjørnå, IKA Troms SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON Innledning IKA Troms ble etablert i 1992. 22 av 25 primærkommuner deltar i ordningen.

Detaljer

Gode arkivlokaler- viktig og relevant. http://www.hblad.no/bildeserier/article441722.ec e

Gode arkivlokaler- viktig og relevant. http://www.hblad.no/bildeserier/article441722.ec e Gode arkivlokaler- viktig og relevant http://www.hblad.no/bildeserier/article441722.ec e 1 Strakstiltak Enkeltark kan tørkes Protokoller bør frysetørres. Legges straks i fryser. Dette bare aktuelt om materialet

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2013

Bibliotekstatistikk for 2013 Bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Statistikkskjema for fylkesbibliotek Side: 1 av 6 Side 2 - Samlinger

Detaljer

Handlingsplan for Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN) 2006-2007

Handlingsplan for Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN) 2006-2007 Handlingsplan for Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN) 2006-2007 Målsettinger og tiltak for arbeidet fremover: Handlingsplanen skisserer hovedoppgavene for IKAN i tråd med vedtektene og de føringer IKANs

Detaljer

Kommunenes rolle i digitaliseringsarbeidet

Kommunenes rolle i digitaliseringsarbeidet Kontaktseminar 2009 Kommunenes rolle i digitaliseringsarbeidet For noen år tilbake tok jeg en telefon til en kjent norsk arkivinstitusjon på jakt etter et dokument. I en gammel protokoll hadde vi funnet

Detaljer

Lyrikk, idrett og innvandring. Byarkivets privatarkivprosjekter og synspunkter på støtteordningen for privatarkiver

Lyrikk, idrett og innvandring. Byarkivets privatarkivprosjekter og synspunkter på støtteordningen for privatarkiver Lyrikk, idrett og innvandring Byarkivets privatarkivprosjekter og synspunkter på støtteordningen for privatarkiver Drammen byarkiv - Kommunearkiv 1987-1992 - Byarkiv opprettet 1.1.2007 - Ca. 4000 hm arkiver

Detaljer

Dagens tema: Nye avleveringsrutinar KVIFOR? KVA ER NYTT?

Dagens tema: Nye avleveringsrutinar KVIFOR? KVA ER NYTT? Dagens tema: Nye avleveringsrutinar KVIFOR? KVA ER NYTT? Litt om oss Vibeke Solbakken Lunheim, arkivar med hovudansvar for eldre arkiv Guro Flø, arkivar med hovudansvar for eldre arkiv Åsta Vadset, arkivar

Detaljer

ARKIV I KOMMUNEREFORMEN UTFORDRINGER OG MULIGHETER

ARKIV I KOMMUNEREFORMEN UTFORDRINGER OG MULIGHETER ARKIV I KOMMUNEREFORMEN UTFORDRINGER OG MULIGHETER Anna Malmø-Lund 16. september 2015 Utfordringene noen dystre tall KS: 180-200 systemer i en gjennomsnittelig kommune SAMDOK-rapport 2014: min 12 675 bevaringsaktuelle

Detaljer

Innføring av earkiv i offentlig forvaltning

Innføring av earkiv i offentlig forvaltning Riksarkivet 20.1.2015 Innføring av earkiv i offentlig forvaltning Kortversjon av rapport datert 19. januar 2015 av Sopra-Steria på oppdrag fra og i samarbeid med Riksarkivet. Innspill fra Arkivverket til

Detaljer

Sak M 11/13. Orienteringssaker TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET. Til: Museumsstyret Møtedato: 8. april 2013 Arkivref.: 2013/229 EST003/MØTEBOK

Sak M 11/13. Orienteringssaker TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET. Til: Museumsstyret Møtedato: 8. april 2013 Arkivref.: 2013/229 EST003/MØTEBOK TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSEET Sak M 11/13 Til: Museumsstyret Møtedato: 8. april 2013 Arkivref.: 2013/229 EST003/MØTEBOK Orienteringssaker 1. Utlysning av midler i 2013 fra fond forvalta av Tromsø

Detaljer

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2009

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2009 statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2009 Pantone Pantone Pantone Pantone 459 151 484 7547 c6 m7 y55 k0 c0 m43 y87 k0 c0 m87 y83 k30 c72 m64 y62 k59 r242 g255 b140 r249 g161 b58 r179 g52 b40 r47 g49

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2007

Utskrift fra ABM-statistikk 2007 Utskrift fra ABM-statistikk 2007 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9008 Tromsø Postadresse Postboks 752 9299 Tromsø Telefon, faks og

Detaljer

Bevaring og innsyn i elektroniske arkiver i Bergen kommune. IKAH kontaktkonferanse 2. juni 2015 jan.helle@bergen.kommune.no

Bevaring og innsyn i elektroniske arkiver i Bergen kommune. IKAH kontaktkonferanse 2. juni 2015 jan.helle@bergen.kommune.no Bevaring og innsyn i elektroniske arkiver i Bergen kommune IKAH kontaktkonferanse 2. juni 2015 jan.helle@bergen.kommune.no Underliggende problemstiling Utfordring innenfor dette området Kommunal sektor

Detaljer

Digitale arealplaner. Arkivloven. 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet

Digitale arealplaner. Arkivloven. 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Digitale arealplaner 11.11.2008 Lars-Jørgen Sandberg, Riksarkivet Arkivloven Formålsparagrafen ( 1): Formålet med denne loven er å trygge arkiv som har vesentlig kulturell eller forskningsmessig verdi

Detaljer

Revidering av lover med betydning for arkiv

Revidering av lover med betydning for arkiv Revidering av lover med betydning for arkiv v/sveinung Meyer Svendsen rådgiver Arkiv i Nordland 24. April 2014 Foto: Peter Hamlin Tre tema 1. Offentleglova skal evalueres (og trolig revideres). 2. Arkivlova

Detaljer

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2014

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2014 Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2014 Ansvarsområde Byarkivet har et overordnet tilsyns- og veiledningsansvar for arkivforvaltningen i Tromsø kommune og er arkivdepot for kommunalt arkivmateriale som

Detaljer

Dannelsen av IKA Opplandene. Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008

Dannelsen av IKA Opplandene. Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008 Dannelsen av IKA Opplandene Svein Amblie Fylkesarkivet 26. mai 2008 Historikk i stikkord Hva og hvem er fylkesarkivet? Målet om dannelsen av et IKA strekker seg mange år tilbake. Målet den første tida

Detaljer

Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks

Interkommunalt arkiv Trøndelag Iks Virksomhetsplan 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTING 2016... 3 3. ORGANISASJON... 3 4. AKTIVITET 2016... 4 1. Innledning Kommunens plikt til å holde arkiv er fastlagt i Lov om arkiv.

Detaljer

Samdok. Samdok og. Arkiv i e-forvaltning. KDRS-samling 14. november 2013. Arkiv i e-forvaltning. Hans Fredrik Berg, Riksarkivet http://samdok.

Samdok. Samdok og. Arkiv i e-forvaltning. KDRS-samling 14. november 2013. Arkiv i e-forvaltning. Hans Fredrik Berg, Riksarkivet http://samdok. Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok og Arkiv i e-forvaltning DELPROSJEKT Arkiv i e-forvaltning KDRS-samling 14. november 2013 Hans Fredrik Berg, Riksarkivet http://samdok.com Innhold Bakgrunn Riksrevisjonens

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI

Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI Kunsthøgskolen i Oslo AVDELING STATENS KUNSTAKADEMI BIBLIOTEKET Årsmelding 2003 St. Olavsgt. 32 Tel. +47 22 99 55 46 skabibli@khio.no 0166 Oslo Mål og brukergrupper Biblioteket er informasjons- og dokumentasjonssenter

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2010 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

Arkivmeldinga hvor står vi? - Bakgrunn - Prosessen - Arkivmeldingen - Tilbakemeldingene - Politisk behandling - Videre oppfølging - Debatten

Arkivmeldinga hvor står vi? - Bakgrunn - Prosessen - Arkivmeldingen - Tilbakemeldingene - Politisk behandling - Videre oppfølging - Debatten Arkivmeldinga hvor står vi? - Bakgrunn - Prosessen - Arkivmeldingen - Tilbakemeldingene - Politisk behandling - Videre oppfølging - Debatten Drammen byarkiv - Kommunearkiv 1987-1992 - Byarkiv opprettet

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIV I FINNMARK

SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIV I FINNMARK SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIV I FINNMARK 1. Innledning 1.1. Bakgrunn og målsetning Denne samhandlingsplanen er et resultat av det nasjonale prosjektet Privatarkiv i museer som ble utført i regi av ABM-utvikling

Detaljer

SAMDOK. Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon. Kontaktkonferansen 2014 IKA Trøndelag 21. mai Kari Frodesen

SAMDOK. Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon. Kontaktkonferansen 2014 IKA Trøndelag 21. mai Kari Frodesen SAMDOK Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon Kontaktkonferansen 2014 IKA Trøndelag 21. mai Kari Frodesen Tema Strategi 2014 2017 Samdok bakgrunn og status Signalprosjekt 2015 Prioriteringer

Detaljer

Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng)

Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng) (60 studiepoeng) Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng)...1 Forord...1 Innledning...1 Opptakskrav...2 Formål...2...2 Presentasjon av hoved- og delemner...3 Hovedemne ADV Arkivdanning

Detaljer

Innst. 78 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:13 (2009 2010)

Innst. 78 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:13 (2009 2010) Innst. 78 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:13 (2009 2010) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Forslag til inngåelse av medeierskap i interkommunalt arkiv - IKA Trøndelag Arkivsaksnr.: 08/5583

Saksframlegg. Trondheim kommune. Forslag til inngåelse av medeierskap i interkommunalt arkiv - IKA Trøndelag Arkivsaksnr.: 08/5583 Saksframlegg Forslag til inngåelse av medeierskap i interkommunalt arkiv - IKA Trøndelag Arkivsaksnr.: 08/5583 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar at Trondheim kommune fremsetter søknad om medeierskap

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013-2016

HANDLINGSPLAN 2013-2016 HANDLINGSPLAN 2013-2016 1. Innledning Handlingsplanen er utarbeidet for å vise hva som er overordnete mål og retningslinjer for driften av Interkommunalt arkiv Troms IKS i perioden 2013-2016. I planen

Detaljer

Tilsyn med arkivene i Aust-Agder fylkeskommune

Tilsyn med arkivene i Aust-Agder fylkeskommune STATSARKIVET I KRISTIANSAND Tilsyn med arkivene i Aust-Agder fylkeskommune Lillian Lunden 24.06.2015 Tilsynsrapport Sak: 2015/5336 Dato for tilsyn: 16.04. og 20.04. 2015 Rapportdato: 24.06.2015 Utarbeidet

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (29 21) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale.

Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Fra dagligarkiv til arkivkatalog. Ordning og katalogisering av eldre kommunalt arkivmateriale. Hovedpunkter Lovverket Ordnings- og katalogiseringsarbeid Råd 2 Lovverket Lov 25. september 1992 (nr. 107)

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2013 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6900 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS (IKAT) ÅRSMELDING 2013. Innhold:

INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS (IKAT) ÅRSMELDING 2013. Innhold: INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS (IKAT) ÅRSMELDING 2013 Innhold: INNLEDNING... s. 1 DELTAKERE... s. 1 ÅRSMØTE... s. 1 STYRET... s. 1 ADMINISTRASJON... s. 2 ØKONOMI... s. 3 ARBEID FOR DELTAKERNE... s. 4 ARBEID

Detaljer

Side 1 - Adresseinformasjon

Side 1 - Adresseinformasjon Side 1 - Adresseinformasjon Avdelingens Navn Telefonnummer 1 Telefonnummer 2 Telefonnummer 3 Faks E-post Besøksadresse Vei/gate Besøksadresse linje 2 Postnummer Poststed Postadresse Vei/gate/postboks Postadresse

Detaljer

Hva har du gjort de siste 12 årene?

Hva har du gjort de siste 12 årene? Fjorden Baby! Foto: promo http://www.nrk.no/lydverket/medvidapne-oyne/ Hva har du gjort de siste 12 årene? Norsk Arkivråd Region Øst Frokostmøte 9. mars 2011 Anne Mette Dørum, Riksarkivet 1 Har du sjekka

Detaljer

SAMDOK. Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon. KDRS samling Trondheim 4.-5. juni 2014 Kari Frodesen/Ingrid Nøstberg

SAMDOK. Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon. KDRS samling Trondheim 4.-5. juni 2014 Kari Frodesen/Ingrid Nøstberg SAMDOK helhetlig samfunnsdokumentasjon SAMDOK Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon KDRS samling Trondheim 4.-5. juni 2014 Kari Frodesen/Ingrid Nøstberg Tema Arkivmeldingens føringer

Detaljer

Digitalisering for kassasjon. Kan digitale kopier erstatte originalmateriale på papir?

Digitalisering for kassasjon. Kan digitale kopier erstatte originalmateriale på papir? Kan digitale kopier erstatte originalmateriale på papir? Ivar Fonnes 28.04.2011 Bakgrunn: KS1-analyse 2010-2011. Arkivverkets håndtering av arkivtilvekst og digitaliseringsutfordringer. Fra mandatet (KUD/FIN):

Detaljer

BIPAprosjektet. Bevaring og innsamlingsplan for privatarkiver i Aust- Agder

BIPAprosjektet. Bevaring og innsamlingsplan for privatarkiver i Aust- Agder BIPAprosjektet Bevaring og innsamlingsplan for privatarkiver i Aust- Agder Aust-Agder kulturhistoriske senter Aust-Agder kulturhistoriske senters (AAks) er en ABM institusjon med røtter tilbake til 1832.

Detaljer

Røros kobberverks arkiv 1644-1977, Privatarkiv 211, oppbevart i Statsarkivet i Trondheim og Rørosmuseet. 250 hyllemeter.

Røros kobberverks arkiv 1644-1977, Privatarkiv 211, oppbevart i Statsarkivet i Trondheim og Rørosmuseet. 250 hyllemeter. Røros kobberverks arkiv Røros kobberverks arkiv 1644-1977, Privatarkiv 211, oppbevart i Statsarkivet i Trondheim og Rørosmuseet. 250 hyllemeter. Del A. Grunnleggende informasjon. 3:1: Sammendrag med beskrivelse

Detaljer

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon

Bibliotekstatistikk: Grunnskolebibliotek. Adresseinformasjon Adresseinformasjon Hvordan endre adresseopplysningene? Dette er adresseopplysningene vi har registrert. Øverst i skjemaet er det spørsmål om opplysningene nedenfor er riktige. Se spesielt etter om feltene

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Status og strategier for privatarkivarbeidet i Norge DELPROSJEKT Privatarkiv Arkivarforeningens vårseminar 15. mars 2016 Ellen Røsjø ellros@arkivverket.no 1 Samdok/PRIV

Detaljer

Kontaktkonferansen 2016

Kontaktkonferansen 2016 Kontaktkonferansen 2016 Orientering pr 1.mars 2016 Anne Overland, daglig leder IKA Trøndelag Kontaktkonferansen 2016 Året som gikk, året som kommer og et litt løftet blikk mot horisonten. Nærmere presentasjon

Detaljer

Innlegg fra Bergen byarkiv: Spesialrådgiver Anne Louise Alver og Avdelingsleder Karin Gjelsten

Innlegg fra Bergen byarkiv: Spesialrådgiver Anne Louise Alver og Avdelingsleder Karin Gjelsten Innlegg fra Bergen byarkiv: Spesialrådgiver Anne Louise Alver og Avdelingsleder Karin Gjelsten INGEN OBJEKT UTEN DIGITALISERING Ny tittel: INGEN DIGITALISERING UTEN OBJEKT Presentasjon av oss selv: Anne

Detaljer

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008 #57

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008 #57 statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008 #57 3 abm-utvikling postboks 8145 dep n-0033 oslo telefon: 23 11 75 00 telefaks: 23 11 75 01 post@abm-utvikling.no www.abm-utvikling.no issn: 1503-5972 isbn

Detaljer

Bibliotekstatistikk for 2014

Bibliotekstatistikk for 2014 Bibliotekstatistikk for 2014 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Statistikkskjema for folkebibliotek

Detaljer

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012

Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012 Utskrift av bibliotekstatistikk for 2012 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Tromsø bibliotek og byarkiv Besøksadresse Grønnegt. 94 9299 Tromsø Postadresse Postboks 6901 9299 Tromsø Telefon,

Detaljer

DEN DIGITALE TIDSALDER

DEN DIGITALE TIDSALDER DEN DIGITALE TIDSALDER Riksarkivar Inga Bolstad 2. juni 2015 Innhold Utfordringer i dag Status helhetlig samfunnsdokumentasjon Hvorfor helhetlig samfunnsdokumentasjon Status: analogt arkivmateriale Status:

Detaljer

Årsrapport2014 for Arkivverket (Org.nr. 961 181 399) (Saksnr 2014/14329)

Årsrapport2014 for Arkivverket (Org.nr. 961 181 399) (Saksnr 2014/14329) Årsrapport2014 for Arkivverket (Org.nr. 961 181 399) (Saksnr 2014/14329) Side 1 av 32 Innhold 1 Leders beretning... 3 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 5 2.1 Organisasjonen... 5 2.2 Økonomisk

Detaljer

Marcus et digitalt verktøy

Marcus et digitalt verktøy Marcus et digitalt verktøy Ved Universitetsbibliotekar Bjørn-Arvid Bagge Spesialsamlingene UB Bergen april 2015 Dagens tekst: Marcus Digitalisering har i en årrekke vært et prioritert oppgave ved UB Bergen.

Detaljer

Utskrift fra ABM-statistikk 2008

Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Utskrift fra ABM-statistikk 2008 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonens Navn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks og e-post

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Bevarte og tilgjengeliggjorte privatarkiv i Norge status, samhandling for bevaring DELPROSJEKT Privatarkiv Fokus: SAMDOK Ellen Røsjø Privatarkiv? Privat sektor - privatarkiv:

Detaljer

Kontaktkonferansen 2012 Stavanger 31. mai 2012

Kontaktkonferansen 2012 Stavanger 31. mai 2012 Kontaktkonferansen 2012 Stavanger 31. mai 2012 Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenterSA et nasjonalt kommunesamarbeid Tor Eivind Johansen, daglig leder KDRS Nasjonalt digitalt arkivsamarbeid

Detaljer

Folkebibliotekstatistikk for 2011

Folkebibliotekstatistikk for 2011 Folkebibliotekstatistikk for 2011 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonen sitt namn Besøksadresse Postadresse Telefon, faks og e-post Kontaktperson Kontaktperson Telefonnummer E-post Skjema for folkebibliotek

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/999

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/999 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/999 KOMMUNEHUSET - FERDIGSTILLELSE AV ARKIVROM. INVESTERINGSSAK 2013. Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner at arkivlokalene

Detaljer

BEGREPSAVKLARING Ordet arkiv er gresk (arché) og betyr opprinnelig styresett eller orden.

BEGREPSAVKLARING Ordet arkiv er gresk (arché) og betyr opprinnelig styresett eller orden. ARKIV ER VIKTIG Det er en grunnleggende demokratisk rettighet at alle skal kunne få innsyn i arkiver. Et slikt offentlighetsprinsipp gjør det mulig å kontrollere politiske og administrative avgjørelser

Detaljer

Riksarkivarens veiledning i Interkommunalt samarbeid. Anna Malmø-Lund, Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet

Riksarkivarens veiledning i Interkommunalt samarbeid. Anna Malmø-Lund, Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet Riksarkivarens veiledning i Interkommunalt samarbeid Anna Malmø-Lund, Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet 1 Veiledningen Riksarkivarens Rapporter og retningslinjer nr. 23 Ligger tilgjengelig

Detaljer

Arkivdanning i Kristiansand kommune. Enhetsleder Grete Gavelstad Dokumentsenteret

Arkivdanning i Kristiansand kommune. Enhetsleder Grete Gavelstad Dokumentsenteret Arkivdanning i Kristiansand kommune Dokumentsenteret Dokumentsenteret etablert 01.01.2007 Bakgrunn i hovedprosjektet Modernisering med IT Mål Sentralisering av arkivtjeneste og postmottak som eget delprosjekt

Detaljer

Utskrift frå ABM-statistikk 2007

Utskrift frå ABM-statistikk 2007 Utskrift frå ABM-statistikk 2007 Side 1 - Adresseinformasjon Institusjonen sitt Namn Bremanger folkebibliotek Besøksadresse Rådhuset 6721 Svelgen Postadresse Postboks 104 6721 Svelgen Telefon, faks og

Detaljer

De lokale rutinene må sikre at:

De lokale rutinene må sikre at: 3. Regionale studier som kan ta i mot pasienter fra hele landet. For slike studier må det avklares om studien finansierer reise og evt opphold for deltakere fra andre helseregioner, og det må informeres

Detaljer

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring

Folkebibliotek. Slik: Ikke slik: Krysser du i feil rute, fyll inn hele ruten slik: og sett nytt kryss i riktig rute. Din bakgrunn og erfaring Folkebibliotek I innbyggerundersøkelsens første del svarte du at du hadde erfaring med et folkebibliotek i løpet av de siste 12 månedene. Har du brukt flere folkebibliotek, så svar ut fra din erfaring

Detaljer

Katalogisering av lyd og film. ved Norsk Folkemuseum

Katalogisering av lyd og film. ved Norsk Folkemuseum Katalogisering av lyd og film ved Norsk Folkemuseum Om meg selv Alexander Lindbäck fra Lakselv i Finnmark Lydteknikerutdannelse fra NISS, Oslo Bibliotek- og informasjonsvitenskap fra Høgskolen i Oslo Katalogansvarlig,

Detaljer

Interkommunalt Arkiv Finnmark/ IKA Finnmark IKS- IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS. Årsmelding 2011

Interkommunalt Arkiv Finnmark/ IKA Finnmark IKS- IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS. Årsmelding 2011 Interkommunalt Arkiv Finnmark/ IKA Finnmark IKS- IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS Årsmelding 2011 Årsmelding 2011 Interkommunalt Arkiv Finnmark / IKA Finnmark IKS- IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku

Detaljer

NOMINASJON NORGES DOKUMENTARV: GRUNNLEIEBØKER FOR BERGEN 1686 - ca. 1854

NOMINASJON NORGES DOKUMENTARV: GRUNNLEIEBØKER FOR BERGEN 1686 - ca. 1854 NOMINASJON NORGES DOKUMENTARV: GRUNNLEIEBØKER FOR BERGEN 1686 - ca. 1854 DEL A: GRUNNLEGGENDE INFORMASJON 3.1: SAMMENDRAG MED BESKRIVELSE AV DOKUMENTET 3.1.1: Kort beskrivelse av dokumentene Grunnleiebøkene

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2015

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2015 Årsmelding for barnehager per 15. desember 2015 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

BYARKIVET en kilde til kunnskap

BYARKIVET en kilde til kunnskap BYARKIVET en kilde til kunnskap 1 Byarkivets åpningstider Vi har åpen lesesal hver tirsdag 09.00 15.00 og er tilgjengelig for veiledning pr. telefon, e-post og brev. Alltid på nett Byarkivet har egne internettsider

Detaljer

- Årsmelding for barn bager'

- Årsmelding for barn bager' KOMMUNE Arsmelding for barnehager per 5. d sember 205 ndanningsdirektorjj-eu - Årsmelding for barn bager' Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata jf. barnehageloven

Detaljer

KAI (Kommunale arkiv Institusjoner), preges generelt av å framstå i ulike former. Herunder ulike organisasjonsmodeller, oppgaver og Roller.

KAI (Kommunale arkiv Institusjoner), preges generelt av å framstå i ulike former. Herunder ulike organisasjonsmodeller, oppgaver og Roller. Fra konsulentbistand til samfunnsinstitusjon KAI (Kommunale arkiv Institusjoner), preges generelt av å framstå i ulike former. Herunder ulike organisasjonsmodeller, oppgaver og Roller. - Enkelte som IKS,

Detaljer

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv

IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS. Instruks for avlevering av eldre arkiv IKA Finnmark IKS IKA Finmarkun IKS IKA Finnmàrku IKS Instruks for avlevering av eldre arkiv 2012 FORORD Retningslinjene for avlevering av arkiv til IKA Finnmark IKS er utarbeidet med hjemmel i Forskrift

Detaljer

Samlingsforvaltning i statistikken

Samlingsforvaltning i statistikken Samlingsforvaltning i statistikken Oslo 12.11.2014 Bård Bie-Larsen, seniorrådgiver Seksjon for museumsutvikling bard.bie-larsen@kulturrad.no Forvaltningen Den F-en det er enkelst å tallfeste? Tilskuddsbrevet:

Detaljer

Fagsystemer. Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund

Fagsystemer. Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund Fagsystemer Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund Funn sikring av elektronisk arkivmateriale Kommunene og fylkeskommunene mangler tilstrekkelig kompetanse, rutiner og systemer

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIV I FINNMARK

SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIV I FINNMARK SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIV I FINNMARK 1. Innledning 1.1. Bakgrunn og målsetning Denne samhandlingsplanen er et resultat av det nasjonale prosjektet Privatarkiv i museer som ble utført i regi av ABM-utvikling

Detaljer

Årsmelding. for. Arkivverket

Årsmelding. for. Arkivverket Årsmelding for Arkivverket 2009 Redaktør: Margaret S. Aarsæther Design og trykk: 07 Gruppen Forsiden: Gjennom forstørrelsesglass studerer kulturminister Anniken Huitfeldt seglet til sin 7. tippoldefar,

Detaljer

Arkivforvaltningen i Målselv

Arkivforvaltningen i Målselv Arkivforvaltningen i Målselv kommune Daglig arkivdrift i Målselv kommune Organisering av arkivtjenesten Sentralarkiv Arkivskapere Ansvar og fullmakter Rådmann Arkivleder Virksomhetene Arbeidsoppgaver Arkivleder

Detaljer

KARTLEGGING AV REGIONALE OG LOKALE ARKIVER

KARTLEGGING AV REGIONALE OG LOKALE ARKIVER i^? A i i^a mim KARTLEGGING AV REGIONALE OG LOKALE ARKIVER ABM-UTVIKLING POSTBOKS 8145 DEP N-0033 OSLO telefon: 23 11 75 00 TELEFAKS: 23 11 75 01 POST@ABM-UTVIKLING.NO WWW.ABM-UTVIKLING.NO trykk: pdc tangen

Detaljer

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014

Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 Årsmelding for barnehager per 15. desember 2014 Kommunale og ikke-kommunale barnehageeiere plikter å legge fram tjenestedata, jf. barnehageloven 7 andre ledd. Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet Omorganisering i offentlige organer Veiledning for arkivet Riksarkivaren 2007 2 Riksarkivaren Rapporter og retningslinjer 20 Riksarkivaren, Oslo 2007 ISBN 978-82-548-0101-7 3 4 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer