2012 i sammendrag. Planarbeider. - Sikringsplan for bygningene - HMS plan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2012 i sammendrag. Planarbeider. - Sikringsplan for bygningene - HMS plan"

Transkript

1

2 2012 i sammendrag Prosjektarbeider. Det har blitt brukt mye tid på to prosjekter: - Kulturminner i Nord Skandinaviske Gammelskoger er et interreg prosjekt mellom Sverige og Norge. Det ble gjennomført et pilotprosjekt i løpet av Dette ble videreført for to år, hvor 2012 er det førte året. - Det ble laget en midlertidig utstilling på Laksfors i Denne ble påbygd en del i Medvirkning i prosjekter under utvikling. - Ny scene på bygdetunet - Regionalpark - Etablering av Naturhus/nasjonalparksenter - Registrering av fløteranlegg i Vefsnavassdraget. Opplegg for skolene. - Stavassgården blir hyppig brukt av skoleklasser, både fra grunnskole og videregående, og Helgeland Museum bidrar med formidling av skog og krigshistorien i området. - Formidling i utstillingen på Laksfors. Planarbeider. - Sikringsplan for bygningene - HMS plan Arrangementer på bygdetunet. - Granedagene hadde hovedarrangementet på bygdetunet inkl. den tradisjonelle festen på lørdags kveld. - Julemarkedet ble avviklet som før med fin stemning og fornøyde besøkende. - Lunsjkonsertene på Bygdetunet legges til lunsjtid på fredager, og er godt besøkt. - Fjøskonsertene på lørdager er fremdeles populære. - Fiskefestival, med lunsjservering til 120 stk i to dager. Utstillinger. - Fotoutstillingen Arbeidsliv på Helgeland ble vist på kommunehuset og på bygdetunet. - Utstillingen Wergelands barn ble vist på Grane Ungdomshus og på bygdetunet. Anlegget. Det er utført vedlikehold på skigarden. Hus er smurt med tjære Det er satt inn dør mot ene avdelingen i husflidshytta, og varmtvannsbereder er kledd inn for å få ned fyringsutgiftene.

3 Kurs. Har deltatt på følgendekurs i 2012: - Bygningsvernkurs, - vern gjennom bruk. - Konseptkurs - HMS-kurs - Seminar om kulturlandskap - Arkeologi med stallotufter som hovedtema. -Seminar og ekskursjon på Saltfjellet. - Arkeologi med steinalder. Ekskursjon og foredrag v/hein Bjerk. Områdesamlinger. De små avdelingene/kommunene i har blitt delt inn i område sør og område nord. Grane hører til område sør sammen med Hattfjelldal, Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad. Det har vært tre områdesamlinger i løpet av året. Hovedvernombud. Avdelingsleder i Grane er valgt til hovedvernombud. Det er gjennomført HMS-kurs, det er laget en HMS-plan, og første vernerunde er utført.

4 Publikumstiltak Arrangement / Utstillinger Dato Arrangementstype Publikum Febr- Mars Fotoutstillingen Arbeidsliv på Helgeland mars Omvisning på Engelskvillaen med Helgelandskraft mars Skoleklasse fra Landbruksskolen på Laksfors mars Samling for skogfolk fra hele Nodland Info om kulturminner i skog April Utstillingen Wergelands Barn på Grane 80 Ungdomshus. 3. mai Informasjonsmøte om prosj. KING på Majavatn mai Fjøskonsert med Hilde Fjerdingøy og Ellen mai Infomøte om prosj. KING på Sæterstad juni Åpning utstilling Laksfors juni Fylkesmannens Landbruksavdeling juni Granedagene, Wergelands barn, Fotoutstillingen 250 Arbeidsliv på Helgeland 17. juni Stavassdagen : Foredrag om laksefisket og bruken 85 av Vefsna opp gjennom tidene. 19. juni Hemnes menighet på Bygdetunet juli Fjøskonsert med Kristian Granmo aug Fiskefestival, lunchservering aug Fjøskonsert, Anna Lindblad og Hilde Fjerdingøy sept Laksfors, Styret for Lomsdal/Visten nasjonalpark sept Stavassgården + Laksfors, ordfører + fylkesråd sept. Stavassgården, skogbruk før og nå, 12 Landbruksskolen 1. des Julemarked Sommerbesøk 25 Laksfors 1100 Totalt 2471 Annen bruk av anlegget Grane Bygdetun / Gammelsagmaro brukes jevnlig og i utstrakt grad som turområde, rasteplass, festplass for ungdommer, lokalitet for uformelle utendørs arrangementer, hundetrening o.l. Bord og benker ved elva er svært my brukt. Ungdomsfester har tidligere år resultert i mye flaskeknusing, som har gitt ekstra arbeid med opprydding. Det er svært gledelig at det i 2012 ikke er knust en eneste flaske på området. Det føres naturlig nok ikke besøkstall for denne bruken av anlegget. Det er imidlertid lagt vekt på å ha et åpent og ryddig bygdetun, slik at besøkende kan finne åpne porter, gunstige parkeringsmuligheter og tiltalende leirplasser. Det legges til rette med ved på sikker bålplass ved elva. Får tilbakemeldinger som tyder på at det settes pris på dette!

5 Det kom opp skilt ved rv73/hattfjelldalsvegen i 2011, som viser at det er en fiskeplass inne på bygdetunet. Dette har ikke gitt noen effekt på besøkstallet, men det er registrert en del fiskere inne på området. Det ble sommeren 2012 arrangert bryllup på tunet. Teltet som var oppe under Fiskefestivalen ble brukt. Skilting med fiskeplass har ikke gitt økning i besøkstall, men noen fiskere er registrert. Samlingene De registrerte samlingene er i stor grad plassert i de bolighusene som finnes på bygdetunet. Dette fordi en ønsker å vise et autentisk bygningsmiljø, der både selve bygningen og det opprinnelige interiøret kan vises fram. Svakheten ved dette er at gjenstandene blir en del sårbare, både på grunn av miljøfaktorer og i visse fall besøkendes handtering. Styrken er at formidlinga hele tida er framtredende, mer enn om disse gjenstandene er satt bort i et magasin. Uregistrerte gjenstander befinner seg på andre tilgjengelige steder: Dels i uthus og delvis på uinnredet loft på bygdetunet. En del står lagret i et kjellerlokale på Grane kommunehus. Noen større gjenstander er dessuten plassert på leid areal i lagerbygg tilhørende Norgesvinduet. Digital registrering av de ca gjenstander som er registrert på kartotekkort ble påbegynt i Det ble ikke utført registreringer i Primus i 2011, men arbeidet er tatt opp mot slutten av 2012, og det skal videreføres i Skogeierforeningens kontor i Mosjøen ble flyttet. I den forbindelse skulle Skogeierforeningens gamle kontorer ryddes. Her lå hele Nordland Skogeiersamvirkes historie. Frykter for at noe verdifullt stoff ble kastet. Mye ble tatt vare på og fraktet til Grane.

6 Museet disponerer et rom i kjelleren i kommunehuset. Her er det lagt inn gjenstander over svært mange år uten at det er satt i system. Har fått tak i stål lagerreoler som skal inn i dette rommet. Har i tillegg fått hånd om litt mer areal for lagring i tilknytning til det rommet museet disponerer. Prosjektarbeider Kulturarven i Nordskandinaviske Gammelskoger (KING) er et interreg prosjekt mellom Norge og Sverige. Det ble gjennomført et pilotprosjekt i Prosjektet er videreført i to år, med 2012 som det første året. Det er brukt ca. 400 timer (nesten ¼ årsverk) på prosjektet. Prosjektet skal registrere kulturminner i skog, og formidle dette til allmennhet og det utøvende skogbruk. På svensk side er det Skogsstyrelsen,Vesterbotten Museum, Skogmuseet i Lycksele, Svenska Landbruksuniversitetet, og Länsstyrelsen i Västerbotten som er involvert. På Norsk side er det HiNe, Helgeland Museum og Nordland Fylkeskommune som er involvert. Det er utført markarbeid på Norsk og Svensk side, der det er utvekslet erfaringer. Markarbeidet på Norsk side er utført i Majavassområdet i Grane kommune. Prosjektet har vært svært lærerikt for de fire fra Helgeland Museum som har vært involvert. Maja Sætermo og Tormod Steen registrerer høylade på eiendommen Majahaugen i Grane Samene gjemte bort beinrester. Gjerne i bergsprekker. Her et noe spesielt funn under vann i Mellingsbukta. Funnet ble gjort etter opplysninger fra et intervju. Rester etter fløterdam i utløpet av Store Majavatnet. Etablert under Engelskbruktida.

7 Laksfors I 2011 ble det laget en midlertidig utstilling på Laksfors. Den bestod stort sett av store bilder med informative tekster. Våren 2012 ble denne utstillingen supplert med to store bokser, som deler opp det store rommet. Det er montert tre skjermer. To skjermer viser bilder fra henholdsvis Børgefjell nasjonalpark og Lomsdal/Visten Nasjonalpark, med tilhørende tekstplakater med informasjon om nasjonalparkene. Den tredje skjermen viser film av laks som gyter, og har også en tilhørende tekstplakat. Det har kommet opp skilter med museumssymbol og tekst Galleri ved E6. Det jobbes med å få et naturhus/nasjonalparsenter til Grane. Laksfors vil bli en del av dette konseptet, og Helgeland museum er involvert i dette arbeidet. To store bokser deler opp rommet, og gir plass til informasjon om de to nasjonalparkene Lomsdal-Visten og Børgefjell i tillegg til informasjon om laksen. Informasjon om utstillingen på Laksfors er satt opp på Porten til Nord- Norge.

8 Kurs og seminarer. Bygningsvernkurs. Det er en langsiktig plan der en del av de ansatte er med i en kursserie over flere år med forskjellige tema for hver samling. Avdelingsleder for Grane har deltatt på samlingen Bruk gjennom vern i Befaring i Sjøgata med Dag Nilsen. Maja Sætermo under oppmåling av kvistetasjen på Mjåvassbrygga. Hein Bjerk, i rød vest, og interesserte folk fra Helgeland Museum ved det som kan være norges eldste regisrerte hustuft. Det ble gitt en god innføring i steinalderen på Helgeland generelt, og utgravningen på Vega spesielt.

9 Informasjon og opplæring Bok og litteratursalg. Skoleopplegg: o Krigshistorie og bosetting i Stavassdalen med skoleklasser fra Grane Barne og Ungdomsskole. o Skog og Krigshistorie med klasse fra Vefsn Landbrukskole på Stavassgårsden Fotoutstillingen Arbeidsliv på Helgeland satt opp på kommunehuset. Fotoutstillingen Arbeidsliv på Helgeland satt opp på Bygdetunet. Innlegg i Grane Bygdeblad. Det er plassert ut glassmontre med gjenstander på legekontor, Coop-Grane og servicetorg på kommunehuset. Fotoutstillingen Arbeidsliv på Helgeland ble satt opp i fjøset på Bygdetunet under Granedagene, til glede for de mange kaffegjestene som var der. Flatbrødsteiking på takke over åpen varme under julemarkedet.

10 Anlegg Grane Bygdetun / Gammelsagmaro Bygningsmessig: Husflidshytta er ikke formelt sett en del av Grane Bygdetun, men bygningen er helt vesentlig for aktiviteter, arrangement og formidling knyttet til anlegget. Huset leies av Grane Husflidslag og disponeres i sin helhet av Helgeland Museum. Dette har gjort at vi har kunnet innrede denne med tanke på publikumsbesøk både når det gjelder sitteplasser, utstillingsmontre belysning og veggbilder. Skogstua er i to etasjer med stall nede og skogstue oppe. Den er fra Engelskbruktida, og er derfor viktig i forbindelse med formidlingen av denne historien Utbedreingene som ble gjort på ildstsdene i våningshuset fra 1841 og Anestuo var svært vellykket. Ildstdene kan nå brukes, og gjør det lettere å få opp temperaturen i bygningene under arrangement. Mye snø gjorde det nødvendig å måke av fjøstaket. Bygdetunet brukes som rekreasjonsområde også om vinteren. Kommunen er flinke til å rydde snø, slik at området er tilgjengelig.

11 Fjøset fra Kilhaugen har blitt et viktig bygg på bygdetunet etter at den ble ryddet, og det ble kjøpt inn flere bord og stoler. Den brukes som kafè og konsertlokale. Det har blitt populært å leie fjøsen til bursdager og andre arrangement. Lise Olsen ønsker velkommen til Fjøskonsert i Granes nye konsertsal. Strengeleik spiller i fjøset under julemarkedet.

12 Scene Det har vært nedsatt en komitè for å planlegge en scene i tilknytning til bygdetunet. Kommunen er ansvarlig for planlegging og gjennomføring. Helgeland Museums avdelingsleder i Grane er med i byggekomiteen. Frosten skaper problemer. Det har vært problemer med at avløpene i husflidshytta vil fryse. D.v.s. at toaletter ikke fungerer. Flere runder med tining har vært nødvendig for å ha det i orden i forbindelse med arrangement eller utleie. Sanitæranlegget inne på tunet stenges, og tappes ned for vann om vinteren. Når det skulle stenges i høst var utvendig stoppekran ødelagt. Det ble gravd opp, og ny kran ble montert. Det gjenstår utbedringer av flere bygninger på tunet. Spesielt buret og møllehuset. Møllehuset står halvferdig, og burde vært fullført. Buret er i svært dårlig forfatning, og trenger strakstiltak. Planen er å stive av huset innvendig. Tømringa er så dårlig at den kanskje ikke tåler å bli plukket ned for å settes opp på nytt.. Samarbeidspartnere Grane kommune, særskilt avd. næring, teknisk, oppvekst og kultur. Laksfors HiNe, i forb. med prosjektene Kulturarven i Nord-Skandinaviske gammeskoger og Skogsstyrelsen og Vesterbotten Museum, på Svensk side, i forb. med prosjektet Kulturarven i Nord-Skandinaviske skoger Prosjektledere og øvrige avd. innen Helgeland Museum Grane næringsutvikling Forvalter for Lomdal-Visten nasjonalpark Prosjektleder for Fylkesdelsplan for Lomsdal-Visten Mosjøen og Omegn Næringsselskap (MON) i forbindelse med fiskefestival. Enkeltpersoner med særskilt engasjement innen museumsområdet. Grane Husflidslag Vefsna Kjørhestlag Utstillere innen fagområdene husflid og handverk Lokale musikere Grane barne- og ungdomsskole Grane barnehage Grane Bygdeblad Foreninger, virksomheter og enkeltpersoner med engasjement og fagkunnskap innen særskilte felt Det nasjonale skognettverket for skogrelaterte museer.

13 Målsettinger for 2012 Deltakelse i prosjekt Kulturarven i Nordskandinaviske Gammelskoger, KING Prosjekt i samarbeid med prosj. fra hovedveg til drømmefisken. Sti med universell tilpasning fra Esso til bygdetunet. Sti med universell tilpasning fra bygdetunet og ned til rasteplasser ved elven Fiskerampe med universell tilpasning ved rasteplassene. Bidra i forprosjekt Vefsna Regionalpark i samarbeid med Grane Næringsutvikling. Fortsatt innsats for et tilgjengelig og ryddig på museums- og turområde. Arrangement og temaopplegg med aktuelt kulturhistorisk innhold. Betjent åpningstid på ukedagene 6 uker i sommersesongen. Besøkstilbud til skoler og barnehager. Bygnings- og anleggsmessige utbedringer. o El-instalasjon i fjøset o Få en vurdering, og event. gjøre tiltak på stabburet. Rydding av stier i tilknytning til selve bygdetunet Fornye Skoginfoplakater inne på bygdetunet. Ta i mot aktuelle gjenstander fra givere for innlemming i bygdetunets samlinger. Fortsette digital registrering av registrerte gjenstander. o Setter av lønnsmidler til ett månedsverk. Organisere lagerrom i kjelleren på kommunehuset på en bedre måte. Arrangementer: o Elvebåten. Konstruksjon, emnevalg og bygging. o Granedager o Julemarked. Under fiskefestivalen i 2012 var det ca. 120 stk som skulle ha lunsj. Under WM i 2013 kan det bli sultne fiskere!

14 Større målsettinger (på sikt) Prøve å skaffe flere gjenstander som er direkte skog relatert, og få disse presentert på en god måte. Lage visningsområder for skog. Bidra til at Grane får Naturhus/Nasjonalparksenter Petter Olsen, en av bygdas beste kaffekokere, hadde ingen problemer med å holde 110 fiskere med kaffe under fiskefestivalen. Trofors, januar 2013 Are Halse, Avd. Grane

Dampbåten Kolbein ved Bjørkåskaia i Røssvatnet. Den gikk i fast rutetrafikk perioden 1915 1945.

Dampbåten Kolbein ved Bjørkåskaia i Røssvatnet. Den gikk i fast rutetrafikk perioden 1915 1945. Dampbåten Kolbein ved Bjørkåskaia i Røssvatnet. Den gikk i fast rutetrafikk perioden 1915 1945. 1 Publikumstiltak Arrangement / Utstillinger / Kulturhistorisk guiding Tid Arrangement Publikum 26.april

Detaljer

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7

1. Innledning s. 3. 2. Personale s. 4. 3. Organisasjon administrasjon s. 6. 4. Publikumstiltak formidling s. 7 2012 Årsmelding 1 Innhold 1. Innledning s. 3 2. Personale s. 4 3. Organisasjon administrasjon s. 6 4. Publikumstiltak formidling s. 7 5. Markedsføring, salg, utleie og kafédrift s. 26 6. Drift og vedlikehold

Detaljer

UTREDNING UNGDOMMENS HUS

UTREDNING UNGDOMMENS HUS VERDAL KOMMUNE UTREDNING UNGDOMMENS HUS I n n h e r r e d s a m k o m m u n e D a t o Side 0/34 Det er gjort enkelte beregninger på hva en rusavhengig koster samfunnet. Anslag fra Helsedirektoratet viser

Detaljer

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson

ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson ØF-rapport nr. 5/2007 Oscarsborg festning En situasjonsanalyse av Birgitta Ericsson 1 Tittel: Forfatter: Oscarsborg

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 2.1 Organisasjon 2.2 Medlemskap 2.3 Nasjonalparksenter 2.4 Kontorhold 3 PERSONALE 4 ØKONOMI 5 UTADRETTET VIRKSOMHET

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: 2002-2004 Revidert 2007 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12

Detaljer

Med tradisjon og historie i pilegrimenes fotefar mot Nidaros

Med tradisjon og historie i pilegrimenes fotefar mot Nidaros HiST AFT Rapport nr 02-2009 Med tradisjon og historie i pilegrimenes fotefar mot Nidaros Kartlegging av mulige samarbeidsprosjekter i møtepunktet mellom bygningsvern og opplevelsesnæringer langs pilegrimsleden

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2006. Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av:

ÅRSMELDING FOR 2006. Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av: STØREN MUSEUM OG HISTORIELAG ÅRSMELDING FOR 2006 Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av: Hans Erik Gynnild, leder Sverre tangstad, nestleder Jens Ivar Gynnild, kasserer Odd Steinar

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr

FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD. DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr FORVALTNINGSPLAN FOR KULTURMILJØET GJØVIK GÅRD DEL 1 Rev. 22.02.10 HFr 1 Broder. 4.juni 1942 Det er næsten ikke til å holde ut å se Solen rinne i Aarets skjønneste Måned, og tænke på hvor mang en Time

Detaljer

Sommer i Selbu 2009. Vi er hytteeierens beste venn! Selbu Camping med nye hytter. Vi tar jobben og kan blant annet utføre følgende:

Sommer i Selbu 2009. Vi er hytteeierens beste venn! Selbu Camping med nye hytter. Vi tar jobben og kan blant annet utføre følgende: Sommer 2009 i Selbu Selbu Camping med nye hytter Fire nye hytter er nå under oppføring ved Selbu Camping i Innbygda, og i tillegg strømmer det stadig til gjester med campingvogner som ønsker å sesongcampe

Detaljer

Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard. Rapport

Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard. Rapport Utvikling og samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser på Svalbard. Rapport Prosjektbeskrivelse Ved å inngå et forpliktende samarbeid for å legge til rette for forskning, dokumentasjon og formidling av

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

STORTORGET «LEVENDE TORG 2014» Sluttrapport og evaluering

STORTORGET «LEVENDE TORG 2014» Sluttrapport og evaluering STORTORGET «LEVENDE TORG 2014» Sluttrapport og evaluering STORTORGET «LEVENDE TORG 2014» SLUTTRAPPORT OG EVALUERING 1. Bakgrunn a. Generelt om mental byomdannelse. Midlertidige aktiviteter kan være tidsavgrensede

Detaljer

Kristiansand 26.04.11 Agnete Kjellin konstituert direktør

Kristiansand 26.04.11 Agnete Kjellin konstituert direktør //VEST-AGDER-MUSEET IKS ÅRSBERETNING 2010 Innhold 2 Innledning 3 Styrets beretning 2010 5 Vest-Agder-muset IKS 6 Deltakelse i samarbeidsprosjekter 8 Prosjekter 11 Arbeid i faggrupper 13 Formidling 17 Utstillingsprosjekter

Detaljer

Innhold. 00. Sammendrag 5. 01. Om virksomheten 7. 02. Om Østfoldmuseene 8

Innhold. 00. Sammendrag 5. 01. Om virksomheten 7. 02. Om Østfoldmuseene 8 Årsmelding 2012 Innhold 00. Sammendrag 5 01. Om virksomheten 7 02. Om Østfoldmuseene 8 Østfoldmuseene Årsmelding 2012 03. Forvaltning 12 Østfoldmuseenes samlinger 13 Vedlikehold/bygningsinvestering 14

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN

UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN GRIMEBAKKEN HVA NA? UTREDNING AV MULIGHETER OG BEGRENSNINGER VED AVVIKLING AV DAGTILBUDET PÅ GRIMEBAKKEN Bakgrunn Søndre Land kommune har pr. i dag en leiekontrakt med eier av Grimebakken, som går ut 31.12.15.

Detaljer

Om ressurssenteret - et halvt år etter oppstart TEI 7.6.12. Bidra til utvikling av næring i eldre landbruksbygg.

Om ressurssenteret - et halvt år etter oppstart TEI 7.6.12. Bidra til utvikling av næring i eldre landbruksbygg. Om ressurssenteret - et halvt år etter oppstart TEI 7.6.12 Prosjektet Eldre landbruksbygninger har som mål å bidra til utvikling, bruk og bevaring av den eldre bygningsmassen i landbruket. Bidra til utvikling

Detaljer

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien

Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket. Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Leselyst og språkforståelse to sider av samme sak Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket Av prosjektleder Anne Kristin Undlien Kort prosjektbeskrivelse Det ett-årige prosjektet Leselyst og språkforståelse

Detaljer

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009

ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 ÅRSMØTE 2009 ETNE 25. MARS 2009 2009 2 Glade gutter på tur i Olalia Sandvik badeplass i Etne Fra Holsviko friluftsområde i Sveio Turvei med UU tilrettelegging i Haugesund Åreiddalen badeplass på Bømlo

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats

men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats men var det egentlig bedre før? - Kvalitetsreformen og frivillig innsats Denne rapporten er en sammenfatning av et prosjekt arbeidsgruppen for læring og organisasjonsutvikling i studentforeninger gjennomførte

Detaljer

Årsmøtet i Troms historielag 2015

Årsmøtet i Troms historielag 2015 Årsmøtet i Troms historielag 2015 Årsmøtet var i år lagt til Tromsø og Scandic Grand Hotel. To dager var avsatt, lørdag 21. og søndag 22. mars. Det møtte delegater i fra historielagene i Sørreisa, Harstad,

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

Kulturminneparken på Hadsel Hvor står vi, hva vil vi, hva gjør vi?... og hvem betaler regninga?

Kulturminneparken på Hadsel Hvor står vi, hva vil vi, hva gjør vi?... og hvem betaler regninga? Kulturminneparken på Hadsel Hvor står vi, hva vil vi, hva gjør vi?.... og hvem betaler regninga? Kunnskap Opplevelse Innlevelse Kirkested Kultur- Historie På grunnlag av kirkestedets kulturhistorie skape

Detaljer

BIBLIOTEKARVANDRING: OS TIL GRUE

BIBLIOTEKARVANDRING: OS TIL GRUE BIBLIOTEKARVANDRING: OS TIL GRUE BIBLIOTEKROM Førsteinntrykk i bibliotekrommet Når det gjelder det absolutt første inntrykket man får av et lokale, nemlig hvor det faktisk ligger, ble følelsen av at Grue

Detaljer

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 Nr. 1 desember 2011 64. årgang Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 >> Side 6 Elever bygger for Lundåsen barnehage >> Side 15 Bioforsk økologisk styrker Skjetlein >> Side 18 Sør Trøndelag

Detaljer

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer