Hvordan sikre tilgang på nok og riktig kompetanse for å få til visjonær samhandling?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan sikre tilgang på nok og riktig kompetanse for å få til visjonær samhandling?"

Transkript

1 Hvordan sikre tilgang på nok og riktig kompetanse for å få til visjonær samhandling? Samhandlingskonferanse UNN OSO 2014 Inger Njølstad Prodekan utdanning medisin og odontologi Det helsevitenkapelige fakultet

2 Viktige drivere for endring i utdanning og yrkesutøvelse Statlige reformer og styringsdokumenter Samhandlingsreformen (HOD) Meld.st. 13 Utdanning for velferd Samspillmeldingen (KD) Helse og omsorg 21 (HO21) nasjonalt strategidokument Regionale styringsdokumenter Kompetansebehov i kjølvannet av samhandlingsreformen Tiltaksplan for kompetanseutvikling i kjølvannet av samhandlingsreformen (2013) Høyere utdanningsstruktur i endring (høgskoler + universitet): uvisst utfall Kommunestruktur i endring - uvisst utfall

3 Framtidsperspektiver I dag: 5 yrkesaktive per pensjonist : 2,5 3 yrkesaktive per pensjonist SSB-scenario 2030: kan mangle årsverk i helsesektoren (særlig helsefagarbeidere og sykepleiere) 2020: dobbelt så mange > 80 år som i dag Ungdomskullene blir mindre enn før

4 Historisk bakgrunn UiT Norges arktiske universitet 1918 Kjøpmann Hans A Meyer (Tidens Tegn): Det eneste effektive botemiddelet er etter min mening at skaffe landsdelen egne høiskolerog universitet, først og fremst da det siste. Da vil vi, tror jeg, snart faa nok av dygtige mænd med rot i folket og kjendskaptil landsdelen, folk som føler seg hjemme heroppe i Nord-Norge, og finder det selvsagtog naturlig at leve sit liv og øve sit arbeide her Stortinget vedtar å opprette Universitetet i Tromsø

5 Det helsevitenskapelige fakultet Stort, ressurssterkt og komplekst (40-45% av UiT) 8 institutter 1000 ansatte 3000 studenter En nasjonal nyskapning Utdanning for samhandling Praksisnært Tverrfaglige forskningsgrupper/-satsinger Utdanning 12 helseprofesjonsutdanninger 23 studieprogram, 11 videreutdanninger + + Trenger vi flere? Får vi flere eller færre?

6 Studieprogram og størrelse (relativ nasjonal andel i 2012-tall) Sykepleier (145/3938; 3,7%) (NN-totalt 476/12%) Økt opptak fra 2012: 120 heltid + 70 desentralisert Bioingeniør (21/202; 10% ) Tannpleier (17/101; 17% ) Ergoterapeut (24/195; 12%) Fysioterapeut (28/274; 10%) Radiograf (30/173; 17%) Tannlege (40/150; 26%) Psykolog (45/220; 16% ) økt med 10/år fra 2012 Farmasøyt (35/125; 28%) Lege (106/600; 17%) økt fra 2014 Master-/videreutdanninger Flerfaglig, sykepleie, barnevern, ABIKO, helsesøster og jordmor 6

7 Hele helsetjenesten i Nord-Norge er involvert Kommunehelsetjenesten (88 kommuner) Fylkeskommunal tannhelsetjeneste Spesialisthelsetjenesten Privatpraktiserende fysioterapeuter Apotek Alle helseforetak Private helseinstitusjoner

8

9

10 Utdanning - Helsefak 2020 Tverrprofesjonell samarbeidslæring Kvalitetskultur i utdanning Enhet for helsefaglig pedagogikk Utdanningsforskning Nye studieplaner Farmasi, lege, sykepleie, psykologi Nye studier Helseteknologi, ernæring Spesialistutdanning leger/tannleger Regionalisering av legeutdanningen Nordland og Finnmark Samarbeid med helsetjenesten Arenaer for samspill Innhold - dimensjonering utdanning Kombinerte stillinger

11 Dagens situasjon mht praksis i studiene ved Helsefak 23 studieprogram studenter i ekstern praksis hvert år > studentuker i praksis hvert år Store variasjoner i omfang Få dager observasjonspraksis ----> 50% praksis Store variasjoner i fordeling spesialist-/primærhelsetjeneste - praksis Store variasjoner i betaling for praksis Stort behov for nye praksisarenaer i primærhelsetjenesten og i sykehus

12 Utgifter til praksisundervisning og samhandlingsundervisning Helseforetakene: sørge for ansvar Pengene følger med studentene Kommunene: medvirke til Ingen penger følger med studentene Utdanning til samhandlingskompetanse Ingen penger i potten verken til kommunene eller til utdanningsinstitusjonene

13 INTER-BASE (HelFel) 1. semester: Felles helsefaglige tema for profesjonsutdanningene Forberedelse til universitetsstudier og profesjonell kompetanse INTER-PRAX Siste studieår IP samarbeidslæring om reelle pasienter i praktiske situasjoner Kjenne sin egen kompetanse for å verdsette og nyttiggjøre seg andres kompetanse INTER-SIM Siste studieår (leger, sykepleiere, radiografer etc) Campus Tromsø (FOSS) og desentralisert (Bodø, Hammerfest etc) Håndtere adekvat akutte og/eller komplekse pasientsituasjoner Avanserte dukker Teknologiske løsninger: VAKE, Videocare

14 Tverrprofesjonell samarbeidslæring TPS Aksjonsforskningsprosjekt Bente Norbye Call-out - Ergoterapistud - Fysioterapistud - Legestud - Sykepleierstud Undersøker og diskuterer pasienter sammen. Lærer om, av og med hverandre. 14

15 Enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling «HelPed» Et tre-årig prosjekt fra Tre stillinger pluss to professor II stillinger Faglig/pedagogisk Rådgiving og veiledning i forhold til undervisningsopplegg Kollegaveiledning eller andre former for pedagogisk støtte Pedagogisk poliklinikk Veilederopplæring Egen stilling til veilederopplæring Kurs og opplæring for alle som har undervisningsansvar. TPS -Tverrprofesjonell samarbeidslæring Teknologi i utdanningene Diverse; klikkerprosjekt, virtuelle pasienter, e-læringsportal Forskning og fagutvikling Forskning på utdanning Aksjonsforskning TPS i praksis, følgeforskning ny studieplan medisin

16 Hvordan skaffe (nok) kompetanse til hele landsdelen?

17 UiT 1973 Helt ny studiemodell Tidlig praksis og pasientkontakt Lang praksisperiode i landsdelen, 5.studieår 8 uker kirurgisk avdeling 8 uker medisinsk avdeling 8 uker allmennpraksis Tydelig samfunnsoppdrag Kvoteordning ved opptak

18 Hvor blir det av dem som utdannes her? Leger utdannet * 82% av UiT-kandidater fra nord arbeidet i Nord-Norge 37% av UiT-kandidater fra sør arbeidet i Nord-Norge Leger utdannet ** 75 % av UiT-kandidater fra nord arbeidet i Nord-Norge 19 % av UiT-kandidater fra sør arbeidet i Nord-Norge 7 % av Oslo-kandidater (UIO) arbeidet i Nord-Norge Tannleger 90 % av UiT-utdannede tannleger arbeider i Nord-Norge *Tollan A, Magnus J. Tidsskr Nor Legeforen **Alexandersen Ø et al. Tidsskr Nor Legeforen

19 Fleksible og desentraliserte utdanninger Desentralisert sykepleierutdanning en suksess! Desentralisert fysioterapeututdanning Desentraliserte videreutdanninger Regionalisering av medisinstudiet Fra 2009: 6. årsstudenter ved NLSH /Bodø (25) Utredes: 6. årsstudenter til Finnmark (Hammerfest-Alta-Karasjok (12) Satsingsområde for UiT : Midler til nyskapende tiltak i undervisningen: Såkorn, utvikling, fyrtårn (kr 3,5 mill 2014) Digitalisering av undervisning, MOOC (praksisveiledning), læringsstier på nett,

20 Videreutdanning: «Mastersyke» eller nødvendig kompetanse? Helsetjenestens behov: Kompetent personell for de kliniske oppgavene som skal gjøres Spesialsykepleier (ABIKO) Helsetjenestens behov: Kunnskapsbasert praksis (behandling) Forbedringer i tjenesten (forbedringskunnskap) Fagutvikling Metodekunnskap, lese/forstå forskningslitteratur, formulere problemstillinger som skal løses Master-kandidater Ikke nødvendigvis motsetning mellom de to!

21 Fleksibilitet klinisk videreutdanning/master Må utvikle videreutdanningene: Kliniske spesialemner inngår i ABIKO og masterutdanning Fleksibel (desentralisert) utdanning Kjerneemner og valgfrihet Emner kan tas enkeltvis eller samlet gir samlet en formell klinisk kompetanse som avsluttes eller bygges videre til full mastergrad

22 Forslag: opprette emner i Distriktsykepleie 40 SP Del 1 Akutt, kritisk syke (20 SP) Del II Rehabilitering, forebygging, kronisk syke og lindrende behandling (10SP) Del III Organisering, forvaltning, global helse, smittevern(10 SP)

23 Studieforløpet til master i sykepleie, IHO, UiT. Med fagfordypning i Distrikts sykepleie. 1.semester 2.semester Fagfordypning i Distrikts sykepleie 20 studiepoeng, del 1, (SYP- 3009) 3.semester Fagfordypning i Distrikts sykepleie del 2, (SYP-3010) 10SP 4.semester Fagfordypning i Distrikts sykepleie del 3(SYP-3010) 10 SP. 5.semester 6. semester Grete Mehus, vikarierende instituttleder IHO,campus Hammerfest

24 UNN Samarbeid med helsetjenesten Felles utdanningsutvalg. Disponerer ca 13 mill årlig til felles utdanningstiltak Øvrige helseforetak i Nord-Norge Avtaler om praksis med alle Tromsø kommune Samarbeidsorgan. Økonomi ca årlig (samarbeidsmidler, tidl. Veiledningsmidler) Interkommunale samarbeidsorgan Med enkelte unntak, ikke på plass enda UiT ønsker trekantsamarbeid velkommen!

25 Kombinerte stillinger helsefagene - en ubetinget suksess Gjennom «Felles utdanningsutvalg» finansiert og etablert 38 kombinerte stillinger (20%) Fra Helsefak til UNN og vice versa Mål: Styrke praksisnær undervisning Bygge bro mellom utdanning og praksis. Sykepleie: 15 Ergoterapi: 2 Fysioterapi: 2 Radiograf: 3 Bioingeniør: 4 Psykologi: 4 ABIKO: 4 Jordmor: 4 Samme for kommunene? Stor interesse - begrensede midler.

26 Utfordringer og nødvendige endringer Grunnutdanningene innen helseprofesjoner Formelle videre- og etterutdanninger innen helseprofesjoner Oppgaveglidning Tverrprofesjonelt samarbeid Forbedringskompetanse og forbedringskultur ENDRINGSKOMPETANSE Vilje Kunnskap Tid og rom

27

28 Hvilke faktorer er viktig for valg av yrkeskarriere og bosted? Pilotundersøkelse turnusleger i Troms momenter, skala andel (%) med score 7-9, dvs svært viktig Arbeidsmuligheter for partner 86 % (52% score=9) Fagmiljø 74 %(30% score=9) Nærhet til familie/venner 72 %(46% score = 9) Mulighet til forskning Liten vaktbelastning Fastlønnstilling Høy inntektsmulighet Bokostnader Gode friluftsmuligheter Variert kulturtilbud Gode handlemuligheter Svein Steinert et al, upubliserte data

29 Stabilisering av helsepersonell i kommunene Tilstrekkelig bemanning evt gjennom oppgaveglidning Meningsfulle og lærerike pleie- og behandlingsoppgaver Faglig påfyll: seminarer, kurs, hospitering Forskningsmuligheter for noen fagutvikling for alle Fagmiljø kan skapes!

30 Nok og riktig kompetanse for visjonær samhandling: hva må til? Revisjon av eksisterende studieplaner nødvendig Utdanning til nye oppgaver innen eget fag + samhandling Rammeplaner (helsefagene) setter begrensninger i dag Innføring av nye utdanninger (f.eks helseteknologi ) Nytt / utvidet samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner (universitet/høgskoler) Utvidet samarbeid mellom utdanningene og praksis- og avtakerfeltet Utdanning i samhandlingskompetanse: Læringsutbytte? Læring om vs opptrening ip Stort behov for nye læringsarenaer - både primær- og spesialisthelsetjenesten Behov for utdanning av veiledere med samhandlingskompetanse Desentraliserte og fleksible grunnutdanninger Fleksible kompetansehevende videre- og etterutdanninger!

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein

Kvalitet i praksis. Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere. Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein Kvalitet i praksis Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere Joakim Caspersen Asbjørn Kårstein Rapport 14/2013 Kvalitet i praksis Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere Joakim Caspersen

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

PINGVINEN. Større frihet

PINGVINEN. Større frihet HeLseMAGAsIneT PINGVINEN Nr. 6 2009 årg. 6 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Større frihet Fotograf Trym Ivar Bergsmo har fått økt livskvalitet og større frihet fordi ny teknologi gjør det mulig å kontrollere

Detaljer

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013

Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Høringsnotat revidering av Helse Nords strategi. Helse i Nord, der vi bor tjenester av god kvalitet. 1. Helse Nord 2002 2013 Helse Nords overordnede strategi har vært virksom siden 2002/2003. I perioden

Detaljer

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport

Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010. Arbeidsgruppens rapport Strategi for styrking av helsefaglig forskning i Helseregion Vest 2007-2010 Arbeidsgruppens rapport Mai 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag og anbefalte tiltak... 4 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn og mandat...

Detaljer

Hva gjør utdanninge å henge med i utvikli

Hva gjør utdanninge å henge med i utvikli Utdanning Hva gjør utdanninge å henge med i utvikli Helsevesenet og kreftomsorgen er i endring. Hvordan klarer utdanningen av kreftsykepleiere å følge med på den raske utviklingen? Vi stilte spørsmålet

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010

RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010 Samarbeidsorgan for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes VESTERÅLEN RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010 Helse Nord RHF 8038 Bodø Uttalelse til «Forslag til

Detaljer

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA:

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA: 001 Oversikt over Høringsuttalelser - Ny faglig organisering ved Fakultet for helsefag Delprosjekt A og B Hoveddelen av høringsuttalelsene i denne oversikten omhandler delprosjekt B som gjelder organiseringen

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig

Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge. Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer Rørstad Hebe Gunnes Ole Wiig Rapport 48/2014 Kartlegging og analyse av tannhelseog odontologisk forskning i Norge Kristoffer

Detaljer

1.0 Behov og bakgrunn

1.0 Behov og bakgrunn Dobbeltkompetanseprosjekt i odontologi 1.0 Behov/ bakgrunn 2.0 Konkretisering/ modell for et hovedløp 3.0 Koordinering og dimensjonering 4.0 Oppfølging av dobbeltkandidatene (administrativt og faglig)

Detaljer

Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID

Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID Habilitering og rehabilitering i kommunene: - RIKTIGE TILTAK - PÅ RIKTIG NIVÅ - TIL RETT TID 1 Riktige tiltak på riktig nivå til rett tid God habilitering og rehabilitering for funksjonshemmede og kronisk

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

RAPPORT ABIO Ressurs. Tor Øystein Seierstad Morten Eimot Analysesenteret AS 07.07.2015

RAPPORT ABIO Ressurs. Tor Øystein Seierstad Morten Eimot Analysesenteret AS 07.07.2015 2015 RAPPORT ABIO Ressurs 1 Tor Øystein Seierstad Morten Eimot Analysesenteret AS 07.07.2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 SAMMENDRAG OG DRØFTING... 6 1.1 Oppdraget... 7 1.2 Representativitet - Generaliserbarhet...

Detaljer

Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket.

Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket. Desentralisert terminal omsorg og kreftbehandling i Finnmark Et prosjekt knyttet opp mot avstand til sykehus og en pågående faglig oppdatering av sykestuevirksomheten i fylket. 1. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester?

Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester? Ny oppgavefordeling mellom personellgrupper i helseog omsorgssektoren: veien å gå for å sikre framtidas velferdstjenester? Kari Ludvigsen Hilde Danielsen Rokkansenteret Stein Rokkan senter for flerfaglige

Detaljer

Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring

Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring Enhetsleder Birgit Reisch, Øya helsehus Kompetansebygging og fagledelse, en stor utfordring Foto: Geir Hageskal ALENE ELLER FLERE SAMMEN? Hvordan er det å arbeide ved ei avdeling med mange sykepleiere

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

Disiplinfagenes plass i profesjonsutdanningene

Disiplinfagenes plass i profesjonsutdanningene Disiplinfagenes plass i profesjonsutdanningene Trine B. Haugen Begrepsavklaringer Profesjon I Bokmålsordboka 1 er «profesjon» (fra lat. proffesio; offentlig angivelse av erverv) forklart som «fag, yrke,

Detaljer