Videreutdanning i klinisk sykepleie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Videreutdanning i klinisk sykepleie"

Transkript

1 Videreutdanning i klinisk sykepleie 60 studiepoeng Gastrosykepleie, Uroterapi, Stomisykepleie, Revmatologisk sykepleie, Nevrosykepleie Infeksjonssykepleie og smittevern, Diabetessykepleie, Lungesykepleie 1

2 innhold Felles informasjon for videreutdanningene Gastrosykepleie, 60sp Uroterapi, 60sp Stomisykepleie, 60sp Revmatologisk sykepleie, 60sp Nevrosykepleie, 60sp Infeksjonssykepleie og smittevern, 60sp Diabetessykepleie, 60sp Lungesykepleie, 60sp Kontaktinformasjon 2

3 Felles informasjon for videreutdanninger i klinisk sykepleie Oppstart: Januar Omfang: 60 studiepoeng som deltidsstudie over 3 semestre. Opptaksgrunnlag: Autorisasjon som sykepleier og minimum to års relevant praksis. Organisering av studiet: Studiene har til sammen 10 ukesamlinger. I tillegg til forelesninger vektlegges studentaktive metoder som selvstudie, gruppearbeid, refleksjonsrapporter og seminarer med fremlegg for med studenter. Studiene inneholder også 150 timer kliniske studier. Vurderingsformer omfatter bl.a. semesteroppgaver, fordypningsoppgave og eksamen. Videreutdanningene vil kunne inngå i Norsk Sykepleierforbunds kriterier for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie og som del av oppbygging i klinisk stige. Høgskolen holder på å utvikle mastergrad i klinisk sykepleie. Planen er at videreutdanning i klinisk sykepleie skal gi fritak i mastergraden. Kursavgift: kr ,- pr semester, samt SiB-avgift kr 420,- pr semester. I tillegg kommer utgifter til litteratur og evt. reise- og bo utgifter. Studiet er godkjent for lån/støtte i Statens Lånekasse. Søknadsfrist: 1. september 2009 For mer informasjon om studiene og søknad, se 3

4 Gastrosykepleie Sykdomspanoramaet og behandlingsmuligheter endrer seg raskt. Kravene til kompetanse og kvalitet øker og det medfører et stort behov for spesialistkompetanse hos sykepleiere i årene som kommer. Sykepleiere fra gastromedisinske og gastrokirurgiske sengeavdelinger, poliklinikker, gastrolaboratorier og kommunehelsetjenesten, med minimum to års relevant praksis. Undervisningen vektlegger hvordan sykdommer i fordøyelseskanalen utredes og behandles og hvilken innvirkning gastroenterologisk sykdom har på menneskets egen mestringsevne. Det blir lagt vekt på sykepleierens rolle som veileder og behandler, samtalepartner og ressursperson. Studenten kan fordype seg innen følgende felt: gastrointensiv, barne- og voksen kirurgi eller medisin, kronisk sykdom, gastroonkologi, laboratoriefunksjoner, sykepleiedrevne poliklinikker, ernæring, habilitering og rehabilitering og organisasjon og kvalitetsforbedring. Kandidater som har gjennomført videreutdanning i gastroenterologisk sykepleie vil etter endt utdanning være spesialister på sykepleie til pasienter med fordøyelsessykdommer. Studiet kvalifiserer til deltakelse i kvalitetsforbedringsarbeid og i fagutvikling- og forskningsprosjekter innen fagfeltet. Førstelektor Marit Hegg Reime Telefon: e-post: 4

5 Uroterapi Pasienter med ulike funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier kan ha et akutt, langvarig eller kronisk helseproblem. Man har sett behov for personell som kan ivareta behovet for grundig utredning av pasientgruppen og iverksette relevante konservative behandlingstiltak. Pasientveiledning, opplæring, og omsorg av helsepersonell med høy kompetanse og innsikt i disse problemområdene er av stor verdi for at pasientene skal opprettholde best mulig livskvalitet på tross av endret livssituasjon. Studiet rekrutterer sykepleiere fra urologiske,- gynekologiske-, nevrologiske- og barnepoliklinikker/-avdelinger, habiliterings-, rehabiliterings- og primærhelsetjenesten og innenfor andre relevante helsetjenestetilbud med minimum to års relevant praksis. Undervisningen legger vekt på tilegning av nødvendig kunnskap om funksjonsforstyrrelser i nedre urinveier, utrednings- og behandlingstiltak som kan fremme helse, mestring og livskvalitet; utvikling av ferdigheter i kommunikasjons-, undervisnings- og veiledningsmetodikk og evne til å finne forskningsbasert kunnskap, kritisk vurdere og evt. implementere ny kunnskap i egen praksis. Kandidater som har gjennomført videreutdanning i urotereapi kvalifiserer til å arbeide som uroterapeut for pasienter i alle aldre med ulike typer blæredysfunksjoner. Høgskolelektor Jannike Mohn Telefon: e-post: 5

6 Stomisykepleie For noen pasientgrupper kan behandlingen eller sykdommen medføre store endringer i kroppens utseende og/eller funksjon, med konsekvenser for hvordan livet må/kan leves. Dette stiller store krav til den faglige kompetansen hos helsepersonellet. Offentlig godkjente sykepleier med interesse for stomisykepleie, og som har minimum to års relevant praksis etter endt utdanning. Relevante arbeidssteder kan være spesialavdelinger som behandler de aktuelle grunnsykdommene, stomipoliklinikk eller annen poliklinisk oppfølging, samt primærhelsetjenesten. Undervisningen legger vekt på tilegning av nødvendig kunnskap om funksjonsforstyrrelser hos pasienter som på grunn av gastroenterologiske / urologisk/gynekologisk eller nevrologisk grunnsykdom må leve med stomi, reservoar, fistler, dren, avføringsproblemer eller perkutan ernæringssonde. Studiet består av en generell del, en fagspesifikk del samt fordypningsdel. De kliniske studiene avvikles på stomipoliklinikk sammen med stomisykepleier. Kandidater som har gjennomført utdanning i stomisykepleie vil etter endt utdanning være spesialist på sykepleie til pasienter som må leve med stomi, reservoar, fistler, dren, avføringsproblemer eller perkutan ernæringssonde. Høgskolelektor Torill Olsen Telefon: e-post: 6

7 Revmatologisk sykepleie En regner med at 10-15% av befolkningen har revmatisk besvær i en slik grad at det plager dem daglig. Det krever at sykepleieren har kunnskap om sykdommer og behandlingsmuligheter, samt kompetanse innen undervisning og veiledning i forhold til mestring av livet som kronisk syk. Sykepleiere som arbeider på revmatologiske avdelinger, poliklinikker og i kommunehelsetjenesten, med minimum to års relevant praksis. Undervisningen vektlegger hvordan revmatiske sykdommer utredes og behandles og hvilken innvirkning revmatologiske sykdommer har på menneskets mestringsevne. Det blir lagt vekt på sykepleierens rolle som veileder og behandler, samtalepartner og ressursperson. Studenten kan fordype seg innen følgende felt: sykepleie til barn og voksne med revmatologisk sykdom, å leve med kronisk sykdom, sykepleiedrevne poliklinikker, ernæring, habilitering og rehabilitering og organisasjon og kvalitetsforbedring. Kandidater som har gjennomført videreutdanning i revmatologisk sykepleie kvalifiserer til å arbeide som spesialsykepleiere for pasienter med revmatiske sykdommer. Høgskolelektor Kari Miljeteig Telefon: e-post: 7

8 Nevrosykepleie Sykepleie til pasienter med nevrologiske og nevrokirurgiske sykdommer i akutt og kritisk fase er kompleks og krevende. Dette krever sykepleiere med høy kompetanse innen nevrosykepleie. Sykepleiere som arbeider i nevrologiske, nevrokirurgiske rehabilitering- og nevrolabavdelinger i sykehus og i kommunehelsetjenesten, med minimum to års relevant praksis. Studiet fokuserer på sykepleie som utøves til pasienter og brukere med nevrologiske sykdommer eller skader i nervesystemet. Studentene anvender forskningsbasert kunnskap og lærer å vurdere denne kritisk i sitt arbeid som fagperson i nevrosykepleie. Studiet legger grunnlag for at studentene benytter redskaper for å utvikle faget. Det vektlegges at studentene blir ressurspersoner på arbeidsplassene som viderefører egen kompetanse og veileder/underviser medarbeidere, studenter, pasienter og pårørende. Sykepleiere som har gjennomført videreutdanning i nevrosykepleie er kvalifisert til å arbeide som spesialsykepleiere for pasienter med nevrologiske eller nevrokirurgiske pasienter. Høgskolelektor Liv Utne Telefon: e-post: 8

9 Infeksjonssykepleie og smittevern Infeksjonssykdom har alltid vært, og forstsatt er en utfordring for individet og for samfunnet. Globalisering, økt reiseaktivitet og antibiotikaresistens er blant dagens utfordringer innen feltet. Sykepleiere fra sengeposter, poliklinikker og kommunehelsetjeneste hvor infeksjonssykepleie og smittevern er relevant for deres arbeid. Søkere må ha minimum to års relevant praksis etter endt utdanning. Studiet legger vekt på å gi studentene redskaper til å utvikle faget. Studentene vil også være i stand til å innhente forskningsbasert kunnskap og kritisk vurdere denne i sitt arbeid som fagperson innen infeksjonssykepleie og smittevern Infeksjonssykepleieren vil være en spesialist med kunnskap om ulike infeksjonssykdommer, utredning og behandling av disse, og vil være en ressursperson på arbeidsstedet som kan videreføre egen kompetanse til medarbeidere og studenter. Spesialsykepleier Marianne Sævik Telefon: e-post: 9

10 Diabetessykepleie Diabetes er en kronisk sykdom med stor utbredelse. For de fleste vil et kontinuerlig og systematisk oppfølgingstilbud være viktig. Uansett hvilke del av helsetjenesten en befinner seg i, vil informasjon, støtte og veiledning være sentrale oppgaver for en diabetessykepleier. Oppfølging og behandling av diabetes krever derfor høy kompetanse innen så vel medisinske som psykososiale og pedagogiske emner Studiet er beregnet på sykepleiere som arbeider i sykehus, i primærhelsetjenesten eller innenfor andre relevante helsetjenestetilbud. Søkere må ha minimum to års relevant praksis. Undervisningen legger vekt på tilegning av nødvendig kunnskap om ulike diabetesformer, forebygging, utrednings- og behandlingstiltak som kan fremme helse, mestring og livskvalitet; utvikling av ferdigheter i kommunikasjons-, undervisnings- og veiledningsmetodikk og evne til å finne forskningsbasert kunnskap, kritisk vurdere og evt. implementere ny kunnskap i egen praksis. Sykepleiere som har gjennomført Videreutdanning i Klinisk sykepleie - Diabetessykepleie 60 studiepoeng har spesialkompetanse til å arbeide innen diabetesomsorgen i alle deler av helsetjenesten. Førsteamanuensis Marit Graue Telefon: e-post: 10

11 Lungesykepleie Pasienter med lungesykdommer omfatter både kronisk syke, akutt kritisk syke, kreftpasienter og pasienter med infeksjonssykdommer. Årlig blir mange mennesker rammet av disse sykdommene, det er derfor nødvendig at sykepleiere har høy kompetanse innen både medisinske, psykososiale og pedagogiske emner for å ivareta denne gruppen pasienter og deres pårørende. Utdanningen er egnet for sykepleiere som arbeider i spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten og rehabiliteringsinstitusjoner. Søkere må ha minimum to års relevant praksis. Undervisningen legger vekt på tilegning av nødvendig kunnskap om ulike lungesykdommer, respiratoriske problemer, forebygging, utredning, behandling, rehabilitering og pleietiltak som kan fremme helse, mestring og livskvalitet. Studiet vektlegger utvikling av ferdigheter i kommunikasjons-, undervisnings- og veiledningsmetodikk og evne til å finne forskningsbasert kunnskap, kritisk vurdere og evt. implementere ny kunnskap i egen praksis. Sykepleiere som har gjennomført Videreutdanning i Klinisk sykepleie - Lungesykepleie, 60 studiepoeng har spesialkompetanse til å arbeide i alle deler av helsetjenesten innen forebygging, behandling, rehabilitering, pleie og omsorg til mennesker med lungesykdommer eller respiratoriske problemer forårsaket av andre sykdommer eller skader. Studiet kvalifiserer til deltakelse i kvalitetsforbedringsarbeid og i fagutvikling- og forskningsprosjekter innen fagfeltet. Høgskolelektor Heidi Øksnes Markussen Telefon: e-post: 11

12 Kontaktinformasjon Instituttleder Sissel Tollefsen tlf: e-post: Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag e-post: tlf:

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015

Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping. 30 studiepoeng 2014-2015 STUDIEPLAN Videreutdanning i helsefremmende teorier og verktøy:tverrfaglig fordypning i Kroppskunnskaping 30 studiepoeng 2014-2015 Haraldsplass diakonale høgskole i samarbeid med Folkeuniversitetet. 1

Detaljer

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning 60 studiepoeng 1 Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN Innholdsfortegnelse 1 Avansert gerontologi en tverrfaglig

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014

Studieplan 2014-2017. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2014 Studieplan 2014-2017 Bachelorgrad i Kull 2014 HBV - Fakultet for Helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235, 3603 Kongsberg tlf: 32 20 64 00 (Drammen) fax:32 20 64 10 (Drammen) e-post

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE

3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE 3-ÅRIG BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR KULL 2007 Godkjent i instituttutvalget 12.04.05 (Revidert mai 2007) INNHOLD VELKOMMEN SOM STUDENT VED HØGSKOLEN I NARVIK... 3 DEL 1 GENERELL DEL... 4 1.1 Idégrunnlag...

Detaljer

Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet

Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet Studieplan Master 1.år Videreutdanning i miljøarbeid og tverrprofesjonalitet 1.år i mastergrad i helse og sosialfag; kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper (60 studiepoeng) Godkjent i studieutvalgsmøte

Detaljer

Diabetesbehandling og -omsorg

Diabetesbehandling og -omsorg Studieplan 2005 2006 Diabetesbehandling og -omsorg 11/2-årig kompetansehevende utdanningsprogram for helsepersonell Sted: Nordlandssykehuset, Bodø Seksjon for kunnskapsbygging Nordlandssykehuset HF FORORD:

Detaljer

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013

Fagplan 2013-2016. Bachelorgrad i sykepleie. Kull 2013 Side 1/51 Fagplan 2013-2016 Bachelorgrad i Kull 2013 HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053, 3007 Drammen tlf: 32 20 64 00 fax:32 20 64 10 e-post adresse: postmottak@hibu.no

Detaljer

Master i avansert klinisk sykepleie

Master i avansert klinisk sykepleie Godkjenning: Tittel navn dato * Studieprogrammets navn (norsk) Master i avansert klinisk sykepleie * Studieprogrammets navn (engelsk) Master s program in Advanced Practice Nursing Kvalifikasjoner for rammeplanstyrte

Detaljer

Bachelor i Sykepleie

Bachelor i Sykepleie Bachelor i Sykepleie Sist endret 29.06.2015 Ref: 2014/3385 Bachelor i Sjukepleie Bachelor in Nursing Fagplan 180 Studiepoeng/Credits Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for helse- og omsorgsfag

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR HELSESØSTERUTDANNING

RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR HELSESØSTERUTDANNING RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR HELSESØSTERUTDANNING 60 studiepoeng Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1 INNHOLD FORORD... 3 Begrunnelse for nasjonale rammeplaner... 3 Rammeplanens

Detaljer

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no Høgskolen i bergen Studiekatalog 2014-2015 hib.no Høgskolen i Bergen Innhold 2 Kjære søker 6 Slik søker du 9 Verdt å vite 10 Studentportrett Helse- og sosialfag 19 Bachelorgrader 27 Mastergrader 33 Videreutdanninger

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Hva gjør utdanninge å henge med i utvikli

Hva gjør utdanninge å henge med i utvikli Utdanning Hva gjør utdanninge å henge med i utvikli Helsevesenet og kreftomsorgen er i endring. Hvordan klarer utdanningen av kreftsykepleiere å følge med på den raske utviklingen? Vi stilte spørsmålet

Detaljer

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune

Studieplan. for. Fagskole i kommunehelsetjenester. Drammen kommune Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 1 for Fagskole i kommunehelsetjenester Drammen kommune Godkjent av NOKUT 21.mai 2008 Drammen kommune Fagskole i kommunehelsetjenester 2 Innledning Drammen

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

Fagblad. TEMA: Røyking. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e AV INNHOLDET:

Fagblad. TEMA: Røyking. f o r l u n g e s y k e p l e i e r e AV INNHOLDET: Fagblad f o r l u n g e s y k e p l e i e r e Nr. 1 2014 TEMA: Røyking AV INNHOLDET: Leder 2 Røykeslutt-brosjyre 4 Blir e-sigarettene løsningen på tobakksproblemet? 5 Vil ha konkret handling for et tobakksfritt

Detaljer

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg INNHOLD 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG... 3 1.1 Overordna

Detaljer

Studieplan. SEPREP Ung

Studieplan. SEPREP Ung Skriv 2.2 September 2012 Studieplan SEPREP Ung Forebygging og tidlig oppdagelse, behandling og oppfølging av psykose/alvorlig psykisk lidelse hos ungdom 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert:

Detaljer

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE

FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE FAGPLAN FOR BACHELORUTDANNING I SYKEPLEIE Studieåret 2014 2015, Kull 2012 og 2013 Godkjent av høyskolestyret: 27.05.2014 Innhold Innledning/beskrivelse... 3 Verdigrunnlag... 3 Målgruppe/opptakskrav...

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i palliativ sykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 1 1. INNLEDNING... 1 PALLIATIV OMSORG... 1 VIDEREUTDANNING I PALLIATIV SYKEPLEIE... 1 MÅLGRUPPE... 2 OPPTAKSKRAV... 2 VIDERE STUDIER

Detaljer

HØRINGSUTKAST FYSIO- OG ERGOTERAPIPLAN. Forslag til Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030

HØRINGSUTKAST FYSIO- OG ERGOTERAPIPLAN. Forslag til Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030 HØRINGSUTKAST FYSIO- OG ERGOTERAPIPLAN Forslag til Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030 28.03.2015 Fysio- og ergoterapiplan 2015-2030 Arendal kommune 2015 Innhold: 1. Innledning... 5 2. Lovgrunnlag...

Detaljer

Helsefagutdanning i Helse Nord. Rapport fra et arbeidsutvalg oppnevnt av Høgskolesamarbeidet

Helsefagutdanning i Helse Nord. Rapport fra et arbeidsutvalg oppnevnt av Høgskolesamarbeidet Helsefagutdanning i Helse Nord Rapport fra et arbeidsutvalg oppnevnt av Høgskolesamarbeidet Utgitt av: Helse Nord RHF Dato: 23. januar 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2. Arbeidsutvalg...

Detaljer