Referat fra Regionrådsmøte i Harstad 12. desember 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra Regionrådsmøte i Harstad 12. desember 2014"

Transkript

1 Referat fra Regionrådsmøte i Harstad 12. desember 2014 Viser til innkalling med saksliste. Deltakelse Ordfører Erling Bratsberg (leder) Rådmann Erling Hanssen Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo Ordfører Ronny Grindstein Rådmann Hugo Thode Hansen Ordfører Dag Brustind Rådmann Helge Høve Ordfører Torbjørn Larsen Admsjef Merete Hessen Ordfører Einar Aune Daglig leder Sturla Bangstad Prosjektleder Nina Dons-Hansen Lavangen kommune Lavangen kommune Salangen kommune Gratangen kommune Harstad kommune Ibestad kommune Ibestad kommune Kvæfjord kommune Kvæfjord kommune Skånland kommune Forfall: Frode Skuggedal og Elin Wilsgård Saker Sak 68/14 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 7. november Godkjent uten innsigelser. Sak 69/14 Felles friluftsråd for Ofoten og Sør-Troms Daglig leder la frem driftskonsept for et felles friluftsråd. Etter fremlegget fulgte en kort diskusjon rundt selskapsform og finansiering, hvor det ble konkludert med at rådet er fornøyd med driftskonseptet men ønsker en utdypning av fordeler og ulemper ved organisering av friluftsrådet etter etter kommunelovens 27 (interkommunalt samarbeid) eller 28-1 (vertskommune). Med hensyn til friluftsrådets økonomi synes det å være enighet om at kjøpekraften til friluftsrådet ikke må bli redusert, og at alle medlemskommuner må forplikte seg til å betale samme innbyggertilskudd. For å få dette til må Harstad kommune behandle saken på nytt i kommunestyret. Orientering vedlagt. Sak 70/14 Møtekalender 2015 Møtekalender for regionrådsmøtene i 2015 (møteinnkalling fremsendt i Outlook): Dato 12. januar Sted Tromsø kl Merknad Møterom på The Edge 6. februar Harstad Møte med Tromsbenken

2 6. mars Lavangen 17. april Kvæfjord Årsmøte 5. juni Gratangen 28. august Ibestad 6. november Skånland 18. desember Harstad Sak 71/14 orienterings- og diskusjonssaker 1. Tema for møte med Tromsbenken Rådet ønsker følgende fellestema i møtet med Tromsbenken 6. februar 2015: Orientering om prosjekter i regi av Sør-Troms regionråd. Etterslep på veivedlikeholdet (størst i landet). Kritisk for verdiskapningen som forventes å bli størst i Nord-Norge. Akuttmedisinsk beredskap Behov for økt fokus og satsning på Harstad/Narvik lufthavn Evenes. Alliert treningssenter nord (ATS/N). Kommunale saker: Mineralutvinning på Ibestad. 1:1 samtaler ved behov/ønske. 2. Status kystveiprosjektet. Ordfører Dag Sigurd Brustind orienterte om status i prosjektets organisering og styring. Sak 72/14 ByR fremlegging av analyseresultat fase 1 v/norut Seniorforsker Toril Ringholm la frem foreløpig sluttrapport for analysedelen av fase 1 for Byregionprosjektet (ByR). Av den påfølgende diskusjonen kom det klart frem at regionrådet ikke var tilfreds med verken form eller innhold i rapporten. Dette har i ettertid blitt kommunisert til ledelsen ved NORUT som tar kritikken til følge. Den omarbeidede rapporten vil bli fremlagt på nytt på neste regionrådsmøte i Tromsø 12. januar.

3 Sak 73/14 - Orientering fra UiT - Norges arktiske universitet samt Prosjekt Helsehuset i Harstad Seniorrådgiver Arnfinn Andersen orienterte om strategi det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø mens kommuneoverlege Frode Risdal orienterte om prosjekt helsehuset. Orientering Helsefak vedlagt. Sak nr.74/14 - Orientering ved Kunnskapsparken Nord Annette Ekmann orienterte om Look North Trainee kunnskapsparkens regionale traineeprogram mens Anne-Berit Dybvik Hansen orienterte om forskningsdagene i Sør-Troms, evaluering og veien videre. Orienteringer vedlagt. Sak nr75/14 Eventuelt Helge Høve går av som rådmann pr. 1. januar 2015 og tiltrer stilling som seniorrådgiver i Ibestad kommune. Helge ble takket av og overrekt blomster av Erling Bratsberg. Med hilsen Erling Bratsberg Leder Sturla Bangstad Daglig leder

4 Hålogaland friluftsråd (HFR) HFR Orientering til Sør-Troms regionråd 12. desember 2014

5 Visjon og målsetting Visjon «Friluftsliv for alle» HFR Målsetting Øke forståelsen for friluftslivets verdi og betydning i samfunnet Sikre og utvikle regionens friluftsmuligheter og turmål Besørge god infrastruktur med tilgjengelige turområder, stier og løyper

6 Organisasjon og drift Navn: Hålogaland friluftsråd (HFR) Ansvarsområde: kommunene i Ofoten og Sør- Troms Selskapsform: Samarbeidsorgan organisert iht. kommunelovens 27 Vedtekter: Vedlagt Styre: Sammensetning i henhold til foreslåtte vedtekter (6 representanter) Administrasjon: Narvik som vertskommune Stillinger: 1 daglig leder + 1 prosjektleder HFR

7 Organisasjon og drift forts. Fremme friluftsinteresse og friluftskompetanse i befolkningen i nært samarbeid med kommunene Sikre god tilgjengelighet til turområder, stier og løyper i samarbeid med kommunene Sikre ekstern finansiering av regionale og lokale utviklingsprosjekt Samhandling med andre offentlige etater og frivillige organisasjoner HFR

8 Driftsoppgaver Kompetanseorgan for medlemskommunene Bistå kommunene i utarbeidelse av søknader og prosjekter Formidle aktuelle saker til styret og kommuner Informere om relevante saker til fylke og statlig Utarbeide strategier og prosjektplaner Utarbeide prosjektsøknader inkl. finansiering, oppfølging, gjennomføring og sluttrapportering med regnskap Drifte nettside og Facebook Presse- og informasjonsarbeid Drifte utstyrssentraler HFR

9 Eksempler på tiltak/prosjekt Infrastrukturtiltak Kartlegging og verdisetting av friluftsområder Planer for sti- og løypesatsing Sikre etablerte og nye friluftsområder Skilting og skjøtsel av stier og severdigheter Støtte til kvalitetssikring av kommunale planer og utredninger Informasjonstiltak Informasjonsprodukter: skilt, plakater, Naturlos, turkart, turkort Nettside og sosiale medier Presse- og informasjon Aktiviteter, kurs og arrangementer Lavterskeltiltak for ulike grupper Lærende nettverk Skole Barnehager Kunnskapsoverføring, påvirknings- og holdningsarbeid HFR

10 Økonomi. To alternativ legges frem for å sikre: Lønn til PL i 100% stilling Gjennomføring av planlagt aktivitet Ingen reduksjon i tildeling fra staten HFR Forutsetning: Alle kommuner betaler lik sats pr. innbygger Alle kommuner betaler likt grunnbeløp Opprettholde driftsbetingelser for HFR Alternativ 1 Medlemskontingent på kr. 10 pr. innbygger (fryses på dette nivået inntil videre) Grunnbeløpet justeres noe ned til kr pr. kommune Alternativ 2 Medlemskontingent på kr 8,5 pr. innbygger Øke grunnbeløpet til ca pr. kommune

11 Økonomi forts. Kommune Innbyggertall Grunnbeløp Grunnbeløp Medlemskontingent 10 kr Medlemskontingent 8,5 kr Harstad ,5 Kvæfjord ,5 Skånland ,5 Ibestad Gratangen ,5 Lavangen Salangen ,5 Tjeldsund Evenes ,5 Ballangen ,5 Tysfjord Narvik ,5 Sum Total Differanse Folketall pr. 1. januar 2014, Statistisk sentralbyrå HFR Alternativ 1 Driftsstøtte fra Fylkene Driftsstøtte fra fylkesrådenes landsforbund (FL) Kommunale tilskudd 10 kr./grunnbeløp 7000 kr Totalt Alternativ 2 Driftsstøtte fra Fylkene Driftsstøtte fra fylkesrådenes landsforbund (FL) Kommunale tilskudd 8,5 kr./grunnbeløp kr Totalt

12 Det helsevitenskapelige fakultet Fagprofil og strategi Møte med Sør-Troms regionråd Harstad Seniorrådgiver Arnfinn Andersen

13 Viktige drivere for endring i utdanning og yrkesutøvelse Statlige reformer og styringsdokumenter Samhandlingsreformen (HOD) St. meld.13 Utdanning for velferd Samspillmeldingen (KD) Helse og omsorg 21 (HO21) nasjonalt strategidokument Regionale styringsdokumenter Strategisk kompetanseplan Helse Nord Tiltaksplan Kompetanseutvikling i kjølvannet av samhandlingsreformen (2013) Høyere utdanningsstruktur i endring (høgskoler + universitet): uvisst utfall Kommunestruktur i endring - uvisst utfall

14 Framtidsperspektiver I dag: 5 yrkesaktive per pensjonist : 2,5 3 yrkesaktive per pensjonist SSB-scenario 2030: kan mangle årsverk i helsesektoren (særlig helsefagarbeidere og sykepleiere) 2020: dobbelt så mange > 80 år som i dag Ungdomskullene blir mindre enn før

15 Helsefak noen nøkkeltall Stort, ressurssterkt og komplekst 8 institutter, 1200 ansatte/850 årsverk 3500 studenter Totaløkonomi 850 mill kr/år, 30% eksternt En nasjonal nyskapning Samlet alle store helsefag utdanning & forskning Flere campus «Et møte mellom ulike kulturer» Utdanning 11 profesjons-utdanninger 22 studieprogram, 12 videreutdanninger + God rekruttering Forskning 300 phd-studenter, disputaser/år Større satsinger inkl. Tromsøundersøkelsen

16 Studieprogram og størrelse (relativ nasjonal andel i 2014-tall) Sykepleier (208/3983; 5% (NN-totalt 476/3983;12%) Bioingeniør (21/202; 10% ) Tannpleier (17/101; 17% ) Ergoterapeut (24/145; 16,5%) Fysioterapeut (22/274; 8%) Radiograf (30/173; 17%) Tannlege (40/139; 29%) Psykolog (42/274; 15% ) Farmasøyt (24/81; 29%) Lege (89/561; 16%) økes Master-/videreutdanninger Flerfaglig, sykepleie, barnevern, ABIKO, helsesøster og jordmor

17 Satsinger innenfor utdanning Tverrprofesjonell samarbeidslæring Kvalitetskultur i utdanning Enhet for helsefaglig pedagogikk Utdanningsforskning Nye studier Helseteknologi, ernæring Distrikts-sykepleie Spesialistutdanning leger/tannleger Desentralisering og fleksibilisering Regionalisering av legeutdanningen Nordland og Finnmark

18 Tverrprofesjonell utdanning HEL-0700 Fellesemne for 10 studieprogram. 10 stp Oppfølging av «Samspillsmeldingen» Felles kunnskapsstoff, etikk, kommunikasjon, om helsevesenet, pluss studieforberedende læringsmål. Nettstøttet Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) SFU-søknad: Planer for langsgående TPS gjennom studieforløpene Piloter: To uker samarbeidslæring i praksis i Midt-Troms et aksjonsforskningsprosjekt (ergo, fysio, medisin, sykepleie) Inter-sim: simulering akuttsituasjoner (medisin, radio, sykepleie) vår 2015 Smerteprosjektet (fysio, medisin og sykepleie) vår 2015

19 Samarbeid med helsetjenesten Arenaer for samspill UNN Innhold - dimensjonering utdanning Kombinerte stillinger Felles utdanningsutvalg. Disponerer ca 13 mill årlig til felles utdanningstiltak Øvrige helseforetak i Nord-Norge Avtaler om praksis med alle Tromsø kommune Samarbeidsorgan. Økonomi ca årlig (samarbeidsmidler) Interkommunale samarbeidsorgan Med enkelte unntak, ikke på plass enda (Harstad på gang)

20 Kombinerte stillinger helsefagene - en ubetinget suksess Gjennom «Felles utdanningsutvalg» finansiert og etablert 38 kombinerte stillinger (20%) Fra Helsefak til UNN og vice versa Mål: Styrke praksisnær undervisning Bygge bro mellom utdanning og praksis. Sykepleie: 15 Ergoterapi: 2 Fysioterapi: 2 Radiograf: 3 Bioingeniør: 4 Psykologi: 4 ABIKO: 4 Jordmor: 4 Samme for kommunene? Stor interesse - begrensede midler.

21 Takk for oppmerksomheten MHII høst

22 Enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling «HelPed» Et tre-årig prosjekt fra Foreløpig tre stillinger pluss to professor II stillinger Faglig/pedagogisk Rådgiving og veiledning i forhold til undervisningsopplegg Kollegaveiledning eller andre former for pedagogisk støtte Pedagogisk poliklinikk Veilederopplæring Egen stilling til veilederopplæring Kurs og opplæring for alle som har undervisningsansvar. Teknologi utdanning Diverse; klikkerprosjekt, virtuelle pasienter, e-læringsportal) Forskning og fagutvikling Forskning på utdanning Aksjonsforskning TPS i praksis, følgeforskning ny studieplan medisin

23 Organisasjonskart for Helsefak

24 Fleksible og desentraliserte utdanninger Desentralisert sykepleierutdanning en suksess! Desentraliserte videreutdanninger Regionalisering av medisinstudiet Fra 2009: 6. årsstudenter ved NLSH /Bodø (25) Utredes: 6. årsstudenter til Finnmark (Hammerfest-Alta-Karasjok )

25 Hvor blir det av dem som utdannes her? Leger utdannet * 82% av UiT-kandidater fra nord arbeidet i Nord-Norge 37% av UiT-kandidater fra sør arbeidet i Nord-Norge Leger utdannet ** 75 % av UiT-kandidater fra nord arbeidet i Nord-Norge 19 % av UiT-kandidater fra sør arbeidet i Nord-Norge 7 % av Oslo-kandidater (UIO) arbeidet i Nord-Norge Tannleger 90 % av UiT-utdannede tannleger arbeider i Nord-Norge *Tollan A, Magnus J. Tidsskr Nor Legeforen **Alexandersen Ø et al. Tidsskr Nor Legeforen

26 Kunnskapsparken Nord Satsingsområder KUPA - en organisasjon som kjenner både skole og næringsliv

27 FLL Unge teknologer Newton Utvikling Forbilder fra næringslivet Drivkraft ungdom Energy on the loose Look North Look North trainee Arctic trainee

28 Look North Trainee Rekrutterer kandidater med bachelor- /mastergrad eller tilsvarende innenfor sitt felt. Traineeperioden er ettårig med mulighet for fast ansettelse etter endt periode.

29 Dette tilbyr vi våre traineer: Egen mentor og personlig rådgiving Nettverksbygging med mulighet for en sosial arena og møteplass God overgang fra student til bedrift Faglige og sosiale fellessamlinger totalt 10 dager Dato Program Deltakere Harstad Oppstart trainee-året (Media vil bli invitert) Trainee er Mentorer Program for dagen: Lunsj på Gründer Omvisning og informasjon om teknisk avdeling Harstad Kommune Omvisning og informasjon om Kunnskapsparken Nord Oslo Oslo 1.12 Harstad Harstad Praktisk prosjektledelse (TEKNA) Hvordan lede uten å være sjef? (TEKNA) Personlighetsanalyse v/kjelseth Consulting Julelunsj med litt faglig fokus Trainee er Mentorer Trainee er Trainee er Mentorer

30 Program våren Harstad Oslo Hva skjer rundt oss? Fokus på aktuelle bedrifter, personer eller lignende som kan mene og synse noe om det som skjer i deres bedrift, Harstad o.l. Kom gjenre med innspill. Program kommer. Prosjektgjennomføring og økonomistyring For påmelding og mer informasjon om kurset: Annette bestiller hotell Trainee er Frivillig for mentorene å delta. Trainee er Erfaringsutveksling Lunsj Erfaringsutveksling Mentorene April/Mai Uke 18 eller /2 dag 1/2 dag Uke26 Studietur Oppfølging Personlighetsanalyse v/ Kjelseth Consulting Avslutning traineeåret Trainee er (Menorer) Trainee er Trainee er Mentorer

31 Hva får bedriften? I markedsføring og ansettelses perioden: Annonsering og markedsføring på høgskoler og universiteter Profilering på nettsiden + våre Facebook-sider. Direkte kontakt med aktuelle studenter Tilgang på aktuelle studenter med CV gjennom vår CV database Førstegangsintervju Pris: kr Vi kan ikke garantere trainee I traineeperioden: Tilbud om bistand til intervju. Sosiale og faglige samlinger for trainee en, til sammen 10 dager. Av disse dagene er 6 dager dedikert til et kompetanseprogram. Koordinering og tilrettelegning for trainee og bedrift. Blant annet gjennom tilbud om oppfølging og opplæring av mentor/veileder i bedriften. Godt omdømme og synliggjøring av bedriften som trainee bedrift. En prøveperiode for en kandidat med mulighet for fast ansettelse. Pris kr

32 Lønn til trainee en Tariff for lønn i det offentlige systemet (nyutdannet) pr Bachelor: Master:

33 Look North Trainee 2014/2015 Harstad Kommune: Trainee Javier Romera Mentor Øyvind Markussen Kunnskapsparken Nord Trainee Kristian Einem Solaas Mentor Tor Hovde Følg med på

34 Markedsføring 2014/2015 Tromsø Arbeidslivsdagene september 2014 Narvik Næringslivsdagene Harstad Karrieredagene Januar 2015 Traineedager Bodø Traineedagene Trondheim

35 Sør-Troms Kontaktperson: Anne- Berit Dybvik Hansen Prosjektleder Kunnskapsparken Nord

36 KOMMUNIKASJON 23 arrangement 4 i Gratangen, Kvæfjord, Skånland (Ibestad) Ca deltakere Brannstasjonen Åpen dag med utstillinger og foredrag, filmpremiere, natursti, konferanse, lunsjforedrag, kunnskapsrebus, forskerne kommer Sammensatte arrangement

37 september 2015 Kick off Sør-Troms medio februar Arrangementsstøtte Skolekampanje Tema: MAT Navn Org. Skånland Janne Johansen Frivillighetssentralen Gratangen Monica Eide Nordnorsk kystkultursenter Ibestad Willy Aas Ibestad kommune Salangen Gunnar Sæbø/ Jon Myrmel NASA Salangen as Lavangen Anne Strømmesen Lavangen kommune Kvæfjord Anne-Marit Bygdnes Kvæfjord kommune Harstad

Hvordan sikre tilgang på nok og riktig kompetanse for å få til visjonær samhandling?

Hvordan sikre tilgang på nok og riktig kompetanse for å få til visjonær samhandling? Hvordan sikre tilgang på nok og riktig kompetanse for å få til visjonær samhandling? Samhandlingskonferanse UNN OSO 2014 Inger Njølstad Prodekan utdanning medisin og odontologi Det helsevitenkapelige fakultet

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall:

Sør-Troms regionråd. Forfall: Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato 06.12.13 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-13.00 09/13 Trine-Lise W.

Detaljer

Sør-Troms regionråd. Forfall:

Sør-Troms regionråd. Forfall: Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-15.00 08/13 Trine-Lise W. Fossland

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd fredag 22.01.10, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen Rådhus Referatsaker - Feil i møteplan flytting av AU-møte 26/5 Drøftingssaker: - AU 01/10

Detaljer

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd torsdag 4. juni 2009, kl. 10:00 Norges Brannskole, Fjelldal Til: Leder Bjørnar Pettersen, nestleder Karen Margrethe Kuvaas, Jardar Jensen, Anne-Rita

Detaljer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Revidert 27.02. 2015 Utarbeidet av Elisabet Sausjord, May Iren Bendiksen, Kirsti Hagen, Lisbeth Remlo Abelsen og Toril Bülow 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Kort beskrivelse

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG ETTER- OG VIDEREUTDANNING VED HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 8. mars 2011 1 Innhold 0. Sammendrag... 4 1. Innledning... 7 2. Om oppdraget og fremgangsmåten... 7 3. Etter- og videreutdanning nasjonalt... 9 3.1

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 17.06.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert 2 Utfordringene for Narvikregionen har stått i kø også i 2014. Flere bedrifter har lagt ned og mange arbeidsplasser har blitt borte. Det betyr nye kraftanstrengelser for å bidra til at det legges til rette

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Helle Ingeborg

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 8. januar 15 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 16. januar 2015 kl 10:00-14:00 Rådhuset Evenes Til: Leder

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket

3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.0 Innspill/ momenter til rammeverket 3.1 Ungdoms valg av yrker og utdanning Bakgrunn / begrunnelse for arbeidet Nordland fylke har et lavt utdanningsnivå sammenlignet med resten av landet. Tall fra Statistisk

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring

Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring Forprosjektrapport Senter for livskvalitet og mestring Potensielle produkter, marked, virksomhetsidé og profil for en samlokalisert helseklynge på Evjemoen Sammendrag... 4 1. Innledning... 7 1.1. Bakgrunn...

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer