REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING"

Transkript

1 REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING Møtedeltagere november 2008 UiB, Vilvite (Bergen vitensenter) Navn Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO Representant, leder Møteleder Berit Smestad Paulsen UiO Representant Lisbeth Trelnes UiO Observatør Sekretær Sverre Arne Sande UiO Observatør Camilla Lavoll UiO Representant studentrepresentant, oppnevnt av NSU Thrina Loennechen UiT Representant Andreas Robertsen UiT Observatør Kristin Lagesen UiT Representant Svein Haavik UiB Representant Anne Berit Apold UiB Representant Torgils Fossen UiB Observatør bare torsdag Bengt Erik Haug UiB Observatør Sak 08/ /04 Staffan Uhlen UiB Observatør bare torsdag Lone Holst UiB observatør, Sak 08/02, 08/03, 08/07, 08/08, 08/09 Lill Irene Cressey HiO Representant bare fredag Ane Gedde Dahl HiO Representant Ordstyrer Kine Smellror HiO Representant studentrepresentant, oppnevnt av StL Elisabeth Moen Rørvik HiNT Representant Heidi L. Wold HiNT Representant bare torsdag Agnes Gombos Apotekforeningen Karl Arne Wærnhus NFS Oberservatører Guri Bakken UHR bare fredag Anne Markestad NFF Innledere/inviterte Anne Brit Kolstø UiO Sak 08/03 Jouni Hirvonen Finland Sak 08/07 Liv B. Finess Helsedirektoratet Sak 08/07 tilstede hele møtet Birgitte Lilletvedt Apotek 1 Sak 08/08 Ingrid Solli Vitusapotek Sak 08/08 tilstede hele fredag Christian Skøien UiB Student, Sak 08/ November 2008 Side 1

2 Martin Bjerke Per Olav Kormeset Mette Sollihagen Hauge Meldt forfall Statens legemiddelverk LMI VETT Sak 08/01 Godkjenning av innkalling Torsdag 6. november Innkalling ble godkjent Sak 08/02 Referat fra Profesjonsrådsmøte november 2007 Det ble gitt en kort redegjørelse for status i følgende saker: Sak 07/02 Jevngodvurderinger og autorisasjon av farmasøyter fra land utenfor EU/EØS Helsedirektoratet har sendt på høring forslag til endring av apoteklovgivningen der Jevngodvurdering står nevnt. Profesjonsrådet vil få høringssaken etter hvert. Sak 07/05 Reglement for Profesjonsrådet Forslag til endring av ordlyden i 2b): farmasi og reseptarutdanningene endres til farmasiutdanningene. Sak 07/07 Rekruttering Vi ser at i år har det vært større søkning på alle utdanningsstedene sammenliknet med i fjor. Apotekforeningen har laget et eget nettsted for rekruttering, og har i år deltatt på Utdanningsmessen på Lillestrøm. Apotekforeningen vil sende ut skriftlig materiell til alle studieveiledere ved VGS. Apotekforeningen vil i år utvikle nettsiden videre og delta på Utdanningsmessen både i Lillestrøm, Trondheim og i Bergen. Man diskuterte at man bør ha mulighet til å sende studenter som ønsker det til å orientere i en klasse på sin lokale VGS, og da kanskje spesielt de som har fordypning i kjemi. I Tromsø har studentene en Hjem på ferie pakke for de som ønsker å gjøre dette i tilknytning til en ferie. Ved FI diskuterer man om vi vil legge dette inn som en oppgave for studenter i apotekpraksis. Sak 07/08 Opptakskrav: krav om minimumsnivå i enkelt fag? Programrådet ved Farmasøytisk institutt, UiO, ved leder Berit Smestad Paulsen har gjennomført en pilot der man ser på karakterene fra vitnemål i videregående skole og resultatene på eksamen på studiet i farmasi. Foreløpig er dette kartlagt for de studentene som startet i august 2006 og i august Resultatene viste at for studentgruppen som er undersøkt så har språkferdigheter og til en viss grad matematikkunnskaper (for FRM 1000 Farmasøytisk kjemi, del I) betydning for karakterene ved de første emnene i farmasistudiet ved Farmasøytisk institutt, UiO. Sak 07/11 Kvalitetssikring av apotekpraksis Lisbeth Trelnes redegjorde for møte i Praksispoolen der man diskuterte kvalitetssikringen av apotekpraksis. Det utdanningsstedene ønsker er at veiledere skal øke sin veilederkompetanse i apotek. Pr i dag tilbyr Høgskolen i Oslo et kurs på 5 sp i veiledningspedagogikk og Høgskolen i Nord November 2008 Side 2

3 Trøndelag et kurs på 10 sp i veiledningspedagogikk. Dette vil bli diskutert videre i møte i praksispoolen 11. november i år der også apotekkjedene vil være representert. Sak 07/13 Erfaringsbasert master i klinisk farmasi ved UiO Karen Marie Ulshagen redegjorde for status i saken. Studieprogrammet er godkjent på alle nivåer ved Universitetet i Oslo. Referansegruppe for farmasøytisk kompetanse i spesialisthelsetjenesten oppnevnt av Samarbeidsorganet Helse Sør Øst RHF og UiO, avgir rapport medio desember Finansiering søkt fra: Offentlige kilder (Hdir, HOD, KD) og Private kilder (Apotekforeningen, Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi) Per finansiering ikke på plass og det er tvilsomt om det blir opptak fra høst 2009 Sak 08/03 NFR evaluering Fagplan for farmasøytisk forskning Norges Forskningsråd (NFR) evaluerte farmasøytisk forskning i 2006, og evalueringsrapporten var ferdig i desember Forskningsrådet etterlyste bl.a. følgende: Nasjonal strategi på farmasøytisk forskning Finansielle tiltak (program/isp/ ) Nasjonal forskerskole i farmasi Nasjonalt koordinerende organ for farmasøytisk forskning Anne Brit Kolstø, UiO, redegjorde for fagplan for farmasøytisk forskning. Fagplanen er initiert av NFR for å styrke og utvikle farmasøytisk forskning i fremtiden. Utvalget har hatt medlemmer fra de farmasøytiske miljøene ved universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø i tillegg til legemiddelindustrien og en representant fra Finland. Målet er at farmasøytisk forskning skal styrkes nasjonalt Rekruttering til forskning Alle er enige om at å etablere en nasjonal forskerskole i farmasi er viktig. Man må bygge attraktive forskningsmiljøer for å sikre rekrutteringen Arbeidsgruppens anbefalinger i prioritert rekkefølge Til NFR og universitetene Utlysning av 5 finansieringspakker institusjonsforankrede strategiske prosjekter av 5 års varighet 3 innen hvert av forskningsområdene evalueringskomiteen peker på må styrkes; samfunnsfarmasi/klinisk farmasi, galenisk farmasi (formulering) og safety pharmacology (toksikologi) 2 Institusjonsforankrede strategiske prosjekter er (ISP) som ikke øremerkes til konkrete forskningsområder, men som er i samsvar med anbefalinger fra evalueringskomiteen FARMFORSK 2020 Til NFR samt Kunnskapsdepartementet, Helse og omsorgsdepartementet og Næring og handelsdepartementet Opprettelse av et program for farmasøytisk forskning FARMFORSK 2020: 300 mill kr fordelt på 10 år med start i November 2008 Side 3

4 Arbeidsgruppen anbefaler at det opprettes et nasjonalt, koordinerende forskningsorgan (Farmasøytisk forskningsutvalg) ved utdanningsinstitusjonene Profesjonsrådet slutter seg til anbefalingen i fagplanen og oppfordrer instituttlederne til å utforme forslag til mandat for et Farmasøytisk forskningsutvalg innen nyttår. Forslag til mandat vil bli diskutert på de respektive utdanningssteder før representanter til Det Farmasøytiske forskningsutvalget blir oppnevnt. Profesjonsrådet mener det er viktig at Det Farmasøytiske forskningsutvalget forankres i Profesjonsrådet. Sak 08/04 Forskerskole for farmasi Karen Marie Ulshagen redegjorde om status i arbeidet. Universitetene i Oslo, Tromsø og Bergen samarbeidet om en søknad til Forskningsrådet (NFR) om finansiering av en forskerskole i farmasi. Denne søknaden fikk støtte fra HiO og HiNT samt profesjonen som sådan. NFR har avslått søknad om nasjonal forskerskole for farmasi. NFR la vekt på at det skulle være realistisk prosjekt, med budsjett og CV til alle vitenskapelig ansatte samt at man må oppnevne en leder for Forskerskolen. Det er uvisst om NFR kommer til å bevilge penger for etablering av nye forskerskole, men hvis det skjer må vi jobbe med en ny søknad som er mer detaljert på de punktene som NFR påpeker. Profesjonsrådet oppfordrer de ansvarlige for de foreslåtte nasjonale forskerkursene å jobbe videre med dem for å bruke dem uavhengig av opprettelsen av en nasjonal forskerskole Sak 08/05 Orientering fra UHR Guri Bakken orienterte om aktuelle saker fra Universitets og høgskolerådet (UHR) Styreleder UHR Jarle Aarbakke er gjenvalgt som rektor ved UiTø og gjenvalgt som styreleder i UHR Studiekompetanse Utvalget som har levert utredningen Fagopplæring for framtida (Karlsenutvalget) foreslår at alle studieprogram, også de yrkesfaglige, skal gjøre elevene generelt studieforberedte. Kravet om generell studiekompetanse faller dermed bort. Dette betyr at alle som har en eller annen form for videregående utdanning blir kvalifisert for høyere utdanning. UHR er uenige i dette og viser til tidligere uttalelser om at UHR er kritiske til at regjeringen skal gå inn for å redusere opptakskravene til høyere utdanning generelt. Man frykter at dette kan svekke kvalitetsnivået i høyere utdanning. Statsbudsjettet for 2009 for UH sektoren UHR er bekymret for det foreslåtte Statsbudsjettet for 2009 for UH sektoren. Det ser ut som at hvileskjæret som sektoren har opplevd har blitt kompensert. Budsjettet har god profil og går i riktig retning, men der er to alvorlige forhold som vil påføre sektoren en realnedgang i budsjettet. Det ene er den varslede økningen i premiesatsen på pensjonsinnbetalinger da denne vil øke med ca 2 % fra det som satsen har ligget på de siste tre årene. Det andre er at den reelle lønnsvekst ligger på ca 6, November 2008 Side 4

5 % men det sektoren har fått kompensert for i budsjettet for 2008 var på 4,4 %, noe som også her gir en kostnadsøkning på ca 2 %. Utregninger viser at disse to faktorene vil utgjøre et beløp på ca 600 mill kr, noe som er vesentlig større enn tilbakeføringen av basiskuttet. Studenter som deltar i legemiddelassistert rehabilitering Helsetilsynet har bedt Kunnskapsdepartementet og Helse og omsorgsdepartementet å utrede hvordan man skal håndtere studenter som deltar i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). UHR har bedt om å få delta i utredningsarbeidet. Helsetilsynet hevder at UH sektoren har plikt til å informere praksissted og SAFH dersom studenter som skal bli helsepersonell deltar i LAR. Problemet i dag er at utdanningsinstitusjonene ikke får beskjed om at studenter er tilknyttet LAR. Hvis Helsetilsynets standpunkt skal råde innebærer det et totalt yrkesforbud for alle som deltar i LAR og dette medfører at man må gi tydelig informasjon i forbindelse med søknad om opptak til helsefagutdanninger. Yrkesveiledernes veiledning Helse og sosialfagutdanningene erfarer at NAVs yrkesveiledere i en rekke tilfeller anbefaler individer med betydelig grad av psykiske problemer, også kombinert med rusmiddelproblematikk, å ta helseog sosialfaglig utdanning. Erfaringer med denne studentgruppen er blandet. Etter et møte med NAV i 2007 ble man enige om å utarbeide et dokument som redegjør for bl.a. juridiske, etiske og faglige krav som stilles både til student og til yrkesutøver innen helse og sosialfag. Rådgiversamling med UHR og SAFH 17. april i år arrangerte UHR en samling for ansatte i UH sektoren som bl.a. gir råd til Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell (SAFH) når det gjelder søknader om autorisasjon for utenlandsk utdannet helsepersonell. Temaene som ble tatt opp i dette møtet ble formidlet til SAFH og Helsedirektoratet. SAFH og UHR har sammen planlagt en ny rådgiversamling som finner sted november i år. Sentrale problemstillinger som skal drøftes er bl.a. Det rettslige grunnlaget for autorisasjon Rådgivningsprosessen Rådgiverrollen Undersøkelse om organisering og finansiering av praksis 23 profesjoner innen helse og sosialfag er med i undersøkelsen. Der er 106 utdanningsprogrammer som skal avgi svar og foreløpig har de fått inn svar fra ca 95 programmer. Ut fra de svarende som er kommet inn til nå ser man følgende utfordringer; Spesialisthelsetjenesten o Ikke alle profesjoner er oppført i bestillerdokumentet fra Helse og omsorgsdepartementet til helseforetakene o Variabel kvalitet på veiledning og veiledere o Fortsatt noen doble betalingsordninger Kommunehelsetjenesten o Variabel kvalitet på veiledning og veiledere o Fortsatt noen doble betalingsordninger Privat sektor November 2008 Side 5

6 o Variabel kvalitet på veiledning og veiledere o Ofte svært kostbar praksis truer gjennomføringen for noen studier (bl.a. medisin og odontologi) Fjernpraksis o Mye logistikk o Kostbar både for studenter og for institusjon Sak 08/06 Nominering av tidsskrifter jfr. Sak 07/06 Nominering av tidsskrifter nivå 2. Profesjonsrådet vedtok i møte i november 2007 følgende: Leder av Profesjonsrådet skal sende informasjon til medlemmene av rådet som så sender videre til sine ansatte på institusjonene. Forslag sendes tilbake til leder av Profesjonsrådet som så ber om en uttalelse fra de aktuelle fagmiljøene før vedtak fattes i Profesjonsrådet. Det har i år kommet inn flere forslag fra ulike fagmiljøer om endring av nivå på publikasjonskanalene. Det ble redegjort for ordningen og forslag til endringer ble diskutert. Nasjonalt profesjonsråd for farmasiutdanning beslutter å foreslå at nivå på publiseringskanaler i gruppen Farmakologi og toksikologi endres som angitt i tabell B i notat av , med unntak av at Therapeutic drug monitoring forblir på nivå 2. Profesjonsrådet ber videre om at navnet på gruppen Farmakologi og toksikologi endres til Farmasi, farmakologi og toksikologi. Profesjonsrådet gir lederne for utdanningene ved UiT, UiB og UiO fullmakt til å nedsette et publiseringsutvalg med representanter for de ulike farmasøytiske fagområdene og med én representant for fagområdet toksikologi som oppnevnes av Norsk selskap for farmakologi og toksikologi Fredag 7. november Sak 08/07 Samordning av bachelor og masterutdanningene i farmasi Signalene fra forrige møte var tydelig på at tiden er moden for å løfte debatten om utdanningsløp 3+2 igjen. I mellomtiden har man fått Stjernøutvalget som i sin innstilling til departementet har foreslått å legge flere høgskoler under Universitetene Erfaringer fra Finland ved professor Jouni Hirvonen fra Universitetet i Helsinki, Finland Ved Universitetet i Helsingfors har de hatt bachelor og master i farmasi i et års utdanningsløp siden Man kan søke opptak enten til bachelor (3 år) eller master (5 år) fra starten. Alle disipliner i Finland unntatt medisin tilbyr i dag bachelor + master ved Universitetene. Studiets innhold både på bachelor og masternivå bygger på EU direktiv 2005/36/EC. I bachelor har de 10 % valgfrie sp, 18 sp og organisasjon og ledelse på 9 sp. Apotekpraksis delt opp November 2008 Side 6

7 på 3+3 mnd på bachelor delen av studiet Studentene på bachelordelen av studiet skriver en bacheloroppgave to og to på 6 sp 20 sider Masteroppgave er en forskningsoppgave på 70 sp der de deltar i en forskningsgruppe Mange som tar en bachelor i farmasi ønsker å kvalifisere seg til å ta en master men det er få plasser og stor konkurranse om plassene. Studieplanen for bachelor og master er tilnærmet lik over hele landet og dette betyr at studentene kan bytte studiested uten problemer. I Finland har de lite frafall på studiet over 90 % av de som starter studiet fullfører en grad. Der kan studentene ta eksamen 3 ganger i løpet av ett år og neste år har de 3 nye sjanser osv. Det betyr at de kan forsøke på eksamen uendelig mange ganger. Man må bestå første studieår før de begynner på andre, og bestå andre studieår før de starter på tredje osv. Studentene må ta kvalifiseringseksamen før de får opptak på studiet enten på finsk eller svensk. På bachelortesten er pensum en bok i fysiologi og noen artikler. På master er det tester i kjemi og biologi. Undervisningsspråk på bachelorstudiet er finsk eller svensk og på masternivå er undervisningen finsk, men hvis en student ønsker det så kan det tilbys på engelsk. I Finland og Sverige får ikke apotekteknikere levere ut legemidler på resept i apotek kun farmasøyter. I England er farmasistudiet 4 år + 6 mnd i apotekpraksis Erfaringer med alternativ studieplan for bachelor i farmasi/reseptarer ved masterstudier i Norge Ved Senter for farmasi, Universitetet i Bergen studerer kandidater med en bachelorbakgrunn i farmasi i 3 år ved universitetet for å bli master i farmasi. Alle timeplanene er koordinert slik at alle denne studentgruppen kan følge all undervisning enten de følger ordinær studieplan eller alternativ studieplan for reseptarer. Mange fag har en større fordypning, men i en del av emnene er det mye overlapp med emnene de har avlagt eksamen i på bachelorstudiet. Det er foreløpig 3 studenter med bachelor i farmasi fra høgskolen som har fullført master i farmasi ved UiB. Ved Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø har man en kvote for reseptarer på 5 studieplasser hvert år. Der er opptakskravet for reseptarene at de må ha 2 års yrkeserfaring som reseptarfarmasøyt før opptak i denne kvoten. I studieplanen starter reseptarene på 2 studieår og studerer videre i 3 ½ år. Det er 14 reseptarer som har fullført til cand.pharm./master i farmasi siden de startet studiet i Kandidater med reseptarbakgrunn kan også søke om opptak i ordinær kvote og tas da opp uten praksis. Ved farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo må bachelorene i farmasi studere i 3 1/4 år før de blir master i farmasi. I studieplanen har man noen emner der reseptarene tar deler av emnene, mens andre emner må de ta fullt ut. UiO har pr i dag to kull med bachelor i farmasi som studerer videre til master i farmasi. I forslag til vedtak foreslår man å nedsette et utvalg som utreder denne saken videre. Profesjonsrådet mener at utvalget må ha medlemmer fra helsedirektoratet, Kunnskapsdepartementet, arbeidsgivere både apotek og industri i tillegg til utdanningsinstitusjonene. I tillegg bør Norges Farmaceutiske Forening være representert i tillegg til én reseptar som har fullført begge utdanningsløpene November 2008 Side 7

8 Arbeidsutvalget vil vurdere om vi trenger et vårmøte i profesjonsrådet om denne saken i løpet av våren 09. Profesjonsrådet nedsetter et utvalg som utreder denne saken videre og arbeidsutvalget lager et mandat for utvalget som godkjennes av Profesjonsrådet på sirkulasjon. Profesjonsrådets medlemmer oppfordres til å komme med forslag til kandidater som kan sitte i utvalget. Sak 08/08 Videreutdanning av apotekteknikere til bachelor i farmasi Apotekkjedene Apotek 1 og Vitus tilbyr fjernundervisningskurs og samlinger for å videreutdanne apotekteknikere til bachelor i farmasi i samarbeide med Bachelorutdanningen i farmasi ved Høgskolen i Nord Trøndelag og Universitetet i Umeå i Sverige. Apotek 1 ved HR sjef Birgitte Lilletvedt. Apotek 1 har kartlagt kompetansen til alle sine medarbeidere. Denne viste at mange apotekteknikere ønsket en videreutdanning til bachelor i farmasi, men fant det vanskelig på grunn av familie og bosetting i distriktene. Dette var bakgrunnen til at man startet med arbeidet med å finne en løsning på dette ønsket. Hensikt: Gi dyktige medarbeidere i Apotek 1 omfattende faglig kompetaseheving og personlig utvikling Skaffe stabil farmasøytisk arbeidskraft, med høy grad av lojalitet Mål: Videreutdanne 30 apotekteknikere til reseptarfarmasøyt Studiet startet i januar 08 og er et deltidsstudie over 4 år. Teknikerne jobber % i apotek ved siden av. Metode: Klasseromsundervisning på samlinger i Bergen, Stavanger eller Namsos Hver samling er på 5 dager i snitt Lab.arbeid ved HiNT, Namsos Nettbasert opplæring Classfronter Studentene skal etter hvert gjennomføre en praksisperiode fortrinnsvis på andre Apotek1. Hver student har i tillegg en veileder på sitt lokale apotek Det var 93 søkere der 72 søkere var kvalifiserte til 35 studieplasser. Utvelgelseskriterier var følgende; Formell kompetanse tilfredsstille HiNT sine krav Real kompetanse tilfredsstille HiNT sine krav Geografisk tilhørighet kritisk bemanningssituasjon og cluster Personlig egnethet og motivasjon Referanse fra apoteker og regionleder Vurdering av kommisjon bestående av personalavdelingen, hovedtillitsvalgt og avdeling apotekdrift November 2008 Side 8

9 I dag har man 32 aktive studenter som tar denne videreutdanningen. Alle kandidatene har fått stipend fra kjeden for å fullføre studiet. De formelle opptakskrav er det som er for vanlige studenter hos HiNT. Der er ytterligere 26 apotekteknikere som fikk tilbud om stipend til å studere som vanlige bachelorstudenter ved HiO og HiNT som har søkt seg inn via Samordna Opptak. Elisabeth Moen Rørvik fortalte om HiNTs erfaringer med opplegget. Det faglig innhold står HiNT for og der har Apotek 1 ikke noen påvirkning. Innhold og mål er identisk med heltidsstudiet Man har gjort endringer med tanke på plassering (eks: emnet cellebiologi og fysiologi (6 sp i heltidsstudiet) er delt opp. Cellebiologi plassert sammen med mikrobiologi, mens fysiologidelen tas sammen med farmakologien) Antall forelesningstimer i deltidsstudiet tilsvarer mellom % av antall forelesningstimer på heltidsstudiet (varierer mellom emnene noen emner mer egnet for nettbasert undervisning) Lab i legemiddelkjemi erstattet med oppgaveseminar øvrige labfag med samme omfang lab som heltid Man gjennomfører totalt 19 samlinger i løpet av studiet. Mellom samlinger foregår nettbasert undervisning m/leksjoner, oppgaver/arbeidskrav, innleveringer, tilbakemeldinger og selvtester Når det gjelder de ansatte ved Bachelorutdanningen i farmasi, så er ansvarlige for undervisningen en blanding av faste ansatte og midlertidig ansatte knyttet til deltidsstudiet. Prosjektleder er tidligere studieleder ved Bachelorutdanningen i farmasi. Til en hver tid ca 2 ekstra stillinger fordelt på mindre stillingsandeler knyttet til denne videreutdanningen. Vitusapotek ved Ingrid Solli. Bakgrunnen for at Vitusapotek begynte å jobbe med dette er den farmasøytmangelen som er i bransjen. I 2007 inngikk NMD et samarbeid med Umeå Universitet i Sverige om en nettbasert reseptarstudie for apotekteknikere i kjeden. Det nettbaserte reseptarprogrammet ved Umeå Universitetet startet i 2003 med 100 studenter fra Sverige etter ønske fra Apoteket AB. Høsten 2007 startet 26 norske studenter ved Universitetet der 24 studenter har fullført første studieår. De norske studentene som studerer der er ikke bare for apotekteknikere fra Vitusapotek, men også studenter fra Sverige og apotekteknikere fra Allianceapotek. Selve utdanningen er et nettbasert studie som er et fulltidsstudium. De har noen samlinger der all obligatorisk laboratorieundervisning foregår, men ellers har de forelesninger på video. Alle emner er på nett med video eller animasjoner. De bruker ikke Fronter men en læringsplattform som heter Pingpong der disse forelesningsvideoene blir lagt ut. Studentene har veiledning på Pingpong hver uke med ulike veileder der 8 10 studenter deltar med en veileder. Når det gjelder opptak til reseptarstudiet så søker apotekteknikerne direkte til Universitetet i Umeå og Vitusapotek har ikke noe med utvelgelsen av opptaket av nye studenter. Opptakskrav matematikk, kjemi og biologi. Fra 2010 vil også fysikk kreves. Flere apotekteknikere kom inn på realkompetanse. Apotekteknikere fra Vitusapotek og Allianceapotek får økonomisk støtte så lenge de består eksamen. Studentene har da 3 forsøk på eksamen. Alle eksamensoppgaver er på svensk, men de får ta med seg November 2008 Side 9

10 svensk/norsk ordbok på eksamen. Når det gjelder det å arrangere eksamen så må studentene ordne dette selv både med hensyn til lokalet og eksamensvakter Sak 08/09 Evaluering av Bachelorutdanningen i farmasi ved HiNT Ane Gedde Dahl redegjorde for evalueringen av Bachelorutdanningen i farmasi ved Høgskolen i Nord Trøndelag (HiNT). Dette er en intern evaluering initiert av HiNT som skal foregå hvert fjerde år. Evalueringen skal ledes av et eksternt medlem, i år er det Ane Gedde Dahl ved Bachelorutdanningen i farmasi ved Høgskolen i Oslo (HiO). Selve rapporten er ennå ikke ferdig, så det ble en foreløpig evaluering vi fikk presentert. Det man ser generelt er at trenden er at man går mot integrering av fag slik som man har gjort ved Bachelorutdanningen i farmasi på HiO. Ved HiNT er ikke studiet bygd opp integrert, men fagene undervises parallelt. Ved Bachelorutdanningen ønsker man flere lærere med 1. kompetanse. I dag dekker kravet om 20 %, men ikke mer. Selve studieplanen har definerte mål, men emnene bør ha mer definerte læringsmål. Studentene er stort sett fornøyd med studiet. Studiet gir et godt grunnlag, men de ønsker seg mer praktisk undervisning. Det er i liten grad gjennomført evaluering av faget Farmasøytisk praksis. Sak 08/10 NOKUT hva er status? Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø I fjor høst ble ikke masterstudiet eller phd utdanningen reakkreditert. Institutt for farmasi har klaget på vedtaket, men vedtaket ble opprettholdt fra NOKUTs side. For å imøtekomme innspillene fra NOKUT har Institutt for farmasi ved UiT foretatt følgende nytilsettinger: En førsteamanuensis i klinisk farmasi (farmakologi), en førsteamanuensis i mikrobiologi, en førsteamanuensis i legemiddelkjemi, en førsteamanuensis i statistikk, en førsteamanuensis i samfunnsfarmasi og en professor i legemiddelteknologi og biofarmasi (galenisk). Man har videre gjort en reorganisering av forskningen i samfunnsfarmasi der man har etablert en tverrfaglig forskningsgruppe under tittelen Multidisiplinære og epidemiologiske tilnærminger til antibiotikabruk og resistensutvikling.. Etter NOKUTs fase 1 har instituttet har tatt opp 9 nye stipendiater og 7 har disputert. Tilsammmen har IFA i Tromsø nå 21 stipendiater. Instituttet har levert en ny selvevaluering til NOKUT for en uke siden. Svaret på denne vil foreligge i april Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo Både master og phd utdanningen ble reakkredditert selv om NOKUT hadde noen innspill på utdanningene. Et av punktene var kvalitetssikring av praksisveiledere. For å følge dette opp har Instituttet tatt temaet opp med Apotekforeningen og praksispoolen, se egen sak 08/02. Når det gjelder nybygg så er farmasøytisk institutt med i planene til Universitetet i Oslo om nybygg for kjemi, farmasi og molekylærbiologi i Gaustadbekkdalen. Sak 08/11 Nytt fra lærestedene November 2008 Side 10

11 Bachelorutdanningen i farmasi, Høgskolen i Nord Trøndelag Bachelorstudiet i farmasi vil få nye opptakskrav fra høsten 2009 der det vil stilles krav om Matematikk R1 eller Matematikk (S1 + S2) og Fysikk 1 eller Biologi 1 eller Kjemi 1. Man er usikker på hvilke konsekvenser dette får for søkermassen. Bachelorutdanningen i farmasi, Høgskolen i Oslo HiO har satt i gang et Interkultprosjekt som omhandler utfordringer med mange studenter med flerkulturell bakgrunn. Utdanningen opplever at de mister mange studenter i løpet av første studieår. Utdanningen finner det vanskelig å få kvalifiserte lærere, f.eks. i galenisk farmasi der de nå utlyser en stilling for andre gang. Avdeling for helsefag startet høsten 2007 en master i biomedisin. På det første kullet går det to studenter med bachelor i farmasi. Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø Ved Universitetet i Tromsø har universitetet og Høgskolen i Tromsø slått seg sammen noe som medfører en omorganisering av fakultetene. Institutt for farmasi vil i fremtiden ligge under det fakultetet som sannsynligvis får navnet Det Helsevitenskapelige fakultet. Man diskuterer for tiden organiseringen ved det nye fakultetet fra Under Helsevitenskapelig fakultetet skal alle helsefaglige utdanninger ligge, herunder masterprogram i biologi, medisin, farmasi, odontologi i tillegg til bachelor i fysioterapi, ergoterapi, radiografi, tannpleie, bioingeniør og sykepleie. Hele institutt for psykologi flytter også fra Det samfunnsvitenskapelige til det Helsevitenskapelige fakultet. Senter for farmasi, Universitetet i Bergen Senteret har i vår fått uteksaminert sitt første kull, 23 nye mastere i farmasi ble ferdige i år. Når det gjelder opptak, så er det mange som søker seg til Senter for farmasi. I høst startet 5 studenter med bachelor i farmasi med sin videreutdanning til master i farmasi. Senteret har fått en ny administrativ stilling, slik at man har to studieadministrative ved instituttet. En ny studiekonsulentstilling er utlyst nå. I samfunnsfarmasi er Anne Gerd Granås tilsatt i 50 % stilling. Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo Matnat. fakultetet har iverksatt en prosess som skal gjøre fakultetet i stand til å oppfylle målet om å bli et anerkjent forskningsfakultet på høyt internasjonalt nivå, MN21. Fakultetet legger forskningsressursene til forskningsgrupper som er utvalgt som strategiske satsingsområdet. Flere av disse jobber på tvers av institutt og sentre. Instituttet er ledere for eller deltar for tiden i seks slike forskningsgrupper Instituttet står som vertskap for en europeisk konferanse i juni neste år, European Association of Faculties of Pharmacy Annual Conference. Den arrangeres ved Universitetet i Oslo i perioden juni Profesjonsrådet kan lese mer om konferansen på følgende netteside; Sak 08/12 Valg av leder og nestleder og oppnevning av arbeidsutvalg Det vises til 5 i reglementet. Leder og nestleder skal velges for en periode på to år og det skal November 2008 Side 11

12 oppnevnes et arbeidsutvalg på 3 5 medlemmer Karen Marie Ulshagen velges som leder for et år og Svein Haavik velges som nestleder. Ane Gedde Dahl fortsetter i arbeidsutvalget og Camilla Lavoll velges inn som studentrepresentant. Lisbeth Trelnes fortsetter som sekretær for Profesjonsrådet og for arbeidsutvalget. Alle utdanningssteder bes melde inn Representanter fra neste år Sak 08/13 Eventuelt Undervisning i nasjonal fag for farmasøyter fra tredje land Apokjeden har begynt å lage kurs i nasjonale fag og de har fått beskjed fra Helsedirektoratet at de kan arrangere kurs og holde kursprøve. VETT har brukt mye ressurser på å utvikle et slikt kurs og har arrangert dette til nå. Profesjonsrådet ønsker å påpeke at det er behov for et nøytralt kurs, der det er viktig å sikre kursets uavhengighet. Profesjonsrådet synes det er problematisk at de som skal ansette de som får kurset godkjent også er de som skal teste om kursprøven blir bestått. Profesjonsrådet skriver et brev til Helsedirektoratet med kopi til SAFH og Apotekforeningen der man stiller spørsmål om faglige hensyn blir ivaretatt da Apotek 1 både gjennomfører kurset og tester kursdeltagerne. Dette med bakgrunn i at den samme apotekkjeden er de som skal tilsette de farmasøytene får godkjent kurset og som da får autorisasjon som farmasøyt fra SAFH. Nettverk for studenter ved alle utdaningssteder i forbindelse med Farmasidagene Norsk Farmaceutisk Selskap ønsker å diskutere hvordan bygge nettverk mellom studentene mellom de ulike utdanningsstedene. Kan Farmasidagene være et slikt møtested? Alle sisteårs studenter kommer gratis inn på Farmasidagene hvert år. Burde man ha en egen seksjon for studenter der man tar opp saker de er opptatt av? Når det gjelder deltagelse på Farmasidagene så ser man at studenter fra Institutt for farmasi, UiTø prioriterer dette. Fra Senter for farmasi, UiB deltok bare to studenter i år og fra Bachelorutdanningen i farmasi, HiNT kom ingen studenter i år November 2008 Side 12

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA:

Det foreligger også to høringsuttalelser som omhandler kun delprosjekt A om flytting av FAMA: 001 Oversikt over Høringsuttalelser - Ny faglig organisering ved Fakultet for helsefag Delprosjekt A og B Hoveddelen av høringsuttalelsene i denne oversikten omhandler delprosjekt B som gjelder organiseringen

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

1.0 Behov og bakgrunn

1.0 Behov og bakgrunn Dobbeltkompetanseprosjekt i odontologi 1.0 Behov/ bakgrunn 2.0 Konkretisering/ modell for et hovedløp 3.0 Koordinering og dimensjonering 4.0 Oppfølging av dobbeltkandidatene (administrativt og faglig)

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift tema Bygge på utdannelsen Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 117. årgang februar 2009 www.apotektidsskrift.no Tema: Bygge på utdannelsen Mye å strekke seg etter 30 apotekteknikere leser seg til reseptarer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 04/14 SØKNAD OM UTREDNINGSTILLATELSE FOR MASTER I REGNSKAP OG REVISJON ephortesak: 13/3534 Saksansvarlig: Einar Marnburg Møtedag: 14.1.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport HANDELSHØGSKOLEN I BODØ HHB Studiekvalitetsrapport Studieåret høst 2013 vår 2014 Innhold Fakultetets utdanningsvirksomhet... 3 Fakultetets utdanningsprofil... 3 Samfunnets og regionens behov... 4 Internasjonalisering...

Detaljer

Forslag til styrende prinsipper. for en revisjon av studieplanen. på profesjonsstudiet i medisin. ved. Universitetet i Bergen

Forslag til styrende prinsipper. for en revisjon av studieplanen. på profesjonsstudiet i medisin. ved. Universitetet i Bergen Forslag til styrende prinsipper for en revisjon av studieplanen på profesjonsstudiet i medisin ved Universitetet i Bergen Bergen desember 2010 1 Det medisinsk odontologiske fakultet Universitetet i Bergen

Detaljer

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015

Areal og eiendom. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUTs tilsynsrapporter Areal og eiendom Mastergradsstudium ved Høgskolen i Bergen Januar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant annet gjennom å akkreditere

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer