REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING"

Transkript

1 REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING Møtedeltagere november 2008 UiB, Vilvite (Bergen vitensenter) Navn Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO Representant, leder Møteleder Berit Smestad Paulsen UiO Representant Lisbeth Trelnes UiO Observatør Sekretær Sverre Arne Sande UiO Observatør Camilla Lavoll UiO Representant studentrepresentant, oppnevnt av NSU Thrina Loennechen UiT Representant Andreas Robertsen UiT Observatør Kristin Lagesen UiT Representant Svein Haavik UiB Representant Anne Berit Apold UiB Representant Torgils Fossen UiB Observatør bare torsdag Bengt Erik Haug UiB Observatør Sak 08/ /04 Staffan Uhlen UiB Observatør bare torsdag Lone Holst UiB observatør, Sak 08/02, 08/03, 08/07, 08/08, 08/09 Lill Irene Cressey HiO Representant bare fredag Ane Gedde Dahl HiO Representant Ordstyrer Kine Smellror HiO Representant studentrepresentant, oppnevnt av StL Elisabeth Moen Rørvik HiNT Representant Heidi L. Wold HiNT Representant bare torsdag Agnes Gombos Apotekforeningen Karl Arne Wærnhus NFS Oberservatører Guri Bakken UHR bare fredag Anne Markestad NFF Innledere/inviterte Anne Brit Kolstø UiO Sak 08/03 Jouni Hirvonen Finland Sak 08/07 Liv B. Finess Helsedirektoratet Sak 08/07 tilstede hele møtet Birgitte Lilletvedt Apotek 1 Sak 08/08 Ingrid Solli Vitusapotek Sak 08/08 tilstede hele fredag Christian Skøien UiB Student, Sak 08/ November 2008 Side 1

2 Martin Bjerke Per Olav Kormeset Mette Sollihagen Hauge Meldt forfall Statens legemiddelverk LMI VETT Sak 08/01 Godkjenning av innkalling Torsdag 6. november Innkalling ble godkjent Sak 08/02 Referat fra Profesjonsrådsmøte november 2007 Det ble gitt en kort redegjørelse for status i følgende saker: Sak 07/02 Jevngodvurderinger og autorisasjon av farmasøyter fra land utenfor EU/EØS Helsedirektoratet har sendt på høring forslag til endring av apoteklovgivningen der Jevngodvurdering står nevnt. Profesjonsrådet vil få høringssaken etter hvert. Sak 07/05 Reglement for Profesjonsrådet Forslag til endring av ordlyden i 2b): farmasi og reseptarutdanningene endres til farmasiutdanningene. Sak 07/07 Rekruttering Vi ser at i år har det vært større søkning på alle utdanningsstedene sammenliknet med i fjor. Apotekforeningen har laget et eget nettsted for rekruttering, og har i år deltatt på Utdanningsmessen på Lillestrøm. Apotekforeningen vil sende ut skriftlig materiell til alle studieveiledere ved VGS. Apotekforeningen vil i år utvikle nettsiden videre og delta på Utdanningsmessen både i Lillestrøm, Trondheim og i Bergen. Man diskuterte at man bør ha mulighet til å sende studenter som ønsker det til å orientere i en klasse på sin lokale VGS, og da kanskje spesielt de som har fordypning i kjemi. I Tromsø har studentene en Hjem på ferie pakke for de som ønsker å gjøre dette i tilknytning til en ferie. Ved FI diskuterer man om vi vil legge dette inn som en oppgave for studenter i apotekpraksis. Sak 07/08 Opptakskrav: krav om minimumsnivå i enkelt fag? Programrådet ved Farmasøytisk institutt, UiO, ved leder Berit Smestad Paulsen har gjennomført en pilot der man ser på karakterene fra vitnemål i videregående skole og resultatene på eksamen på studiet i farmasi. Foreløpig er dette kartlagt for de studentene som startet i august 2006 og i august Resultatene viste at for studentgruppen som er undersøkt så har språkferdigheter og til en viss grad matematikkunnskaper (for FRM 1000 Farmasøytisk kjemi, del I) betydning for karakterene ved de første emnene i farmasistudiet ved Farmasøytisk institutt, UiO. Sak 07/11 Kvalitetssikring av apotekpraksis Lisbeth Trelnes redegjorde for møte i Praksispoolen der man diskuterte kvalitetssikringen av apotekpraksis. Det utdanningsstedene ønsker er at veiledere skal øke sin veilederkompetanse i apotek. Pr i dag tilbyr Høgskolen i Oslo et kurs på 5 sp i veiledningspedagogikk og Høgskolen i Nord November 2008 Side 2

3 Trøndelag et kurs på 10 sp i veiledningspedagogikk. Dette vil bli diskutert videre i møte i praksispoolen 11. november i år der også apotekkjedene vil være representert. Sak 07/13 Erfaringsbasert master i klinisk farmasi ved UiO Karen Marie Ulshagen redegjorde for status i saken. Studieprogrammet er godkjent på alle nivåer ved Universitetet i Oslo. Referansegruppe for farmasøytisk kompetanse i spesialisthelsetjenesten oppnevnt av Samarbeidsorganet Helse Sør Øst RHF og UiO, avgir rapport medio desember Finansiering søkt fra: Offentlige kilder (Hdir, HOD, KD) og Private kilder (Apotekforeningen, Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi) Per finansiering ikke på plass og det er tvilsomt om det blir opptak fra høst 2009 Sak 08/03 NFR evaluering Fagplan for farmasøytisk forskning Norges Forskningsråd (NFR) evaluerte farmasøytisk forskning i 2006, og evalueringsrapporten var ferdig i desember Forskningsrådet etterlyste bl.a. følgende: Nasjonal strategi på farmasøytisk forskning Finansielle tiltak (program/isp/ ) Nasjonal forskerskole i farmasi Nasjonalt koordinerende organ for farmasøytisk forskning Anne Brit Kolstø, UiO, redegjorde for fagplan for farmasøytisk forskning. Fagplanen er initiert av NFR for å styrke og utvikle farmasøytisk forskning i fremtiden. Utvalget har hatt medlemmer fra de farmasøytiske miljøene ved universitetet i Oslo, Bergen og Tromsø i tillegg til legemiddelindustrien og en representant fra Finland. Målet er at farmasøytisk forskning skal styrkes nasjonalt Rekruttering til forskning Alle er enige om at å etablere en nasjonal forskerskole i farmasi er viktig. Man må bygge attraktive forskningsmiljøer for å sikre rekrutteringen Arbeidsgruppens anbefalinger i prioritert rekkefølge Til NFR og universitetene Utlysning av 5 finansieringspakker institusjonsforankrede strategiske prosjekter av 5 års varighet 3 innen hvert av forskningsområdene evalueringskomiteen peker på må styrkes; samfunnsfarmasi/klinisk farmasi, galenisk farmasi (formulering) og safety pharmacology (toksikologi) 2 Institusjonsforankrede strategiske prosjekter er (ISP) som ikke øremerkes til konkrete forskningsområder, men som er i samsvar med anbefalinger fra evalueringskomiteen FARMFORSK 2020 Til NFR samt Kunnskapsdepartementet, Helse og omsorgsdepartementet og Næring og handelsdepartementet Opprettelse av et program for farmasøytisk forskning FARMFORSK 2020: 300 mill kr fordelt på 10 år med start i November 2008 Side 3

4 Arbeidsgruppen anbefaler at det opprettes et nasjonalt, koordinerende forskningsorgan (Farmasøytisk forskningsutvalg) ved utdanningsinstitusjonene Profesjonsrådet slutter seg til anbefalingen i fagplanen og oppfordrer instituttlederne til å utforme forslag til mandat for et Farmasøytisk forskningsutvalg innen nyttår. Forslag til mandat vil bli diskutert på de respektive utdanningssteder før representanter til Det Farmasøytiske forskningsutvalget blir oppnevnt. Profesjonsrådet mener det er viktig at Det Farmasøytiske forskningsutvalget forankres i Profesjonsrådet. Sak 08/04 Forskerskole for farmasi Karen Marie Ulshagen redegjorde om status i arbeidet. Universitetene i Oslo, Tromsø og Bergen samarbeidet om en søknad til Forskningsrådet (NFR) om finansiering av en forskerskole i farmasi. Denne søknaden fikk støtte fra HiO og HiNT samt profesjonen som sådan. NFR har avslått søknad om nasjonal forskerskole for farmasi. NFR la vekt på at det skulle være realistisk prosjekt, med budsjett og CV til alle vitenskapelig ansatte samt at man må oppnevne en leder for Forskerskolen. Det er uvisst om NFR kommer til å bevilge penger for etablering av nye forskerskole, men hvis det skjer må vi jobbe med en ny søknad som er mer detaljert på de punktene som NFR påpeker. Profesjonsrådet oppfordrer de ansvarlige for de foreslåtte nasjonale forskerkursene å jobbe videre med dem for å bruke dem uavhengig av opprettelsen av en nasjonal forskerskole Sak 08/05 Orientering fra UHR Guri Bakken orienterte om aktuelle saker fra Universitets og høgskolerådet (UHR) Styreleder UHR Jarle Aarbakke er gjenvalgt som rektor ved UiTø og gjenvalgt som styreleder i UHR Studiekompetanse Utvalget som har levert utredningen Fagopplæring for framtida (Karlsenutvalget) foreslår at alle studieprogram, også de yrkesfaglige, skal gjøre elevene generelt studieforberedte. Kravet om generell studiekompetanse faller dermed bort. Dette betyr at alle som har en eller annen form for videregående utdanning blir kvalifisert for høyere utdanning. UHR er uenige i dette og viser til tidligere uttalelser om at UHR er kritiske til at regjeringen skal gå inn for å redusere opptakskravene til høyere utdanning generelt. Man frykter at dette kan svekke kvalitetsnivået i høyere utdanning. Statsbudsjettet for 2009 for UH sektoren UHR er bekymret for det foreslåtte Statsbudsjettet for 2009 for UH sektoren. Det ser ut som at hvileskjæret som sektoren har opplevd har blitt kompensert. Budsjettet har god profil og går i riktig retning, men der er to alvorlige forhold som vil påføre sektoren en realnedgang i budsjettet. Det ene er den varslede økningen i premiesatsen på pensjonsinnbetalinger da denne vil øke med ca 2 % fra det som satsen har ligget på de siste tre årene. Det andre er at den reelle lønnsvekst ligger på ca 6, November 2008 Side 4

5 % men det sektoren har fått kompensert for i budsjettet for 2008 var på 4,4 %, noe som også her gir en kostnadsøkning på ca 2 %. Utregninger viser at disse to faktorene vil utgjøre et beløp på ca 600 mill kr, noe som er vesentlig større enn tilbakeføringen av basiskuttet. Studenter som deltar i legemiddelassistert rehabilitering Helsetilsynet har bedt Kunnskapsdepartementet og Helse og omsorgsdepartementet å utrede hvordan man skal håndtere studenter som deltar i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). UHR har bedt om å få delta i utredningsarbeidet. Helsetilsynet hevder at UH sektoren har plikt til å informere praksissted og SAFH dersom studenter som skal bli helsepersonell deltar i LAR. Problemet i dag er at utdanningsinstitusjonene ikke får beskjed om at studenter er tilknyttet LAR. Hvis Helsetilsynets standpunkt skal råde innebærer det et totalt yrkesforbud for alle som deltar i LAR og dette medfører at man må gi tydelig informasjon i forbindelse med søknad om opptak til helsefagutdanninger. Yrkesveiledernes veiledning Helse og sosialfagutdanningene erfarer at NAVs yrkesveiledere i en rekke tilfeller anbefaler individer med betydelig grad av psykiske problemer, også kombinert med rusmiddelproblematikk, å ta helseog sosialfaglig utdanning. Erfaringer med denne studentgruppen er blandet. Etter et møte med NAV i 2007 ble man enige om å utarbeide et dokument som redegjør for bl.a. juridiske, etiske og faglige krav som stilles både til student og til yrkesutøver innen helse og sosialfag. Rådgiversamling med UHR og SAFH 17. april i år arrangerte UHR en samling for ansatte i UH sektoren som bl.a. gir råd til Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell (SAFH) når det gjelder søknader om autorisasjon for utenlandsk utdannet helsepersonell. Temaene som ble tatt opp i dette møtet ble formidlet til SAFH og Helsedirektoratet. SAFH og UHR har sammen planlagt en ny rådgiversamling som finner sted november i år. Sentrale problemstillinger som skal drøftes er bl.a. Det rettslige grunnlaget for autorisasjon Rådgivningsprosessen Rådgiverrollen Undersøkelse om organisering og finansiering av praksis 23 profesjoner innen helse og sosialfag er med i undersøkelsen. Der er 106 utdanningsprogrammer som skal avgi svar og foreløpig har de fått inn svar fra ca 95 programmer. Ut fra de svarende som er kommet inn til nå ser man følgende utfordringer; Spesialisthelsetjenesten o Ikke alle profesjoner er oppført i bestillerdokumentet fra Helse og omsorgsdepartementet til helseforetakene o Variabel kvalitet på veiledning og veiledere o Fortsatt noen doble betalingsordninger Kommunehelsetjenesten o Variabel kvalitet på veiledning og veiledere o Fortsatt noen doble betalingsordninger Privat sektor November 2008 Side 5

6 o Variabel kvalitet på veiledning og veiledere o Ofte svært kostbar praksis truer gjennomføringen for noen studier (bl.a. medisin og odontologi) Fjernpraksis o Mye logistikk o Kostbar både for studenter og for institusjon Sak 08/06 Nominering av tidsskrifter jfr. Sak 07/06 Nominering av tidsskrifter nivå 2. Profesjonsrådet vedtok i møte i november 2007 følgende: Leder av Profesjonsrådet skal sende informasjon til medlemmene av rådet som så sender videre til sine ansatte på institusjonene. Forslag sendes tilbake til leder av Profesjonsrådet som så ber om en uttalelse fra de aktuelle fagmiljøene før vedtak fattes i Profesjonsrådet. Det har i år kommet inn flere forslag fra ulike fagmiljøer om endring av nivå på publikasjonskanalene. Det ble redegjort for ordningen og forslag til endringer ble diskutert. Nasjonalt profesjonsråd for farmasiutdanning beslutter å foreslå at nivå på publiseringskanaler i gruppen Farmakologi og toksikologi endres som angitt i tabell B i notat av , med unntak av at Therapeutic drug monitoring forblir på nivå 2. Profesjonsrådet ber videre om at navnet på gruppen Farmakologi og toksikologi endres til Farmasi, farmakologi og toksikologi. Profesjonsrådet gir lederne for utdanningene ved UiT, UiB og UiO fullmakt til å nedsette et publiseringsutvalg med representanter for de ulike farmasøytiske fagområdene og med én representant for fagområdet toksikologi som oppnevnes av Norsk selskap for farmakologi og toksikologi Fredag 7. november Sak 08/07 Samordning av bachelor og masterutdanningene i farmasi Signalene fra forrige møte var tydelig på at tiden er moden for å løfte debatten om utdanningsløp 3+2 igjen. I mellomtiden har man fått Stjernøutvalget som i sin innstilling til departementet har foreslått å legge flere høgskoler under Universitetene Erfaringer fra Finland ved professor Jouni Hirvonen fra Universitetet i Helsinki, Finland Ved Universitetet i Helsingfors har de hatt bachelor og master i farmasi i et års utdanningsløp siden Man kan søke opptak enten til bachelor (3 år) eller master (5 år) fra starten. Alle disipliner i Finland unntatt medisin tilbyr i dag bachelor + master ved Universitetene. Studiets innhold både på bachelor og masternivå bygger på EU direktiv 2005/36/EC. I bachelor har de 10 % valgfrie sp, 18 sp og organisasjon og ledelse på 9 sp. Apotekpraksis delt opp November 2008 Side 6

7 på 3+3 mnd på bachelor delen av studiet Studentene på bachelordelen av studiet skriver en bacheloroppgave to og to på 6 sp 20 sider Masteroppgave er en forskningsoppgave på 70 sp der de deltar i en forskningsgruppe Mange som tar en bachelor i farmasi ønsker å kvalifisere seg til å ta en master men det er få plasser og stor konkurranse om plassene. Studieplanen for bachelor og master er tilnærmet lik over hele landet og dette betyr at studentene kan bytte studiested uten problemer. I Finland har de lite frafall på studiet over 90 % av de som starter studiet fullfører en grad. Der kan studentene ta eksamen 3 ganger i løpet av ett år og neste år har de 3 nye sjanser osv. Det betyr at de kan forsøke på eksamen uendelig mange ganger. Man må bestå første studieår før de begynner på andre, og bestå andre studieår før de starter på tredje osv. Studentene må ta kvalifiseringseksamen før de får opptak på studiet enten på finsk eller svensk. På bachelortesten er pensum en bok i fysiologi og noen artikler. På master er det tester i kjemi og biologi. Undervisningsspråk på bachelorstudiet er finsk eller svensk og på masternivå er undervisningen finsk, men hvis en student ønsker det så kan det tilbys på engelsk. I Finland og Sverige får ikke apotekteknikere levere ut legemidler på resept i apotek kun farmasøyter. I England er farmasistudiet 4 år + 6 mnd i apotekpraksis Erfaringer med alternativ studieplan for bachelor i farmasi/reseptarer ved masterstudier i Norge Ved Senter for farmasi, Universitetet i Bergen studerer kandidater med en bachelorbakgrunn i farmasi i 3 år ved universitetet for å bli master i farmasi. Alle timeplanene er koordinert slik at alle denne studentgruppen kan følge all undervisning enten de følger ordinær studieplan eller alternativ studieplan for reseptarer. Mange fag har en større fordypning, men i en del av emnene er det mye overlapp med emnene de har avlagt eksamen i på bachelorstudiet. Det er foreløpig 3 studenter med bachelor i farmasi fra høgskolen som har fullført master i farmasi ved UiB. Ved Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø har man en kvote for reseptarer på 5 studieplasser hvert år. Der er opptakskravet for reseptarene at de må ha 2 års yrkeserfaring som reseptarfarmasøyt før opptak i denne kvoten. I studieplanen starter reseptarene på 2 studieår og studerer videre i 3 ½ år. Det er 14 reseptarer som har fullført til cand.pharm./master i farmasi siden de startet studiet i Kandidater med reseptarbakgrunn kan også søke om opptak i ordinær kvote og tas da opp uten praksis. Ved farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo må bachelorene i farmasi studere i 3 1/4 år før de blir master i farmasi. I studieplanen har man noen emner der reseptarene tar deler av emnene, mens andre emner må de ta fullt ut. UiO har pr i dag to kull med bachelor i farmasi som studerer videre til master i farmasi. I forslag til vedtak foreslår man å nedsette et utvalg som utreder denne saken videre. Profesjonsrådet mener at utvalget må ha medlemmer fra helsedirektoratet, Kunnskapsdepartementet, arbeidsgivere både apotek og industri i tillegg til utdanningsinstitusjonene. I tillegg bør Norges Farmaceutiske Forening være representert i tillegg til én reseptar som har fullført begge utdanningsløpene November 2008 Side 7

8 Arbeidsutvalget vil vurdere om vi trenger et vårmøte i profesjonsrådet om denne saken i løpet av våren 09. Profesjonsrådet nedsetter et utvalg som utreder denne saken videre og arbeidsutvalget lager et mandat for utvalget som godkjennes av Profesjonsrådet på sirkulasjon. Profesjonsrådets medlemmer oppfordres til å komme med forslag til kandidater som kan sitte i utvalget. Sak 08/08 Videreutdanning av apotekteknikere til bachelor i farmasi Apotekkjedene Apotek 1 og Vitus tilbyr fjernundervisningskurs og samlinger for å videreutdanne apotekteknikere til bachelor i farmasi i samarbeide med Bachelorutdanningen i farmasi ved Høgskolen i Nord Trøndelag og Universitetet i Umeå i Sverige. Apotek 1 ved HR sjef Birgitte Lilletvedt. Apotek 1 har kartlagt kompetansen til alle sine medarbeidere. Denne viste at mange apotekteknikere ønsket en videreutdanning til bachelor i farmasi, men fant det vanskelig på grunn av familie og bosetting i distriktene. Dette var bakgrunnen til at man startet med arbeidet med å finne en løsning på dette ønsket. Hensikt: Gi dyktige medarbeidere i Apotek 1 omfattende faglig kompetaseheving og personlig utvikling Skaffe stabil farmasøytisk arbeidskraft, med høy grad av lojalitet Mål: Videreutdanne 30 apotekteknikere til reseptarfarmasøyt Studiet startet i januar 08 og er et deltidsstudie over 4 år. Teknikerne jobber % i apotek ved siden av. Metode: Klasseromsundervisning på samlinger i Bergen, Stavanger eller Namsos Hver samling er på 5 dager i snitt Lab.arbeid ved HiNT, Namsos Nettbasert opplæring Classfronter Studentene skal etter hvert gjennomføre en praksisperiode fortrinnsvis på andre Apotek1. Hver student har i tillegg en veileder på sitt lokale apotek Det var 93 søkere der 72 søkere var kvalifiserte til 35 studieplasser. Utvelgelseskriterier var følgende; Formell kompetanse tilfredsstille HiNT sine krav Real kompetanse tilfredsstille HiNT sine krav Geografisk tilhørighet kritisk bemanningssituasjon og cluster Personlig egnethet og motivasjon Referanse fra apoteker og regionleder Vurdering av kommisjon bestående av personalavdelingen, hovedtillitsvalgt og avdeling apotekdrift November 2008 Side 8

9 I dag har man 32 aktive studenter som tar denne videreutdanningen. Alle kandidatene har fått stipend fra kjeden for å fullføre studiet. De formelle opptakskrav er det som er for vanlige studenter hos HiNT. Der er ytterligere 26 apotekteknikere som fikk tilbud om stipend til å studere som vanlige bachelorstudenter ved HiO og HiNT som har søkt seg inn via Samordna Opptak. Elisabeth Moen Rørvik fortalte om HiNTs erfaringer med opplegget. Det faglig innhold står HiNT for og der har Apotek 1 ikke noen påvirkning. Innhold og mål er identisk med heltidsstudiet Man har gjort endringer med tanke på plassering (eks: emnet cellebiologi og fysiologi (6 sp i heltidsstudiet) er delt opp. Cellebiologi plassert sammen med mikrobiologi, mens fysiologidelen tas sammen med farmakologien) Antall forelesningstimer i deltidsstudiet tilsvarer mellom % av antall forelesningstimer på heltidsstudiet (varierer mellom emnene noen emner mer egnet for nettbasert undervisning) Lab i legemiddelkjemi erstattet med oppgaveseminar øvrige labfag med samme omfang lab som heltid Man gjennomfører totalt 19 samlinger i løpet av studiet. Mellom samlinger foregår nettbasert undervisning m/leksjoner, oppgaver/arbeidskrav, innleveringer, tilbakemeldinger og selvtester Når det gjelder de ansatte ved Bachelorutdanningen i farmasi, så er ansvarlige for undervisningen en blanding av faste ansatte og midlertidig ansatte knyttet til deltidsstudiet. Prosjektleder er tidligere studieleder ved Bachelorutdanningen i farmasi. Til en hver tid ca 2 ekstra stillinger fordelt på mindre stillingsandeler knyttet til denne videreutdanningen. Vitusapotek ved Ingrid Solli. Bakgrunnen for at Vitusapotek begynte å jobbe med dette er den farmasøytmangelen som er i bransjen. I 2007 inngikk NMD et samarbeid med Umeå Universitet i Sverige om en nettbasert reseptarstudie for apotekteknikere i kjeden. Det nettbaserte reseptarprogrammet ved Umeå Universitetet startet i 2003 med 100 studenter fra Sverige etter ønske fra Apoteket AB. Høsten 2007 startet 26 norske studenter ved Universitetet der 24 studenter har fullført første studieår. De norske studentene som studerer der er ikke bare for apotekteknikere fra Vitusapotek, men også studenter fra Sverige og apotekteknikere fra Allianceapotek. Selve utdanningen er et nettbasert studie som er et fulltidsstudium. De har noen samlinger der all obligatorisk laboratorieundervisning foregår, men ellers har de forelesninger på video. Alle emner er på nett med video eller animasjoner. De bruker ikke Fronter men en læringsplattform som heter Pingpong der disse forelesningsvideoene blir lagt ut. Studentene har veiledning på Pingpong hver uke med ulike veileder der 8 10 studenter deltar med en veileder. Når det gjelder opptak til reseptarstudiet så søker apotekteknikerne direkte til Universitetet i Umeå og Vitusapotek har ikke noe med utvelgelsen av opptaket av nye studenter. Opptakskrav matematikk, kjemi og biologi. Fra 2010 vil også fysikk kreves. Flere apotekteknikere kom inn på realkompetanse. Apotekteknikere fra Vitusapotek og Allianceapotek får økonomisk støtte så lenge de består eksamen. Studentene har da 3 forsøk på eksamen. Alle eksamensoppgaver er på svensk, men de får ta med seg November 2008 Side 9

10 svensk/norsk ordbok på eksamen. Når det gjelder det å arrangere eksamen så må studentene ordne dette selv både med hensyn til lokalet og eksamensvakter Sak 08/09 Evaluering av Bachelorutdanningen i farmasi ved HiNT Ane Gedde Dahl redegjorde for evalueringen av Bachelorutdanningen i farmasi ved Høgskolen i Nord Trøndelag (HiNT). Dette er en intern evaluering initiert av HiNT som skal foregå hvert fjerde år. Evalueringen skal ledes av et eksternt medlem, i år er det Ane Gedde Dahl ved Bachelorutdanningen i farmasi ved Høgskolen i Oslo (HiO). Selve rapporten er ennå ikke ferdig, så det ble en foreløpig evaluering vi fikk presentert. Det man ser generelt er at trenden er at man går mot integrering av fag slik som man har gjort ved Bachelorutdanningen i farmasi på HiO. Ved HiNT er ikke studiet bygd opp integrert, men fagene undervises parallelt. Ved Bachelorutdanningen ønsker man flere lærere med 1. kompetanse. I dag dekker kravet om 20 %, men ikke mer. Selve studieplanen har definerte mål, men emnene bør ha mer definerte læringsmål. Studentene er stort sett fornøyd med studiet. Studiet gir et godt grunnlag, men de ønsker seg mer praktisk undervisning. Det er i liten grad gjennomført evaluering av faget Farmasøytisk praksis. Sak 08/10 NOKUT hva er status? Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø I fjor høst ble ikke masterstudiet eller phd utdanningen reakkreditert. Institutt for farmasi har klaget på vedtaket, men vedtaket ble opprettholdt fra NOKUTs side. For å imøtekomme innspillene fra NOKUT har Institutt for farmasi ved UiT foretatt følgende nytilsettinger: En førsteamanuensis i klinisk farmasi (farmakologi), en førsteamanuensis i mikrobiologi, en førsteamanuensis i legemiddelkjemi, en førsteamanuensis i statistikk, en førsteamanuensis i samfunnsfarmasi og en professor i legemiddelteknologi og biofarmasi (galenisk). Man har videre gjort en reorganisering av forskningen i samfunnsfarmasi der man har etablert en tverrfaglig forskningsgruppe under tittelen Multidisiplinære og epidemiologiske tilnærminger til antibiotikabruk og resistensutvikling.. Etter NOKUTs fase 1 har instituttet har tatt opp 9 nye stipendiater og 7 har disputert. Tilsammmen har IFA i Tromsø nå 21 stipendiater. Instituttet har levert en ny selvevaluering til NOKUT for en uke siden. Svaret på denne vil foreligge i april Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo Både master og phd utdanningen ble reakkredditert selv om NOKUT hadde noen innspill på utdanningene. Et av punktene var kvalitetssikring av praksisveiledere. For å følge dette opp har Instituttet tatt temaet opp med Apotekforeningen og praksispoolen, se egen sak 08/02. Når det gjelder nybygg så er farmasøytisk institutt med i planene til Universitetet i Oslo om nybygg for kjemi, farmasi og molekylærbiologi i Gaustadbekkdalen. Sak 08/11 Nytt fra lærestedene November 2008 Side 10

11 Bachelorutdanningen i farmasi, Høgskolen i Nord Trøndelag Bachelorstudiet i farmasi vil få nye opptakskrav fra høsten 2009 der det vil stilles krav om Matematikk R1 eller Matematikk (S1 + S2) og Fysikk 1 eller Biologi 1 eller Kjemi 1. Man er usikker på hvilke konsekvenser dette får for søkermassen. Bachelorutdanningen i farmasi, Høgskolen i Oslo HiO har satt i gang et Interkultprosjekt som omhandler utfordringer med mange studenter med flerkulturell bakgrunn. Utdanningen opplever at de mister mange studenter i løpet av første studieår. Utdanningen finner det vanskelig å få kvalifiserte lærere, f.eks. i galenisk farmasi der de nå utlyser en stilling for andre gang. Avdeling for helsefag startet høsten 2007 en master i biomedisin. På det første kullet går det to studenter med bachelor i farmasi. Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø Ved Universitetet i Tromsø har universitetet og Høgskolen i Tromsø slått seg sammen noe som medfører en omorganisering av fakultetene. Institutt for farmasi vil i fremtiden ligge under det fakultetet som sannsynligvis får navnet Det Helsevitenskapelige fakultet. Man diskuterer for tiden organiseringen ved det nye fakultetet fra Under Helsevitenskapelig fakultetet skal alle helsefaglige utdanninger ligge, herunder masterprogram i biologi, medisin, farmasi, odontologi i tillegg til bachelor i fysioterapi, ergoterapi, radiografi, tannpleie, bioingeniør og sykepleie. Hele institutt for psykologi flytter også fra Det samfunnsvitenskapelige til det Helsevitenskapelige fakultet. Senter for farmasi, Universitetet i Bergen Senteret har i vår fått uteksaminert sitt første kull, 23 nye mastere i farmasi ble ferdige i år. Når det gjelder opptak, så er det mange som søker seg til Senter for farmasi. I høst startet 5 studenter med bachelor i farmasi med sin videreutdanning til master i farmasi. Senteret har fått en ny administrativ stilling, slik at man har to studieadministrative ved instituttet. En ny studiekonsulentstilling er utlyst nå. I samfunnsfarmasi er Anne Gerd Granås tilsatt i 50 % stilling. Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo Matnat. fakultetet har iverksatt en prosess som skal gjøre fakultetet i stand til å oppfylle målet om å bli et anerkjent forskningsfakultet på høyt internasjonalt nivå, MN21. Fakultetet legger forskningsressursene til forskningsgrupper som er utvalgt som strategiske satsingsområdet. Flere av disse jobber på tvers av institutt og sentre. Instituttet er ledere for eller deltar for tiden i seks slike forskningsgrupper Instituttet står som vertskap for en europeisk konferanse i juni neste år, European Association of Faculties of Pharmacy Annual Conference. Den arrangeres ved Universitetet i Oslo i perioden juni Profesjonsrådet kan lese mer om konferansen på følgende netteside; Sak 08/12 Valg av leder og nestleder og oppnevning av arbeidsutvalg Det vises til 5 i reglementet. Leder og nestleder skal velges for en periode på to år og det skal November 2008 Side 11

12 oppnevnes et arbeidsutvalg på 3 5 medlemmer Karen Marie Ulshagen velges som leder for et år og Svein Haavik velges som nestleder. Ane Gedde Dahl fortsetter i arbeidsutvalget og Camilla Lavoll velges inn som studentrepresentant. Lisbeth Trelnes fortsetter som sekretær for Profesjonsrådet og for arbeidsutvalget. Alle utdanningssteder bes melde inn Representanter fra neste år Sak 08/13 Eventuelt Undervisning i nasjonal fag for farmasøyter fra tredje land Apokjeden har begynt å lage kurs i nasjonale fag og de har fått beskjed fra Helsedirektoratet at de kan arrangere kurs og holde kursprøve. VETT har brukt mye ressurser på å utvikle et slikt kurs og har arrangert dette til nå. Profesjonsrådet ønsker å påpeke at det er behov for et nøytralt kurs, der det er viktig å sikre kursets uavhengighet. Profesjonsrådet synes det er problematisk at de som skal ansette de som får kurset godkjent også er de som skal teste om kursprøven blir bestått. Profesjonsrådet skriver et brev til Helsedirektoratet med kopi til SAFH og Apotekforeningen der man stiller spørsmål om faglige hensyn blir ivaretatt da Apotek 1 både gjennomfører kurset og tester kursdeltagerne. Dette med bakgrunn i at den samme apotekkjeden er de som skal tilsette de farmasøytene får godkjent kurset og som da får autorisasjon som farmasøyt fra SAFH. Nettverk for studenter ved alle utdaningssteder i forbindelse med Farmasidagene Norsk Farmaceutisk Selskap ønsker å diskutere hvordan bygge nettverk mellom studentene mellom de ulike utdanningsstedene. Kan Farmasidagene være et slikt møtested? Alle sisteårs studenter kommer gratis inn på Farmasidagene hvert år. Burde man ha en egen seksjon for studenter der man tar opp saker de er opptatt av? Når det gjelder deltagelse på Farmasidagene så ser man at studenter fra Institutt for farmasi, UiTø prioriterer dette. Fra Senter for farmasi, UiB deltok bare to studenter i år og fra Bachelorutdanningen i farmasi, HiNT kom ingen studenter i år November 2008 Side 12

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

REFERAT FOR MØTE I NASJONALT RÅD FOR PROFESJONSUTDANNING I FARMASI 8.-9. NOVEMBER 2007. Sted: HiO, Pilestredet 48 (P48-Eva Balkes hus), Rom P464/P369

REFERAT FOR MØTE I NASJONALT RÅD FOR PROFESJONSUTDANNING I FARMASI 8.-9. NOVEMBER 2007. Sted: HiO, Pilestredet 48 (P48-Eva Balkes hus), Rom P464/P369 REFERAT FOR MØTE I NASJONALT RÅD FOR PROFESJONSUTDANNING I FARMASI 8.-9. NOVEMBER 2007 Sted: HiO, Pilestredet 48 (P48-Eva Balkes hus), Rom P464/P369 Deltagere: Representant Institusjon Kommentar Karen

Detaljer

Prioritering i utdanningene - hvordan ruster vi fremtidens farmasøyter?

Prioritering i utdanningene - hvordan ruster vi fremtidens farmasøyter? Prioritering i utdanningene - hvordan ruster vi fremtidens farmasøyter? Farmasidagene okt 2016 Prioritering i Helse-Norge Thrina Loennechen, Institutt for farmasi Det Helsevitenskaplige fakultet UiT-Norges

Detaljer

Referat fra NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR UTDANNING OG FORSKNING INNEN FARMASI

Referat fra NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR UTDANNING OG FORSKNING INNEN FARMASI Referat fra NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR UTDANNING OG FORSKNING INNEN FARMASI Ekstraordinært møte avholdt ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Pilestredet 50, 21.5.2015, kl 10.30-16 Deltagerliste: Representanter

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONAL PROFESJONRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 19.-20. september 2013. UiB, Bergen

REFERAT FRA MØTE I NASJONAL PROFESJONRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 19.-20. september 2013. UiB, Bergen Deltagerliste: REFERAT FRA MØTE I NASJONAL PROFESJONRÅD FOR FARMASIUTDANNING 19.-20. september 2013 UiB, Bergen Representant Institusjon Funksjon i profesjonsrådet Instituttleder Henrik Schultz UiO Representant

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 12. - 13. november 2009 Rom 340, Domus Nova, Universitetet i Oslo Møtedeltagere Delegater Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO

Detaljer

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE Oppdatert per 8. august 2015 Barnevern 24. april 2015 Sak 6/2015. Kort diskusjon om en eller to-tre sosialarbeiderutdanninger. Forslag om uttalelse/notat om rapport fra UHR-prosjektet

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 5. november 2010 HiNT, Namsos, Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Faglig koordinator, leder profesjonsrådet Leif

Detaljer

ANSATTE, UTDANNING 2OG KOMPETANSE

ANSATTE, UTDANNING 2OG KOMPETANSE ANSATTE, UTDANNING 2OG KOMPETANSE 2Ansatte 2.1 i apotek Fagpersonalet i apotek består i all hovedsak av farmasøyter og apotekteknikere. Begge disse gruppene er autorisert helsepersonell. Gjennom helsepersonelloven

Detaljer

Framtidens helsetjeneste en farmasøytisk revolusjon; tar utdanningene utfordringen? Karen Marie Ulshagen, Sverre Arne Sande

Framtidens helsetjeneste en farmasøytisk revolusjon; tar utdanningene utfordringen? Karen Marie Ulshagen, Sverre Arne Sande Framtidens helsetjeneste en farmasøytisk revolusjon; tar utdanningene utfordringen? Karen Marie Ulshagen, Sverre Arne Sande To hovedutfordringer for utdanningene Innhold Hvilke temaer undervises Hvilke

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 6. februar UiO, Oslo

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 6. februar UiO, Oslo REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONRÅD FOR FARMASIUTDANNING 6. februar 2014 UiO, Oslo Deltagerliste: Representant Institusjon Funksjon i profesjonsrådet Instituttleder Henrik Schultz UiO Representant

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap

Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap Dato: 19. november 2009 Møtested: Møterom i ISH, Gydasvei 8, Oslo Tilstede: Nina Vøllestad (UiO) møteleder, Målfrid Råheim (UiB), Ida Torunn Bjørk

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HELSE-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved Helse-fak 2009-2013... 6 Bioingeniør... 8 Biomedisin... 13 Ergoterapi (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Referanse Dato 2011/10969-KARVA 25.01.2012 Utreding av frafall på studieprogrammet bachelor i human ernæring Programutvalg for ernæring fikk 27.09.2011 i oppdrag

Detaljer

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat Forskerlinje i helseog sosialfag En presentasjon av arbeidsgruppens notat Bakgrunn Forskerlinje igangsatt i 2002 ved de 4 medisinske fakultetene for å motvirke sviktende forskerrekruttering Ordningen ble

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

REFERAT NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR UTDANNING OG FORSKNING INNEN FARMASI. Ordinært møte avholdt ved NTNU, Trondheim 29.-30.10.2015

REFERAT NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR UTDANNING OG FORSKNING INNEN FARMASI. Ordinært møte avholdt ved NTNU, Trondheim 29.-30.10.2015 REFERAT NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR UTDANNING OG FORSKNING INNEN FARMASI Ordinært møte avholdt ved NTNU, Trondheim 29.-30.10.2015 Deltagerliste: Representanter Institusjon Funksjon i profesjonsrådet Instituttleder

Detaljer

Organisering av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Organisering av det helse- og sosialfaglige området i UHR Organisering av det helse- og sosialfaglige området i UHR 23. April 2013 NRHS 1 Ny hovedmodell - to arenaer En nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag Formål å styrke samhandling mellom utdanningene

Detaljer

ÅRSPLAN 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT ÅRSPLAN FOR 2013

ÅRSPLAN 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT ÅRSPLAN FOR 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT ÅRSPLAN FOR 2013 Revidert etter styremøte 10.04.2013 1. HOVEDPRIORITERINGER. Farmasøytisk institutts overordnede mål i 2013 er å styrke sin stilling som utdannings- og forskningsinstitutt

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER Godkjent av instituttstyret 05.06.2008 1 Bakgrunn Styret ved Farmasøytisk institutt besluttet i sitt møte 18.10.2007 å oppnevne en komité som fikk

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

Navn studieprogram: Master i biomedisin. Søkertall perioden

Navn studieprogram: Master i biomedisin. Søkertall perioden Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram:

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2011 Erstatter dokument fra januar, 2010 09.12.2010 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2011 Hensikten med dette dokumentet er å kommunisere

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning 28.10.2011 Tilstede: Kristin Ravnanger (leder) Ketil Jarl Halse (nestleder) Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Elise Kleppe

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

REFERAT FRA HØGSKOLESAMARBEIDETS MØTE 5. JUNI 2009.

REFERAT FRA HØGSKOLESAMARBEIDETS MØTE 5. JUNI 2009. Saksbehandler: Sissel Holla, 75 51 29 33 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.6. Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Høgskolesamarbeidets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

Profesjonsrådsmøte. 21. Mars

Profesjonsrådsmøte. 21. Mars Profesjonsrådsmøte 21. Mars 2017 21.03.17 Agenda Saksnr 17/01 Kl.09.00 17/02 Kl. 09.05 17/03 Kl. 0920 17/04 Kl. 09.40 Kl. 10.00 17/05 Kl. 10.15 Sak Godkjenning av innkalling og dagsorden Referat fra profesjonsrådsmøte

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag.

Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Delegering av myndighet innenfor det studieadministrative arbeidsområdet ved fakultet for samfunnsfag. Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus Kapittel 3. Studier generelle og

Detaljer

UHR: innspill til Regjeringens arbeid med ny forskningsmelding

UHR: innspill til Regjeringens arbeid med ny forskningsmelding Kjetil Søren Sundet, Birgitte Bøgh-Olsen, UiB: Jørund Støre Bergrem, Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus, Ove C. Borge, NTNU: Leif Edward Kennair, Lars Kristian Fossum, Odin Hjemdal, Ute Gabriel, UHR: Tor Rynning

Detaljer

Referat fra møte i nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning i farmasi

Referat fra møte i nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning i farmasi Referat fra møte i nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning i farmasi Tromsø, 25.-26.10.2016. Middag kveld 25.10.2016, møte 26.10.2016 kl. 9.00-16. Møteleder: Anne Berit Walter Deltagere Representanter

Detaljer

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Status og planer Fakultetsstyremøte 28. februar 2014 Hilde Grimstad Prodekan utdanning Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje-prosess Årshjul

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001

Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler. Situasjonen i 2001 Undersøkelse av rekrutteringssituasjonen ved landets universiteter og høgskoler Situasjonen i 2001 Mai 2002 REKRUTTERINGSUNDERSØKELSE 2002 Formålet med denne undersøkelsen er å belyse rekrutteringssitasjonen

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

Protokoll Styremøte - Farmasøytisk Institutt

Protokoll Styremøte - Farmasøytisk Institutt Protokoll Styremøte - Farmasøytisk Institutt Styreleder: Styremedlemmer: Referent: Karen Marie Ulshagen Solveig Kristensen Ragnhild Paulsen (vikar for Leon Reubsaet) Tove Larsen (1. vara for Per Helge

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 9. april 2015 kl i p32, N

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 9. april 2015 kl i p32, N Dato: 17.04.2015 Vår ref.: 15/00620 Saksbehandler: Mona Kolstø Otnæss Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag (HF) Torsdag 9. april 2015 kl. 12-16 i p32, N100.037 Til

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Møtedato: 28.08.2014 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou, Marta Ranestad, Ellen Helstad & Jone Trovåg

Møtedato: 28.08.2014 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou, Marta Ranestad, Ellen Helstad & Jone Trovåg Møtedato:.0.01 Saksbehandler: Knut Nicholas Figenschou, Marta Ranestad, Ellen Helstad & Jone Trovåg STi-sak /1 Opptak til NTNU Vedlegg NIFU rapport /00 UHR rapport «Internasjonale søkere til masterutdanninger

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Samarbeid innen helse: Hva trenger/ønsker kommunene fra UiT (og vice versa)? Konferanse om digitalisering og Velferdsteknologi, 20.

Samarbeid innen helse: Hva trenger/ønsker kommunene fra UiT (og vice versa)? Konferanse om digitalisering og Velferdsteknologi, 20. Samarbeid innen helse: Hva trenger/ønsker kommunene fra UiT (og vice versa)? Konferanse om digitalisering og Velferdsteknologi, 20.april 2017 Inger Njølstad Professor ved Institutt for samfunnsmedisin

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 22/14 Møtedato: 13.10.14 Notatdato: 29.09.14 Saksbehandler: A. L. S. Hansen

Detaljer

Protokoll, Programutvalg for farmasi møte II 2016, 4. mai.

Protokoll, Programutvalg for farmasi møte II 2016, 4. mai. UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for farmasi Protokoll, Programutvalg for farmasi møte II 2016, 4. mai. Til stede: Torgils Fossen, Svein Haavik, Reidun Kjome, Lone Holst, Anni Vedeler, Wei Wang, Tonje

Detaljer

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet

Å bygge bro. Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Å bygge bro Satsningen på kombinerte stillinger mellom UNN HF og UiT, Det helsevitenskapelige fakultet Konferansen Kvalitet i praksisstudiene kvalitet i profesjonsutdanningene Onsdag 20. april, Radisson

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Arbeidsplan for 2008 2009 I henhold til reglementet for de nasjonale rådene som ble vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober 2005 (sist justert i styremøte 05.04.06) skal de nasjonale

Detaljer

Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Adressater i henhold til vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 13/3931 23.08.13 Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak

Detaljer

Søkertall perioden Ingen spesielle kommentarer. Tallene er trolig korrekte.

Søkertall perioden Ingen spesielle kommentarer. Tallene er trolig korrekte. Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Bioingeniører i forskning karriereveier og muligheter

Bioingeniører i forskning karriereveier og muligheter Bioingeniører i forskning karriereveier og muligheter Trine B. Haugen 16.9.2015 Kompetanse for framtiden - hvorfor skal profesjonene forske og på hva? 1 Bekymringer Konkurranse om ressurser Fragmentering

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg

Vindu mot vest eller mot øst. Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Vindu mot vest eller mot øst Russisk-norsk samarbeid gjennom Det norske universitetssenteret i St. Petersburg Det norske universitetssenter i St. Petersburg - Grunnlagt i 1998 - Et tverrfaglig forsknings-

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd.

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd. Fagstrategiske enheter: Nasjonale fakultetsmøter Nasjonale råd Nasjonale profesjonsråd Historisk filosofisk Realfag Samfunnsvitenskapelig Jus Odontologi Dekanmøtet i medisin Helse- og sosialfagutdanning

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 18. november 2015 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus *****************************************************************************

Detaljer

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Presentasjon for NGS-møte 8. mai 2014 Arnfinn Sundsfjord Helsefak, Universitetet i Tromsø (C: Ola Stave, Generalsekretær, UHR) Dagens organisering;

Detaljer

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til undervisning utenfor lærestedene

Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til undervisning utenfor lærestedene Organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til undervisning utenfor lærestedene 27.05.09 Lena Engfeldt, seniorrådgiver, KD Tor Rynning Torp, seniorrådgiver, UHR UHRs prosjekt vedr. organisering

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge

Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Perspektiver for ph.d.-utdanningen i Norge Direktør Terje Mørland, NOKUT Innlegg på nasjonalt seminar om administrasjon av forskerutdanning Oslo 12. mai 2009 Innhold 1. Doktorgradsstatistikk 2. Kvalitet

Detaljer

ÅRSPLAN 2011 FARMASØYTISK INSTITUTT ÅRSPLAN FOR

ÅRSPLAN 2011 FARMASØYTISK INSTITUTT ÅRSPLAN FOR ÅRSPLAN 2011 FARMASØYTISK INSTITUTT ÅRSPLAN FOR 2011 09.12.2010 1 ÅRSPLAN 2011 ÅRSPLAN FOR 2011 1. HOVEDPRIORITERINGER. Overordnet mål Farmasøytisk institutts overordnede mål i 2011 er å styrke sin stilling

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

KOMMUNENES STRATEGISKE FORSKNINGSORGAN er i oppstart! Status til HO21-rådet Nina Mevold - leder av KSF

KOMMUNENES STRATEGISKE FORSKNINGSORGAN er i oppstart! Status til HO21-rådet Nina Mevold - leder av KSF KOMMUNENES STRATEGISKE FORSKNINGSORGAN er i oppstart! Status til HO21-rådet 14.09.17 Nina Mevold - leder av KSF Hvorfor mer forskning på kommunehelse- Fremtiden og omsorg? Økende behov for helsetjenester,

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

Toårig masterstudium i fysikk

Toårig masterstudium i fysikk Toårig masterstudium i fysikk Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

Høringsuttalelse forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 200604428 Vår ref.: 06/3500.2/KRH.heb Stavanger, 13.des 2006 Høringsuttalelse forslag til ny felles forskrift om opptak til høyere utdanning

Detaljer

Seniorstudent i Trondheim?

Seniorstudent i Trondheim? Seniorstudent i Trondheim? Foredrag og praktisk orientering om tilbud og muligheter, spesielt på NTNU Senioruniversitetet Rådhussalen 21. mai 2013 seniorrådgiver emeritus Studieavdelingen NTNU Eirik Lien

Detaljer

Det historisk-filosofiske fakultet

Det historisk-filosofiske fakultet NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det historisk-filosofiske fakultet Møtereferat Til stede:. Kathrine Skretting, Annlaug Bjørsnøs, Kari Melby, Margrethe Aune, Magnar Breivik, Lars Sigfred

Detaljer

Referat fra møtet i Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 04.-05. oktober 2012

Referat fra møtet i Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 04.-05. oktober 2012 Kjetil Sundet, Birgitte Bøgh-Olsen, Anne Inger Helmen Borge, Jarle Eid, Ragna Valen, Inger Hilde Nordhus, Odin Hjemdal, Lars Kristian Fossum, Jørgen Edvin Westgren, Maren Falch Skaret, Catharina Wang,

Detaljer

Høstseminar, Terminus Hvem er studentene våre? Hvodan finner vi dem, og hvordan beholder vi dem?

Høstseminar, Terminus Hvem er studentene våre? Hvodan finner vi dem, og hvordan beholder vi dem? Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Høstseminar, Terminus 2014 Hvem er studentene våre? Hvodan finner vi dem, og hvordan beholder vi dem? Prodekan Harald Walderhaug Studiesjef Eli Høye Grunnlagsmateriale:

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD Studiestyresak: 14/11 Saksnr.: 2011/9589 Møte: 14. september 2011 RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD I februar i år ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30

Navn studieprogram/retning: Mastergradsprogram i sykepleie. Søkertall perioden : : : ikke opptak 2016: 30 Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Internasjonaliseringsprisen lyses ut og frist for nominasjoner er 1. januar 2013.

Internasjonaliseringsprisen lyses ut og frist for nominasjoner er 1. januar 2013. Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Fredag 12. oktober kl 10-12 Sted: Rom 314 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON

FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE INNEN FAGOMRÅDET ODONTOLOGI (SPESIALOMRÅDER), OG UTFORMING AV SØKNAD OG DOKUMENTASJON Vedtatt av Nasjonalt fakultetsmøte for odontologiske fag 19.11.10, og endret 23.11.11. Godkjent av dekan i mai 2012 Ref e-phorte 10/3108 Dato: 10.04.12 FELLES NASJONALE KRITERIER VED VURDERING AV PROFESSORKOMPETANSE

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN NT-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Frafall bachelorprogram ved NT-fak 29-213... 6 Frafall 5-årige masterprogram ved NT-fak 29-213... 7 Masterprogrammet i energi,

Detaljer

Referat felles møte for profesjonsrådene innen fysioterapi, ergoterapi- og ortopediingeniørfag oktober 2014

Referat felles møte for profesjonsrådene innen fysioterapi, ergoterapi- og ortopediingeniørfag oktober 2014 Referat felles møte for profesjonsrådene innen fysioterapi, ergoterapi- og ortopediingeniørfag 30-31 oktober 2014 Tilstede: 30.10.2014 Tilstede: 31.10.2014 Referent Mona Dahl (HioA), Unni Vågstøl (HiB),

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Bachelor i idrett 2017-2020 180 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Studiets navn er Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges

Detaljer

Sentre for fremragende utdanning

Sentre for fremragende utdanning UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Arkivnr. 11/2402 Sak 13/11 Sentre for fremragende utdanning Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling Drøftingssak Notat Til: Universitetets utdanningsutvalg

Detaljer

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010

Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Fak.sak: 26/2010 Sak nr.: 2010/7830 Møte: 14.09.10 Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet høsten 2010 Denne

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål 1 av 5 Studieavdelingen Deres dato Deres referanse Fakultetene Studenttinget Høring forslag om endringer i NTNUs studieforskrift Vi sender på høring to saker angående endringer i NTNUs studieforskrift.

Detaljer

Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi, biologi, samfunnsfag og helsefag der pasienten er i sentrum.

Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi, biologi, samfunnsfag og helsefag der pasienten er i sentrum. FARMASI LÆREN OM LEGEMIDLER Farmasi er læren om legemidler og hvordan de forebygger, påviser, helbreder eller lindrer plager og sykdommer hos mennesker og dyr. Farmasistudiene er en kombinasjon av kjemi,

Detaljer

Planer for karakterundersøkelser i de helse- og sosialfaglige utdanningene i 2013

Planer for karakterundersøkelser i de helse- og sosialfaglige utdanningene i 2013 Planer for karakterundersøkelser i de helse- og sosialfaglige utdanningene i 2013 og noen refleksjoner over sammenhengen mellom karaktersetting og skikkethetsvurdering ved Trine Grønn seniorrådgiver, UHR

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn,

Forfall: prodekan AI Ove Jan Kvammen, høgskolelektor Olbjørg Skutle, hovedbibliotekar Turid Bogetvedt Hitland, utdanningsdirektør Sonja Dyrkorn, REFERAT FRA MØTE I UTDANNINGSUTVALGET Møtedag/-dato: mandag 23. februar 2015 Møtetidspunkt: fra kl 13.30 til 15.30 Møtested/ -rom: Høgskolen i Bergen, Kronstad, møterom A 720 Til stede: prorektor Bjørg

Detaljer

Utkast til referat fra møte i NFE-HS-AU

Utkast til referat fra møte i NFE-HS-AU Medlemmer Leder Marit Kirkevold (leder) NPR sykepleie Nestleder Jarle Eid (nestleder) Universitetet i Bergen Leder Anne Berit Walter NPR farmasi Dekan Sameline Grimsgaard UiT Norges arktiske universitet

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Først en gladnyhet. Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og phdnivå, bl.a innen profesjonsfag 1 200

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 51/16 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato:25. november 2016 Saksbehandler:Jarle

Detaljer

Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt

Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt Referat møte i Nasjonalt fagråd i sosialantropologi Til: medlemmer av Nasjonalt fagråd i sosialantropologi Tid: mandag 17. september 2012 kl 11.00-15.00

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer