REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010"

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 5. november 2010 HiNT, Namsos, Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Faglig koordinator, leder profesjonsrådet Leif Sæthre UiB Professor, programstyreleder Anne Berit Apold UiB Studiekonsulent, Sekretær Janne Erikke Mjelle UiT Programkoordinator, møtte for Thrina Loennechen Jon Vaabenø UiT Førsteamanuensis Karen Marie Ulshagen UiO Instituttdirektør Sverre Arne Sande UiO Professor Hans Christian Åsheim HiO Studieleder Ane Gedde Dahl HiO Førsteamanuensis, medlem AU Wenche Wannebo HiNT Studieleder Elisabeth Moen Rørvik HiNT Høgskolelektor Netta Marie S. Håkonsem NSO Student UiO, vararepresentant NSO Faste observatører Martin Bjerke Legemiddelverket Seksjonssjef Ellen Finstad Apotekforeningen HR direktør Eckart Holtz LMI Seniorrådgiver Tove Ytterbø NFF Leder NFF Rønnaug Larsen NFS Daglig leder NFS Observatører Kristin Lagesen UiT Kontorsjef Andreas Robertsen UiT Studiekonsulent Tom A. Caspersen UiO Studiekonsulent Marianne Nilsen HiNT Høgskolelektor Terese Marcussen HiNT Student HiNT, bare sak 10/06 Invitert Anne Brit Kolstø UiO Professor, Leder i forskningsutvalget, tom sak 10/08 UHR sekretariat Tor Rynning Torp UHR Seniorrådgiver, sekretær NRHS Sak 10/01 Godkjenning av innkalling og dagsorden Det var ingen kommentarer til innkalling. En sak ble meldt til eventuelt: Nasjonalt samarbeid om komiteer vedr søknader om professoropprykk. Side 1

2 Sak 10/02 Referat fra møtet i Nasjonalt profesjonsråd for farmasiutdanning 12. og 13. november 2009 Status i Sak 09/08 Karakterpaneler På møtet i 2009 ble det bestem å opprette karakterpanel og utdanningsinstitusjonene har utpekt følgende personer til karakterpanelet: Rigmor Solberg (UiO), Torgils Fossen (UiB), Jon Våbenø (UiT), Wenche Wannebo (HiNT) og Anne Aasness Marthinsen (HiO). Karakterpanelet har ikke vært virksomt i Wenche Wannebo tar ansvar for å kalle inn til første møte i karakterpanelet. Gruppen kontakter UHR for å få innspill til aktuelle arbeidsområder. Torp (UHR) informerte om at UHR ønsker tilbakemelding dersom karakterpanelene har kommentarer til UHR s opplegg for undersøkelse av karakterbruk. Karaktersamlingen 28. oktober 2010 i regi av UHR Janne Erikke Mjelle (UiT) refererte fra karaktersamlingen og trakk m.a. fram presentasjoner av rapportene Karakterbruk i UH sektoren 2009 og Hva er viktige kvaliteter ved god sensur? (NIFU STEP 21/2009). Presentasjoner fra seminaret er tilgjengelig på UHR sin hjemmeside. Informasjon for UHR Arbeidsutvalget videreformidler en betydelig informasjonsmengde fra UHR. Får medlemmene i profesjonsrådet nok informasjon fra UHR eller skal arbeidsutvalget innarbeide andre rutiner vedr videresending av informasjon fra UHR? Status vedr finansiering av praksis Ellen Finstad (Apotekforeningen) etterlyste status vedr finansiering av praksis. Temaet blir tatt opp i arbeidet med ny stortingsmelding. Sak 10/03 Endring av reglement Følgende 5 forslag til endring ble lagt fram på møtet: 1) Det foreslås å endre 3 b, første linje Fra: Norsk Studentunion (NSU) og Studentenes Landsforbund (StL) utpeker til sammen 2 studentrepresentanter fra profesjonsutdanningen Til: Norsk studentorganisasjon (NSO) utpeker to studentrepresentanter, en fra høgskole og en fra universitet. 2) I 9 erstattes NSU og StL med NSO. 3) I 4 fjernes Avdeling for videre og etterutdanning (VETT) fra listen over institusjoner/avdelinger som har 1 fast observatør i rådet. 4) Det foreslår å endre 5, første setning Fra: Profesjonsrådet utpeker leder og nestleder blant de faglige representantene (faglige ledere/dekaner). Til: Profesjonsrådet utpeker leder og nestleder blant sine faste medlemmer. Side 2

3 5) Det foreslås å endre ordlyden i 2b og farmasi og Reseptarutdanningene til farmasiutdanningene. Tor Rynning Torp (UHR) informerte om at det i UHR jobbes med endring av standardreglementet og forholdet mellom utdanningene og de nasjonale fagrådene/profesjonsrådene. Nytt regelverk blir sendt på høring, og man må avvente svar fra UHR vedr regelendringer som vedtas i dette møtet til etter høringsrunden på standardreglementet. Det ble foreslått å ta inn en fast observatør fra NFR og Helsedirektoratet til møtene i profesjonsrådet. Kunnskapsdepartementet kan være aktuell som observatør. Flere aktuelle? Vedtak: Det nasjonale profesjonsråd i farmasi anbefaler at de fem forslagene til vedtektsendringene gjennomføres under forutsetning av at styret i UHR godkjenner disse. Det ble også vedtatt at NFR og Helsedirektoratet inngår på listen over faste observatører i rådet. Sak 10/04 Orientering fra UHR ved Tor Rynning Torp UHRs kommentarer til statsbudsjettet UHR jobber med statsbudsjettet både før og etter at budsjettforslaget er lagt fram. Erfaring tilsier at uttalelse vedr statsbudsjettet må legges fram kort tid etter lansering av budsjettet for at det skal ha effekt. En sentral kommentar til statsbudsjettet for 2011 er at UHR er skuffet over manglende satsing på forskning og mangel på rekrutteringsstillinger. Høringssak om ny kommunal helse og omsorgslov/ Høringssak om nasjonal helseplan Helse og omsorgsdepartementet har lagt ut tre høringssaker i oktober 2010: Nasjonal helseplan Utkast til lov om folkehelsearbeid Utkast til lov om kommunale helse og omsorgstjenester UHR ønsker å avgi en høringsuttalelse i hver av sakene på vegne av organisasjonen. For å utarbeide utkast til høringsuttalelser oppnevnes medlemmer til en gruppe bestående av en representant fra hver av de ulike fakultetsmøtene/profesjonsrådene/fagrådene i innenfor helse og sosialfag. De viktigste perspektivene i en høringsuttalelse fra UHR bør fokusere på temaer som omhandler tilrettelegging for utdanning og forskning. SAFH ny modell for autorisasjon av utenlands utdanning. helsedirektoratet er bedt om å lage ny modell for autorisasjon av personer med utenlandsk utdanning, særlig søkere fra land utenfor EU. Det er foreslått at dagens ordning for 3.landssøkerne hvor jevngodhetsvurdering og kyndighetsvurdering faller bort, og erstattes av en modell med 4 faser. Søkere som er farmasøyter med rett til å praktisere i utlandet vil måtte ta fagtest, norsktest, kurs i nasjonale fag og praksis for å få autorisasjon som farmasøyt i Norge. De som ikke kommer gjennom dette må sluses inn i utdanningssystemet. Modellen blir lagt fram for drøfting, og skal godkjennes av Helse og omsorgsdepartementet. Gammel ordning fortsetter i 2011, men den nye modellen vil bli prøvd ut på testpiloter i Side 3

4 Stortingsmelding om velferdsutdanningene Høsten 2010 startet arbeidet med en ny stortingsmelding om helse og velferdsutdanningene. De mange reformene i helsesektoren danner et bakteppe for ønsket om en gjennomgang av helse og velferdsutdanningene. Kunnskapsdepartementet, Helse og omsorgsdepartementet, Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet og Arbeidsdepartementet samarbeider om stortingsmeldingen som etter planen legges fram høsten Det er et mål å gå gjennom innhold og utforming på alle helse og velferdsutdanningene (29 utdanninger er underlagt autorisasjon). De lange profesjonsutdanningene skal også omfattes av denne stortingsmeldinga. Kunnskapsdepartementet inviterer til konferanse i Oslo om kompetansebehovene i velferdssektorene og hvordan disse behovene kan møtes gjennom helse og sosialfaglig utdanning og forskning. UHR strategiplan UHR arbeider for tiden med ny strategiplan. I den forbindelsen blir det også viktig å se nærmere på organisasjonen for å bedre samordningen mellom de ulike organene. Sak 10/05 Nominering av tidsskrifter v/ Arne Sande (medlem i publiseringsutvalget) Sande (UiO) refererte fra møte i publiseringsutvalget 13. oktober Gruppa sine forslag til endringer finnes i referat fra dette møtet. Torp (UHR) informerte om at det pågår rydding i lister over publiseringskanaler innenfor helse/medisin. Vedtak: Det nasjonale profesjonsråd for farmasiutdanning følger innstillingen fra publiseringsutvalget. Frist for innmelding til UHR var Informasjon blir formidlet UHR. Sak 10/06 Samordning av bachelor og masterutdanningene i farmasi Oppfølging av sak 09/09. På profesjonsrådsmøtet i 2009 ble det foreslått at profesjonsrådet skulle arrangere et nytt møte i mars der representanter fra Helsedirektoratet og Helse og omsorgsdepartementet samt Kunnskapsdepartementet ble invitert. Arbeidsutvalget besluttet å utsette dette møtet inntil videre. Karen Ulshagen var i kontakt med Helse og omsorgsdepartementet (HOD) for å høre hvordan departementet ville forholde seg til en prosess vedr samordning av bachelor og master i farmasi. HOD ønsker å bidra i prosessen og Ulshagen sendte Sande rapporten til departementet som skulle se på rapporten sommeren Etter sommeren tok Ulshagen på nytt kontakt med departementet, og fikk da melding om at HOD ønsker å utsette et møte om samordning av bachelor og master i farmasi til etter stortingsmelding vedr. utdanninger som kvalifiserer til arbeid innen helse og sosialfaglige områder. Den aktuelle meldingen skal omfatte videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning og forskning. Meldingen skal legges fram høsten 2011 og er et samarbeid mellom Side 4

5 Kunnskapsdep., Helse og omsorgsdep., Barne, likestillings og inkluderingsdep. og Arbeidsdep. KD vil vurdere farmasiutdanningene som en del av dette meldingsarbeidet. Hva har institusjonene gjort siden siste møte i profesjonsrådet? UiT UiT har nedsatt en arbeidsgruppe som ser på muligheten for innføring av 3+2. Målet er å innføre 3+2 til studiestart høsten Det planlegges et system der studentene kan søke om opptak til et 3 årig eller et 5 årig studieløp. Det er ønskelig å legge opp til at kandidater med bachelor i farmasi fra høgskolene kan søke seg inn på 2 årig master. Forslag til studieplan vil bli sendt på høring til aktuelle instanser. UiO Instituttet har hatt en større prosess, og er i gang med å utrede mulighet for fleksibel studieløsning. Med en fleksibel studieløsning ønsker instituttet å legg til rette for at studenter kan få en grad, og dermed arbeidsmuligheter, uten å måtte fullføre hele det 5 årige løpet. Instituttet ønsker å kunne gi graden Bachelor i legemiddelvitenskap. Studenten vil kunne velge å ta praksis i tillegg, og vil da kunne søke SAFH om autorisasjon som reseptarfarmasøyt. Instituttet er i tenkeboksen når det gjelder tilbud om 2 årig master for kandidater med bachelor i farmasi fra høgskolene. Mulighetene for reseptarene pr i dag er suppleringsopptak for reseptarer. UiB UiB har 3 årig videreutdanning for reseptarer. HiNT De fleste studentene ved HiNT ønsker å slutte etter bachelorgraden. HiNT ser det ikke som aktuelt å heve opptakskravene til studiet, da dette vil hindre mange i å kunne søke seg inn på studiet. For studenter som ønsker å gå videre vil det sannsynligvis være aktuelt å ta ekstra kurs for å kvalifisere seg til 2 årig master ved universitetene, men HiNT vil også måtte se på hvordan studiet kan justeres for å imøtekomme universitetene sine krav til opptak på 2 årig master. HiNT ser at arbeidet som pågår vedr 3+2 er interessant for deres studium/studenter og uttrykte ønske om å bidra i planarbeid ved universitetene. HiO Har hatt en diskusjon internt om hvor mye det er aktuelt å endre farmasiutdanningen for å tilpasse seg universitetenes krav om opptak til master. HiO avventer, og ser hvilke beslutninger som blir tatt på universitetene. Tove Ytterbø (NFF) informerte om at NFF ønsker seg sterkt et løp i farmasiutdanningen. Den finske modellen kan være en mulig løsning. Side 5

6 Noen sentrale spørsmål fra påfølgende diskusjon: Vil stortingsmeldingen om helse og velferdsutdanningene behandle temaet 3+2 i farmasiutdanningen, og i så fall hvordan? Skal/kan man være pro aktiv i forhold til stortingsmeldingen, eller vente å se hva som kommer ut av arbeidet? Vedtak: Profesjonsrådet nedsetter et utvalg som følger prosessen rundt ny stortingsmelding om helse og velferdsutdanningene i lys av temaet samordning av bachelor og masterutdanningene i farmasi. Utvalget skal bestå av de faglige lederne ved farmasiutdanningene. Sak 10/07 Farmasøytisk forskningsutvalg v/ Anne Brit Kolstø (leder av forskningsutvalget) Farmasøytisk forskningsutvalg har følgende medlemmer: Anne Brit Kolstø (UiO), Ingunn Tho (UiT), Øyvind Andersen (UiB), Vigdis Aas (HiO), Daniel Zeiss (HiNT), Ole Kristian Hjelstuen (LMI). Utvalget er oppnevnt for 5 årsperioden Forskningsutvalget hadde konstituerende møte 14. september 2010 der de blant annet diskuterte mandatet. Forskningsutvalget vil fokusere på: 1) Nasjonal forskerskole i farmasi er det mulig å få til dette? 2) Stimulere til samarbeid mellom institusjonene. Viktig at samarbeid forankres i institusjonene. Finnes det økonomiske midler til møter, invitasjon av gjester og lignende? 3) Stimulere til at det blir opprettet eget forskningsprogram for farmasøytisk forskning i NFR. Dette arbeidet ønsker gruppa å sette i gang, men det vil ta tid før det kan gis konkret tilbakemelding om temaet. Forskningsutvalget har nytt møte Sak 10/08 Implementering av kvalifikasjonsrammeverket i bachelor og masterutdanningene. Status i farmasiutdanningene så langt. Status for institusjonenes implementering av kvalifikasjonsrammeverket: UiO Prosessen i forhold til kvalifikasjonsrammeverket har vært begrenset på farmasøytisk institutt. Fakultetet har lagt føringer og instituttet har fulgt opp og endra emnebeskrivelsene. Instituttet lagde målbeskrivelse på emnene i den nye studieplanen og tror at dette er godt nok. Avventer eventuelle nye føringer fra fakultetet. UiT Internt mål om å implementere kvalifikasjonsrammeverket i Ved Institutt for farmasi brukes en felles arbeidsgruppe for revisjon av studieprogrammet og implementering av kvalifikasjonsrammeverket. Foreløpig utkast til beskrivelse av studieprogrammet skal være klart i november. Etterhvert skal kvalifikasjonsrammeverket implementeres på emnenivå. Side 6

7 UiB Implementering av kvalifikasjonsrammeverket har på Det medisinsk odontologiske fakultet startet på emnenivå med frist til foreløpig utkast til emnebeskrivelser 1. desember Våren 2011 startes arbeidet med implementering av kvalifikasjonsrammeverket på studieprogramnivå. HiNT Har starta med målformulering på studieprogramnivå, og er i gang med målformuleringer på emnenivå. Faglærere på de ulike fagene har bidratt og det oppleves som en nyttig prosess. Målet er å ha kvalifikasjonsrammeverket implementert til studiestart HiO En arbeidsgruppe har laget to rapporter vedr implementering av kvalifikasjonsrammeverket ved HiO. Her er lenke til HiOs rapporter i forbindelse med kvalifikasjonsrammeverket: Frist for implementering er og det skal gjelde for studiestart Tema fra påfølgende diskusjon: Torp: Et mål for beskrivelse av læringsutbytte er å gjøre kandidaten yrkbar (det er større behov for dette for de mer generelle akademiske utdanningene enn profesjonsutdanningene) Hva er felles for farmasiutdanningene på nasjonalt nivå og hva er forskjellig ved de ulike institusjonene? Nyttig å avklare i forhold til prosessen rundt samordning av bachelor/master. Er det aktuelt å ha en felles kandidatbeskrivelse for bachelor i farmasi og en for integrert master i farmasi? Viktig å se til at sluttmålene ikke blir satt for høyt (sluttmålene skal gjelde for en nyutdannet farmasøyt og ikke beskrive en farmasøyt med lang praksis) Hvordan sikre at bachelor og master beskrives på rett nivå når målbeskrivelsene blir laget av forskjellige institusjoner? Vedtak: Profesjonsrådet ser det som viktig å samarbeide vedr implementering av kvalifikasjonsrammeverket på studieprogramnivå. Profesjonsrådet oppfordrer institusjonene til å dele beskrivelser av studieprogrammene innen farmasi med de andre i profesjonsrådet. Sak 10/09 Godkjenning av utenlandsk utdanning og nasjonale fag Oppfølging av sak 09/17 der det ble vedtatt at profesjonsrådet skulle kontakte Helse og omsorgsdepartementet/statens autorisasjonskontor (SAFH) vedrørende praksis rundt tildeling og oppfølging av farmasøyter med midlertidig lisens. Brev om saken ble sendt Helsedirektoratet i desember I svarbrev fra SAFH beskrives praksis rundt tildeling av midlertidig lisens for farmasøyter utdannet i land utenfor EU. Det blir påekt at SAFH registrerer midlertidig lisens i Helsepersonellregisteret som en lisens med tidsbegrensning og det er arbeidsgivers ansvar å kontrollere at helsepersonell i deres tjeneste har nødvendig autorisasjon eller lisens som er gyldig. Hva skjer i praksis? Hvem har ansvar for å kontrollere at dette følges opp i apotekene? Er det en fare for at det arbeider personer uten gyldig lisens/autorisasjon i norske apotek? Side 7

8 Karen Ulshagen (UiO) informerte om at kurs i Nasjonale fag blir gjennomført ved UiO på oppdrag fra Helsedirektoratet i 2010, og instituttet ønsker å videreføre dette også for Sak 10/10 Etikkrådet for farmasøyter i Norge v/ Elisabeth Moen Rørvik (profesjonsrådets medlem i etikkrådet) Etikkrådet er sammensatt av en representant fra: Norges Farmaceutisk Forening (Inger Wabø) Forening av industriansatte farmasøyter i Norge (Marianne Lønmo) Norske Sykehusfarmasøyters Forening (Jan Egil Røe) Nasjonalt profesjonsråd for farmasiutdanning (Elisabeth Moen Rørvik) Norsk Farmasøytisk Selskap (Karen Marie Ulshagen) Norwegian Pharmaceutical Students Association (NOPSA) Observatør Etikkrådet arbeidsområder: kan aktivt og på selvstendig grunnlag uttale seg i saker og spørsmål som angår farmasøytenes praksis. gir råd og anbefalinger i saker av etisk karakter. er høringsinstans i de saker av etisk karakter som legges frem for rådet. skal stimulere til debatt om etiske spørsmål. skal fortløpende vurdere aktualiteten til og eventuelt utarbeide forslag til NFS om oppdateringer av de etiske retningslinjene. Etikkrådet skal diskutere saker av etisk karakter som f.eks Stoltenberg rapporten om bruk av narkotika til medisinsk bruk og utlevering av legemidler på resept til aktiv dødshjelp. Ønsker å stimulere utdanningsinstitusjonene til å arbeide aktivt med etiske problemstillinger i utdanningene. For å stimulere til debatt har etikkrådet har egen side på facebook og blogg på NFS sin hjemmeside. Side 8

9 Sak 10/11 Skikkethet v/ Elisabeth Moen Rørvik Elisabeth Moen Rørvik er profesjonsrådets representant i en arbeidsgruppe som er nedsatt av UHR for å utrede problematikk relatert til skikkethetsforskriften og håndtering av den. Arbeidsgruppens mandat: Arbeidsgruppen bes om å utrede problemstillinger forbundet med de høyere utdanningsinstitusjonenes arbeid med skikkethetsvurderinger, og skissere mulige løsninger på disse Skikkethetsforskriften har blitt lite brukt det er få saker som meldes til institusjonenes skikkethetsnemnder. Gruppen skal utrede og belyse blant annet: Hvorfor er forskriften lite brukt? Hva er utfordringene knyttet til skikkethet? Endringsbehov for forskriften? Hvordan bør skikkethetsvurdering praktiseres? Arbeidsgruppen har blant annet diskutert: Informasjonsutveksling mellom SO og institusjonene Informasjonsutveksling mellom institusjoner Studenters rettigheter vs brukeres rettigheter Organisering av skikkethetsarbeidet i institusjonene Organisering av undervisningen/studieløpet slik at skikkethetsvurdering muliggjøres på et tidligere tidspunkt Arbeidsgruppen arbeider med en rapport som skal synliggjøre utfordringene vedr skikkethetsvurdering. Farmasøytisk institutts rutiner for håndtering av skikkethetsforskriften er tilgjengelig på instituttets hjemmeside, se: Konklusjon farmasi: praksisfeltet er i stor grad fornøyd med studentene og de nyutdanna farmasøytene utfordring spesielt i forhold til språk og kommunikasjon. Moment fra påfølgende diskusjon i profesjonsrådet: Viktig at studentene er informert om skikkethetsforskriften. Få skikkethetssaker ved institusjonene, men viktig å se skikkethetsforskriften som et verktøy som kan brukes ved behov. Side 9

10 Sak 10/12 Danning i utdanning Farmasiutdanningen ved HiNT har fått spesifikk oppfordring fra visedekan om å svare på spørsmål som blir reist i brev fra UHR vedr Danning i utdanning. Hvordan jobber institusjonene med dette temaet i forhold til farmasistudiet og i forhold til implementering av kvalifikasjonsrammeverket? I påfølgende diskusjon var det enighet om at temaet Danning i utdanning oppleves som viktig i farmasiutdanningene, men det varierer i hvilke grad temaet blir ivaretatt i de ulike utdanningene. Introduksjonskurs til master, examen philosophicum og samfunnsfarmasifaget blir trukket fram som sentrale element for danningsaspektet i utdanninga. Sak 10/13 Forum for diskusjon om valg av lærebøker Er det behov for forum for diskusjon av lærebøker i farmasi? Profesjonsrådet ser det som naturlig og viktig at de ulike fagområdene diskuterer seg i mellom, men ser ikke behov for at profesjonsrådet oppretter et eget forum for diskusjon om valg av lærebøker. Sak 10/14 Orientering om status for videre og etterutdanning Avdeling for videre og etterutdanning (VETT) ble nedlagt per Status for Apotekforeningen sitt arbeid med videre og etterutdanning v/ Ellen Finstad Apotekforeningen har arrangert kurs for apotekteknikere og for farmasøyter både vår og høst Dette er nye kurs som er laget etter at VETT ble nedlagt. Apotekforeningen har samlet innspill om behov for kurs og ønsker å gi et tilbud om kurs i en overgangperiode. Apotekforeningen og Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi skal sammen utrede ny modell for etter og videreutdanning og utvikling av apotekpraksis. Mandat for utredningsarbeidet omfatter bl.a.: Hensikt med og begrunnelse for opprettelse av ny modell for etter og videreutdanning og utvikling av apotekpraksis, herunder behov og nytte for aktørene Forslag til mål, visjoner og overordnet strategi for organisasjonen Forslag til mulig organisasjonsmodell Eksempler på aktuelle etter og videreutdanningsområder og tema Eksempler på aktuelle områder og tema for utvikling av apotekpraksis Forslag til mulige eksterne samarbeidspartnere Prosjektkoordinator for utredningen er Christine Frigaard Målet er at modellen skal være operativ fra Side 10

11 Status for videre og etterutdanning ved UiO v/ Karen Ulshagen Ulshagen påpekte at det er viktig at farmasien står sammen om videre og etterutdanning av farmasøyter. Instituttstyret har vedtatt en foreløpig policy for instituttets videre og etterutdanningsaktivitet i påvente av en nasjonal debatt. Instituttet ser det som viktig å tilby EVUkurs i tråd med hva markedet etterspør. Inntil dette er bedre kartlagt, vil instituttet satse på å videreutvikle de tilbudene instituttet allerede har. Per i dag omfatter dette: Nettkurs i farmakologi, Kurs i nasjonale fag for farmasøyter, Erfaringsbasert masterstudium i klinisk farmasi, Reseptaropptak og jevngodopptak. Instituttets policy i forhold til nye videre og etterutdanningstilbud ved UiO: Eventuelle nye studietilbud bør ta utgangspunkt i instituttets unike forutsetninger. Kjernen i tilbudet bør være studiepoenggivende kurs med eksamen innen faglige områder der instituttet har ansatte med unik kompetanse. Tilbudene bør baseres på fleksible læringsformer. Temadager og tilbud med hovedsakelig eksterne forelesere er mindre aktuelle. Oppdragskurs kan arrangeres etter bestilling fra eksterne oppdragsgivere. Det faglige og økonomiske utbyttet vil i slike tilfeller være avgjørende for om instituttet velger å inngå slike avtaler Momenter fra påfølgende diskusjon: Hva er behovet for videre og etterutdanning? Apotekforeningen vil i første omgang finne ut av hvilke behov apotekene har, men ser dette som en åpen prosess der det er aktuelt å samarbeide med lærestendene. Er kursene i regi av Apotekforeningen i konkurranse med kurs ved utdanningsinstitusjonene, eller er de et utfyllende tilbud? Sak 10/15 Nytt fra lærestedene UiO Masterstudiet i klinisk farmasi. I 2009 og 2010 har henholdsvis 15 og 13 studenter takket ja til studieplass på masterstudiet i klinisk farmasi. Det vil også bli tatt opp studenter på studieprogrammet i Instituttet s integrasjon i MN fakultetets life science strategi. Tverrfaglig life science satsing på fakultetet der det er dannet forskningsgrupper på tvers av institutt. Nybygg for farmasi, kjemi og life science er under planlegging. Har 75 studieplasser og har fått fylt opp disse ved opptak Poenggrensa har gått ned. UiT Revisjon av studieprogrammet og implementering av kvalifikasjonsrammeverket Studieplanen for farmasi ved UiT ble laget tidlig på 1990 talet, og de har sett behov for modernisering av studieplanen i flere år. Revisjon av studieplanen gjøres parallelt med implementering av kvalifikasjonsrammeverket, og det legges opp til en 3+2 modell. Prosessen startet høsten 2010 og skal etter planen være ferdig sommeren Har fylt opp studieplassene ved opptak høsten Side 11

12 HiO Studieplanen fra 2005 er under revisjon, særlig fokus på revisjon av 2. studieåret. God rekruttering til nye stillinger Fusjonering av HiO og Høgskolen (HiAK) i Akershus under planlegging Reseptarutdanningen er 50 år i Se filmen Reseptarutdanninga 50 år på HiO sin hjemmeside, lenke: God rekruttering ikke problem med å få fylt opp studieplassene (70 stk). HiNT Forskning og utviklingsprosjekt (FoU prosjekt) HiNT har over et par år bygd opp forsknings og utviklingsprosjekt som gjelder farmasøyter i nye område i helsevesenet. Utfordringer i forhold til rekruttering til reseptarutdanninga, og ser behov for å tenke kreativt i forhold til rekruttering (har 20 studenter på 1. året, men har plass til 30). Har gode erfaringer med kull som ta studiet på deltid. UiB Fakultetsplassering av Senter for farmasi Farmasistudiet ved UiB har emner ved to fakultet, og Senter for farmasi ligger direkte under universitetsstyret. Fakultetsplassering har vært en langvarig prosess, men universitetsstyret besluttet i juni 2010, på bakgrunn av enighet mellom de to dekanene, å legge farmasi under Det medisinskodontologiske fakultet. Prosessen oppleves som lukket for de som er tilknyttet farmasi. Overføring fra 1/ God rekruttering ved UiB. Sak 10/16 Oppnevning av arbeidsutvalg Arbeidsutvalget har i 2010 bestått av leder Svein Haavik, nestleder Thrina Loennechen, Ane Gedde Dahl og studentrepresentant Camilla Lavoll. Svein Haavik og Thrina Loennechen ble i 2009 valgt for en periode på 2 år og vil fortsette i arbeidsutvalget i Ane Gedde Dahl og Camilla Lavoll går ut av arbeidsutvalget i To nye representanter skal oppnevnes til arbeidsutvalget som erstatning for disse. Utdanningsinstitusjonene bes om å melde inn representanter til neste år. Vedtak: Wenche Wannebo velges som medlem i arbeidsutvalget for 2011 og Studentrepresentantene fra NSO (ikke tilstede) spørres og en studentrepresentant oppnevnes til arbeidsutvalget i etterkant av møtet. Studentrepresentantene fra NSO ble kontaktet etter møtet, og Meliha Halilcevic (HiO) er oppnevnt som studentrepresentant i arbeidsutvalget. (Halilcevic er formelt oppnevnt av NSO frem til ). Neste møte i Nasjonalt profesjonsråd for farmasiutdanning blir 20. og 21. oktober 2011 i Tromsø. Side 12

13 Sak 10/17 Eventuelt A) Nasjonalt samarbeid om komiteer vedr søknader om professoropprykk. Ansvaret for å vurdere søknader om professoropprykk er lagt til de enkelte institusjonene. (Det vises til endring i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings og forskerstillinger) Er det aktuelt for farmasiutdanningene å samarbeide om komiteer for å vurdere opprykk? Det er naturlig å samarbeide om komiteer for vurdering av søknader om professoropprykk. Det er ønskelig med en felles søknadsfrist og enighet om å arbeide for at 1. september opprettholdes som frist. Komiteer opprettes ved behov. B) Møte I European association of faculties of pharmacy (EAFP) Karen Ulshagen informerte om at EAFP er høringsinstans for et EU direktiv som skal tilrettelegge for yrkesmulighet for 3 årig grad. Mye tyder på at EU kommer etter Skandinavia vedr deling i bachelor og master i farmasi. Side 13

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING Møtedeltagere 6. 7. november 2008 UiB, Vilvite (Bergen vitensenter) Navn Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO Representant, leder

Detaljer

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013)

Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Oppsummering og avslutning av nasjonal prosess for gjennomgang og «Revisjon av farmasiutdanningene i Norge» - oppfølging av Meld St 13 (2011-2013) Innledning UHRs fagstrategiske organ Nasjonalt profesjonsråd

Detaljer

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib.

Møtet ble ledet av instituttleder Inge Fristad, Institutt for klinisk odontologi/uib. Referat fra Nasjonalt Fakultetsmøte for odontologiske fag 2010 fredag 19.november 2010 kl. 10.00-14.45 på fakultetsstyrerommet i Bygg for biologiske basalfag, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge 1. Bakgrunn UHRs utdanningsutvalg satte høsten 2013 ned en arbeidsgruppe som skulle se på problemstillinger og utfordringer knyttet

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

1.Status fra gruppen som jobber med nasjonal liste over nasjonale læringsmål innen ferdigheter, Ingrid OS orienterer.

1.Status fra gruppen som jobber med nasjonal liste over nasjonale læringsmål innen ferdigheter, Ingrid OS orienterer. Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2014/4731 ESK004 Dato: 02.10.2014 Referat Til: Det nasjonale utdanningsmøte i medisin Møtetid: 10.oktober 2014 kl.08.30 15.30 Møtested: MH bygget, rom U7.220

Detaljer

NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015

NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015 2015 NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015 Foto: Helse- og omsorgsdepartementet. Bildet er manipulert. 0 NFU-RAPPORT Hva har hendt siden sist Budsjettforhandlinger høsten 2014 I forbindelse med statsbudsjettforhandlinger

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 KLU 14/15 Godkjenning av innkalling til møtet 24. mars 2015

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Forkurs, realfagskurs og TRESS

Forkurs, realfagskurs og TRESS 1 Forkurs, realfagskurs og TRESS - alternative veier til ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forslag til tilpassing etter ny rammeplan Alternative opptaksveier er avgjørende for tilstrekkelig rekruttering

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Kvalitetsutvikling. Årsrapport 2010-2011

Kvalitetsutvikling. Årsrapport 2010-2011 Kvalitetsutvikling Årsrapport 2010-2011 Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. ARBEIDET MED KVALITETSUTVIKLING 2010-2011... 3 3. RESULTATER AV KVALITETSARBEIDET 2010-2011... 5 3.1 INNTAKSKVALITET... 5 Utfyllende

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Sted: Blindern, Lucy Smiths hus, 10 et. Rådssalen kl. 09.00-15.00. Fredag 22. november 2013

Sted: Blindern, Lucy Smiths hus, 10 et. Rådssalen kl. 09.00-15.00. Fredag 22. november 2013 Det odontologiske fakultet Nasjonalt fakultetsmøte 2013 Universitetet i Oslo Nasjonalt fakultetsmøte i odontologiske fag 2013 Sted: Blindern, Lucy Smiths hus, 10 et. Rådssalen kl. 09.00-15.00. Fredag 22.

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Rapport fra karakterpanel A:

Rapport fra karakterpanel A: UHRs karakterundersøkelse 2013: Rapport fra karakterpanel A: De 5- og 6-årige profesjonsstudiene i Medisin Ernæring Odontologi Psykologi Desember 2013 Universitets- og høyskolerådets karakterundersøkelse

Detaljer