REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010"

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 5. november 2010 HiNT, Namsos, Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Faglig koordinator, leder profesjonsrådet Leif Sæthre UiB Professor, programstyreleder Anne Berit Apold UiB Studiekonsulent, Sekretær Janne Erikke Mjelle UiT Programkoordinator, møtte for Thrina Loennechen Jon Vaabenø UiT Førsteamanuensis Karen Marie Ulshagen UiO Instituttdirektør Sverre Arne Sande UiO Professor Hans Christian Åsheim HiO Studieleder Ane Gedde Dahl HiO Førsteamanuensis, medlem AU Wenche Wannebo HiNT Studieleder Elisabeth Moen Rørvik HiNT Høgskolelektor Netta Marie S. Håkonsem NSO Student UiO, vararepresentant NSO Faste observatører Martin Bjerke Legemiddelverket Seksjonssjef Ellen Finstad Apotekforeningen HR direktør Eckart Holtz LMI Seniorrådgiver Tove Ytterbø NFF Leder NFF Rønnaug Larsen NFS Daglig leder NFS Observatører Kristin Lagesen UiT Kontorsjef Andreas Robertsen UiT Studiekonsulent Tom A. Caspersen UiO Studiekonsulent Marianne Nilsen HiNT Høgskolelektor Terese Marcussen HiNT Student HiNT, bare sak 10/06 Invitert Anne Brit Kolstø UiO Professor, Leder i forskningsutvalget, tom sak 10/08 UHR sekretariat Tor Rynning Torp UHR Seniorrådgiver, sekretær NRHS Sak 10/01 Godkjenning av innkalling og dagsorden Det var ingen kommentarer til innkalling. En sak ble meldt til eventuelt: Nasjonalt samarbeid om komiteer vedr søknader om professoropprykk. Side 1

2 Sak 10/02 Referat fra møtet i Nasjonalt profesjonsråd for farmasiutdanning 12. og 13. november 2009 Status i Sak 09/08 Karakterpaneler På møtet i 2009 ble det bestem å opprette karakterpanel og utdanningsinstitusjonene har utpekt følgende personer til karakterpanelet: Rigmor Solberg (UiO), Torgils Fossen (UiB), Jon Våbenø (UiT), Wenche Wannebo (HiNT) og Anne Aasness Marthinsen (HiO). Karakterpanelet har ikke vært virksomt i Wenche Wannebo tar ansvar for å kalle inn til første møte i karakterpanelet. Gruppen kontakter UHR for å få innspill til aktuelle arbeidsområder. Torp (UHR) informerte om at UHR ønsker tilbakemelding dersom karakterpanelene har kommentarer til UHR s opplegg for undersøkelse av karakterbruk. Karaktersamlingen 28. oktober 2010 i regi av UHR Janne Erikke Mjelle (UiT) refererte fra karaktersamlingen og trakk m.a. fram presentasjoner av rapportene Karakterbruk i UH sektoren 2009 og Hva er viktige kvaliteter ved god sensur? (NIFU STEP 21/2009). Presentasjoner fra seminaret er tilgjengelig på UHR sin hjemmeside. Informasjon for UHR Arbeidsutvalget videreformidler en betydelig informasjonsmengde fra UHR. Får medlemmene i profesjonsrådet nok informasjon fra UHR eller skal arbeidsutvalget innarbeide andre rutiner vedr videresending av informasjon fra UHR? Status vedr finansiering av praksis Ellen Finstad (Apotekforeningen) etterlyste status vedr finansiering av praksis. Temaet blir tatt opp i arbeidet med ny stortingsmelding. Sak 10/03 Endring av reglement Følgende 5 forslag til endring ble lagt fram på møtet: 1) Det foreslås å endre 3 b, første linje Fra: Norsk Studentunion (NSU) og Studentenes Landsforbund (StL) utpeker til sammen 2 studentrepresentanter fra profesjonsutdanningen Til: Norsk studentorganisasjon (NSO) utpeker to studentrepresentanter, en fra høgskole og en fra universitet. 2) I 9 erstattes NSU og StL med NSO. 3) I 4 fjernes Avdeling for videre og etterutdanning (VETT) fra listen over institusjoner/avdelinger som har 1 fast observatør i rådet. 4) Det foreslår å endre 5, første setning Fra: Profesjonsrådet utpeker leder og nestleder blant de faglige representantene (faglige ledere/dekaner). Til: Profesjonsrådet utpeker leder og nestleder blant sine faste medlemmer. Side 2

3 5) Det foreslås å endre ordlyden i 2b og farmasi og Reseptarutdanningene til farmasiutdanningene. Tor Rynning Torp (UHR) informerte om at det i UHR jobbes med endring av standardreglementet og forholdet mellom utdanningene og de nasjonale fagrådene/profesjonsrådene. Nytt regelverk blir sendt på høring, og man må avvente svar fra UHR vedr regelendringer som vedtas i dette møtet til etter høringsrunden på standardreglementet. Det ble foreslått å ta inn en fast observatør fra NFR og Helsedirektoratet til møtene i profesjonsrådet. Kunnskapsdepartementet kan være aktuell som observatør. Flere aktuelle? Vedtak: Det nasjonale profesjonsråd i farmasi anbefaler at de fem forslagene til vedtektsendringene gjennomføres under forutsetning av at styret i UHR godkjenner disse. Det ble også vedtatt at NFR og Helsedirektoratet inngår på listen over faste observatører i rådet. Sak 10/04 Orientering fra UHR ved Tor Rynning Torp UHRs kommentarer til statsbudsjettet UHR jobber med statsbudsjettet både før og etter at budsjettforslaget er lagt fram. Erfaring tilsier at uttalelse vedr statsbudsjettet må legges fram kort tid etter lansering av budsjettet for at det skal ha effekt. En sentral kommentar til statsbudsjettet for 2011 er at UHR er skuffet over manglende satsing på forskning og mangel på rekrutteringsstillinger. Høringssak om ny kommunal helse og omsorgslov/ Høringssak om nasjonal helseplan Helse og omsorgsdepartementet har lagt ut tre høringssaker i oktober 2010: Nasjonal helseplan Utkast til lov om folkehelsearbeid Utkast til lov om kommunale helse og omsorgstjenester UHR ønsker å avgi en høringsuttalelse i hver av sakene på vegne av organisasjonen. For å utarbeide utkast til høringsuttalelser oppnevnes medlemmer til en gruppe bestående av en representant fra hver av de ulike fakultetsmøtene/profesjonsrådene/fagrådene i innenfor helse og sosialfag. De viktigste perspektivene i en høringsuttalelse fra UHR bør fokusere på temaer som omhandler tilrettelegging for utdanning og forskning. SAFH ny modell for autorisasjon av utenlands utdanning. helsedirektoratet er bedt om å lage ny modell for autorisasjon av personer med utenlandsk utdanning, særlig søkere fra land utenfor EU. Det er foreslått at dagens ordning for 3.landssøkerne hvor jevngodhetsvurdering og kyndighetsvurdering faller bort, og erstattes av en modell med 4 faser. Søkere som er farmasøyter med rett til å praktisere i utlandet vil måtte ta fagtest, norsktest, kurs i nasjonale fag og praksis for å få autorisasjon som farmasøyt i Norge. De som ikke kommer gjennom dette må sluses inn i utdanningssystemet. Modellen blir lagt fram for drøfting, og skal godkjennes av Helse og omsorgsdepartementet. Gammel ordning fortsetter i 2011, men den nye modellen vil bli prøvd ut på testpiloter i Side 3

4 Stortingsmelding om velferdsutdanningene Høsten 2010 startet arbeidet med en ny stortingsmelding om helse og velferdsutdanningene. De mange reformene i helsesektoren danner et bakteppe for ønsket om en gjennomgang av helse og velferdsutdanningene. Kunnskapsdepartementet, Helse og omsorgsdepartementet, Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet og Arbeidsdepartementet samarbeider om stortingsmeldingen som etter planen legges fram høsten Det er et mål å gå gjennom innhold og utforming på alle helse og velferdsutdanningene (29 utdanninger er underlagt autorisasjon). De lange profesjonsutdanningene skal også omfattes av denne stortingsmeldinga. Kunnskapsdepartementet inviterer til konferanse i Oslo om kompetansebehovene i velferdssektorene og hvordan disse behovene kan møtes gjennom helse og sosialfaglig utdanning og forskning. UHR strategiplan UHR arbeider for tiden med ny strategiplan. I den forbindelsen blir det også viktig å se nærmere på organisasjonen for å bedre samordningen mellom de ulike organene. Sak 10/05 Nominering av tidsskrifter v/ Arne Sande (medlem i publiseringsutvalget) Sande (UiO) refererte fra møte i publiseringsutvalget 13. oktober Gruppa sine forslag til endringer finnes i referat fra dette møtet. Torp (UHR) informerte om at det pågår rydding i lister over publiseringskanaler innenfor helse/medisin. Vedtak: Det nasjonale profesjonsråd for farmasiutdanning følger innstillingen fra publiseringsutvalget. Frist for innmelding til UHR var Informasjon blir formidlet UHR. Sak 10/06 Samordning av bachelor og masterutdanningene i farmasi Oppfølging av sak 09/09. På profesjonsrådsmøtet i 2009 ble det foreslått at profesjonsrådet skulle arrangere et nytt møte i mars der representanter fra Helsedirektoratet og Helse og omsorgsdepartementet samt Kunnskapsdepartementet ble invitert. Arbeidsutvalget besluttet å utsette dette møtet inntil videre. Karen Ulshagen var i kontakt med Helse og omsorgsdepartementet (HOD) for å høre hvordan departementet ville forholde seg til en prosess vedr samordning av bachelor og master i farmasi. HOD ønsker å bidra i prosessen og Ulshagen sendte Sande rapporten til departementet som skulle se på rapporten sommeren Etter sommeren tok Ulshagen på nytt kontakt med departementet, og fikk da melding om at HOD ønsker å utsette et møte om samordning av bachelor og master i farmasi til etter stortingsmelding vedr. utdanninger som kvalifiserer til arbeid innen helse og sosialfaglige områder. Den aktuelle meldingen skal omfatte videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning og forskning. Meldingen skal legges fram høsten 2011 og er et samarbeid mellom Side 4

5 Kunnskapsdep., Helse og omsorgsdep., Barne, likestillings og inkluderingsdep. og Arbeidsdep. KD vil vurdere farmasiutdanningene som en del av dette meldingsarbeidet. Hva har institusjonene gjort siden siste møte i profesjonsrådet? UiT UiT har nedsatt en arbeidsgruppe som ser på muligheten for innføring av 3+2. Målet er å innføre 3+2 til studiestart høsten Det planlegges et system der studentene kan søke om opptak til et 3 årig eller et 5 årig studieløp. Det er ønskelig å legge opp til at kandidater med bachelor i farmasi fra høgskolene kan søke seg inn på 2 årig master. Forslag til studieplan vil bli sendt på høring til aktuelle instanser. UiO Instituttet har hatt en større prosess, og er i gang med å utrede mulighet for fleksibel studieløsning. Med en fleksibel studieløsning ønsker instituttet å legg til rette for at studenter kan få en grad, og dermed arbeidsmuligheter, uten å måtte fullføre hele det 5 årige løpet. Instituttet ønsker å kunne gi graden Bachelor i legemiddelvitenskap. Studenten vil kunne velge å ta praksis i tillegg, og vil da kunne søke SAFH om autorisasjon som reseptarfarmasøyt. Instituttet er i tenkeboksen når det gjelder tilbud om 2 årig master for kandidater med bachelor i farmasi fra høgskolene. Mulighetene for reseptarene pr i dag er suppleringsopptak for reseptarer. UiB UiB har 3 årig videreutdanning for reseptarer. HiNT De fleste studentene ved HiNT ønsker å slutte etter bachelorgraden. HiNT ser det ikke som aktuelt å heve opptakskravene til studiet, da dette vil hindre mange i å kunne søke seg inn på studiet. For studenter som ønsker å gå videre vil det sannsynligvis være aktuelt å ta ekstra kurs for å kvalifisere seg til 2 årig master ved universitetene, men HiNT vil også måtte se på hvordan studiet kan justeres for å imøtekomme universitetene sine krav til opptak på 2 årig master. HiNT ser at arbeidet som pågår vedr 3+2 er interessant for deres studium/studenter og uttrykte ønske om å bidra i planarbeid ved universitetene. HiO Har hatt en diskusjon internt om hvor mye det er aktuelt å endre farmasiutdanningen for å tilpasse seg universitetenes krav om opptak til master. HiO avventer, og ser hvilke beslutninger som blir tatt på universitetene. Tove Ytterbø (NFF) informerte om at NFF ønsker seg sterkt et løp i farmasiutdanningen. Den finske modellen kan være en mulig løsning. Side 5

6 Noen sentrale spørsmål fra påfølgende diskusjon: Vil stortingsmeldingen om helse og velferdsutdanningene behandle temaet 3+2 i farmasiutdanningen, og i så fall hvordan? Skal/kan man være pro aktiv i forhold til stortingsmeldingen, eller vente å se hva som kommer ut av arbeidet? Vedtak: Profesjonsrådet nedsetter et utvalg som følger prosessen rundt ny stortingsmelding om helse og velferdsutdanningene i lys av temaet samordning av bachelor og masterutdanningene i farmasi. Utvalget skal bestå av de faglige lederne ved farmasiutdanningene. Sak 10/07 Farmasøytisk forskningsutvalg v/ Anne Brit Kolstø (leder av forskningsutvalget) Farmasøytisk forskningsutvalg har følgende medlemmer: Anne Brit Kolstø (UiO), Ingunn Tho (UiT), Øyvind Andersen (UiB), Vigdis Aas (HiO), Daniel Zeiss (HiNT), Ole Kristian Hjelstuen (LMI). Utvalget er oppnevnt for 5 årsperioden Forskningsutvalget hadde konstituerende møte 14. september 2010 der de blant annet diskuterte mandatet. Forskningsutvalget vil fokusere på: 1) Nasjonal forskerskole i farmasi er det mulig å få til dette? 2) Stimulere til samarbeid mellom institusjonene. Viktig at samarbeid forankres i institusjonene. Finnes det økonomiske midler til møter, invitasjon av gjester og lignende? 3) Stimulere til at det blir opprettet eget forskningsprogram for farmasøytisk forskning i NFR. Dette arbeidet ønsker gruppa å sette i gang, men det vil ta tid før det kan gis konkret tilbakemelding om temaet. Forskningsutvalget har nytt møte Sak 10/08 Implementering av kvalifikasjonsrammeverket i bachelor og masterutdanningene. Status i farmasiutdanningene så langt. Status for institusjonenes implementering av kvalifikasjonsrammeverket: UiO Prosessen i forhold til kvalifikasjonsrammeverket har vært begrenset på farmasøytisk institutt. Fakultetet har lagt føringer og instituttet har fulgt opp og endra emnebeskrivelsene. Instituttet lagde målbeskrivelse på emnene i den nye studieplanen og tror at dette er godt nok. Avventer eventuelle nye føringer fra fakultetet. UiT Internt mål om å implementere kvalifikasjonsrammeverket i Ved Institutt for farmasi brukes en felles arbeidsgruppe for revisjon av studieprogrammet og implementering av kvalifikasjonsrammeverket. Foreløpig utkast til beskrivelse av studieprogrammet skal være klart i november. Etterhvert skal kvalifikasjonsrammeverket implementeres på emnenivå. Side 6

7 UiB Implementering av kvalifikasjonsrammeverket har på Det medisinsk odontologiske fakultet startet på emnenivå med frist til foreløpig utkast til emnebeskrivelser 1. desember Våren 2011 startes arbeidet med implementering av kvalifikasjonsrammeverket på studieprogramnivå. HiNT Har starta med målformulering på studieprogramnivå, og er i gang med målformuleringer på emnenivå. Faglærere på de ulike fagene har bidratt og det oppleves som en nyttig prosess. Målet er å ha kvalifikasjonsrammeverket implementert til studiestart HiO En arbeidsgruppe har laget to rapporter vedr implementering av kvalifikasjonsrammeverket ved HiO. Her er lenke til HiOs rapporter i forbindelse med kvalifikasjonsrammeverket: Frist for implementering er og det skal gjelde for studiestart Tema fra påfølgende diskusjon: Torp: Et mål for beskrivelse av læringsutbytte er å gjøre kandidaten yrkbar (det er større behov for dette for de mer generelle akademiske utdanningene enn profesjonsutdanningene) Hva er felles for farmasiutdanningene på nasjonalt nivå og hva er forskjellig ved de ulike institusjonene? Nyttig å avklare i forhold til prosessen rundt samordning av bachelor/master. Er det aktuelt å ha en felles kandidatbeskrivelse for bachelor i farmasi og en for integrert master i farmasi? Viktig å se til at sluttmålene ikke blir satt for høyt (sluttmålene skal gjelde for en nyutdannet farmasøyt og ikke beskrive en farmasøyt med lang praksis) Hvordan sikre at bachelor og master beskrives på rett nivå når målbeskrivelsene blir laget av forskjellige institusjoner? Vedtak: Profesjonsrådet ser det som viktig å samarbeide vedr implementering av kvalifikasjonsrammeverket på studieprogramnivå. Profesjonsrådet oppfordrer institusjonene til å dele beskrivelser av studieprogrammene innen farmasi med de andre i profesjonsrådet. Sak 10/09 Godkjenning av utenlandsk utdanning og nasjonale fag Oppfølging av sak 09/17 der det ble vedtatt at profesjonsrådet skulle kontakte Helse og omsorgsdepartementet/statens autorisasjonskontor (SAFH) vedrørende praksis rundt tildeling og oppfølging av farmasøyter med midlertidig lisens. Brev om saken ble sendt Helsedirektoratet i desember I svarbrev fra SAFH beskrives praksis rundt tildeling av midlertidig lisens for farmasøyter utdannet i land utenfor EU. Det blir påekt at SAFH registrerer midlertidig lisens i Helsepersonellregisteret som en lisens med tidsbegrensning og det er arbeidsgivers ansvar å kontrollere at helsepersonell i deres tjeneste har nødvendig autorisasjon eller lisens som er gyldig. Hva skjer i praksis? Hvem har ansvar for å kontrollere at dette følges opp i apotekene? Er det en fare for at det arbeider personer uten gyldig lisens/autorisasjon i norske apotek? Side 7

8 Karen Ulshagen (UiO) informerte om at kurs i Nasjonale fag blir gjennomført ved UiO på oppdrag fra Helsedirektoratet i 2010, og instituttet ønsker å videreføre dette også for Sak 10/10 Etikkrådet for farmasøyter i Norge v/ Elisabeth Moen Rørvik (profesjonsrådets medlem i etikkrådet) Etikkrådet er sammensatt av en representant fra: Norges Farmaceutisk Forening (Inger Wabø) Forening av industriansatte farmasøyter i Norge (Marianne Lønmo) Norske Sykehusfarmasøyters Forening (Jan Egil Røe) Nasjonalt profesjonsråd for farmasiutdanning (Elisabeth Moen Rørvik) Norsk Farmasøytisk Selskap (Karen Marie Ulshagen) Norwegian Pharmaceutical Students Association (NOPSA) Observatør Etikkrådet arbeidsområder: kan aktivt og på selvstendig grunnlag uttale seg i saker og spørsmål som angår farmasøytenes praksis. gir råd og anbefalinger i saker av etisk karakter. er høringsinstans i de saker av etisk karakter som legges frem for rådet. skal stimulere til debatt om etiske spørsmål. skal fortløpende vurdere aktualiteten til og eventuelt utarbeide forslag til NFS om oppdateringer av de etiske retningslinjene. Etikkrådet skal diskutere saker av etisk karakter som f.eks Stoltenberg rapporten om bruk av narkotika til medisinsk bruk og utlevering av legemidler på resept til aktiv dødshjelp. Ønsker å stimulere utdanningsinstitusjonene til å arbeide aktivt med etiske problemstillinger i utdanningene. For å stimulere til debatt har etikkrådet har egen side på facebook og blogg på NFS sin hjemmeside. Side 8

9 Sak 10/11 Skikkethet v/ Elisabeth Moen Rørvik Elisabeth Moen Rørvik er profesjonsrådets representant i en arbeidsgruppe som er nedsatt av UHR for å utrede problematikk relatert til skikkethetsforskriften og håndtering av den. Arbeidsgruppens mandat: Arbeidsgruppen bes om å utrede problemstillinger forbundet med de høyere utdanningsinstitusjonenes arbeid med skikkethetsvurderinger, og skissere mulige løsninger på disse Skikkethetsforskriften har blitt lite brukt det er få saker som meldes til institusjonenes skikkethetsnemnder. Gruppen skal utrede og belyse blant annet: Hvorfor er forskriften lite brukt? Hva er utfordringene knyttet til skikkethet? Endringsbehov for forskriften? Hvordan bør skikkethetsvurdering praktiseres? Arbeidsgruppen har blant annet diskutert: Informasjonsutveksling mellom SO og institusjonene Informasjonsutveksling mellom institusjoner Studenters rettigheter vs brukeres rettigheter Organisering av skikkethetsarbeidet i institusjonene Organisering av undervisningen/studieløpet slik at skikkethetsvurdering muliggjøres på et tidligere tidspunkt Arbeidsgruppen arbeider med en rapport som skal synliggjøre utfordringene vedr skikkethetsvurdering. Farmasøytisk institutts rutiner for håndtering av skikkethetsforskriften er tilgjengelig på instituttets hjemmeside, se: Konklusjon farmasi: praksisfeltet er i stor grad fornøyd med studentene og de nyutdanna farmasøytene utfordring spesielt i forhold til språk og kommunikasjon. Moment fra påfølgende diskusjon i profesjonsrådet: Viktig at studentene er informert om skikkethetsforskriften. Få skikkethetssaker ved institusjonene, men viktig å se skikkethetsforskriften som et verktøy som kan brukes ved behov. Side 9

10 Sak 10/12 Danning i utdanning Farmasiutdanningen ved HiNT har fått spesifikk oppfordring fra visedekan om å svare på spørsmål som blir reist i brev fra UHR vedr Danning i utdanning. Hvordan jobber institusjonene med dette temaet i forhold til farmasistudiet og i forhold til implementering av kvalifikasjonsrammeverket? I påfølgende diskusjon var det enighet om at temaet Danning i utdanning oppleves som viktig i farmasiutdanningene, men det varierer i hvilke grad temaet blir ivaretatt i de ulike utdanningene. Introduksjonskurs til master, examen philosophicum og samfunnsfarmasifaget blir trukket fram som sentrale element for danningsaspektet i utdanninga. Sak 10/13 Forum for diskusjon om valg av lærebøker Er det behov for forum for diskusjon av lærebøker i farmasi? Profesjonsrådet ser det som naturlig og viktig at de ulike fagområdene diskuterer seg i mellom, men ser ikke behov for at profesjonsrådet oppretter et eget forum for diskusjon om valg av lærebøker. Sak 10/14 Orientering om status for videre og etterutdanning Avdeling for videre og etterutdanning (VETT) ble nedlagt per Status for Apotekforeningen sitt arbeid med videre og etterutdanning v/ Ellen Finstad Apotekforeningen har arrangert kurs for apotekteknikere og for farmasøyter både vår og høst Dette er nye kurs som er laget etter at VETT ble nedlagt. Apotekforeningen har samlet innspill om behov for kurs og ønsker å gi et tilbud om kurs i en overgangperiode. Apotekforeningen og Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi skal sammen utrede ny modell for etter og videreutdanning og utvikling av apotekpraksis. Mandat for utredningsarbeidet omfatter bl.a.: Hensikt med og begrunnelse for opprettelse av ny modell for etter og videreutdanning og utvikling av apotekpraksis, herunder behov og nytte for aktørene Forslag til mål, visjoner og overordnet strategi for organisasjonen Forslag til mulig organisasjonsmodell Eksempler på aktuelle etter og videreutdanningsområder og tema Eksempler på aktuelle områder og tema for utvikling av apotekpraksis Forslag til mulige eksterne samarbeidspartnere Prosjektkoordinator for utredningen er Christine Frigaard Målet er at modellen skal være operativ fra Side 10

11 Status for videre og etterutdanning ved UiO v/ Karen Ulshagen Ulshagen påpekte at det er viktig at farmasien står sammen om videre og etterutdanning av farmasøyter. Instituttstyret har vedtatt en foreløpig policy for instituttets videre og etterutdanningsaktivitet i påvente av en nasjonal debatt. Instituttet ser det som viktig å tilby EVUkurs i tråd med hva markedet etterspør. Inntil dette er bedre kartlagt, vil instituttet satse på å videreutvikle de tilbudene instituttet allerede har. Per i dag omfatter dette: Nettkurs i farmakologi, Kurs i nasjonale fag for farmasøyter, Erfaringsbasert masterstudium i klinisk farmasi, Reseptaropptak og jevngodopptak. Instituttets policy i forhold til nye videre og etterutdanningstilbud ved UiO: Eventuelle nye studietilbud bør ta utgangspunkt i instituttets unike forutsetninger. Kjernen i tilbudet bør være studiepoenggivende kurs med eksamen innen faglige områder der instituttet har ansatte med unik kompetanse. Tilbudene bør baseres på fleksible læringsformer. Temadager og tilbud med hovedsakelig eksterne forelesere er mindre aktuelle. Oppdragskurs kan arrangeres etter bestilling fra eksterne oppdragsgivere. Det faglige og økonomiske utbyttet vil i slike tilfeller være avgjørende for om instituttet velger å inngå slike avtaler Momenter fra påfølgende diskusjon: Hva er behovet for videre og etterutdanning? Apotekforeningen vil i første omgang finne ut av hvilke behov apotekene har, men ser dette som en åpen prosess der det er aktuelt å samarbeide med lærestendene. Er kursene i regi av Apotekforeningen i konkurranse med kurs ved utdanningsinstitusjonene, eller er de et utfyllende tilbud? Sak 10/15 Nytt fra lærestedene UiO Masterstudiet i klinisk farmasi. I 2009 og 2010 har henholdsvis 15 og 13 studenter takket ja til studieplass på masterstudiet i klinisk farmasi. Det vil også bli tatt opp studenter på studieprogrammet i Instituttet s integrasjon i MN fakultetets life science strategi. Tverrfaglig life science satsing på fakultetet der det er dannet forskningsgrupper på tvers av institutt. Nybygg for farmasi, kjemi og life science er under planlegging. Har 75 studieplasser og har fått fylt opp disse ved opptak Poenggrensa har gått ned. UiT Revisjon av studieprogrammet og implementering av kvalifikasjonsrammeverket Studieplanen for farmasi ved UiT ble laget tidlig på 1990 talet, og de har sett behov for modernisering av studieplanen i flere år. Revisjon av studieplanen gjøres parallelt med implementering av kvalifikasjonsrammeverket, og det legges opp til en 3+2 modell. Prosessen startet høsten 2010 og skal etter planen være ferdig sommeren Har fylt opp studieplassene ved opptak høsten Side 11

12 HiO Studieplanen fra 2005 er under revisjon, særlig fokus på revisjon av 2. studieåret. God rekruttering til nye stillinger Fusjonering av HiO og Høgskolen (HiAK) i Akershus under planlegging Reseptarutdanningen er 50 år i Se filmen Reseptarutdanninga 50 år på HiO sin hjemmeside, lenke: God rekruttering ikke problem med å få fylt opp studieplassene (70 stk). HiNT Forskning og utviklingsprosjekt (FoU prosjekt) HiNT har over et par år bygd opp forsknings og utviklingsprosjekt som gjelder farmasøyter i nye område i helsevesenet. Utfordringer i forhold til rekruttering til reseptarutdanninga, og ser behov for å tenke kreativt i forhold til rekruttering (har 20 studenter på 1. året, men har plass til 30). Har gode erfaringer med kull som ta studiet på deltid. UiB Fakultetsplassering av Senter for farmasi Farmasistudiet ved UiB har emner ved to fakultet, og Senter for farmasi ligger direkte under universitetsstyret. Fakultetsplassering har vært en langvarig prosess, men universitetsstyret besluttet i juni 2010, på bakgrunn av enighet mellom de to dekanene, å legge farmasi under Det medisinskodontologiske fakultet. Prosessen oppleves som lukket for de som er tilknyttet farmasi. Overføring fra 1/ God rekruttering ved UiB. Sak 10/16 Oppnevning av arbeidsutvalg Arbeidsutvalget har i 2010 bestått av leder Svein Haavik, nestleder Thrina Loennechen, Ane Gedde Dahl og studentrepresentant Camilla Lavoll. Svein Haavik og Thrina Loennechen ble i 2009 valgt for en periode på 2 år og vil fortsette i arbeidsutvalget i Ane Gedde Dahl og Camilla Lavoll går ut av arbeidsutvalget i To nye representanter skal oppnevnes til arbeidsutvalget som erstatning for disse. Utdanningsinstitusjonene bes om å melde inn representanter til neste år. Vedtak: Wenche Wannebo velges som medlem i arbeidsutvalget for 2011 og Studentrepresentantene fra NSO (ikke tilstede) spørres og en studentrepresentant oppnevnes til arbeidsutvalget i etterkant av møtet. Studentrepresentantene fra NSO ble kontaktet etter møtet, og Meliha Halilcevic (HiO) er oppnevnt som studentrepresentant i arbeidsutvalget. (Halilcevic er formelt oppnevnt av NSO frem til ). Neste møte i Nasjonalt profesjonsråd for farmasiutdanning blir 20. og 21. oktober 2011 i Tromsø. Side 12

13 Sak 10/17 Eventuelt A) Nasjonalt samarbeid om komiteer vedr søknader om professoropprykk. Ansvaret for å vurdere søknader om professoropprykk er lagt til de enkelte institusjonene. (Det vises til endring i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings og forskerstillinger) Er det aktuelt for farmasiutdanningene å samarbeide om komiteer for å vurdere opprykk? Det er naturlig å samarbeide om komiteer for vurdering av søknader om professoropprykk. Det er ønskelig med en felles søknadsfrist og enighet om å arbeide for at 1. september opprettholdes som frist. Komiteer opprettes ved behov. B) Møte I European association of faculties of pharmacy (EAFP) Karen Ulshagen informerte om at EAFP er høringsinstans for et EU direktiv som skal tilrettelegge for yrkesmulighet for 3 årig grad. Mye tyder på at EU kommer etter Skandinavia vedr deling i bachelor og master i farmasi. Side 13

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE Oppdatert per 8. august 2015 Barnevern 24. april 2015 Sak 6/2015. Kort diskusjon om en eller to-tre sosialarbeiderutdanninger. Forslag om uttalelse/notat om rapport fra UHR-prosjektet

Detaljer

Referat fra NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR UTDANNING OG FORSKNING INNEN FARMASI

Referat fra NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR UTDANNING OG FORSKNING INNEN FARMASI Referat fra NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR UTDANNING OG FORSKNING INNEN FARMASI Ekstraordinært møte avholdt ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Pilestredet 50, 21.5.2015, kl 10.30-16 Deltagerliste: Representanter

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 20.-21. oktober 2011

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 20.-21. oktober 2011 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 20.-21. oktober 2011 UiT, Tromsø. Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Senterleder, leder profesjonsrådet, medlem

Detaljer

REFERAT FOR MØTE I NASJONALT RÅD FOR PROFESJONSUTDANNING I FARMASI 8.-9. NOVEMBER 2007. Sted: HiO, Pilestredet 48 (P48-Eva Balkes hus), Rom P464/P369

REFERAT FOR MØTE I NASJONALT RÅD FOR PROFESJONSUTDANNING I FARMASI 8.-9. NOVEMBER 2007. Sted: HiO, Pilestredet 48 (P48-Eva Balkes hus), Rom P464/P369 REFERAT FOR MØTE I NASJONALT RÅD FOR PROFESJONSUTDANNING I FARMASI 8.-9. NOVEMBER 2007 Sted: HiO, Pilestredet 48 (P48-Eva Balkes hus), Rom P464/P369 Deltagere: Representant Institusjon Kommentar Karen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONAL PROFESJONRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 19.-20. september 2013. UiB, Bergen

REFERAT FRA MØTE I NASJONAL PROFESJONRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 19.-20. september 2013. UiB, Bergen Deltagerliste: REFERAT FRA MØTE I NASJONAL PROFESJONRÅD FOR FARMASIUTDANNING 19.-20. september 2013 UiB, Bergen Representant Institusjon Funksjon i profesjonsrådet Instituttleder Henrik Schultz UiO Representant

Detaljer

Prioritering i utdanningene - hvordan ruster vi fremtidens farmasøyter?

Prioritering i utdanningene - hvordan ruster vi fremtidens farmasøyter? Prioritering i utdanningene - hvordan ruster vi fremtidens farmasøyter? Farmasidagene okt 2016 Prioritering i Helse-Norge Thrina Loennechen, Institutt for farmasi Det Helsevitenskaplige fakultet UiT-Norges

Detaljer

Framtidens helsetjeneste en farmasøytisk revolusjon; tar utdanningene utfordringen? Karen Marie Ulshagen, Sverre Arne Sande

Framtidens helsetjeneste en farmasøytisk revolusjon; tar utdanningene utfordringen? Karen Marie Ulshagen, Sverre Arne Sande Framtidens helsetjeneste en farmasøytisk revolusjon; tar utdanningene utfordringen? Karen Marie Ulshagen, Sverre Arne Sande To hovedutfordringer for utdanningene Innhold Hvilke temaer undervises Hvilke

Detaljer

REFERAT NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR UTDANNING OG FORSKNING INNEN FARMASI. Ordinært møte avholdt ved NTNU, Trondheim 29.-30.10.2015

REFERAT NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR UTDANNING OG FORSKNING INNEN FARMASI. Ordinært møte avholdt ved NTNU, Trondheim 29.-30.10.2015 REFERAT NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR UTDANNING OG FORSKNING INNEN FARMASI Ordinært møte avholdt ved NTNU, Trondheim 29.-30.10.2015 Deltagerliste: Representanter Institusjon Funksjon i profesjonsrådet Instituttleder

Detaljer

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING Møtedeltagere 6. 7. november 2008 UiB, Vilvite (Bergen vitensenter) Navn Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO Representant, leder

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

UHR: innspill til Regjeringens arbeid med ny forskningsmelding

UHR: innspill til Regjeringens arbeid med ny forskningsmelding Kjetil Søren Sundet, Birgitte Bøgh-Olsen, UiB: Jørund Støre Bergrem, Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus, Ove C. Borge, NTNU: Leif Edward Kennair, Lars Kristian Fossum, Odin Hjemdal, Ute Gabriel, UHR: Tor Rynning

Detaljer

Prosjektresultat og anbefalinger fra prosjektet - Revisjon av farmasiutdanningene i Norge: Muligheter for en 3+2 modell

Prosjektresultat og anbefalinger fra prosjektet - Revisjon av farmasiutdanningene i Norge: Muligheter for en 3+2 modell Prosjektresultat og anbefalinger fra prosjektet - Revisjon av farmasiutdanningene i Norge: Muligheter for en 3+2 modell NFE HS 15.10.2015 Thrina Loennechen Formål med saken - Å få belyst to nivåer av prosesser

Detaljer

ANSATTE, UTDANNING 2OG KOMPETANSE

ANSATTE, UTDANNING 2OG KOMPETANSE ANSATTE, UTDANNING 2OG KOMPETANSE 2Ansatte 2.1 i apotek Fagpersonalet i apotek består i all hovedsak av farmasøyter og apotekteknikere. Begge disse gruppene er autorisert helsepersonell. Gjennom helsepersonelloven

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 12. - 13. november 2009 Rom 340, Domus Nova, Universitetet i Oslo Møtedeltagere Delegater Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 13. november 2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.15-15.00 Tilstede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø Norges arktiske

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 29. august 2011 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) (leder NRLU) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser.

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. (10. juli 2009) Innledning Universitets- og høgskolerådets Utdanningsutvalg (UU) opprettet 28. februar

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, fungerende leder

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 17. mars 2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00 15.00 Tilstede: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

TORSDAG 25. OKTOBER 2012 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I TROMSØ

TORSDAG 25. OKTOBER 2012 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I TROMSØ Side 1 Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag Adresse: Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, postboks 9037 Leder: Dekan Hege Brækhus tlf 77644193, e-post hege.brakhus@uit.no Sekretær: Kirsti

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg onsdag 5. september

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg onsdag 5. september UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 24.09.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg onsdag 5. september Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Anne Gro Vea Salvanes,

Detaljer

Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato:

Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato: Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato: 2-3. sept. 2015 Møtevarighet 2. sept. kl.12.15-16.30 3. sept. kl. 8.30-12.50 Møtested: Hotell Park Inn Gardemoen Neste møte: 15. mars 2016 Møteleder:

Detaljer

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 15/14 Sak nr.: 2011/2047 Møte: 05.03.14 Ny studieplan i medisin makroplan og organisering Fakultetsstyret ble sist informert om status

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Hensikten med dette notatet er å gi medlemmene og observatørene, samt andre relevante

Detaljer

Referat fra møtet i Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 04.-05. oktober 2012

Referat fra møtet i Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 04.-05. oktober 2012 Kjetil Sundet, Birgitte Bøgh-Olsen, Anne Inger Helmen Borge, Jarle Eid, Ragna Valen, Inger Hilde Nordhus, Odin Hjemdal, Lars Kristian Fossum, Jørgen Edvin Westgren, Maren Falch Skaret, Catharina Wang,

Detaljer

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik:

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: En styringsgruppe med dekan (leder), studentrepresentant, prorektor utdanning, UNN-direktør, klinikkleder

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 Sted: Norgesuniversitetets lokaler i Pilestredet, Oslo Tid: Fra kl 11 til 17 onsdag 21. april Til stede: Jan Olav Fretland (leder) (kom kl. 1230) Dagny Blom Torstein

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13.

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle

Detaljer

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat Forskerlinje i helseog sosialfag En presentasjon av arbeidsgruppens notat Bakgrunn Forskerlinje igangsatt i 2002 ved de 4 medisinske fakultetene for å motvirke sviktende forskerrekruttering Ordningen ble

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap

Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap Dato: 19. november 2009 Møtested: Møterom i ISH, Gydasvei 8, Oslo Tilstede: Nina Vøllestad (UiO) møteleder, Målfrid Råheim (UiB), Ida Torunn Bjørk

Detaljer

Dekan Nina Waaler orienterte om bakgrunnen for etablering av profesjonsrådene. Se vedlegg 2.

Dekan Nina Waaler orienterte om bakgrunnen for etablering av profesjonsrådene. Se vedlegg 2. Nasjonalt profesjonsråd for sykepleie 12. juni 2014 etableringsmøte Representanter til stede: se vedlegg 1. Møtet ble holdt uten at det var studentrepresentanter til stede, da de ikke er oppnevnt ennå

Detaljer

Møteinnkalling og dagsorden godkjent. Ingen saker meldt under eventuelt.

Møteinnkalling og dagsorden godkjent. Ingen saker meldt under eventuelt. Møte i Nasjonalt fagråd i statsvitenskap Sted: Hotel Bristol, Oslo Tid: Onsdag 7 januar 2015, 1230-1400 Til stede: Dag Harald Claes, ISV, UiO Jarle Trondal, UiA Arild Aurvåg Farsund, UiS Gunnar Grendstad,

Detaljer

Adresse: Det juridiske fakultet; Universitetet i Bergen, postboks 7806, 5020 Bergen

Adresse: Det juridiske fakultet; Universitetet i Bergen, postboks 7806, 5020 Bergen NASJONALT FAKULTETSMØTE FOR JURIDISKE FAG Adresse: Det juridiske fakultet; Universitetet i Bergen, postboks 7806, 5020 Bergen Leder : Dekan Asbjørn Strandbakken, Asbjorn.Strandbakken@jur.uib.no, telf.

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Referat felles møte for profesjonsrådene innen fysioterapi, ergoterapi- og ortopediingeniørfag oktober 2014

Referat felles møte for profesjonsrådene innen fysioterapi, ergoterapi- og ortopediingeniørfag oktober 2014 Referat felles møte for profesjonsrådene innen fysioterapi, ergoterapi- og ortopediingeniørfag 30-31 oktober 2014 Tilstede: 30.10.2014 Tilstede: 31.10.2014 Referent Mona Dahl (HioA), Unni Vågstøl (HiB),

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

Politisk dokument Skikkethet i høyere utdanning

Politisk dokument Skikkethet i høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Skikkethet i høyere utdanning Ved begrunnet tvil om studentens skikkethet skal det foretas en

Detaljer

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Presentasjon for Representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet 27.-28.mai 2008 i Harstad v/gerd Bjørhovde, leder Kif-komitéen og seniorrådgiver

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. september kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. september kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. september kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b Til stede: Trine Hvoslef-Eide, Universitetet for miljø- og biovitenskap, leder

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Protokoll - styremøte Farmasøytisk institutt

Protokoll - styremøte Farmasøytisk institutt Protokoll - styremøte Farmasøytisk institutt Styreleder: Styremedlemmer: Forfall: Referent: Karen Marie Ulshagen Solveig Kristensen Ole Andreas Økstad Tove Larsen Anne Bee Hegge Inger Lise Eriksen Marte

Detaljer

Individualisert oppfølging av legemiddelbruk krever kompetanse!

Individualisert oppfølging av legemiddelbruk krever kompetanse! Individualisert oppfølging av legemiddelbruk krever kompetanse! Beate H. Garcia Førsteamanuensis Institutt for farmasi UiT Norges arktiske universitet 1. november 2013 Mastere i klinisk farmasi: Kristine

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET. UHRs museumsutvalg The Norwegian AssociationofHigher Education Institutions UHRs museumsutvalg Medlemmer: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjon og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, direktør ved Tromsø

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

Ragnar Johansen (NFFL), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet)

Ragnar Johansen (NFFL), Evy Ann Eriksen (Utdanningsforbundet) REFERAT NASJONALT FAGSKOLERÅD (NF) Tid og sted: Deltagere: Fravær: Møteleder: Referent: 06.12.2010, NHO, Middelthunsgt. 27, Oslo Tone Kjersti Belsby (NHO), Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Terje Bogen (RFF),

Detaljer

Mandat for programråd/studieutvalg

Mandat for programråd/studieutvalg FS-58/203 Mandat for programråd/studieutvalg Møtedato: 29. november 203 Saksansvarlig: Jan Olav Aarflot Saksbehandler(e): Notat fra prorektor ved NVH, Halvor Hektoen Forslag til vedtak: Fellesstyret vedtar

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Slik skal fremtidens helsepersonell utdannes!

Slik skal fremtidens helsepersonell utdannes! Slik skal fremtidens helsepersonell utdannes! Stortingsmeldingen Utdanning for velferd - Status og veien videre Regional utdanningskonferanse i Trondheim 9.-10. september Sveinung Aune, representant i

Detaljer

KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013. Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne

KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013. Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013 Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne Analysegruppen 2013 2014 Gunnar Bendheim, HiST Svein Gladsø, NTNU Grete Lysfjord, UiN Per Manne, NHH (leder) Kirsti

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.04.13

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.04.13 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 09.04.13 Sted: Tilstede: Forfall: Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Vidar L.Haanes, Jan Duvaland, Ingunn Moser, Aleksander Nikolic, Kristin Fjelde Tjelle og Trine Oftedal.

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023

Referat. Møte i styret for Cristin 24. mars 2011. Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Blindern, 24.3.2011 Cristin-11-023 Referat Møte i styret for Cristin 24. mars 2011 Tilstede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus (unntatt på sak 15) Styremedlemmer

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10

REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 14.10.10 Sted: Tilstede: Forfall: Haraldsplass diakonale høgskoler, Bergen Vidar L.Haanes, Elin Alvestrand, Harald Nygaard, Jørn-Henning Theis og Eirik Uthus. Dessuten

Detaljer

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Kari Tove Elvbakken Administrasjonsseminar 27.09.11 Universitetets styrer og utvalg Universitetsstyret Fakultetsstyrene Styret ved Bergen museum Universitetsbibliotekets

Detaljer

Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt

Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt Universitetet i Oslo Sosialantropologisk institutt Referat møte i Nasjonalt fagråd i sosialantropologi Til: medlemmer av Nasjonalt fagråd i sosialantropologi Tid: mandag 17. september 2012 kl 11.00-15.00

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder Møtereferat Vår ref. :2014/196 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 11.6.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 11. juni 2014 kl 11.00-15.30 Møtested: Helse Nord

Detaljer

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet

Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Integrert, profesjonsrettet, forskningsbasert, attraktiv, innovativ, krevende, høy kvalitet Lærerutdanning for trinn 8-13 Hans-Kristian Hernes Rammeplanarbeidet Prosess initiert av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger INVITASJON TIL ETABLERING AV PANEL G: utdanning til BARNEVERNSPEDAGOG, SOSIONOM OG VERNEPLEIER Kort om interesseorganisasjonen Universitets-

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2016 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2016 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2016 med foredrag Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus, Pilestredet, P 46 PROGRAM 17:00-17:30 Registrering og enkel servering

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 13.04.05 Sted: Pilestredet 46, Oslo Tid: Fra kl 10.00 til kl 12.30 Til stede: Jan Olav Fretland (leder) Inger-Ann Hansen (nestleder) Julie Feilberg Dagny Blom Torstein Rekkedal

Detaljer

Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie

Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/257 JMA022 Dato: 12.10.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Programstyret for master i helsefag og master i sykepleie Møteleder/referent: Inger Marie

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT FAGRÅD FOR NORSK SOM ANDRESPRÅK FREDAG 30. APRIL 1999 - BERGEN

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT FAGRÅD FOR NORSK SOM ANDRESPRÅK FREDAG 30. APRIL 1999 - BERGEN REFERAT FRA MØTE I NASJONALT FAGRÅD FOR NORSK SOM ANDRESPRÅK FREDAG 30. APRIL 1999 - BERGEN Til stede: Navn Atle Kristiansen Institusjon Universitetet i Bergen Kari Tenfjord - " - Liv Andlem Harnæs Universitetet

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

Implementering av nye karakterbeskrivelser ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. Prof. Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO

Implementering av nye karakterbeskrivelser ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. Prof. Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO Implementering av nye karakterbeskrivelser ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO Prof. Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt, UiO 21.03.2014 Hva sier en topptung karakterfordeling om lærestedet?

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 24.2.2015 Møtetid: 10.15-17.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - forslag til endringer i UH-loven Dato: 30.11.2015 2015003452 Høringsuttalelse Høringsuttalelse Norsk

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2015/898 TDA006 Dato: 17.02.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Instituttstyremøte ved Institutt for psykologi Møteleder/referent: Ingunn Skre/ Trine Krane Møtedato:

Detaljer

Saksliste/Agenda 09/20.10.2009 Godkjenning av saksliste for møte i dag og referat fra møte 29.04.2009 (Vedlegg: Referat fra 29.04.

Saksliste/Agenda 09/20.10.2009 Godkjenning av saksliste for møte i dag og referat fra møte 29.04.2009 (Vedlegg: Referat fra 29.04. PROTOKOLL FOR MØTE I PROFESJONSRÅD FOR ARKITEKTUR- OG LANDSKAPSARKITEKTURUTDANNING DATO 20.10.2009 STED AHO, ADRESSE: Maridalsveien 29, 0175 Oslo MØT I RESEPSJONEN FÅR NÆRMERE BESKJED OM STED MØTESTART

Detaljer

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx.

STYRESAK. Styremøte 30.09.2014. Saksnr.:29/14. Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg. Fra: Direktør. Dato: xx.xx. STYRESAK Styremøte 30.09.2014 Saksnr.:29/14 Språkpolitikk for Kunsthøgskolen revidert saksfremlegg Adresse Fossveien 24 0551 Oslo Norge Telefon (+47) 22 99 55 00 Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

Observatører: Psykologforeningen: Andreas Høstmælingen Ansgarskolen: Helge Slotten Psykologiforbundet: Vibeke Sending

Observatører: Psykologforeningen: Andreas Høstmælingen Ansgarskolen: Helge Slotten Psykologiforbundet: Vibeke Sending REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR PSYKOLOGIUTDANNING 17. APRIL 2015 GARDERMOEN, HOTELL SAS PARK INN Tilstede: Fra medlemsinstitusjonene: UiO: Kjetil Sundet, Anne Inger Helmen Borge, Birgitte

Detaljer

Referat fra møte i Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning mandag 11. og tirsdag 12. juni 2007

Referat fra møte i Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning mandag 11. og tirsdag 12. juni 2007 Referat fra møte i Komité for integreringstiltak Kvinner i forskning mandag 11. og tirsdag 12. juni 2007 Tidspunkt: 11. juni kl. 15.30-18.00. 12. juni kl. 09.30-14.00 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46

Detaljer

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Presentasjon for møte 30.9.2014 Tor Rynning Torp Seniorrådgiver UHR Endringsbehovet strukturendringer med tanke på både institusjons, avdelings-

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 10. oktober 2014. HiOA, Pilestredet 46, Oslo

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 10. oktober 2014. HiOA, Pilestredet 46, Oslo REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONRÅD FOR FARMASIUTDANNING Deltagerliste: 10. oktober 2014 HiOA, Pilestredet 46, Oslo Representanter Institusjon Funksjon i profesjonsrådet Instituttleder Henrik Schultz

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 26.09.2014 Saksnr..: 2013/12113 CHRISSK Unntatt offentlighet: offl 13 jf fvl 13 Dekanvedtak- opptaksrammer for studieåret 2015/2016 Dekan Hans Petter

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer