REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 5. november 2010"

Transkript

1 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 5. november 2010 HiNT, Namsos, Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Faglig koordinator, leder profesjonsrådet Leif Sæthre UiB Professor, programstyreleder Anne Berit Apold UiB Studiekonsulent, Sekretær Janne Erikke Mjelle UiT Programkoordinator, møtte for Thrina Loennechen Jon Vaabenø UiT Førsteamanuensis Karen Marie Ulshagen UiO Instituttdirektør Sverre Arne Sande UiO Professor Hans Christian Åsheim HiO Studieleder Ane Gedde Dahl HiO Førsteamanuensis, medlem AU Wenche Wannebo HiNT Studieleder Elisabeth Moen Rørvik HiNT Høgskolelektor Netta Marie S. Håkonsem NSO Student UiO, vararepresentant NSO Faste observatører Martin Bjerke Legemiddelverket Seksjonssjef Ellen Finstad Apotekforeningen HR direktør Eckart Holtz LMI Seniorrådgiver Tove Ytterbø NFF Leder NFF Rønnaug Larsen NFS Daglig leder NFS Observatører Kristin Lagesen UiT Kontorsjef Andreas Robertsen UiT Studiekonsulent Tom A. Caspersen UiO Studiekonsulent Marianne Nilsen HiNT Høgskolelektor Terese Marcussen HiNT Student HiNT, bare sak 10/06 Invitert Anne Brit Kolstø UiO Professor, Leder i forskningsutvalget, tom sak 10/08 UHR sekretariat Tor Rynning Torp UHR Seniorrådgiver, sekretær NRHS Sak 10/01 Godkjenning av innkalling og dagsorden Det var ingen kommentarer til innkalling. En sak ble meldt til eventuelt: Nasjonalt samarbeid om komiteer vedr søknader om professoropprykk. Side 1

2 Sak 10/02 Referat fra møtet i Nasjonalt profesjonsråd for farmasiutdanning 12. og 13. november 2009 Status i Sak 09/08 Karakterpaneler På møtet i 2009 ble det bestem å opprette karakterpanel og utdanningsinstitusjonene har utpekt følgende personer til karakterpanelet: Rigmor Solberg (UiO), Torgils Fossen (UiB), Jon Våbenø (UiT), Wenche Wannebo (HiNT) og Anne Aasness Marthinsen (HiO). Karakterpanelet har ikke vært virksomt i Wenche Wannebo tar ansvar for å kalle inn til første møte i karakterpanelet. Gruppen kontakter UHR for å få innspill til aktuelle arbeidsområder. Torp (UHR) informerte om at UHR ønsker tilbakemelding dersom karakterpanelene har kommentarer til UHR s opplegg for undersøkelse av karakterbruk. Karaktersamlingen 28. oktober 2010 i regi av UHR Janne Erikke Mjelle (UiT) refererte fra karaktersamlingen og trakk m.a. fram presentasjoner av rapportene Karakterbruk i UH sektoren 2009 og Hva er viktige kvaliteter ved god sensur? (NIFU STEP 21/2009). Presentasjoner fra seminaret er tilgjengelig på UHR sin hjemmeside. Informasjon for UHR Arbeidsutvalget videreformidler en betydelig informasjonsmengde fra UHR. Får medlemmene i profesjonsrådet nok informasjon fra UHR eller skal arbeidsutvalget innarbeide andre rutiner vedr videresending av informasjon fra UHR? Status vedr finansiering av praksis Ellen Finstad (Apotekforeningen) etterlyste status vedr finansiering av praksis. Temaet blir tatt opp i arbeidet med ny stortingsmelding. Sak 10/03 Endring av reglement Følgende 5 forslag til endring ble lagt fram på møtet: 1) Det foreslås å endre 3 b, første linje Fra: Norsk Studentunion (NSU) og Studentenes Landsforbund (StL) utpeker til sammen 2 studentrepresentanter fra profesjonsutdanningen Til: Norsk studentorganisasjon (NSO) utpeker to studentrepresentanter, en fra høgskole og en fra universitet. 2) I 9 erstattes NSU og StL med NSO. 3) I 4 fjernes Avdeling for videre og etterutdanning (VETT) fra listen over institusjoner/avdelinger som har 1 fast observatør i rådet. 4) Det foreslår å endre 5, første setning Fra: Profesjonsrådet utpeker leder og nestleder blant de faglige representantene (faglige ledere/dekaner). Til: Profesjonsrådet utpeker leder og nestleder blant sine faste medlemmer. Side 2

3 5) Det foreslås å endre ordlyden i 2b og farmasi og Reseptarutdanningene til farmasiutdanningene. Tor Rynning Torp (UHR) informerte om at det i UHR jobbes med endring av standardreglementet og forholdet mellom utdanningene og de nasjonale fagrådene/profesjonsrådene. Nytt regelverk blir sendt på høring, og man må avvente svar fra UHR vedr regelendringer som vedtas i dette møtet til etter høringsrunden på standardreglementet. Det ble foreslått å ta inn en fast observatør fra NFR og Helsedirektoratet til møtene i profesjonsrådet. Kunnskapsdepartementet kan være aktuell som observatør. Flere aktuelle? Vedtak: Det nasjonale profesjonsråd i farmasi anbefaler at de fem forslagene til vedtektsendringene gjennomføres under forutsetning av at styret i UHR godkjenner disse. Det ble også vedtatt at NFR og Helsedirektoratet inngår på listen over faste observatører i rådet. Sak 10/04 Orientering fra UHR ved Tor Rynning Torp UHRs kommentarer til statsbudsjettet UHR jobber med statsbudsjettet både før og etter at budsjettforslaget er lagt fram. Erfaring tilsier at uttalelse vedr statsbudsjettet må legges fram kort tid etter lansering av budsjettet for at det skal ha effekt. En sentral kommentar til statsbudsjettet for 2011 er at UHR er skuffet over manglende satsing på forskning og mangel på rekrutteringsstillinger. Høringssak om ny kommunal helse og omsorgslov/ Høringssak om nasjonal helseplan Helse og omsorgsdepartementet har lagt ut tre høringssaker i oktober 2010: Nasjonal helseplan Utkast til lov om folkehelsearbeid Utkast til lov om kommunale helse og omsorgstjenester UHR ønsker å avgi en høringsuttalelse i hver av sakene på vegne av organisasjonen. For å utarbeide utkast til høringsuttalelser oppnevnes medlemmer til en gruppe bestående av en representant fra hver av de ulike fakultetsmøtene/profesjonsrådene/fagrådene i innenfor helse og sosialfag. De viktigste perspektivene i en høringsuttalelse fra UHR bør fokusere på temaer som omhandler tilrettelegging for utdanning og forskning. SAFH ny modell for autorisasjon av utenlands utdanning. helsedirektoratet er bedt om å lage ny modell for autorisasjon av personer med utenlandsk utdanning, særlig søkere fra land utenfor EU. Det er foreslått at dagens ordning for 3.landssøkerne hvor jevngodhetsvurdering og kyndighetsvurdering faller bort, og erstattes av en modell med 4 faser. Søkere som er farmasøyter med rett til å praktisere i utlandet vil måtte ta fagtest, norsktest, kurs i nasjonale fag og praksis for å få autorisasjon som farmasøyt i Norge. De som ikke kommer gjennom dette må sluses inn i utdanningssystemet. Modellen blir lagt fram for drøfting, og skal godkjennes av Helse og omsorgsdepartementet. Gammel ordning fortsetter i 2011, men den nye modellen vil bli prøvd ut på testpiloter i Side 3

4 Stortingsmelding om velferdsutdanningene Høsten 2010 startet arbeidet med en ny stortingsmelding om helse og velferdsutdanningene. De mange reformene i helsesektoren danner et bakteppe for ønsket om en gjennomgang av helse og velferdsutdanningene. Kunnskapsdepartementet, Helse og omsorgsdepartementet, Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet og Arbeidsdepartementet samarbeider om stortingsmeldingen som etter planen legges fram høsten Det er et mål å gå gjennom innhold og utforming på alle helse og velferdsutdanningene (29 utdanninger er underlagt autorisasjon). De lange profesjonsutdanningene skal også omfattes av denne stortingsmeldinga. Kunnskapsdepartementet inviterer til konferanse i Oslo om kompetansebehovene i velferdssektorene og hvordan disse behovene kan møtes gjennom helse og sosialfaglig utdanning og forskning. UHR strategiplan UHR arbeider for tiden med ny strategiplan. I den forbindelsen blir det også viktig å se nærmere på organisasjonen for å bedre samordningen mellom de ulike organene. Sak 10/05 Nominering av tidsskrifter v/ Arne Sande (medlem i publiseringsutvalget) Sande (UiO) refererte fra møte i publiseringsutvalget 13. oktober Gruppa sine forslag til endringer finnes i referat fra dette møtet. Torp (UHR) informerte om at det pågår rydding i lister over publiseringskanaler innenfor helse/medisin. Vedtak: Det nasjonale profesjonsråd for farmasiutdanning følger innstillingen fra publiseringsutvalget. Frist for innmelding til UHR var Informasjon blir formidlet UHR. Sak 10/06 Samordning av bachelor og masterutdanningene i farmasi Oppfølging av sak 09/09. På profesjonsrådsmøtet i 2009 ble det foreslått at profesjonsrådet skulle arrangere et nytt møte i mars der representanter fra Helsedirektoratet og Helse og omsorgsdepartementet samt Kunnskapsdepartementet ble invitert. Arbeidsutvalget besluttet å utsette dette møtet inntil videre. Karen Ulshagen var i kontakt med Helse og omsorgsdepartementet (HOD) for å høre hvordan departementet ville forholde seg til en prosess vedr samordning av bachelor og master i farmasi. HOD ønsker å bidra i prosessen og Ulshagen sendte Sande rapporten til departementet som skulle se på rapporten sommeren Etter sommeren tok Ulshagen på nytt kontakt med departementet, og fikk da melding om at HOD ønsker å utsette et møte om samordning av bachelor og master i farmasi til etter stortingsmelding vedr. utdanninger som kvalifiserer til arbeid innen helse og sosialfaglige områder. Den aktuelle meldingen skal omfatte videregående opplæring, fagskoleutdanning, høyere utdanning og forskning. Meldingen skal legges fram høsten 2011 og er et samarbeid mellom Side 4

5 Kunnskapsdep., Helse og omsorgsdep., Barne, likestillings og inkluderingsdep. og Arbeidsdep. KD vil vurdere farmasiutdanningene som en del av dette meldingsarbeidet. Hva har institusjonene gjort siden siste møte i profesjonsrådet? UiT UiT har nedsatt en arbeidsgruppe som ser på muligheten for innføring av 3+2. Målet er å innføre 3+2 til studiestart høsten Det planlegges et system der studentene kan søke om opptak til et 3 årig eller et 5 årig studieløp. Det er ønskelig å legge opp til at kandidater med bachelor i farmasi fra høgskolene kan søke seg inn på 2 årig master. Forslag til studieplan vil bli sendt på høring til aktuelle instanser. UiO Instituttet har hatt en større prosess, og er i gang med å utrede mulighet for fleksibel studieløsning. Med en fleksibel studieløsning ønsker instituttet å legg til rette for at studenter kan få en grad, og dermed arbeidsmuligheter, uten å måtte fullføre hele det 5 årige løpet. Instituttet ønsker å kunne gi graden Bachelor i legemiddelvitenskap. Studenten vil kunne velge å ta praksis i tillegg, og vil da kunne søke SAFH om autorisasjon som reseptarfarmasøyt. Instituttet er i tenkeboksen når det gjelder tilbud om 2 årig master for kandidater med bachelor i farmasi fra høgskolene. Mulighetene for reseptarene pr i dag er suppleringsopptak for reseptarer. UiB UiB har 3 årig videreutdanning for reseptarer. HiNT De fleste studentene ved HiNT ønsker å slutte etter bachelorgraden. HiNT ser det ikke som aktuelt å heve opptakskravene til studiet, da dette vil hindre mange i å kunne søke seg inn på studiet. For studenter som ønsker å gå videre vil det sannsynligvis være aktuelt å ta ekstra kurs for å kvalifisere seg til 2 årig master ved universitetene, men HiNT vil også måtte se på hvordan studiet kan justeres for å imøtekomme universitetene sine krav til opptak på 2 årig master. HiNT ser at arbeidet som pågår vedr 3+2 er interessant for deres studium/studenter og uttrykte ønske om å bidra i planarbeid ved universitetene. HiO Har hatt en diskusjon internt om hvor mye det er aktuelt å endre farmasiutdanningen for å tilpasse seg universitetenes krav om opptak til master. HiO avventer, og ser hvilke beslutninger som blir tatt på universitetene. Tove Ytterbø (NFF) informerte om at NFF ønsker seg sterkt et løp i farmasiutdanningen. Den finske modellen kan være en mulig løsning. Side 5

6 Noen sentrale spørsmål fra påfølgende diskusjon: Vil stortingsmeldingen om helse og velferdsutdanningene behandle temaet 3+2 i farmasiutdanningen, og i så fall hvordan? Skal/kan man være pro aktiv i forhold til stortingsmeldingen, eller vente å se hva som kommer ut av arbeidet? Vedtak: Profesjonsrådet nedsetter et utvalg som følger prosessen rundt ny stortingsmelding om helse og velferdsutdanningene i lys av temaet samordning av bachelor og masterutdanningene i farmasi. Utvalget skal bestå av de faglige lederne ved farmasiutdanningene. Sak 10/07 Farmasøytisk forskningsutvalg v/ Anne Brit Kolstø (leder av forskningsutvalget) Farmasøytisk forskningsutvalg har følgende medlemmer: Anne Brit Kolstø (UiO), Ingunn Tho (UiT), Øyvind Andersen (UiB), Vigdis Aas (HiO), Daniel Zeiss (HiNT), Ole Kristian Hjelstuen (LMI). Utvalget er oppnevnt for 5 årsperioden Forskningsutvalget hadde konstituerende møte 14. september 2010 der de blant annet diskuterte mandatet. Forskningsutvalget vil fokusere på: 1) Nasjonal forskerskole i farmasi er det mulig å få til dette? 2) Stimulere til samarbeid mellom institusjonene. Viktig at samarbeid forankres i institusjonene. Finnes det økonomiske midler til møter, invitasjon av gjester og lignende? 3) Stimulere til at det blir opprettet eget forskningsprogram for farmasøytisk forskning i NFR. Dette arbeidet ønsker gruppa å sette i gang, men det vil ta tid før det kan gis konkret tilbakemelding om temaet. Forskningsutvalget har nytt møte Sak 10/08 Implementering av kvalifikasjonsrammeverket i bachelor og masterutdanningene. Status i farmasiutdanningene så langt. Status for institusjonenes implementering av kvalifikasjonsrammeverket: UiO Prosessen i forhold til kvalifikasjonsrammeverket har vært begrenset på farmasøytisk institutt. Fakultetet har lagt føringer og instituttet har fulgt opp og endra emnebeskrivelsene. Instituttet lagde målbeskrivelse på emnene i den nye studieplanen og tror at dette er godt nok. Avventer eventuelle nye føringer fra fakultetet. UiT Internt mål om å implementere kvalifikasjonsrammeverket i Ved Institutt for farmasi brukes en felles arbeidsgruppe for revisjon av studieprogrammet og implementering av kvalifikasjonsrammeverket. Foreløpig utkast til beskrivelse av studieprogrammet skal være klart i november. Etterhvert skal kvalifikasjonsrammeverket implementeres på emnenivå. Side 6

7 UiB Implementering av kvalifikasjonsrammeverket har på Det medisinsk odontologiske fakultet startet på emnenivå med frist til foreløpig utkast til emnebeskrivelser 1. desember Våren 2011 startes arbeidet med implementering av kvalifikasjonsrammeverket på studieprogramnivå. HiNT Har starta med målformulering på studieprogramnivå, og er i gang med målformuleringer på emnenivå. Faglærere på de ulike fagene har bidratt og det oppleves som en nyttig prosess. Målet er å ha kvalifikasjonsrammeverket implementert til studiestart HiO En arbeidsgruppe har laget to rapporter vedr implementering av kvalifikasjonsrammeverket ved HiO. Her er lenke til HiOs rapporter i forbindelse med kvalifikasjonsrammeverket: Frist for implementering er og det skal gjelde for studiestart Tema fra påfølgende diskusjon: Torp: Et mål for beskrivelse av læringsutbytte er å gjøre kandidaten yrkbar (det er større behov for dette for de mer generelle akademiske utdanningene enn profesjonsutdanningene) Hva er felles for farmasiutdanningene på nasjonalt nivå og hva er forskjellig ved de ulike institusjonene? Nyttig å avklare i forhold til prosessen rundt samordning av bachelor/master. Er det aktuelt å ha en felles kandidatbeskrivelse for bachelor i farmasi og en for integrert master i farmasi? Viktig å se til at sluttmålene ikke blir satt for høyt (sluttmålene skal gjelde for en nyutdannet farmasøyt og ikke beskrive en farmasøyt med lang praksis) Hvordan sikre at bachelor og master beskrives på rett nivå når målbeskrivelsene blir laget av forskjellige institusjoner? Vedtak: Profesjonsrådet ser det som viktig å samarbeide vedr implementering av kvalifikasjonsrammeverket på studieprogramnivå. Profesjonsrådet oppfordrer institusjonene til å dele beskrivelser av studieprogrammene innen farmasi med de andre i profesjonsrådet. Sak 10/09 Godkjenning av utenlandsk utdanning og nasjonale fag Oppfølging av sak 09/17 der det ble vedtatt at profesjonsrådet skulle kontakte Helse og omsorgsdepartementet/statens autorisasjonskontor (SAFH) vedrørende praksis rundt tildeling og oppfølging av farmasøyter med midlertidig lisens. Brev om saken ble sendt Helsedirektoratet i desember I svarbrev fra SAFH beskrives praksis rundt tildeling av midlertidig lisens for farmasøyter utdannet i land utenfor EU. Det blir påekt at SAFH registrerer midlertidig lisens i Helsepersonellregisteret som en lisens med tidsbegrensning og det er arbeidsgivers ansvar å kontrollere at helsepersonell i deres tjeneste har nødvendig autorisasjon eller lisens som er gyldig. Hva skjer i praksis? Hvem har ansvar for å kontrollere at dette følges opp i apotekene? Er det en fare for at det arbeider personer uten gyldig lisens/autorisasjon i norske apotek? Side 7

8 Karen Ulshagen (UiO) informerte om at kurs i Nasjonale fag blir gjennomført ved UiO på oppdrag fra Helsedirektoratet i 2010, og instituttet ønsker å videreføre dette også for Sak 10/10 Etikkrådet for farmasøyter i Norge v/ Elisabeth Moen Rørvik (profesjonsrådets medlem i etikkrådet) Etikkrådet er sammensatt av en representant fra: Norges Farmaceutisk Forening (Inger Wabø) Forening av industriansatte farmasøyter i Norge (Marianne Lønmo) Norske Sykehusfarmasøyters Forening (Jan Egil Røe) Nasjonalt profesjonsråd for farmasiutdanning (Elisabeth Moen Rørvik) Norsk Farmasøytisk Selskap (Karen Marie Ulshagen) Norwegian Pharmaceutical Students Association (NOPSA) Observatør Etikkrådet arbeidsområder: kan aktivt og på selvstendig grunnlag uttale seg i saker og spørsmål som angår farmasøytenes praksis. gir råd og anbefalinger i saker av etisk karakter. er høringsinstans i de saker av etisk karakter som legges frem for rådet. skal stimulere til debatt om etiske spørsmål. skal fortløpende vurdere aktualiteten til og eventuelt utarbeide forslag til NFS om oppdateringer av de etiske retningslinjene. Etikkrådet skal diskutere saker av etisk karakter som f.eks Stoltenberg rapporten om bruk av narkotika til medisinsk bruk og utlevering av legemidler på resept til aktiv dødshjelp. Ønsker å stimulere utdanningsinstitusjonene til å arbeide aktivt med etiske problemstillinger i utdanningene. For å stimulere til debatt har etikkrådet har egen side på facebook og blogg på NFS sin hjemmeside. Side 8

9 Sak 10/11 Skikkethet v/ Elisabeth Moen Rørvik Elisabeth Moen Rørvik er profesjonsrådets representant i en arbeidsgruppe som er nedsatt av UHR for å utrede problematikk relatert til skikkethetsforskriften og håndtering av den. Arbeidsgruppens mandat: Arbeidsgruppen bes om å utrede problemstillinger forbundet med de høyere utdanningsinstitusjonenes arbeid med skikkethetsvurderinger, og skissere mulige løsninger på disse Skikkethetsforskriften har blitt lite brukt det er få saker som meldes til institusjonenes skikkethetsnemnder. Gruppen skal utrede og belyse blant annet: Hvorfor er forskriften lite brukt? Hva er utfordringene knyttet til skikkethet? Endringsbehov for forskriften? Hvordan bør skikkethetsvurdering praktiseres? Arbeidsgruppen har blant annet diskutert: Informasjonsutveksling mellom SO og institusjonene Informasjonsutveksling mellom institusjoner Studenters rettigheter vs brukeres rettigheter Organisering av skikkethetsarbeidet i institusjonene Organisering av undervisningen/studieløpet slik at skikkethetsvurdering muliggjøres på et tidligere tidspunkt Arbeidsgruppen arbeider med en rapport som skal synliggjøre utfordringene vedr skikkethetsvurdering. Farmasøytisk institutts rutiner for håndtering av skikkethetsforskriften er tilgjengelig på instituttets hjemmeside, se: Konklusjon farmasi: praksisfeltet er i stor grad fornøyd med studentene og de nyutdanna farmasøytene utfordring spesielt i forhold til språk og kommunikasjon. Moment fra påfølgende diskusjon i profesjonsrådet: Viktig at studentene er informert om skikkethetsforskriften. Få skikkethetssaker ved institusjonene, men viktig å se skikkethetsforskriften som et verktøy som kan brukes ved behov. Side 9

10 Sak 10/12 Danning i utdanning Farmasiutdanningen ved HiNT har fått spesifikk oppfordring fra visedekan om å svare på spørsmål som blir reist i brev fra UHR vedr Danning i utdanning. Hvordan jobber institusjonene med dette temaet i forhold til farmasistudiet og i forhold til implementering av kvalifikasjonsrammeverket? I påfølgende diskusjon var det enighet om at temaet Danning i utdanning oppleves som viktig i farmasiutdanningene, men det varierer i hvilke grad temaet blir ivaretatt i de ulike utdanningene. Introduksjonskurs til master, examen philosophicum og samfunnsfarmasifaget blir trukket fram som sentrale element for danningsaspektet i utdanninga. Sak 10/13 Forum for diskusjon om valg av lærebøker Er det behov for forum for diskusjon av lærebøker i farmasi? Profesjonsrådet ser det som naturlig og viktig at de ulike fagområdene diskuterer seg i mellom, men ser ikke behov for at profesjonsrådet oppretter et eget forum for diskusjon om valg av lærebøker. Sak 10/14 Orientering om status for videre og etterutdanning Avdeling for videre og etterutdanning (VETT) ble nedlagt per Status for Apotekforeningen sitt arbeid med videre og etterutdanning v/ Ellen Finstad Apotekforeningen har arrangert kurs for apotekteknikere og for farmasøyter både vår og høst Dette er nye kurs som er laget etter at VETT ble nedlagt. Apotekforeningen har samlet innspill om behov for kurs og ønsker å gi et tilbud om kurs i en overgangperiode. Apotekforeningen og Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi skal sammen utrede ny modell for etter og videreutdanning og utvikling av apotekpraksis. Mandat for utredningsarbeidet omfatter bl.a.: Hensikt med og begrunnelse for opprettelse av ny modell for etter og videreutdanning og utvikling av apotekpraksis, herunder behov og nytte for aktørene Forslag til mål, visjoner og overordnet strategi for organisasjonen Forslag til mulig organisasjonsmodell Eksempler på aktuelle etter og videreutdanningsområder og tema Eksempler på aktuelle områder og tema for utvikling av apotekpraksis Forslag til mulige eksterne samarbeidspartnere Prosjektkoordinator for utredningen er Christine Frigaard Målet er at modellen skal være operativ fra Side 10

11 Status for videre og etterutdanning ved UiO v/ Karen Ulshagen Ulshagen påpekte at det er viktig at farmasien står sammen om videre og etterutdanning av farmasøyter. Instituttstyret har vedtatt en foreløpig policy for instituttets videre og etterutdanningsaktivitet i påvente av en nasjonal debatt. Instituttet ser det som viktig å tilby EVUkurs i tråd med hva markedet etterspør. Inntil dette er bedre kartlagt, vil instituttet satse på å videreutvikle de tilbudene instituttet allerede har. Per i dag omfatter dette: Nettkurs i farmakologi, Kurs i nasjonale fag for farmasøyter, Erfaringsbasert masterstudium i klinisk farmasi, Reseptaropptak og jevngodopptak. Instituttets policy i forhold til nye videre og etterutdanningstilbud ved UiO: Eventuelle nye studietilbud bør ta utgangspunkt i instituttets unike forutsetninger. Kjernen i tilbudet bør være studiepoenggivende kurs med eksamen innen faglige områder der instituttet har ansatte med unik kompetanse. Tilbudene bør baseres på fleksible læringsformer. Temadager og tilbud med hovedsakelig eksterne forelesere er mindre aktuelle. Oppdragskurs kan arrangeres etter bestilling fra eksterne oppdragsgivere. Det faglige og økonomiske utbyttet vil i slike tilfeller være avgjørende for om instituttet velger å inngå slike avtaler Momenter fra påfølgende diskusjon: Hva er behovet for videre og etterutdanning? Apotekforeningen vil i første omgang finne ut av hvilke behov apotekene har, men ser dette som en åpen prosess der det er aktuelt å samarbeide med lærestendene. Er kursene i regi av Apotekforeningen i konkurranse med kurs ved utdanningsinstitusjonene, eller er de et utfyllende tilbud? Sak 10/15 Nytt fra lærestedene UiO Masterstudiet i klinisk farmasi. I 2009 og 2010 har henholdsvis 15 og 13 studenter takket ja til studieplass på masterstudiet i klinisk farmasi. Det vil også bli tatt opp studenter på studieprogrammet i Instituttet s integrasjon i MN fakultetets life science strategi. Tverrfaglig life science satsing på fakultetet der det er dannet forskningsgrupper på tvers av institutt. Nybygg for farmasi, kjemi og life science er under planlegging. Har 75 studieplasser og har fått fylt opp disse ved opptak Poenggrensa har gått ned. UiT Revisjon av studieprogrammet og implementering av kvalifikasjonsrammeverket Studieplanen for farmasi ved UiT ble laget tidlig på 1990 talet, og de har sett behov for modernisering av studieplanen i flere år. Revisjon av studieplanen gjøres parallelt med implementering av kvalifikasjonsrammeverket, og det legges opp til en 3+2 modell. Prosessen startet høsten 2010 og skal etter planen være ferdig sommeren Har fylt opp studieplassene ved opptak høsten Side 11

12 HiO Studieplanen fra 2005 er under revisjon, særlig fokus på revisjon av 2. studieåret. God rekruttering til nye stillinger Fusjonering av HiO og Høgskolen (HiAK) i Akershus under planlegging Reseptarutdanningen er 50 år i Se filmen Reseptarutdanninga 50 år på HiO sin hjemmeside, lenke: God rekruttering ikke problem med å få fylt opp studieplassene (70 stk). HiNT Forskning og utviklingsprosjekt (FoU prosjekt) HiNT har over et par år bygd opp forsknings og utviklingsprosjekt som gjelder farmasøyter i nye område i helsevesenet. Utfordringer i forhold til rekruttering til reseptarutdanninga, og ser behov for å tenke kreativt i forhold til rekruttering (har 20 studenter på 1. året, men har plass til 30). Har gode erfaringer med kull som ta studiet på deltid. UiB Fakultetsplassering av Senter for farmasi Farmasistudiet ved UiB har emner ved to fakultet, og Senter for farmasi ligger direkte under universitetsstyret. Fakultetsplassering har vært en langvarig prosess, men universitetsstyret besluttet i juni 2010, på bakgrunn av enighet mellom de to dekanene, å legge farmasi under Det medisinskodontologiske fakultet. Prosessen oppleves som lukket for de som er tilknyttet farmasi. Overføring fra 1/ God rekruttering ved UiB. Sak 10/16 Oppnevning av arbeidsutvalg Arbeidsutvalget har i 2010 bestått av leder Svein Haavik, nestleder Thrina Loennechen, Ane Gedde Dahl og studentrepresentant Camilla Lavoll. Svein Haavik og Thrina Loennechen ble i 2009 valgt for en periode på 2 år og vil fortsette i arbeidsutvalget i Ane Gedde Dahl og Camilla Lavoll går ut av arbeidsutvalget i To nye representanter skal oppnevnes til arbeidsutvalget som erstatning for disse. Utdanningsinstitusjonene bes om å melde inn representanter til neste år. Vedtak: Wenche Wannebo velges som medlem i arbeidsutvalget for 2011 og Studentrepresentantene fra NSO (ikke tilstede) spørres og en studentrepresentant oppnevnes til arbeidsutvalget i etterkant av møtet. Studentrepresentantene fra NSO ble kontaktet etter møtet, og Meliha Halilcevic (HiO) er oppnevnt som studentrepresentant i arbeidsutvalget. (Halilcevic er formelt oppnevnt av NSO frem til ). Neste møte i Nasjonalt profesjonsråd for farmasiutdanning blir 20. og 21. oktober 2011 i Tromsø. Side 12

13 Sak 10/17 Eventuelt A) Nasjonalt samarbeid om komiteer vedr søknader om professoropprykk. Ansvaret for å vurdere søknader om professoropprykk er lagt til de enkelte institusjonene. (Det vises til endring i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings og forskerstillinger) Er det aktuelt for farmasiutdanningene å samarbeide om komiteer for å vurdere opprykk? Det er naturlig å samarbeide om komiteer for vurdering av søknader om professoropprykk. Det er ønskelig med en felles søknadsfrist og enighet om å arbeide for at 1. september opprettholdes som frist. Komiteer opprettes ved behov. B) Møte I European association of faculties of pharmacy (EAFP) Karen Ulshagen informerte om at EAFP er høringsinstans for et EU direktiv som skal tilrettelegge for yrkesmulighet for 3 årig grad. Mye tyder på at EU kommer etter Skandinavia vedr deling i bachelor og master i farmasi. Side 13

Referat fra NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR UTDANNING OG FORSKNING INNEN FARMASI

Referat fra NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR UTDANNING OG FORSKNING INNEN FARMASI Referat fra NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR UTDANNING OG FORSKNING INNEN FARMASI Ekstraordinært møte avholdt ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Pilestredet 50, 21.5.2015, kl 10.30-16 Deltagerliste: Representanter

Detaljer

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE

SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE SAKER FRA PROFESJONSRÅDENE Oppdatert per 8. august 2015 Barnevern 24. april 2015 Sak 6/2015. Kort diskusjon om en eller to-tre sosialarbeiderutdanninger. Forslag om uttalelse/notat om rapport fra UHR-prosjektet

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

REFERAT FOR MØTE I NASJONALT RÅD FOR PROFESJONSUTDANNING I FARMASI 8.-9. NOVEMBER 2007. Sted: HiO, Pilestredet 48 (P48-Eva Balkes hus), Rom P464/P369

REFERAT FOR MØTE I NASJONALT RÅD FOR PROFESJONSUTDANNING I FARMASI 8.-9. NOVEMBER 2007. Sted: HiO, Pilestredet 48 (P48-Eva Balkes hus), Rom P464/P369 REFERAT FOR MØTE I NASJONALT RÅD FOR PROFESJONSUTDANNING I FARMASI 8.-9. NOVEMBER 2007 Sted: HiO, Pilestredet 48 (P48-Eva Balkes hus), Rom P464/P369 Deltagere: Representant Institusjon Kommentar Karen

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 20.-21. oktober 2011

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 20.-21. oktober 2011 REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 20.-21. oktober 2011 UiT, Tromsø. Deltagerliste Delegater Institusjon Kommentar Svein Haavik UiB Senterleder, leder profesjonsrådet, medlem

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONAL PROFESJONRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 19.-20. september 2013. UiB, Bergen

REFERAT FRA MØTE I NASJONAL PROFESJONRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 19.-20. september 2013. UiB, Bergen Deltagerliste: REFERAT FRA MØTE I NASJONAL PROFESJONRÅD FOR FARMASIUTDANNING 19.-20. september 2013 UiB, Bergen Representant Institusjon Funksjon i profesjonsrådet Instituttleder Henrik Schultz UiO Representant

Detaljer

Prioritering i utdanningene - hvordan ruster vi fremtidens farmasøyter?

Prioritering i utdanningene - hvordan ruster vi fremtidens farmasøyter? Prioritering i utdanningene - hvordan ruster vi fremtidens farmasøyter? Farmasidagene okt 2016 Prioritering i Helse-Norge Thrina Loennechen, Institutt for farmasi Det Helsevitenskaplige fakultet UiT-Norges

Detaljer

Referat fra møte i nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning i farmasi

Referat fra møte i nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning i farmasi Referat fra møte i nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning i farmasi Tromsø, 25.-26.10.2016. Middag kveld 25.10.2016, møte 26.10.2016 kl. 9.00-16. Møteleder: Anne Berit Walter Deltagere Representanter

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Referat fra møte i arbeidsutvalget i Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning 28.10.2011 Tilstede: Kristin Ravnanger (leder) Ketil Jarl Halse (nestleder) Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Elise Kleppe

Detaljer

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING Møtedeltagere 6. 7. november 2008 UiB, Vilvite (Bergen vitensenter) Navn Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO Representant, leder

Detaljer

Framtidens helsetjeneste en farmasøytisk revolusjon; tar utdanningene utfordringen? Karen Marie Ulshagen, Sverre Arne Sande

Framtidens helsetjeneste en farmasøytisk revolusjon; tar utdanningene utfordringen? Karen Marie Ulshagen, Sverre Arne Sande Framtidens helsetjeneste en farmasøytisk revolusjon; tar utdanningene utfordringen? Karen Marie Ulshagen, Sverre Arne Sande To hovedutfordringer for utdanningene Innhold Hvilke temaer undervises Hvilke

Detaljer

REFERAT NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR UTDANNING OG FORSKNING INNEN FARMASI. Ordinært møte avholdt ved NTNU, Trondheim 29.-30.10.2015

REFERAT NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR UTDANNING OG FORSKNING INNEN FARMASI. Ordinært møte avholdt ved NTNU, Trondheim 29.-30.10.2015 REFERAT NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR UTDANNING OG FORSKNING INNEN FARMASI Ordinært møte avholdt ved NTNU, Trondheim 29.-30.10.2015 Deltagerliste: Representanter Institusjon Funksjon i profesjonsrådet Instituttleder

Detaljer

Kort presentasjon «rundt bordet» da vi har nye

Kort presentasjon «rundt bordet» da vi har nye Nasjonalt profesjonsråd i radiografi: Saksliste Møtedato: 23. feb.16 Møtevarighet Kl.09:00-16:00 Møtested: Park Inn Gardemoen Neste møte: 19-20. sept. Møteleder: Referent: Navn: Fra Tilstede Forfall Ehrnholm

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 6. februar UiO, Oslo

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONRÅD FOR FARMASIUTDANNING. 6. februar UiO, Oslo REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONRÅD FOR FARMASIUTDANNING 6. februar 2014 UiO, Oslo Deltagerliste: Representant Institusjon Funksjon i profesjonsrådet Instituttleder Henrik Schultz UiO Representant

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Referat NRHS-AU. Saksliste

Referat NRHS-AU. Saksliste NRHS-AU Medlemmer: Kristin Ravnanger, leder Ketil Jarl Halse, nestleder Nina Waaler Borgunn Ytterhus Heidi Kapstad Anne Beate Båtnes Eirik Aldrin Fra UHRs sekretariat: Tor Rynning Torp Trine Grønn Forfall:

Detaljer

Prosjektresultat og anbefalinger fra prosjektet - Revisjon av farmasiutdanningene i Norge: Muligheter for en 3+2 modell

Prosjektresultat og anbefalinger fra prosjektet - Revisjon av farmasiutdanningene i Norge: Muligheter for en 3+2 modell Prosjektresultat og anbefalinger fra prosjektet - Revisjon av farmasiutdanningene i Norge: Muligheter for en 3+2 modell NFE HS 15.10.2015 Thrina Loennechen Formål med saken - Å få belyst to nivåer av prosesser

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING REFERAT FRA MØTE I NASJONALT PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING 12. - 13. november 2009 Rom 340, Domus Nova, Universitetet i Oslo Møtedeltagere Delegater Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd.

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd. Fagstrategiske enheter: Nasjonale fakultetsmøter Nasjonale råd Nasjonale profesjonsråd Historisk filosofisk Realfag Samfunnsvitenskapelig Jus Odontologi Dekanmøtet i medisin Helse- og sosialfagutdanning

Detaljer

UHR: innspill til Regjeringens arbeid med ny forskningsmelding

UHR: innspill til Regjeringens arbeid med ny forskningsmelding Kjetil Søren Sundet, Birgitte Bøgh-Olsen, UiB: Jørund Støre Bergrem, Jarle Eid, Inger Hilde Nordhus, Ove C. Borge, NTNU: Leif Edward Kennair, Lars Kristian Fossum, Odin Hjemdal, Ute Gabriel, UHR: Tor Rynning

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 26/17 23.02.2017 Dato: 08.02.2017 Arkivsaksnr: 2015/5555 Årsmelding - skikkethet - 2016 Henvisning til bakgrunnsdokumenter Styresak

Detaljer

Utkast til referat fra møte i NFE-HS-AU

Utkast til referat fra møte i NFE-HS-AU Medlemmer Leder Marit Kirkevold (leder) NPR sykepleie Nestleder Jarle Eid (nestleder) Universitetet i Bergen Leder Anne Berit Walter NPR farmasi Dekan Sameline Grimsgaard UiT Norges arktiske universitet

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 og 14. april 2015 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REGLEMENT FOR PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING Fastsatt

Detaljer

ANSATTE, UTDANNING 2OG KOMPETANSE

ANSATTE, UTDANNING 2OG KOMPETANSE ANSATTE, UTDANNING 2OG KOMPETANSE 2Ansatte 2.1 i apotek Fagpersonalet i apotek består i all hovedsak av farmasøyter og apotekteknikere. Begge disse gruppene er autorisert helsepersonell. Gjennom helsepersonelloven

Detaljer

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Arbeidsplan for 2008 2009 I henhold til reglementet for de nasjonale rådene som ble vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober 2005 (sist justert i styremøte 05.04.06) skal de nasjonale

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS-AU

Referat fra møte i NFE-HS-AU Referat fra møte i NFE-HS-AU Til stede: Medlemmer: Leder Marit Kirkevold (leder) NPR sykepleie Dekan Jarle Eid (nestleder) Universitetet i Bergen Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene

Godkjenning av innkalling og saksliste. Det ble meldt to saker under eventuelt: Rapporten om en helhetlig tilnærming til lærerutdanningene REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET FOR NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 29. august 2011 Tilstede: Dekan Knut Patrick Hanevik (HiO) (leder NRLU) Fagdekan Ann Gøril Hugaas (HBO) Studiekoordinator, PPU Signe

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design 8/17 19.1.2017 Dato: 10.01.2017 Arkivsaksnr: Prosess for revisjon

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG

DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG DET NASJONALE FAKULTETSMØTE FOR REALFAG Sekretariat: Medlemmer: IME-fakultetet UiB,UiO,UiTø,UiS,UMB, NTNU NTNU,Høgskolene 7491Trondheim NorskStudentunion Tlf.73596002 Fax: 73593628 E-mail:Anne-M.Hogstad@IME.ntnu.no

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 7. oktober Cristin AFS Blindern, 18.10.2010 Cristin-10-049 AFS Referat Møte i styret for Cristin 7. oktober 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser.

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. (10. juli 2009) Innledning Universitets- og høgskolerådets Utdanningsutvalg (UU) opprettet 28. februar

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 13. november 2015 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.15-15.00 Tilstede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø Norges arktiske

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av styre 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg Utdanningsutvalg 1 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning

Profesjonsråd for designutdanning Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Reglement for PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING PÅ UNIVERSITETS- OG HØGSKOLENIVÅ

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste UHRs museumsutvalg Til stede: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjonn og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder i UHRM) Axel Christophersen,

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

Godkjent referat. Styret

Godkjent referat. Styret Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Nestleder Ørjan Arntzen, Norsk studentorganisasjon Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet

Detaljer

Fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning. (NFE-samisk)

Fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning. (NFE-samisk) Fagstrategisk enhet for samisk høyere utdanning og forskning (NFE-samisk) Medlemmer: Instituttleder Else Grete Broderstad, UiT, leder Rektor Gunvor Guttorm, Samisk høgskole, nestleder Dekan Sonni Olsen,

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET I møte 12. september

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 18. november 2015 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus *****************************************************************************

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg onsdag 5. september

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg onsdag 5. september UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 24.09.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg onsdag 5. september Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Anne Gro Vea Salvanes,

Detaljer

TORSDAG 25. OKTOBER 2012 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I TROMSØ

TORSDAG 25. OKTOBER 2012 VED DET JURIDISKE FAKULTET, UNIVERSITETET I TROMSØ Side 1 Nasjonalt fakultetsmøte for juridiske fag Adresse: Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø, postboks 9037 Leder: Dekan Hege Brækhus tlf 77644193, e-post hege.brakhus@uit.no Sekretær: Kirsti

Detaljer

Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato:

Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato: Nasjonalt profesjonsråd i radiografimøte: Referat Møtedato: 2-3. sept. 2015 Møtevarighet 2. sept. kl.12.15-16.30 3. sept. kl. 8.30-12.50 Møtested: Hotell Park Inn Gardemoen Neste møte: 15. mars 2016 Møteleder:

Detaljer

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik:

Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: Bakgrunn Arbeidet med ny studieplan i medisin har siden januar 2010 vært prosjektorganisert slik: En styringsgruppe med dekan (leder), studentrepresentant, prorektor utdanning, UNN-direktør, klinikkleder

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. desember kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. desember kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. desember kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b Til stede: Trine Hvoslef-Eide, Universitetet for miljø- og biovitenskap, leder

Detaljer

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering

Ny studieplan i medisin makroplan og organisering UNIVERSITETET I BERGEN Det medisinsk-odontologiske fakultet Styresak: 15/14 Sak nr.: 2011/2047 Møte: 05.03.14 Ny studieplan i medisin makroplan og organisering Fakultetsstyret ble sist informert om status

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, fungerende leder

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - høringssvar

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - høringssvar side 1 av 5 UNIVERSITETET I BERGEN, UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Sak 66/07 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk - høringssvar Dokument: Saksnotat fra Utdanningsavdelingen, Forslag til høringssvar fra UiB

Detaljer

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD

RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD Studiestyresak: 14/11 Saksnr.: 2011/9589 Møte: 14. september 2011 RAPPORT OM MASTERPROGRAM I ENERGI FORSLAG TIL INNHOLD I februar i år ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide et

Detaljer

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Sted: UHRs lokaler Dato: fredag 28. juni 2013 kl. 1300 1500 Tilstede: Leder av Utdanningsutvalget Olgunn Ransedokken, seniorrådgiver Kjærstin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Planer for karakterundersøkelser i de helse- og sosialfaglige utdanningene i 2013

Planer for karakterundersøkelser i de helse- og sosialfaglige utdanningene i 2013 Planer for karakterundersøkelser i de helse- og sosialfaglige utdanningene i 2013 og noen refleksjoner over sammenhengen mellom karaktersetting og skikkethetsvurdering ved Trine Grønn seniorrådgiver, UHR

Detaljer

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte 13.06.2016 TO GRUNNLEGGENDE SPØRSMÅL HVORFOR? - Nødvendig prosess eller et politisk valg?

Detaljer

ÅRSPLAN 2011 FARMASØYTISK INSTITUTT ÅRSPLAN FOR

ÅRSPLAN 2011 FARMASØYTISK INSTITUTT ÅRSPLAN FOR ÅRSPLAN 2011 FARMASØYTISK INSTITUTT ÅRSPLAN FOR 2011 09.12.2010 1 ÅRSPLAN 2011 ÅRSPLAN FOR 2011 1. HOVEDPRIORITERINGER. Overordnet mål Farmasøytisk institutts overordnede mål i 2011 er å styrke sin stilling

Detaljer

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet

Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje ved Det medisinske fakultet Status og planer Fakultetsstyremøte 28. februar 2014 Hilde Grimstad Prodekan utdanning Det medisinske fakultet Studieprogramportefølje-prosess Årshjul

Detaljer

Ui0 : Universitetet i Oslo

Ui0 : Universitetet i Oslo Ui0 : Universitetet i Oslo Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Dato: 22.04.2015 Deres ref.: 15/129 Vår ref.: 2015/1297 BJORNENG Svar på høring om forslag til endringer i forskrift om skikkethetsvurdering

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 Sted: Norgesuniversitetets lokaler i Pilestredet, Oslo Tid: Fra kl 11 til 17 onsdag 21. april Til stede: Jan Olav Fretland (leder) (kom kl. 1230) Dagny Blom Torstein

Detaljer

Dekan Nina Waaler orienterte om bakgrunnen for etablering av profesjonsrådene. Se vedlegg 2.

Dekan Nina Waaler orienterte om bakgrunnen for etablering av profesjonsrådene. Se vedlegg 2. Nasjonalt profesjonsråd for sykepleie 12. juni 2014 etableringsmøte Representanter til stede: se vedlegg 1. Møtet ble holdt uten at det var studentrepresentanter til stede, da de ikke er oppnevnt ennå

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGETS INNKJØPSUTVALG Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets Innkjøpsutvalg Dato og tid: 13.mars 2008 Kl 9-10 og 12-13: innkjøpsutvalg Kl 10-11.30

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 07.09.2016 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus Tilstede: Gruppe A Dekan

Detaljer

År Fullført studium. År Nye reg. stud

År Fullført studium. År Nye reg. stud Vedlegg 6: Navn studieprogram/retning: Satellite Engineering Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 2016: 89 Kommentar Masterprogrammet har følgende tall for studenter som har blitt tatt opp

Detaljer

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR

Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Enheter, funksjonsfordeling, roller og oppgaver i den nye organiseringen av det helse- og sosialfaglige området i UHR Hensikten med dette notatet er å gi medlemmene og observatørene, samt andre relevante

Detaljer

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat

Forskerlinje i helseog sosialfag. En presentasjon av arbeidsgruppens notat Forskerlinje i helseog sosialfag En presentasjon av arbeidsgruppens notat Bakgrunn Forskerlinje igangsatt i 2002 ved de 4 medisinske fakultetene for å motvirke sviktende forskerrekruttering Ordningen ble

Detaljer

2008/14503 Seniorrådgiver Bjørn Engeset, Avdeling for fagstøtte. Oppnevning av studentrepresentanter for skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo

2008/14503 Seniorrådgiver Bjørn Engeset, Avdeling for fagstøtte. Oppnevning av studentrepresentanter for skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-sak 8

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap

Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap Referat fra møte i Nasjonalt Fagråd for Helsevitenskap Dato: 19. november 2009 Møtested: Møterom i ISH, Gydasvei 8, Oslo Tilstede: Nina Vøllestad (UiO) møteleder, Målfrid Råheim (UiB), Ida Torunn Bjørk

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ

Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ Referat fra møte 3/10 i arbeidsutvalget for Nasjonalt råd for økonomiskadministrativ utdanning 24.06.10 Møtet ble holdt i UHRs sekretariat Til stede: Iver Bragelien (leder), Lars Fallan, Theo Schewe, Terje

Detaljer

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV

Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV Universitetet i Stavanger Fakultetsstyret SV FS SV 14/14 OPPRETTELSE AV ARBEIDSGRUPPER FOR UTREDNING AV NYE FAKULTETER ephortesak: 2014/455 Saksansvarlig: Lone Litlehamar Møtedag: 25.2.2014 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag

Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag Referat fra møte i Nasjonalt fagråd for drama- og teaterfag Universitetet i Oslo fredag 05.04. 2013 kl. 10.15-16.00 Til stede: Anne Bjørkvik (UIA - leder), Siren Leirvåg (UIO), Sigrun Meisingset (HVO),

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det medisinsk-odontologiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Referanse Dato 2011/10969-KARVA 25.01.2012 Utreding av frafall på studieprogrammet bachelor i human ernæring Programutvalg for ernæring fikk 27.09.2011 i oppdrag

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: V-sak 6 Møtenr.: 1/2017 Møtedato: 7. februar 2017 Notatdato: 5. januar 2017

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Leder Øyvind Berdal,

Detaljer

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS

FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE PROSESS UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 52 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 12. september 2013 FORSLAG OM EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET VIDERE

Detaljer

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30

Årsmøte 2015. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon. Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Tromsø 30.03.2015 Ref: 2014/269-24 Årsmøte 2015 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Gardermoen, 13.april 2015, kl 17:30 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1 (http://narma.no).

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

Referat fra møtet i Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 04.-05. oktober 2012

Referat fra møtet i Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 04.-05. oktober 2012 Kjetil Sundet, Birgitte Bøgh-Olsen, Anne Inger Helmen Borge, Jarle Eid, Ragna Valen, Inger Hilde Nordhus, Odin Hjemdal, Lars Kristian Fossum, Jørgen Edvin Westgren, Maren Falch Skaret, Catharina Wang,

Detaljer

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU)

Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Referat fra møte i NFE-HS arbeidsutvalg (AU) Møtedato: 17. mars 2016 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2 Møtetid: 10.00 15.00 Tilstede: Dekan Arnfinn Sundsfjord Universitetet i Tromsø, Norges arktiske

Detaljer

Møteinnkalling og dagsorden godkjent. Ingen saker meldt under eventuelt.

Møteinnkalling og dagsorden godkjent. Ingen saker meldt under eventuelt. Møte i Nasjonalt fagråd i statsvitenskap Sted: Hotel Bristol, Oslo Tid: Onsdag 7 januar 2015, 1230-1400 Til stede: Dag Harald Claes, ISV, UiO Jarle Trondal, UiA Arild Aurvåg Farsund, UiS Gunnar Grendstad,

Detaljer

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Presentasjon for Representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet 27.-28.mai 2008 i Harstad v/gerd Bjørhovde, leder Kif-komitéen og seniorrådgiver

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13.

I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling I samsvar med møteplan holdes det møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 09.04.2013, kl. 12:00-16:00 i Christiesgt. 13. Innkalling er sendt til: Jarle

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer