Prosjektbeskrivelse Reisemål med Olavsarven som plattform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse Reisemål med Olavsarven som plattform"

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse Reisemål med Olavsarven som plattform Stiklestad Nasjonale Kultursenter Borghild Lundeby Jan 07 Grunnlag: Olavsarven som nasjonalt og internasjonalt fyrtårn for regionen. Det definitive gjennombruddet for kristendommen etter slaget på Stiklestad i 1030 og helgenkåringen av Olav Haraldsson i Trondheim året etter, har nasjonalt hatt betydelige konsekvenser både for statsdannelse, kirkeordning og rettsvesen. Stiklestad og Nidaros som nasjonalt symbol er tydeliggjort på flere måter opp gjennom årene og Norges konger har helt siden unionstiden anerkjent Stiklestads og Nidaros sin symbolske funksjon gjennom en rekke besøk på stedet. Men like viktig som det nasjonale aspektet er den internasjonale dimensjonen ved Olavsarven. Olav var en hellig mann for kirka i hele Europa, også for den ortodokse, og kildene omtaler ham som den viktigste helgenen i Norden i middelalderen. Flere hundre kirker ble viet til Olav og Olavskunst av ulike slag ble spredd over store deler av Europa. Statuer, ikoner, maleri på alterskap, Olavsbilder på mynter og pilegrimsmerker ble produsert i tusenvis og gjorde St. Olav kjent i brede folkegrupper langt utenfor Norge. Det finnes fremdeles et bilde av Olavus Rex Norvegiae malt ca 1150 på en søyle i fødselskirka i Betlehem. Ser man på aksen fra Stiklestad til Nidaros med omland har man i en enkelt region en konsentrasjon av kulturminner som på en enestående måte kan fortelle historien om nasjonen Norges fødsel og tilknytning til det europeiske kulturfellesskap. I den samme regionen har man et kulturlandskap med driftskontinuitet som gjør at historien kan knyttes fram til dagsaktuelle samfunnsspørsmål. Både biskopen og pilegrimspresten i Nidaros påpeker at Olavsarven er en internasjonal og grensesprengende arv som representerer verdier som er universelle og tidløse. Dette kan underbygges ved at det i våre dager er et økende antall pilegrimer som besøker Nidaros og Stiklestad. Olav den Hellige er vel så kjent internasjonalt i Europa som nasjonalt, og ingen andre regioner i Norge har mulighet til å fortelle denne historien med samme legitimitet som Trøndelag. Trondheim kommune og Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner har et sterkt engasjement for saken, noe som vises gjennom samhandlingsprogrammet for Trøndelagsfylkene og Trondheim kommune som beskriver følgende prioriterte tiltak: - Utvikling av strategier for en felles satsing på kultur- og opplevelsesnæringer. - Satsing på Trøndersk matkultur. - Forsterke innhold og formidling av Olavsarven i aksen Stiklestad - Nidaros. - Øke samarbeidet om arrangement knyttet til Olavsarven i regionen. - Arbeide målrettet for å nå et større nasjonalt og internasjonalt publikum. - Videreutvikle pilegrimstradisjonen gjennom å: Utvikle samarbeid mellom Santiago de Compostela og Nidaros/ Stiklestad. Tilrettelegge for internasjonal pilegrimturisme og støtte pilegrimssenter i Trondheim og på Stiklestad. Videreutvikle Olsokseminaret som arena for dialog om samfunn og kirke. 1

2 SNK s styre har vedtatt at fokus Stiklestad Nidaros skal være en hovedretning for strategisk satsing framover. Den langsiktige markedsstrategi for Stiklestad Nasjonale Kultursenter som er utarbeidet i forbindelse med Utviklingsprogrammet Stiklestad beskriver at potensialet for publikumsvekst for SNK er innenfor markedssegment Kulturell utforsker med sin familie med hovedvekt på det nasjonale marked. En internasjonal satsing skal i hovedsak rette seg tydelig inn mot tematiske grupper eller knyttes til reisestrømmer som allerede er i området. Den samme konklusjonen er relevant også for de øvrige reiselivsaktører i regionen. Stortingets kulturkomite hadde i 2006 en budsjettkommentar som understreker og tydeliggjør det samme aspektet: Flertallet ser svært positivt på de utfordringer Stiklestad Nasjonale Kultursenter står overfor når det gjelder å ivareta og videreformidle den delen av vår nasjonale kulturarv som Olavstradisjonen representerer. I denne sammenheng står en videre utvikling av arrangementene knyttet både til selve arenaen på Stiklestad og langs aksen Stiklestad - Nidaros sentralt. Denne holdningen følges opp av sittende regime på statlig nivå. Dette gir grunnlag for å etablere en reiselivssatsing for Trøndelag for å øke antall besøkende i regionen ved å utvikle og tilby reiselivsprodukter med Olavsarven som plattform. Eksempler på produktpakker: 1. St. Olaf. route - En reise i Olavs forspor En reiserute som går i Olavs fotspor, med overgangen fra den mytologiske verdensanskuelse eksemplifisert ved hovet på Mære, gjennom vendepunktet med det definitive gjennombrudd for kristendommen symbolisert ved Stiklestad, til helgenkåring og oppbygging av den norske kirke symbolisert gjennom Nidarosdomen og den videre utvikling av kristendommen symbolisert gjennom oppbygging av klostervesen på Munkeby og Tautra og reformasjonskampen symbolisert gjennom Steinvikholmen. Gravhaugene og kulturlandskapet som tegn på maktkonsentrasjon, Stiklestad som vendepunktet. Nidaros med helgenkåring og ringvirkningene av dette. - Det definitive gjennombrudd for kristendommen - Norge inn i et europeisk kulturelt fellesskap (fra Mære via Stiklestad til Nidaros). - Olavslegender, pilegrimsveier, pilegrimstradisjoner - Olsoktradisjonen helt opp til vår egen tid - Olavskirker, klostre og olavskunst over store deler av Europa (t.o.m. i Betlehem) - Grunnlag for etablering av erkebispesetet i Nidaros 1153, bygging av Nidarosdomen, middelalderkirkene, klosteranleggene. - Erkebiskopen som leder av det norske riksrådet i unionen med Danmark - Steinvikholmen og nederlaget i selvstendighetskampen - Stiklestads betydning i nasjonsbyggingsprosessen på 1800-tallet - Stiklestad - Nidaros - Steinvikholmen som ramme rundt stat og kirke i middelalderen. Reisen fokuserer også på kulturlandskap og driftskontinuitet fram til dagens gårdsbruk, som gir seg utslag i at Trøndelag har en aktiv lokal matkultur som pakkes inn som en del av opplevelsen. 2 av 7

3 2. En reise i maktens landskap. En reiserute som viser synlighet på tidlig makt gjennom helleristningsfelt med unik bergkunst fra stein og bronsealder samt gravminner fra bronse og jernalder med nasjonale dimensjoner. Grunnlaget for rituell og økonomisk høvdingemakt eksemplifisert gjennom virksomhet på Egge og Mære. Jordbruk og jernproduksjon som grunnlag for økonomisk styrke. Tidlig samfunnsorganisasjon synliggjort gjennom Frostatingslov og fylkesinndeling. Trøndelags etablerte situasjon som makttyngdepunkt i Vest-Skandinavia som måtte nedkjempes dersom Olav Haraldsson skulle få sentralkongemakt. Stiklestad som arena for konfrontasjonen mellom sentralkongemakt og høvdingemakt. Olav Haralsson tapte slaget men vant krigen og omtales som Norges evige konge. - Virkningene av slaget Slaget på Stiklestad som den viktigste enkeltbegivenheten i norsk historie. - Virkningene av slaget det sentrale, selve vendepunktet i norsk historie, avgjørende o for statsdannelsen i middelalderen o for nasjonsbyggingen på 1800-tallet o for kirken i Norge o for Norges innlemmelse i det europeiske kulturelle fellesskap - Rettssystemet og statlig administrasjon (St. Olavs lov) o Utvikling i rettsystem (Tinghaugen på Frosta) - Norge etablert som kongedømme - et av de eldste i Europa - Olavs øks i Riksvåpenet Reisen fokuserer også på kulturlandskap og driftskontinuitet fram til dagens gårdsbruk, som gir seg utslag i at Trøndelag har en aktiv lokal matkultur som pakkes inn som en del av opplevelsen. Dette er bare ment som eksempler, Olavsarven gir rom for utallige muligheter når det gjelder tema, vinkling, aktualitet og vanskelighetsgrad. Prosjekthistorikk og erfaring fra Forstudie Reisemål med Olavsarven som plattform Med dette som utgangspunkt har det vært gjennomført en forstudie for prosjekt Reisemål med Olavsarven som plattform. Det ble utvist stor interesse for prosjektet både på regionalt og nasjonalt nivå. Erfaringene fra forstudien viser at det er ønskelig å prøve ut hvordan Olavsarven som hovedtema for en større reisemålssatsing for regionen kan fungere. Dette er et stort fellesskapsarbeid som går ut over tidligere destinasjonsregioner som er etablert (Trondheim, Stjørdal, Innherred) og det er også en annen måte å tenke reisemålsutvikling på enn tidligere. Den er temabasert og sånn sett ikke så ulik i måten å arbeide på som Din tur har hatt suksess med ellers i regionen med jakt og fiske som tema. Det er viktig at dette arbeidet legges opp på en måte som sikrer følgende: * De som har nytte av arbeidet er med på å finansiere det. * Samarbeids-strukturene må ha hensiktsmessig beslutningskapasitet; bredt nok, men ikke for bredt, det er en vurdering om offentlige aktører og kirka skal inn i prosjektorganisasjonen eller om reiselivsaktørene skal utvikle produktet alene. * Sammenstilling av kompetanse på marked, salg, distribusjon, booking, historie, formidling og vertsskapsfunksjon i prosjektet. * Konkrete produkter må relativt raskt opp for å synliggjøre ideen. * Kontinuitet i arbeidet. 3 av 7

4 Videre arbeid og prosjektstruktur. Med grunnlag i de erfaringer som ble gjort i forstudien og med utgangspunkt i at det i løpet av 2006 ble etablert egne prosjekt rundt pilegrimssatsing nasjonalt og interregionalt, presenteres det her et revidert prosjektforslag for Reisemål med Olavsarven som plattform som tar opp i seg den nye situasjonen. Det reviderte forslaget består av et 1-årig forprosjekt og et 2-årig hovedprosjekt: Forprosjekt etableres for å produsere og teste ut konkrete pakkeprodukt i nasjonalt og internasjonalt marked. Dette skal gjøres med minimum 50 % finansiering av reiselivsnæring og aktører. Dette for å avklare aktørbildet med interessenter og teste produktet ute i markedet. Med utgangspunkt i de erfaringer som gjøres i forprosjektfasen etableres et 2-årig hovedprosjekt som har til hensikt å etablere en felles reiselivssatsing for Trøndelag. Det aktørbilde som har vist interesse og de samarbeidsstrukturer som etableres i forprosjektfasen brukes som grunnlag til å etablere et felles selskap som kan arbeide med utvikling, produksjon, distribusjon og salg av produkter med Olavsarven som plattform. Det er naturlig at det offentlige er tungt inne i etablering av en slik satsing for å legge til rette for og ta en del av utviklingskostnadene med et slikt prosjekt. Det er imidlertid nødvendig at de konkrete reiselivsaktørene i løpet av prosjektperioden opplever at arbeidet er så nyttig at det er vilje til å fortsette arbeidet for egen maskin eller i fellesskap med det offentlige etter at prosjektperioden er over. Formål for prosjektet (Forprosjekt og Hovedprosjekt) Å øke antall besøkende til regionen ved å utvikle og tilby reiselivsprodukter med Olavsarven som plattform. Prosjekteiere (Forprosjekt og Hovedprosjekt) Frosatatingssamarbeidet Nord Trøndelag Fylkeskommune Sør Trøndelag Fylkeskommune Trondheim kommune Prosjektledelse (Forprosjekt og Hovedprosjekt) Stiklestad Nasjonale Kultursenter er satt opp som utførende prosjektledelse. Dette fordi SNK har status som nasjonalt knutepunkt i forhold til formidling av Olavsarven. SNK har siden etablering arbeidet aktivt både i museumsutvikling i regionen og med kulturbasert næringsutvikling i reiselivsmarkedet. SNK har helårlig drift med ca 60 årsverk innenfor Stiklestadmuseene som helhet - med stor kompetanse og erfaring både innenfor kulturminner, formidling, vertskap, markedsføring, salg og distribusjon innenfor samme bedrift. Gjennom den konsoliderte enhet Stiklestadmuseene som ledes av SNK, er det allerede etablert et stort faglig nettverk og samhandlingsplattform langs aksen Stiklestad Nidaros, som kan utnyttes og videreutvikles gjennom reisemålsprosjektet. Utvikling i reiselivsbransjen generelt viser at man får gode resultater ved å knytte produktpakking til sentrale attraksjoner i en region. Dette samsvarer med de forventninger som stilles til SNK i denne sammenheng. 4 av 7

5 Forprosjekt Formål forprosjekt Det skal utarbeides pilotprodukt som skal prøves i nasjonalt og internasjonalt marked. Dette skal gjøres på en måte som avklarer aktørbildet med interessenter i regionen og som oppnår erfaringer med produktet med hensyn til salgbarhet i et nasjonalt og internasjonalt marked. Oppgaveomfang forprosjekt Produktpakkene som skal etableres kan dreie seg både om veletablerte attraksjoner og opplevelser som pr. i dag ikke er helårlig tilrettelagt for turister. I disse tilfellene må opplevelsene produseres fra grunnen av. Uansett om opplevelsene må nyproduseres eller ikke, så er det behov for et større programskapingsarbeid for å sette historiene inn i en felles sammenheng slik at de kan presenteres som en helhet. Det er viktig at salgs/distribusjonsleddets kompetanse trekkes inn tidlig i utviklingen av pilotproduktene. Det må organiseres visningsturer hvor aktuelle turoperatører får oppleve temapakkene og kan vurdere hvorvidt dette er noe som de kan tenke seg å selge og temapakkene må presenteres på reiselivsmesser. Varighet forprosjekt 1 år fra oppstart. Planlagt oppstart : mars 07 Organisering forprosjekt Styringsgruppe Frosatatingssamarbeidet, Nord Trøndelag Fylkeskommune Sør Trøndelag Fylkeskommune, Trondheim kommune Prosjektledelse SNK Referansegruppe Det er opprettet en egen Referansegruppe Olavsarven med utgangspunkt i Trøndelagsrådet. Denne gruppen kan fungere som referanse og ressursgruppe også for dette forprosjektet. Budsjettforutsetninger Det etableres en prosjektleder i 30% stilling ved SNK for å drive forprosjektet. For å ivareta tverrfaglighet etableres det en faggruppe med historiker, formidler, salgs og markedskompetanse. Det hentes også inn konsulentkompetanse på reiselivsproduksjon og marked for å styrke denne siden. Nettverksarbeid og samhandling med aktører i bransjen er lagt opp som egeninnsats fra de enkelte. Det er lagt inn midler til utvikling og produksjon av opplevelser som skal inn i produktpakkene. Dette arbeidet skal i hovedsak foregå vår og sommer 07 Det er lagt opp til 2 visningsturer, en for nasjonale og en for internasjonale turoperatører høsten 07, slik at turene kan komme med i kataloger for sommersesong 08.. Markedsførigsmateriell og messedeltakelse på Reiselivsmessa i Lillestrøm jan 08. Det er lagt opp til å gjennomføre 4 pakketurer sommersesong 08. Budsjett Se eget vedlegg 5 av 7

6 Hovedprosjekt Formål hovedprosjekt Det etableres en felles reiselivssatsing for Trøndelag. Satsingen skal sørge for at det arbeides med utvikling, produksjon, distribusjon og salg av produkter med Olavsarven som plattform. Dette skal resultere i at det om 4 5 år er etablert tydelige og tilgjengelige produktpakker i nasjonalt feriemarked og internasjonalt pilegrimsmarked som gjør at Olavsarven fungerer som naturlig samlende og salgbar overskrift for Trøndelag. Produktpakkene skal ha tematikk rundt Olavsarven med kulturminnene som kan knyttes til denne historien som hovedfokus, men skal ta med seg de øvrige produkter/attraksjoner som Trøndelag har å by på når det gjelder øvrig kultur og historie, natur, lokal mat og opplevelser for å supplere og skape en god totalopplevelse for de besøkende. Oppgaveomfang hovedprosjekt Utviklingsarbeidet vil i første fase dreie seg om å skape en omforent samhandlingsplattform både på prosjekteiernivå med hensyn til styringsstruktur, selskapsform og finansiering samt på operativt nivå i forhold til det mangfold av prosjektaktører som finnes. Dette må gjøres med utgangspunkt i de konkrete samarbeidserfaringer som erverves gjennom forprosjektfasen. Deretter må forprosjektet evalueres, produktene justeres og sendes ut i markedet på nytt. Det er viktig at denne satsingen har en viss varighet for å rekke å etablere seg i markedet. Det er videre ønskelig å arbeide med utforming og utprøving av en felles profil for Olavsarven som kan fungere enhetlig kommunikasjonsmessig med reiselivsmarkedet. Dette for å være mer slagkraftig enn om den enkelte reiselivsprodusent står hver for seg. Organisering hovedprosjekt Styringsgruppe Følgende er mulige aktører inn i styringsgruppe for hovedprosjektet Nord Trøndelag Fylkeskommune Nidaros bispedømme Sør Trøndelag fylkeskommune Prost Sør-Innherad prosti Trondheim kommune. Nidarosdomens Restaureringsarbeider Frostatingssamarbeidet Olavsfestdagene. SNK Eventuelle private næringsaktører Trøndelag Reiseliv AS Oi Forprosjektfasen vil avklare om flere eller færre aktører er aktuelle. Prosjektledelse: Referansegruppe SNK Som i forprosjektfasen Budsjettforutsetninger Det engasjeres en prosjektleder i 75% stilling med 25% stilling i tilstøtende virksomhet ved SNK. Justering og videreutvikling av innhold i pakkeproduktene. 2 visningsturer pr år, Messedeltakelse og markedsføringsmateriell. Gjennomføring av 8 pakketurer pr. år. Netteverksarbeid og samhandling er lagt inn som egeninnsats. Budsjett Se eget vedlegg 6 av 7

7 Forstudie Forprosjekt Hovedprosjekt Hovedprosjekt Kostnader 2006 år 1 år 2 år 3 Personalkostnader Rekruttering prosjektledelse prosjektmedarbeidere Kontoretablering/kontorhold Produktutvikling Produktutvikling (konsept/manus/regi) Konsulentkostnader reiseliv Presentasjon mot salg/distr Presentasjonsmateriell/internet/papir Produksjon av stand- profil Visningsturer (nasj. Internasj) Messedeltakelser Gjennomføring produkttestinger Opplevelsesprogram overnatt/mat/transp/koordinering Samarbeidsressurser Utviklingsinnsats Frostatingssamarb Utviklingsinnsats NTFK/STFK/TK Kirken % koordinering Innherredsreg % koordinering Stjørdalsreg % koordinering Trondheim Kompetansehevende tiltak Seminar/kurs/nettverlssamlinger Annet Reiser og opphold Møter Div uforutsett Totale kostnader Finansiering Salg av pakkeprodukt NTFK Utviklingsmidler NTFK Egeninnsats STFK Utviklingsmidler STFK Egeninnsats TK Utviklingsmidler TK Egeninnsats Frostatingssarb. Utviklingsmidl Frostastinssamarb. Egeninnsats Kirken egeninnsats Destinasjonsselskap egeninnsats Innovasjon Norge Private bidragsytere SNK egeninnsats Øvrige produktleverandører egeninnsats Total finansiering av 7

Denne holdningen følges opp av sittende regime på statlig nivå.

Denne holdningen følges opp av sittende regime på statlig nivå. Prosjektbeskrivelse: Reisemål med Olavsarven som plattform Forslag til pilotprosjekt i Miljøverndepartementets verdiskapningsprogram. Samarbeid Trøndelagsrådet og Frostatingssamarbeidet. Bakgrunn Olavsarven

Detaljer

Reisemål med Olavsarven som plattform

Reisemål med Olavsarven som plattform Reisemål med Olavsarven som plattform Bakgrunn Frostating har på bakgrunn av tidligere behandlinger gjort en henvendelse til SNK om å utarbeide et forslag til reiselivssatsing med Olavsarven som plattform.

Detaljer

Kultur og natrubasert turisme

Kultur og natrubasert turisme Kultur og natrubasert turisme Reisemål l med Olavsarven som plattform Olavsarven Strategimøte te i Frostating 2005 Verdiskaping gjennom økt turisme definert som et satsingsområde i regionen. Mangler helhetlig

Detaljer

Frostating 29.06.07 - Reisemål med Olavsarven som plattform Myraune/Lundeby

Frostating 29.06.07 - Reisemål med Olavsarven som plattform Myraune/Lundeby Kultur og naturbasert turisme Reisemål med Olavsarven som plattform Formål: Å øke antall besøkende og gi økt verdiskapning til regionen ved å utvikle og tilby reiselivsprodukter med Olavsarven som plattform.

Detaljer

Mangfold i tema Makt Tro og tvil Etikk og moral

Mangfold i tema Makt Tro og tvil Etikk og moral Prosjektide Å etablere en reiselivssatsing for Trøndelag med formål å øke antall besøkende til regionen ved å utvikle og tilby reiselivsprodukter med Olavsarven som plattform. Mangfold i tema Makt Tro

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: LIER 2009/1821 Dato: 24.04.2009 Høringsuttalelse fra Verdal kommune - Pilegrimsmotivet som nasjonal

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 14. MARS 2006 I STJØRDAL RÅDHUS, KOMMUNESTYRESALEN

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 14. MARS 2006 I STJØRDAL RÅDHUS, KOMMUNESTYRESALEN Levanger 15.03.06 REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 14. MARS 2006 I STJØRDAL RÅDHUS, KOMMUNESTYRESALEN Til stede: 1. Grete Folden Steinkjer kommune 2. Hans Brattås Steinkjer kommune 3. Einar Jakobsen Inderøy

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reiselivssamarbeid på Innherred Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2006/5905 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Kort og godt - opplevelsesproduksjon

Kort og godt - opplevelsesproduksjon Kort og godt - opplevelsesproduksjon Stimulere de beste prosjektene innen konseptuering av salgbare pakker av opplevelser rettet mot kortferiemarkeder Forpliktende samarbeid mellom ulike aktører for å

Detaljer

Søknad fra Sør-Innherad Prosti, Stiklestad Sokneråd og Stiklestad Nasjonale Kultursenter - Utviklingsprosjekt regionalt pilegrimssenter på Stiklestad

Søknad fra Sør-Innherad Prosti, Stiklestad Sokneråd og Stiklestad Nasjonale Kultursenter - Utviklingsprosjekt regionalt pilegrimssenter på Stiklestad Søknad fra Sør-Innherad Prosti, Stiklestad Sokneråd og Stiklestad Nasjonale Kultursenter - Utviklingsprosjekt regionalt pilegrimssenter på Stiklestad Arkivsak-dok. 12/00379-5 Saksbehandler Tove Lofthus

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 12.FEBRUAR 2007 I STEINKJER KOMMUNE, FREDRIKKESALEN

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 12.FEBRUAR 2007 I STEINKJER KOMMUNE, FREDRIKKESALEN Levanger 12.02.07 REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 12.FEBRUAR 2007 I STEINKJER KOMMUNE, FREDRIKKESALEN Til stede: 1. Robert Bjørk Verran kommune 2. Jacob Br. Almlid Verran kommune 3. Per Sverre Rannem Steinkjer

Detaljer

Pilegrimsleden. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components

Pilegrimsleden. Innholdsfortegnelse. Demo Version - ExpertPDF Software Components Pilegrimsleden Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/friluftsliv/pilegrimsleden/ Side 1 / 5 Pilegrimsleden Publisert 19.09.2014 av Miljødirektoratet Pilegrimsleden er et fellesnavn på turveier

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2013-0243 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Frostatingsprosjektet - hovedprosjekt Kort beskrivelse Forprosjektperioden for Frostatingsprosjektet

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall TILSKUDD TIL MARKEDSSAMARBEID FOR ØSTLANDSREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 11/3495-2 Ark.nr. 223 U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Fjellturismekonferansen

Detaljer

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling

Sør Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling Sør Trøndelag fylkeskommune www.stfk.no Det kongelige Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO Vår saksbehandler: Knut Wik Tlf. 73 86 60 11 E-post: knut.wik@stfk.no Postmottak: postmottak@stfk.no

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS.

Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Trondheim, 22. desember 2011. Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. Viser til møte som fylkeskommunene i Trøndelag

Detaljer

STRATEGI FOR PILEGRIMSSATSING

STRATEGI FOR PILEGRIMSSATSING STRATEGI FOR PILEGRIMSSATSING Etter at saken har vært drøftet i Regjeringskonferanse, har Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartementet, Kulturdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet

Detaljer

2012-2014. MiG Tautra. Øyvind Løvrød

2012-2014. MiG Tautra. Øyvind Løvrød MiG Tautra Øyvind Løvrød 2012-2014 Hvor enn pilgrimsvandringen går er den en «Via vita» - livsfornyelse, livsmotets, livssmertens og livsvitaliseringens vei» MiG Tautra 7633 Frosta 48107799 oyvind@mig.no

Detaljer

Innherred En vekstkraftig evig grønn ungdom

Innherred En vekstkraftig evig grønn ungdom Innherred En vekstkraftig evig grønn ungdom Hovedstrategier Innherred Et forslag på sammendrag av de tre scenarier i Trøndelag 2020 Det offentlige aktørbilde - stø kurs mot framtida! (?) Rikspolitikk -

Detaljer

FAGRAPPORT FORSTUDIE. Visjons- og plattformbygging. Februar 2012 Stiklestad Nasjonale Kultursenter

FAGRAPPORT FORSTUDIE. Visjons- og plattformbygging. Februar 2012 Stiklestad Nasjonale Kultursenter FAGRAPPORT FORSTUDIE Visjons- og plattformbygging 2030 Februar 2012 Stiklestad Nasjonale Kultursenter INNHOLDSFORTEGNELSE VISJONS- OG PLATTFORMBYGGING 2030 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 SAMMENDRAG 4

Detaljer

Museumsvirksomheten i Levanger

Museumsvirksomheten i Levanger Museumsvirksomheten i Levanger Levanger kommune Innhold, samhandling og organisering i (2009-2010) Mandatet t (kortversjon) Mål og satsingsområder Utrede kompetansebehovet Kommunens ansvar, roller og ambisjonsnivå

Detaljer

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen 21.11.2013 Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder «Regionalt samarbeid og langsiktig satsing gir suksess» LANGSIKTIGHET

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 29. JUNI 2007 I INDERØY KOMMUNE, INDERØYHEIMEN

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 29. JUNI 2007 I INDERØY KOMMUNE, INDERØYHEIMEN REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 29. JUNI 2007 I INDERØY KOMMUNE, INDERØYHEIMEN Til stede: 1. Robert Bjørk Verran kommune 2. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 3. Hans Brattås Steinkjer kommune 4. Svein

Detaljer

Økumenikk i Trøndelag

Økumenikk i Trøndelag Økumenikk i Trøndelag Rapport fra samling på Tautra 1. sept. 2010 Musikalsk velkomst i Klosterruinene på Tautra, ved saksofonist Tore Ljøkjel Rapport fra Økumenikk i Trøndelag Tautra 1.9.2010 Trøndelagsrådet

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Møte i styringsgruppen for pilotprosjektet Pilegrimsleden Referat

Møte i styringsgruppen for pilotprosjektet Pilegrimsleden Referat Møte i styringsgruppen for pilotprosjektet Pilegrimsleden Referat Tid: Tirsdag 9. januar 2007, kl. 10.30-16.00 Sted: Erkebispegården, Trondheim Referent: Steinar Skomedal Tilstede: Fraværende: Finn Damstuen,

Detaljer

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken

Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Saknr. 14/10679-5 Saksbehandler: Turid Lie Arrangementsnettverk Elverum søknad om støtte til forprosjekt. Nytt vedtak i saken Innstilling til vedtak: Vedtak i sak 275/14 fra 08.12.2014 oppheves grunnet

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin Johanne Hildrum MEDL AP/SP Brita Kleven Thorsvik MEDL SV/V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin Johanne Hildrum MEDL AP/SP Brita Kleven Thorsvik MEDL SV/V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.04.2009 Tid: 09:05 13:10 Til stede: 9 representanter. Jan Arne Solvang fikk permisjon og forlot

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Pilegrimsmotivet som nasjonal satsing Arkivsaksnr.: 09/9025

Saksframlegg. Trondheim kommune. Pilegrimsmotivet som nasjonal satsing Arkivsaksnr.: 09/9025 Saksframlegg Pilegrimsmotivet som nasjonal satsing Arkivsaksnr.: 09/9025 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar rådmannens høringsuttalelse til Kultur- og kirkedepartementet vedrørende utredningen om

Detaljer

«VEFSNA REGIONALPARK»

«VEFSNA REGIONALPARK» «VEFSNA REGIONALPARK» Verdigrunnlag for norske parker Lokal forankring, nedenfra og opp Langsiktig og forpliktende samarbeid Verdsette og ivareta natur- og kulturverdier Bred og bærekraftig verdiskaping,

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2012. for foreningen Pilegrimssenter Hamar

HANDLINGSPLAN 2012. for foreningen Pilegrimssenter Hamar HANDLINGSPLAN 2012 for foreningen Pilegrimssenter Hamar Hovedmål: Pilegrimssenter Hamar skal formidle informasjon og veiledning om pilegrimsvandring, arrangere fellesvandringer og bidra til utvikling av

Detaljer

Næringspolitikk for reiseliv. Gardermoen Anne Marie Glosli Avd.dir Landbruks- og matdepartementet

Næringspolitikk for reiseliv. Gardermoen Anne Marie Glosli Avd.dir Landbruks- og matdepartementet Næringspolitikk for reiseliv Gardermoen 27.1.2010 Anne Marie Glosli Avd.dir Landbruks- og matdepartementet Nasjonal strategi : Verdifulle opplevelser Aktivt landbruk, lokal mat og skjøtsel av kulturlandskap

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

På livets vei Pilegrimsmotivet et nasjonalt utviklingsprosjekt

På livets vei Pilegrimsmotivet et nasjonalt utviklingsprosjekt Pilegrimsfellesskapet St. Olav, Nidaros til Kultur- og kirkedepartementet Foto: Vigdis Vormdal På livets vei Pilegrimsmotivet et nasjonalt utviklingsprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HVEM ER VI, PILEGRIMSFELLESSKAPET

Detaljer

Stiftelsesmøte RPSS 30.11.15 Plan: Tidsramme: 0900 1200 Åpning Orientering om utviklingsprosjektet Regionalt pilegrimssenter Stiklestad (RPSS) Utarbeiding av Vedtekter Utarbeiding av Aksjonæravtale Valg

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Høringsuttalelse til Planprogram

Høringsuttalelse til Planprogram Høringsuttalelse til Planprogram Kommuneplanens Arealdel 2016 2028, Hvaler kommune Visit Fredrikstad & Hvaler AS SAMMENDRAG Visit Fredrikstad & Hvalers innspill til utvalgte, bransjeaktuelle punkter i

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie. Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie. Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012 3 Saknr. 12/7829-4 Ark.nr. 243 U64 Saksbehandler: Turid Lie Eventyrlige Stange Vestbygd - søknad om støtte for 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak RF13.5O www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2017-0014 Søknadsår 2017 Arkivsak Støtteordning Sør-Trøndelag, Regionale utviklingsmidler 2017 Prosjektnavn Gates of Freedom, verdensutstilling Wittenberg2017

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunedelplan kultur Verdal 2008-2020 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2008/2776 - /143 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Forstudium: Kultur- og naturbasert turisme i Frostatingskommunene

Forstudium: Kultur- og naturbasert turisme i Frostatingskommunene Forstudium: Kultur- og naturbasert turisme i Frostatingskommunene Del 1: Rapport om arbeidet s. 2 Del 2: Oppsummering av faktagrunnlag s. 5 Del 3: Innstilling s. 8 Vedlegg 1. Litteraturliste over tidligere

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MULIG ETABLERING AV UTVIKLINGSSELSKAP FOR FoU OG NÆRINGLIV Arkivsaksnr.: 09/ Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. MULIG ETABLERING AV UTVIKLINGSSELSKAP FOR FoU OG NÆRINGLIV Arkivsaksnr.: 09/ Forslag til vedtak: Saksframlegg MULIG ETABLERING AV UTVIKLINGSSELSKAP FOR FoU OG NÆRINGLIV Arkivsaksnr.: 09/10544 Forslag til vedtak: 1. Trondheim kommune vil forsterke innsatsen for å bedre rammebetingelser og utviklings-muligheter

Detaljer

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013

Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Februar 2010 Plattform for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013 Bakgrunn Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning etablerte i 2008 ordningen med nasjonalparklandsby som et viktig virkemiddel

Detaljer

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011

Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Naturarven som verdiskaper - midtveis i programmet. august 2011 Bakgrunn: Fjellteksten 2003 åpne for mer bruk av verneområdene. Handlingsplan for bærekraftig bruk, forvaltning og skjøtsel av verneområder

Detaljer

TOP. Nasjonale Turistveger skal bli Fjord Norges mest lønnsomme reiseruter Børre Berglund, prosjektleder 15.9.14 BEST PLACES BEST TRIPS

TOP. Nasjonale Turistveger skal bli Fjord Norges mest lønnsomme reiseruter Børre Berglund, prosjektleder 15.9.14 BEST PLACES BEST TRIPS TOP Nasjonale Turistveger skal bli Fjord Norges mest lønnsomme reiseruter Børre Berglund, prosjektleder 15.9.14 BEST PLACES BEST TRIPS 1 Status og utfordringer Nasjonale Turistveger på Vestlandet er populære

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Komite kultur, næring og miljø 96/

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato. Komite kultur, næring og miljø 96/ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2014/4244-2 Saksbehandler: Joachim Engan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø 96/15 09.12.2015 Komite kultur, næring og miljø

Detaljer

Sanctus og symbol i tusen år

Sanctus og symbol i tusen år Sanctus og symbol i tusen år Et sveip gjennom Olav Haraldssons politiske rolle etter slaget på Stiklestad Heidi Anett Øvergård Beistad Stiklestad Nasjonale Kultursenter Mitt fokus To perioder: Middelalderen,

Detaljer

Last ned Helgenkongen St. Olav i kunsten. Last ned

Last ned Helgenkongen St. Olav i kunsten. Last ned Last ned Helgenkongen St. Olav i kunsten Last ned ISBN: 9788283050318 Antall sider: 301 Format: PDF Filstørrelse:26.70 Mb St. Olav var den mest populære nordiske helgen i middelalderen. Fra 1000-tallet

Detaljer

Last ned Helgenkongen St. Olav i kunsten. Last ned

Last ned Helgenkongen St. Olav i kunsten. Last ned Last ned Helgenkongen St. Olav i kunsten Last ned ISBN: 9788283050318 Antall sider: 301 Format: PDF Filstørrelse: 11.71 Mb St. Olav var den mest populære nordiske helgen i middelalderen. Fra 1000-tallet

Detaljer

NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge. Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning

NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge. Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Norske Parker. Organisasjonen for lokale og regionale parker. Pr. 29.02.2012 Innhold 1 Introduksjon...

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

DOMKIRKEODDEN PILEGRIMSSENTER HAMAR

DOMKIRKEODDEN PILEGRIMSSENTER HAMAR DOMKIRKEODDEN PILEGRIMSSENTER HAMAR Hovedmål: Domkirkeodden Pilegrimssenter - Hamar skal formidle informasjon og veiledning om pilegrimsvandring, arrangere fellesvandringer og bidra til utvikling av veien

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana 18 19 februar Britt Hansen 24.02.2010 1 24.02.2010 2 VRI - Et program for innovasjon og utvikling. Periode 1: 2008-2010 Satsningsområde:

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets strategiplan Kulturminnefondets strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Kulturminnefondet er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Vandring i en sann historie... - Olavsvegene til Trondheim. Pilegrimsleden

Vandring i en sann historie... - Olavsvegene til Trondheim. Pilegrimsleden RIMS PI G N Vandring i en sann historie... LEDE - Olavsvegene til Trondheim LE Pilegrimsleden Pilegrimsleden i Hedmark Pilegrimenes gjeninntreden, på gjengrodde stier, var ikke et resultat av en bevisst

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE

MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE MULIGHETSSTUDIE STETIND TYSFJORD KOMMUNE (P. Balke: Stetind i tåke Nasjonalgalleriet) SAMMENDRAG SLUTTRAPPORT JANUAR 2008 Transportutvikling AS i samarbeid med Stein P. Aasheim 1 1. Innledning Tysfjord

Detaljer

Reiselivsstrategien for Trøndelag hvor langt er vi kommet i gjennomføringen?

Reiselivsstrategien for Trøndelag hvor langt er vi kommet i gjennomføringen? Reiselivsstrategien for Trøndelag hvor langt er vi kommet i gjennomføringen? May Britt Hansen Mars 2011 Trøndelag Reiseliv 2011 Litt om Trøndelag Reiseliv as Litt om reiseliv som næring i Trøndelagsfylkene

Detaljer

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 Landbruk 21 Skog 22 Midt i biomassen med blikket rettet framover ByREGIONS PROGRAMMET _ FASE1 Prosjektet har som mål å stimulere til samskapt merverdi i alle deler

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Stiklestad 2030. Teologi. Av Idar Kjølsvik

Stiklestad 2030. Teologi. Av Idar Kjølsvik Prosjektbeskrivelse pr. 4. desember 2011 Stiklestad 2030 Teologi Av Idar Kjølsvik Teologi og Stiklestad det er et uuttømmelig tema. Vi kunne tematisert Olavsarvens historie, eller også dens betydning for

Detaljer

Handlingsprogram 2013

Handlingsprogram 2013 Bærekraftige Telemark Handlingsprogram 2013 Tydelige roller Kompetente medarbeidere for Regional plan for Reiseliv og opplevelser i Telemark Markedskommunikasjon Merkenavnet er Telemark Attraksjoner 2

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY FAGDAG FISKETURISME 26. FEBRUAR 2014 Innovasjon Norges satsning på fisketurisme Ulrike Sommer, marketing manager Innovasjon Norge Innovasjon Norges satsing på fisketurisme NCE

Detaljer

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes.

Strategiplan. Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar av styreleder Trude Bertnes. Strategiplan Arbeidsmøte 4 og 5 desember 2013 Utdrag fra denne ble presentert på Driftsassistanseseminaret i Hamar 22.01.2014 av styreleder Trude Bertnes. 1 Formål vedtatt 2002 at vannforsyning bygges

Detaljer

Programmet hadde en økonomisk ramme på kr ,-. Finansiert 50/50 av INVEST og Innherred Samkommune.

Programmet hadde en økonomisk ramme på kr ,-. Finansiert 50/50 av INVEST og Innherred Samkommune. Prosjektplan - Innherredsprogrammet III 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Innherredsprogrammet, som et regionalt næringsutviklingssamarbeid for kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Snåsa (fra 2014)

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD REISELIV OG KULTURBASERTE OPPLEVELSER I NORD- ØSTERDAL - FORPROSJEKT "SMÅ ALENE, STERKE OG SYNLIGE SAMMEN"

SVAR PÅ SØKNAD REISELIV OG KULTURBASERTE OPPLEVELSER I NORD- ØSTERDAL - FORPROSJEKT SMÅ ALENE, STERKE OG SYNLIGE SAMMEN Saknr. 708/10 Ark.nr. 223 C00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall SVAR PÅ SØKNAD REISELIV OG KULTURBASERTE OPPLEVELSER I NORD- ØSTERDAL - FORPROSJEKT "SMÅ ALENE, STERKE OG SYNLIGE SAMMEN" Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: U Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2. Søknad om prosjektstøtte

Saksframlegg. Ark.: U Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/ Handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 2. Søknad om prosjektstøtte Saksframlegg Ark.: U64 233 Lnr.: 1143/17 Arkivsaksnr.: 17/233-2 Saksbehandler: Jon Sylte GODKJENNING AV HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING - SØKNAD OM TILSKUDD Vedlegg: 1. Handlingsplan for

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 22.08.12

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 22.08.12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA-U64 12/810 12/4552 Hilde Dalen 10.07.12 Reisemålsutvikling, fase 2 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 22.08.12 Rådmannens

Detaljer

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg

Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Fremtidig organisering av reiselivet i Region Bergen «En større region bedre muligheter for alle» Ole Warberg Oss; 40 ansatte / 24 årsverk / 101,5 mill. omsetning / FF + MICE / Utenriksdepartementets

Detaljer

NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge

NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge NORSKE PARKER Lokalparker og regionalparker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Norske Parker. Organisasjonen for lokale og regionale parker. Pr. 29.02.2012 Kristian Bjørnstad Sekretariatet

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd.

Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Saknr. 15/1644-2 Saksbehandler: Turid Lie Samarbeid og innovasjon blant kulturnæringsbedrifter i og i tilknytning til Odal Næringshage AS. Søknad om tilskudd. Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

DEN REGIONALE SATSINGEN SNOWBALL - GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE

DEN REGIONALE SATSINGEN SNOWBALL - GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE Ark.: 255 Lnr.: 7690/12 Arkivsaksnr.: 12/1306-2 Saksbehandler: Jon Sylte DEN REGIONALE SATSINGEN SNOWBALL - GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE Vedlegg: 1. Søknad fra Snowball 2. Samarbeidsavtale 3. Evalueringsrapport,

Detaljer

FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE

FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms regionråd FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE Utarbeidet på bakgrunn av forstudie (nov 2012 - februar 2014) 1. Bakgrunn for forprosjektet

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk

Reiseliv Først mot fremtiden. Reiseliv og landbruk Reiseliv Først mot fremtiden Reiseliv og landbruk Om meg: Bente Bjerknes Teamleder for næringsutvikling Reiselivsfaglig bakgrunn Lang fartstid i fylkeskommunen Reiseliv - definisjoner Reiseliv: Personers

Detaljer

TroNett - konferansen 2005

TroNett - konferansen 2005 TroNett - konferansen 2005 Trondheim 25. - 27. august Mat helse og innovasjon Prosjektering og etablering av et matsenter i Trøndelag ved Kjersti Monsen Vi spiser ikke lenger bare for å overleve! I 2002

Detaljer

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse basert på kyst og kystkultur til norske og utenlandske turister hele året Opplevelsesnæringen

Detaljer

Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen. Ordførerer / rådmannsmøtet

Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen. Ordførerer / rådmannsmøtet Destinasjonsstrategi Kongsvingerregionen Ordførerer / rådmannsmøtet 28.09.17 Agenda 1. Oppsummering av fellesmøte 5. september 2. Roller og ansvar for de ulike aktørene i en fremtidig destinasjonsstrategi

Detaljer