Stord kommune. kommunedelplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stord kommune. kommunedelplan"

Transkript

1 Stord kommune kommunedelplan Trafikksikringsplan

2

3 FORORD Fylkestinget vedtok Handlingsplan for trafikksikringsarbeidet i Hordaland I tiltaksdelen for , pkt. 10.3, vart det her lagt til grunn at alle kommunar i Hordaland skal utarbeida ein eigen trafikksikringsplan innan år Med Trafikksikringsrapport frå 1996, har Stord kommune allereie hatt ein slik plan å arbeida etter. Det er likevel no behov for å oppdatera og fornya denne. Arbeidet med å revidera trafikksikringsplanen vart starta opp hausten 2001, med kunngjering av planoppstart Arbeidet har av ulike årsaker teke lenger tid enn planlagt, og planperioden er difor sett til Føreliggjande rapport er såleis Stord kommune sin trafikksikringsplan med status som kommunedelplan etter føresegnene i Plan- og bygningslova. Planen er utarbeidd etter Statens vegvesen si Handbok 209, Kommunale trafikksikringsplaner. Norconsult Bergen har vore knytt til prosjektet som konsulent. Det viktigaste med trafikksikringsplanen er at han skal samanfatta og oppsummera problema med ulukker og utryggleik i Stord og vera eit handlingsretta verkty med prioriterte tiltak det skal satsast på i åra framover. Hovudeltakarar i arbeidsgruppa for trafikksikringsplanen har vore: Stord kommune: Ove Kvalnes, leiar regulering, byggjesak, oppmåling Geir Lorens Jørgensen, regulering Gunnar Saxvig, fagleg samordning Lars Helge Sørheim, kommunelege Odd Magne Agdestein, utbygging og eigedom Marta Haugsgjerd, utbygging og eigedom (teke over for Odd Magne Agdestein) Stord vegstasjon: Magne Heggland Solfrid Agdestein (teke over for Magne Heggland) Andre: Kurt Hauge, HSD Olav Lofthus, Norconsult Bergen I tillegg har desse vore involvert deler av tida: Arne Aase, Trygg Trafikk Mikael Bjønnvik, Stord lensmannskontor Johannes Belsvik, fellesutv. velforeiningar Nærare opplysingar om trafikksikringsarbeidet i kommunen og om denne planen kan ein få ved å venda seg til: Stord kommune Regulering, byggesak og oppmåling v/leiar Ove Kvalnes, tlf eller internett: Stord, november 2003

4 INNHALD Forord Innhald 1. Trafikksikringsplan Innleiing Ny trafikksikringsplan Oppbygging av planen Trafikksikringsvisjon for Stord Stord kommune Regionsenter i Sunnhordland Busetting og folketal Vegnett og trafikkmønster Køyrety Skular og barnehagar Trafikksikringsarbeid i dag Analyse og grunnlag Innleiing Definisjonar Personskadeulukker Trafikkuhell - materielle skadar Utryggleik Oppsummeringskart - problemområde "faktisk" risiko Glimt frå nokre problemområde på hovudvegnettet Dei "ikkje-fysiske" tiltaka Inndeling av tiltak Ikkje-fysiske tiltak Opplæring og informasjon Planlegging, forvalting, kontroll Vite meir om slike tiltak?... 30

5 5. Mål Steg for steg mot visjonen Hovudmål Delmål Tiltak - handlingsplan Kort oppsummering Om tiltaka i planen Prioriteringskriteriar Ikkje-fysiske tiltak Fysiske tiltak: Store tiltak/strakstiltak Tiltak retta spesielt mot skulen Kriteriar for ulike tiltak Vedlegg og kart Detaljerte kart over registrerte ulukker, uhell og utryggleik 7.2 Oversikt over innkomne merknader

6 1. TRAFIKKSIKRINGSPLAN Innleiing Dette gjeld oss alle... Trafikkulukker og -uhell er noko vi alle høyrer og les om. Dagleg er det meldingar om små og store uhell og ulukker med meir eller mindre alvorleg utfall, uansvarleg framferd i trafikken osb. Dette gjeld også her i Stord kommune. Vi har likevel alle litt lett for å gøyme oss bak haldningar om at "dette gjeld ikkje meg eller "ein må berre godta at trafikkulukker skjer og det er ikkje så mykje å gjere med. I eit samfunnsperspektiv viser statistikken at nærare menneske vert skadde eller drepne i trafikken i Noreg per år. I tillegg må ein rekna med nokså store mørketal som aldri vert registrert. Talet på dødsulukker har variert, men dei siste åra har talet på trafikkdrepne vore kring 300. I Hordaland må ein kvart år rekne med mellom 15 og 20 drepne. Stord har hatt sin del av desse dødsulukkene. Lokale løysingar... I Nasjonal transportplan har trafikksikring vore fremja som ein av dei absolutt viktigaste utfordringane i norsk transport. Det er likevel viktig å presisera at løysingane ligg lokalt. Sentral satsing og finansiering er viktig, men ein kjem ikkje langt utan lokale tiltak og vilje til å gjere noko. Det er ulukkene her i Stord vi kan påverke, og det er her problema må løysast. Denne trafikksikringsplanen er såleis Stord kommune og Statens vegvesen sin arbeidsreidskap i vidareføringa av trafikksikringsarbeidet i kommunen. Ikkje berre fysiske tiltak... Ei vanleg oppfatting er gjerne at trafikksikring er noko vegvesenet og/eller kommunen har ansvaret for, og at dette handlar om å byggja noko. Dette er berre dels riktig. Fysiske tiltak som vegutviding, gangvegar, fartshumpar og vegljos er sjølvsagt sentrale, men trafikksikringsarbeid må også handla om brukarane, haldningar og åtferd i trafikken, kommunal arealplanlegging og ei rekkje andre ikkjefysiske tiltak. Mange gode tiltak kan gjerast med forholdsvis enkle midlar. Reell risiko og utryggleik Utryggleik er ei side ved trafikksikring som er vanskeleg. I mange kommunar, også her i Stord, er det ofte ikkje samsvar mellom stadene folk føler seg utrygge og der det faktisk skjer ulukker. Generelt er det slik at dei reelle ulukkespunkta og strekningane er viktigast for å få redusert talet på ulukker og alvorsgrad for dei ulukkene som skjer. Ein kjem ikkje vekk ifrå at det er talet på drepne og 1

7 skadde som utgjer hovudkriteriet på om ein har lukkast. Samstundes må trafikksikringsarbeidet også fange opp og vektleggje tryggleik og trivnad for innbyggjarane i sine nærområde. arbeidast etter i perioden Visjon og målsettingar må likevel sjåast i eit noko lenger perspektiv, og ein har valt å knyte desse til ein tiårsperiode. Kva må gjerast fyrst? I tid handlar trafikksikring både om mindre strakstiltak, og om større tiltak som ofte kan ta lengre tid å få gjennomført. Alt kan ikkje gjerast på ein gong, og prioriteringar av tiltak må her gjerast utfrå ei rekkje omsyn. Dette er nærare omtala i tiltaksdelen av planen. Det er også viktig å arbeida etter langsiktige planar på tiltak som opplæring og haldningsskaping der effekten ikkje kan målast med ein gong. Vidare er det og truleg ein del å henta på lang sikt ved at trafikksikring i enda større grad vert premissgjevar og tankegang i kommunal arealplanlegging og utbyggingspolitikk. Kommunedelplan... Trafikksikringsplanen har status som kommunedelplan, og vert utarbeidd etter retningsliner for kommunale trafikksikringsplanar gitt i Statens vegvesen si Handbok 109. Årleg evaluering, prioritering og tildeling av midlar... Oppfølgjing og evaluering av ulukkesutviklinga og måloppnåing bør ein gong i året rapporterast til kommunestyret i samband med handsaminga av årsbudsjett og økonomiplanen. Rullering kvart fjerde år... Hovedrullering av planen og prioriterte tiltakslister skal skje kvart fjerde år. Planen bør leggja tilrette for eit kostnadseffektivt rulleringssystem der det viktigaste vert oppjustering av handlingsplanen med nye tiltakslister. For å prioritera tiltak må ein likevel i nødvendig grad også oppdatera analysegrunnlaget. 1.2 Ny trafikksikringsplan Vidareføring av forrige plan Stord kommune sitt arbeid med trafikksikring har dei siste åra vorte styrt etter Trafikksikringsrapport for Stord kommune frå Det er i denne perioden gjennomført eller igangsett ei rekkje tiltak utfrå dei prioriteringslistene som den gong vart vedtekne. Trafikksikring er likevel ein kontinuerleg prosess, og det er framleis svært mange uløyste og nye trafikksikringsoppgåver i kommunen. Denne nye planen skal difor følgja opp den forrige, og konkludere med nye prioriteringslister det skal Foto: Håvard Hystad, Bladet Sunnhordland 2

8 1.3 Oppbygging av planen I tillegg til dette innleiingskapittelet er Trafikksikringsplanen delt opp i desse hovudkapitla: Kap.2 Stord kommune er ein kort presentasjon av Stord kommune, med dei viktigaste fakta om vegnett, trafikktal og liknande. I tillegg vert gitt eit kort oversyn over kva trafikksikringsarbeid som foregår i dag. Kap.3 Analyse og grunnlag innheld analysegrunnlaget for tiltaka i planen. Her vert det ma. synleggjort kvar trafikksikringsproblema er ved å kartleggja: Politirapporterte personskadeulukker Forsikringsuhell (materiell skade) Utryggleik Samla vurderingar av dette materialet er viktige i høve til prioritering av tiltak. For vidare sakshandsaming av søknader og merknader, i første rekkje knytt til sekundærvegnettet, er det også sett opp kriteriar for ulike typar tiltak. Vedlegg I vedlegg finn ein: Detaljerte kart over registrerte ulukker, uhell og utryggleik Oversikt over innkomne merknader/utryggleik Trafikksikring er ei blanding av: fysiske og ikkje-fysiske tiltak tiltak med kort og langt tidsperspektiv tiltak retta mot faktisk og følt risiko offentleg og privat ansvar og innsats Kap.4 Dei "ikkje-fysiske" tiltaka presenterer ulike former for ikkje-fysiske tiltak som kan vera aktuelle å satsa på i Stord. Kap.5 Mål inneheld konkrete målsettingar for å betra trafikktryggleiken i Stord med bakgrunn i dei problema som er avdekka i analysearbeidet. Kap.6 Tiltak - handlingsplan er den aktive delen av trafikksikringsplanen, med ein handlingsplan for perioden Med bakgrunn i det analysearbeidet som er gjort, er det her sett opp tiltaksforslag i tre kategoriar: Ikkje-fysiske tiltak Større fysiske tiltak (fordelt på vegtype) Mindre strakstiltak (fordelt på vegtype) Det er også trekt ut ein eigen "skule-handlingsplan" for tiltak som i hovudsak gjeld trafikksikring ved skule/skuleveg. Trafikksikring - retta både mot trafikant og vegnett... 3

9 1.4 Trafikksikringsvisjon for Stord Stord skal vera ein god og trygg kommune å leva i, og sikring av alle trafikantar er eit viktig element i å oppnå dette. Stord kommune ynskjer å leggja nullvisjonen som grunnlag i trafikksikringsarbeidet. I korte trekk går denne ut på at ingen skal verta varig skadde eller drepne i trafikken. Ein trafikksikringsvisjon som dette kan virka noko luftig og urealistisk i nær framtid. Likevel kan det kanskje vera lurt å formulera ein idealtilstand vi bør nærme oss på sikt. Alle har ein "nullvisjon" for seg sjølv og familien. Om vi berre kunne utvida denne til å gjelda heile Stord... Visjon: Stord skal vere ein god og trygg kommune å leva i, med trygge nærområde og skulevegar. Ulukkesnivået skal verte så lågt at talet på drepne og varig skadde er For å nærma oss nullvisjonen må innsatsen særleg rettast mot: talet på trafikkulukker alvorsgraden for dei ulukkene som skjer talet på trafikkulukker alvorsgraden for dei ulukkene som skjer Klingenbergvegen ved Rommetveit skule 4

10 2. STORD KOMMUNE 2.1 Regionsenter i Sunnhordland Stord kommune Stord kommune ligg i Sunnhordland. Kommunen dekkjer den sørlege halvdelen av Stordøy, i tillegg til øyane Huglo og Føyno og nokre andre mindre øyar. Samla areal er omlag 144 km2. Nabokommunane er Fitjar i nord, Tysnes og Kvinnherad i aust, Sveio i sør, og Bømlo i vest. Kommunen fekk bystatus i Kommunesenteret er Leirvik som og er regionsenter for Sunnhordland. Kommunikasjonar Stord er no knytt til fastlandet (Sveio) og Bømlo med Trekantsambandet som vart opna i Ferjesamband finn ein mot Os/Bergen og Austevoll i nord, og mot Tysnes og Kvinnherad i aust. Stord har eigen regionflyplass på Sørstokken. Gjennomgåande ekspressbussar går langs hovudåra E39. Elles utgjer ferje- og hurtigbåttrafikken (Leirvik) ein viktig del av transporttilbodet til og frå kommunen. 2.2 Busetting og folketal Jamn auke i folketalet Ved årsskiftet 2003 var det i alt innbyggjarar i kommunen. Dette er 91 fleire enn året før, og Stord har hatt ein forholdsvis sterk og jamn vekst i folketalet det siste tiåret. Figur 2.1 Alderssamansetjing 2001 (kjelde SSB) 5

11 Ungdommeleg kommune Stord kommune har markert fleire innbyggjarar under 25 år enn landsgjennomsnittet, og tilsvarande færre i aldersgruppene frå 30 år og oppover. Det bur litt fleire menn enn kvinner i kommunen. Som naturleg er dominerer menn aldersgruppene opp til 55 år og kvinner frå 55 år og oppover. Konsentrert busetnad Busettingsmønsteret i kommunen er forholdsvis konsentrert. Flest menneske bur kring regionsenteret Leirvik, men også Sagvåg og Rommetveit er folkerike område. Langs europa-, riks- og fylkesvegane er det elles ein del spreidd busetnad. Ev Vegnett og trafikkmønster Stort og samansett offentleg vegnett... Hovudstamme og gjennomfartsåre nord-sør gjennom heile kommunen, er Ev39 Kyststamvegen. Denne er særs viktig både for lokal- og gjennomgangstrafikk. Vidare er hovudvegnettet sett saman av Rv545 på vestsida av Stordøy, og Rv544 som knyter Leirvik sentrum til Ev39 frå to kantar. Ei rekkje ulike fylkesvegar (med lengd tilsaman over 34 km), og kommunale vegar, knyter dei ulike delane av kommunen til hovudvegnettet. Innbyggjartal og busettingsmønster gjer at Stord har ein relativt stor andel kommunale (bustad)vegar samanlikna med ein del andre kommunar utanfor Bergensområdet. Ialt er det omlag 123 km kommunal veg. 20 km (16,4%) av desse har fartsgrense 40 km/t eller lågare, noko som er ein litt mindre andel enn fylkesgjennomsnittet. Omlag 80 km av det kommunale vegnettet har vegljos. Stord kommune har i dag ansvar for omlag 54 km gang- og sykkelveg (KOSTRA, SSB). Rv545 Rv544 Ev39 Figur 2.2 Busettingsmønster Næringsliv Industri- og serviceverksemd er viktige næringar i kommunen. Verksemdene Aker Stord, Aker Elektro og Leirvik Sveis er dei største industriarbeidsplassane. Næringslivet i kommunen består elles av ei rekkje produksjons- og serviceverksemder som i hovudsak er lokaliserte i Leirvik, Sagvåg og Heiane industriområde. Veg Km Strekning Ev 39 32,8 Fitjar grense Sveio grense Rv544 3,0 Ådland-Leirvik sentr-vabakkjen Rv545 12,9 Heiane-Sagvåg- Fitjar grense Rv542 1,6 Føyno- Bømlo grense Fv56 8,7 Huglo Fv57 6,8 Leirvik-Rommetveit-Førlandskr. Fv58 1,6 Vestlivegen Fv59 1,5 Verftsvegen Fv65 1,3 Saghaugen - Kjøtteinsvegen Fv66 0,7 Sagvåg sentr - Sagvåg kai Fv67 6,3 Nysætervegen - Litlabøvegen Fv68 1,0 Ådlandsvegen-Tysevegen Fv70 2,0 Jensanesvegen - Vikanesvegen Fv71 2,4 Flyplassvegen Fv72 1,3 Dåfjordsvegen Kv 123,3 Alle kommunale vegar Pv 110,0 Alle private vegar over 50m 6

12 Vegnett/trafikk i Stord kommune 1670 Tal Tal Tal = Årsdøgntrafikk (ÅDT) - tal frå 1993 = Årsdøgntrafikk (ÅDT) - tal frå 1999/2000 Statens vegvesen = Årsdøgntrafikk (ÅDT) - stipulert Trafikkmønsteret i kommunen er prega av ein relativt betydeleg gjennomgangstrafikk på E39. Etter at Trekantsambandet erstatta ferjesambandet sørover er det likevel mindre "puljekøyring" enn før. Nedlegging av ferjesambandet Sagvåg-Siggjarvåg (Bømlo) har truleg også overført noko av trafikken som tidlegare gjekk via Fitjar på vestsida av Stord. Likevel er det lokaltrafikken i og rundt Leirvik, samt mellom Leirvik og Sagvåg som dominerer Figur 2.3 Vegnettet i Stord kommune. Trafikktal er i hovudsak frå 1993 der ein har tal for større deler av vegnettet (henta frå trafikksikringsrapport 1996) Tala er supplert med nokre nyare målingar og ein stipulert verdi for Fv70 Jensanesvegen. 7

13 Andre fakta om vegnettet i Stord (år 2002) Komm. vegar/gater med vegljos 80 km - kommunalt ansvar Vegljoskostnader - komm.veg/gate 1,53 mill.kr - kommunalt ansvar Riks-/fylkesvegar med vegljos 50 km - kommunalt ansvar Vegljoskostnader - riks-/fylkesveg 0,95 mill.kr - kommunalt ansvar Gang- og sykkelvegar 54 km - kommunalt ansvar Kommunale vegar/gater med 20 km fartsgrense 40 km/t eller lågare 2.4 Køyrety Særleg auke i talet på tohjulingar... Køyretyparken i Stord kommune har auka jamnt og trutt, både som følgje av auka folketal og auka bilhald. Det siste tiåret har det særleg vore ein kraftig vekst i talet på motorsyklar og dels mopedar. Stord har no 5,2% av alle motoriserte tohjulingar i fylket, noko som er ein klar overrepresentasjon i høve til folketalet. Type Køyrety pr. Auke frå 1/ / Personbil % Varebil 491 7% Lastebil % Kombibil % Buss % Traktor % Motorsykkel % Moped % 2.5 Skular og barnehagar Gjeld mange... Skular og barnehagar er viktige i høve til trafikksikring og utryggleik. Særleg dei yngste borna er ofte usikre i trafikken. Erfaringsmessig veit ein at mange av dei problema folk er opptekne av nettopp er knytt til skuleveg og tryggleik for borna. Rett til kommunal skuletransport følgjer standard reglar (2/4km avstand), eller spesielle vedtak om "farleg skuleveg" (td. Jensanesvegen og Hornelandsvegen vinterstid). Ved skuleskyss er tilhøva for av-og påstiging ofte eit problem. Utfordringane gjeld ikkje minst også bringing og henting av elevar med privatbil. Ideelt sett har borna kanskje best av å gå til skulen, men der biltransport likevel er naudsynt, bør av- og påstiging skje eit stykke frå skuleområdet. Kommunen har her eit ansvar for tilrettelegging, men foreldre må også bli flinkare til å følgje dei reglane som gjeld. Ligg nokså spreidt... Kommunen har ein nokså spreidd og desentralisert skulestruktur for grunnskulen. Det er idag 8 barneskular i kommunen. Det er vedteke at skulen i Sagvåg skal flyttast til Rukjen. Barnehagane er også fordelt rundt i kommunen. Mange born har difor gang- eller sykkelavstand til skule/ barnehage. Ungdomstrinnet er fordelt på to ungdomsskular. I tillegg har ein vidaregåande skule og høgskule. Huglo - den minste skulen i kommunen Skulen på Huglo ULEYSS - FARLEGE ULEVEGAR Skulevegar med stor gjennomgangstrafikk og som følgjer/ kryssar E 39 eller riksveg 545 på strekningar utan fysisk skjerming av mjuke trafikantar, kan etter vedtak i Levekårskomiteen definerast som farlege i skyss-samanheng. Elles gjeld standard reglar for skuleskyss (2/4 km avstand) 8

14 Skular og barnehagar Huglo skule Sagvåg skule skal flyttast til Rukjen Figur Trafikksikringsarbeid i dag Mange etatar og organisasjonar er involvert i trafikksikringsarbeidet i Stord. Desse vil sjølvsagt også framover ha eit hovudansvar for betra trafikktryggleik i kommunen. Med denne trafikksikringsplanen ynskjer ein likevel også å understreka at kvar enkelt innbyggjar har eit ansvar og kan vere viktige støttespelarar i arbeidet for ein tryggare kommune. Stord kommune Einingane innan teknisk sektor står ansvarleg for tryggleik på det kommunale vegnettet gjennom planlegging, bygging og vedlikehald av dei kommunale vegane. Oppsetting og drift av vegljos langs vegnettet vert i hovudsak kosta av kommunen. Kommunen utarbeider kommuneplan, kommunedelplanar og reguleringsplanar, og legg såleis også viktige langsiktige føringar for utviklinga når det gjeld trafikksikring. Skuleverket og kommunale barnehagar har ansvaret for førebyggjande trafikksikringsarbeid som til dømes opplæring og haldningsskapande tiltak. I barneskulen får elevane opplæring i trafikkåtferd, sykkelbruk, hjelmbruk, refleks ol. I dag er det litt opp til den enkelte skule/lærar korleis dette vert gjort. I ungdomsskulen er trafikkopplæringa meir organisert med eige valfag i 10.klasse ("trafikk og moped") Ved Stord ungdomsskule underviser ein køyreskulelærar årleg elevar i teoretisk trafikkunnskap (24-30 timar). Same opplegg vert gjennomført med ein klasse på Nysæter ungdomsskule. Praktisk øvingskøyring for mopedførarbevis 9

15 må elevane i dag sjølve betale/gjennomføre ved køyreskule. Ved Stord vidaregåande skule og Stord yrkesskule har elevane tilbod om eit nasjonalt valfag "trafikk og bilføraropplæring" (72t/år, teori og prosjektarbeid). Kring 100 elevar tek dette. Lensmannen i Stord Lensmannskontoret har ei tredelt rolle i trafikksikringsarbeidet: 1. Førebyggjande arbeid Omfattar besøk i barnehagar, undervising i skulen, deltaking på foreldremøte, besøk i ungdomsklubbar og ulike fora. 2. Trafikkontrollar Politiet gjennomfører kontrollar på fart, rus, åtferd og sikringsutstyr. 3. Etterforsking Politiet etterforskar lovbrot i trafikken og trafikkulukker med personskade. Statens vegvesen Langeland skule Statens vegvesen planlegg, byggjer og vedlikeheld riksvegar, fylkesvegar og gang- og sykkelvegar, langs desse, samt regulerer avkøyrsler. Vedlikehald gjeld til dømes brøyting, strøing, salting, siktrydding, rekkverk, skilt mv. Vegvesenet har såleis ansvar for trygg ferdsel for alle trafikantgrupper på riks- og fylkesvegar. I Hordaland har arbeidet med trafikksikring og kompetanse på ulike typar tiltak, til no i stor grad vore sentralisert til ein seksjon i Bergen. Etaten er no under omorganisering, og noko av ansvaret vert nok framover i større grad flytta ut til dei nye distrikta og trafikkstasjonane. Etaten har ansvar for ulukkesregisteret STRAKS der alle personskadeulukker på vegnettet vert registrert. Trygg Trafikk Trygg Trafikk har eit særskilt ansvar for å formidla ynskje frå publikum, skular og frivillige organisasjonar når det gjeld gjennomføring av trafikksikringstiltak. I Hordaland er det ein fylkessekretær og fleire distriktssekretærar frå lensmannsetaten som tek seg av dette arbeidet. Dei driv også oppsøkjande verksemd ovanfor skulane med hovudvekt på haldningsskapande opplæringstiltak. Trygg Trafikk har utvikla mykje undervisingsmateriell retta mot skuleverket og frivillige lag og organisasjonar. Andre Velforeiningar, private barnehagar, og ulike lag og organisasjonar er viktige støttespelarar i trafikksikringsarbeidet i kommunen. God kjennskap til nærområda og "kvar skoen trykkjer" er avgjerande for å få kartlagt problema. Eigeninnsats og merksemd kring trafikksikring rundtom i bustadområda utfyller også tiltak frå kommune og vegvesen. Andre organisasjonar som er viktige i trafikksikringsarbeidet er til dømes HSD (skuletransport), køyreskulane, Stord brannvesen (ma. årleg opplegg med yrkesskulen med foredrag/demonstrasjon av redningsaksjon) forsikringsselskap, og lokalpressa (informasjon). I vidaregåande skule er dessutan russen ein svært viktig medspelar og målgruppe for tiltak. Stord trafikkstasjon har det daglege ansvaret for vegnett og trafikktryggleik i kommunen. Saman med politi/lensmann gjennomfører ein kontrollar av køyrety i hall og på veg. Oppkøyring til førarkort og elles andre lokale avkøyrselssaker, skiltsaker ol. er andre oppgåver for trafikkstasjonen. Russen - medspelar og målgruppe 10

16 3. ANALYSE OG GRUNNLAG 3.1 Innleiing 3.2 Definisjonar Som grunnlag for prioriteringar og tiltak i planen, er det viktig å ha eit best mogleg bilete av trafikksikringssituasjonen og -problema i Stord kommune. Skal ein nærma seg visjonen er det viktig å ta fatt i problema i ei fornuftig rekkefylgje. Ved å sjå nærare på det som er den faktiske ulukkessituasjonen og dei opplevde problema, kan ein trekkje ut tendensar som kan vera viktige ved val og prioritering av tiltak. Analysen i dette kapittelet er basert på: Politirapporterte personskadeulukker Trafikkuhell (forsikringskadar) Utryggleik i trafikken Data om ulukker og uhell er henta data frå Statens vegvesen sitt ulukkesregister (STRAKS), politiet sine ulukkesrapportar, og frå kopiar av skademeldingar frå forsikringsselskapa. For utryggleik er det gjennomført eit større opplegg mot skular, lag og velforeiningar som har kome med innspel til planarbeidet. Viktig er også sjølvsagt lokal kunnskap om problem hjå Stord kommune, Stord vegstasjon mfl. For å sjå utviklinga over tid er det også gjort nokre tilbakeblikk mot den forrige trafikksikringsrapporten til kommunen (mars 1996) Trafikkulukke Politiregistrert personskadeulukke i trafikken (STRAKS-registeret) Skadekategoriane er drepne, svært alvorleg skadde, alvorleg skadde og lettare skadde. Trafikkuhell Uhell utan personskade men med materielle skadar på køyrety slik at det vert registrert med skademelding i TRAST-registeret (Norges Forsikringsforbund). ÅDT (årsdøgntrafikk) Samla tal på køyrety som passerer (begge retningar) eit snitt på vegen i løpet av eit år, dividert med 365 Ulukkesfrekvens Mål som fortel noko om ulukkesrisiko på ei vegstrekning (eller i eit kryss). For ei strekning er dette vanlegvis talet på ulukker per 1 million vognkilometer: U f = U x 10 6 ÅDT x 365 x L x t U = ulukkestalet i registreringsperioden L = lengde på strekninga t = registreringsperioden i heile år 11

17 3.3 Personskadeulukker Femårs-utval Data frå femårsperioden er brukt i dei fleste figurar vist i dette delkapittelet. Enkelte studiar er likevel gjort med eit materiale frå perioden Der det er gjort samanlikningar med fylket, er dette fylkesdata for perioden Ulukkene er vist på eige kartvedlegg Feil og underrapportering? Ved lesing av dette kapittelet må ein vera merksam på følgjande: Vanlegvis må ein rekne med ei vesentleg underrapportering av trafikkulukker. I snitt reknar ein med at rapporteringsgraden kan liggje heilt ned mot 30 prosent for alle ulukker totalt (høgare for alvorlege ulukker) Spesielt reknar ein med store mørketal for eineulukker med moped og sykkel. Samanlikningar med resten av fylket (utanom Bergen) må lesast som tendensar og ikkje som prov. Det statistiske utvalet er (heldigvis) lite til å trekkja bastante konklusjonar. Ulukkesnivået i Stord kommune har auka... I tiårsperioden er det i alt registrert 136 personskadulukker i Stord kommune, herav åtte dødsulukker. Medan ulukkesnivået i siste halvdel av 80-talet var i gjennomsnitt 11 personskadeulukker pr. år, er snittet den siste tiårsperioden altså auka til kring 14 ulukker per år. Dette er ikkje dramatisk, men viser at ulukkesnivået har stabilisert seg på eit høgare nivå. Altfor mange dødsulukker dei siste åra...! Av dei åtte dødsulukkene i tiårsperioden er heile seks skjedd dei tre åra Verst var år 2000 med tre dødsulukker i kommunen. Seinare tal viser at 1 person (fotgjengar) vart drepen i 2001 (25 skadde). Førebelse tal for 2002 viser at ingen vart drepne dette året. Dei mange dødsulukkene dei siste åra er likevel ein stygg tendens som må stoppast. Figur 3.1 Utviklinga i tiårsperioden (Data : SSB regionalstatistikk) Ulukkesnivået likevel lågare enn snittet Det er gjort ei grov vurdering av ulukkesnivået i Stord samanlikna med fylket (eks. Bergen) og heile landet. Den enkle samanlikninga som er gjort er å sjå ulukkestalet i perioden i høve til folketal og kilometer offentleg veg (eks. kommunal veg). Som ein ser av tabellen under er tendensen at Stord har relativt få ulukker og skadde i høve til folketal, men like mange drepne. Stord har forholdsvis få kilometer med europa-,riks- og fylkesveg og kjem difor dårlegare ut når det gjeld ulukkesnivå i høve til veglengde. Ein må likevel hugse at ein del av dei 71 ulukkene har skjedd på kommunal veg. 12

18 Figur 3.2 Ulukkespunkt i Stord kommune Merk at enkelte punkt her har fleire ulukker. Sjå elles vedleggskart der ulukkene er klassifisert og vist i detalj 13

19 Fire av ti ulukker på Ev av dei 71 ulukkene i perioden har skjedd på europa- eller riksveg, 11 på fylkesveg, 14 på kommunal veg og 2 på privat veg. I høve til fylket elles har Stord altså omlag 10% mindre andel på europa- og riksveg og tilsvarande større andel for kommunalt vegnett. Denne fordelinga er likevel ikkje unaturleg i og med at kommunen har over 123 km kommunalt vegnett og forholdsvis mindre riksveg (50 km). Materialet understrekar likevel at reell ulukkesrisiko også i Stord helst er knytt til riksvegane. Dei 71 ulukkene i perioden fordeler seg slik på dei ulike vegane i kommunen: Ev39 (Fitjar Skjersholm.): 27 ulukker Rv544 (Vabakkj Ådl.bru ): 10 ulukker Rv545 (Heiane-Fitjar): 7 ulukker Fv57: (Sentr-Rommetveit) 4 ulukker Fv65: (Saghaugen) 3 ulukker Fv67: (Litlabøvegen) 2 ulukker Fv59: (Verftsvegen) 1 ulukke Komm/Priv: 16 ulukker Riksvegulukker... Også på Stord er det ulukkene på riks- og fylkesveg som dominerer. Kommunen har likevel eit relativt omfattande kommunalt vegnett, og difor ein høgare andel enn fyllket elles her. FOTO... Til slutt i dette kapittelet vert enkelte strekningar og punkt nærare oppsummert. Sjå elles vedleggskart for meir detaljert oversikt over alle ulukkene. Ev39...Vabakkjen-Ådland... Dei fleste ulukkene skjer på Ev39, og det er sett nærare på ulukkesfrekvensar for eit par strekningar. Forventa verdi på tofeltsveg utanfor tettbygd strøk er Uf=0,17. Det må påpeikast at trafikktala (ÅDT) er noko usikre (gamle), men dette gir likevel ein indikasjon på ulukkesnivået på strekningane. Ev39 Vabakkjen-Ådland: Uf=0,39 Dette er ein del høgare enn forventa verdi. Det har særleg vore ein del ulukker i kryss, td. ved Fv67. Ev39 Ådland-Sandvikvåg (inkl. Fitjar): Uf=0,20 Ulukkesfrekvensen er omlag som forventa. Her har det likevel vore fleire dødsulukker og tendensen er alvorleg utfall på dei ulukkene som har skjedd. ik E39... Frå Sandvikvåg (Fitjar) og sørover mot Leirvik finn ein i dag nokre av dei dårlegaste strekningane på E39 Kyststamvegen. To reguleringsplanar legg no opp til utbetring her. Foto: BT Ulukkesfrekvensar Ev39: Ev39 Vabakkjen (xrv544) Ådland (xfv58): Uf=0,39 Lengde: 3,1 km, ÅDT=5500, Ulukker : 12 stk. Ev39 Ådland (xfv58) Sandvikvåg (inkl Fitjar): Uf=0,20 Lengde: 21,5 km, ÅDT=1700, Ulukker : 13 stk. 14

20 For mange alvorlege ulukker! Stord har ein markert høgare andel alvorlege ulukker enn det som er normalt. Dette var også tilfelle i forrige periode. I femårsperioden er seks personar drepne, ein er svært alvorleg skadd og 20 personar er alvorleg skadde. I snitt vil det altså seie at Stord må rekne med minst ein drepen og fire alvorleg skadde kvart år. Ei hovudutfordring i høve til å nærma seg visjonen må difor vera å få ned alvorsgraden på dei ulukkene som skjer.. Definisjonar på alvorsgrad: Lettare skadd: skade krev berre kortare medisinsk behandling, og gjev ingen varige mein. Alvorleg skadd: ikkje livstrugande, men gjev varige mein, 0-30 prosent invaliditet. Svært alvorleg skadd: skade som trugar liv eller gjev meir enn 30 prosent varig invaliditet Drepne: død innan 30 dagar etter ulukkestidspunkt som følgje av trafikkulukka. Stord har for mange ulukker med alvorleg utfall... Kryssulukker dominerer... Stord har ei spesiell fordeling på ulukkestype i og med at ein tredel av ulukkene er kryss- og avsvingingsulukker. Dette er langt over fylkesgjennomsnittet, og andelen samsvarar med funna i forrige trafikksikringsrapport. Stord har også noko større andel fotgjengarulukker. Stord har færre utforkøyrings- og møteulukker enn fylket elles. Ni av dei 27 ulukkene på Ev39 er skjedd i eller i nærleiken av kryss. Flest ulukker der fartsgrensa er 50 km/t... Dei fleste ulukkene i perioden har skjedd på strekningar der fartsgrensa er 50 km/t eller lågare. Dette har samanheng med at større deler av Rv544 og Rv545 går i tettbygd strøk der fartsgrensa er låg. 13 av 35 ulukker i 50-sone har meir enn lettare skade. Ulukkene i 80-sone er stort sett dei på Ev39. Åtte av 28 ulukker i 80-sone har meir enn lettare skade, tre av desse er dødsulukker. Delar av Ev39 har no fått nedsett fartsgrense til 70 km/t, og det vert interessant å sjå framover i kva grad dette vil redusere ulukkestal og alvorsgrad. Kryssulukker eit markert hovudproblem i Stord... Saman med registreringane for forsikringsuhell, viser ulukkesstatistikken at spesielt kryss- og avsvingingsulukker utgjer eit markert hovudproblem i Stord. 15

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

0. INNHALD... 2 1. FORORD... 5

0. INNHALD... 2 1. FORORD... 5 0. INNHALD 0. INNHALD... 2 1. FORORD... 5 2. TRAFIKKSIKRINGSPLAN 2012-2016... 6 2.1 Innleiing... 6 2.1.1 Dette gjeld oss alle... 6 2.1.2 Lokale løysingar... 6 2.1.3 Ikkje berre fysiske tiltak... 6 2.1.4

Detaljer

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2008 2012

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2008 2012 TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2008 2012 Forord: Planen gjeld vegnettet i heile kommunen og omfattar både fysiske tiltak og tiltak innan opplæring, informasjon, trafikkontroll m.m. Dokumentet er

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Hovudutval for plan, teknisk og næring 30.05.00 027/00 EJB Heradsstyre 08.06.00 038/00 EJB Hovudutval for plan, teknisk og næring 17.04.02

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg FORELDREHEFTE 6-åringar på skuleveg G J W Sjå til begge sider - og framover! Før vi kryssar vegen skal vi sjå til begge sider. Det veit både born og foreldre. Trafikkopplæring handlar likevel om meir enn

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

FJELL KOMMUNE Plan- og utbyggingssjefen Dato: 06.03.2012

FJELL KOMMUNE Plan- og utbyggingssjefen Dato: 06.03.2012 FJELL KOMMUNE Plan- og utbyggingssjefen Dato: 06.03.2012 Referat Frå: Marit Selberg Sigurdson, Samfunnsplan Gjeld: Møtereferat 29. februar 2012 - Utval for førebyggande og haldningsskapande tiltak i kdp

Detaljer

Ullensvang herad Trafikksikringsplan 2009 Tiltaksplan for 2012

Ullensvang herad Trafikksikringsplan 2009 Tiltaksplan for 2012 Ullensvang herad Trafikksikringsplan 2009 Tiltaksplan for 2012 2 Føreord Heradsstyret i Ullensvang gjorde 04.10.1999, sak 65/99, vedtak om å utarbeida trafikksikringsplan etter nye retningsliner og signal

Detaljer

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 Til Sogn og Fjordane fylkeskommune V/ samferdsleavdelinga. Att.: Dina Lefdal Frå Trygg Trafikk i Sogn og Fjordane Dato: 18.5.2016 v/ Audun Heggestad Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Etter uttale/initiativ frå politiet/kommunen er formannskapet vedtaksmyndigheit for kommunale vegar med fartsgrense 50 km/t eller lågare.

Etter uttale/initiativ frå politiet/kommunen er formannskapet vedtaksmyndigheit for kommunale vegar med fartsgrense 50 km/t eller lågare. Kriteriar for utvalde trafikksikringstiltak i Høyanger kommune Ved handsaming av søknader/ynskje om ulike trafikksikringstiltak, legg Høyanger kommune og Statens vegvesen ma. kriteriane i denne lista til

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Plan- og ressursutval 04.12.2012 058/12 KHAK Endeleg vedtak i: Plan- og ressursutvalet Saksansv.: Kent Geirmund

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2013 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 213-9-3 Ulykkesbarometer for Hordaland 213 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt systematiske

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune

Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune - Kommuneplanutvalet 28.03.2017 1. Innledning Tysvær kommune sin trafikksikringsplan blei vedtatt i kommunestyret den 26.10.2010, og er gjeldande i

Detaljer

Trafikktryggingsplan for Gaular kommune 2016-2019. Vedteken av kommunestyret xx.xx.xxxx i sak xxx/xxx

Trafikktryggingsplan for Gaular kommune 2016-2019. Vedteken av kommunestyret xx.xx.xxxx i sak xxx/xxx Trafikktryggingsplan for Gaular kommune 2016-2019 BILETE Vedteken av kommunestyret xx.xx.xxxx i sak xxx/xxx Innhald Innleiing... 3 sitt ansvar for trafikktrygging... 3 Mål og satsingsområde... 3 Trafikk-

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 567 Saksmappe: 2016/24-12416/2016 Sakshandsamar: Marit Selberg Sigurdson Dato: 23.05.2016 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 567 Saksmappe: 2016/24-12416/2016 Sakshandsamar: Marit Selberg Sigurdson Dato: 23.05.2016 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 567 Saksmappe: 2016/24-12416/2016 Sakshandsamar: Marit Selberg Sigurdson Dato: 23.05.2016 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 55/16 Komité for drift og forvaltning 07.06.2016 Kommunedelplan

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE 2013-2016 PLANPROGRAM Planprogram, sist revidert 24.5.2012 1. Planprogram I samsvar med plan- og bygningslova 5-1 skal dette planprogrammet vere eit verkty

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Statens vegvesen. Fv Forslag om etablering av fartshumpar - Øvre Langeneset, Svelgen - Bremanger kommune

Statens vegvesen. Fv Forslag om etablering av fartshumpar - Øvre Langeneset, Svelgen - Bremanger kommune Statens vegvesen Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER Behandlande eining : Sakshandsamar / telefon : Vår referanse : Dykkar referanse : Vår dato : Region vest Linn Kathrin Bakke /

Detaljer

Trygg og framtidsretta

Trygg og framtidsretta Trygg og framtidsretta Trafikksikringsplan 2016-2025 Vedtatt i Time kommunestyre 10.11.2015 22 Trafikksikkerthetsplan Innhald Innleiing 4 Ulykkessitasjonen i Rogaland 5 Visjonar, overordna mål og prioriteringar

Detaljer

Tegning Oversiktskart M= 1: dagsett Tegning Alternative trasear M= 1: 2500 dagsett rev

Tegning Oversiktskart M= 1: dagsett Tegning Alternative trasear M= 1: 2500 dagsett rev INNHALD: 1. Innleiing 2. Tidlegare forprosjekt 3. Ny trase med tunnel 4. Alternativ 5. Vegstandard 6. Oppsummering 7. Anbefaling 8. Bilete i alternativ 2 og 3 VEDLEGG: Tegning 1507-06 Oversiktskart M=

Detaljer

Høyringsutkast: Kommunedelplan for trafikksikring 2013 2016/2020

Høyringsutkast: Kommunedelplan for trafikksikring 2013 2016/2020 Høyringsutkast: Kommunedelplan for trafikksikring 2013 2016/2020 Fjell kommune 1 Forord Trafikksikkerhet er et tema som berører alle og som mange er opptatt av, spesielt når det gjelder barnas skolevei.

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2011-2015/2020

Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2011-2015/2020 Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2011-2015/2020 11.juni 2011 Fjell kommune Plan og utbyggingssjefen v/ Samfunnsplan Marit Selberg Sigurdson 1. Innleiing 1.1 Kvifor utarbeidar vi eit planprogram?

Detaljer

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/297-2 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014 Bømlopakken - Gang- og sykkelveg

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2014

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2014 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 08.07.2015 Ulykkesbarometer for Hordaland 2014 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringskonferanse for kommunane, 22.11.2011 Øivind Hauge Støle, leiar Fylkestrafikksikringsrådet Grunnlaget Fylkeskommunene sitt ansvar for trafikksikring,

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

SUND KOMMUNE. Innhald. Dok.dato: Vår Ref: 17/ Arkiv:

SUND KOMMUNE. Innhald. Dok.dato: Vår Ref: 17/ Arkiv: SUND KOMMUNE Dok.dato: 18.05.2017 Vår Ref: 17/1067-1 Arkiv: INFORMASJON OM TRAFIKKAVVIKLING FOR SUND KOMMUNE KNYTT TIL SYKKEL VM Innhald Dok.dato: 18.05.2017 Vår Ref: 17/1067-1 Arkiv:... 1 Informasjon

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Retningsliner for skuleskyss i Gol kommune

Retningsliner for skuleskyss i Gol kommune Retningsliner for skuleskyss i Gol kommune Vedtekne i Gol kommunestyre 21. mars 2017 k-sak 24/17. Retningslinene gjeld frå 1. august 2017. 1. Innleiing Retningslinene viser korleis kommunen praktiserer

Detaljer

Trafikksikringsplan for Vindafjord kommune 2009-2018

Trafikksikringsplan for Vindafjord kommune 2009-2018 Trafikksikringsplan for Vindafjord kommune 2009-2018 Vedtatt av kommunestyret 27.oktober 2009, saksnr 058/09 1 INNLEIING 1.1 Vindafjord kommune Vindafjord kommune ligg nord i Rogaland og grensar nord og

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2015

Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen Ulykkesbarometer for Hordaland 2015 Region vest Vegavdeling Hordaland Plan- og forvaltningsseksjon Bergen 2016-08-25 Ulykkesbarometer for Hordaland 2015 FORORD Kvart år blir mange menneske drepne eller skadd på vegane i Hordaland. I vårt

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 028/17 Formannskapet PS Kommunestyret 023/17 Levekårsutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 028/17 Formannskapet PS Kommunestyret 023/17 Levekårsutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 028/17 Formannskapet PS 23.03.2017 Kommunestyret PS 023/17 Levekårsutvalet PS 21.03.2017 Saksbehandlar ArkivsakID Irene Wilhelmsen 16/1352 Godkjenning av "Kommunedelplan

Detaljer

Ulvik herad TRAFIKKSIKRINGSPLAN. Kommunedelplan 2003-2012

Ulvik herad TRAFIKKSIKRINGSPLAN. Kommunedelplan 2003-2012 Ulvik herad TRAFIKKSIKRINGSPLAN Kommunedelplan 2003-2012 FØREORD Det er lagt opp til at alle kommunar i Hordaland skal utarbeida ein eigen trafikksikringsplan innan 2001, jf vedtak i Hordaland fylkesting

Detaljer

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Fjell kommune BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Dokumentet følgjer vedlagt. Dokumentet

Detaljer

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012.

Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Vedlegg 1: Oversyn over ekstra skuleskyss i Fjell kommune, 2012. Dersom skulevegen til elevane vert vurdert som særskild farleg eller vanskeleg, har elevane rett på gratis skuleskyss. I Fjell kommune har

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vegard Ertesvåg Arkivsak: 2016/523 Løpenr.: 5765/2016. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/58 Teknisk utval

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vegard Ertesvåg Arkivsak: 2016/523 Løpenr.: 5765/2016. Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/58 Teknisk utval ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vegard Ertesvåg Arkivsak: 2016/523 Løpenr.: 5765/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 16/58 Teknisk utval 10.05.2016 Saka gjeld: STENGING AV BAKKEGATA Vedtak i Teknisk

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Rullering av kommunedelplan for trafikksikring 2016-2020. Framlegg til planprogram 18.02.16

Rullering av kommunedelplan for trafikksikring 2016-2020. Framlegg til planprogram 18.02.16 Rullering av kommunedelplan for trafikksikring 2016-2020 Framlegg til planprogram 18.02.16 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing av innhald

Detaljer

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015

FYLKESVEGPLANEN 2006-2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200506709-20 Arkivnr. 812.T07 Saksh. Aarethun, Thorbjørn Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2006 22.02.2006-23.02.2006

Detaljer

Farleg avfall i Nordhordland

Farleg avfall i Nordhordland Farleg avfall i Nordhordland Handsaminga av farleg avfall hjå ulike verksemder i Nordhordland. April, 2004 Samandrag Naturvernforbundet Hordaland (NVH) har gjennomført ei undersøking om korleis 15 ulike

Detaljer

Statens vegvesen. Oversending av klage på vedtak. Gnr. 15 bnr Askøy kommune

Statens vegvesen. Oversending av klage på vedtak. Gnr. 15 bnr Askøy kommune Statens vegvesen Hordaland fylkeskommune - Samferdsleavdelinga Postboks 7900 5020 BERGEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Sigmund Bødal /

Detaljer

Kommunedelplan for Trafikksikring 2010-2022 Godkjent i Lindås kommunestyre 28.10.2010, sak 95/10.

Kommunedelplan for Trafikksikring 2010-2022 Godkjent i Lindås kommunestyre 28.10.2010, sak 95/10. Kommunedelplan for Trafikksikring 2010-2022 Godkjent i Lindås kommunestyre 28.10.2010, sak 95/10. Lindås kommune Side 1 (43) Oppdraget sitt namn: Trafikksikringsplan, Lindås kommune Dokumentet sitt namn:

Detaljer

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring // Nedgang i sykepengeutbetalingene til selvstendig næringsdrivende Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring AV JORUNN FURUBERG SAMANDRAG Mange som avsluttar attføring kjem tilbake som yrkesvalhemma

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

E39 Stord Os Kommunedelplan med konsekvensutgreiing

E39 Stord Os Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Statens vegvesen NOTAT E39 Stord Os Kommunedelplan med konsekvensutgreiing Fagtema - Støy Dato: Juni 2016 Innhald Støy-KU E39 Stord-Os... 2 Prissett konsekvens... 7 Støy ved realisering av prosjektet...

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Håndbok V127 Gangfeltkriterier

Håndbok V127 Gangfeltkriterier Håndbok V127 Gangfeltkriterier Kva føringar ligg til grunn? Tore Bergundhaugen, senioringeniør Trafikksikkerheitsseksjonen, Region vest 06.02.2015 Fagdag om gangfelt Nullvisjonen Nullvisjonen byggjer på

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre JONE Avgjerd av: Saksh.: Jon Nedkvitne Arkiv: Objekt: N-101.1 Arkivsaknr 2004002075 Fylkesplanen for

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015

10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015 STRYN KOMMUNE Avdeling for kart og oppmåling NOTAT Dok. ref. Dato: 10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015 Adresseforskrift for Stryn kommune 1. Føremål og omfang Føremålet med forskrifta er å legge til rette

Detaljer

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule

Utviklingsplan Skule: Vigrestad storskule Utviklingsplan 2016-2017 Skule: Vigrestad storskule Status læringsresultat og læringsmiljø. Utgangspunktet for analysen er dei nasjonale og Jærskulen sine mål; Alle elever skal mestre grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561

Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Svanevågen i Øygarden Kommune. GNR. BNR. 45/71 med fleire i Øygarden Kommune. Arealplan-ID:????? Vurdering av planområde sin vegadkomst frå Fv561 Utarbeida: 07.04.2017 Revidert 28.04.2017 I samband med

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR

BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Meløy kommune ordførar rådmann 8150 Ørnes 03.12.2014 BUDSJETT 2015 - OG SKULESTRUKTUR Landslaget for nærmiljøskulen (LUFS) arbeider med denne saka på oppdrag frå Foreldrerådet (FAU) ved Neverdal skule

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Trafikksikringsplan Hillestveit skule

Trafikksikringsplan Hillestveit skule Trafikksikringsplan Hillestveit skule 8.- 10. trinn 8. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 4 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:...

Detaljer

Sauafjellet FUS barnehage 2017/2018. Trafikksikker barnehage

Sauafjellet FUS barnehage 2017/2018. Trafikksikker barnehage Sauafjellet FUS barnehage 2017/2018 Trafikksikker barnehage 1 Innholdsfortegnelse Om Sauafjellet FUS barnehage.3 Kriterier for trafikksikker barnehage. 6 Tiltak.7 Foreldresamarbeid.8 Trafikkopplæring barnehage

Detaljer

Spørjeundersøking om sentrumsområde

Spørjeundersøking om sentrumsområde Spørjeundersøking om sentrumsområde Befolkningsundersøking i Hordaland 2013 AUD-rapport nr. 1 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med Planseksjonen i Hordaland

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Samspel mellom syklistar og bilistar.

Samspel mellom syklistar og bilistar. Bakgrunn/Mål Status - Tiltak Vegen vidare Samspel mellom syklistar og bilistar. 01.12.2014 Reidun M. Instanes, SVV, Plan og forvaltning Bergen Nasjonale mål 8 % sykkelandel. 10 20 % sykkelandel i by. Betre

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer