Samfunnsansvar og interessentdialog med frivillige organisasjoner i Statoil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsansvar og interessentdialog med frivillige organisasjoner i Statoil"

Transkript

1 Samfunnsansvar og interessentdialog med frivillige organisasjoner i Statoil - hvilke konsekvenser kan dette ha for selskapets omdømme? Marta Holstein-Beck Hovedoppgave i medievitenskap for cand. polit. graden Institutt for medier og kommunikasjon Universitetet i Oslo Vår 2004

2

3 Sammendrag Denne undersøkelsen er et case studium av samfunnsansvar og interessentdialog i Statoil. Oppgaven søker å analysere hvordan Statoil implementerer samfunnsansvar i bedriften, hvordan selskapet tenker rundt dette og hva som motiverer selskapet til å ta samfunnsansvar. Videre er oppgavens mål å undersøke hvordan Statoil forholder seg til frivillige organisasjoner. Ved å ta utgangspunkt i interessentteori søker undersøkelsen å finne ut hvem som er Statoils viktigste interessenter og hvor i bildet de frivillige organisasjonene befinner seg. Videre ser oppgaven nærmere på partnerskap og Statoils miljøforum. Disse formene for interessentdialog sees i lys av modeller for interessentdialog og kommunikasjon; Stakeholder Dilemma Game og to-veis symmetrisk modell for kommunikasjon. Til slutt i oppgaven følger en teoretisk diskusjon om hvilke mulige konsekvenser interessentdialog og samfunnsansvar kan ha for Statoils omdømme. Abstract This is a case-study of Corporate Social Responsibility and stakeholder dialogue in Statoil. This thesis seeks to analyze how Statoil implements Corporate Social Responsibility in the company, how the company understand it, and what motivates the company to take Corporate Social Responsibility. The thesis goal is further to find out how Statoil acts towards non-profit-organizations (NGO s). By taking stakeholder theory into perspective, this exploration seeks to find out who the stakeholders of Statoil are and what the stakeholder status of the NGO s is. Further, this thesis explores partnership and Statoil s environment forum. These forms for stakeholder dialogue are viewed in the light of models for stakeholder engagement and communication; Stakeholder Dilemma Game and two-way symmetrical model for communication. Finally follows a theory-level discussion on what kind of consequences stakeholder dialogue and Corporate Social Responsibility can have on Statoil s reputation.

4

5 Takk til alle som har gitt meg god veileding og bra tips underveis i prosessen.

6

7 1. INTRODUKSJON Problemstilling Statoil og de frivillige organisasjonene Oppgavens oppbygning TEORETISKE PERSPEKTIVER Bedriftens omdømme Perspektiver på bedriftenes samfunnsansvar Nivåer av samfunnsansvar Grunner til å ta samfunnsansvar Samfunnsansvar og etikk Kritikk av perspektivet på bedriftens samfunnsansvar Samfunnsansvar i lys av kontraktsteori Samfunnsansvar i organisasjonen Interessentteori Frivillige organisasjoner som interessenter Interessentdialog Måter å forholde seg til sine interessenter Interessentdialog i praksis Partnerskap mellom frivillige organisasjoner og næringslivet Farene ved å inngå partnerskap Partnerskap i praksis METODE Kvalitativ eller kvantitativ metode? Casestudier Hvordan skal problemstillingen besvares? Kvalitative intervju Informantene Gjennomføringen av intervjuene Intervjuguide Etiske refleksjoner Dokumentanalyse Kvantitativ innholdsanalyse Bearbeiding av data Reliabilitet, validitet og generalisering STATOILS SAMFUNNSANSVAR Oversikt over Statoils samfunnsansvar Fellesnytten som motivasjon for samfunnsansvar Samfunnsansvar i bedriftskulturen Statoil som en samfunnsansvarlig bedrift

8 5. STATOILS INTERESSENTER De frivillige organisasjonene som normative og sekundære interessenter Organisasjonenes krav INTERESSENTDIALOG Miljøforum Partnerskap Hva innebærer partnerskapene? Ufarliggjøring av frivillige organisasjoner? Hvordan påvirker samarbeidet Statoil? KONSEKVENSER FOR STATOILS OMDØMME Når handling ikke samsvarer med ord Samfunnsansvar som sammenlikningsgrunnlag Toveis asymmetrisk og symmetrisk kommunikasjons konsekvenser for omdømme Tillit som følge av partnerskap Partnerskapenes profileringsverdi Interessentenes påvirkning på omdømme Risikostyring og symbolsk verdi Nye utfordringer i forhold til profilering AVSLUTNING Samfunnsansvar på bedriftens premisser? REFERANSER INFORMANTOVERSIKT

9 1. INTRODUKSJON Dette lukter korrupsjon, Skuffet over Statoil, Kolonimakten Statoil og Iran Skandalen er noen av overskriftene som var fremtredende i landets aviser i Korrupsjonsskandalen i Statoil høsten er bare et av flere eksempler på bedrifters uvarsomme fremtreden i utlandet. Andre selskaper som har fått stor oppmerksomhet er blant annet Shell på grunn av den planlagte dumpingen av oljeriggen Brent Spar 2 og selskapets virksomhet i Nigeria i Informasjonsteknologien har gjort det mulig å spre informasjon fra en verdensdel til en annen og selskapene kan ikke lenger skjule sine handlinger i fjerne verdensdeler. Som følge av globaliseringen har det blitt økt fokus på næringslivets sosiale ansvar (NHO 2003), samtidig som det også stilles større krav til bedriftene. De frivillige organisasjonene spiller en viktig rolle i formidlingen av diverse hendelser og lovbrudd for omverdenen. Videre passer miljøbevegelsen på at selskaper overholder det gjeldende lovverket og utøver press på myndigheter for å stramme det ytterligere inn. Carson og Kosberg (2003) skriver at aktivisme tidligere bestod av frivillige organisasjoners kritikk av nasjonal politikk. I dag er en stor del av aktivismen vendt mot bedriftene. Aktivistene krever et mer ansvarlig og gjennomsiktig næringsliv. De frivillige organisasjonene kan dermed betegnes som interessentene til Statoil og andre store selskaper. Interessenter er en gruppe som påvirker eller påvirkes av bedriftens virksomhet (f. eks. Freeman 1984). Et av de viktigste midlene som de frivillige organisasjonene tar i bruk for å få selskapene til å innfri deres krav, er å få medieomtale av sakene de kjemper for. 1 Dagens Næringsliv avslørte høsten 2003 at Statoil hadde inngått en avtale med konsulentselskapet Horton Investments for å få råd om forretningsvirksomhet i Iran. Statoils bidrag var på 115 millioner kroner. Det viste seg at rådgiveren for Statoil, Mehdi Hashemi Rafsanjani, er sønn av Irans tidligere president som fortsatt har stor makt i landet.videre er Rafsanjani direktør i et av datterselskapene til det nasjonale oljeselskapet NIOC en av Statoils partnere i Iran (Aftenposten ) Noen dager etter avsløringen gjennomførte økokrim razzia hos Statoil og siktet selskapet for korrupsjon (Dagens Næringsliv ). 2 Shell ønsket i 1995 å senke en oljeplattform, Brent Spar i havet. Greenpeace stod bak en dramatisk kampanje mot denne beslutningen og utløste enorme reaksjoner rundt om i Europa. Ledende politikere i mange europeiske land oppfordret til boikott, tusener holdt seg unna Shell-stasjoner og flere tyske Shellstasjoner ble påtent (NTB utenriks ). 3 Ken Saro-Wiwa, var en kjent forfatter som kjempet for Ogoni-folkets rettigheter. Han mente blant annet at overutnyttelsen av oljeressursene hadde gjort Ogoni til ødemark, og krevde en rettferdig andel i oljerikdommene som ble vunnet ut på Ogonienes territorium. Saro-Wiwa og ni andre Ogoni-aktivister ble imidlertid henrettet. Både Shell og Statoil fikk kritikk for ikke å trekke seg ut av landet (NTB utenriks ). 3

10 Ved at ulike saker havner i medienes søkelys påvirkes selskapenes omdømme. Omdømme kan defineres som oppfatninger av en person eller tings karakter og dannes i ulike grupper over tid (f. eks Bromley 1993). Deler av næringslivet har innsett at å opptre ordentlig i forhold til menneskerettigheter, miljø og sosialt ansvar kan lønne seg på lang sikt og kan skape positive oppfatninger av bedriften. Et dårlig omdømme kan skade bedriften slik Shell fikk oppleve i for eksempel 1995 da selskapets bensinstasjoner ble boikottet i deler av Europa. Et svar på omdømmeutfordringene som bedriftene står ovenfor kan sammenfattes i det man kaller bedriftens samfunnsansvar. Regjeringens konsultative organ for menneskerettigheter og norsk økonomisk engasjement i utlandet, KOMpakt (2000) definerer bedriftens samfunnsansvar som bedriftens bidrag til miljø, mennesker og samfunn. Gjennom begrepet forstår man altså bedriften i en videre samfunnsmessig ramme, som en integrert del av samfunnet. Mange mener at bedriftene må gi noe tilbake til samfunnet de tjener på (f. eks Morgenbladet ) og samfunnsansvar kan dermed sees som en slags kontrakt mellom bedrift og samfunn der bedriften bidrar til å løse diverse problemer i samfunnet mens den nyter godt av landets infrastruktur og rettssystem. Det er videre mange fordeler bedriftene ser i et samfunnsansvarlig engasjement. Et generelt bedre omdømme, bedre risikostyring, lettere oppnåelse av produksjonstillatelse samt en bedre markedsposisjon er noen av de positive sidene som samfunnsansvar innebærer (f. eks. WBCSD 2000). I tillegg nevnes stolte medarbeidere samt fortrinn i rekrutteringsprosessen. Petroleumssektoren har jobbet spesielt mye med problematikken rundt sitt samfunnsansvar etter å ha blitt kritisert på grunn av sin virksomhet i utlandet. Oljeselskapene utvinner olje og gass i land der brudd på menneskerettigheter, korrupsjon og udemokratisk styresett er vanlig og de må trå varsomt når de er ute. Man kan dermed si at bransjen er svært opptatt av samfunnsansvar. Dette kan vi se i form av deres rapporter om bærekraftig utvikling (Statoils Fremtiden er nå (2001) Leverer det vi lover (2002) og Om åpenhet og tillit (2003) samt Shells Profits and Principles Does it have to be a choice?) og deltakelse på seminarer om emnet (bla. Sunn Vekst [2003] arrangert av NHO og Partnerskapskonferansen [2001] arrangert av NHO og NORAD). Statoil har dessuten opprettet egen avdeling for landanalyse og samfunnsansvar. 4

11 Selskapet har også, som ledd i sin samfunnsansvarsstrategi, inngått partnerskap med noen utvalgte frivillige organisasjoner. Partnerskap mellom frivillige organisasjoner og næringslivet kan defineres som et samarbeid der man sammen søker å nå sosiale mål (Lange m.fl. 2002: 3). Partnerskap mellom frivillige organisasjoner og næringslivet har sin bakgrunn nettopp i ønsket om samfunnsansvarlige bedrifter og kan sees som en strategi for å oppnå målet om å være en samfunnsansvarlig bedrift. Partnerskap er en form for interessentdialog, som i denne oppgaven forstås som en måte å kommunisere med interessentgrupper. I denne oppgaven ønsker jeg å se samfunnsansvar, interessentdialog og omdømme under ett. Jeg vil analysere hvordan et selskap, Statoil, jobber og tenker vedrørende samfunnsansvar og hvordan de kommuniserer med de frivillige organisasjonene; Amnesty International Norge, Norges Røde Kors, Bellona og Natur og Ungdom. Jeg ønsker videre å si noe om hvordan dette kan påvirke selskapets omdømme. 1.1 Problemstilling På bakgrunn av det foregående vil problemstillingen for denne oppgaven være: Hvordan jobber Statoil i forhold til samfunnsansvar og interessentdialog med frivillige organisasjoner, og hvilke mulige konsekvenser kan dette ha for selskapets omdømme? For å besvare den første delen av problemstillingen analyserer jeg Statoils strategier for samfunnsansvar, hvordan selskapet forstår det, hvordan det er implementert i bedriften samt hva som motiverer selskapet til å ta samfunnsansvar. Man diskuterer vanligvis hvorvidt samfunnsansvar er motivert ut fra et pliktetisk- eller et utilitaristisk perspektiv (f.eks L Etang 1996). Etiske teorier kan gi oss et rammeverk for å studere og diskutere hvorvidt samfunnsansvar er en riktig og moralsk handling eller ikke. Selv om bedriftenes egennytte ved å være samfunnsansvarlige er fremtredende, hevder noen av selskapene at de engasjerer seg i disse spørsmålene fordi det er det riktige å gjøre. Som regel begrunner bedriftene sitt samfunnsansvar ut fra både etiske og økonomiske grunner (Norges Forskningsråd 2004). 5

12 Ved at bedriftene ønsker både å oppnå egeninteresse, samt bidra til samfunnets beste, kan man si at de motiveres ut fra en opplyst egeninteresse. L Etang (1996) mener det er et problem at selskapene hevder å ha moralsk kapital, men at egeninteressen er det som driver de. Videre kan det ha negative konsekvenser for bedriftens omdømme når bedriftens uttalte ønske om å ta samfunnsansvar ikke samsvarer med bedriftens handlinger. Videre vil jeg analysere hvilke interessenter Statoil har samt hvilken interessentstatus de frivillige organisasjonene kan ha i forhold til Statoil. Vanligvis skilles det mellom primære og sekundære interessenter (f.eks. Post m.fl og Carroll og Bucholtz 2000). Professor R. Edward Freeman har, siden han skrev boken Strategic Management: A Stakeholder Apporach i 1984, vært en sterk forkjemper for å se forretningsstrategi, samfunnsansvar og etikk i sammenheng. Han mener dette sikrer bedre beslutningsprosesser og dermed også bedre lønnsomhet. Han mener at god ledelse krever en interessentgruppetilnærming (Freeman 1984). Jeg skal belyse interessentdialog gjennom to tiltak som Statoil har stått for: miljøforumet, som er et møtested for Statoils ledelse og miljøorganisasjoner og som holdes en til to ganger i året, samt partnerskap med frivillige organisasjoner. Jeg vil bruke større del på partnerskap enn på miljøforum ettersom det er en mer komplisert dialog- og samarbeidsform enn miljøforumet. Kommunikasjon med interessentgrupper kan sees i lys av Freemans (1984) modell som han kaller Stakeholder dilemma game, samt den symmetriske modellen for kommunikasjon (f. eks Grunig 2001). Felles for begge modellene er at de påstår at det finnes en ultimat vinn-vinn situasjon der begge partene er likeverdige og har lik mulighet til å påvirke hverandre. Ettersom partnerskapene er ment å være langsiktige prosjekter er det naturlig at man oppretter kontaktpersoner så vel i bedriften som i den frivillige organisasjonen. Dette kan føre til en mer intensiv dialog mellom partene og en bedre forståelse for og av hverandres arbeid. Det er likevel mange som er kritiske til slike partnerskap. Kooptering nevnes som en fare ved inngåelse av denne samarbeidsformen. Ved at organisasjonene blir næringslivets samarbeidspartnere med felles mål og interesser, kan deres kritiske rolle svekkes og viskes ut (Mulugetta 2002). 6

13 Noen mener at dette er i bedriftenes interesse ved at mindre kritiske organisasjoner kan føre til et at bedriften får et bedre omdømme. Selv om bedriftene vil bestride dette skjuler de ikke at samfunnsansvar kan brukes for å skape et bedre omdømme. Statoils handlinger ovenfor selskapets interessenter og ovenfor samfunnet generelt kan altså ha konsekvenser for hvordan selskapet oppfattes blant ulike grupper i samfunnet. Den andre delen av problemstillingen, hvordan interessentdialog og samfunnsansvar kan skape konsekvenser for Statoils omdømme, diskuteres til slutt i oppgaven. Ved å støtte meg på teori diskuterer jeg hvordan interessentdialog og samfunnsansvar kan ha noe å si for Statoils omdømme. Hvordan kan for eksempel kommunikasjon mellom Statoil og Natur og Ungdom påvirke selskapets omdømme og hvordan kan Statoils program for bedriftens samfunnsansvar gi selskapet en omdømmemessig gevinst? Jeg diskuterer dette først og fremst ved å støtte meg på teori om omdømmebygging, men viser også til eksempler i media samt til uttalelsene av noen av de ansatte i landets større aviser og i NRK for å belyse dette tema. I tillegg viser jeg hvordan de ansatte i Statoil selv mener at omdømme påvirkes av de ulike tiltakene. Jeg presenterer også en mindre undersøkelse av Amnesty International Norges og Bellonas uttalelser i media om Statoil forut for og etter inngåelse av partnerskap med selskapet, samt en mindre innholdsanalyse av mediedekningen av partnerskapene som Statoil har inngått med Bellona, Amnesty International Norge og Norges Røde Kors. Antall artikler i disse kategoriene er få, men sier noe om partnerskapets profileringsverdi og organisasjonenes kritiske rolle. En tilleggsundersøkelse som sikter på å måle selskapets omdømme, som for eksempel en meningsmåling blant deler av befolkningen om Statoil og partnerskap eller flere intervjuer med andre interessentgrupper kunne eventuelt ha styrket oppgaven, men lot seg ikke gjennomføre på grunn av hovedoppgavens rammer. Samtidig hadde det vært mulig å gå nærmere inn på representantene for de frivillige organisasjonene. Jeg kunne ha sammenliknet deres oppfatninger av Statoil før og etter inngåelse av partnerskapene. Partnerskapene er imidlertid forholdsvis nye fenomener. Det er bare tre år siden Amnesty International Norge og Norges Røde Kors inngikk partnerskap med Statoil og påvirkningen på de ansatte i de frivillige organisasjonene kan muligens ikke være så tydelig enda. 7

14 Partnerskap er et felt som få har satt seg inn i, samtidig som samarbeidsformen har skapt en rekke debatter i norske aviser. Jeg mener derfor at oppgaven er interessant i forhold til å vise hvordan dette fungerer i praksis. Hvilke utfordringer blir partene stilt ovenfor og hvordan kan samarbeidet påvirke de? Videre blir det stadig viktigere for bedriftene å kartlegge hvem de skal forholde seg til og hvem som er de viktigste interessentene. I oppgaven viser jeg hvordan kommunikasjon med ulike organisasjoner kan ha konsekvenser for Statoils omdømme. Dialogen med Natur og Ungdom og med de andre organisasjonene er forskjellig. Samfunnsansvar og interessentdialog er forholdsvis nye fenomener og oppgaven vil kunne kartlegge en rekke nye utfordringer som skapes i forhold til et selskaps omdømme. Ettersom teorien på feltet, og særlig om bedriftens samfunnsansvar, er mer eller mindre svevende mener jeg oppgaven er interessant i forhold til å se hvordan dette fungerer i praksis. I tillegg vil den kunne brukes som en tilleggs- eller forstudie av andre som ønsker å forske nærmere på dette tema. 1.2 Statoil og de frivillige organisasjonene Statoil er Norges største oljeselskap. Selskapet er representert i 28 land og har ansatte (Statoil 2004). I tillegg er hele 82 prosent av aksjene eid av staten og man kan hevde at selskapet har en særegen posisjon i Norge. Statoil ble bygget opp på tallet som et helstatlig selskap og var med på å starte oljeeventyret i Norge. Fortsatt i dag ser man på Statoil som Det Norske Oljeselskapet og selskapets virksomhet opptar mange nordmenn. Noen mener at frivillige organisasjoner er en av de største vekstbransjer i verden i dag (Carson og Kosberg 2003), og man kan dermed si at organisasjonenes krav blir mer synlige og bedriftene må ta hensyn til disse organisasjonene kanskje i større grad enn tidligere. De frivillige organisasjonene jeg skal fokusere på i oppgaven er Natur og Ungdom, som er et godt eksempel på aktivister som skaper mange medieoppslag og jobber aktivt overfor petroleumsbransjen. Videre har jeg valgt å fokusere på Amnesty International Norge, Norges Røde Kors og Bellona som alle har inngått partnerskap med Statoil. 8

15 1.3 Oppgavens oppbygning Kapittel 2 Teoretiske perspektiver I kapittel 2 vil jeg ta for meg de teoretiske perspektivene som jeg skal støtte meg på i besvarelsen av problemstillingen; perspektivet på bedriftens samfunnsansvar og interessentteori samt to ulike modeller for kommunikasjon; toveis symmetrisk modell for kommunikasjon, samt Stakeholder Dilemma Game (Freeman 1984). Innunder her kommer også en diskusjon om partnerskap, hvordan dette fungerer og samarbeidsformens positive og negative sider. Jeg tar også for meg omdømmebygging og presenterer teorier om hva dette er, hvordan dette skapes og endres. Kapittel 3 Metode og utvalg Her argumenterer jeg for valg av metode for oppgaven der kvalitative intervjuer utgjør hoveddelen av datainnsamlingen. Jeg presenterer også dokumentanalyse samt en mindre innholdsanalyse som jeg supplerer intervjuene med. Jeg argumenterer også for at Statoil, Amnesty International Norge, Norges Røde Kors, Bellona og Natur og Ungdom er relevante for å belyse problemstillingen. Til slutt drøfter jeg styrke og svakheter ved egen datainnsamling og for metodiske utfordringer. Kapittel 4 Statoils samfunnsansvar På grunnlag av innsamlede data diskuterer jeg Statoils tanker rundt og implementering av samfunnsansvar, samt selskapets motivasjon for å utøve samfunnsansvar. Kapittel 5 Statoils interessenter I dette kapitlet analyserer jeg på grunnlag av innsamlede data, hvordan Statoil definerer sine interessenter og hvem selskapet tillegger størst vekt. Jeg diskuterer også hvilken interessentstatus de frivillige organisasjonene har i forhold til Statoil. Kapittel 6 Interessentdialog med frivillige organisasjoner I dette kapitlet belyses interessentdialog med frivillige organisasjoner gjennom to tiltak; miljøforum og partnerskap. Gjennom miljøforumet belyser jeg kommunikasjonen Statoil har med Natur og Ungdom, mens jeg gjennom å studere partnerskapene får et innblikk i forholdet mellom Statoil og henholdsvis Bellona, Amnesty International Norge og Norges Røde Kors. Kapittel 7 Konsekvenser for Statoils omdømme I dette kapitlet presenterer jeg en teoretisk diskusjon av hvilke konsekvenser utøvelse av samfunnsansvar gjennom partnerskap og miljøforum kan ha for selskapets omdømme. 9

16 Kapittel 8 Avslutning I avslutningen fremheves først de viktigste funnene i undersøkelsen. Deretter diskuterer jeg begrensninger ved oppgaven, peker på muligheter for forbedring og videre forskning. 10

17 2. TEORETISKE PERSPEKTIVER Perspektivet på bedriftens samfunnsansvar kan si oss noe om hvordan bedrifter forholder seg til samfunnet rundt seg, hvilket ansvar de har, samt hvorfor de engasjerer seg i dette. Interessentteori er en teori som skal hjelpe bedriften å identifisere viktige grupper i samfunnet, og vise hvordan bedriften kan forholde seg til disse gruppene. Interessentteori er dermed sentral når det gjelder samfunnsansvar, ettersom samspillet mellom bedriften og dens interessenter er grunnleggende for å forstå bedriftens valg når det gjelder samfunnsansvar (Norges Forskningsråd 2004). For å analysere hvordan bedriften forholder seg til sine interessenter har jeg også benyttet en kommunikasjonsmodell hentet fra Public Realtions litteraturen. Ettersom Public Realtions handler om hvordan en bedrift skal kommunisere med publikum, var det naturlig å trekke inn en kommunikasjonsmodell innunder avsnittet om interessentdialog. Partnerskap er en form for dialog med interessenter, men ettersom dette er et viktig punkt i oppgaven gjør jeg rede for denne samarbeidsformen under et eget avsnitt. Aller først tar jeg imidlertid for meg betydningen av begrepet omdømme, hvordan det skapes, påvirkes og endres. Dette er viktig å forstå for å kunne diskutere hvilke konsekvenser interessentdialog og partnerskap kan ha for et selskaps omdømme. 2.1 Bedriftens omdømme Omdømme er oppfatninger av en person eller tings karakter (Bromley 1993). Disse oppfatningene kan variere fra en gruppe til en annen. Altså kan en person eller ting ha flere typer omdømmer. Så lenge det finnes kommunikasjonskanaler og overlappende medlemskap mellom ulike grupper i samfunnet vil informasjon og påvirkning bli overført fra en gruppe til en annen og slik bli spredt utover hele samfunn. Altså dannes en bedrifts omdømme ved at oppfatninger om bedriften i ulike grupper og individer blir spredt til andre individer og grupper. Omdømme blir formet av disse gruppene. Noen av interessentgruppene kan være viktigere enn andre på grunn av størrelse og innflytelse på andre grupper. Hvordan bedriften forholder seg til sine interessentgrupper kan dermed ha betydning for selskapets omdømme. 11

18 Mediene spiller en viktig rolle i omdømmedannelsen til en bedrift eller et individ (Bromley 1993). Mediene formidler ikke passivt hendelser gjennom nøytrale reportasjer. De velger ut hva de vil rapportere om, og tolker hva de observerer. Derfor er det viktig å være oppmerksom på mediene, både hvor mye makt de har og hvilket syn de har på bedriftene. Journalister ser ut til å gi mer oppmerksomhet til bedrifter med et dårlig omdømme (Dowling 2001). Omdømme kan påvirke folks handlinger overfor bedriften, og er en av flere faktorer som påvirker en bedrifts suksess. Andre faktorer kan være sosiale, politiske og økonomiske miljø. I noen tilfeller er omdømme viktigere enn i andre tilfeller. Et godt omdømme kan gi bedriften en del muligheter. Bedrifter med et godt omdømme slipper å spørre interessentgruppene om lov til å sette i gang prosjekter eller liknende, og et veletablert omdømme skaper tillit blant interessentgruppene (Bromley 1993). Et godt omdømme kan videre gi en ekstra verdi til bedriftens produkter og/ eller tjenester ved at forbrukere mest sannsynlig vil velge den bedriften som har det beste omdømme, om han eller hun har problemer med å velge et produkt eller en tjeneste. Videre gir et godt omdømme tilgang til de beste leverandørene, ettersom det er mer prestisjefylt å jobbe med en bedrift med et godt omdømme. I tillegg gir et godt omdømme bedriften en ekstra sjanse hvis den blir innblandet i en krise eller skandale. Et godt omdømme øker dessuten tilfredsheten blant de ansatte ved at de føler seg stolte av sin arbeidsplass (Dowling 2001). Et dårlig omdømme kan derimot føre til at aksjemeglere undervurderer bedriftens verdi. Altså er et godt omdømme viktig å ha for bedriftene. Bromley (1993) skriver at en bedrifts ressurser, interne image og moral, dens handlemåte og omdømme er knyttet sammen, og blir dermed påvirket av hverandre. I litteraturen om bedrifters omdømme skilles det mellom bedriftens identitet og bedriftens image (f. eks. Meech 1996). Bedriftens identitet er karakteristikkene som skiller organisasjonen fra en annen og kan sammenliknes med personlig identitet (Bromley 1993). Ifølge Meech (1996) er bedriftens identitet både de visuelle virkemidlene for selvpresentasjon brukt av en bedrift, men det er også andre måter en bedrift kommuniserer med publikum på. Altså innebærer dette ikke bare hvordan bedriftens visuelle kommunikasjon fremstår, slik som logo, navn og reklameannonser. 12

19 Bedriftens identitet vil også være hvordan de ansatte oppfører seg ovenfor kunder eller andre interessentgrupper. Dette kan for eksempel være hvordan bedriften som helhet behandler ulike problemstillinger som den blir stilt ovenfor og hvor åpen bedriften er. Program for bedriftens samfunnsansvar vil dermed ha betydning for bedriftens identitet. Bedriftens image er hva slags inntrykk publikum har av en bedrift generelt. image will be used to signify the sum impression gained of an organisation by an individual (Meech 1996:69). Bedriftens image er det som skapes av assosiasjoner folk har til bedriftens navn, logo og andre symboler (Bromley 1993). Dowling (2001) skiller mellom to komponenter som han mener bedriftens image består av; en logisk (kognitiv)- komponent og en følelseskomponent. Disse komponentene danner sammen et image. Den følelsesladede komponenten skal stimulere handling. Mens den kognitive komponenten får et individ til å logisk tenke hvilket selskap som er best. Bedriftens identitet påvirker altså bedriftens image som igjen resulterer i bedriftens omdømme (Dowling 2001). Bedriftens identitet kan ha to mulige effekter på bedriftens image. Folk kan for det første korrekt assosiere bedriften med dens identitet, og forhåpentligvis vil disse identitetssymbolene hjelpe folk å huske deres image av bedriften som kan bestå av et mentalt bilde eller en følelse. Mye av dette imaget kan være et resultat av markedsføring. Hvis en persons verdier stemmer overens med tanker og følelser om et selskap, vil individet forme et positivt omdømme om bedriften. Det blir derfor viktig for bedriftene å skape et image som samsvarer med interessentenes verdier: The route to a good reputation is through designing a desired image (set of beliefs and feelings) and then linking it to one or more values important to stakeholder groups (Dowling 2001:22). Altså skapes et godt omdømme når en bedrifts image er sammenfallende med interessentenes verdier. 13

20 Dette kan igjen føre til at bedriften oppnår det Dowling kaller for super-brand. Dette vil si at bedriften er respektert, noe som igjen fører til høy grad av tillit, tro og støtte blant interessentgrupper. Program for bedriftens samfunnsansvar er en måte å presentere sin identitet ovenfor sine interessentgrupper (Meech 1996). Altså kan bedrifter bruke program for bedriftens samfunnsansvar som en måte å skape et bedre omdømme. I neste avsnitt ser jeg nærmere på perspektivet om bedriftenes samfunnsansvar. 2.2 Perspektiver på bedriftenes samfunnsansvar Før jeg starter på en definisjon av begrepet bedriftens samfunnsansvar, og en påfølgende diskusjon av dette perspektivet, ønsker jeg å avklare begrepsbruken man finner i litteraturen om dette emnet. Det engelske begrepet Corporate Social Responsibility er det som på norsk kalles bedriftens samfunnsansvar. Norges Forskningsråd (2004) bruker begrepet bedriftenes samfunnsansvar for å referere til det ansvaret bedrifter har eller tar overfor samfunnet som helhet. Norges Forskningsråd skriver videre at begrepet brukes i forbindelse med: bærekraftighet i miljømessig forstand, arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og kampen mot korrupsjon (Norges Forskningsråd 2004:9). Ettersom jeg i denne oppgaven skal skrive om en bedrifts tanker om og utøvelse av samfunnsansvar har jeg valgt å bruke betegnelsen program for bedriftens samfunnsansvar. For å forstå hvorfor tanker om bedriftens samfunnsansvar er viktig for dagens bedrifter, kan det være hensiktsmessig å gå tilbake i tid og se hvordan dette perspektivet ble utviklet. J.M. Clarck var en av de første som i 1916 innførte tanken om at bedriftsledere måtte akseptere sitt sosiale ansvar (Andriof og Waddock 2002). Debatten om bedriftenes samfunnsansvar har pågått siden midten av 1900-tallet (Carson og Kosberg 2003). Man diskuterte da hvorvidt velstående bedriftseiere var moralsk forpliktet til å støtte de mindre heldigstilte i samfunnet. Fokuset gikk så over fra den enkelte aktør til et mer generelt gjensidighetsforhold mellom bedrift og samfunn. 14

4 Kommunikasjonsbransjens etikk og samfunnsansvar. Dagens plan. Hva er etikk?

4 Kommunikasjonsbransjens etikk og samfunnsansvar. Dagens plan. Hva er etikk? 4 Kommunikasjonsbransjens etikk og samfunnsansvar MEVIT3326/4326 Kritisk informasjon & samfunnskontakt 31. oktober, 2008 Øyvind Ihlen Dagens plan hva er etikk? etikktyper pliktetikk konsekvensetikk diskursetikk

Detaljer

Debatten om bedrifters sosiale ansvar (I)

Debatten om bedrifters sosiale ansvar (I) Debatten om bedrifters sosiale ansvar (I) MEVIT4340 Informasjon & samfunnskontakt: Sosialt ansvar Fredag, 9. mars 2007 Øyvind Ihlen Dagens plan skal bedrifter ta sosialt ansvar? pliktetiske begrunnelser

Detaljer

Enron og Arthur Andersen

Enron og Arthur Andersen Etisk forretning Enron og Arthur Andersen Børs eller katedral? Interessentene til bedriften Bedriften som borger Bedriftens samfunnsansvar Etisk forretning og tillit John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i

Detaljer

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 KR-104 - generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert

Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 KR-104 - generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert KR-104 1 Etikk Kandidat-ID: 5434 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 KR-104 - generell informasjon Dokument Automatisk poengsum Levert 2 KR-104 V-15 Flervalg Automatisk poengsum Levert 3 KR 104 Skriveoppgave

Detaljer

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5.

Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet. Index. Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5. Film 8: Aksjemarkedet og samfunnet Index Introduksjon s 1 Ordliste s 2 Quiz s 4 Spørsmål s 5 Arbeidsoppgaver s 5 Lenkesamling s 5 Introduksjon Selskaper produserer varer og tjenester, skaper arbeidsplasser,

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Kandidat REL119 1 Etikk. Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status. REL119 vår 2017 generell informasjon Skjema Ikke vurdert Levert

Kandidat REL119 1 Etikk. Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status. REL119 vår 2017 generell informasjon Skjema Ikke vurdert Levert REL119 1 Etikk Kandidat 3726 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status REL119 vår 2017 generell informasjon Skjema Ikke vurdert Levert 1 REL119 vår 2017 oppgave Skriveoppgave Manuell poengsum Levert REL119

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Menneskesyn i moderne organisasjoner

Menneskesyn i moderne organisasjoner www.humanagement.no Menneskesyn i moderne organisasjoner Side 1 av 7 Menneskesyn i moderne organisasjoner Av Terje Kato Stangeland, Sivilingeniør, Master of Management og Cand.mag. Alle organisasjoner

Detaljer

1 Kursintroduksjon. Dagens plan. Hovedmål. MEVIT3326/4326 Kritisk informasjon & samfunnskontakt 10. oktober, 2008 Øyvind Ihlen

1 Kursintroduksjon. Dagens plan. Hovedmål. MEVIT3326/4326 Kritisk informasjon & samfunnskontakt 10. oktober, 2008 Øyvind Ihlen 1 Kursintroduksjon MEVIT3326/4326 Kritisk informasjon & samfunnskontakt 10. oktober, 2008 Øyvind Ihlen Dagens plan mål for kurset praktiske opplysninger definisjoner av info. & samf.kontakt om kritisk

Detaljer

Utilitarisme. Oversikt. Benthams utilitarisme Analyse og kritikk av Bentham Generelt om utilitaristisk tenkning

Utilitarisme. Oversikt. Benthams utilitarisme Analyse og kritikk av Bentham Generelt om utilitaristisk tenkning Utilitarisme Oversikt Benthams utilitarisme Analyse og kritikk av Bentham Generelt om utilitaristisk tenkning Benthams utilitarisme All rasjonell adferd er motivert av lykke og smerte: Vi søker alltid

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

DNV GL Fagseminar 7. januar 2015 09/01/2015

DNV GL Fagseminar 7. januar 2015 09/01/2015 (Bærekraft) & interessenter hvem, hva, hvordan& hvorfor Jørgen Hanson, principal consultant Sustainability reporting and training, DNV GL 1 SAFER, SMARTER, GREENER ISO 1 En mulighet: CSR Performance Ladder.

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Omdømme og omdømmebygging

Omdømme og omdømmebygging Omdømme og omdømmebygging Hva er omdømme? Hvorfor jobbe med omdømme? Hvordan bygges omdømme? Omdømme Omdømme = Summen av oppfatninger Hva er omdømme? Folks erfaring Kommunikasjon Oppfatning Omdømme Medieomtale

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

1) Introduksjon Dagens plan. Hva er strategisk kommunikasjon?

1) Introduksjon Dagens plan. Hva er strategisk kommunikasjon? 1) Introduksjon MEVIT4327 Strategisk kommunikasjon i praksis Mandag 23. januar, 2012 Foreleser: Øyvind Ihlen Dagens plan forelesning (1315-1500) emnebeskrivelse og læringsplan praktisk opplegg hva er strategisk

Detaljer

CSR - Bedrifters samfunnsansvar

CSR - Bedrifters samfunnsansvar CSR - Bedrifters samfunnsansvar Laget av: Benedikte Koldingsnes For: Visit Locals Januar 2010 Visit Locals Sandviksveien 92 5035 Bergen T +47 95 84 73 84 benedikte@visitlocals.com www.visitlcoals.com Innhold

Detaljer

NSG seminar om forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer innen medisinsk og helsefaglig forskning

NSG seminar om forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer innen medisinsk og helsefaglig forskning NSG seminar om forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer innen medisinsk og helsefaglig forskning Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 3. november 2010 Magnus Gulbrandsen, professor, Senter for

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

SENSORVEILEDNING INNLEDNING OPPGAVE 1 (A RETTSFILOSOFI) EXAMEN FACUTATUM, RETTSVITENSKAPELIG VARIANT HØST 2015

SENSORVEILEDNING INNLEDNING OPPGAVE 1 (A RETTSFILOSOFI) EXAMEN FACUTATUM, RETTSVITENSKAPELIG VARIANT HØST 2015 SENSORVEILEDNING EXAMEN FACUTATUM, RETTSVITENSKAPELIG VARIANT HØST 2015 INNLEDNING Eksamensoppgaven består av tre deler, og det fremgår av oppgaveteksten at alle spørsmål skal besvares. Nedenfor følger

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

Mål og strategi. for. samfunnsansvar

Mål og strategi. for. samfunnsansvar Mål og strategi for samfunnsansvar 15. mars 2007 Vårt samfunnsansvar Bama Gruppen AS krever ærlighet, integritet og redelighet i all forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Det er derfor et viktig

Detaljer

Etikk for arbeidslivet

Etikk for arbeidslivet Etikk for arbeidslivet Landsmøte i Medisinsk teknisk forening Parallellsesjon, Behandlingshjelpemidler Lars Jacob Tynes Pedersen, lars.pedersen@nhh.no 18.05.2011 Agenda Kort om meg selv Del 1 Etikk for

Detaljer

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Demensomsorgens ABC 03. og 04. September 2015 Solveig A. Aamlii 03.09.15 VÅR HVERDAG Pasienter og pårørende som vet hva de har krav på. Arbeidsgiver, lover, regler,

Detaljer

Standard hva er nå det?

Standard hva er nå det? Veiledning i om NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.nono Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system en arbeidsprosess

Detaljer

Taking Preferences Seriously: A liberal Theory of international politics Andrew Moravcsik

Taking Preferences Seriously: A liberal Theory of international politics Andrew Moravcsik Taking Preferences Seriously: A liberal Theory of international politics Andrew Moravcsik Oppsummert av Birger Laugsand, vår 2005 Liberal International Relations (IR) teori bygger på innsikten om staters

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Istvan Moldovan Idrettspsykologi Istvan.Moldovan@olympiatoppen.no +47 90 28 66 71 Side 1 Oversikt Introduksjon

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

Posisjonsdokument Norske myndigheter må ta ansvar: Nasjonale retningslinjer og Ombudsmann for bedriftenes samfunnsansvar

Posisjonsdokument Norske myndigheter må ta ansvar: Nasjonale retningslinjer og Ombudsmann for bedriftenes samfunnsansvar Posisjonsdokument Norske myndigheter må ta ansvar: Nasjonale retningslinjer og Ombudsmann for bedriftenes samfunnsansvar Et stort antall norske bedrifter har virksomhet i land og områder der det foregår

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk Handelshøgskolen i Bodø

Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk Handelshøgskolen i Bodø Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk Handelshøgskolen i Bodø Etikk og ledelse Negativt syn: Etikk og økonomi o må ikke blandes sammen (Milton Friedman 1970) Positivt syn: Etikk

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Stiftelsen Soria Moria. siv.skard@nhh.no

Stiftelsen Soria Moria. siv.skard@nhh.no Sosiosponsing Stiftelsen Soria Moria 28.10.2010 2010 siv.skard@nhh.no Meny DEL 1 Hva er sosiosponsing? Hvordan er det forskjellig fra andre typer sponsing (idrett) og veldedighet/gaver? DEL2 Vurdering

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Samfunnsansvar og omdømme

Samfunnsansvar og omdømme Samfunnsansvar og omdømme 27 februar 2013 Kort om meg selv Fagområder strategi, ledelse, organisasjonsutvikling Siviløkonom og organisasjonssosiolog Førstelektor ved Trondheim Økonomiske Høgskole/ Førstelelektor

Detaljer

Impact Investing Gudleik Njå, Formål & Effekt, 14. april 2016

Impact Investing Gudleik Njå, Formål & Effekt, 14. april 2016 Impact Investing Gudleik Njå, Formål & Effekt, 14. april 2016 Agenda Hvordan har verden utviklet seg de siste årene? Mitt store forbilde Hans Røsling og the GapMinder Fra negativ screening til impact investing

Detaljer

ihana! as -fortellinger som berører

ihana! as -fortellinger som berører ihana! as -fortellinger som berører Strategi og kommunikasjon Et verktøy for virksomheter som vil øke sin påvirkningsevne I tusener av år har vi overført informasjon og kompetanse gjennom bruk av fortellinger.

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Rett og kritikk. Christoffer C. Eriksen

Rett og kritikk. Christoffer C. Eriksen Rett og kritikk Christoffer C. Eriksen Kritikk av positiv rett Kritikk av positiv rett uavhengig av universelle normer? 1. Hva kan «kritikk» bety? 2. Hvorfor kritikk av rett? 3. Hvordan kritisere? 1. Hva

Detaljer

OMDØMME; forventning og opplevelse

OMDØMME; forventning og opplevelse OMDØMME; forventning og opplevelse 24. Mars -09 Kjersti Morset Lillehammer kommune Hva er omdømme? Summen av oppfatningene som ulike grupper har til virksomheten. Omdømmet oppstår i skjæringspunktet mellom

Detaljer

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT

/20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT /20 16 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI PLANDOKUMENT k Innhold Bakgrunn... 3 Strategiske valg... 3 Strategisk fundament kommunens medarbeidere... 3 Grunnleggende prinsipper for kommunikasjon... 3 Strategiske grunnpilarer...

Detaljer

CASES. Etikk i Tekna Temahefte 2. Fra Gaza til finans push. Cases fra Magasinet Tekna 2009-2010

CASES. Etikk i Tekna Temahefte 2. Fra Gaza til finans push. Cases fra Magasinet Tekna 2009-2010 CASES Etikk i Tekna Temahefte 2 Fra Gaza til finans push Cases fra Magasinet Tekna 2009-2010 1 Forord Dette heftet inneholder etikk-cases presentert i Magasinet Tekna i 2009 og 2010. Casene ble utarbeidet

Detaljer

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER

ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER ØKE MEDARBEIDERENGASJEMENTET: ROLLEN TIL NÆRMESTE LEDER Dale Carnegie Training White Paper Copyright 2014 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA 4.Nærmeste

Detaljer

Kant: praktisk filosofi

Kant: praktisk filosofi Kant: praktisk filosofi Teoretisk/praktisk fornuft: Teoretisk fornuft: Beskrive det fysiske universet Naturlovene Praktisk fornuft: Vurdere våre egne handliger Moralloven Når det gjelder menneskelig handling

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Næringslivets velferdspolitiske rolle

Næringslivets velferdspolitiske rolle Trygve Gulbrandsen, Instititt for samfunnsforskning, Oslo Næringslivets velferdspolitiske rolle Presentasjon på jubileumsseminar for Ann-Helén Bay: Velferd uten stat. 3. juni 2008, Institutt for samfunnsforskning.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Handlingsplan for samfunnsansvar i Bærum kommunes anskaffelser Vedlegg 1 HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Bærum kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert i

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Barmhjertighet, omsorg og respekt bare floskler? - og litt om ondskap.

Barmhjertighet, omsorg og respekt bare floskler? - og litt om ondskap. Barmhjertighet, omsorg og respekt bare floskler? - og litt om ondskap. 12. Mai 2016 Arne Okkenhaug Psykiatrisk sykepleier/ Medlem i rådet for sykepleieetikk Tenkt agenda Først og fremst fortelle noen historier

Detaljer

Rotarys samfunnsansvar mange roller, men bare én hatt?

Rotarys samfunnsansvar mange roller, men bare én hatt? 1 May Thorseth Professor Filosofisk institutt og daglig leder Program for anvendt etikk, NTNU http://www.ntnu.no/anvendtetikk/ Rotarys samfunnsansvar mange roller, men bare én hatt? Rotary distriktskonferanse

Detaljer

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge

Kapittel13. Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge Kapittel13 Dokumentasjonssenterets holdningsbarometer 2007 Av: Erik Dalen, direktør Synovate Norge HOLDNINGSBAROMETER «291 Hvor tilgjengelig er samfunnet for funksjonshemmede?» Det er en utbredt oppfatning

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

Effektivitet og etikk

Effektivitet og etikk Norges Handelshøyskole http://www.nhh.no/sam/debatt/ Institutt for samfunnsøkonomi SAMFUNNSØKONOMISK DEBATT SØD- 09/01 Helleveien 30 ISSN: 1502-5683 5045 Bergen 2001 Effektivitet og etikk av Alexander

Detaljer

Etisk standard i Bergen kommune

Etisk standard i Bergen kommune Etisk standard i Bergen kommune Ved Anne Sofie Paulsen 12.Mai 2014 Byrådssak 142/08 Etisk standard Antikorrupsjonsarbeid Opplæring Arena for etisk refleksjon Faglig etisk forum Informasjon Økonomiske og

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1 VERDI-DOKUMENT Malm 2013 1 Visjon Jekta AS har som visjon for sin virksomhet: Gi folk muligheter I dette legger vi at alle hos oss skal bidra, slik at hver enkelt som kommer til oss skal få muligheter

Detaljer

Anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategi Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Foto: Unni Lestum Anskaffelsesstrategi 2015-2020 «VERDISKAPENDE, NYTENKENDE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppe for dette dokumentet er politikere, ledere

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Rettsrealisme og rettsvitenskap

Rettsrealisme og rettsvitenskap Rettsrealisme og rettsvitenskap Rettsvitenskap bør beskjeftige seg med det positivt gitte rettsystemet Hva kan vi si om rettsystemet som også kan bekreftes eller falsifiseres gjennom observasjoner i tid

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV

SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV SKOLEVANDRING I ET HUMAN RESOURCE (HR)- PERSPEKTIV Presentasjon på ledersamling, Fagavdeling barnehage og skole, Bergen 11. og 18. januar 2012 Skoleledelsen må etterspørre og stimulere til læring i det

Detaljer

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger Skriftlig veiledning til Samtalen Finansnæringens autorisasjonsordninger Versjonsnr 1- mars 2015 Forord Finansnæringens autorisasjonsordninger har innført en elektronisk prøve i etikk, og prøven har fått

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Etiske. Retningslinjer. For. Ledere

Etiske. Retningslinjer. For. Ledere Etiske Retningslinjer For Ledere Side 1 av 7 Oppgave 1....3 Etiskedilemma...3 Eksempler....3 Forholdmellomvirksomhetogsamfunn:...3 Andredilemmakanknyttestilfølgendemomentliste:...3 Oppgave 2....3 Oppgave

Detaljer

Kants etikk (praktiske filosofi) v/stig Hareide

Kants etikk (praktiske filosofi) v/stig Hareide Kants etikk (praktiske filosofi) v/stig Hareide 27.9 2010 Kants moralfilosofiske tekster Grunnlegging til moralens metafysikk (1785) Kritikk av den praktiske k fornuft ft (1788) Moralens metafysikk (1797)

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål Metodisk arbeid Strukturert arbeidsmåte for å nå et bestemt mål Hva er en metode? En metode er et redskap, en fremgangsmåte for å løse utfordringer og finne ny kunnskap Metode kommer fra gresk, methodos:

Detaljer

LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014

LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014 LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014 - forholdet mellom kommunen og innbyggerne - omdømme og tillit Aina Simonsen, KS Frogn kommune, 25. august 2014 Svar der forskjellen mellom innbyggerne og de folkevalgte

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Innhold. Handling valg og ansvar... 15. Filosofi, filosofihistorie og etikk... 21. Hellas, hellenere og polis... 29. Sofister og Sokrates...

Innhold. Handling valg og ansvar... 15. Filosofi, filosofihistorie og etikk... 21. Hellas, hellenere og polis... 29. Sofister og Sokrates... Innhold Kapittel 1 Handling valg og ansvar... 15 Tilfeldige og fundamentale mål og valg... 18 Kapittel 2 Filosofi, filosofihistorie og etikk... 21 Moralfilosofi og etikk... 24 Etiske teorier... 25 Noen

Detaljer

Hva er Økologisk økonomi? Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk Handelshøgskolen i Bodø

Hva er Økologisk økonomi? Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk Handelshøgskolen i Bodø Hva er Økologisk økonomi? Professor Ove Jakobsen Senter for økologisk økonomi og etikk Handelshøgskolen i Bodø Utfordringer For å skape livskraftige økosystemer og samfunn må vi utvikle en økonomi som:

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Hva bør næringslivet bidra med i samfunnet? Fremtidsstudien Hvordan

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO

Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO Hvordan jobbe med innovasjon i UoH-sektoren perspektiv fra UiO Magnus Gulbrandsen, professor, TIK-senteret Presentasjon på NARMAs årskonferanse, 17.04.2013 magnus.gulbrandsen@tik.uio.no Om presentasjonen

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

7 Oppsummering. Du skal kunne si noe om... Hva er info. & samfunnskontakt?

7 Oppsummering. Du skal kunne si noe om... Hva er info. & samfunnskontakt? 7 Oppsummering MEVIT3326/4326 Kritisk informasjon & samfunnskontakt 28. november, 2008 Øyvind Ihlen Du skal kunne si noe om...... hva informasjon & samfunnskontakt er... hva kritisk teori er og hvilket

Detaljer

Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe

Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe Kommunikasjon og samspill mellom pårørende og fagpersoner i en ansvarsgruppe Margunn Rommetveit Høgskolelektor Høgskolen i Bergen Avdeling for Helse og Sosialfag Institutt for sosialfag og vernepleie Kommunikasjon

Detaljer

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/

vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/ Vedtatt kommunestyret 15/ vvv Et levende øyrike ETISKE RETNINGSLINJER FOR KARLSØY KOMMUNE Behandling: AMU 5/12-2016 Vedtatt kommunestyret 15/12-2016. 1. Innledning Etiske retningslinjer er et sett av normer og verdier som legges

Detaljer

DNA KOMMUNIKASJONSSTRATEGI AMNESTYS

DNA KOMMUNIKASJONSSTRATEGI AMNESTYS DNA KOMMUNIKASJONSSTRATEGI AMNESTYS INNLEDNING Amnesty International i Norges kommunikasjonsstrategi er et virkemiddel i arbeidet med å oppfylle organisasjonens strategiske plan. For å nå planens menneskerettighetsmål

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Forskningsmetoder i informatikk

Forskningsmetoder i informatikk Forskningsmetoder i informatikk Forskning; Masteroppgave + Essay Forskning er fokus for Essay og Masteroppgave Forskning er ulike måter å vite / finne ut av noe på Forskning er å vise HVORDAN du vet/ har

Detaljer

Ulike metoder for bruketesting

Ulike metoder for bruketesting Ulike metoder for bruketesting Brukertesting: Kvalitative og kvantitative metoder Difi-seminar 10. desember 2015 Henrik Høidahl hh@opinion.no Ulike metoder for bruketesting 30 minutter om brukertesting

Detaljer

Kunnskap, dannelse og handling perspektiver fra industrien

Kunnskap, dannelse og handling perspektiver fra industrien Kunnskap, dannelse og handling perspektiver fra industrien Tom Sudmann Therkildsen ttherkil@gmail.com 17. mars 2010 1 Startpunktet: En enkel industrimodell Industribedriftenes oppgaver er: Å skape verdier

Detaljer

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer for NIBR NIBRs kjernekompetanse og faglige profil Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR, er et uavhengig, samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt.

Detaljer

Ledelse forankret i verdier

Ledelse forankret i verdier Ledelse forankret i verdier Verdier som rettesnor og rød tråd Bakgrunn Personalsjef i snart to år Lederbakgrunn fra Åfjord Helsesenter 2000-2014 Utdannet sykepleier Generelt opptatt av ledelse i vid betydning

Detaljer

Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte

Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte Om omdømme og omdømmebygging Evig eies kun et dårlig rykte Fagseminar Norsk Havneforening 23.4-25.4.2012, Daglig leder Kristin S. Storli Definisjon omdømme Hvordan måles omdømme Viktigheten av å ha et

Detaljer

Rett og kritikk. Christoffer C. Eriksen

Rett og kritikk. Christoffer C. Eriksen Rett og kritikk Christoffer C. Eriksen «Kritikk på pensum» Læringsmål masterprogrammet i rettsvitenskap: Kandidatene skal kunne ta standpunkt til rettslige problemstillinger på en kritisk måte. Kandidatene

Detaljer

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008.

fastsatt av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 2008. UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak 05-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15. februar 2013 Arkivref.: 2013/855 VNY000/ Sak S 05-13 Mål for Universitetet i Tromsøs eierskap i aksjeselskaper

Detaljer

Verdibasert ledelse. HMS faglig forum 23.10.09

Verdibasert ledelse. HMS faglig forum 23.10.09 Verdibasert ledelse HMS faglig forum 23.10.09 Refleksjon(er) (bruk 1 minutt!) Hvilke problemstillinger rir deg akkurat nå! Hvordan har du det som menneske? Hvordan kan din leder støtte deg i dette arbeidet?

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer