Rapport fra tilsyn. med Sandefjord kommune 2011/2012. Saksbehandlingstid i PPT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra tilsyn. med Sandefjord kommune 2011/2012. Saksbehandlingstid i PPT"

Transkript

1 Rapport fra tilsyn med Sandefjord kommune 2011/2012 Saksbehandlingstid i PPT

2 Innhold Innhold 2 Bakgrunn 3 Lovstridige forhold 3 Gjennomgang av saken 4 Fylkesmannens vurdering 9 Lovgrunnlag 12 Lovkommentar 14 Dokumenter i saken 16 Om tilsynet Tilsynsrapport: Saksbehandlingstid i PPT i Sandefjord kommune Side 2 av 16 Fylkesmannen i Vestfold, mars 2012

3 Bakgrunn Fylkesmannen i Vestfold har ut fra henvendelser og medieoppslag registrert at det i flere kommuner kan være lang saksbehandlingstid i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) fra henvisning blir mottatt til sakkyndig tilråding foreligger. Derfor ble det i 2011 besluttet å føre tilsyn med noen kommuner, og Sandefjord er blant de fem kommunene som ble valgt. Tilsynet er gjort med hjemmel i opplæringsloven 14-1, jf kommuneloven kapittel 10A. Bestemmelsene gir Fylkesmannen hjemmel for å gi pålegg til kommunen om å rette forhold som er i strid med opplæringsloven. Før pålegg benyttes skal kommunen gis en rimelig frist til å rette forholdet. Lovstridige forhold Fylkesmannen har i avsnittet Fylkesmannens vurdering gitt sin vurdering av Sandefjord kommunens praksis, og den ligger til grunn for konklusjonen om lovstridig forhold. Der drøftes også forhold der Fylkesmannen mener at praksis på tilsynstidspunktet var lovstridig, men som er korrigert før utsendelse av endelig tilsynsrapport, for eksempel inntaksstopp. I tillegg drøftes forhold der det ikke konkluderes med lovstridighet, men som kommunen kan vurdere å ta som veiledning. Gjennom tilsynet har Fylkesmannen avdekket følgende lovstridige forhold: Den samlede saksbehandlingstiden i PPT i Sandefjord er for lang i saker om sakkyndig vurdering etter opplæringsloven 5-1, 5-7 og 4A-2. Sandefjord kommune sender senest to måneder etter at endelig tilsynsrapport er mottatt en orientering til Fylkesmannen om igangsatte og planlagte tiltak med tidsplan for å rette opp det lovstridige forholdet Tilsynsrapport: Saksbehandlingstid i PPT i Sandefjord kommune Side 3 av 16 Fylkesmannen i Vestfold, mars 2012

4 Gjennomgang av saken Bemanning Skole- og barnehagesjefen opplyser at det er et underforbruk på lønnsbudsjettet for PPT i Her er det i tillegg til ordinære lønnsmidler satt av midler til kjøp av tjenester til sakkyndig utredningsarbeid. Det opplyses at alle stillingshjemler ble besatt i løpet av mai Kommunen opplyser også at det de siste årene periodevis har vært vakante stillinger på grunn av ansettelsesstopp i kommunen. Også sykemeldinger og permisjoner har bidradd til et etterslep i saksbehandlingen. Det har i tillegg vært vanskelig å skaffe kvalifiserte søkere til ledige stillinger. Samtidig har antall henvisninger økt. Flere av saksbehandlerne ble ansatt i 2011, og kommunen sier det vil ta tid før nytilsatte fullt ut er operative. Det har vært iverksatt kompetanseheving og mentorordning. PPT har i følge den skriftlige redegjørelsen leder i full stilling, 9,5 fagstillinger og 1,2 stilling merkantilt personale. Tabell 1: Årsverk i PP-tjenesten i Sandefjord Årsverk i PPT 2011/ / /2010 Psykologer 0,9 0,9 1,8 Spesialpedagoger/pedagoger 7,6 8,4 8 Sosialfaglig personell 0 0 0,5 Andre fagstillinger Sum 10,5 10,3 11,3 Merkantilt personell 1,2 1,2 1,2 Sum totalt 11,7 11,5 12,5 Kilde: Kommunens rapportering i GSI Tabell 2: Elever pr årsverk (inklusive private skoler) Elever pr årsverk Fagstillinger 541,9 552,5 504,9 Kilde: Kommunens rapportering i GSI Tallene i tabell 2 omfatter barn i grunnskolealder. Det betyr at barn i førskolealder og voksne kommer i tilegg. Inntaksstopp I juli 2011 fikk rektorene en e-post der det står at det er besluttet inntaksstopp for henvisning av saker til PPT fram til 15. november. Det heter at Saksmengden er pr. i dag uhåndterlig og Tilsynsrapport: Saksbehandlingstid i PPT i Sandefjord kommune Side 4 av 16 Fylkesmannen i Vestfold, mars 2012

5 behandlingstiden uforsvarlig lang. På det tidspunktet var det 150 saker som ikke var påbegynt. Skolene ble oppfordret til større fokus på tilpasset opplæring. I kommunens redegjørelse til Fylkesmannen står det at saker som gjelder førskolebarn og hastesaker som omhandler skolevegring og vold, ikke er omfattet av inntaksstoppen. Det samme gjelder saker som er meldt av barnevern, foresatte eller andre, og det sies at rektorene ble bedt om å skrive midlertidige enkeltvedtak der det var nødvendig. Dette går ikke fram av e-posten til skolene. Saksgang i PPT Fra kommunens rutine for henvisning og saksgang tar vi med: Inntaksmøte arrangeres av leder for PPT. Her diskuteres nye henvisninger. Saker som blir tatt inn til behandling bestemmes i møtet, og sakene blir koplet til saksbehandler. Senest tre uker etter at henvisning er mottatt, skal det sendes informasjonsbrev til henvisende instans med kopi til foresatte om at arbeidet er igangsatt. Etter inntaksmøtet holdes det et henvisningsmøte ved behov. Her besluttes det av leder og saksbehandler om saken skal vurderes ift opplæringsloven 5-3. Det vil si at saken enten blir avslått eller at utredning blir igangsatt. Fylkesmannen ba kommunen om tilleggsopplysninger om praksis på dette området, og kommunen opplyser dette: Henvisningsmøtet er en tidligere praksis som PPT nå i all hovedsak har gått bort fra. Henvisningsmøtet er erstattet av drøftningsmøter med henvisende instans og foreldre. I drøftningsmøtet opplyses saken ytterligere, og videre saksgang blir skissert. Saken blir fulgt opp av en sakkyndig vurdering med to mulige utfall: 1. Anbefaling om spesialundervisning iht Anbefaling om tilpasset opplæring, dvs, barnet har etter PPTs vurdering ikke behov for spesialundervisning. Den sakkyndige vurderingen skal i begge tilfeller etterfølges av enkeltvedtak fattet av rektor ved skolen. Klagefrist 3 uker. Saksbehandlingstider Tabell 3: Antall nyhenviste saker og totalt antall saker År Nyhenviste pr Nyhenviste saker totalt * Kilde: Kommunens redegjørelse *Pr 1. september Henviste saker totalt; Nye + fornying av sakkyndig vurdering En sakkyndig tilråding skal i regelen ikke gjelde for mer enn tre år i Sandefjord kommune, men det er i dag elever som har både seks og sju år gamle utredninger Tilsynsrapport: Saksbehandlingstid i PPT i Sandefjord kommune Fylkesmannen i Vestfold, mars 2012 Side 5 av 16

6 På grunn av saksmengden opprettet man i januar 2011 venteliste for saksbehandling. Hensikten var å kunne gjøre nødvendige prioriteringer for å sikre barns rettighet til spesialpedagisk hjelp og spesialundervisning. Her prioriterte man barn som ikke allerede hadde en sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp / spesialundervisning, samt ved overgangene mellom barnehage-skole og barnetrinnungdomstrinn. De siste årene har PPT benyttet eksterne utredere. I 2010 var de eksterne utrederne ansvarlig for 28 saker. PPTs erfaring med ekstern bistand er at både ventetid og saksbehandlingstid er lang. Denne praksisen er ikke videreført. I 2011 har man benyttet ekstern psykologispesialist til å gjøre utredning og skrive utredningsrapport, mens PPT selv skriver den sakkyndige vurderingen. Kommunen mener at man etter ikke lenger vil ha skolesaker på venteliste, og at ventelista for førskolesaker vil være under kontroll på ettervinteren, som Fylkesmannen forstår som vinteren Under er en sammenfatning av den statistikken kommunen har sendt inn. Man må merke seg at tallene for 2011 er pr 1. september. Tabell 4: Gjennomsnittlig ventetid fra mottak av henvisning til saken er påbegynt År Alle saker Førskole Skole Voksne Kilde: Kommunens redegjørelse Tabell 5: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for nye utredninger, fra saken er påbegynt til sakkyndig vurdering foreligger År Alle saker Førskole Skole Voksne Kilde: Kommunens redegjørelse Tabell 6: Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for oppdatering av sakkyndige vurderinger År Alle saker Førskole Skole Voksne * Kilde: Kommunens redegjørelse * Det var ingen henviste saker Tabell 6 gir uttrykk for den tiden som brukes fra man begynner sakkyndighetsarbeidet til sakkyndig vurdering er utarbeidet. Tabell 7 viser den totale tiden fra henvinsing er mottatt til saksbehandlingen er fullført. Tabell 7: Oppdatering av tidligere utredninger. Gjennomsnittlig antall dager fra henvisning er mottatt til sakkyndig vurdering foreligger År Alle saker dager dager Kilde: Kommunens redegjørelse Tilsynsrapport: Saksbehandlingstid i PPT i Sandefjord kommune Fylkesmannen i Vestfold, mars 2012 Side 6 av 16

7 Tabell 8: Korteste og lengste tid i antall dager for nye utredninger År Korteste ventetid Lengste ventetid Førskole Skole Voksne Førskole Skole Voksne Korteste saksbehandlingstid Lengste saksbehandlingstid Førskole Skole Voksne Førskole Skole Voksne Kilde: Kommunens redegjørelse Når det gjelder både ventetid og saksbehandlingstid, er det et stort spenn mellom korteste og lengste. Voksne Den statstikken kommunen har sendt inn, tyder på at det er få voksne som utredes. Det opplyses ikke om antall voksne. Når både korteste og lengste ventetid i 2010 er 95 dager, kan det leses som om det bare var en ny henvisning i Det samme forholdet gjør seg gjeldende for saksbehandlingstiden. I den opprinnelige redegjørelsen går det fram at det ikke var henvisninger i 2011 på rapporteringstidpunktet. I tilleggsrapporteringen i januar 2012 opplyses det at det i 2011 var 5 henvisninger, der PPT har gjennomført sakkyndighetsarbeidet. Kommunen har meldt inn disse tallene i GSI: Tabell 9: Antall voksne meldt til PPT og antall tilrådinger 2011/ / /10 Meldt til PPT Tilrådd Kilde: Kommunens rapportering i GSI Systemrettet arbeid PPT har planlagt hvordan man skal samarbeide tettere med skolene med fokus på forebyggende arbeid på systemnivå. Defor vil samarbeidsrutinene bli endret. Fylkesmannen forstår dette som planer for framtidig praksis. Den opprinnelige redegjørelsen inneholdt lite om det systemrettede arbeidet pr i dag. I tilleggsinformasjonen i januar 2012 opplyses dette: PPT er organisert i et førskoleteam og et skoleteam. Skolene har faste kontaktpersoner fra PPT som bistår skolene med organisasjonsutviking og kompetanseutvikling. Det avholdes jevnlige møter mellom skolens ledelse, spesialpedagogiske ansvarlige og kontaktperson fra PPT. Skolene kan drøfte enkeltsaker anonymt med PPT og få veiledning i saker både på individ - og systemnivå. Skolene kan også få hjelp til å kartlegge problemene eller systemet rundt eleven etter samtykke fra foreldre. Dette benytter skolene seg av. I en del tilfelle vil endringer av rammene/systemet rundt eleven kunne avhjelpe elevenes vansker. På dette Tilsynsrapport: Saksbehandlingstid i PPT i Sandefjord kommune Fylkesmannen i Vestfold, mars 2012 Side 7 av 16

8 området har PPT en sentral rolle. Andre ganger er det behov for at PPT gir veiledning direkte til lærere på et bestemt klassetrinn. På grunn av vakante stillinger har kapasiteten til slike oppgaver vært noe redusert det siste året. Klasseledelse er et sentralt område i Sandefjord kommune. PPT er en naturlig samarbeidende aktør i dette arbeidet, og "kriterier for god klasseledelse" er utviklet i samarbeid med PPT. Kriteriene er utarbeidet på bakgrunn av forskning, og PPT har som oppgave å veilede lærere og avdelingsledere i arbeidet. PPT har videre bidratt med en kompetansehevingsplan i klasseledelse dette skoleåret. Et annet område er for PPT er veiledning av skolenes personell og ledelse med tanke på optimal ressursutnyttelse (kompetanse og organisering) innenfor rammen av tilpasset opplæring, og overfor elever som mottar spesialundervisning. Her spiller PPT en sentral rolle. Gjennom mange år har ansatte ved PPT avholdt kurs for både det pedagogiske og det "ikke-pedagogiske" personellet ved skolene. Eksempler på slike kurs er språkvansker, matematikkvansker, autismespekterforstyrrelser, lese - ogskrivevansker etc. Dette er et kontinuerlig arbeid Tilsynsrapport: Saksbehandlingstid i PPT i Sandefjord kommune Fylkesmannen i Vestfold, mars 2012 Side 8 av 16

9 Fylkesmannens vurdering Ventetid Redegjørelsen fra kommunen viser at henviste saker i 2010 i gjennomsnitt ble liggende hos PPT i 90 dager fra henvisning var mottatt til arbeidet med saken ble påbegynt. Pr var tallet 52, men med fire gjenstående måneder av året er det etter Fylkesmannens vurdering sannsynlig at ventetiden i 2011 er lengre enn dette. Tallene over viser den totale mengden nye henvisninger hos PPT. Ved å se nærmere på de tre hovedområdene spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn, spesialundervisning i grunnskolen og spesialundervisning for voksne, ser man at ventetiden er ulik. I 2011 er den pr 1. september lengst for skole med en ventetid på 94 dager. I 2010 var det utredning av førskolebarn som hadde lengst ventetid. Kommunen sier ikke noe om hvor lang skolenes saksbehandlingstid er, men det må etter Fylkesmannens vurdering ta noe tid både før henvisning blir sendt til PPT og fra skolen mottar PPTs tilråding til vedtak blir fattet. Dette tilsynet gjelder bare saksbehandlingstiden i PPT, men det er likevel viktig at kommunen vurderer den totale saksbehandlingstiden. Utdanningsdirekoratet sier i sin veileder at ventelister ikke er forenlig med elevers rett til spesialundervisning, og Fylkesmannen finner derfor at kommunens praksis med lang ventetid før saksbehandlingen begynner, er uforenlig med elevers rett til spesialundervisning etter opplæringsloven 5-1. I sin tilbakemelding til den foreløpige rapporten opplyser kommunen at det for tiden ikke eksisterer ventelister. Det gis et foreløpig svar etter at henvisning er mottatt. Her orienteres det om når saken vil bli igangsatt (innkalling til møter, tester, osv). Saksbehandlingstid Den gjennomsnittlige tiden det tok fra en sak ble påbegynt til sakkyndig tilråding forelå for nye utredninger, var 58 dager i 2010 og for 2011 er tallet pr 1.september 42 dager. For oppdatering av tidligere utredninger, var tallene henholdsvis 58 og 61 dager. Etter Fylkesmannens vurdering vil tallene for 2011 kunne bli høyere når de fire siste månedene telles med. Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden er altså rundt to måneder, men med en usikkerhet for 2011, der tallene antagelig ville vært høyere hvis det ikke hadde vært innført inntaksstopp. Fylkesmannens konklusjon er at den totale saksbehandlingstiden, fra saker kommer inn til PPT og til sakkyndig vurdering foreligger, er for lang. Dermed får ikke alle elever innfridd sin rett til spesialundervisning etter opplæringsloven 5-1. Voksne Voksne som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning, jf opplæringsloven 4A-2. Etter denne paragrafen skal det utarbeides sakkyndig vurdering som grunnlag for vedtaket. Innrapporterte tall for antall voksne som er meldt til PPT, er etter Fylkesmannens vurdering svært lavt for en kommune av Sandefjords størrelse Tilsynsrapport: Saksbehandlingstid i PPT i Sandefjord kommune Side 9 av 16 Fylkesmannen i Vestfold, mars 2012

10 Voksnes rett til spesialundervisning har vært gjenstand for eget tilsyn i Sandefjord i Rapporten er under utarbeidelse, og den bør ses i sammenheng med rapporten om saksbehandlingstid i PPT da det kan ha betydning for PPTs totale saksmengde og kapasitet. Inntaksstopp Vi ser av kommunens redegjørelse at man gjør unntak fra inntaksstoppen for visse typer henvendelser. Vi antar at det er gjort for å sikre retten til de elevene som har størst behov for spesialundervisning, men det endrer ikke på Fylkesmannens vurdering når det gjelder lovligheten av et slikt tiltak. Elvers rett til spesialundervisning etter opplæringsloven 5-1 er en individuell rettighet. Det betyr at dersom en elev oppfyller vilkåret for å få spesialundervisning, har eleven krav på slik undervisning. Det betyr også at kommunen da har en plikt til å gi slik undervisning. PPTs arbeid er en del av den totale saksbehandlingstiden, der skolens arbeid i for- og etterkant av tilrådingen inngår. Med en gjennomsnittlig saksbehandlingstid i PPT på ca 5 måneder for skolesaker, er den totale saksbehandlingstiden for lang, jf avnsittet lovkommentar i denne rapporten. Uten inntaksstopp ville saksbehandlingstiden i PPT i 2011 etter Fylkesmannens vurdering vært enda lengre. Veilederen for spesialundervisning sier at kravet om at en sak skal behandles innen rimelig tid, ikke er forenlig med å innføre ventelister. Det samme vil etter Fylkesmannens vurdering gjelde inntaksstopp. Fylkesmannen konkluderer med at det å operere med inntaksstopp, ikke er i samsvar med elevers rett til spesialundervisning etter opplæringsloven 5-1 og kommunens tilhørende plikt til å gi slik undervisning. I sin tilbakemelding til den foreløpige rapporten opplyser kommunen at ordningen med inntaksstopp er opphevet, og at den ikke vil bli gjeninnført. Systemrettet arbeid Kommunen viser til at det gjennomføres sytemrettet arbeid gjennom veiledning til den enkelte virksomhet og kompetanseheving, men kommunen sier også at veiledning til virksomhetene har vært noe redusert det siste året på grunn av vakante stilinnger. Fylkesmannen peker på at systemrettet arbeid er en av de arbeidsoppgavene PP-tjenesten er lovpålagt. PPTs avslutning av saker uten å avgi sakkyndig vurdering Kommunens egen rutine for henvisning og saksbehandling kan tyde på at saker blir avsluttet uten at det utarbeides sakkyndig vurdering. Det ville i så fall være i strid med loven, da det også skal fattes enkeltvedtak dersom det ikke tilbys spesialundervisning og grunnlaget for å fatte et slikt enkeltvedtak er PPTs sakkyndige vurdering Tilsynsrapport: Saksbehandlingstid i PPT i Sandefjord kommune Fylkesmannen i Vestfold, mars 2012 Side 10 av 16

11 Tilleggsinformasjonen fra kommunen i januar 2012 beskriver en praksis som avviker fra den nedskrevne rutinen, og slik Fylkesmannen forstår den beskrevne praksisen, bryter den ikke med opplæringsloven. Foreløpig svar Innsendt dokumentasjon viser ikke om kommunen har praksis med å sende foreløpig svar på en henvisning dersom det ikke kan fattes vedtak innen en måned, jf forvaltningsloven. Fylkesmannen har ikke undersøkt dette forholdet nærmere og har derfor ikke grunnlag for å konkludere, men velger likevel å gi denne kommentaren som en veiledning Tilsynsrapport: Saksbehandlingstid i PPT i Sandefjord kommune Fylkesmannen i Vestfold, mars 2012 Side 11 av 16

12 Lovgrunnlag I opplæringsloven 5-1 beskrives elevers rett til spesialundervisning og betingelser for at en slik rett skal inntre: Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har rett til spesialundervisning. I vurderinga av kva for opplæringstilbod som skal givast, skal det særleg leggjast vekt på utviklingsutsiktene til eleven. Opplæringstilbodet skal ha eit slikt innhald at det samla tilbodet kan gi eleven eit forsvarleg utbytte av opplæringa i forhold til andre elevar og i forhold til dei opplæringsmåla som er realistiske for eleven. Elevar som får spesialundervisning, skal ha det same totale undervisningstimetalet som gjeld andre elevar, jf. 2-2 og 3-2. I opplæringsloven 5-7 beskrives spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder. Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp. Hjelpa skal omfatte tilbod om foreldrerådgiving. Hjelpa kan knytast til barnehagar, skolar, sosiale og medisinske institusjonar og liknande, eller organiserast som eige tiltak. Hjelpa kan også givast av den pedagogisk-psykologiske tenesta eller av ein annan sakkunnig instans. For spesialpedagogisk hjelp gjeld 5-4 andre og tredje leddet i lova. 5-5 andre leddet i lova gjeld så langt det passar. Opplæringsloven 4A-2 omhandler voksnes rett til spesialundervisning på grunnskolens område: Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning. Vaksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring. For opplæring etter denne paragraf gjeld 5-1 andre ledd bortsett frå siste punktum, og 5-3, 5-4, 5-5 og 5-6 tilsvarande. Opplæringsloven 5-3 regulerer kommunens ansvar for å utarbeide sakkyndig vurdering, krav til vurderingen og ansvar for å treffe enkeltvedtak: Før kommunen eller fylkeskommunen gjer vedtak om spesialundervisning etter 5-1 eller vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter 5-7, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering av dei særlege behova til eleven. Vurderinga skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og kva for opplæringstilbod som bør givast. Den sakkunnige vurderinga skal blant anna greie ut og ta standpunkt til - eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbodet - lærevanskar hjå eleven og andre særlege forhold som er viktige for opplæringa Tilsynsrapport: Saksbehandlingstid i PPT i Sandefjord kommune Side 12 av 16 Fylkesmannen i Vestfold, mars 2012

13 - realistiske opplæringsmål for eleven - om ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfor det ordinære opplæringstilbodet - kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod. Departementet kan gi nærmare forskrifter om den sakkunnige vurderinga. Dersom vedtaket frå kommunen eller fylkeskommunen avvik frå den sakkunnige vurderinga, skal grunngivinga for vedtaket blant anna vise kvifor kommunen eller fylkeskommunen meiner at eleven likevel får eit opplæringstilbod som oppfyller retten etter 5-1 eller 5-7. Forvaltningsloven 11a om saksbehandlingstid og foreløpig svar: Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt Tilsynsrapport: Saksbehandlingstid i PPT i Sandefjord kommune Fylkesmannen i Vestfold, mars 2012 Side 13 av 16

14 Lovkommentar Rett til spesialundervisning er en individuell rettighet. Dersom man ut fra en vurdering konkluderer med at eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, inntrer retten til spesialundervisning. Det er også en individuell rett å få vurdert behovet for spesialpedagogisk hjelp. Opplæringsloven 5-3 gir regler for saksbehandlingen. Når foresatte/skolen mener det er nødvendig, henvises eleven til PPT. Det er nødvendig med foresattes samtykke, og det er skolens ansvar å sørge for at en elev blir henvist til PPT. Når henvisning er foretatt, er det PPTs oppgave å utrede og gi en sakkyndig vurdering og tilråding. Denne tilrådingen er grunnlaget for det enkeltvedtaket som skal fattes om spesialundervisning eller spesialpedagogisk hjelp. Forvaltningsloven sier i 11a at en sak skal forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold. Dersom det ikke kan fattes enkeltvedtak innen en måned, skal det sendes foreløpig svar. Det er kommunen som sender dette svaret, og det er da PPTs oppgave å orientere kommunen i saker der den totale saksbehandlingen vil ta mer enn en måned. Kommunen kan forstås som rektor når ansvaret for å fatte enkeltvedtak om spesialundervisning er delegert. Opplæringsloven setter ikke tidsfrister for PP-tjenestens behandling av slike saker. Loven må likevel forstås slik at saken skal avgjøres innen rimelig tid, jf Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (Utdanningsdirektoratet 2009) punktene og Det må ses i sammenheng med forvaltningslovens bestemmelser, som gjelder hele prosessen fra skolen starter vurderingen av elevens behov og til enkeltvedtak er fattet. PPTs saksbehandling er altså et ledd i den totale saksbehandlingen. Når det gjelder forvaltningsloven 11a og kravet om å forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold, sier veilederen i punkt 6.6.4: Dette kravet gjelder for skoleeier/skolen samt PP-tjenesten. Det er viktig å huske at siden det er såpass mange ledd i saken, kan for eksempel ikke PP-tjenesten bruke uforholdsmessig lang tid. I vurderingen av hva som er for lang saksbehandlingstid, vil elevens behov for å få avklart sine behov og rettigheter så raskt som mulig, føre til at for eksempel en saksbehandlingstid på totalt over tre månder vil være for lang saksbehandlingstid. Hvis saksbehandlingstiden vil overstige tre måneder, må det kunne vises til særskilte forhold ved eleven/elevens utredning som tilsier at en saksbehandlingstid på over tre måneder ikke er et ugrunnet opphold etter forvaltningsloven. I slike tilfeller er det imidlertid viktig å merke seg at elevens rett til opplæring ikke må bli skadelidende på grunn av saksbehandlingstiden. Det kan da være hensiktsmessig at PP-tjenesten gir en foreløpig sakkyndig tilrådning som kan gi skolen grunnlag for et tidsbegrenset vedtak etter opplæringsloven 5-1. Veilederen sier at siden det er et krav om at saken skal behandles innen rimelig tid, har man ikke anledning til å innføre ventelister for utredning. Elevens rett til spesialundervisning etter opplæringsloven 5-1 kan ikke settes til side på grunn av manglende kapasitet og dermed lang saksbehandlingstid. Samme begrunnelse gis når veilederen sier at det ikke er anledning Tilsynsrapport: Saksbehandlingstid i PPT i Sandefjord kommune Side 14 av 16 Fylkesmannen i Vestfold, mars 2012

15 for kommunen å sette søknadsfrister. Foreldrene eller eleven kan når som helst i året kreve at nødvendige undersøkelser gjøres Tilsynsrapport: Saksbehandlingstid i PPT i Sandefjord kommune Fylkesmannen i Vestfold, mars 2012 Side 15 av 16

16 Dokumenter i saken Fra kommunen: Oversendelsesbrev fra Sandefjord kommune Oversikt over saksbehandlingstider - Rutiner for henvisning og saksgang i det sakkyndige arbeidet - Redegjørelse i forhold til saksbehandlingstid, bemanningssituasjon, planlagte tiltak, mv. Foreløpig svar på forespørsel om tilleggsoppslysninger - Kopi av e-post til skolene om inntaksstopp Brev Tilleggsopplysninger Brev Bemerkninger til foreløpig tilsynsrapport Fra Utdanningsforbundet: Opplysning om at skolene har fått henvisningsstopp til PPT Kopi av brev fra tillitsvalgte i PPT til stabssjef Solveig Wegger og til medlemmene i Skole- og barnehageutvalget og Grunnskolen sinformasjonssystem (GSI): Antall fagstillinger og grunnskoleelever pr fagstilling Fra Fylkesmannen til kommunen: Varsel om tilsyn med saksbehandlingstid i PPT, Ber om flere opplysninger, E-post Svar på forespørsel pr telefon om framdrift i tilsynet Om tilsynet Tilsynet er gjennomført som skriftlig tilsyn, det vil si ved gjennomgang og vurdering av skriftlig informasjon fra kommunen. Tilsynet ble varslet i brev med frist for innsending av dokumentasjon 1. oktober. Det ble innhentet tilleggsopplysninger ved e-post til kommunen Foreløpig rapport ble sendt til kommunen med mulighet for å gi merknader til rapporten. I brev ga Sandefjord kommune synspunkter til den foreløpige rapporten, som førte til at Fylkesmannen har gjort justeringer i den endelige rapporten. Endelig rapport ble sendt ut sammen med oversendelsesbrev Fylkesmannens tilsynsgruppe har vært Kristine Sti, Fred Burmann og Odd Endresen med sistnevnte som saksbehandler Tilsynsrapport: Saksbehandlingstid i PPT i Sandefjord kommune Side 16 av 16 Fylkesmannen i Vestfold, mars 2012

Endelig rapport fra tilsyn. med Larvik kommune 2011/12. Saksbehandlingstid i PPT

Endelig rapport fra tilsyn. med Larvik kommune 2011/12. Saksbehandlingstid i PPT Endelig rapport fra tilsyn med Larvik kommune 2011/12 Saksbehandlingstid i PPT Innhold Bakgrunn... 3 Lovstridige forhold... 3 Gjennomgang av saken... 4 Fylkesmannens vurdering... 8 Lovgrunnlag... 10 Lovkommentar...

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn. med Tønsberg kommune. Saksbehandlingstid i PPT

Endelig rapport fra tilsyn. med Tønsberg kommune. Saksbehandlingstid i PPT Endelig rapport fra tilsyn med Tønsberg kommune Saksbehandlingstid i PPT Innhold Innhold... 2 Bakgrunn... 3 Lovstridige forhold... 3 Gjennomgang av saken... 4 Fylkesmannens vurdering... 8 Lovgrunnlag...

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Spesialpedagogisk hjelp Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder «Barn som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 1 Kapittel 1: Definisjoner Tilpasset opplæring: Følgende definisjoner av tilpasset

Detaljer

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Postadresse: Postboks 99, 4097 SOLA Besøksadresse: Soltunvegen 8, 4050 SOLA Tlf: Telefax:

PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Postadresse: Postboks 99, 4097 SOLA Besøksadresse: Soltunvegen 8, 4050 SOLA Tlf: Telefax: PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Postadresse: Postboks 99, 4097 SOLA Besøksadresse: Soltunvegen 8, 4050 SOLA Tlf: 51 65 33 90 Telefax: 51 65 35 55 SOLA KOMMUNE HENVISNINGSSKJEMA FOR BARN I FØRSKOLEALDER

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 02/2011 Dato: 4. januar 2011 Saksnr.: 201100004-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til skolene SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

Detaljer

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 5/2009 Dato: 7. januar 2009 Saksnr.: 200900009-5 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til administrasjonene SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Spesialpedagogisk hjelp, opplæringsloven 5-7 Karasjok kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Karasjok kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger

Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger Spesialpedagogisk hjelp regelverk og problemstillinger 1 Fylkesmannens oppdrag Stimulerer til tverretatlig og tverrfaglig samarbeid som omfatter barn, oppvekst og opplæring, samt følge med på om slikt

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 Rundskriv Rundskriv nr.: 02/ 2012 Dato: 17. januar 2012 Saksnr.: 201200020-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Rundskriv Rundskriv nr.: 3/2015 Dato: 6. januar 2015 Saksnr.: 201500011-3 Saksbehandler: LIAG Emnekode:

Detaljer

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Sakkyndighet og juss Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Elementer fra praksis Tilfredsstillende utbytte? Skjønnsmessig Krav på et likeverdig tilbud Inkludering som prinsipp i lovverket

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Møte i Dysleksi Kristiansand og omegn 05.11.13 Fylkesmannen i Vest-Agder v/ seniorrådgiver Elisabeth Attramadal Opplæringsloven

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, torsdag 16. februar 2017

Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, torsdag 16. februar 2017 Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, torsdag 16. februar 2017 Bestilling: Sakkyndig vurdering av behovet for spesialundervisning Overgangene mellom sakkyndig vurdering og enkeltvedtak om spesialundervisning

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING. Friskolesamling

KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING. Friskolesamling KOMMUNENS OG FYLKESKOMMUNENS ANSVAR KNYTTET TILSPESIALUNDERVISNING OG SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING Friskolesamling 19.01.2016 1 Spesialundervisning i skolen Regelen om spesialundervisning i oppl. 5-1 er den

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.10. 17/14470 17/111206 Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Saksbehandler: Gro Steigum Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forsvarlig system og spesialundervisning Gildeskål kommune 18.12.2013 1 Innhold Innhold 1. Tema for tilsynet: Spesialundervisning i grunnskolen... 3 2. Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.

PPT - status. Saksframlegg. Sammendrag. Saksopplysninger. Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03. Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2012 10331/2012 2012/1329 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/10 Komitè for levekår 08.03.2012 12/34 Bystyret 29.03.2012 PPT -

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Regelverket om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning - og om å sikre gode overgangar

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Regelverket om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning - og om å sikre gode overgangar Regelverket om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning - og om å sikre gode overgangar Spesialpedagogisk hjelp, barnehagelova kapittel V A Rett til spesialpedagogisk hjelp, 19 a Samarbeid med barnets

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

Grunnkurs Mandag 8. oktober 2015

Grunnkurs Mandag 8. oktober 2015 Grunnkurs Mandag 8. oktober 2015 Program 09.30 09.40 Oppmøte og registrering. 09.40 09.50 Velkommen v/ Trond Johnsen 09.50 11.30 Tilpasset opplæring, ordinær opplæring og spesialundervisning v/ Jon Kristian

Detaljer

Praksisfortelling -PPT. Gardermoen, 3. april 2014

Praksisfortelling -PPT. Gardermoen, 3. april 2014 Praksisfortelling -PPT Gardermoen, 3. april 2014 Porsgrunn kommune 35.000 innbyggere i kommunen 4.100 barn i grunnskolealder 2.300 barn i førskolealder 15 skoler (3 private) 34 barnehager Snitt grunnskolepoeng

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN

SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN SPESIALUNDERVISNING INNENFOR VOKSENOPPLÆRINGEN Opplæringsloven kap 4A-2 jf. Kap.5 19.Februar 2013 Tysværtunet 1 Lovgrunnlag Opplæringsloven kap. 4A om opplæring spesielt organisert for voksne Oppl. 4A-2

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Rutiner knyttet til barn i barnehager og grunnskoler som får opplæring i eller er plassert i beredskapshjem /fosterhjem i andre kommuner

Rutiner knyttet til barn i barnehager og grunnskoler som får opplæring i eller er plassert i beredskapshjem /fosterhjem i andre kommuner Engerdal kommune, Trysil kommune, Åmot kommune, Våler kommune, Stor-Elvdal kommune, Elverum kommune Rutiner knyttet til barn i barnehager og grunnskoler som får opplæring i eller er plassert i beredskapshjem

Detaljer

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017

Velkommen. til informasjonsmøte om. Nye tilsynstema. i grunnskolen for voksne. 6. desember 2017 Velkommen til informasjonsmøte om Nye tilsynstema i grunnskolen for voksne 6. desember 2017 Opplæringsloven 14-1 Statleg tilsyn Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller dei

Detaljer

Samhandling gir resultater Hvordan kan ledere jobbe sammen for en mer inkluderende opplæring?

Samhandling gir resultater Hvordan kan ledere jobbe sammen for en mer inkluderende opplæring? Avdeling for PPT og spesialskoler Samhandling gir resultater Hvordan kan ledere jobbe sammen for en mer inkluderende opplæring? Walter Frøyen, Avdelingsdirektør for PPT og spesialskoler i Oslo Oslo Oslo

Detaljer

Henvisning til PPT Grunnskole Aukra, Midsund og Molde

Henvisning til PPT Grunnskole Aukra, Midsund og Molde Henvisning til PPT Grunnskole Aukra, Midsund og Molde Unntatt offentlighet Offl. 13 jfr.fvl. 13 Opplæringslova 5-1. Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredstillande

Detaljer

Fagsamling PPT Oppland 3. februar 2016

Fagsamling PPT Oppland 3. februar 2016 Fagsamling PPT Oppland 3. februar 2016 Forståelse av tilpasset opplæring (T. Overland etter Bachmann og Haug, 2006) Smalt perspektiv vs. Bredt perspektiv En nødvendig diskusjon Er det grunnlag for å hevde

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. PP-tjenesten Sandefjord kommune. Arkivsak 2016/5154

TILSYNSRAPPORT. PP-tjenesten Sandefjord kommune. Arkivsak 2016/5154 TILSYNSRAPPORT PP-tjenesten Sandefjord kommune Arkivsak 2016/5154 1 Innledning Fylkesmannen har i perioden 01.09.2016 og frem til dags dato gjennomført tilsyn med PPtjenesten og Sandefjord kommune. Denne

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 5 SPESIALUNDERVISNING. Tana kommune

TILSYNSRAPPORT OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 5 SPESIALUNDERVISNING. Tana kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 5 SPESIALUNDERVISNING Tana kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING. Presisering av opplæringslova 5-1 til 5-6 og 4A-2, gjeldande rutinar og ansvarsforhold i Volda kommune.

SPESIALUNDERVISNING. Presisering av opplæringslova 5-1 til 5-6 og 4A-2, gjeldande rutinar og ansvarsforhold i Volda kommune. VOLDA KOMMUNE Skuleavdelinga SPESIALUNDERVISNING Presisering av opplæringslova 5-1 til 5-6 og 4A-2, gjeldande rutinar og ansvarsforhold i Volda kommune. Ein viser også til heftet Spesialundervisning. Veileder

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæringsloven kap. 5 Spesialundervisning Loppa kommune Side 2 av 9 Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Tilsynsrapport. Spesialundervisning i Horten kommune 2011/12

Tilsynsrapport. Spesialundervisning i Horten kommune 2011/12 Tilsynsrapport Spesialundervisning i Horten kommune 2011/12 Tønsberg, august 2013 Innhold Bakgrunn og tema... 3 Lovstridige forhold... 3 Gjennomføring av tilsynet... 4 Dokumentasjon og vurdering... 5 Fange

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp nå i barnehageloven

Spesialpedagogisk hjelp nå i barnehageloven Spesialpedagogisk hjelp nå i barnehageloven Kommunens ansvar? v/ Christina Nyeng Thon, jurist, Oppvekst- og utdanningsavdelingen Barnehageloven kap. V A Fra og med 1. august 2016 fremgår reglene om spesialpedagogisk

Detaljer

Kap. 5 i opplæringsloven spesialundervisning

Kap. 5 i opplæringsloven spesialundervisning Kap. 5 i opplæringsloven spesialundervisning Opplæringsloven Kap. 5 Tilsynsresultater og erfaringer fra klagesaker Saksgang Sakkyndig vurdering: Spesialundervisning Spesialpedagogisk hjelp Vedtak Eksempler

Detaljer

Regelverksamling om sakkyndighetsarbeidet i PPT, 11. oktober Frida Eidelbrekt Beate Marswall Marit Aarflot

Regelverksamling om sakkyndighetsarbeidet i PPT, 11. oktober Frida Eidelbrekt Beate Marswall Marit Aarflot Regelverksamling om sakkyndighetsarbeidet i PPT, 11. oktober 2016 Frida Eidelbrekt Beate Marswall Marit Aarflot Krav som følger av forvaltningsloven og opplæringsloven når det gjelder sakkyndighetsarbeidet

Detaljer

Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14

Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14 6 TILRETTELEGGING I OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-1 Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Grunnskuleopplæring for vaksne

Grunnskuleopplæring for vaksne Grunnskuleopplæring for vaksne Regelverksamling 20. Januar 2015 Jannicke Haaland Haarr, Fylkesmannen i Hordaland 1 Hvem av disse voksne kan ikke ha rett til grunnskoleopplæring for voksne: Mirjam som har

Detaljer

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN

SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN SØKNAD OM SÆRSKILT TILRETTELEGGING AV PRIVATIST EKSAMEN Privatister med behov for spesiell tilrettelegging ved eksamen kan søke om dette. Tiltakene skal ikke gi fordeler for privatisten, kun kompensere

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Haugesund kommune Hendelsesbasert tilsyn ved Breidablik læringssenter 4A-2 Rett til spesialundervisning på grunnskolens område

TILSYNSRAPPORT Haugesund kommune Hendelsesbasert tilsyn ved Breidablik læringssenter 4A-2 Rett til spesialundervisning på grunnskolens område TILSYNSRAPPORT Haugesund kommune Hendelsesbasert tilsyn ved Breidablik læringssenter 4A-2 Rett til spesialundervisning på grunnskolens område 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn, tema og målsetting for tilsynet...3

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vår dato 22.05.2003 2003/7246/GUYT/632.2 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Rådgivar Gunnar Ytterstad, 71258824 Vår ref. Kommunene i Møre og Romsdal Rådmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND For å ivareta og videreutvikle samarbeidet mellom skolen og PPT er det satt

Detaljer

Innholdskrav til sakkyndig vurdering. 22. november 2017

Innholdskrav til sakkyndig vurdering. 22. november 2017 Innholdskrav til sakkyndig vurdering 22. november 2017 Formålsparagrafene Barnehageloven 1 «Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED LUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/883 KOMMUNENS ADRESSE: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi KOMMUNENR: 1112 TILSYNSGRUPPE: Jorunn H.

Detaljer

Henvisning til PPT Grunnskole Aukra, Midsund og Molde

Henvisning til PPT Grunnskole Aukra, Midsund og Molde Henvisning til PPT Grunnskole Aukra, Midsund og Molde Unntatt offentlighet; offentlighetsloven 13 i medhold av forvaltningsloven 13 Opplæringslova 5-1. Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har

Detaljer

Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven

Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven Barnehagelovens kapittel 5 A Oversikt Spesialpedagogisk hjelp Samarbeid med foreldre PP-tjenesten Sakkyndig vurdering Kommunens

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING PRESISERING AV OPPLÆRINGSLOVA 5-1 TIL 5-6 OG 4A-2, GJELDANDE RUTINAR OG ANSVARSFORHOLD

SPESIALUNDERVISNING PRESISERING AV OPPLÆRINGSLOVA 5-1 TIL 5-6 OG 4A-2, GJELDANDE RUTINAR OG ANSVARSFORHOLD VOLDA KOMMUNE Opplæring og oppvekst SPESIALUNDERVISNING PRESISERING AV OPPLÆRINGSLOVA 5-1 TIL 5-6 OG 4A-2, GJELDANDE RUTINAR OG ANSVARSFORHOLD Viser og til Veilederen Spesialpedagogisk hjelp og Veilederen

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø

Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring m.m. Barnehageforum 24. november 2016 seniorrådgiver Remi A Møller fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Bakgrunn Prp.103L (2015-2016) Regler om spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Åssiden videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Inntaksmøte

Inntaksmøte -Ein tydeleg medspelar Inntaksmøte 30.03.2017 Velkommen Tal etter inntak Behov 14/15 15/16 16/17 17/18 Før inntak Vanske, behov for tilrettelegging Spesialundervisning inneverande skoleår 565 631 830

Detaljer

Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016

Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016 Nasjonal nettverkskonferanse for PPT-ledere 21. September 2016 Om kvalitetskriterier for PP-tjenesten Fire kvalitetskriterier Utdanningsdirektoratet har utformet fire kvalitetskriterier for PP-tjenesten

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordkapp kommune Honningsvåg skole 22.01.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp Spesialpedagogisk hjelp Sentrale elementer Utdrag fra veilederen for spesialpedagogisk hjelp, udir.no/tidlig innsats v/ Monja Myreng og Christina Nyeng Thon Spesialpedagogisk hjelp Alle barn under opplæringspliktig

Detaljer

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune - Borre ungdomsskole Januar - mai 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE Vår ref.: 2010/8945 Deres ref.: Arkivnr.: 632.4 Vår dato: 10.03.2011 Oversending av endelig tilsynsrapport

Detaljer

Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever

Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever Deltidsopplæring for hørselshemmede grunnskoleelever 1 Hva er Statpeds oppdrag for hørselshemmede elever? Statpeds arbeidsområder og ansvarsfelt er vedtatt av Stortinget. I Stortingsmelding 18 (2010-2011)

Detaljer

Saksframlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over ( ikke slett denne linjen) &&&

Saksframlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over ( ikke slett denne linjen) &&& Saksframlegg Arkivsak: 04/02068 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN K-kode: A20 &13 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Driftstyret ved

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Valgfag på Kautokeino ungdomsskole. Tilsyn med Kautokeino kommune

TILSYNSRAPPORT. Valgfag på Kautokeino ungdomsskole. Tilsyn med Kautokeino kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Valgfag på Kautokeino ungdomsskole Tilsyn med Kautokeino kommune 1 Innhold 1. Tema for tilsynet s. 3 2. Gjennomføring av tilsynet s. 3 3. Kontrollområde

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæringsloven kap. 5 Spesialundervisning Finnmark fylkeskommune Lakselv videregående skole Side 2 av 9 Innhold 1. Tema for tilsynet

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Felles nasjonalt tilsyn 2015 Kvinesdal kommune Liknes skole og

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 5 SPESIALUNDERVISNING. Porsanger kommune

TILSYNSRAPPORT OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 5 SPESIALUNDERVISNING. Porsanger kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 5 SPESIALUNDERVISNING Porsanger kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Høylandet kommune Høylandet skole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Høylandet

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Spydeberg

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Ammerud skole 5. februar 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Ammerud skole... 3 1.2

Detaljer

Oversendelse av klage på pålegg i tilsynsrapport

Oversendelse av klage på pålegg i tilsynsrapport Deres ref.: Vår dato: 16.09.2014 Vår ref.: 2013/10010 Arkivnr.: 630 Utdanningsdirektoratet Pb 9359 Grønland 0135 OSLO Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/882 KOMMUNENS ADRESSE: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund KOMMUNENR: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012 Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Videregående opplæring 2011/2012 Søkere med behov for spesialundervisning, opplæringslova 5-1 og 4-2 (sakkyndig vurdering

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning Bamble kommune 14.03. 28.05.2013 Barnehage- og utdanningsavdelingen Innhold 1. Tema for tilsynet: Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning

Detaljer

Øvre Eiker kommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Mai 2015 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13

Øvre Eiker kommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Mai 2015 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Øvre Eiker kommune Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntatt offentlighet Mai 2015 Offentlighetslova 13. jf. Fvl. 13 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en tjeneste som er hjemlet i opplæringsloven

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Porsgrunn kommune. Oktober Utdannings- og vergemålsavdelingen

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Porsgrunn kommune. Oktober Utdannings- og vergemålsavdelingen TILSYNSRAPPORT Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning Porsgrunn kommune Oktober 2013 Utdannings- og vergemålsavdelingen Innhold 1. Tema for tilsynet: Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning

Detaljer

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017

Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 Veileder s team - sirkel PPT Indre Salten September 2016 Revidert høst 2017 NYE PPT Indre Salten Beiarn, Fauske, Saltdal, Steigen, Sørfold Vertskommune Fauske. Besøksadresse: Storgata 52. Tlf. 75 60 45

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PPT FOR NAMSOS-REGIONEN SKOLEÅRET 2006/2007

ÅRSMELDING FOR PPT FOR NAMSOS-REGIONEN SKOLEÅRET 2006/2007 ÅRSMELDING FOR PPT FOR NAMSOS-REGIONEN SKOLEÅRET 2006/2007 PERSONALSITUASJONEN I PPT Kontoret har 9,7 stillinger. Det er 8,2 fagstillinger. 0,5 administrativ stilling og 1/1 sekretærstilling. Ansettelser

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Morten Vedahl Arkiv B20 Arkivsaksnr. 17/619

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler Morten Vedahl Arkiv B20 Arkivsaksnr. 17/619 SAKSFREMLEGG Saksbehandler Morten Vedahl Arkiv B20 Arkivsaksnr. 17/619 Saksnr. Utvalg Møtedato / Kultur- og oppvekstutvalget 21.03.2017 / Kommunestyret 06.04.2017 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT)

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt

Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt Opplæringsloven 4A-1 rett og plikt Regional ledersamling grunnskoleopplæring for voksne 18. September 2014 Jannicke Haaland Haarr, Fylkesmannen i Hordaland 1 Rett og plikt Voksne kan ha rett til grunnskoleopplæring

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Standarder for kvalitetsoppfølging forvaltningstema 2015

Standarder for kvalitetsoppfølging forvaltningstema 2015 Vedlegg 1 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter, 2-8 i Opplæringsloven o Elever i grunnskolen med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring frem til

Detaljer

Voksnes rett til opplæring

Voksnes rett til opplæring Voksnes rett til opplæring Rett til grunnskoleopplæring og rett til spesialundervisning Christina Nyeng Thon, rådgiver oppvekst- og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Nordland Hvem er Fylkesmannen? Fylkesmannen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Hovin skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Spydeberg kommune

Detaljer

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Fortsatt fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring Samarbeid mellom kommunal og fylkeskommunal PPT Samarbeid med kommunal PPT PPTvgo prioriterer

Detaljer

Oppfølging av tilsyn vedr. elevenes utbytte av opplæringen. Fagdag Tore Bruem, seksjonsleder AVGO

Oppfølging av tilsyn vedr. elevenes utbytte av opplæringen. Fagdag Tore Bruem, seksjonsleder AVGO Oppfølging av tilsyn vedr. elevenes utbytte av opplæringen Fagdag 16.02.17 Tore Bruem, seksjonsleder AVGO Tilsyn 2014-2017 Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 handler om elevenes utbytte av opplæringen Overordna

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Arendal kommune - Rykene skole Vår referanse: 2014/5140 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Spesialrådgiver,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer