TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Ammerud skole 5. februar 2016

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Ammerud skole Lesehjelp til tilsynsrapporten Om tilsynet med Oslo kommune Ammerud skole Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler Tema for tilsynet Om gjennomføringen av tilsynet Om de dokumenter som inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Enkeltvedtak om spesialundervisning Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring Frist for retting av lovbrudd Kommunens frist til å rette...32 Vedlegg: Dokumentasjonsgrunnlaget...33

3 Sammendrag Tema og formål Felles nasjonalt tilsyn handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og består av tre områder for tilsyn: skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forvaltningskompetanse (som denne rapporten omhandler) skolebasert vurdering Tema for tilsynet på Ammerud skole er forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av opplæringen. Hovedpunkter er: generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak enkeltvedtak om spesialundervisning enkeltvedtak om særskilt språkopplæring Gjennomføring Fylkesmannen åpnet 31. august 2015 tilsyn med forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging ved Ammerud skole i Oslo kommune. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner i denne rapporten er basert på skriftlig dokumentasjon, herunder rektors egenvurdering og kopier av tilfeldig utvalgte elevers saksdokumenter. Se vedlagte oversikt over dokumentasjonsgrunnlag. Forhåndsvarsel og foreløpig rapport ble sendt Utdanningsetaten og Ammerud skole i brev av 13. november Oslo kommune har gitt tilbakemelding på forhåndsvarsel og foreløpig rapport i brev av 8. desember Avdekkede lovbrudd Fylkesmannen har i dette tilsynet vurdert totalt 13 rettslige krav, og vi har i kapitlene 3, 4 og 5 konstatert lovbrudd. Gjennom forhåndsvarsel og foreløpig tilsynsrapport kan følgende pålegg bli aktuelle å vedta: Kapittel 3: Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Oslo kommune må sørge for at saksbehandlingen ved Ammerud skole oppfyller forvaltningslovens krav til forhåndsvarsling av vedtak om spesialundervisning, jf. forvaltningsloven 16. Oslo kommune må i denne forbindelse se til at: - Elever/foresatte varsles før det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning (avvik fra det ordinære opplæringstilbudet). - Forhåndsvarslet om spesialundervisning redegjør for hva saken gjelder. Kapittel 4: Enkeltvedtak om spesialundervisning Oslo kommune må sørge for at Ammerud skole ved behov for spesialundervisning oppfyller opplæringsloven 5-1, 5-3 og 5-4, jf. forvaltningsloven 2 og kapittel IV og V. 1

4 Oslo kommune må i denne forbindelse se til at: - Skolen gir eleven/foresatte mulighet til å uttale seg om innholdet i den sakkyndige vurderingen før enkeltvedtak fattes. - Enkeltvedtaket om spesialundervisning inneholder tydelig opplysninger om eventuelle avvik fra LK06 i spesialundervisningen organisering av spesialundervisningen - Enkeltvedtak om spesialundervisning inneholder begrunnelse for eventuelle avvik fra sakkyndig vurdering når det gjelder avvik fra LK06. Kapittel 5: Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring Oslo kommune må sørge for at Ammerud skole ved behov for og opphør av behov for særskilt språkopplæring oppfyller forvaltningsloven 2 og kapittel IV og V og opplæringsloven 2-8. Oslo kommune må i denne forbindelse se til at: - Det fattes enkeltvedtak for elever som har rett til særskilt språkopplæring. Status på rapporten og veien videre I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av lovbrudd som er avdekket under tilsynet. Fristen er 2. mai Dersom lovbrudd ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at våre konklusjoner bygger på det konkrete kildematerialet som foreligger, og tar bare utgangspunkt i status på det tidspunktet tilsynsrapporten er datert. Tilsynsrapporten er avgrenset til tilsynstemaet, og er ikke noen uttømmende tilstandsvurdering av skolens øvrige virksomhet. 2

5 1. Innledning Fylkesmannen åpnet 31. august 2015 tilsyn med forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging ved Ammerud skole i Oslo kommune. Felles nasjonalt tilsyn handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og består av tre områder for tilsyn: skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forvaltningskompetanse (som denne rapporten omhandler) skolebasert vurdering Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledningsmateriell 1 knyttet til tilsynet, og Fylkesmannen har gjennomført informasjons- og veiledningssamlinger. Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir overholdt, jf. opplæringsloven første ledd. Kommunen er derfor adressat for denne tilsynsrapporten. I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av lovbrudd som er avdekket under tilsynet. Fristen er 2. mai Dersom lovbrudd ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI. 1.1 Ammerud skole Ammerud skole er en offentlig skole i bydel Grorud i Oslo kommune. I følge skolens nettside har Ammerud skole 580 elever fra mer enn 50 forskjellige nasjoner. 1.2 Lesehjelp til tilsynsrapporten Rapporten har ett kapittel for hvert hovedområde for tilsynet: Kapittel 3: generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Kapittel 4: enkeltvedtak om spesialundervisning Kapittel 5: enkeltvedtak om særskilt språkopplæring Kapitlene 3-5 er delt inn på følgende måte: Rettslig krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens konklusjon Dersom Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, fremkommer dette som korreksjonspunkt. I rapportens kapittel 6 Frist for retting av lovbrudd er det en oppsummering av alle korreksjonspunkt. 1 3

6 Fylkesmannen har benyttet enkelte forkortelser i denne foreløpige tilsynsrapporten: LK06: Læreplanverket for Kunnskapsløftet EVS: Egenvurderingsskjema UDE: Utdanningsetaten PPT: Pedagogisk-psykologisk tjeneste 4

7 2. Om tilsynet med Oslo kommune Ammerud skole 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringsloven 14-1 første ledd, jf. kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn jf. kommuneloven 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som lovbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i medhold av denne, som er brutt. 2.2 Tema for tilsynet Temaet for tilsynet er skolens forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av opplæringen. Særskilt tilrettelegging for elever innebærer avvik fra ordinært opplæringstilbud og er enkeltvedtak etter loven. Hovedpunkter i tilsynet vil være: Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Enkeltvedtak om spesialundervisning Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring Ammerud skole ved rektor har opplyst om at skolen per i dag ikke har elever som mottar: punktskriftopplæring tegnspråkopplæring Dette tilsynet omfatter dermed ikke forvaltningskompetanse for disse to elevgruppene. Det overordnede formålet med det nasjonale tilsynet er å bidra til at elever får et godt utbytte av opplæringen. For å sikre at dette gjelder for alle elever, er elever med behov for særskilt tilrettelegging gitt egne rettigheter i opplæringsloven. Tilsynet skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at skolen: sikrer elevens rettssikkerhet gjennom å involvere elever og foreldre i vurderingene før skolen tar avgjørelser om avvik fra ordinært opplæringstilbud følger reglene for innhold i enkeltvedtak sørger for å vurdere og kartlegge elevens behov på en faglig forsvarlig måte fatter vedtak som gir gode føringer for å tilrettelegge innholdet i opplæringen Manglende forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av opplæringen kan medføre at elevene ikke får ivaretatt sine rettigheter. Det kan også medføre at avgjørelsene ikke gir gode faglige føringer for innholdet i opplæringen. Elevene står da i fare for å få en opplæring som ikke gir et forsvarlig utbytte. Det er bare utvalgte deler av saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak som kontrolleres i tilsynet; totalt 13 rettslige krav blir vurdert. Opplæringsloven og forskrift til loven har også krav som gjelder spesialundervisning og særskilt språkopplæring som ikke er inkludert i dette tilsynet. 5

8 2.3 Om gjennomføringen av tilsynet Tilsyn med Oslo kommune ble åpnet gjennom brev 31. august Fylkesmannen har krevd at kommunen legger frem dokumentasjon, jf. kommuneloven 60 c. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon fra skolen, 2.4 Om de dokumenter som inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet Fylkesmannen ba i varselbrev av 31. august 2015 om en oversikt over alle elever ved Ammerud skole høsten 2015 mottar særskilt tilrettelagt undervisning ved skolen. Listen med slik oversikt ble mottatt 16. september Av hensyn til personvern har Fylkesmannen anonymisert elevene ved å nummerere dem. Når vi i rapporten viser til dokumentasjon knyttet til enkeltelever gjør vi dette ved å vise til elevnummer. Fylkesmannen har plukket ut tolv elever fra skolens liste. I brev av 24. september 2015 ba Fylkesmannen om å få tilsendt dokumentasjon knyttet til disse elevene. Følgende dokumenter ligger til grunn for tilsynet: 1. Elevdokumentasjon - elever med spesialundervisning: For fire elever (elev 5, 20, 21 og 39) ba Fylkesmannen om å få tilsendt: - nyeste vedtak om spesialundervisning - sakkyndig vurdering(er) som vedtaket er basert på - samtykke fra foreldre og/eller elev før det igangsettes utredning av behovet for spesialundervisning - dokumentasjon som viser at foresatte har fått uttale seg om innholdet i den sakkyndig vurderingen før enkeltvedtak fattes Fylkesmannen mottatt følgende dokumentasjon for disse fire elevene: - vedtak om spesialundervisning - sakkyndig vurderinger som vedtakene er basert på - samtykkeerklæring - spesialundervisning (samtykke til vedtak) - skolens oversikt over vedtakene med forklaring Fylkesmannen har ikke, for noen av disse elevene, mottatt samtykke fra foreldre og/eller elev til å igangsette utredning av behovet for spesialundervisning. 2. Elevdokumentasjon - elever med særskilt språkopplæring: Fylkesmannen ba her om å få tilsendt dokumentasjon for åtte elever; fire elever med vedtak om særskilt norskopplæring (12, 57, 94, og 130) og fire elever med særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring (elev 5, 18, 28 og 39). Vi ba om å få tilsendt følgende dokumentasjon: - forhåndsvarsel om vedtak om særskilt språkopplæring - vedtak om særskilt språkopplæring I tillegg ba Fylkesmannen om å få tilsendt tre eksempler på enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring. 6

9 Fylkesmannen har mottatt følgende dokumentasjon: - tre forhåndsvarsel og samtykke (elev 12, 28 og 130) - seks vedtak om særskilt språkopplæring (elev 5, 12, 18, 28, 39 og 130) - skolens oversikt over vedtakene med forklaring I tillegg har vi fått tilsendt tre eksempler på vedtak om opphør av særskilt språkopplæring Rektor har i skolens oversikt over vedtakene opplyst at to av elevene (elev 57 og 94) ikke har vedtak om særskilt språkopplæring. 3. Redegjørelse for uklarheter i skolens oversikt over elever som mottar særskilt språkopplæring Fylkesmannen ba i e-post av 27. oktober 2015 om en redegjørelse for uklarheter i skolens oversikt over elever som mottar særskilt språkopplæring. Dette gjaldt sju elever (elev 22, 33, 57, 94, 109, 110 og 112). Ammerud skole har i e-post av 30. oktober 2015 redegjort for disse uklarhetene. 4. Egenvurderingsskjema fra skolens ledelse med vedlegg, oversendt i Ammerud skoles brev av 23. september For oversikt over vedleggene til egenvurderingsskjemaet, se vår oversikt over fullstendig dokumentasjonsgrunnlag (vedlegg til rapporten). Dokumentasjon mottatt i forbindelse med kommunens tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport 8. desember 2015: Ny elevdokumentasjon - elever med spesialundervisning; skjema for henvisning til PPT for elev 5, 20, 21 og 39. Ammerud skoles oppdaterte rutiner for spesialundervisning Ammerud skoles oppdaterte rutiner for særskilt språkopplæring «Rektors sjekkliste i forhold til rutiner for arbeid med 2-8 og 5-1». 7

10 3. Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder generelt for enkeltvedtak. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller forvaltningsloven kravene er knyttet til. Rettslig krav 1 Elever og foreldre skal varsles før det fattes enkeltvedtak om avvik fra ordinært opplæringstilbud Dersom foreldre eller elever ikke allerede har uttalt seg i saken, skal de varsles før skolen gjør et vedtak. De skal ha anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist, jf. forvaltningsloven 16. Skolen skal gi forhåndsvarselet skriftlig. Varsel til foreldre gjelder for elever under 18 år. Når eleven er over 15 år, skal skolen varsle eleven selv om eleven er representert av foreldre. Skolen kan la være å varsle dersom eleven eller foreldre har - søkt eller bedt om vedtaket - hatt anledning til å gi sine synspunkter i saken - fått kjennskap på annen måte til at skolen skal gjøre et vedtak og har hatt rimelig tid til å uttale seg Fylkesmannens undersøkelser Rektor bekrefter i EVS at skolen varsler elever og foreldre, som ikke på annen måte har uttalt seg i saken, før det fattes enkeltvedtak om avvik fra det ordinære opplæringstilbudet. Rektor opplyser videre at skolen sørger for at elev og foresatte får informasjon og at det innhentes samtykke til iverksetting av opplæring som avviker fra den ordinære opplæringen. Ifølge rektor informeres elev og foresatte også om hvilke konsekvenser det kan ha for elevens videre utdanningsløp at eleven skal ha opplæring som avviker fra den ordinære opplæringen. Rektor viser til: Rutiner for spesialundervisning Ammerud skole Rutiner for særskilt språkopplæring Ammerud skole mal for forhåndsvarsling/samtykke 5-1 (Samtykke til å iverksette spesialundervisning Ammerud skole) mal for forhåndsvarsling/samtykke 2-8 (Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter forhåndsvarsel og anmodning om samtykke Ammerud skole I tillegg viser han til rundskriv fra Utdanningsetaten (UDE): Rundskriv nr 6/2015 Spesialundervisning i grunnopplæringen Rundskriv nr 1/2014 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Rektor opplyser at de to rundskrivene fra UDE beskriver rektors ansvar. 8

11 Spesialundervisning Rektor viser i EVS til mal for forhåndsvarsling/samtykke 5-1. Malen ivaretar i følge rektor elevens/foresattes mulighet til å uttale seg om sakkyndig vurdering før enkeltvedtak fattes. Rektor opplyser også at malen for forhåndsvarsling/samtykke som har blitt brukt tidligere, ikke ivaretok lovkravet om at foreldrene/eleven skal ha mulighet til å uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering før enkeltvedtaket fattes. I følge rektor vil imidlertid den nye malen, som vil bli tatt i bruk fortløpende, ivareta dette. Videre har rektor i EVS vist til skolens rutinebeskrivelse, hvor det går frem at skolen skal innkalle foresatte og PPT for gjennomgang og drøfting av sakkyndig vurdering når den foreligger, og at skolen skal informere foresatte og elev om konsekvensene av å avvike fra det ordinære opplæringstilbudet. Rutinen fastslår også at skolen skal innhente samtykke til å iverksette spesialundervisning. Fylkesmannen har mottatt totalt fire vedtak om spesialundervisning. Vedtakene er alle fattet høsten I tre av vedtakene er det vist til samtykkeerklæringer fra henholdsvis 2013 og Dette gjelder elev 20, 21 og 39. Fylkesmannen har ikke mottatt samtykkeerklæringene fra 2013 og For disse elevene foreligger det imidlertid også samtykkeerklæringer som er undertegnet høsten Samtykkeerklæringene er undertegnet i henholdsvis september og oktober 2015, mens vedtakene er fattet i august For elev 5 er sakkyndig vurdering fra februar 2015, samtykkeerklæring er datert i mars 2015 og vedtaket er fattet i august I de fire samtykkeerklæringene som foreligger fremgår det ikke at foresatte har fått mulighet til å uttale seg om den sakkyndige vurderingen før vedtak blir fattet. Skolens nye mal er ikke benyttet. Særskilt språkopplæring Det fremgår av Ammerud skoles rutinebeskrivelse at skolen i uke 37 skal sende forhåndsvarsel/samtykke til foresatte. UDEs rundskriv nr 1/2014 refererer i kapittel 6 til forvaltningsloven 16 om forhåndsvarsling og fastslår deretter: «Dersom resultatet av kartleggingen viser at eleven har behov for særskilt språkopplæring, skal skolen sende ut forhåndsvarsel med anmodning om samtykke». Fylkesmannen har mottatt seks vedtak om særskilt språkopplæring. I tre av sakene (elev 5, 18 og 39) er det i selve vedtaket vist til forhåndsvarsel av en gitt dato. Fylkesmannen har imidlertid ikke mottatt kopi av disse forhåndsvarslene. Disse vedtakene er fattet i 2013 eller tidligere. I de tre øvrige sakene foreligger det kopi av forhåndsvarsel (elev 12, 28 og 130). Disse vedtakene er fattet i 2014 eller I alle seks sakene foreligger det samtykke. Samtykkene er datert tidligere enn, eller samme dag som vedtakene er fattet. 9

12 Fylkesmannens vurderinger Dersom foreldre eller elever ikke allerede har uttalt seg i saken, skal de varsles før skolen gjør et vedtak. Formålet med forhåndsvarselet er å sikre at saken er så godt opplyst som mulig før skolen fatter vedtak, og for å ivareta elevenes og foresattes rettsikkerhet med anledning til å uttale seg om forhold som angår dem. Spesialundervisning: Det foreligger ikke eget brev med forhåndsvarsel om vedtak i de fire sakene Fylkesmannen har mottatt. Dersom skolen følger de kravene til samtykke og rett til uttalelse om sakkyndig vurdering som fremgår av opplæringsloven kap. 5, vil imidlertid kravet til forhåndsvarsel i forvaltningsloven 16 være ivaretatt gjennom dette. De vedtakene Fylkesmannen har mottatt er alle fattet høsten I tre av disse sakene er det i selve vedtaket vist til samtykkeerklæringer fra henholdsvis 2013 og Dette gjelder elev 20, 21 og 39. Fylkesmannen har ikke mottatt disse samtykkeerklæringene. Fylkesmannen legger til grunn at elevene det her angår også tidligere har hatt vedtak om spesialundervisning og at samtykkeerklæringene fra 2013 og 2014 er knyttet til tidligere vedtak. For de samme elevene foreligger det også samtykkeerklæring som er undertegnet høsten De aktuelle vedtakene er her fattet i august 2015, mens samtykkeerklæringene er undertegnet i henholdsvis september og oktober. Samtykke er altså gitt etter at vedtaket forelå. Dette innebærer at samtykkeerklæringene ikke ivaretar foresattes rett til å uttale seg om saken innen en angitt frist før vedtak fattes. Rektor har opplyst at skolens nye mal vil bli tatt i bruk fortløpende. I den nye malen skal foresatte krysse av for at sakkyndig vurdering er gjennomgått og tilrådingene drøftet. Her har foresatte også anledning til å skrive eventuelle kommentarer til den sakkyndige vurderingen. De samtykkeerklæringene som foreligger er imidlertid, til tross for at tre av dem er undertegnet høsten 2015, ikke basert på den nye malen. Det går ikke frem av noen av disse samtykkeerklæringene at foresatte har fått anledning til å uttale seg om den sakkyndige vurderingen. Samtykkeerklæringene som foreligger ivaretar ikke foresattes rett til å uttale seg om den sakkyndige vurderingen. Samtykkeerklæringene er i tre av sakene gitt etter at vedtaket er fattet. Fylkesmannen har i sin vurdering lagt vekt på at disse tre samtykkene er av nyere dato, dvs. september og oktober Fylkesmannen ser at skolens rutiner og den nye malen for samtykke til spesialundervisning vil ivareta kravet til forhåndsvarsel i forvaltningsloven 16. Fylkesmannen kan imidlertid ikke se at det er dokumentert at skolens nåværende praksis er i tråd med dette. Særskilt språkopplæring: Det fremgår av Ammerud skoles rutinebeskrivelse at skolen i uke 37 skal sende forhåndsvarsel/samtykke til foresatte. I tre av sakene har Fylkesmannen ikke mottatt kopi av forhåndsvarsel. Det er imidlertid i de aktuelle vedtakene vist til forhåndsvarsel av en gitt dato. Det foreligger også 10

13 samtykke til vedtak om særskilt språkopplæring. Disse sakene har vedtak som er fattet i 2013 eller tidligere. I de tre øvrige sakene foreligger det forhåndsvarsel og samtykke til vedtak om særskilt språkopplæring. Vedtakene er her fattet i 2014 eller Fylkesmannen vurderer at det er tilstrekkelig dokumentert at skolens nåværende praksis og rutine sikrer at det forhåndsvarsles før vedtak om særskilt språkopplæring fattes. Oslo kommune har gitt følgende tilbakemelding på forhåndsvarsel og foreløpig tilsynsrapport: Utdanningsetaten er enig i Fylkesmannens faktabeskrivelse, vurdering og konklusjon om at Ammerud skole ikke har innhentet samtykke før vedtak om spesialundervisning fattes, og at skolen ikke har tatt i bruk ny mal for samtykke til at spesialundervisning kan iverksettes i de fem sakene som er undersøkt. Den nye malen sikrer foresattes rett til å uttale seg om sakkyndig vurdering før vedtak fattes. Ammerud skole har utarbeidet rutiner for arbeidet med spesialundervisningen gjeldende fra og med høsten 2015 (vedlegg 1). I rutinebeskrivelsen fremgår det at samtykke skal innhentes før vedtak om spesialundervisningen fattes. Imidlertid har skolen ikke hatt et system for å følge opp (kontrollere) at skolens rutiner etterleves. Ammerud skole har nå utarbeidet et system for internkontroll for å sikre at rutinene for skolens arbeid med spesialundervisningen etterleves (vedlegg 2). Fylkesmannen har konkludert med at skolen ikke ivaretar foresattes rett til å uttale seg om sakkyndig vurdering før vedtak om spesialundervisning fattes. Den nye malen for samtykke (som ivaretar foresattes rett til å uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering) var utarbeidet etter at skolen hadde fattet vedtak om spesialundervisning for inneværende skoleår. Skolen vil ta i bruk denne malen fortløpende, og etter hvert som elevene får nye sakkyndige vurderinger. Fylkesmannens sluttvurdering Fylkesmannen har vurdert tilbakemeldingene fra Oslo kommune/ude. Det fremgår av skolens nye system for internkontroll; Rektors sjekkliste i forhold til rutiner for arbeid med 2-8 og 5-1 Ammerud skole, at rektor i juni skal kontrollere at det er innhentet samtykke til å iverksette opplæring etter 2-8 og 5-1. Fylkesmannen vil påpeke at det allerede i skolens dokument Rutiner for spesialundervisning 5-1 er tatt inn at det skal innhentes samtykke til iverksetting av spesialundervisning. Her er det også angitt når slikt samtykke skal innhentes. Slik Fylkesmannen forstår skolens rutiner skal dette gjøres innen tre uker etter at sakkyndig vurdering foreligger. I følge skolens nye sjekkliste skal rektor én gang i året kontrollere at det faktisk er innhentet samtykke til iverksetting av spesialundervisning. Etter Fylkesmannens oppfatning vil rektors sjekkliste kunne bidra til at det oppdages dersom skolen ikke har innhentet samtykke til å iverksetting av spesialundervisning. Ettersom vedtak om spesialundervisning kan fattes når som helst i løpet av et skoleår vil en årlig kontroll imidlertid ikke være tilstrekkelig til å sikre at samtykke til iverksetting gis før vedtak om spesialundervisning fattes. 11

14 For å sikre at elever og foreldre skal varsles før det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning må det etableres en bedre praksis på skolen. Dette forutsetter at skolens rutiner tas i bruk og følges. Fylkesmannen tar Utdanningsetatens redegjørelse om iverksatte tiltak til etterretning. Det er per i dag imidlertid ikke sannsynliggjort at det er innarbeidet en ny praksis på skolen, og det er dermed ikke grunnlag for å endre konklusjonen om at lovkravet ikke er oppfylt. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder spesialundervisning. Det rettslige kravet er oppfylt når det gjelder særskilt språkopplæring. Rettslig krav 2 Forhåndsvarslet skal gjøre rede for hva saken gjelder, og gi opplysninger om hvilke bestemmelser vedtaket bygger på, og hvilke forhold rundt elevens skolesituasjon som er grunnlaget for vedtaket Forhåndsvarslet skal inneholde det som er nødvendig for at elever og foreldre kan ivareta sine interesser på en forsvarlig måte, jf. forvaltningsloven 16. Varslet må derfor inneholde de faktiske forholdene: Hva det varslende vedtaket vil innebære for eleven, hvilke type avvik fra ordinær opplæring det dreier seg om og hvilke forhold som er grunnlaget for vedtaket. Fylkesmannens undersøkelser Rektor viser i EVS til mal for forhåndsvarsling/samtykke 5-1 mal for forhåndsvarsling/samtykke 2-8 I følge rektor sikrer disse malene at opplæringslovens og forvaltningslovens krav oppfylles. Rektor svarer også ja på spørsmålet om forhåndsvarselet inneholder opplysninger om hvilke bestemmelser i loven vedtaket bygger på og hvilke forhold rundt elevens skolesituasjon som er grunnlaget for vedtaket. Når det gjelder spesialundervisning har Fylkesmannen under rettslig krav 1 konkludert med at skolens praksis ikke tilfredsstiller krav til forhåndsvarsel. Det fremgår av UDEs rundskriv nr 1/2014 at skolen skal sende ut forhåndsvarsel med anmodning om samtykke dersom resultatet av kartlegging viser at eleven har behov for særskilt språkopplæring. Skolens mal ivaretar informasjon om at elevens norskferdigheter er kartlagt, resultatene av kartleggingen, samt at det finnes tre ulike typer særskilt språkopplæring. Rektor anbefaler deretter hvilken type særskilt språkopplæring eleven bør få. Videre er det i malen vist til det rettslige grunnlaget for det varslede vedtaket. I de tre forhåndsvarslene Fylkesmannen har mottatt om særskilt språkopplæring, har skolen benyttet denne malen. 12

15 Fylkesmannens vurderinger Når det gjelder spesialundervisning har Fylkesmannen ovenfor konkludert med at skolens praksis ikke tilfredsstiller krav til forhåndsvarsel. Det følger av dette at lovkravet heller ikke her er oppfylt. Når det gjelder særskilt språkopplæring ser Fylkesmannen at de sakene, hvor vi ikke har mottatt forhåndsvarsel, er fra 2013 eller tidligere. I de tre sakene hvor vi har mottatt kopi av forhåndsvarsel om særskilt språkopplæring, er kravet om å gjøre rede for hva saken gjelder ivaretatt. Varslene inneholder også opplysninger om det rettslige og faktiske grunnlaget for det varslede enkeltvedtaket. Vedtakene i disse tre sakene er fra 2014 og Fylkesmannen vurderer derfor at skolens nåværende praksis er dokumentert gjennom de sakene hvor vi har mottatt kopi av forhåndsvarsel. Oslo kommune har gitt følgende tilbakemelding på forhåndsvarsel og foreløpig tilsynsrapport: Fylkesmannen viser her til kommunens tilbakemelding gjengitt under rettslig krav 1. Fylkesmannens sluttvurdering Fylkesmannen har vurdert tilbakemeldingene fra Oslo kommune. For å sikre at forhåndsvarslet om spesialundervisning redegjør for hva saken gjelder, gir opplysninger om hvilke bestemmelser vedtaket bygger på og hvilke forhold rundt elevens skolesituasjon som er grunnlaget for vedtaket, må det etableres en bedre praksis på skolen. Dette forutsetter at skolens rutiner og mal for samtykke til iverksetting av spesialundervisning tas i bruk. Fylkesmannen tar Utdanningsetatens redegjørelse om iverksatte tiltak til etterretning. Det er per i dag imidlertid ikke sannsynliggjort at det er innarbeidet en ny praksis på skolen, og det er dermed ikke grunnlag for å endre konklusjonen om at lovkravet ikke er oppfylt. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder spesialundervisning. Det rettslige kravet er oppfylt når det gjelder særskilt språkopplæring. Rettslig krav 3 Enkeltvedtaket skal inneholde begrunnelse for vedtaket med henvisning til hjemmelen, faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt Eleven eller foreldrene har rett til å klage på enkeltvedtaket. For å gi eleven eller foreldrene en reell mulighet til å argumentere for sitt syn, må vedtaket være skriftlig og begrunnet, jf. forvaltningsloven 24 og 27. Begrunnelsen skal vise til de regler og faktiske forhold vedtaket bygger på, og hvilke hensyn skolen har lagt mest vekt på, jf. forvaltningsloven 25. Skolen trenger ikke å begrunne vedtaket dersom vedtaket innvilger en søknad, og skolen ikke har grunn til å tro at elevene og foreldrene vil være misfornøyd med vedtaket. 13

16 Fylkesmannens undersøkelser Rektor opplyser i EVS at enkeltvedtakene som fattes er presise når det gjelder hvilke avvik fra den ordinære opplæringen eleven skal ha. Rektor opplyser at enkeltvedtakene også beskriver hvorfor eleven skal ha avvik fra den ordinære opplæringen og hvilken opplæring eleven skal ha. Videre mener rektor at malene for vedtakene er i tråd med forvaltningslovens krav til enkeltvedtak. Rektor viser til: mal for vedtak 5-1 (Vedtak om spesialundervisning Ammerud skole) mal for vedtak 2-8 (Vedtak om særskilt språkopplæring Ammerud skole) De fire vedtakene om spesialundervisning som Fylkesmannen har mottatt viser alle til opplæringsloven 5-1 som hjemmel for vedtaket. Det fremgår også av alle vedtakene at sakkyndig vurdering ligger til grunn for vedtakene. De seks vedtakene om særskilt språkopplæring som Fylkesmannen har mottatt viser alle til opplæringsloven 2-8 som hjemmel for vedtaket. Vedtakene fastslår dessuten at elevens norskferdigheter har blitt kartlagt, samt at vedtaket er fattet på bakgrunn av resultatene av kartleggingen. Fylkesmannens vurderinger Når det gjelder henvising til det rettslige grunnlaget som vedtaket bygger på er det i vedtakene som gjelder spesialundervisning vist til opplæringsloven 5-1. I vedtakene som gjelder særskilt språkopplæring er det også vist til det rettslige grunnlaget for vedtaket som her er opplæringsloven 2-8. I vedtakene skal det også redegjøres for de faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt. For vedtakene som gjelder spesialundervisning er dette ivaretatt gjennom henvisning til sakkyndig vurdering og opplysning om at denne ligger til grunn for vedtaket. For vedtakene som gjelder særskilt språkopplæring er kravet ivaretatt gjennom henvisning til resultatene fra kartlegging av elevens norskferdigheter. På bakgrunn av innsendt dokumentasjon vurderer Fylkesmannen at skolens enkeltvedtak om spesialundervisning og særskilt språkopplæring inneholder begrunnelse for vedtaket, henvisning til hjemmelen, faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt. Rettslig krav 4 Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage Det er et krav at brevet med enkeltvedtaket skal opplyse om de formelle forhold som gjelder dersom eleven eller foreldrene vil klage, jf. forvaltningsloven 27. Nærmere regler for saksbehandling ved klage går frem av forvaltningsloven Skolen må opplyse om at klagefristen er tre uker fra eleven eller foreldrene fikk vedtaket, at klagen skal sendes til skolen, og hvem som er klageinstans. Klageinstans ved de ulike aktuelle typer enkeltvedtak går frem av opplæringsloven

17 Fylkesmannens undersøkelser Rektor opplyser i EVS at malene for vedtak inneholder informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og at klagen skal sendes til skolen. Rektor viser til: mal for vedtak 5-1 mal for vedtak 2-8 Alle vedtakene Fylkesmannen har fått tilsendt inneholder informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og hvor klagen skal sendes. Fylkesmannens vurderinger De vedtakene som foreligger viser at skolens vedtak om henholdsvis spesialundervisning og særskilt språkopplæring alle inneholder informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og hvor klagen skal sendes. Fylkesmannen ser også at dette er ivaretatt gjennom skolens maler. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt. Rettslig krav 5 Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter Foreldrene og elevene har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene som inngår i saken, jf. forvaltningsloven 27. Brevet om enkeltvedtaket skal informere om denne retten. I noen tilfeller har skolen grunn til å gjøre unntak fra innsynsretten. Nærmere om innsynsretten og unntak fra innsyn går frem av forvaltningsloven 18 og 19. Fylkesmannens undersøkelser Rektor opplyser i EVS at malene for vedtak inneholder opplysninger om retten til å se sakens dokumenter jfr. forvaltningsloven 18 og 19. Rektor viser til: mal for vedtak 5-1 mal for vedtak 2-8 Alle vedtakene Fylkesmannen har fått tilsendt inneholder opplysninger om retten til å se sakens dokumenter jfr. forvaltningsloven 18 og 19. Fylkesmannens vurderinger Både skolens maler og de vedtakene som foreligger viser at skolens vedtak inneholder informasjon om retten til å se sakens dokumenter jfr. forvaltningsloven 18 og 19. Dette gjelder både vedtakene om spesialundervisning og vedtakene om særskilt språkopplæring. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt. 15

18 4. Enkeltvedtak om spesialundervisning Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder for enkeltvedtak om spesialundervisning. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller forvaltningsloven kravene er knyttet til. Kravene kommer i tillegg til de generelle saksbehandlingsreglene som er omtalt i kapittel 3. Rettslig krav 6 Foreldre/elever over 15 år skal gi samtykke før det settes i gang utredning av behovet for spesialundervisning Skolen må hente inn samtykke fra foreldrene til elever under 15 år, før PPT foretar sakkyndig vurdering av behovet for spesialundervisning, jf. opplæringsloven 5-4. Elever som har fylt 15 år, skal selv gi samtykke i saker om spesialundervisning og om at foreldre skal orienteres (forutsatt at de er samtykkekompetente). Dersom foreldrene/eleven selv har bedt om spesialundervisning, ligger samtykket implisitt i søknaden. Fylkesmannens undersøkelser I følge rektors EVS sikrer skolen at elev/foresatte samtykker til at eleven henvises til PPT for å få vurdert elevens utbytte av den ordinære opplæringen og retten til spesialundervisning etter opplæringsloven 5.1. Rektor opplyser også om at skjema for henvisning til PPT inneholder samtykke til at eleven blir henvist. Rektor viser til følgende dokumenter: mal for forhåndsvarsling/samtykke 5.1 skjema for henvisning til PPT (Samtykke for henvisning til PPT for å utrede behovet for spesialundervisning Ammerud skole) UDEs rundskriv nr 6/2015 UDEs reviderte rundskriv, Spesialundervisning i grunnopplæringen, trådte i kraft 16. september Her presiseres det at eleven eller foresatte skal gi sitt samtykke til henvisning til PPT. Vedlegg 1 til rundskrivet er mal for samtykke til å utrede behov for spesialundervisning. Rundskrivet har også et vedlegg som heter Forslag til rutiner for skolens arbeid med spesialundervisning. I dette vedlegget står det at «rektor innhenter samtykke for å henvise til PPT for vurdering av rett til spesialundervisning, og informerer foresatte». I Ammerud skoles mal, Samtykke for henvisning til PPT for å utrede behovet for spesialundervisning, går det fram at eleven eller foresatte skal gi samtykke før det settes i gang utredning av behovet for spesialundervisning. Her må elev/foresatt krysse av for om man gir sitt samtykke eller ikke. Skolens mal er ikke helt identisk med UDEs mal, men inneholder samme rubrikk for avkryssing av samtykke. Fylkesmannen har også fått tilsendt Ammerud skoles rutinebeskrivelse for spesialundervisning og her står det at spes.ped.koordinator skal informere og innhente samtykke for å henvise til PPT for vurdering av rett til spesialundervisning. Rektor opplyser om at skolens rutinebeskrivelse ble tatt i bruk skoleåret 2015/2016. Fylkesmannen har bedt om få tilsendt dokumenter knyttet til fire elever som mottar spesialundervisning, herunder samtykke fra foreldre og/eller elev før utredning av 16

19 behovet for spesialundervisning ble satt i gang. Fylkesmannen har ikke mottatt dokumentasjon på samtykke til utredning av behov for spesialundervisning for disse elevene. Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannen ser at både UDEs rundskriv og skolens rutinebeskrivelse slår fast at skolen skal innhente samtykke før utredning av behov for spesialundervisning blir igangsatt. Etter Fylkesmannens vurdering fyller skolens mal kravet til samtykke. Både rundskriv, rutinebeskrivelse og mal er imidlertid av nyere dato, og ble først ble tatt i bruk høsten Ut fra opplysningene i EVS forstår vi det slik at skolen har hatt rutiner som sikret at det ble innhentet samtykke også før høsten Fylkesmannen har imidlertid ikke mottatt dokumentasjon som viser at det forelå samtykke til utredning for de elevene det her gjelder. Rektor har heller ikke kommentert den manglende dokumentasjonen i sin oversendelse. Fylkesmannen finner det dermed ikke dokumentert at foresatte ga sitt samtykke til utredning av behov for spesialundervisning. Oslo kommune har gitt følgende tilbakemelding på forhåndsvarsel og foreløpig tilsynsrapport: Når det gjelder kulepunkt 1 [rettslig krav 6] er Utdanningsetaten enig med Fylkesmannens konklusjon ut fra den dokumentasjon som Ammerud skole har oversendt. Imidlertid har foresatte samtykket til at igangsettes utredning av behov for spesialundervisning til PP-tjenesten. Henvisningsskjemaene oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus som post (vedlegg 3). Fylkesmannens sluttvurdering Fylkesmannen har mottatt den nye elevdokumentasjonen fra kommunen og vurdert denne. Vi har mottatt henvisningsskjema til PPT for de fire ovennevnte elvene. Her har foresatte samtykket til at elevene blir henvist til utredning av behov for spesialundervisning. Fylkesmannen finner det dermed dokumentert at skolen har innhentet foresattes samtykke før utredning av behov for spesialundervisning, og anser med dette lovkravet som oppfylt. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt Rettslig krav 7 Foreldrene/eleven skal ha mulighet til å uttale seg om innholdet i en sakkyndig vurdering før enkeltvedtaket fattes Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før skolen fatter et enkeltvedtak, jf. opplæringsloven 5-4. Skolen kan gi begrensinger i denne retten, jf. forvaltningsloven 19 og reglene om taushetsplikt. Skolen og PPT har ansvar for at samarbeidet med eleven og foreldrene blir ivaretatt på en god måte på de ulike trinnene i prosessen. Foreldrene må få se den sakkyndige 17

20 vurderingen og få rimelig tid til å uttale seg om innholdet. Fylkesmannens undersøkelser Som omtalt under rettslig krav 1 har rektor opplyst i EVS om at skolen har rutiner som sikrer at eleven/foresatte gis mulighet til å uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering før enkeltvedtaket fattes. Rektor viser til skolens rutinebeskrivelse - spesialundervisning mal for forhåndsvarsel/samtykke 5-1 Rektor informerer om at skolens rutine sier følgende: «Skolen innkaller foresatte og PPT for gjennomgang og drøfting av innholdet når den sakkyndige vurderingen foreligger. Skolen informerer foresatte og elev om konsekvensene av å avvike fra det ordinære opplæringstilbudet». Rektor presiserer at dette betyr at foresatte skal drøfte innholdet i sakkyndig vurdering og uttale seg om denne. Som det fremgår av våre undersøkelser under rettslig krav 1, har rektor gjort oppmerksom på at den malen som har blitt brukt frem til nå ikke har ivaretatt foresattes mulighet til å uttale seg om sakkyndig vurdering. Den nye malen ivaretar dette og vil i følge rektor bli tatt i bruk forløpende. Fylkesmannen har fått tilsendt skolens nye mal for forhåndsvarsel/samtykke. I malen opplyses det om at eleven eller foresatte har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndig vurderingen og uttale seg om denne før enkeltvedtak. Elev/foresatt skal her krysse av for om sakkyndig vurdering er gjennomgått og tilrådingene er drøftet. På skjema kan elev/foresatt også føre på ev. kommentarer til den sakkyndige vurderingen. I UDEs reviderte rundskriv fremkommer det at dette rundskrivet bygger på tidligere rundskriv, endringer i opplæringsloven, Utdanningsdirektoratets veileder om spesialundervisning, samt resultatene fra felles nasjonalt tilsyn skoleåret 2014/2015. UDE skriver at én av flere viktige endringer fra forrige rundskriv er: «Elevens og foresattes rett til å gjøre seg kjent med sakkyndig vurdering, og kunne uttale seg om denne.» I rundskrivets kapittel 8 gjentas denne retten for eleven/foresatte. Også skolens nye rutinebeskrivelse sier at skolen skal innkalle foresatte og PPT for gjennomgang og drøfting av innholdet når den sakkyndige vurderingen foreligger. Fylkesmannen har bedt om dokumentasjon som viser at foresatte har fått uttale seg om innholdet i den sakkyndige vurderingen før enkeltvedtak ble fattet, og vi har mottatt signerte samtykker for iverksetting av spesialundervisning for de fire elevene det gjelder. Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannen ser at skolens nye mal for samtykke til å iverksette spesialundervisning tilfredsstiller kravet til at elev/foresatte får uttale seg om sakkyndig vurdering. Malen opplyser om retten til å bli gjort kjent med og uttale seg om sakkyndig vurdering før enkeltvedtak fattes. Skolens rutiner er også tydelig på dette punktet. Som nevnt under rettslig krav 6 ble UDEs nye rundskriv og skolens nye rutinebeskrivelse tatt i bruk først høsten Rektor har opplyst om at ny mal, som ivaretar kravet om at foresatte/elev skal få uttale seg om sakkyndig vurdering, vil bli tatt i bruk fortløpende. 18

21 Samtykkene vi har mottatt har overskriften Samtykkeerklæring spesialundervisning, og er ikke identiske med den nye malen, til tross for at disse samtykkene ble innhentet i september og oktober 2015, det vil si etter at den nye malen skulle ha vært tatt i bruk. Disse samtykkene omtaler ikke retten til å gjøres kjent med sakkyndig vurdering, og uttale seg om denne før enkeltvedtak fattes. Tre av fire samtykkeerklæringer er i tillegg innhentet etter at enkeltvedtakene ble fattet. Vedtakene er fattet i august 2015, mens samtykkeskjemaene er signert og datert av foresatte i september og oktober Disse skjemaene dokumenterer dermed ikke at foresatte har blitt gjort kjent med sakkyndig vurdering og fått uttale seg om denne før enkelt vedtak ble fattet. Fylkesmannen har heller ikke mottatt annen dokumentasjon som viser at foresatte har fått anledning til å uttale seg før vedtak ble fattet. Fylkesmannen vurderer på bakgrunn av dette at det ikke foreligger dokumentasjon som viser at foresatte/elev har hatt mulighet til å uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering før enkeltvedtak ble fattet. Oslo kommune har gitt følgende tilbakemelding på forhåndsvarsel og foreløpig tilsynsrapport: Når det gjelder elever/foresattes rett til å uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering før enkeltvedtak fattes viser kommunen til sin redegjørelse under Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak: Fylkesmannen har konkludert med at skolen ikke ivaretar foresattes rett til å uttale seg om sakkyndig vurdering før vedtak om spesialundervisning fattes. Den nye malen for samtykke (som ivaretar foresattes rett til å uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering) var utarbeidet etter at skolen hadde fattet vedtak om spesialundervisning for inneværende skoleår. Skolen vil ta i bruk denne malen fortløpende og etter hvert som elevene får nye sakkyndig vurderinger. Kommunen informerer også om følgende: For å sikre at lovkravene til enkeltvedtak blir etterlevd, vil Utdanningsetaten gjennomføre et minikurs for rektorene som er omfattes av felles nasjonalt tilsyn, hvor krav til enkeltvedtak om spesialundervisning og avvik fra sakkyndig vurdering er temaet. Fylkesmannens sluttvurdering Fylkesmannen har vurdert tilbakemeldingene fra kommunen. Fylkesmannen tar til etterretning kommunens opplysninger om at skolen vil ta i bruk ny mal som ivaretar foresattes rett til å uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering før vedtak fattes. Når det gjelder det planlagte kurset for rektorene ser Fylkesmannen det som positivt at rektorene skal få en slik skolering. Etter Fylkesmannens oppfatning vil dette kunne bidra til å sikre at foreldre/elev får mulighet til å uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering før enkeltvedtak fattes. Det fremgår at dette tiltaket foreløpig kun er planlagt. Vi avventer derfor en bekreftelse fra UDE om at kurset er avholdt for rektorene. 19

22 Etter Fylkesmannens vurdering er det imidlertid ikke, per i dag, sannsynliggjort at skolen har etablert en ny praksis som gjør at retten til uttale seg om sakkyndig vurdering er ivaretatt. Fylkesmannen finner på bakgrunn av tilbakemeldingen fra kommune ikke grunnlag for å endre konklusjonen om at lovkravet ikke er oppfylt. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er ikke oppfylt. Rettslig krav 8 Elever som etter sakkyndig vurdering har behov for spesialundervisning, skal ha et enkeltvedtak Etter den sakkyndige vurderingen må skolen fatte et vedtak. Dette gjelder både dersom skolen innvilger spesialundervisning og dersom skolen ikke innvilger dette. Kravet om enkeltvedtak gjelder både når PPT anbefalte spesialundervisning og når de ikke anbefalte dette. I en avgjørelse om spesialundervisning gjelder rettigheter for en bestemt person og er derfor et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2 og kapittel IV og V. Fylkesmannens undersøkelser Rektor svarer i EVS bekreftende på spørsmålet om det fattes enkeltvedtak for elever etter at det er gjennomført sakkyndig vurdering, og opplyser om skolen har rutiner som sikrer dette. Han informerer også om at forvaltningslovens bestemmelse om at dette skal skje innen en måned etter at sakkyndig vurdering foreligger, blir holdt. Rektor viser til følgende dokumenter: mal for vedtak 5-1 skolens rutinebeskrivelse - spesialundervisning UDEs rundskriv nr 6/2015 Rektor informerer også om at UDEs rundskriv beskriver rektors ansvar for å fatte vedtak om spesialundervisning etter at sakkyndig vurdering foreligger. UDEs rundskriv nr 6/2015 slår fast at rektor skal fatte vedtak når det foreligger en sakkyndig vurdering om at eleven har behov for spesialundervisning (punkt 5). Av skolens rutinebeskrivelse går det også frem at skolens skal fatte vedtak om iverksetting av spesialundervisning etter at sakkyndig vurdering foreligger og er drøftet med elev/foresatte. Fylkesmannen har bedt om å få tilsendt de nyeste vedtakene om spesialundervisning for fire elever; elev 5, 20, 21 og 39. I alle fire sakene har rektor fattet vedtak om spesialundervisning, og i enkeltvedtakene er det vist til den sakkyndige vurderingen som ligger til grunn for vedtaket. Fylkesmannens vurderinger For tre av de fire elevene som vi ba om dokumentasjon på ser vi at sakkyndig vurdering ble utarbeidet i juni 2014, mens vedtakene ble fattet i august På bakgrunn av at vi har bedt om nyeste vedtak for disse elevene legger vi til grunn at skolen har fattet enkeltvedtak for disse elevene også for skoleåret 2014/2015, basert på de samme sakkyndige vurderingene. 20

23 For den siste eleven, elev 5, er sakkyndig vurdering datert i slutten av februar 2014, og er dermed av nyere dato enn de øvrige sakkyndige vurderingene. Vedtak ble fattet i august Det vises i enkeltvedtaket til et samtykke fra mars Ut fra den dokumentasjonen som foreligger kan vi ikke se at det ble fattet vedtak for denne eleven for våren Vi legger derfor til grunn at det gikk ca. et halvt år fra sakkyndig vurdering forelå til vedtak ble fattet. Saksbehandlingstid i forbindelse med vedtak om spesialundervisning er omtalt i Utdanningsdirektoratets veileder til spesialundervisning. Utgangspunktet er at det skal fattes vedtak innen rimelig tid og at en saksbehandlingstid på over tre måneder som en hovedregel vil være for lang tid. Elevens behov for å få avklart sine behov og rettigheter så raskt som mulig vil være en viktig del i denne vurderingen. UDEs rundskriv 6/2015 omtaler saksbehandlingstiden på tilsvarende måte under punkt 9 Saksbehandlingstid. Fylkesmannen vil bemerke at det for denne eleven gikk for lang tid fra sakkyndig vurdering forelå til enkeltvedtak ble fattet. Dette har sammenheng med at det fortsatt var mye igjen av skoleåret på det tidspunktet elevens behov for spesialundervisning var avklart. Skolen hadde mulighet til å iverksette spesialundervisning basert på den sakkyndige vurderingen allerede i mars 2015, etter at samtykke forelå. Fylkesmannen ser likevel at dette bare gjelder én av de fire vedtakene vi har sett på, og vurderer derfor at det er sannsynliggjort at skolen fatter enkeltvedtak om spesialundervisning etter at sakkyndig vurdering foreligger. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt. Rettslig krav 9 Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om hvilke omfang, innhold og organisering spesialundervisningen skal ha, og kompetansekrav for de som skal gjennomføre opplæringen Den sakkyndige vurderingen skal ta stilling til hva som gir et forsvarlig opplæringstilbud, ta stilling til innholdet i opplæringen og gjøre rede for andre særlige forhold som er viktig for opplæringen, jf. opplæringsloven 5-3. Skolens vedtak om spesialundervisning skal bygge på den sakkyndige vurderingen. Enkeltvedtaket må vise antall timer med spesialundervisning, hvilke fag og områder spesialundervisningen skal dekke, om det skal være avvik fra LK06, hvordan undervisningen skal organiseres, og hvilken kompetanse personalet skal ha. Fylkesmannens undersøkelser Rektor svarer i EVS bekreftende på spørsmål om det i enkeltvedtaket fremgår omfang, innhold, organisering og kompetanse. Han opplyser imidlertid om at vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2014/2015 og vedtak for skoleåret 2015/2016 som ble fattet før nytt rundskriv med ny mal, ikke beskriver kompetansen til de som er ansvarlige for spesialundervisningen. Rektor viser her til: mal for vedtak 5-1 Han opplyser om at denne vil bli tatt i bruk etter hvert som nye vedtak blir fattet. 21

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Bjørnholt skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Bjørnholt skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Bjørnholt skole 29. april 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Bjørnholt skole - ungdomstrinnet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fet kommune Hovinhøgda skole 13. april 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 3. Hovinhøgda skole...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Åssiden videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt

Detaljer

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune - Borre ungdomsskole Januar - mai 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nittedal kommune Holumskogen skole 11. oktober 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vestby kommune Vestby ungdomsskole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vestby kommune Vestby ungdomsskole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vestby kommune Vestby ungdomsskole 14. oktober 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Nord-Aurdal

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Østfold fylkeskommune

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Felles nasjonalt tilsyn 2015 Kvinesdal kommune Liknes skole og

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Høylandet kommune Høylandet skole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Høylandet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved. Hammerfest kommune ved rådmann Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hammerfest kommune - Fuglenes skole 19.12.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr. TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole Arkivnr. 2016/878 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Spydeberg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Arendal kommune - Rykene skole Vår referanse: 2014/5140 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Spesialrådgiver,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Hovin skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Spydeberg kommune

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordkapp kommune Honningsvåg skole 22.01.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino Kommune v/rådmann Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole 16. september 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Dyrløkkeåsen

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune ved fylkesrådmannen Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole 12.06.2017

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole Saksnummer:2016/2433 Kontaktperson i fylkeskommunen: Stein Kristiansen,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Persbråten videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Persbråten videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Persbråten videregående skole 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Larvik kommune Frøy skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Frøy skole...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Tøndergård skole og ressurssenter 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet med Tøndergård

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter 27.01.2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole Sendes til: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmann Tine Sundtoft Vår

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Tilsynsperiode: juni 2014 juni 2015 TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oppland fylkeskommune Hadeland videregående

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter Sendes til: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmann Tine Sundtoft Vår

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Bodø kommune Hunstad ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Bodø kommune Hunstad ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Bodø kommune Hunstad ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Bodø kommune Hunstad

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Steigen kommune Steigenskolen Leinesfjord

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Steigen kommune Steigenskolen Leinesfjord TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Steigen kommune Steigenskolen Leinesfjord 08.10.2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole Saksnummer:2016/2433 Kontaktperson i fylkeskommunen: Stein Kristiansen,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse - avgjørelser om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse - avgjørelser om særskilt tilrettelegging TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse - avgjørelser om særskilt tilrettelegging Eigersund kommune Grøne Bråden skole 1 Innhold: 1. Innledning... 4 2.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vefsn kommune - Kulstad skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vefsn kommune - Kulstad skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vefsn kommune - Kulstad skole 27.01.2015 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Vefsn kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole Kautokeino kommune ved rådmannen Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino TILSYNSRAPPORT Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver 2014 I Kautokeino kommune Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT A Skolens arbeid med elevenes utbytte av Opplæringen B Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Lund kommune Lund ungdomsskole 13.06.2016 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling.

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Rektor skal: varsle elevene og foreldrene før arbeidet med å fatte et enkeltvedtak igangsettes sørge for at elevene og foreldrene får mulighet til å

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Etnedal kommune Etnedal skule 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Etnedal kommune Etnedal skule... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 13.03.2014 2013/5991 Deres dato: Deres referanse: 13.01.2014 Stiftelsen Oslo Montessoriskole ved styrets leder Postboks 92 Slemdal 0710

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Karmøy kommune - Åkra ungdomsskole A Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen B Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging 1 Innhold 1. Om tilsynet

Detaljer

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Leka kommune Leka barne-

Detaljer

Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole

Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole 22. januar 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolens forvaltningskompetanse Hå kommune Varhaug skule Dato: 23.06.2017 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole Til Karasjok kommune v/rådmann FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Karasjok kommune Karasjok skole 20. mai 2015 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Farsund kommune ved rådmann Postboks Farsund

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Farsund kommune ved rådmann Postboks Farsund Farsund kommune ved rådmann Postboks 100 4552 Farsund TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Farsund kommune Farsund barne- og ungdomsskole skole Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens gjennomføring av nasjonale prøver Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Grong kommune Grong barne-

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune Utdannings- og barnehageavdelingen Vegårshei kommune 4985 Vegårshei Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/1606 / FMAAIMS 29.06.2015 Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole...

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/882 KOMMUNENS ADRESSE: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund KOMMUNENR: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

Gran kommune - Brandbu ungdomsskole

Gran kommune - Brandbu ungdomsskole Gran kommune ved Arne Skogsbakken Rådhusvegen 39 2770 Jaren TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Gran kommune - Brandbu ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Tønsberg kommune November 2013 - februar 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Tema for tilsynet... 3 3. Om

Detaljer

TI LSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Grimstad kommune - Holvig a skole. Vår referanse: 2014/ 1605

TI LSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Grimstad kommune - Holvig a skole. Vår referanse: 2014/ 1605 Utdannings - og barnehageavdelingen TI LSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Grimstad kommune - Holvig a skole Vår referanse: 2014/ 1605 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Bodø kommune 10.03.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.2 Om gjennomføringen av tilsynet...3

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Oslo kommune Trosterud skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Oslo kommune Trosterud skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Oslo kommune Trosterud skole 26. juni 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med Oslo kommune Trosterud

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED LUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/883 KOMMUNENS ADRESSE: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi KOMMUNENR: 1112 TILSYNSGRUPPE: Jorunn H.

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena Alta kommune 23. april 2014 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om

Detaljer

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet Dagens innhold Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold og gjennomføring av tilsynet Utdanningsdirektoratets veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017: Tilsynstema:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter TILSYNSRAPPORT Trafikkopplæring Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter 12.02.2016 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Brønnøy kommune

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Kari Veidahl Aagaard

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Kari Veidahl Aagaard Frogn kommune Rådmannsgruppen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Pb. 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/00836-10 Kari Veidahl Aagaard 20.12.2016 Erklæring om retting av brudd på

Detaljer

Siljan kommune v/rådmann Jan Sæthre Postboks SILJAN TI LSYNSRAPPORT. prøver. Siljan kommune - Midtbygda skole

Siljan kommune v/rådmann Jan Sæthre Postboks SILJAN TI LSYNSRAPPORT. prøver. Siljan kommune - Midtbygda skole Fylkesmannen i Telemark Siljan kommune v/rådmann Jan Sæthre Postboks 16 3749 SILJAN TI LSYNSRAPPORT Skolens gjennomføring prøver av nasjonale Siljan kommune - Midtbygda skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.........

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring Nord-Odal kommune Postmottak Herredsvegen 2 2120 SAGSTUA Vår dato Vår referanse 21.03.2017 2017/895 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, 62 55 14 17 632.0

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Øvre Eiker kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Hol kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Oslo kommune Skullerud skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Oslo kommune Skullerud skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Oslo kommune Skullerud skole 17. juni 2015 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med Oslo kommune Skullerud

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE Vår ref.: 2010/8945 Deres ref.: Arkivnr.: 632.4 Vår dato: 10.03.2011 Oversending av endelig tilsynsrapport

Detaljer

Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn Margareth Halle Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn Margareth Halle Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2012-2017 Veiledningsmateriell til felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Veiledningen er tilgjengelig for skoler, kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn. Det finnes

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Fjell kommune Knappskog skule 20. februar 2015 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Fjell kommune Knappskog skule...

Detaljer

Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084, 3501 Hønefoss

Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084, 3501 Hønefoss Vår dato : 25.01.2016 Vår referanse: 2016/582 Arkivnr.: Deres referanse: S aksbehandler: Åshild Woldstad Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084,

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Gjerdrum kommune Gjerdrum barneskole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Gjerdrum kommune Gjerdrum barneskole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Gjerdrum kommune Gjerdrum barneskole 20. februar 2015 2 Innhold Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2.

Detaljer

FNT : Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

FNT : Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Dagsorden Velkommen Formål med og tema for felles nasjonalt tilsyn Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse Skolebasert vurdering RefLex Skoleeiers forsvarlige system FNT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet barnehageloven 8, barnehageloven 18 og Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder 1. Tinn

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9800 Vadsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune - Nordkapp maritime fagskole og videregående

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Akershus fylkeskommune Sørumsand videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Akershus fylkeskommune Sørumsand videregående skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Akershus fylkeskommune Sørumsand videregående skole 20. januar 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Måsøy kommune Havøysund skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Måsøy kommune Havøysund skole FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Måsøy kommune Havøysund skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Modalen kommune Mo skole 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Modalen kommune Mo skule... 3 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn

Felles nasjonalt tilsyn Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Tilsynstema Tilsynsprosessen Innledning Gjennomgang av regelverket Egenvurderingsskjema, hva og hvordan Felles Nasjonalt Tilsyn (FNT) Alle fylkene fører tilsyn med det

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering Bergen kommune - Mjølkeråen skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæringsloven kap. 5 Spesialundervisning Loppa kommune Side 2 av 9 Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1

Detaljer

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes.

Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Redegjørelse fra Bjugn kommune på hvordan lovbrudd avdekket ved tilsyn høsten 2015 skal rettes. Felles nasjonalt tilsyn- «Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringa» Bjugn kommune, Botngård skole

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Stord kommune - Langeland skule 20.02.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Stord kommune Langeland skule...

Detaljer

Jan Petter Nielsen Mette Hallan John Dietrichson

Jan Petter Nielsen Mette Hallan John Dietrichson Jan Petter Nielsen Mette Hallan John Dietrichson Dagens innhold Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold og gjennomføring av tilsynet Utdanningsdirektoratets veiledningsmateriell

Detaljer

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Felles nasjonalt tilsyn 2016

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Felles nasjonalt tilsyn 2016 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Felles nasjonalt tilsyn 2016 Vennesla kommune Vennesla ungdomsskole TIL: Vennesla kommune VÅR

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Kautokeino kommune Kautokeino barneskole og Kautokeino ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Kautokeino kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Lierne kommune Stortangen skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Lierne kommune Stortangen skole TILSYNSRAPPORT Skolens gjennomføring av nasjonale prøver Lierne kommune Stortangen skole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Lierne kommune Stortangen skole... 4 2.1

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Nord-Aurdal kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Snåsa kommune som vedtaksmyndighet for vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven kapittel 5

TILSYNSRAPPORT. Snåsa kommune som vedtaksmyndighet for vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven kapittel 5 Snåsa kommune Sørsivegen 6 7760 Snåsa TILSYNSRAPPORT Snåsa kommune som vedtaksmyndighet for vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven kapittel 5 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4

Detaljer