TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Ammerud skole 5. februar 2016

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Ammerud skole Lesehjelp til tilsynsrapporten Om tilsynet med Oslo kommune Ammerud skole Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler Tema for tilsynet Om gjennomføringen av tilsynet Om de dokumenter som inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Enkeltvedtak om spesialundervisning Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring Frist for retting av lovbrudd Kommunens frist til å rette...32 Vedlegg: Dokumentasjonsgrunnlaget...33

3 Sammendrag Tema og formål Felles nasjonalt tilsyn handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og består av tre områder for tilsyn: skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forvaltningskompetanse (som denne rapporten omhandler) skolebasert vurdering Tema for tilsynet på Ammerud skole er forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av opplæringen. Hovedpunkter er: generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak enkeltvedtak om spesialundervisning enkeltvedtak om særskilt språkopplæring Gjennomføring Fylkesmannen åpnet 31. august 2015 tilsyn med forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging ved Ammerud skole i Oslo kommune. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner i denne rapporten er basert på skriftlig dokumentasjon, herunder rektors egenvurdering og kopier av tilfeldig utvalgte elevers saksdokumenter. Se vedlagte oversikt over dokumentasjonsgrunnlag. Forhåndsvarsel og foreløpig rapport ble sendt Utdanningsetaten og Ammerud skole i brev av 13. november Oslo kommune har gitt tilbakemelding på forhåndsvarsel og foreløpig rapport i brev av 8. desember Avdekkede lovbrudd Fylkesmannen har i dette tilsynet vurdert totalt 13 rettslige krav, og vi har i kapitlene 3, 4 og 5 konstatert lovbrudd. Gjennom forhåndsvarsel og foreløpig tilsynsrapport kan følgende pålegg bli aktuelle å vedta: Kapittel 3: Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Oslo kommune må sørge for at saksbehandlingen ved Ammerud skole oppfyller forvaltningslovens krav til forhåndsvarsling av vedtak om spesialundervisning, jf. forvaltningsloven 16. Oslo kommune må i denne forbindelse se til at: - Elever/foresatte varsles før det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning (avvik fra det ordinære opplæringstilbudet). - Forhåndsvarslet om spesialundervisning redegjør for hva saken gjelder. Kapittel 4: Enkeltvedtak om spesialundervisning Oslo kommune må sørge for at Ammerud skole ved behov for spesialundervisning oppfyller opplæringsloven 5-1, 5-3 og 5-4, jf. forvaltningsloven 2 og kapittel IV og V. 1

4 Oslo kommune må i denne forbindelse se til at: - Skolen gir eleven/foresatte mulighet til å uttale seg om innholdet i den sakkyndige vurderingen før enkeltvedtak fattes. - Enkeltvedtaket om spesialundervisning inneholder tydelig opplysninger om eventuelle avvik fra LK06 i spesialundervisningen organisering av spesialundervisningen - Enkeltvedtak om spesialundervisning inneholder begrunnelse for eventuelle avvik fra sakkyndig vurdering når det gjelder avvik fra LK06. Kapittel 5: Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring Oslo kommune må sørge for at Ammerud skole ved behov for og opphør av behov for særskilt språkopplæring oppfyller forvaltningsloven 2 og kapittel IV og V og opplæringsloven 2-8. Oslo kommune må i denne forbindelse se til at: - Det fattes enkeltvedtak for elever som har rett til særskilt språkopplæring. Status på rapporten og veien videre I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av lovbrudd som er avdekket under tilsynet. Fristen er 2. mai Dersom lovbrudd ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at våre konklusjoner bygger på det konkrete kildematerialet som foreligger, og tar bare utgangspunkt i status på det tidspunktet tilsynsrapporten er datert. Tilsynsrapporten er avgrenset til tilsynstemaet, og er ikke noen uttømmende tilstandsvurdering av skolens øvrige virksomhet. 2

5 1. Innledning Fylkesmannen åpnet 31. august 2015 tilsyn med forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging ved Ammerud skole i Oslo kommune. Felles nasjonalt tilsyn handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og består av tre områder for tilsyn: skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forvaltningskompetanse (som denne rapporten omhandler) skolebasert vurdering Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledningsmateriell 1 knyttet til tilsynet, og Fylkesmannen har gjennomført informasjons- og veiledningssamlinger. Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir overholdt, jf. opplæringsloven første ledd. Kommunen er derfor adressat for denne tilsynsrapporten. I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av lovbrudd som er avdekket under tilsynet. Fristen er 2. mai Dersom lovbrudd ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI. 1.1 Ammerud skole Ammerud skole er en offentlig skole i bydel Grorud i Oslo kommune. I følge skolens nettside har Ammerud skole 580 elever fra mer enn 50 forskjellige nasjoner. 1.2 Lesehjelp til tilsynsrapporten Rapporten har ett kapittel for hvert hovedområde for tilsynet: Kapittel 3: generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Kapittel 4: enkeltvedtak om spesialundervisning Kapittel 5: enkeltvedtak om særskilt språkopplæring Kapitlene 3-5 er delt inn på følgende måte: Rettslig krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens konklusjon Dersom Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, fremkommer dette som korreksjonspunkt. I rapportens kapittel 6 Frist for retting av lovbrudd er det en oppsummering av alle korreksjonspunkt

6 Fylkesmannen har benyttet enkelte forkortelser i denne foreløpige tilsynsrapporten: LK06: Læreplanverket for Kunnskapsløftet EVS: Egenvurderingsskjema UDE: Utdanningsetaten PPT: Pedagogisk-psykologisk tjeneste 4

7 2. Om tilsynet med Oslo kommune Ammerud skole 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringsloven 14-1 første ledd, jf. kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn jf. kommuneloven 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som lovbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i medhold av denne, som er brutt. 2.2 Tema for tilsynet Temaet for tilsynet er skolens forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av opplæringen. Særskilt tilrettelegging for elever innebærer avvik fra ordinært opplæringstilbud og er enkeltvedtak etter loven. Hovedpunkter i tilsynet vil være: Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Enkeltvedtak om spesialundervisning Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring Ammerud skole ved rektor har opplyst om at skolen per i dag ikke har elever som mottar: punktskriftopplæring tegnspråkopplæring Dette tilsynet omfatter dermed ikke forvaltningskompetanse for disse to elevgruppene. Det overordnede formålet med det nasjonale tilsynet er å bidra til at elever får et godt utbytte av opplæringen. For å sikre at dette gjelder for alle elever, er elever med behov for særskilt tilrettelegging gitt egne rettigheter i opplæringsloven. Tilsynet skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at skolen: sikrer elevens rettssikkerhet gjennom å involvere elever og foreldre i vurderingene før skolen tar avgjørelser om avvik fra ordinært opplæringstilbud følger reglene for innhold i enkeltvedtak sørger for å vurdere og kartlegge elevens behov på en faglig forsvarlig måte fatter vedtak som gir gode føringer for å tilrettelegge innholdet i opplæringen Manglende forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av opplæringen kan medføre at elevene ikke får ivaretatt sine rettigheter. Det kan også medføre at avgjørelsene ikke gir gode faglige føringer for innholdet i opplæringen. Elevene står da i fare for å få en opplæring som ikke gir et forsvarlig utbytte. Det er bare utvalgte deler av saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak som kontrolleres i tilsynet; totalt 13 rettslige krav blir vurdert. Opplæringsloven og forskrift til loven har også krav som gjelder spesialundervisning og særskilt språkopplæring som ikke er inkludert i dette tilsynet. 5

8 2.3 Om gjennomføringen av tilsynet Tilsyn med Oslo kommune ble åpnet gjennom brev 31. august Fylkesmannen har krevd at kommunen legger frem dokumentasjon, jf. kommuneloven 60 c. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon fra skolen, 2.4 Om de dokumenter som inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet Fylkesmannen ba i varselbrev av 31. august 2015 om en oversikt over alle elever ved Ammerud skole høsten 2015 mottar særskilt tilrettelagt undervisning ved skolen. Listen med slik oversikt ble mottatt 16. september Av hensyn til personvern har Fylkesmannen anonymisert elevene ved å nummerere dem. Når vi i rapporten viser til dokumentasjon knyttet til enkeltelever gjør vi dette ved å vise til elevnummer. Fylkesmannen har plukket ut tolv elever fra skolens liste. I brev av 24. september 2015 ba Fylkesmannen om å få tilsendt dokumentasjon knyttet til disse elevene. Følgende dokumenter ligger til grunn for tilsynet: 1. Elevdokumentasjon - elever med spesialundervisning: For fire elever (elev 5, 20, 21 og 39) ba Fylkesmannen om å få tilsendt: - nyeste vedtak om spesialundervisning - sakkyndig vurdering(er) som vedtaket er basert på - samtykke fra foreldre og/eller elev før det igangsettes utredning av behovet for spesialundervisning - dokumentasjon som viser at foresatte har fått uttale seg om innholdet i den sakkyndig vurderingen før enkeltvedtak fattes Fylkesmannen mottatt følgende dokumentasjon for disse fire elevene: - vedtak om spesialundervisning - sakkyndig vurderinger som vedtakene er basert på - samtykkeerklæring - spesialundervisning (samtykke til vedtak) - skolens oversikt over vedtakene med forklaring Fylkesmannen har ikke, for noen av disse elevene, mottatt samtykke fra foreldre og/eller elev til å igangsette utredning av behovet for spesialundervisning. 2. Elevdokumentasjon - elever med særskilt språkopplæring: Fylkesmannen ba her om å få tilsendt dokumentasjon for åtte elever; fire elever med vedtak om særskilt norskopplæring (12, 57, 94, og 130) og fire elever med særskilt norskopplæring og tospråklig fagopplæring (elev 5, 18, 28 og 39). Vi ba om å få tilsendt følgende dokumentasjon: - forhåndsvarsel om vedtak om særskilt språkopplæring - vedtak om særskilt språkopplæring I tillegg ba Fylkesmannen om å få tilsendt tre eksempler på enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring. 6

9 Fylkesmannen har mottatt følgende dokumentasjon: - tre forhåndsvarsel og samtykke (elev 12, 28 og 130) - seks vedtak om særskilt språkopplæring (elev 5, 12, 18, 28, 39 og 130) - skolens oversikt over vedtakene med forklaring I tillegg har vi fått tilsendt tre eksempler på vedtak om opphør av særskilt språkopplæring Rektor har i skolens oversikt over vedtakene opplyst at to av elevene (elev 57 og 94) ikke har vedtak om særskilt språkopplæring. 3. Redegjørelse for uklarheter i skolens oversikt over elever som mottar særskilt språkopplæring Fylkesmannen ba i e-post av 27. oktober 2015 om en redegjørelse for uklarheter i skolens oversikt over elever som mottar særskilt språkopplæring. Dette gjaldt sju elever (elev 22, 33, 57, 94, 109, 110 og 112). Ammerud skole har i e-post av 30. oktober 2015 redegjort for disse uklarhetene. 4. Egenvurderingsskjema fra skolens ledelse med vedlegg, oversendt i Ammerud skoles brev av 23. september For oversikt over vedleggene til egenvurderingsskjemaet, se vår oversikt over fullstendig dokumentasjonsgrunnlag (vedlegg til rapporten). Dokumentasjon mottatt i forbindelse med kommunens tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport 8. desember 2015: Ny elevdokumentasjon - elever med spesialundervisning; skjema for henvisning til PPT for elev 5, 20, 21 og 39. Ammerud skoles oppdaterte rutiner for spesialundervisning Ammerud skoles oppdaterte rutiner for særskilt språkopplæring «Rektors sjekkliste i forhold til rutiner for arbeid med 2-8 og 5-1». 7

10 3. Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder generelt for enkeltvedtak. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller forvaltningsloven kravene er knyttet til. Rettslig krav 1 Elever og foreldre skal varsles før det fattes enkeltvedtak om avvik fra ordinært opplæringstilbud Dersom foreldre eller elever ikke allerede har uttalt seg i saken, skal de varsles før skolen gjør et vedtak. De skal ha anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist, jf. forvaltningsloven 16. Skolen skal gi forhåndsvarselet skriftlig. Varsel til foreldre gjelder for elever under 18 år. Når eleven er over 15 år, skal skolen varsle eleven selv om eleven er representert av foreldre. Skolen kan la være å varsle dersom eleven eller foreldre har - søkt eller bedt om vedtaket - hatt anledning til å gi sine synspunkter i saken - fått kjennskap på annen måte til at skolen skal gjøre et vedtak og har hatt rimelig tid til å uttale seg Fylkesmannens undersøkelser Rektor bekrefter i EVS at skolen varsler elever og foreldre, som ikke på annen måte har uttalt seg i saken, før det fattes enkeltvedtak om avvik fra det ordinære opplæringstilbudet. Rektor opplyser videre at skolen sørger for at elev og foresatte får informasjon og at det innhentes samtykke til iverksetting av opplæring som avviker fra den ordinære opplæringen. Ifølge rektor informeres elev og foresatte også om hvilke konsekvenser det kan ha for elevens videre utdanningsløp at eleven skal ha opplæring som avviker fra den ordinære opplæringen. Rektor viser til: Rutiner for spesialundervisning Ammerud skole Rutiner for særskilt språkopplæring Ammerud skole mal for forhåndsvarsling/samtykke 5-1 (Samtykke til å iverksette spesialundervisning Ammerud skole) mal for forhåndsvarsling/samtykke 2-8 (Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter forhåndsvarsel og anmodning om samtykke Ammerud skole I tillegg viser han til rundskriv fra Utdanningsetaten (UDE): Rundskriv nr 6/2015 Spesialundervisning i grunnopplæringen Rundskriv nr 1/2014 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Rektor opplyser at de to rundskrivene fra UDE beskriver rektors ansvar. 8

11 Spesialundervisning Rektor viser i EVS til mal for forhåndsvarsling/samtykke 5-1. Malen ivaretar i følge rektor elevens/foresattes mulighet til å uttale seg om sakkyndig vurdering før enkeltvedtak fattes. Rektor opplyser også at malen for forhåndsvarsling/samtykke som har blitt brukt tidligere, ikke ivaretok lovkravet om at foreldrene/eleven skal ha mulighet til å uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering før enkeltvedtaket fattes. I følge rektor vil imidlertid den nye malen, som vil bli tatt i bruk fortløpende, ivareta dette. Videre har rektor i EVS vist til skolens rutinebeskrivelse, hvor det går frem at skolen skal innkalle foresatte og PPT for gjennomgang og drøfting av sakkyndig vurdering når den foreligger, og at skolen skal informere foresatte og elev om konsekvensene av å avvike fra det ordinære opplæringstilbudet. Rutinen fastslår også at skolen skal innhente samtykke til å iverksette spesialundervisning. Fylkesmannen har mottatt totalt fire vedtak om spesialundervisning. Vedtakene er alle fattet høsten I tre av vedtakene er det vist til samtykkeerklæringer fra henholdsvis 2013 og Dette gjelder elev 20, 21 og 39. Fylkesmannen har ikke mottatt samtykkeerklæringene fra 2013 og For disse elevene foreligger det imidlertid også samtykkeerklæringer som er undertegnet høsten Samtykkeerklæringene er undertegnet i henholdsvis september og oktober 2015, mens vedtakene er fattet i august For elev 5 er sakkyndig vurdering fra februar 2015, samtykkeerklæring er datert i mars 2015 og vedtaket er fattet i august I de fire samtykkeerklæringene som foreligger fremgår det ikke at foresatte har fått mulighet til å uttale seg om den sakkyndige vurderingen før vedtak blir fattet. Skolens nye mal er ikke benyttet. Særskilt språkopplæring Det fremgår av Ammerud skoles rutinebeskrivelse at skolen i uke 37 skal sende forhåndsvarsel/samtykke til foresatte. UDEs rundskriv nr 1/2014 refererer i kapittel 6 til forvaltningsloven 16 om forhåndsvarsling og fastslår deretter: «Dersom resultatet av kartleggingen viser at eleven har behov for særskilt språkopplæring, skal skolen sende ut forhåndsvarsel med anmodning om samtykke». Fylkesmannen har mottatt seks vedtak om særskilt språkopplæring. I tre av sakene (elev 5, 18 og 39) er det i selve vedtaket vist til forhåndsvarsel av en gitt dato. Fylkesmannen har imidlertid ikke mottatt kopi av disse forhåndsvarslene. Disse vedtakene er fattet i 2013 eller tidligere. I de tre øvrige sakene foreligger det kopi av forhåndsvarsel (elev 12, 28 og 130). Disse vedtakene er fattet i 2014 eller I alle seks sakene foreligger det samtykke. Samtykkene er datert tidligere enn, eller samme dag som vedtakene er fattet. 9

12 Fylkesmannens vurderinger Dersom foreldre eller elever ikke allerede har uttalt seg i saken, skal de varsles før skolen gjør et vedtak. Formålet med forhåndsvarselet er å sikre at saken er så godt opplyst som mulig før skolen fatter vedtak, og for å ivareta elevenes og foresattes rettsikkerhet med anledning til å uttale seg om forhold som angår dem. Spesialundervisning: Det foreligger ikke eget brev med forhåndsvarsel om vedtak i de fire sakene Fylkesmannen har mottatt. Dersom skolen følger de kravene til samtykke og rett til uttalelse om sakkyndig vurdering som fremgår av opplæringsloven kap. 5, vil imidlertid kravet til forhåndsvarsel i forvaltningsloven 16 være ivaretatt gjennom dette. De vedtakene Fylkesmannen har mottatt er alle fattet høsten I tre av disse sakene er det i selve vedtaket vist til samtykkeerklæringer fra henholdsvis 2013 og Dette gjelder elev 20, 21 og 39. Fylkesmannen har ikke mottatt disse samtykkeerklæringene. Fylkesmannen legger til grunn at elevene det her angår også tidligere har hatt vedtak om spesialundervisning og at samtykkeerklæringene fra 2013 og 2014 er knyttet til tidligere vedtak. For de samme elevene foreligger det også samtykkeerklæring som er undertegnet høsten De aktuelle vedtakene er her fattet i august 2015, mens samtykkeerklæringene er undertegnet i henholdsvis september og oktober. Samtykke er altså gitt etter at vedtaket forelå. Dette innebærer at samtykkeerklæringene ikke ivaretar foresattes rett til å uttale seg om saken innen en angitt frist før vedtak fattes. Rektor har opplyst at skolens nye mal vil bli tatt i bruk fortløpende. I den nye malen skal foresatte krysse av for at sakkyndig vurdering er gjennomgått og tilrådingene drøftet. Her har foresatte også anledning til å skrive eventuelle kommentarer til den sakkyndige vurderingen. De samtykkeerklæringene som foreligger er imidlertid, til tross for at tre av dem er undertegnet høsten 2015, ikke basert på den nye malen. Det går ikke frem av noen av disse samtykkeerklæringene at foresatte har fått anledning til å uttale seg om den sakkyndige vurderingen. Samtykkeerklæringene som foreligger ivaretar ikke foresattes rett til å uttale seg om den sakkyndige vurderingen. Samtykkeerklæringene er i tre av sakene gitt etter at vedtaket er fattet. Fylkesmannen har i sin vurdering lagt vekt på at disse tre samtykkene er av nyere dato, dvs. september og oktober Fylkesmannen ser at skolens rutiner og den nye malen for samtykke til spesialundervisning vil ivareta kravet til forhåndsvarsel i forvaltningsloven 16. Fylkesmannen kan imidlertid ikke se at det er dokumentert at skolens nåværende praksis er i tråd med dette. Særskilt språkopplæring: Det fremgår av Ammerud skoles rutinebeskrivelse at skolen i uke 37 skal sende forhåndsvarsel/samtykke til foresatte. I tre av sakene har Fylkesmannen ikke mottatt kopi av forhåndsvarsel. Det er imidlertid i de aktuelle vedtakene vist til forhåndsvarsel av en gitt dato. Det foreligger også 10

13 samtykke til vedtak om særskilt språkopplæring. Disse sakene har vedtak som er fattet i 2013 eller tidligere. I de tre øvrige sakene foreligger det forhåndsvarsel og samtykke til vedtak om særskilt språkopplæring. Vedtakene er her fattet i 2014 eller Fylkesmannen vurderer at det er tilstrekkelig dokumentert at skolens nåværende praksis og rutine sikrer at det forhåndsvarsles før vedtak om særskilt språkopplæring fattes. Oslo kommune har gitt følgende tilbakemelding på forhåndsvarsel og foreløpig tilsynsrapport: Utdanningsetaten er enig i Fylkesmannens faktabeskrivelse, vurdering og konklusjon om at Ammerud skole ikke har innhentet samtykke før vedtak om spesialundervisning fattes, og at skolen ikke har tatt i bruk ny mal for samtykke til at spesialundervisning kan iverksettes i de fem sakene som er undersøkt. Den nye malen sikrer foresattes rett til å uttale seg om sakkyndig vurdering før vedtak fattes. Ammerud skole har utarbeidet rutiner for arbeidet med spesialundervisningen gjeldende fra og med høsten 2015 (vedlegg 1). I rutinebeskrivelsen fremgår det at samtykke skal innhentes før vedtak om spesialundervisningen fattes. Imidlertid har skolen ikke hatt et system for å følge opp (kontrollere) at skolens rutiner etterleves. Ammerud skole har nå utarbeidet et system for internkontroll for å sikre at rutinene for skolens arbeid med spesialundervisningen etterleves (vedlegg 2). Fylkesmannen har konkludert med at skolen ikke ivaretar foresattes rett til å uttale seg om sakkyndig vurdering før vedtak om spesialundervisning fattes. Den nye malen for samtykke (som ivaretar foresattes rett til å uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering) var utarbeidet etter at skolen hadde fattet vedtak om spesialundervisning for inneværende skoleår. Skolen vil ta i bruk denne malen fortløpende, og etter hvert som elevene får nye sakkyndige vurderinger. Fylkesmannens sluttvurdering Fylkesmannen har vurdert tilbakemeldingene fra Oslo kommune/ude. Det fremgår av skolens nye system for internkontroll; Rektors sjekkliste i forhold til rutiner for arbeid med 2-8 og 5-1 Ammerud skole, at rektor i juni skal kontrollere at det er innhentet samtykke til å iverksette opplæring etter 2-8 og 5-1. Fylkesmannen vil påpeke at det allerede i skolens dokument Rutiner for spesialundervisning 5-1 er tatt inn at det skal innhentes samtykke til iverksetting av spesialundervisning. Her er det også angitt når slikt samtykke skal innhentes. Slik Fylkesmannen forstår skolens rutiner skal dette gjøres innen tre uker etter at sakkyndig vurdering foreligger. I følge skolens nye sjekkliste skal rektor én gang i året kontrollere at det faktisk er innhentet samtykke til iverksetting av spesialundervisning. Etter Fylkesmannens oppfatning vil rektors sjekkliste kunne bidra til at det oppdages dersom skolen ikke har innhentet samtykke til å iverksetting av spesialundervisning. Ettersom vedtak om spesialundervisning kan fattes når som helst i løpet av et skoleår vil en årlig kontroll imidlertid ikke være tilstrekkelig til å sikre at samtykke til iverksetting gis før vedtak om spesialundervisning fattes. 11

14 For å sikre at elever og foreldre skal varsles før det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning må det etableres en bedre praksis på skolen. Dette forutsetter at skolens rutiner tas i bruk og følges. Fylkesmannen tar Utdanningsetatens redegjørelse om iverksatte tiltak til etterretning. Det er per i dag imidlertid ikke sannsynliggjort at det er innarbeidet en ny praksis på skolen, og det er dermed ikke grunnlag for å endre konklusjonen om at lovkravet ikke er oppfylt. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder spesialundervisning. Det rettslige kravet er oppfylt når det gjelder særskilt språkopplæring. Rettslig krav 2 Forhåndsvarslet skal gjøre rede for hva saken gjelder, og gi opplysninger om hvilke bestemmelser vedtaket bygger på, og hvilke forhold rundt elevens skolesituasjon som er grunnlaget for vedtaket Forhåndsvarslet skal inneholde det som er nødvendig for at elever og foreldre kan ivareta sine interesser på en forsvarlig måte, jf. forvaltningsloven 16. Varslet må derfor inneholde de faktiske forholdene: Hva det varslende vedtaket vil innebære for eleven, hvilke type avvik fra ordinær opplæring det dreier seg om og hvilke forhold som er grunnlaget for vedtaket. Fylkesmannens undersøkelser Rektor viser i EVS til mal for forhåndsvarsling/samtykke 5-1 mal for forhåndsvarsling/samtykke 2-8 I følge rektor sikrer disse malene at opplæringslovens og forvaltningslovens krav oppfylles. Rektor svarer også ja på spørsmålet om forhåndsvarselet inneholder opplysninger om hvilke bestemmelser i loven vedtaket bygger på og hvilke forhold rundt elevens skolesituasjon som er grunnlaget for vedtaket. Når det gjelder spesialundervisning har Fylkesmannen under rettslig krav 1 konkludert med at skolens praksis ikke tilfredsstiller krav til forhåndsvarsel. Det fremgår av UDEs rundskriv nr 1/2014 at skolen skal sende ut forhåndsvarsel med anmodning om samtykke dersom resultatet av kartlegging viser at eleven har behov for særskilt språkopplæring. Skolens mal ivaretar informasjon om at elevens norskferdigheter er kartlagt, resultatene av kartleggingen, samt at det finnes tre ulike typer særskilt språkopplæring. Rektor anbefaler deretter hvilken type særskilt språkopplæring eleven bør få. Videre er det i malen vist til det rettslige grunnlaget for det varslede vedtaket. I de tre forhåndsvarslene Fylkesmannen har mottatt om særskilt språkopplæring, har skolen benyttet denne malen. 12

15 Fylkesmannens vurderinger Når det gjelder spesialundervisning har Fylkesmannen ovenfor konkludert med at skolens praksis ikke tilfredsstiller krav til forhåndsvarsel. Det følger av dette at lovkravet heller ikke her er oppfylt. Når det gjelder særskilt språkopplæring ser Fylkesmannen at de sakene, hvor vi ikke har mottatt forhåndsvarsel, er fra 2013 eller tidligere. I de tre sakene hvor vi har mottatt kopi av forhåndsvarsel om særskilt språkopplæring, er kravet om å gjøre rede for hva saken gjelder ivaretatt. Varslene inneholder også opplysninger om det rettslige og faktiske grunnlaget for det varslede enkeltvedtaket. Vedtakene i disse tre sakene er fra 2014 og Fylkesmannen vurderer derfor at skolens nåværende praksis er dokumentert gjennom de sakene hvor vi har mottatt kopi av forhåndsvarsel. Oslo kommune har gitt følgende tilbakemelding på forhåndsvarsel og foreløpig tilsynsrapport: Fylkesmannen viser her til kommunens tilbakemelding gjengitt under rettslig krav 1. Fylkesmannens sluttvurdering Fylkesmannen har vurdert tilbakemeldingene fra Oslo kommune. For å sikre at forhåndsvarslet om spesialundervisning redegjør for hva saken gjelder, gir opplysninger om hvilke bestemmelser vedtaket bygger på og hvilke forhold rundt elevens skolesituasjon som er grunnlaget for vedtaket, må det etableres en bedre praksis på skolen. Dette forutsetter at skolens rutiner og mal for samtykke til iverksetting av spesialundervisning tas i bruk. Fylkesmannen tar Utdanningsetatens redegjørelse om iverksatte tiltak til etterretning. Det er per i dag imidlertid ikke sannsynliggjort at det er innarbeidet en ny praksis på skolen, og det er dermed ikke grunnlag for å endre konklusjonen om at lovkravet ikke er oppfylt. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder spesialundervisning. Det rettslige kravet er oppfylt når det gjelder særskilt språkopplæring. Rettslig krav 3 Enkeltvedtaket skal inneholde begrunnelse for vedtaket med henvisning til hjemmelen, faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt Eleven eller foreldrene har rett til å klage på enkeltvedtaket. For å gi eleven eller foreldrene en reell mulighet til å argumentere for sitt syn, må vedtaket være skriftlig og begrunnet, jf. forvaltningsloven 24 og 27. Begrunnelsen skal vise til de regler og faktiske forhold vedtaket bygger på, og hvilke hensyn skolen har lagt mest vekt på, jf. forvaltningsloven 25. Skolen trenger ikke å begrunne vedtaket dersom vedtaket innvilger en søknad, og skolen ikke har grunn til å tro at elevene og foreldrene vil være misfornøyd med vedtaket. 13

16 Fylkesmannens undersøkelser Rektor opplyser i EVS at enkeltvedtakene som fattes er presise når det gjelder hvilke avvik fra den ordinære opplæringen eleven skal ha. Rektor opplyser at enkeltvedtakene også beskriver hvorfor eleven skal ha avvik fra den ordinære opplæringen og hvilken opplæring eleven skal ha. Videre mener rektor at malene for vedtakene er i tråd med forvaltningslovens krav til enkeltvedtak. Rektor viser til: mal for vedtak 5-1 (Vedtak om spesialundervisning Ammerud skole) mal for vedtak 2-8 (Vedtak om særskilt språkopplæring Ammerud skole) De fire vedtakene om spesialundervisning som Fylkesmannen har mottatt viser alle til opplæringsloven 5-1 som hjemmel for vedtaket. Det fremgår også av alle vedtakene at sakkyndig vurdering ligger til grunn for vedtakene. De seks vedtakene om særskilt språkopplæring som Fylkesmannen har mottatt viser alle til opplæringsloven 2-8 som hjemmel for vedtaket. Vedtakene fastslår dessuten at elevens norskferdigheter har blitt kartlagt, samt at vedtaket er fattet på bakgrunn av resultatene av kartleggingen. Fylkesmannens vurderinger Når det gjelder henvising til det rettslige grunnlaget som vedtaket bygger på er det i vedtakene som gjelder spesialundervisning vist til opplæringsloven 5-1. I vedtakene som gjelder særskilt språkopplæring er det også vist til det rettslige grunnlaget for vedtaket som her er opplæringsloven 2-8. I vedtakene skal det også redegjøres for de faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt. For vedtakene som gjelder spesialundervisning er dette ivaretatt gjennom henvisning til sakkyndig vurdering og opplysning om at denne ligger til grunn for vedtaket. For vedtakene som gjelder særskilt språkopplæring er kravet ivaretatt gjennom henvisning til resultatene fra kartlegging av elevens norskferdigheter. På bakgrunn av innsendt dokumentasjon vurderer Fylkesmannen at skolens enkeltvedtak om spesialundervisning og særskilt språkopplæring inneholder begrunnelse for vedtaket, henvisning til hjemmelen, faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt. Rettslig krav 4 Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage Det er et krav at brevet med enkeltvedtaket skal opplyse om de formelle forhold som gjelder dersom eleven eller foreldrene vil klage, jf. forvaltningsloven 27. Nærmere regler for saksbehandling ved klage går frem av forvaltningsloven Skolen må opplyse om at klagefristen er tre uker fra eleven eller foreldrene fikk vedtaket, at klagen skal sendes til skolen, og hvem som er klageinstans. Klageinstans ved de ulike aktuelle typer enkeltvedtak går frem av opplæringsloven

17 Fylkesmannens undersøkelser Rektor opplyser i EVS at malene for vedtak inneholder informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og at klagen skal sendes til skolen. Rektor viser til: mal for vedtak 5-1 mal for vedtak 2-8 Alle vedtakene Fylkesmannen har fått tilsendt inneholder informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og hvor klagen skal sendes. Fylkesmannens vurderinger De vedtakene som foreligger viser at skolens vedtak om henholdsvis spesialundervisning og særskilt språkopplæring alle inneholder informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og hvor klagen skal sendes. Fylkesmannen ser også at dette er ivaretatt gjennom skolens maler. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt. Rettslig krav 5 Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter Foreldrene og elevene har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene som inngår i saken, jf. forvaltningsloven 27. Brevet om enkeltvedtaket skal informere om denne retten. I noen tilfeller har skolen grunn til å gjøre unntak fra innsynsretten. Nærmere om innsynsretten og unntak fra innsyn går frem av forvaltningsloven 18 og 19. Fylkesmannens undersøkelser Rektor opplyser i EVS at malene for vedtak inneholder opplysninger om retten til å se sakens dokumenter jfr. forvaltningsloven 18 og 19. Rektor viser til: mal for vedtak 5-1 mal for vedtak 2-8 Alle vedtakene Fylkesmannen har fått tilsendt inneholder opplysninger om retten til å se sakens dokumenter jfr. forvaltningsloven 18 og 19. Fylkesmannens vurderinger Både skolens maler og de vedtakene som foreligger viser at skolens vedtak inneholder informasjon om retten til å se sakens dokumenter jfr. forvaltningsloven 18 og 19. Dette gjelder både vedtakene om spesialundervisning og vedtakene om særskilt språkopplæring. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt. 15

18 4. Enkeltvedtak om spesialundervisning Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder for enkeltvedtak om spesialundervisning. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller forvaltningsloven kravene er knyttet til. Kravene kommer i tillegg til de generelle saksbehandlingsreglene som er omtalt i kapittel 3. Rettslig krav 6 Foreldre/elever over 15 år skal gi samtykke før det settes i gang utredning av behovet for spesialundervisning Skolen må hente inn samtykke fra foreldrene til elever under 15 år, før PPT foretar sakkyndig vurdering av behovet for spesialundervisning, jf. opplæringsloven 5-4. Elever som har fylt 15 år, skal selv gi samtykke i saker om spesialundervisning og om at foreldre skal orienteres (forutsatt at de er samtykkekompetente). Dersom foreldrene/eleven selv har bedt om spesialundervisning, ligger samtykket implisitt i søknaden. Fylkesmannens undersøkelser I følge rektors EVS sikrer skolen at elev/foresatte samtykker til at eleven henvises til PPT for å få vurdert elevens utbytte av den ordinære opplæringen og retten til spesialundervisning etter opplæringsloven 5.1. Rektor opplyser også om at skjema for henvisning til PPT inneholder samtykke til at eleven blir henvist. Rektor viser til følgende dokumenter: mal for forhåndsvarsling/samtykke 5.1 skjema for henvisning til PPT (Samtykke for henvisning til PPT for å utrede behovet for spesialundervisning Ammerud skole) UDEs rundskriv nr 6/2015 UDEs reviderte rundskriv, Spesialundervisning i grunnopplæringen, trådte i kraft 16. september Her presiseres det at eleven eller foresatte skal gi sitt samtykke til henvisning til PPT. Vedlegg 1 til rundskrivet er mal for samtykke til å utrede behov for spesialundervisning. Rundskrivet har også et vedlegg som heter Forslag til rutiner for skolens arbeid med spesialundervisning. I dette vedlegget står det at «rektor innhenter samtykke for å henvise til PPT for vurdering av rett til spesialundervisning, og informerer foresatte». I Ammerud skoles mal, Samtykke for henvisning til PPT for å utrede behovet for spesialundervisning, går det fram at eleven eller foresatte skal gi samtykke før det settes i gang utredning av behovet for spesialundervisning. Her må elev/foresatt krysse av for om man gir sitt samtykke eller ikke. Skolens mal er ikke helt identisk med UDEs mal, men inneholder samme rubrikk for avkryssing av samtykke. Fylkesmannen har også fått tilsendt Ammerud skoles rutinebeskrivelse for spesialundervisning og her står det at spes.ped.koordinator skal informere og innhente samtykke for å henvise til PPT for vurdering av rett til spesialundervisning. Rektor opplyser om at skolens rutinebeskrivelse ble tatt i bruk skoleåret 2015/2016. Fylkesmannen har bedt om få tilsendt dokumenter knyttet til fire elever som mottar spesialundervisning, herunder samtykke fra foreldre og/eller elev før utredning av 16

19 behovet for spesialundervisning ble satt i gang. Fylkesmannen har ikke mottatt dokumentasjon på samtykke til utredning av behov for spesialundervisning for disse elevene. Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannen ser at både UDEs rundskriv og skolens rutinebeskrivelse slår fast at skolen skal innhente samtykke før utredning av behov for spesialundervisning blir igangsatt. Etter Fylkesmannens vurdering fyller skolens mal kravet til samtykke. Både rundskriv, rutinebeskrivelse og mal er imidlertid av nyere dato, og ble først ble tatt i bruk høsten Ut fra opplysningene i EVS forstår vi det slik at skolen har hatt rutiner som sikret at det ble innhentet samtykke også før høsten Fylkesmannen har imidlertid ikke mottatt dokumentasjon som viser at det forelå samtykke til utredning for de elevene det her gjelder. Rektor har heller ikke kommentert den manglende dokumentasjonen i sin oversendelse. Fylkesmannen finner det dermed ikke dokumentert at foresatte ga sitt samtykke til utredning av behov for spesialundervisning. Oslo kommune har gitt følgende tilbakemelding på forhåndsvarsel og foreløpig tilsynsrapport: Når det gjelder kulepunkt 1 [rettslig krav 6] er Utdanningsetaten enig med Fylkesmannens konklusjon ut fra den dokumentasjon som Ammerud skole har oversendt. Imidlertid har foresatte samtykket til at igangsettes utredning av behov for spesialundervisning til PP-tjenesten. Henvisningsskjemaene oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus som post (vedlegg 3). Fylkesmannens sluttvurdering Fylkesmannen har mottatt den nye elevdokumentasjonen fra kommunen og vurdert denne. Vi har mottatt henvisningsskjema til PPT for de fire ovennevnte elvene. Her har foresatte samtykket til at elevene blir henvist til utredning av behov for spesialundervisning. Fylkesmannen finner det dermed dokumentert at skolen har innhentet foresattes samtykke før utredning av behov for spesialundervisning, og anser med dette lovkravet som oppfylt. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt Rettslig krav 7 Foreldrene/eleven skal ha mulighet til å uttale seg om innholdet i en sakkyndig vurdering før enkeltvedtaket fattes Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før skolen fatter et enkeltvedtak, jf. opplæringsloven 5-4. Skolen kan gi begrensinger i denne retten, jf. forvaltningsloven 19 og reglene om taushetsplikt. Skolen og PPT har ansvar for at samarbeidet med eleven og foreldrene blir ivaretatt på en god måte på de ulike trinnene i prosessen. Foreldrene må få se den sakkyndige 17

20 vurderingen og få rimelig tid til å uttale seg om innholdet. Fylkesmannens undersøkelser Som omtalt under rettslig krav 1 har rektor opplyst i EVS om at skolen har rutiner som sikrer at eleven/foresatte gis mulighet til å uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering før enkeltvedtaket fattes. Rektor viser til skolens rutinebeskrivelse - spesialundervisning mal for forhåndsvarsel/samtykke 5-1 Rektor informerer om at skolens rutine sier følgende: «Skolen innkaller foresatte og PPT for gjennomgang og drøfting av innholdet når den sakkyndige vurderingen foreligger. Skolen informerer foresatte og elev om konsekvensene av å avvike fra det ordinære opplæringstilbudet». Rektor presiserer at dette betyr at foresatte skal drøfte innholdet i sakkyndig vurdering og uttale seg om denne. Som det fremgår av våre undersøkelser under rettslig krav 1, har rektor gjort oppmerksom på at den malen som har blitt brukt frem til nå ikke har ivaretatt foresattes mulighet til å uttale seg om sakkyndig vurdering. Den nye malen ivaretar dette og vil i følge rektor bli tatt i bruk forløpende. Fylkesmannen har fått tilsendt skolens nye mal for forhåndsvarsel/samtykke. I malen opplyses det om at eleven eller foresatte har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndig vurderingen og uttale seg om denne før enkeltvedtak. Elev/foresatt skal her krysse av for om sakkyndig vurdering er gjennomgått og tilrådingene er drøftet. På skjema kan elev/foresatt også føre på ev. kommentarer til den sakkyndige vurderingen. I UDEs reviderte rundskriv fremkommer det at dette rundskrivet bygger på tidligere rundskriv, endringer i opplæringsloven, Utdanningsdirektoratets veileder om spesialundervisning, samt resultatene fra felles nasjonalt tilsyn skoleåret 2014/2015. UDE skriver at én av flere viktige endringer fra forrige rundskriv er: «Elevens og foresattes rett til å gjøre seg kjent med sakkyndig vurdering, og kunne uttale seg om denne.» I rundskrivets kapittel 8 gjentas denne retten for eleven/foresatte. Også skolens nye rutinebeskrivelse sier at skolen skal innkalle foresatte og PPT for gjennomgang og drøfting av innholdet når den sakkyndige vurderingen foreligger. Fylkesmannen har bedt om dokumentasjon som viser at foresatte har fått uttale seg om innholdet i den sakkyndige vurderingen før enkeltvedtak ble fattet, og vi har mottatt signerte samtykker for iverksetting av spesialundervisning for de fire elevene det gjelder. Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannen ser at skolens nye mal for samtykke til å iverksette spesialundervisning tilfredsstiller kravet til at elev/foresatte får uttale seg om sakkyndig vurdering. Malen opplyser om retten til å bli gjort kjent med og uttale seg om sakkyndig vurdering før enkeltvedtak fattes. Skolens rutiner er også tydelig på dette punktet. Som nevnt under rettslig krav 6 ble UDEs nye rundskriv og skolens nye rutinebeskrivelse tatt i bruk først høsten Rektor har opplyst om at ny mal, som ivaretar kravet om at foresatte/elev skal få uttale seg om sakkyndig vurdering, vil bli tatt i bruk fortløpende. 18

21 Samtykkene vi har mottatt har overskriften Samtykkeerklæring spesialundervisning, og er ikke identiske med den nye malen, til tross for at disse samtykkene ble innhentet i september og oktober 2015, det vil si etter at den nye malen skulle ha vært tatt i bruk. Disse samtykkene omtaler ikke retten til å gjøres kjent med sakkyndig vurdering, og uttale seg om denne før enkeltvedtak fattes. Tre av fire samtykkeerklæringer er i tillegg innhentet etter at enkeltvedtakene ble fattet. Vedtakene er fattet i august 2015, mens samtykkeskjemaene er signert og datert av foresatte i september og oktober Disse skjemaene dokumenterer dermed ikke at foresatte har blitt gjort kjent med sakkyndig vurdering og fått uttale seg om denne før enkelt vedtak ble fattet. Fylkesmannen har heller ikke mottatt annen dokumentasjon som viser at foresatte har fått anledning til å uttale seg før vedtak ble fattet. Fylkesmannen vurderer på bakgrunn av dette at det ikke foreligger dokumentasjon som viser at foresatte/elev har hatt mulighet til å uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering før enkeltvedtak ble fattet. Oslo kommune har gitt følgende tilbakemelding på forhåndsvarsel og foreløpig tilsynsrapport: Når det gjelder elever/foresattes rett til å uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering før enkeltvedtak fattes viser kommunen til sin redegjørelse under Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak: Fylkesmannen har konkludert med at skolen ikke ivaretar foresattes rett til å uttale seg om sakkyndig vurdering før vedtak om spesialundervisning fattes. Den nye malen for samtykke (som ivaretar foresattes rett til å uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering) var utarbeidet etter at skolen hadde fattet vedtak om spesialundervisning for inneværende skoleår. Skolen vil ta i bruk denne malen fortløpende og etter hvert som elevene får nye sakkyndig vurderinger. Kommunen informerer også om følgende: For å sikre at lovkravene til enkeltvedtak blir etterlevd, vil Utdanningsetaten gjennomføre et minikurs for rektorene som er omfattes av felles nasjonalt tilsyn, hvor krav til enkeltvedtak om spesialundervisning og avvik fra sakkyndig vurdering er temaet. Fylkesmannens sluttvurdering Fylkesmannen har vurdert tilbakemeldingene fra kommunen. Fylkesmannen tar til etterretning kommunens opplysninger om at skolen vil ta i bruk ny mal som ivaretar foresattes rett til å uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering før vedtak fattes. Når det gjelder det planlagte kurset for rektorene ser Fylkesmannen det som positivt at rektorene skal få en slik skolering. Etter Fylkesmannens oppfatning vil dette kunne bidra til å sikre at foreldre/elev får mulighet til å uttale seg om innholdet i sakkyndig vurdering før enkeltvedtak fattes. Det fremgår at dette tiltaket foreløpig kun er planlagt. Vi avventer derfor en bekreftelse fra UDE om at kurset er avholdt for rektorene. 19

22 Etter Fylkesmannens vurdering er det imidlertid ikke, per i dag, sannsynliggjort at skolen har etablert en ny praksis som gjør at retten til uttale seg om sakkyndig vurdering er ivaretatt. Fylkesmannen finner på bakgrunn av tilbakemeldingen fra kommune ikke grunnlag for å endre konklusjonen om at lovkravet ikke er oppfylt. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er ikke oppfylt. Rettslig krav 8 Elever som etter sakkyndig vurdering har behov for spesialundervisning, skal ha et enkeltvedtak Etter den sakkyndige vurderingen må skolen fatte et vedtak. Dette gjelder både dersom skolen innvilger spesialundervisning og dersom skolen ikke innvilger dette. Kravet om enkeltvedtak gjelder både når PPT anbefalte spesialundervisning og når de ikke anbefalte dette. I en avgjørelse om spesialundervisning gjelder rettigheter for en bestemt person og er derfor et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2 og kapittel IV og V. Fylkesmannens undersøkelser Rektor svarer i EVS bekreftende på spørsmålet om det fattes enkeltvedtak for elever etter at det er gjennomført sakkyndig vurdering, og opplyser om skolen har rutiner som sikrer dette. Han informerer også om at forvaltningslovens bestemmelse om at dette skal skje innen en måned etter at sakkyndig vurdering foreligger, blir holdt. Rektor viser til følgende dokumenter: mal for vedtak 5-1 skolens rutinebeskrivelse - spesialundervisning UDEs rundskriv nr 6/2015 Rektor informerer også om at UDEs rundskriv beskriver rektors ansvar for å fatte vedtak om spesialundervisning etter at sakkyndig vurdering foreligger. UDEs rundskriv nr 6/2015 slår fast at rektor skal fatte vedtak når det foreligger en sakkyndig vurdering om at eleven har behov for spesialundervisning (punkt 5). Av skolens rutinebeskrivelse går det også frem at skolens skal fatte vedtak om iverksetting av spesialundervisning etter at sakkyndig vurdering foreligger og er drøftet med elev/foresatte. Fylkesmannen har bedt om å få tilsendt de nyeste vedtakene om spesialundervisning for fire elever; elev 5, 20, 21 og 39. I alle fire sakene har rektor fattet vedtak om spesialundervisning, og i enkeltvedtakene er det vist til den sakkyndige vurderingen som ligger til grunn for vedtaket. Fylkesmannens vurderinger For tre av de fire elevene som vi ba om dokumentasjon på ser vi at sakkyndig vurdering ble utarbeidet i juni 2014, mens vedtakene ble fattet i august På bakgrunn av at vi har bedt om nyeste vedtak for disse elevene legger vi til grunn at skolen har fattet enkeltvedtak for disse elevene også for skoleåret 2014/2015, basert på de samme sakkyndige vurderingene. 20

23 For den siste eleven, elev 5, er sakkyndig vurdering datert i slutten av februar 2014, og er dermed av nyere dato enn de øvrige sakkyndige vurderingene. Vedtak ble fattet i august Det vises i enkeltvedtaket til et samtykke fra mars Ut fra den dokumentasjonen som foreligger kan vi ikke se at det ble fattet vedtak for denne eleven for våren Vi legger derfor til grunn at det gikk ca. et halvt år fra sakkyndig vurdering forelå til vedtak ble fattet. Saksbehandlingstid i forbindelse med vedtak om spesialundervisning er omtalt i Utdanningsdirektoratets veileder til spesialundervisning. Utgangspunktet er at det skal fattes vedtak innen rimelig tid og at en saksbehandlingstid på over tre måneder som en hovedregel vil være for lang tid. Elevens behov for å få avklart sine behov og rettigheter så raskt som mulig vil være en viktig del i denne vurderingen. UDEs rundskriv 6/2015 omtaler saksbehandlingstiden på tilsvarende måte under punkt 9 Saksbehandlingstid. Fylkesmannen vil bemerke at det for denne eleven gikk for lang tid fra sakkyndig vurdering forelå til enkeltvedtak ble fattet. Dette har sammenheng med at det fortsatt var mye igjen av skoleåret på det tidspunktet elevens behov for spesialundervisning var avklart. Skolen hadde mulighet til å iverksette spesialundervisning basert på den sakkyndige vurderingen allerede i mars 2015, etter at samtykke forelå. Fylkesmannen ser likevel at dette bare gjelder én av de fire vedtakene vi har sett på, og vurderer derfor at det er sannsynliggjort at skolen fatter enkeltvedtak om spesialundervisning etter at sakkyndig vurdering foreligger. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt. Rettslig krav 9 Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om hvilke omfang, innhold og organisering spesialundervisningen skal ha, og kompetansekrav for de som skal gjennomføre opplæringen Den sakkyndige vurderingen skal ta stilling til hva som gir et forsvarlig opplæringstilbud, ta stilling til innholdet i opplæringen og gjøre rede for andre særlige forhold som er viktig for opplæringen, jf. opplæringsloven 5-3. Skolens vedtak om spesialundervisning skal bygge på den sakkyndige vurderingen. Enkeltvedtaket må vise antall timer med spesialundervisning, hvilke fag og områder spesialundervisningen skal dekke, om det skal være avvik fra LK06, hvordan undervisningen skal organiseres, og hvilken kompetanse personalet skal ha. Fylkesmannens undersøkelser Rektor svarer i EVS bekreftende på spørsmål om det i enkeltvedtaket fremgår omfang, innhold, organisering og kompetanse. Han opplyser imidlertid om at vedtak om spesialundervisning for skoleåret 2014/2015 og vedtak for skoleåret 2015/2016 som ble fattet før nytt rundskriv med ny mal, ikke beskriver kompetansen til de som er ansvarlige for spesialundervisningen. Rektor viser her til: mal for vedtak 5-1 Han opplyser om at denne vil bli tatt i bruk etter hvert som nye vedtak blir fattet. 21

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Østfold fylkeskommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole Til Karasjok kommune v/rådmann FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Karasjok kommune Karasjok skole 20. mai 2015 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Oslo kommune Trosterud skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Oslo kommune Trosterud skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Oslo kommune Trosterud skole 26. juni 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med Oslo kommune Trosterud

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune Utdannings- og barnehageavdelingen Vegårshei kommune 4985 Vegårshei Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/1606 / FMAAIMS 29.06.2015 Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering. Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole Bergen kommune Byrådsavdeling Barnehage og skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og Skolebasert vurdering Bergen kommune - Mjølkeråen skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Finnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1 9800 Vadsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune - Nordkapp maritime fagskole og videregående

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Meråker videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Spesialpedagogisk hjelp, opplæringsloven 5-7 Karasjok kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Karasjok kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Porsanger kommune - Lakselv skole Postadresse: Telefon:

Detaljer

Tilsynsrapport 2013. Sandnes kommune. Oppfølging av tilsynet i 2010. Tema: Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Tilsynsrapport 2013. Sandnes kommune. Oppfølging av tilsynet i 2010. Tema: Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Tilsynsrapport 2013 Oppfølging av tilsynet i 2010 Tema: Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Sandnes kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Tema for tilsynet... 3 1.1 Om gjennomføringen av oppfølgingen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 07.09.2015 2015/3152 Deres dato: Deres referanse: Lisleherad Montessoriskole Sa ved styrets leder Bjarne Hansens Vei 22 3680 NOTODDEN TILSYNSRAPPORT

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Rana kommune Lyngheim skole 11.05.15

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Rana kommune Lyngheim skole 11.05.15 TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Rana kommune Lyngheim skole 11.05.15 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Rana kommune Lyngheim

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Grane kommune Grane barne- og ungdomsskole 24.02.2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Molde kommune ved rådmann Arne Sverre Dahl Rådhusplassen 1 6413 Molde ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens godkjenningsvirksomhet og kommunens bruk av reaksjoner etter barnehageloven - Molde kommune - Molde

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Harstad kommune Seljestad ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Harstad kommune Seljestad ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Harstad kommune Seljestad ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Harstad kommune Seljestad

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunens ansvar for å godkjenne, veilede og følge opp lærebedrifter. Nord-Trøndelag fylkeskommune

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunens ansvar for å godkjenne, veilede og følge opp lærebedrifter. Nord-Trøndelag fylkeskommune TILSYNSRAPPORT Fylkeskommunens ansvar for å godkjenne, veilede og følge opp lærebedrifter Nord-Trøndelag fylkeskommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Nord-Trøndelag

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Utdannings- og barnehageavdelingen

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Utdannings- og barnehageavdelingen Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger Helland

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKOLENS FORVALTNINGSKOMPETANSE AVGJØRELSER OM ELEVERS RETTIGHETER OG PLIKTER. Kilebygda Montessoriskole Sa. Org.nr.

TILSYNSRAPPORT SKOLENS FORVALTNINGSKOMPETANSE AVGJØRELSER OM ELEVERS RETTIGHETER OG PLIKTER. Kilebygda Montessoriskole Sa. Org.nr. Saksbehandler: Yngvild Fløgstad Vår dato: Vår referanse: 28.04.2014 2014/1317 Deres dato: Deres referanse: Kilebygda Montessoriskole Sa ved styrets leder Jensejordet Nord 9 3739 Skien TILSYNSRAPPORT SKOLENS

Detaljer

RUTINE FOR KLAGESAKER

RUTINE FOR KLAGESAKER ELVERUM KOMMUNE RUTINE FOR KLAGESAKER Handlingsplan Elverum ungdomsskole Sist revidert: 03.01.2013 Atle Teksum/rektor Rutinene beskriver handlingsplanen for Elverum ungdomsskole samt lovforankret bakgrunn.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 24.11.2014 2014/5152 Deres dato: Deres referanse: Aglo videregående ved styrets leder skole 7510 Skatval TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens forvaltningskompetanse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Bergen kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISKE ELEVERS RETTIGHETER ETTER OPPLÆRINGSLOVEN RANA KOMMUNE 18.07.2014 Innhold 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføringen av tilsynet... 3 3. Det som er kontrollert i tilsynet...

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ KONTROLL MED ENDRING AV PRAKSIS Fredrikstad kommune Torp skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet elevenes psykososiale skolemiljø... 2 2. Gjennomføring av

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS BARNEHAGE- OG UTDANNINGSAVDELINGEN VEILEDNING BEGRUNNELSE FOR KARAKTER VED KLAGE PÅ STANDPUNKTKARAKTER I FAG GRUNNSKOLEN Oslo mai 2013 INNLEDNING Denne veiledningen er ment

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning Bamble kommune 14.03. 28.05.2013 Barnehage- og utdanningsavdelingen Innhold 1. Tema for tilsynet: Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Elevenes rett til gratis videregående opplæring Verdal videregående skole Nord-Trøndelag fylkeskommune 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Nord-Trøndelag fylkeskommune...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 14.01.2014 2013/5614 Deres dato: Deres referanse: 03.01.2014 Fjellheim Bibelskole AS ved styrets leder Mellomvegen 96 9006 Tromsø ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017

Veiledningsmateriell. Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold Innledning 4 Skoleeiers ansvar 4 Myndighet til å fatte enkeltvedtak 4 Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen 5 Skolens arbeid

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

ERKLÆRING OM RETTING AV LOVBRUDD AVDEKKET I NASJONALT TILSYN, VEGÅRSHEI KOMMUNE, VEGÅRSHEI SKULE.

ERKLÆRING OM RETTING AV LOVBRUDD AVDEKKET I NASJONALT TILSYN, VEGÅRSHEI KOMMUNE, VEGÅRSHEI SKULE. Fylkesmannen i Aust Agder, utdannings og justis avdelingen Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Vegårshei kommune Molandsveien 11 4985 Vegårshei Telefon: 37 17 02 00 Telefax: 37 17 02 01 E-post: post@vegarshei.kommune.no

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Oslo kommune Nydalen videregående skole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Oslo kommune Nydalen videregående skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Oslo kommune Nydalen videregående skole 5. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Gjennomføring...

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Gjøvik kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Gjøvik kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

SKOLENS ARBEID MED OPPLIERINGEN I FAG

SKOLENS ARBEID MED OPPLIERINGEN I FAG Egenvurdering av regelverksetterlevelse For lærergruppen SKOLENS ARBEID MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN ( Som et alternativ til dette skjemaet kan det web-baserte verktøyet RefLex benyttes (Se varselbrevet

Detaljer

Klage på standpunktkarakter

Klage på standpunktkarakter Klage på standpunktkarakter Elevens navn: Klagerens navn: Adresse: Fødselsnr. Trinn: Fag: Karakter høsttermin: Standpunktkarakter: Begrunnelse for klage: ( Her skal det kun en kort saklig redegjørelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette.

MÅL: Denne rutinen skal sikre at alle barn i Lunner kommune med rett til spesialundervisning etter Opplæringsloven 5.1 får dette. Pr...0 LUNNER KOMMUNE Rutinebeskrivelser Rutinebetegnelse: SPESIALUNDERVISNING ETTER OPPLÆRINGSLOVEN. Tilgjengelig på: Kommunens hjemmeside Godkjent av: Kommunalsjef Dato:..0 Tidspunkt for neste revisjon:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE 1. Slik sikrer rektor at undervisningspersonalet knytter opplæringens

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE Bydel Grorud 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Oslo kommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT Lastet ned fra morsmål.org Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Oppvekst og utdanningsavdelinga TILSYNSRAPPORT Tilsyn med særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen skoleåret 2009/10

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Heving av lærekontrakter/opplæringskontrakter

Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Heving av lærekontrakter/opplæringskontrakter Vest-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmannen Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Heving av lærekontrakter/opplæringskontrakter Vest-Agder fylkeskommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON Vår saksbehandler: Kristian Hegertun Vår dato: 07.05.2012 Deres dato: 30.03.2012 Vår referanse: 2011/4065 Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Pilotering av Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Pilotering av Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Pilotering av Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN Sørum kommune Frogner skole Postadresse: Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Besøksadresse:

Detaljer

Endefig 11LSYNSRAPPORT

Endefig 11LSYNSRAPPORT å: åg Fylkesmannen i Buskerud Endefig 11LSYNSRAPPORT Tilsyn med skolens arbeid med elevens utbytte av opplæringen Buskerud Fylkeskommune - Eiker videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.....3

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Voksnes rett til grunnskoleopplæring

TILSYNSRAPPORT. Voksnes rett til grunnskoleopplæring TILSYNSRAPPORT Voksnes rett til grunnskoleopplæring Stavanger kommune 2014 1 Innhold 1. Tema for tilsynet... 3 2. Gjennomføring av tilsynet... 3 3. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner... 4 3.1 Rett

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 19.06.2014 2014/347 Deres dato: Deres referanse: St Paul skole ved styrets leder Christies Gate 16 5015 Bergen TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplæring i svømming. Tysfjord kommune - Kjøpsvik skole

TILSYNSRAPPORT. Opplæring i svømming. Tysfjord kommune - Kjøpsvik skole TILSYNSRAPPORT Opplæring i svømming Tysfjord kommune - Kjøpsvik skole 20.11.2013 1 Innhold FORELØPIG TILSYNSRAPPORT... 1 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Tysfjord kommune Kjøpsvik skole... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Lasted ned fra morsmål.org Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever i grunnskolen skoleåret 2009/10 Ålesund kommune Sak:

Detaljer

Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Grunnskolen i Sirdal Sirdal kommune oktober 2011

Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Grunnskolen i Sirdal Sirdal kommune oktober 2011 Spesialundervisning Saksgang fra behov til rett En veiledning for Grunnskolen i Sirdal Sirdal kommune oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Avklaring av behov.s. 5 1.1 Før henvisning 1.2 Skolens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300 SVOLVÆR Vår saksbehandler: Clara Hasselberg Vår dato: 29.08.2012 Deres dato: 28.06.2012 Vår referanse: 2012/1668 Deres referanse: Linda Jentoft Holst Vågan montessoriskole AS ved styrets leder Ørnveien 89 8300

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Rett til plass i barnehage Lillehammer kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Lillehammer kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med

Detaljer

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Møte i Dysleksi Kristiansand og omegn 05.11.13 Fylkesmannen i Vest-Agder v/ seniorrådgiver Elisabeth Attramadal Opplæringsloven

Detaljer

Presentasjon. Forvaltningsloven og barnekonvensjonen. Av Mirella R. Hoel

Presentasjon. Forvaltningsloven og barnekonvensjonen. Av Mirella R. Hoel Presentasjon Forvaltningsloven og barnekonvensjonen Av Mirella R. Hoel JUSS ER GØY!!!! Barnekonvensjonen Barnas Grunnlov Et dokument som beskriver barns grunnleggende rettigheter Gjelder alle under 18

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Østre Toten kommune Kapp skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø...3 2. Gjennomføring

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehage- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNENS BEHANDLING AV SØKNADER OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET FOR STYRER OG PEDAGOGISK LEDER OSLO KOMMUNE, BYDEL BJERKE 2015 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Lenvik Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

Oppvekst skole Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga Postboks 59 4001 STAVANGER Sandnes, 20.10.2010

Oppvekst skole Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga Postboks 59 4001 STAVANGER Sandnes, 20.10.2010 Oppvekst skole Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga Postboks 59 4001 STAVANGER Sandnes, 20.10.2010 Deres ref: Vår ref: 201000830-8 Saksbehandler HBG Arkiv: E: A16 &58 Erklæring til Fylkesmannen

Detaljer

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE

FYLKESMANNENS TILSYN MED GRUNNSKOLEOPPLÆRING FOR VOKSNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO GLO-14/3029-11 5262/15 22.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 10.06.2015 Kommunalstyret

Detaljer

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT

Fylkesmannen i Aust-Agder. Utdannings- og justisavdelingen. Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Aust-Agder Utdannings- og justisavdelingen Skriftlig tilsyn høsten 2012 TILSYNSRAPPORT Midlertidig dispensasjon og unntak for utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder Arendal kommune

Detaljer

Endehg TILSYNSRAPPO RT

Endehg TILSYNSRAPPO RT Fylkesmannen -, ibuskerud Endehg TILSYNSRAPPO RT Tilsyn med skolens arbeid med elevens utbytte av opplaeringen Buskerud fylkeskommune Gol vidaregåande skule Innholdsfortegnelse 1. Innledning..... 3 2.

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Fredrikstad kommune Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Fredrikstad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Ålesund kommune ved rådmann Jarle Bjørn Hanken Postboks 1521 6025 ÅLESUND ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Ålesund kommune Volsdalen skole 0 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Tilsynsperiode: juni 2014 oktober 2014 TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Oppland fylkeskommune Hadeland videregående

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 SaksbehandlerInnvalgstelefonVår dato Helen L. Bargel73

Detaljer

Oppfølging av tilsyn med Levanger kommune som skoleeier - oversendelse av rapport og pålegg om lukking av avvik

Oppfølging av tilsyn med Levanger kommune som skoleeier - oversendelse av rapport og pålegg om lukking av avvik IFWMERRED SAMKOMMUNE Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (18 JULI 7201(1 Saksbehandler: Knut Olav Dypvik Tlf. direkte: 74 16 83 79 E-post: kdy@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 06.07.2010 Vår ref.: 201 0/1 962 Arkivnr:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehage- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNENS BEHANDLING AV SØKNADER OM DISPENSASJON FRA UTDANNINGSKRAVET FOR STYRER OG PEDAGOGISK LEDER OSLO KOMMUNE, BYDEL GRÜNERLØKKA 2015 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT FORELØPIG TILSYNSRAPPORT Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Stavanger kommune 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Om tilsynet med Stavanger kommune...3 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med fylkeskommunens ansvar for godkjenning, oppfølging og veiledning av lærebedrifter

Endelig TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med fylkeskommunens ansvar for godkjenning, oppfølging og veiledning av lærebedrifter Endelig TILSYNSRAPPORT Tilsyn med fylkeskommunens ansvar for godkjenning, oppfølging og veiledning av lærebedrifter Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Om tilsynet med Buskerud fylkeskommune 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT UTBYTE AV OPPLÆRINGA Spørsmål som skal vurderast og svarast på Ja/nei Skuleleiinga si vurdering av situasjonen ved skulen grunngjeving for svara i førre kolonne SKULEN

Detaljer

Opplæring i svømming

Opplæring i svømming Hurum Kommune Nedre Sætrevei 1 3475 Sætre Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæring i svømming Hurum kommune Filtvet skole Innholdsfortegnelse TILSYNSRAPPORT...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO Saksbehandler: Birgitte Pettersen Vår dato: 21.08.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/1634 Deres referanse: Ryenberget skole ved styrets leder Enebakkveien 152 0680 OSLO TILSYNSRAPPORT Ryenberget skole

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Voksnes rett til grunnskoleopplæring

TILSYNSRAPPORT. Voksnes rett til grunnskoleopplæring TILSYNSRAPPORT Voksnes rett til grunnskoleopplæring Sola kommune 2012 1 Innhold 1. Tema, bakgrunn og målsetting for tilsynet... 3 1.1 Tema for tilsynet... 3 1.2 Bakgrunn for tilsynet... 3 1.3 Målsetting

Detaljer

Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14

Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14 6 TILRETTELEGGING I OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-1 Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har

Detaljer

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Re kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Re kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 28. februar 2012 2. mars 2012 Arkivnr. 2012/320 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Cathrine Leistad Selma Hadžić (tilsynsleder) Kontaktperson i kommunen:

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10 Namdalseid kommunes kvalitetssystem etter opplæringslovens 13-10 August 2009 2 Bakgrunn Opplæringslovens 13-10 annet ledd sier følgende: Kommunen/fylkeskommunen og skoleeier for privat skole skal etter

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE PPT FOR NORSKE SKOLER I UTLANDET HENVISNINGEN GJELDER Navn: Klassetrinn: Skole: Kontaktlærer Foresatte: Foresattes adresse: Land: Født: HENVISNINGSGRUNN Gi

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Opplæring i kriminalomsorgen

Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Opplæring i kriminalomsorgen Vestfold fylkeskommune Utdanningsavdelingen Svend Foynsgt. 9 3126 Tønsberg Vår saksbehandler / telefon: Vår referanse: Vår dato: Kristine Palm 2008/6042 23.12.2008 33372440 Arkivnr: 632.0 Rapport fra tilsyn

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Rapport fra felles nasjonalt tilsyn og tilsyn med årstimetall

Rapport fra felles nasjonalt tilsyn og tilsyn med årstimetall Vår saksbehandler: Direkte tlf: Vår dato: 26.08.2008 Deres dato: Vår referanse: 2007/2971 Deres referanse: Kunnskapsdepartementet v/opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Rapport fra felles nasjonalt

Detaljer

Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring

Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring Fagenhet videregående opplæring Informasjon om klage på sluttvurdering i videregående opplæring Det vises her til Forskrift til Opplæringslova kapittel 3 og kapittel 5. For deltakere i opplæring for voksne:

Detaljer