Energibruk er den vesentlege kjelda til den globale klimabelastninga. Energibruk i bygg står åleine for ein stor andel.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Energibruk er den vesentlege kjelda til den globale klimabelastninga. Energibruk i bygg står åleine for ein stor andel."

Transkript

1

2 Energibruk er den vesentlege kjelda til den globale klimabelastninga. Energibruk i bygg står åleine for ein stor andel.

3 For å nå naudsynte globale klimamål, vil lokale energitiltak utgjere ein stor del.

4 Historikk Kilde: Enova Før Etter 1987 Personbil kg cl/mil 0 Alle bygninger Kontorbygninger Skolebygninger (ekskl. Barnehager) Sykehjem Personbil

5 Historikk sammenlignet med personbil Kilde: Enova Før Etter 1987 Personbil kg cl/mil 0 Alle bygninger Kontorbygninger Skolebygninger (ekskl. Barnehager) Sykehjem Personbil

6 Energibruk i kwh/m 2 oppvarmet areal for 639 skolebygninger Kilde: Enova

7 Energibruk historisk Kilder: St.meld. 54 ( ) og SSBs Energistatistikk PJ År

8 Oppvarming basert på energikilde i Norden (eksl. Industri). 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 16% 69% 63% 47% 3% Norge Sverige Danmark Elektrisitet Gass Olje Bio Fjernvarme

9 Ein energiberar med stort bruksområde har høg kvalitet! Oftast store tap ved produksjon av høgkvalitetsenergi Elektrisitet Straum kan gje varme, men også lys, drive maskiner, elektrisk utstyr og m.v.. Damp kan drive ein turbin og gje varme. Spillvarme med 35ºC kan brukast til oppvarmning med store radiatorer, luftopp-varmning og golvvarme. Uteluft krev ei varmepumpe for å nyttegjerast. Varme Uteluft 9

10 som å fyre med stolbein av teak Ca 30% igjen framme hos brukar 10

11 Korleis brukar vi energien? usynlig vare uvanar energi ikkje bevisst kjøp og bruk kastar ubruk

12

13

14 Ekstern forsyning Lokal forsyning Styring Gjenvinning Reduksjon

15 Ekstern forsyning Lokal forsyning Redusert energibehov drift Energivennlig drift Medviten haldning til energibruk frå leiar til brukarar i bygget Klare mål om energibruk Gode rutinar og oppfølging Styring Gjenvinning Reduksjon Redusert energibehov bygg/anlegg Bygget (isolasjon, vidu, mv) Energieffektivt utstyr (lys, kvitevarer, mv) Redusere varmetap (isolerte rør/kanalar,mv) Energieffektive maskiner (produksjon)

16 Eksempel Helseforetak

17 Industri Sandvik AS E-fokusprosess Opplæring av ansatte Etablering av Energiledelse med Energimåling Gjennomført enkle enøk-tiltak Resultat 2005: Spart KWh, (tilsv 28% reduksjon) Tilbake

18 Ekstern forsyning Lokal forsyning Gjennvinne varme Ventilasjonsluft Varme frå kjøl/fryseanlegg Spillvarme frå industriprosessar Avløpsvatn og kloakk Varme frå fjøs/gjødsel (landbruk) Styring Gjenvinning Reduksjon

19 Kilde: Orkla Bulletin (internavis) Industri Stabburet AS (Orkla) E-fokusprosess og tiltak Kartlegge bygg og industriprosess Energeiing og energimåling Gjennomført enøk-tiltak, m.a. gjennvinning frå prosess Tilbake

20 Industri E-fokus FG-eiendom AS Raufoss og Askim næringspark m.v. Totalt byggareale over m 2 Målsetning reduksjon 45 GWh/ år, (million kwh) tilsv. 20% Over 100 bedrifter involvert, de største er: Hydro (Hydro Automotives og Hydro Buildings systems) NAMMO (tidl. Raufoss Ammunisjonsfabrikk) Raufoss Technology Kongsberg Automotives

21 Ekstern forsyning Lokal forsyning Behovsstyre (etter faktisk behov) Varme Ventilasjon Lys Styring Gjenvinning Reduksjon Styre etter prosess (industri m.v.) Lys/varme/ventilasjon Portar/dører Avsug

22 Kristiansund Sykehus

23 Efokus-kjøpesenter Enøk-senteret har bidratt til at årlig energibruk er redusert med over 20 GWh Når Enøk-senteret er ferdig med prosjektet som nå pågår skal energibruken være redusert med over 60 GWh/år (millioner kwh) Tilbake

24 Ekstern forsyning Lokal forsyning Bioenergi Skogsvirke Avfall (riving, industri, mv) Styring Gjenvinning Reduksjon Spillvarme Industriprosessar Kjøle/fryseanlegg Sol og naturvarme Direkte solvarme (og el) Omgjevnadsvarme (sjø, luft,berg, jord)

25 Type anlegg/ energikilde Ved Pellets Briketter Flis Fjernvarmeanlegg X X X Sentralvarm e-anlegg X X X X Punktoppvarming X X X

26 Varmepumper Kilde: SINTEF

27 Varmepumper Varmekilder: Luft Sjø elv - innsjø Fjell Grunnvann Jord Kilde: Normann Energiteknikk

28 Ekornes ASA Alternativ oppvarming i ny Stressless-fabrikk Varmepumpe og biokjel 2 stk. VP med samla effekt 850 kw Energilproduksjon 1,3 GWh Årlig innsparing nær 1 mill. kwh Biokjel nyttar treafall frå produksjon (samarbeid pelletsfabrikk) Anlegget forsyner i tillegg 30 nyoppførte leiligheiter 28

29 Vurder lokale energiressursar Bio (flis, pellets,mv) - Spillvarme Varmepumpe - avfall Karlegge potensiale for bruk av alternativ energi (feks fjernvarme) Utgreie og planlegge fjernvarmeanlegg Pellets blir produsert av treavfall frå møbelindustrien i Sykkylven. Produksjon av 7000 tonn pellets i året. Tilsvarar 35 GWh varmeenergi. 10 GWh overskotsvarme frå Norsk Protein og Stabburet er planlagt nytta til oppvarming gjennom bygging av fjernvarmeanlegg.

30 Sykkylven Aldersheim Vurdering av varmepumpe og biokjel Alt 1) Varmepumpe kartlagt og vurdert 610 kw, avgitt varme 1,3 GWh Innsparing nær 1 mill. kwh / ca. kr årlig gevinst Alt 2) Biokjel (for pellets) kartlagt og vurdert Biokjel vart valgt (pelletsfabrikk som benytter avfall fra møbelindustrien)

31 Utfording nyttegjere lokale varme Vassboren varme er avgjerande for utnytting av lokale energiressursar og til fleksibel energiforsyning Ulike system: - Fjernvarme - Nærvarme - Sentralvarme 31

32 -gamal vane. Molde Kunnskapspark Nybygg - Val mellom varmeanlegg Overgang frå panelomn til vassbore anlegg Årskostnadsanalyse frå Enøk-senteret var avgjerande for endra val Trass i høgare investeringskostnad, vart årleg totalkostnad. rimelegare, (sum av kapitalkostnad og driftskostnad) Meir fleksibelt anlegg (val av den til ei kvar tid rimelegaste energiform) Varmepumpe reduserer energibruken med min 2/3 32

33 Nærvarme lokal energiressurs Nærvarme teknikk Nærvarme er i utgangspunktet eit distribusjonssystem for varmt vatn. Energisentral - Varmeproduksjon Distribusjonssytem Kundesentral For å nytte denne varmen må sluttbrukar ha eit vassbasert Varmesystem (golvvarme, radiatorar, varmebatteri i ventilasjon) 33

34 Nærvarme lokal energiressurs Energisentral - Varmeproduksjon Avfall Olje Elektrisitet Spillvarme Varmepumper Biobrensel Naturgass 34

35 Viktige forutsetninger for fjernvarmeutbygging Varmetetthet - nærhet mellom varmekilde og brukersted Høy sikkerhet for varmekilde Lav risiko for bortfall av kilden Høy driftssikkerhet Sikker brenselleveranse Profesjonelle aktører Finansiering 35

36 Nannestad - stegvis utbygging av varmenettet Kilde: Biovarme Energileveranser Nannestad MWh År Status: Enkelte rørstrekk grad ned. Forsyning med midletidig oljefyrt sentral. Biobrenselanlegg bygt våren

37 Nærvarme lokal energiressurs Nærvarme varmevatn gjennom rør nedgravd i bakken. Små anlegg - enklare og raskare å legge nærvarmerør. - Lange lengder ( 200 m) - Tur og retur i same rør - Trommelprinsipp I gjennomsnitt går ca. 10% av varmen tapt under transport i løpet av et år. Det er det samme som for elektrisitet. 37

38 Nærvarme lokal energiressurs 38

39 Utfording nyttegjere lokale varme Avklare kva som er av vassborne system i kommunen Pådrivar for val av HMbygget vassborne system i nybygg og opmbyggingar (ny PBL) Tine- Vest Ta initaitiv for utbygging av nær/fjernvarmeanlegg Leidningsnettet er tenkt lagt som vist med raudt til dei aktuelle bygga, og blått som alternativ plassering varmesentral. Total lengde er ca 1000m. 39

40 Gjennomføring Fjern-/nærvarme prosess i fleire fasar 1. Søknad om Enova-støtte utgreiing 2. Utgreiing - forprosjekt Vurdere brukarar og dekning/nett (trase) Vurdere energi- og effektbehov og hovuddimensjonar 3. Søknad om Enova-støtte til utbygging av fjernvarmeanlegg 4. Planlegging og prosjektering Planlagt og detaljprosjektert fjernvarmetrase inkl. tilkopling fyrrom Utarbeida teknisk løysing varmesentral større brukarar

41 Ny TEK 2007 For alle typer bygg Det skal tilrettelegges for at halvparten, minimum 40 % av energibehovet til varmtvann og rom-oppvarming kan dekkes av annet enn elektrisitet og/eller fossilt brensel. Totalforbruket skal ned med ca 25 %. Anlegget skal ikke overdimensjoneres!

42 Energimerket. Frå 2009 blir det innført energimerking av bygg. Dette gjeld alle bygg, ved sal og utleige. Energimerket tilsvarar energimerking som eksisterer på td. Kvitevarer. Energimerket vil medføre at verdien av energieffektive bygg blir synleg. Dette vil gi høgare verdi og difor gjere det meir attraktivt å investere i tiltak for å redusere energibruken.

43 Ekstern forsyning Lokal forsyning Bygnigsmasse Areal fordelt på kategori Energibruk totalt og på kategori Større bygg med vannbore varmesystem Bustadområde med vannboren varme Styring Gjenvinning Reduksjon Spillvarme, sol og naturvarme Industriprosessar, kjøl og fryseanlegg som kan ha unytta spillvarme Gode område for utnygging av sol og naturvarme (varmepumper) Bioenergi Skogsavfall og aktuelle skogressursar Treavfall frå industri, rivingsvirke, mv.

44 Store moglegheiter, - ta styringa!

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune Energiutgreiing 2007 Austevoll kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for

Detaljer

Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland. Forprosjekt

Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland. Forprosjekt Mulig nær/fjernvarme i Lonevåg - Hatland Forprosjekt Lonevåg Rådhus som er elektrisk oppvarmet Oppdragsgiver: Osterfjord Næringssamarbeid v/lars Mjøs / Svein Hustrulid Oppdragstittel: Mulig nær/fjernvarme

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune

Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune 2009 Lokal energiutredning 2011 Smøla kommune Bilde: Smøla vindpark, ved Hans Ohrstrand. www.smola.kommune.no Industriveien 1, 6504 Kristiansund Tlf 71 56 55 00

Detaljer

Energiutredning 2012

Energiutredning 2012 Energiutredning 2012 Haugesund kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast).

KEP Notodden Faktadel 25.03.11. Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). Klima- og energiplan for Notodden kommune Faktadel Versjon 25.03.2011 2011-2023 Bildene på forsiden er tatt av Fotograf Terje Løchen (båt og blues) og Fotograf Bjørn Tore Moen (mast). 1. Innledning...

Detaljer

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan Energibruk Energibruk i Fastlands-Norge 9 2011 R A Ressursfordeling 1:300 P Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km P O R T Energibruk Energibruk

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011

ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011 ENERGI OG KLIMAPLAN FOR ÅL KOMMUNE FRAMLEGG 25.05.2011 1 Innhaldsliste Generell del... 4 Samandrag... 4 1 Innleiing... 6 2 Utslepp av klimagassar i Ål... 6 2.1 Oppvarming... 8 2.2 Landbruk... 9 2.3 Søppelforbrenning...

Detaljer

Energisystemer i boligmassen - Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering

Energisystemer i boligmassen - Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering Energisystemer i boligmassen - Beboeres kunnskap, holdninger og tiltak for energieffektivisering RAPPORT 2011 A/L NBBL Kristin Helena Amundsen 2 Forord Det er behov for oppbygging av nasjonal kunnskap

Detaljer

Biobrenselanlegg. Kostnader for

Biobrenselanlegg. Kostnader for Status 2010 Biobrenselanlegg Kostnader for Øksnevad fjernvarmeutbygging vg skole Rapporten Kostnader for fjernvarmeutbygging presenterer kostnader for bygging av fjernvarme primært basert på bioenergi.

Detaljer

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09

Miljøplan. - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013. Vedteken av Luster kommunestyre 17.12.2009, sak 103/09 Miljøplan - kommunedelplan for energi, klima og ureining 2010-2013 Vedteken av styre 17.12.2009, sak 103/09 SAMANDRAG Dette dokumentet er sin kommunedelplan for energi, klima og ureining, heretter omtalt

Detaljer

Klima- og energiplan for Stord kommune

Klima- og energiplan for Stord kommune Klima- og energiplan for Stord kommune November 2008 Samandrag Fokus på klima og energi har auka dei siste åra. Forskingsrapportar syner at menneskeleg aktivitet har stor skuld i den raske klimaendringa

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Veien til biovarme. Manual for produksjon av ferdigvarme fra biobrensel

Veien til biovarme. Manual for produksjon av ferdigvarme fra biobrensel Veien til biovarme Manual for produksjon av ferdigvarme fra biobrensel Forord En vellykket bygging og drift av et biobrenselanlegg krever god planlegging i hele kjeden fra stubbe til varme rom. Etablering

Detaljer

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme

Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Rammer for utbygging og drift av fjernvarme 3 2011 V E I L E D E R Veileder Rammer for utbygging og drift av fjernvarme Side 2 Veileder nr /2011 Veileder rammer for utbygging og drift av fjernvarmeanlegg

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866)

Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Lokal Energiutredning for Hadsel kommune (1866) Sist oppdatert februar 2012 Utredningsansvarlig: Utførende: Forord Forskrift om energiutredninger er utgitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer

Veien til biovarme. Manual for produksjon av biovarme fra biobrensler

Veien til biovarme. Manual for produksjon av biovarme fra biobrensler Veien til biovarme Manual for produksjon av biovarme fra biobrensler 2 Cato Kjølstad Daglig leder Norsk Bioenergiforening Wergelandsveien 23 B 0167 OSLO Tlf: 23 36 58 70 Faks: 23 36 58 79 E-post: post@nobio.no

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg

Energimerking av yrkesbygg og energivurdering av tekniske anlegg Kort om energimerking > Alle bygningar som skal seljast eller leigast ut, skal vere energimerkte. > Alle bygningar over 1000 m 2 skal vere energimerkte. > Energimerking gjer du på www.energimerking.no.

Detaljer

Kommunal energi- og klimaplan

Kommunal energi- og klimaplan Kommunal energi- og klimaplan Berg Kommune Handlingsplan... 3 Innledning... 4 Overordna mål og sammenhengen med kommunens planlegging for øvrig... 4 1. Varmeproduksjon... 5 1.1.1. Skaland... 5 1.1.2. Senjahopen...

Detaljer