- effektiv og miljøfokusert energibruk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- effektiv og miljøfokusert energibruk"

Transkript

1 - effektiv og miljøfokusert energibruk

2 Agenda Generelt Kort om Enøk-senteret Energiledelse som arbeidsform Energimåling hvorfor og hvordan Energibruk og mulige energitiltak i VA sektoren Enova - aktuelle støtteprogram Regionalt nettverk eller.?

3 Enøk-senteret AS Målrettet enøk arbeid Hvorfor og hvordan? Molde

4 Kort om Enøk-senteret

5 Del av et nasjonalt nettverk Landsdekkende nettverk av enøksenter bygd opp i perioden Stortingsmelding 41 (92-93) Enøk-senter i alle fylker 1998 Over 200 fagpersonar engasjert i 2001 Tverrfagleg kompetanse lokalt Samarbeidsforum FRES ( ) Nasjonalt samarbeid med NVE Samordning av aktivitetar og tilbod Lokalt forankret informasjonskampanjar, (Enøk-uka, mv)

6 Enøk-senteret as Lokalisert på Sunnmøre med Norge som primærmarked Lang erfaring fra ulike prosjekt, nettverk, analyse, gjennomføring og driftsbistand Regionale og nasjonale oppdrag Amfi Eiendom, Coop Norge, Stabburet, Rolls Royce, Helse Midt-Norge, Kommuner, Norsk Vann Spesialkompetanse innen energiøkonomisering Fokus på konkrete tiltak og effektiv energiforvalting Eid av kraftselskap Solid forankret i Tussakonsernet og med operasjonell handlefrihet

7 Fagområder: Energibruk Miljø/ klima Opplæring Utredning Tilskudd

8 Energibruk: Energi Sjekk Enøk Analyse Energiombud Overvåking

9 Påvist energireduksjon de siste 6 år: 125 GWh/år Tilsvarer forbruket til eneboliger Representerer redusert CO2 utslipp på tonn OECD Europa norm

10 Noen Referanser

11 Fornøgde kunder, vår suksess Eksempel på noen av kundene våre Kjøpesenterkjeden AMFI Coop Norge med ulike samvirkelag Stabburet Ulike kommuner Helseforetak Norsk Vann Rolls - Royce Marine Hydro Automotives og Hydro Buildings systems NAMMO og Kongsberg Automotives

12 En aktiv samarbeidspartner Kristiansund kommune - Herøy Kommune Tingvoll kommune - Sande kommune Vanylven kommune - Nordal kommune Sula kommune - Volda kommune Hareid kommune - Ørsta kommune Ulstein kommune - Stranda kommune Sunndal kommune - Trondheim kommune - Helse Midt-Norge - Norsk Vann M&R fylkeskommune - Sogn og Fjordane FK

13 Eksempel fra arbeidet

14 Kilde: Orkla Bulletin (internavis) Eksempel Industri Stabburet AS (Orkla) E-fokusprosess og tiltak Kartlegge bygg og industriprosess Energiledelse og energimåling Gjennomført enkle enøk-tiltak

15 Eksempel Kjøpesenter Enøk-senteret har bidratt til at årlig energibruk er redusert med over 20 GWh Når Enøk-senteret er ferdig med prosjektet skal Energibruken være redusert eller konvertert med 60 GWh/år (millioner kwh)

16 Offentlig sektor Hareid kommune i energiprosjekt Med minimale investeringer ser vi at; Kommunen har redusert sitt forbruk i enkeltbygg med 20 % Har redusert sitt forbruk samlet med over 10 % samtidig som andre kommuner i området har økt tilsvarende

17

18 Hva er energiledelse Energiledelse er en systematisk og løpende innsats for å forbedre energieffektiviteten, som vil medføre kostnadsreduksjoner og redusert utslipp av klimagasser NS : 2009 Gjeldende fra okt 09 Ny Standard for Energiledelsessystemer

19 Energiledelse er samspill Energiledelse er samspill mellom Organisasjon Teknologi Mennesker

20 Energidelse integreres i øvrig system Energiledelse kan inngå som del av ISO sertifisering mv. For VA evt andre kvalitetsnormer etc..?

21 ENERGIOVERVÅKING Et sentralt verktøy for effektiv energiforvaltning

22 kwh/veke Vekemiddeltemperatur Energiovervåkning gir god kontroll , ,0 Energi- og temperaturdiagram Høy verdi, noe er galt! kwh vekemiddel , , , , , , , ,

23 Grunnlaget for alt enøkarbeid Energimåling Oversikt og kontroll Energisparing

24 Energiovervåking Energiovervåking gir et helhetlig fundament for målrettet energiarbeid Et verktøy for regelmessig registrering og oppfølging For å oppnå oversikt Identifisere potensial Identifisere avvik Datafangst og Benchmarking Gode målerdata er også viktig for å sikre reelle måle og benchmarking data

25 Hva kan måles? Elektrisk energi Elkraft Olje, Bio, Gass Oljemengde (L) Energimengde (kwh) Andre? - Effekt - Vannforbruk - Middeltemp Fjernvarme Fra/ evt til ekstern leverandør (kwh)

26 Ulike rapporter Bør kunne rapportere innen Energibruk Energikostnader Energi/ temperatur Vann Akkumulert eller pr tidsenhet Daglig, pr uke, pr måned

27 Ulike rapporter Vannmåling pr. ledningstrekke etc. Årssammenligning Vurderes mot energibruk i samme måleområde

28 Ved avvik klargjøres 1. Har det vært endring eller unormal drift i bygget/ anlegget? 2. Sjekk teknisk anlegg Automatikk, SD anlegg Pumpestatus Ventilasjonsaggregat Varmtvannsforsyning Manuell overstyring

29 Energibruk og hvor vi finner de største potensial for reduksjon

30 Energibruk Historikk Kilde: Enova Temperatur korrigert energitall fra 2008

31 Energibruk Historikk Kilde: Enova Før Etter 1987 Personbil kg cl/mil Alle bygninger Kontorbygninger Skolebygninger (ekskl. Barnehager) Sykehjem Personbil

32 For VA- sektoren finner vi et vesentlig mindre informasjonsog benchmarkingsgrunnlag

33 Forprosjekt hos Norvar i 2007 Energinettverk med 11 VA verk/ kommuner Prosjektet estimerte et samlet energibruk på 800 GWh/år innenfor VA-sektoren Et potensial for energireduksjon og ikke minst energiproduksjon på totalt ca 400 GWh/år Nye vurderinger viser at energibruken er høyere, trolig rundt en TWh/år

34 Manglende oversikt og insentiv Forprosjektet viste Mange har dårlig oversikter over eget energibruk Vanskelig å se utviklingen og resultater av eventuelle tiltak Stor forskjell i spesifikke verdier fra anlegg til anlegg Manglende disposisjonsrett over gevinst eller andre insentiv

35 Energibruk Vann - Vurdering Estimert energibruk Vannbehandlingsnettet 164 GWh Vannforsyningsnettet 95 GWh Ikke korrigerte tall Vann levert inn på det kommunale vannforsyningsnettet **************** Faktorer for vurdering Estimerte lekasjetall på 35 % Potensial i pumpedrift, dimensjonering og vedlikehold av pumper Styring og gjenvinning i hus/anlegg, lys, varme, avfukting etc Bedre energiovervåking og rapportering ( EOS - Energiledelse )

36 Energibruk Avløp - Vurdering Estimert energibruk Renseanlegg 332 GWh Ledningsnett avløp 78 GWh Ikke korrigerte tall Vann levert inn på det kommunale vannforsyningsnettet **************** Faktorer for vurdering Særlig potensial for energiproduksjon, varme, gass Potensial i pumpedrift, dimensjonering og vedlikehold av pumper Styring og gjenvinning i hus/anlegg, lys, varme, avfukting etc Bedre energiovervåking og rapportering ( Energiledelse )

37 Aktuelle enøktiltak Vannforsyning- og avløpsnettet Mer effektiv drift av pumper kan gi store besparelser Riktig dimensjonerte løpehjul, utskifting av skadede løpehjul Erstatte mekanisk strupning med frekvensstyring Styring av lys og varme i stasjoner/ anlegg Vannbehandling- og avløpsrenseanlegg Effektiv pumpedrift Riktig styring av oppvarming, ventilasjon og lys Riktig avfuktning av lokalene

38 Produksjon og konvertering Energiproduksjon i VA- sektoren vil f.eks. kunne være: Kraftproduksjon fra ledningsnett Biogassproduksjon i avløpsrenseanlegg Varmeproduksjon med varmepumpe for alle kategorier Intern bruk og ekstern energileveranse Som prinsipp bør man finne rett energikvalitet til rett formål Ekstern forsyning Lokal forsyning Styring Gjenvinning Reduksjon

39 Energiproduksjon - Varmepumpe I vannbehandlingsanlegg kan man vurdere varmepumpe for egen oppvarming Fra selve vannkilden Uteluft som grunnlast, særlig ved kystklima Varme fra avfuktningsanlegg kan ofte være aktuell I avløpsnettet kan varme fra avløpsvannet gjenvinnes med varmepumpe, men vil normalt være avhengi av ekstern mottaker

40 Energiproduksjon I vannledningsnettet kan miniturbiner utvikles som erstatning for ulike trykkreduksjonsventiler. Høyverdi el. produksjon for egen bruk eller til el.nett I avløpsrenseanlegg kan biogassproduksjon vurderes sammen med varme produksjon Ved biogassanlegg kan en vurdere muligheten i å ta inn nye fraksjoner våtorganisk avfall. Husdyrgjødsel, matavfall og organisk avfall fra landbruk, næringsmiddel- og fiskeindustrien En temperatursenkning på 5 C i det totale avløpsvolum på 650 mill. m3/år, utgjør en energimengde på 4 TWh/år. Hvor mye kan utnyttes, 5% - 20 %??

41 Enova tilskudd som delfinansiering

42 Mulige Enova støtte Nytt byggprogram fra Enova med økt støttenivå Mer direkte gjennomføringsfokusert enn tidligere Programmet gir støtte opp til 60 øre/ spart kwh, dvs kr ,- pr spart GWh Krav om minimum 10% energireduksjon og obligatorisk med EOS Minimum energimål kwh Krav om invertering ses sammen med nedbetlingstid/ internrente Ulike program innen Enova sitt varmeområde Program for lokale energisentraler -skal fremme økt installasjon av lokale energisentraler basert på fornybare energikilder som fast biobrensel, termisk solvarme eller varmepumpe Program for biogassproduksjon -investeringstøtte til bygging av anlegg for biogassproduksjon, samt distribusjon. Energimål på minimum 1 GWh (~ Nm3 CH4)

43 Mulige Enova støtte Muligheter gjennom Enova sitt industriprogram Et prosjekt må ha et samlet energimål på minimum 0,5 GWh. Ulik prosjektorganisering: 1) Enkelttiltak Programmet kan yte støtte til konkrete enkelttiltak i bedrifter. Utløsende investeringsstøtte ytes til den bedriften som realiserer energiutbyttet. 2) Porteføljer Det kan søkes støtte til flere uavhengige tiltak i én søknad. Tilskuddsmottaker kan være en enkelt bedrift eller flere bedrifter i samme konsern. 3) Nettverk Flere bedrifter i nettverk kan motta støtte gjennom programmet. Enøk-sentert kan bistå med søknadsprosess etc når organisering er definert

44 Enøk potensialet innen VA i Møre og Romsdal

45 Enøk potensialet for VA i MR Kommunens miljø og klimaplaner? De færreste av kommunene har vurdert VA sektoren som del av potensial vurderinga Det sentrale NV prosjektet? Det samlede ENØK potesialet er ikke definert men forsiktig anslått til 15% av et totalbruk på 1 TWh. Overført til Møre og Romsdal vil dette kunne indikere / = 5,1 % av befolkninga. Topografi, demografi, sentraliseringsgrad etc vil sikkert påvirke MEN, 5% X GWh x 15 % = 7,5 GWh - I tillegg potensial gjennom produksjon etc Kan frigjør midler for økt takt i ledningsutskifting = reduserte lekkasjetall etc

46 Felles kompetanseløft eller?

47 Enøk tiltak for VA i Møre og Romsdal Ulike alternativ ved evt felles løsninger, f.eks.: 1. Gå sammen i nettverk for samlet kompetansebygging og tiltaks-gjennomføring i felles Enova søknad 2. Ulike budsjett kan gjøre det aktuelt å fristille nettverksmodellen og heller fokusere på felles kompetanse tema gjennom f.eks. Driftsassistansen Begge alternativ vil kunne søke delfinansiering fra ulike ENOVA program, litt avhengig av størrelse og innhold Ved begge alternativ er det naturlig å hente informasjon/ erfaring fra det nasjonale prosjektet hos Norsk Vann Uavhengig av løsning er vår klare anbefaling Få oversikt på energibruken Etabler EOS og energiledelse

48 Spørsmål?

49 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09

Klima- og energiplan for Verdal kommune. Versjon 1.0-2010-03-09 Klima- og energiplan for Verdal kommune Versjon 1.0-2010-03-09 Vedlegg 2 A.1 Foredling av kalk i Verdal Hvorfor behandle dette spesielt? Klima- og energiregnskapene for Verdal skiller seg vesentlig ut

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass

Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Atmosfæren kjenner ingen grenser og vinden bærer ingen pass Tickel. 6 Mål og tiltak for satsingsområdene for energibruk og energiproduksjon i vår region til 2015 Sir Crispin 6.01 Nasjonale og fylkeskommunale

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune

Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Lokal energiutredning 2013 Sandefjord kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Veileder Energiledelse i Industrien

Veileder Energiledelse i Industrien Veileder Energiledelse i Industrien Vi vet du vil med energiledelse kan du få det til: Ta grep om energibruken Energiledelse kan etableres den ambisiøse veien gjennom å følge internasjonal standard (NS

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Energibruk er den vesentlege kjelda til den globale klimabelastninga. Energibruk i bygg står åleine for ein stor andel.

Energibruk er den vesentlege kjelda til den globale klimabelastninga. Energibruk i bygg står åleine for ein stor andel. Energibruk er den vesentlege kjelda til den globale klimabelastninga. Energibruk i bygg står åleine for ein stor andel. For å nå naudsynte globale klimamål, vil lokale energitiltak utgjere ein stor del.

Detaljer

Energiutgreiing Hjartdal 2009

Energiutgreiing Hjartdal 2009 1 BAKGRUNN... 3 1.1 LOVGRUNNLAG... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 DAGENS ENERGISYSTEM... 5 3.1 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.2 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 6 3.3 ENERGIBRUK FORDELT PÅ ENERGIBERARAR... 7 3.4 ENERGIBRUK

Detaljer

Enovas byggstatistikk 2007

Enovas byggstatistikk 2007 Enovas byggstatistikk 2007 enova rapport 2008:3 Drivkraft for fremtidsrettede energiløsninger Enovas programkoordinatorer er engasjerte av Enova for å forvalte Enovas programmer og utføre andre avtalte

Detaljer

Energiutgreiing Nissedal 2011

Energiutgreiing Nissedal 2011 Energiutgreiing Nissedal 2011 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 5 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 4.

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Energiutredning Tinn 2009

Energiutredning Tinn 2009 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 GENERELT... 5 3.2 KOMMUNEFAKTA... 6 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG... 6 3.4 OM NÆRINGSLIV OG DE STØRSTE BEDRIFTENE... 6 3.5 ATRÅ BARNE-

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Innhald. Energiutgreiing Tokke 2011 23.03.2012

Innhald. Energiutgreiing Tokke 2011 23.03.2012 Energiutgreiing Tokke 2011 Innhald 1. BAKGRUNN... 3 2. SAMANDRAG... 4 3. KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 BEFOLKNING... 5 3.2 ENERGIBRUK I KOMMUNENS EIGNE BYGG... 6 3.3 ENERGI OG KLIMAPLAN... 6 4. INFRASTRUKTUR

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Energiutgreiing Hjartdal 2011

Energiutgreiing Hjartdal 2011 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMANDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 INNBYGGJARAR... 5 3.2 ENERGIPLANLEGGING I KOMMUNEN... 6 3.3 INFRASTRUKTUR FOR ENERGI... 8 4 ENERGIBRUK... 9 4.1 UVISSE OG ATTERHALD MED OMSYN

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal EnergiutredningLunnerkommune2013 Lokal energiutredning Lunner Kommune 2013 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 2.1 BAKGRUNN... 4 2.2 FORMÅL... 4 2.3 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Horten kommune

Lokal energiutredning 2013 Horten kommune Lokal energiutredning 2013 Horten kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Enovas byggstatistikk 2008

Enovas byggstatistikk 2008 Enovas byggstatistikk 2008 enova rapport 2010:2 Drivkraften for fremtidsrettede energiløsninger Enovas byggstatistikk 2008 Enovas programkoordinatorer er engasjerte av Enova for å forvalte Enovas programmer

Detaljer

Klima- og energiplan for Loppa kommune

Klima- og energiplan for Loppa kommune Klima- og energiplan for Loppa kommune Sluttrapport, 17. november 2010 Kristian Heide og Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS 1 Innholdsfortegnelse I Faktagrunnlag og fremskrivinger 0. Innledning 1. Rammebetingelser

Detaljer

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune

Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Lokal energiutredning 2007 Larvik kommune Desember 2007 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Med bakgrunn

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune

Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer