Sentralposten. NTL Avdeling 2-78 Tollregion Vest- Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentralposten. NTL Avdeling 2-78 Tollregion Vest- Norge"

Transkript

1 Sentralposten N R. 4 - D E S E M B E R NTL Avdeling 2-78 Tollregion Vest- Norge

2 REDAKTØREN SIER Sykefravær. Det lange fraværet har økt, korttidsfraværet på 1-3 dager har vært relativt konstant. Fordi regjeringen var bekymret for kostnadene ved langtidsfraværet, foreslo den endringer i sykelønnsordningen, men høstet bare storm og synkende oppslutning. Kanskje man allikevel burde se nærmere på korttidsfraværet? Hvor viktig er det egentlig bortsett fra i statistisk sammenheng - å få den syke tilbake til arbeidsplassen hvis vedkommende likevel bare hangler seg ineffektivt gjennom dagen? I hvilken grad bidrar en uopplagt arbeider til verdiskapningen? Kanskje en løsning i hvert fall for kontoryrkene kan være en utvidet ordning for hjemmekontor og hjemmearbeid? Skal vi kunne være halvsyke på jobb? Svenskene kaller det sjuknärvaro. Den norske sykelønnsordningen har kanskje gjort det litt for lettvint å holde seg borte om man ikke føler seg i form, kanskje i forbindelse med en oval helg? Aner vi her egentlig en svekkelse av arbeidsmoralen? Aner vi konturene av en fraværskultur fordi det er så lettvint å levere egenmelding? Man står ikke på for å gå på jobb; kan man la være, lar man være. I andre land ville dette vært utenkelig. I et sammenlignbart land som Frankrike kan man forvente hjemmeinspeksjon ved korttidsfravær. Sykeskatt. Sandeman-utvalget foreslo i sin tid at arbeidstaker skulle bidra til å dekke sykelønnsutgiftene med en egenandel på 20 prosent redusert bruttolønn per dag i arbeidsgiverperioden, dvs. 80% lønn ved sykdom. Dette ble utlagt som et incentiv til å komme raskt tilbake i arbeid. Det kan kanskje godtas som et virkemiddel for å unngå skoft og unødvendig korttidsfravær, men egentlig er det en videreføring av blårusstankegangen om at det skal ilegges skatt på sykdom. Kronisk syke betaler egenandeler for medisiner på blå/ grå resept samt for legebesøket for i det hele tatt å få den blå/grå resepten. De rødgrønne opprettholdt til å begynne med Bondevikregjeringens forslag om egenandel på fysioterapi for kronisk syke, kanskje i den tro at fysioterepeutisk behandling var et slags privat helsestudioopplegg? (Egenandelen ble riktignok fjernet i revidert nasjonalbudsjett.) I Soria Moria-erklæringen står det faktisk (kap. 9) at Regjeringen vil redusere egenandeler på helsetjenester og holde dem på et lavt nivå. Hvorfor skal man ha egenandeler i det hele tatt? Også syke betaler jo ordinær skatt og bidrar til finansieringen. Det såkalte frikortet er jo i bunn og grunn ikke annet enn et tak på sykeskatten. Kraftkrise. Vi skal spare strøm fordi strømprodusentene har solgt strømmen vår til utlandet med skyhøy fortjeneste. Arvesølvet er ødslet bort. Det er frykt for energikrise i løpet av vinteren, og regjeringen har tent på saken. I støttepakken for strømsparing går regjeringen varmt (sic!) inn for statsstøtte til pelletskaminer. Høyspentmast i Buvika. Foto: Odd Lund Den går ikke inn for statsstøtte til kjøp og bruk av vedovner. Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen slår likevel fast at vedfyring fortsatt er viktig for Senterpartiet. Har noen her glemt at det etter miljøpålegg fra myndighetene i lang tid er blitt bygget boliger uten pipe? Elektrisk oppvarming er for mange eneste mulighet med mindre man har arvet en Aladdin parafinovn og sørger for utlufting! Hva med statsstøtte til en skorstein eller to? Odd Lund Sentralposten Redaksjonen: redaktør Odd Lund, tlf , Tore Simonsen, tlf , Eva Haga Rogneflåten, Einar Atle Årdalsbakke, Redaksjonen avsluttet: xxxxxx Layout og trykk: Aktuell, Edith Helene Karlsen, Thomas Løland, Møllergt. 10, 0179 Oslo, tlf.: Forsidebildet: NTL/2-78 Leder Helge Steinsvåg og nestleder Roger Rasmussen. Foto: NTL/ SENTRALPOSTEN nr

3 LEDEREN HAR ORDET INKLUDERENDE ARBEIDSLIV? NEI VEL, HERR STATSRÅD! En spennende høst Denne høsten ble mer spennende enn vi hadde satt pris på. Regjeringens forslag til kutt i sykelønnsordningen kunne vi ha klart oss uten. I tillegg til at dette var et avtalebrudd, viste det manglende tro på IA-avtalen. Forslaget til økte utgifter for arbeidsgiver ved sykefravær, ville først og fremst ha rammet de som er utenfor arbeidslivet. Spesielt marginale og svake grupper som har, eller som arbeidsgiverne tror har, høyt sykefravær. Dette er grupper som allerede i dag har problemer med å komme inn i arbeidslivet. Stikk i strid med tanken om et inkluderende arbeidsliv, med andre ord. Og helt på tvers av arbeidet statsråd Heidi Grande Røys har satt i gang i staten for å få arbeidsgiverne til å ansette flere funksjonshemmede. I vårt brev til regjeringen i anledning sykelønnssaken hadde vi mange gode forslag til tiltak som vi tror vil redusere sykefraværet og virke inkluderende - uten å svekke sykelønnsordningen. Vi tillot oss også å spørre om det var budsjettbalansen eller sykefraværet regjeringen var opptatt av og om de hadde sett utgifter og inntekter i sammenheng. Det må jo være en del å spare på at folk kommer seg ut av ledighetskøen og over fra trygdeytelser til lønnet arbeid? Det er imidlertid positivt at regjeringen i skrivende stund er i dialog med arbeidslivets parter om tiltak for å redusere sykefraværet uten å kutte i sykelønnsordningen. Dette vil forhåpentlig også resultere i at en kommer frem til tiltak som bidrar til et reelt inkluderende arbeidsliv for alle. Statsbudsjettet - et lite skritt i rødgrønn retning Fremleggelsen av statsbudsjettet for 2007 var omfattet med mye spenning, og budsjettet er et lite skritt i rødgrønn retning. Hvis vi ser bort fra den økonomiske siden, er det positivt at regjeringen understreker behovet for en sterk offentlig sektor og samarbeid mellom partene. Kanskje kan vi få en omstillingspause? Regjeringen bebuder i budsjettet at den i samarbeid mellom partene tar sikte på å sette i gang forsøksvirksomhet med arbeidstidsreformer hvor en vil undersøke om tilpasset arbeidstid kan medvirke til at seniorer står lengre i arbeid. Livsfasepolitikk I dagens brutale arbeidsliv er den reelle avgangsalderen alt for lav. Vi i NTL/2 tror at mye kan gjøres med personalpolitikken og på arbeidsmiljøsiden for at arbeidstakere uansett alder, funksjonsnivå eller livssituasjon skal kunne gjøre en god jobb, trives og føle seg inkludert på arbeidsplassen. Derfor er det lenge siden vi i NTL/2 laget et forslag til livsfasepolitikk, som vi sendteble sendt avdelingene, med oppfordring til å prøve å få noen av tiltakene i forslaget inn som del av personalpolitikken i virksomhetene. Vi benytter også alltid anledningen til å fremme forslag i denne retningen, nå sist til Hovedtariffoppgjøret. Det er bra at det kom inn i Hovedtariffavtalen at seniorer nå har krav på noen ekstra fridager pr. år. Vi må jobbe videre for et arbeidsliv hvor ikke behovet for fridager må være i fokus, men et arbeidsmiljø som ivaretar og inkluderer alle på jobben. Kostbare omstillinger i staten Nå har vi også omsider fått bekreftet det vi lenge har visst: at de mange og omfattende omstillingene i staten de siste årene har virket ekskluderende. Fafo la i høst frem en rapport kalt Den nye staten. Den viser med NTL Landsforening 2 Sentraladministrasjonen, Youngsgt. 11, 0181 Oslo Besøksadresse: Folkets hus (inngang hjørnet Youngsgt./Torggt.), rom 507 (heis til 5. etg.) Tlf.: , faks: , e-post: Leder: Lill Sæther, sekretær: Bente Baltzersen SENTRALPOSTEN nr

4 all tydelighet at omstillingene i tidligere og nåværende statsbedrifter har kostet arbeidstakerne mye, bl.a. i form av høyere sykefravær, flere på uføretrygd og en tøffere arbeidshverdag. Ved å analysere arbeidstakernes opplevelse av arbeidsbelastning, tidspress og mestring av egen arbeidssituasjonen viser rapporten også hvordan omstillingene har påvirket arbeidssituasjonen for de tilsatte som blir igjen etter omstillinger. Presset er større og terskelen for å varsle om verdige forhold er blitt kritikkhøyere. Vi er ikke overrasket. I vårt eget område har Tjenestemannsbladet i en omfattende artikkel i høst med all ønskelig tydelighet dokumentert hvordan Bondevik II og Victor Normans flytting av tilsynene bidro til utstøting og ekskludering av flertallet av de tilsatte. Det er ikke mange som blir med på flyttelasset. Med andre ord, ikke spesielt inkluderende, det heller. Landsmøtet Denne høsten er det landsmøte i NTL. Landsmøtet er NTLs høyeste organ og arrangeres hvert fjerde år. Landsmøtet skal legge grunnlaget for innholdet i arbeidet og peke ut retningen for hvordan NTL skal jobbe de neste fire årene. NTL/2s delegasjon på 20 personer har jobbet aktivt og forberedt seg godt. Mange av vararepresentantene har også bidratt. NTL/2 har sendt inn mange forslag til landsmøtet, også forslag som går ut på hvordan NTL skal jobbe for et inkluderende arbeidsliv, b.a. når det gjelder arbeidsmiljø og personalpolitikk, medbestemmelse og ivaretakelse av tilsatte ved omstillinger og inkludering av personer med innvandrerbakgrunn, funksjonshemmede og seniorer. La oss slippe arrogante forslag Uansett regjering vi vil helst slippe flere forslag som fremmer et ekskluderende arbeidsliv og som blir forsøkt trumfet gjennom på en utilbørlig og arrogant måte av politikere som ikke skjønner hva et inkluderende arbeidsliv egentlig handler om. Heldigvis har vi en sterk organisasjon i ryggen og en LO-leder, Gerd Liv Valla, som ikke bare nikker og sier, Ja vel, herr statsråd! Ill.: Bjarne Træen Siden dette er siste nummer av Sentralposten i 2006, vil jeg benytte anledningen til å ønske alle i NTL/2 en god jul og takke tillitsvalgte og medlemmer i landsforeningen for samarbeidet og all støtte jeg har fått fra dere i Jeg håper at dere, som jeg, ser frem til fagforeningsarbeidet og nye, positive utfordringer i Lill Sæther Ta vare på medlemskortet! Her står ditt medlemmsnummer! Medlemsnummeret finner du også på baksiden av Tjenestemannsbladet, men der står det uten 75 foran. Ta ikke feil av medlemsnummer og kortnummer! Du trengte medlemsnummeret for å kunne delta i uravstemmingen på nett. Passord er ditt private postnummer med NTL (store bokstaver) foran. Eksempel: NTL2526 (Når du er innlogget, kan du endre passordet til noe som passer deg bedre.) Medlemsfordeler? Se 4 SENTRALPOSTEN nr

5 Den nye staten Sissel Trygstad, Thomas Lorentzen, Espen Løken, Leif Moland og Nina Skalle: Den nye staten. Omfang og effekter av omstillingene i staten Fafo-rapport 530. Rapporten eller en kortversjon kan fås som nettutgave (pdffil) eller bestilles som trykksak fra Fafo: Oppsummering 4 cases Rapporten tar for seg fire virksomheter: politi- og lensmannsetaten, skatteetaten, Mesta og Posten. Seiglivede myter Det pågående fornyelsesarbeidet i offentlig sektor preges av to seiglivede myter (pkt. 1.2). Den ene er myten om at offentlige virksomheter er tradisjonsbundne og forsteinede, omstillingsvegrende og trege. Den andre myten er at dagens reformvirksomhet er fundamentalt ny. Rapporten gjendriver disse mytene og løfter frem tre overordnede konklusjoner (kap. 10): Statlige virksomheter har vist stor omstillingsvilje og evne de siste 15 år og endringstakten er særlig høy fra Endringene har minsket forskjellene mellom statlig og privat sektor. Selv om de bedriftsøkonomiske resultatene av omstillingene fremstår som vellykkede, har endringene hatt klare samfunnsøkonomiske konsekvenser i form av en sterk økning i langtidsfravær. Økning i antall tilsyn Økende fristilling og liberalisering har medført at tilsynene gis en viktig rolle som markedsregulator og kvalitetsgarantist. Vi ser en økning i antall tilsyn i løpet av 1990-tallet og utover. Fristilling og forenkling medfører derfor ikke nødvendigvis forenkling og avbyråkratisering. (pkt. 10.1) NPM Utviklingen i staten kan helt klart relateres til sentrale NPM-prinsipper (New Public Management, se faktaramme annet sted i bladet). New Public Management er i seg selv i liten grad blitt evaluert. En begrunnelse kan være at bruk av NPM-tiltak på mange måter er blitt symbolet på en endringsvillig og moderne offentlig sektor. (pkt. 10.2) Tillitsvalgtrollen Samarbeidsforholdene og tillitsvalgtrollen er endret i samtlige virksomheter, men graden og retningen varierer. Vi finner imidlertid noen fellestrekk i alle virksomhetene (pkt. 10.6): Tillitsvalgtrollen omtales som mer krevende enn tidligere Den lokale tillitsvalgte på avdelings- eller enhetsnivå har fått en langt viktigere rolle enn tidligere, grunnet delegering av ansvar og beslutninger i virksomhetene. Det er stort behov for opplæring av tillitsvalgte lokalt. Den sentrale tillitsvalgte er imidlertid like viktig som tidligere fordi viktige beslutninger fortsatt treffes sentralt. Det er en tendens til å bevege medbestemmelsen i retning av ad hoc-ordninger. En hardere arbeidshverdag? (kap. 6) Statlige arbeidstakere som har vært under omstilling, opplever at arbeidsmengden har økt og at tid har blitt et større knapphetsgode. Samtidig er det også en større andel av disse arbeidstakerne som svarer at det stilles for store krav til mestring av nye oppgaver. Dette kan gi økt slitasje på arbeidstakerne... og peker i retning av en hardere arbeidssituasjon. Hvorvidt dette er snakk om en mer varig situasjon eller om det kun er å regne som etterdønninger av omorganiseringsprosessene, vet vi ikke (pkt. 6.3). Utstøting (kap. 7) I dette kapitlet ser vi på individuelle og samfunnsøkonomiske konsekvenser av omstillingsprosesser. Sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv vil det som fortoner seg lønnsomt fra et bedriftsøkonomisk ståsted, kunne medføre merkostnader for samfunnet i form av økte utbetalinger til trygd og sykefravær. Red. Styremøte i nye lokaler I. Foto: Odd Lund Styremøte i nye lokaler II. Foto: Odd Lund SENTRALPOSTEN nr

6 6 timers arbeidsdag Kunnskapsoversikten 2006 over virkninger av arbeidstidsreduksjoner. Rapport utarbeidet av Rambøll management på oppdrag fra FAD. Kan hentes som pdf-fil på FADs nettsider: I oppsummeringen (pkt. 5.6) heter det bl.a. at - ut fra den gjennomgåtte forsknings- og utredningslitteraturen ka det vanskelig trekkes en generell konklusjon når det gjelder virkninger av arbeidstidsreduksjoner. Temaet arbeidstid er svært komplekst, og det oppstår en rekke metodiske utfordringer når man skal utrede virkninger av arbeidstidsreduksjoner... Likevel ser vi noen tendenser innenfor virkningene av forsøk med redusert arbeidstid: På kort sikt ser det ut til at arbeidstidsreduksjoner kan føre til økt sysselsetting og økt produktivitet. På lang sikt har man derimot ikke empirisk bevis for å anta en slik positiv virkning... Eksemplene fra Skandinavia antyder at de forventede virkningene i de fleste tilfeller har uteblitt; trivselen har ikke økt, usikre virkninger i forhold til sykefravær, produktivitet ikke gått opp i offentlig sektor (noe som er vanskelig å måle), ingen endring av stressnivå, tungt arbeidsmiljø til tross for redusert arbeidstid m.v. Det påpekes i rapporten (pkt ) at de skandinaviske landene (og til en viss grad Finland) utmerker seg i arbeidstidsdebatten ved at målsettingene for å redusere arbeidstiden i mange tilfeller har vært motivert av andre hensyn enn økt produktivitetet og/eller sysselsetting. Fokus ligger ofte på hensyn til arbeidstakerne og reduksjon av Foto: colourbox.com sykefravær, stress, belastningsskader m.v. Vi (red.) vil understreke nødvendigheten av å se spørsmålet om redusert arbeidstid i sammenheng med spørsmålet om inkluderende arbeidsliv og fleksible arbeidsordninger, herunder fleksibel arbeidstid og hjemmekontorløsninger. Inkluderande arbeidstid? Fornyings- og arbeidsminister Heidi Grande Røys sier i et innlegg i VG den 4. februar 2006 at det er viktig å finne ut om det er mulig å finne frem til arbeidstidsreformer som kan virke inkluderende i arbeidslivet. Vil redusert arbeidstid føre med seg mindre sykefravær? Hva må til av arbeidstidsendringer for at folk skal stå lengre i arbeid før de går av med pensjon? Hvilken innvirkning har arbeidstidsordningene på om enkeltpersoner velger deltidseller fulltidsarbeid? Er dagens tidsorganisering i arbeidslivet i takt med behovene hos store befolkningsgrupper? Dagsavisen viser den 1. oktober 2006 til undersøkelsen Seniorpolitisk barometer Konklusjonene her er at hele 91% av befolkningen tror en ordning med sekstimersdag ville ført til at seniorer ble i arbeid lenger, mer enn halvparten av dem som er 60 år eller eldre kan tenke seg å fortsette i arbeid etter at de har fått rett til pensjon, andelen som alltid gleder seg til å gå på jobben, er klart høyest blant seniorene, flere seniorer svarer at de får nye arbeidsoppgaver på jobben og er tilfreds med det. Red. Se også artikkel i Sentralposten nr. 3/2006: 6-timersdag for grasrota og mindre lønn til toppene gir velferd og bærekraft. Kasserer Trond Ydersbond er med på flyttingen til rom SENTRALPOSTEN nr

7 Nye avdelinger i NTL/2 NTL Avdeling 2-78 Tollregion Vest- Norge NTL Avdeling 2-78 ble opprettet med virkning fra 1. januar Vi organiserer tolltjenestemenn tilhørende Tollregion Vest- Norge som omfatter Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Vi har 7 medlemmer i Stavanger og 1 medlem i Ålesund. NTL Avdeling 2-78 er en offensiv avdeling med flere viktige saker på agendaen. Det ble i 2005 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse for tollvesenet. Den avdekket flere kritikkverdige forhold i vår tollregion. Det er viktig for oss å følge opp at målene om et bedre arbeidsmiljø, som er nedtegnet i handlingsplanen, blir oppnådd. En annen utfordring er å bygge opp organisasjonskulturen i tollregionen. Den fikk seg en kraftig knekk etter en mislykket distriktsutviklingsprosess i de senere år. Tollvesenets sentrale ledelse har omstillingsvilje, men mangler dessverre omstillingskompetanse. Bemanningen ved Stavanger Tollsted har de siste 3 årene blitt redusert fra 80 til 60 ansatte. Det er meget urovekkende at tjenestemenn som har lang fartstid ved tollstedet, ikke ser noen fremtid i etaten lenger. Tollvesenet mister verdifulle tjenestemenn med mye Tollboden i Stavanger. kompetanse og erfaring. Det er ikke rekruttert nye tollaspiranter ved Stavanger Tollsted de siste 10 årene. For NTL Avdeling 2-78 har rekruttering av nye tollaspiranter høy prioritet. Spesielt viktig er det å styrke grensekontrollen som har en viktig samfunnsbeskyttende rolle. En god del av våre tjenestemenn (i grensekontrollen) jobber i turnus. Turnusordningene oppleves som tøffe og slitsomme for mange av dem. Gjennomsnittsalderen ved tollstedet er ca. 45 år. NTL Avdeling 2-78 jobber for en mer menneskelig og forutsigbar turnustjeneste som ivaretar tjenestemennenes helse og trivsel. Vi mener at regionsledelsen må ansette nye unge tollaspiranter som er motiverte til å arbeide turnustjeneste. Det er vanskelige forhold for tillitsvalgte i tollregionen. Tollvesenet er tungt toppstyrt både på sentralt og regionalt nivå. Vi kjemper for økt medbestemmelse og innflytelse når viktige beslutninger skal tas. Vi har flere ganger lagt press på regionsledelsen for å få tilgang til relevant informasjon til riktig tid. Tollboden i Stavanger har 100 års jubileum i år. Tollboden er lokalisert i sentrum og er en av byens flotteste monumentale bygninger. Entra Eiendom A/S (Nærings- og handelsdepartementet Red. anm.) eier bygningen. Tollboden er en sentral del av vår sterke tolleridentitet og del av byens kulturhistorie. Regiondirektøren har igangsatt en gjennomgang av tollvesenets lokaler i regionen. Vi frykter at vi løpet av neste år må flytte til et ordinært kontorbygg utenfor sentrum da det er mer lukrativt for Entra A/S å leie ut tollboden til lokale kapitalister. En slik utvikling vil kunne medføre at enda flere tjenestemenn vil si opp sine jobber og at tollstedet vil bli ytterligere nedbygget. Et tap av tollboden, som vår arbeidsplass, vil svekke det gode etatsfellesskapet og vår tolleridentitet. NTL Avdeling 2-78 vil kjempe for å beholde tollboden som sin arbeidsplass i fremtiden. Roger Rasmussen, nestleder NTL/2-78 (Neste avdeling: 2-79 IMDi) Nordmenn verdensmestre i engelsk Aftenposten harselerte over at Kunnskapsløftet på et pedagogseminar ble omtalt som The Knowledge Lift, mens kunnskapsministeren ble omtalt som Minister of Knowledge. Avisen mente at det burde hete The Knowledge Promotion og at Djupedal var Secretary of Education. Vel, substantivet lift har flere betydninger, bl.a. heis, oppdrift, skyss, hjelp... Det svenske voksenopplæringsprogrammet er faktisk gitt den engelske oversettelsen The Knowledge Lift, og vi vet at uttrykket kunnskapsløftet er hentet fra Sverige. Hvordan kommer barnehageløftet til å bli oversatt, montro? The kindergarten lift, dvs. barnehage med heis? Vi legger til at minister også har betydningen prest: a minister of God er en Herrens tjener, ikke gudsminister. Under en presentasjon av en virksomhet ble nestleder (assisterende direktør) konsekvent omtalt som the next leader. Arvefølgen var tydeligvis sikret. Al Gore har reist verden rundt og presentert filmen En ubehagelig sannhet om global oppvarming. Han presenterte seg selv med I used to be your next leader og høstet applaus blant dem som tok poenget. Driftsavdelingen i virksomheten ble konsekvent omtalt som the drifting division. Verbet to drift (å drive, gli) betyr ikke å drifte, men har også betydningen å la det skure og gå... Kanskje noen følte seg truffet? Red. SENTRALPOSTEN nr

8 Eit historisk tilbakeblikk på etableringa av NTL Avdeling 2-22 ved dagens Havforskningsinstitutt Hans Erstad var første leiar i NTL-avdelinga i Fiskeridirektoratet (FTL), og dette er eit utdrag av tilbakeblikket han gjorde da han gjekk av som leiar av FTL i 1981 etter 4 år. Han gjentok også nokre av momentane under utdelinga av 25-årsnåler til mange av dei fyrste medlemmane hausten Dette viser at mange av dei erfaringane han og FTL gjorde i er nyttige og viktige for oss alle, men kanskje spesielt for organisasjonsledd som startar opp i dag. Foto: Havforskningsinstituttet ligger i Bergen og driver forskning innen marine ressurser, marint miljø og havbruk. Hovedmålet er å levere faglige råd til myndigheter, næring og samfunn i spørsmål knyttet til disse tre områdene. Instituttet har eksistert siden 15.oktober 1900, til 1989 underlagt Fiskeridirektoratet. Fra 1989 direkte underlagt Fiskeridepartementet. I dag er virksomheten først og fremst konsentrert om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen. Kilde: Wikipedia og HIs hjemmesider. Havforskningsinstituttet er med om lag 600 ansatte det største marine forskningsmiljøet i Norge og er også internasjonalt ledende på en rekke av sine forskningsområder. Heimesider: Bakgrunnen for oppstarten av FTL var at gjennom lengre tid hadde eit fåtal personar som var medlemmar i FFF (STAFO) diskutert om det var mogleg å starta opp ei foreining tilslutta NTL og LO. Ynskje var til stades, men utsiktene såg ikkje lyse ut då vi ikkje var fleire enn ein kunne telja på ei hand. Dessutan vegra ein seg vel litt mot det ansvaret det ville føra med seg å starta opp. To saker var avgjerande. Det eine var at den nye tenestegreina med Fiskerisjefar rundt om i fiskerifylka (Rettleiingstenesta) heilt bevisst valde NTL som sin organisasjon. Det andre og vel mest avgjerande var at STAFO utan diskusjon og utan at medlemmane kjende til det, slutta seg til den nye hovudorganisasjonen YS. Dette var det mange som følte at dei ikkje kunne vera med på. Det vart derfor innkalla til eit møte på mitt kontor for å drøfta situasjonen på uformelt grunnlag. Det kom bare tre tilsette inkludert meg sjølv, så det hadde ikkje blitt nokon ny organisasjon på lang tid, dersom ikkje noko heilt spesielt hadde skjedd. Nemleg at FFF hadde fått nyss om møtet og truga med eksklusjon. Derfor hadde vi ikkje nokon veg tilbake, sjølv om vi da var alt for få til å kunne danna eigen avdeling etter NTL sine vedtekter. Utviklinga derifrå gjekk ganske raskt. Vi tok kontakt med LO/NTL og ved samanrasking av to-tre enkeltmedlemmar i NTL, b.la. ein ved Fiskerihøgskulen og 3-4 nytilsette eller tidlegare uorganiserte møtte vi kravet på 8 medlemar for å få danna ei NTL-avdeling som ble godkjend i Forbundsstyret. Vi kalla inn til skipingsmøte 26. april Det kom medlemmar og vi valde et styre, dvs. at nesten alle medlemer fekk styreverv. Dette er jo litt morosamt når vi ser tilbake. Men eg er overtydd om at det var riktig å velja et skikkeleg styre frå fyrst av for at vi frå fyrste stund skulle opptre som ein skikkeleg fagforeining. Sidan gjekk medlemsutviklinga jamnt oppover, kanskje litt tregt det fyrste halve året, før det lausna skikkeleg. På nyåret 1978 slutta dessutan reinhaldsbetjentane seg kollektivt inn i FTL. På det fyrste årsmøtet var medlemstalet kome opp i 34, på det andre årsmøtet i 1979 var medlemstalet 80 og i 1981 var talet nærare 140. Noko som overgjekk alle våre voner og førestellingar frå NTL var dermed klart størst av hovudorganisasjonane om ein regna med heile Fiskeridirektoratet, som Havforskingsinstituttet den gong var ein del av, med 340 medlemer. Mykje kan seiast om den fyrste tida. Men det som vi merka sterkast fyrste tida var det vart lagt opp til noko som likna hets og farleggjering som gjorde det vi la oss ut på. nesten til et brotsverk. Dette gjorde sjølvsagt rekrutteringsarbeidet vanskeleg i byrjinga. Vi måtte kjempa oss inn på dei fyrste møta og enno i 1981 hende det at det vart kalla inn til møter utan at vi fekk innkalling. Vi la vekt på å halda ein kameratsleg stil innad i laget, og viljen til å kjempe for våre rettar og å ta opp aktuelle saker på uredd vis, gjorde at folk byrja vurdera oss på ein annan måte. Hans Erstad. FTL var ein nyskapnad i Fiskeridirektoratet, ein gaukunge i det etablerte sitt revir. FTL var heller ikkje redd for å skita i eige reir og i andre sitt når det har synt seg nødvendig. Eg tur at det var ein føremon for laget at vi starta på ny og med friskt mot i det arbeidet vi utførde. På den måten var vi ikkje tvungen og truga av tradisjonelle arbeidsstilar og konduite, men har til einkvar tid stått fritt i valet i kva veg vi skulle velja å gå. Dei fyrste fire åra må reknast for å vera læreår i ordets rette tyding, men læreåra er som kjend også grunnleggande viktige år. Vi lærte at ingenting automatisk må danna skule for det vidare fagforeiningsarbeidet. Ein av kjeldene til suksessen er at vi starta opp frå grunnen av på ein slik måte at vi var nøydd å tenkja gjennom grunnlaget og drøfta grundig kva vi skulle gjera i nesten kvar einaste ny situasjon. Dette var utan tvil ein styrke sjølv om vi også feila på grunn av liten erfaring. Vi hadde også 8 SENTRALPOSTEN nr

9 røynde kameratar som hadde ulik organisasjonspraksis. Symbiosen mellom det nye og friske og det meir erfarne var svært vellukka. Desse åra lærte meg også kor viktig det er å kunne sakene og læra leksa si. Dette burde væra sjølvsagt, men likevel for oss var fagforeiningsarbeidet noko nytt og anna som ubønnhørleg slo ned på ein tillitsmann dersom han/ho hadde sjuska på dette området. Vi lærte at det er viktig å framskaffa så mykje dokumentasjon som mogleg i sakene og setja seg grundig inn i dei. Dessutan at ein må undersøka saka i marka, diskutera med folk som kjenner ho og med dei andre styrerepresentantane. Ein tillitsmann må heller ikkje vera for stolt, slik at ein ikkje tåler nederlag og å bli motsagt, for eksempel fordi eit fleirtal i styret vil noko anna enn ein sjølv. Ein skal heller ikkje vere redd for å endra standpunkt dersom ein vert overtydd om at andre har rett. Gjennom grundig diskusjon innad vil ein stå sterkare når ein skal møta motparten. La heller da eigenskapane med å vere tverr og stå beinhardt på krava få lov å koma fram. Det er også viktig å ha den ideologiske forankringa i den norske fagrørsla. Dette var eit avgjerande og viktig punkt då FTL blei skipa. Dette er grunnlaget for all framgang i vår aktivitet. I mange saker kan det vere vanskeleg å vita kva standpunkt ein skal ta, men med det ideologiske grunnlaget i orden vil ein i all hovudsak landa på rett side i dei fleste sakene. Samtidig vil eg åtvare mot å gjera partipolitiske motsetnader til dei store stridsspørsmåla. Til slutt vil eg understreka at vi hadde eit godt tilhøve til NTL sentralt. Dette var nødvendig for løysing av fleire til dels vanskelege saker. Men det fi ns også eksempel på at vi har tatt andre standpunkt og gått på tvers av NTL si meining, og der eg meiner at vi hadde svikta vår oppgåve om vi ikkje hadde gjort det. Kritikk og samarbeid må gå hand i hand på ein kameratsleg måte. Dei fyrste åra var ei givande tid og vi klarte å skapa ein slagkraftig organisasjon som medverka til å rydda opp i Fiskeridirektoratet og skapte sunnare forhold på mange felt. Men enno står det attende ein god del oppgåver. La oss difor byggja vidare på dette og utbringa ein skål for NTL/2-22 og framtida! Hans Erstad Romfartsnytt Kosmonauter er overtroiske til tross for at Jurij Gagarin i 1961 kunngjorde at han ikke hadde sett Gud oppe i verdensrommet. Han skapte imidlertid en tradisjon som romfarerne siden trofast har fulgt. Kvelden før oppskytingen så han filmen Ørkenens hvite sol (Beloje solntse pustiny; anbefalt sovjetisk kultfilm), og på vei ut mot raketten på Baikonur i Kazakhstan måtte han tisse, gikk av transportkjøretøyet og lot vannet gjennom et rør i romdrakten. Siden har alle, menn som kvinner, russere Fra borger til bruker Noen garvede tillitsvalgte har reagert på bruken av begrepet borger i forskjellige sammenhenger og mener muligens at det smaker av konservatisme. De vil erstatte borgere med innbyggere. Borger er imidlertid et nyttig begrep i sosioøkonomisk sammenheng. Fafo-rapporten om Den nye staten kommenterer borgerbegrepet i pkt. 1.2 og viser til at som borgere har vi en rekke rettigheter sivile, økonomiske, politiske, kulturelle og sosiale... Normativt sett er de politiske rettighetene til å delta viktigst, fordi disse gir borgeren rett til medbestemmelse om hva som skal gjelde og kan sies å være en Apropos Ibsenåret Og hvor så du så den bukken? Foto: Gro Jarto som utlendinger, fulgt begge tradisjoner. William Shepherd, amerikansk kommandant på den internasjonale romstasjonen, gjorde likeså. Man skal ikke friste skjebnen, sa han. forutsetning for de andre rettighetene. I takt med framveksten av velferdsstaten har tre nye relasjoner til staten kommet til: klient, bruker, kunde. Kjennetegnet ved de tre nye rollene er knyttet til samhandlingsrelasjonen. Som kunde er vi i en betalingsrelasjon til offentlige myndigheter (kjøp av tjenester). Som klient er vi i en avhengighetsrelasjon og har behov for hjelp og støtte. Som bruker er det medvirkningsrelasjonen som framheves, men det er ikke innlagt forpliktelser med hensyn til fellesskapets interesser... De tre rollene utgjør enkeltaspekter ved borgerrollen. Red. SENTRALPOSTEN nr

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Årskonferanser s. 15-19. Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen. s.12. Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4

Årskonferanser s. 15-19. Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen. s.12. Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4 Nr. 2-2015 38. årgang Skatteetatens Landsforbund - et forbund i YS Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen s.12 Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4 Kommunikasjon i omstilling - bidrar du? s. 6 Årskonferanser

Detaljer

oss Valgte Fagforbundet tillitsvalgte desmber nr. 9 /2014 Årgang 12

oss Valgte Fagforbundet tillitsvalgte desmber nr. 9 /2014 Årgang 12 http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte desmber nr. 9 /2014 Årgang 12 B-Postabonnement Returadresse: Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Valgte Vellykket: Hordaland

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Mistet datteren 22. juli

Mistet datteren 22. juli Nr 7 - september 2012 Olav Løvlie: Mistet datteren 22. juli side 4 5 Nye faglige råd side 6 7 Gründarar på yrkesfag side 8 9 1982 2012 30 år leder I skolen 7 2012 Lærdom av 22. juli Olav Løvlie (68), medlem

Detaljer

Nr 3 - april 2012. Namsos-prosjekt. Null frafall. side 10 11. SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17

Nr 3 - april 2012. Namsos-prosjekt. Null frafall. side 10 11. SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17 Nr 3 - april 2012 Namsos-prosjekt Null frafall side 10 11 SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17 1982 2012 30 år leder Praksisnær teori Fellesfaglærere i matematikk, norsk og engelsk, programfaglærere

Detaljer

Tillitsvald og masseoppseiingar

Tillitsvald og masseoppseiingar Nr 5 - juni 2013 Tillitsvald og masseoppseiingar side 12 13 Stein Grøtting takker for seg side 8 10 Frå Sogn til Kuben side 16 17 leder I skolen 5 2013 Foto: Sissel M. Rasmussen, LO Media Ny forbundsledelse

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Alltid tilgjengelig 30 Alle jobber heltid 46

HUS FORBI SIDE 8. Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Alltid tilgjengelig 30 Alle jobber heltid 46 Forsidefoto: Greg Rødland Buick < SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON HUS FORBI SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 10 oktober 2007 Ungdom med klare krav 14 Tilgi oss 18 Alltid tilgjengelig 30 Alle

Detaljer

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004

Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2004 Hvordan blir fremtidens velferdstilbud? Gunn Kvalsvik, redaktør - Eg meinar klårt at det er den fyrste jobben etter enda udanning som avgjer

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003. Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte!

Samfunnsviteren. Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003. Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte! Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 6 2003 Enighet og debatt preget Samfunnsviternes landsmøte! 1 Gunn Kvalsvik, redaktør Ei vanleg reklameoverskrift i desse juletider er: Gåveidé til

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad. Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter. En intervjuundersøkelse

Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad. Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter. En intervjuundersøkelse Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter En intervjuundersøkelse Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad Nytt regnskapssystem

Detaljer

«Jeg er klar til å lede»

«Jeg er klar til å lede» Mitt tips 20 Kvittet seg med verstingstempel Portrettet 30 En brobrenners bekjennelser Reportasje 26 Viser filmen «Til ungdommen» Gylne øyeblikk 35 «Ikke forstyrr, jeg jobber» 19 16. NOVEMBER 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011

Dagsreferat 12. mai. Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 3 Dagsreferat 12. mai Norsk Arbeidsmandsforbunds 37. ordinære landsmøte 10.-14. mai 2011 Under landsmøtet blir det laget dagsreferater av forhandlingene, og disse blir levert delegatene påfølgende morgen

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Utanlandsk forskarkraft. Det kjem stadig fleire, og Noreg treng dei. Men blir stipendiatane frå utlandet verande? Side 14 19

Utanlandsk forskarkraft. Det kjem stadig fleire, og Noreg treng dei. Men blir stipendiatane frå utlandet verande? Side 14 19 mars 2013 NUMMER 3 ÅRGANG 45 F Utanlandsk forskarkraft Det kjem stadig fleire, og Noreg treng dei. Men blir stipendiatane frå utlandet verande? Side 14 19 [annonse] EN TING ER HVA DU SER, EN ANNEN TING

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

PÅ ANBUD NARKOMANE SIDE 8. Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting om renhold 28 Historisk deltidsseier 54

PÅ ANBUD NARKOMANE SIDE 8. Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting om renhold 28 Historisk deltidsseier 54 Forsidefoto: Erik M. Sundt < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 1 januar 2008 NARKOMANE PÅ ANBUD SIDE 8 Offentlig uføre taper 14 Tre argumenter for høyere skatt 39 Skittkasting

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Møte med finansministeren Fullt hus på SSØ-dagen Foran hovedtariffoppgjøret

Detaljer