ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDELEG TILSYNSRAPPORT"

Transkript

1 ENDELEG TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området Fyresdal kommune Gimle skule

2 Innhald ENDELEG TILSYNSRAPPORT Innleiing Om tilsynet med Fyresdal kommune Gimle skule Fylkesmannen fører tilsyn med offentlege skolar Tema for tilsyn Om gjennomføringa av tilsynet Oppmodingar om tiltak Rettslege krav Dokumentasjon og vurderingar Fylkesmannen sin konklusjon Det systematiske arbeidet ved skulane knytte opp mot 9a-3 andre og tredje ledd varslingsplikta og vedtaksplikta Rettslege krav Dokumentasjon og vurderingar Fylkesmannen sin konklusjon Kommunen sitt system for å sikre at krava i opplæringslova 9a-3 blir oppfylt Rettslege krav Dokumentasjon og vurderingar Fylkesmannen sin konklusjon Frist for retting av lovbrot

3 1 Innleiing Fylkesmannen har i perioden frå til dags dato gjennomført eit skriftleg tilsyn etter opplæringslova med Fyresdal kommune. I denne tilsynsrapporten er det fastsett frist for retting av lovbrot som er avdekte under tilsynet. Fristen er 30. april. Dersom lovbrota ikkje er retta innan fristen, vil Fylkesmannen i Telemark vedta pålegg om retting med heimel i kommunelova 60 d. 2 Om tilsynet med Fyresdal kommune Gimle skule 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlege skolar Fylkesmannen fører tilsyn med offentlege skular, jf. opplæringslova 14-1 første ledd. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er tilsyn med det lovpålagde, jf. kommunelova 60 b. I dei tilfella der Fylkesmannen konkluderer med at eit rettsleg krav ikkje er oppfylt, blir dette sett på som lovbrot, uavhengig av om det er opplæringslova eller forskrifter fastsett i medhald av denne lova som er brotne. 2.2 Tema for tilsyn Fylkesmannen gjennomførde i perioden eit felles nasjonalt tilsyn med eit utval av skular i ti kommunar der tema var skulane sitt arbeid med elevane sitt miljø. Det felles nasjonale tilsynet er no over. Fylkesmannen i Telemark ønskjer med bakgrunn i erfaringane frå det felles nasjonale tilsynet å føre tilsyn med dei resterande kommunane på nokre utvalde område der det jamt over blei avdekt lovbrot. Pålegga som blei gitte i det felles nasjonale tilsynet, viser at kommunen som skuleeigar i større grad må involvere seg i dei oppgåvene som skulen har. Fylkesmannen har derfor i dette tilsynet valt å ta med kommunen sitt system for å sikre at krava i opplæringslova blir oppfylte på dei utvalde områda. Tema for tilsynet er: 1. Avgjerder/vedtak som ein følgje av at ein elev eller forelder har bedt om tiltak knytt til det psykososiale miljøet, jf. opplæringslova 9a-3 tredje ledd 2. Det systematiske arbeidet ved skulane, jf. opplæringslova 9a-4, jf. 9a-3 fyrste ledd - knytte opp mot 9a-3 andre og tredje ledd 3. Systemet som kommunen har for å sikre at krava i opplæringslova 9a-3 blir oppfylt, jf. opplæringslova andre og tredje ledd Det overordna formålet med tilsynet er å bidra til ei styrking av arbeidet med det psykososiale miljøet ved skulane og skulane si evne til å førebyggje og handtere krenkjande ord eller handlingar. 2.3 Om gjennomføringa av tilsynet Tilsyn med Fyresdal kommune blei opna Kommunen blei bedd om å leggje fram dokumentasjon for Fylkesmannen med heimel i kommunelova 60 c. Fylkesmannens vurderingar og konklusjonar er baserte på skriftleg dokumentasjon frå Fyresdal kommune og Gimle skule - sjå oversikten i vedlegg 1. 3

4 3. Oppmodingar om tiltak 3.1 Rettslege krav Skuleeigar, skulen og dei tilsette pliktar å sikre elevane sin individuelle rett etter 9a-1 gjennom individuelt retta arbeid. Det individretta arbeidet ved skulen er mellom anna regulert i 9a-3 tredje ledd i opplæringslova. 9a-3 tredje ledd Eleven/ foreldra sin rett til å be om tiltak og saksbehandlinga ved skulen Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot kjenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Skulen er pålagd gjennom 9a-3 tredje ledd å behandle oppmodingar frå elevar eller foreldre som gjeld det psykososiale miljøet etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Dersom det ligg føre ei slik oppmoding, må skulen snarast råd ta stilling til om eleven sin rett er oppfylt, og eventuelt kva tiltak som skal setjast i verk. Det blir streka under at skulen alltid skal gjere eit enkeltvedtak når elevar/foreldre oppmodar om tiltak som gjeld det psykososiale miljøet. Skulen har altså ei vedtaksplikt. Dersom skulen ikkje oppfyller plikta til å gjere enkeltvedtak i saka, kan foreldra/eleven likevel klage som om det var gjort enkeltvedtak. Dersom skulen er i tvil om ei oppmoding frå eleven/foreldra er ei oppmoding etter 9a-3 tredje ledd, må skulen avklare dette. Skulen har ei rettleiingsplikt etter forvaltningslova 11. Saksbehandlingsreglane i forvaltningslova gjeld for saker etter 9a Dokumentasjon og vurderingar Fylkesmannen bad skuleleiinga svare på seks spørsmål om oppmodingar om tiltak og saksbehandlinga knytt opp mot dette: 1. Har elevar eller foreldre bedt om tiltak knytt til det psykososiale miljøet dei siste to åra? 2. Er det fatta enkeltvedtak med heimel i 9a-1, jf. 9a-3 tredje ledd? 3. Er det i vedtaket eksplisitt opplyst om retten til eit godt psykososialt miljø er oppfylte eller ikkje? 4. Inneheld enkeltvedtak grunngiving der det blir vist til a. heimelen for enkeltvedtaket? b. faktiske forhold som er lagt til grunn? c. kva omsyn som er vektlagte? 5. Inneheld enkeltvedtaket informasjon om a. klagerett? b. klagefrist? c. klageinstans? d. Informasjon om at klagen skal sendast til skulen? 6. Inneheld enkeltvedtaket/avgjerda om tiltak informasjon om retten etter forvaltningslova 18, jf. 19 til å sjå dokumenta i saka? Gimle skule Dokumentasjon Fylkesmannen har motteke atten enkeltvedtak, fire av dei er frå skuleåret

5 I vedtaket datert konkluderer skulen med at eleven sin rett til eit godt psykososialt miljø er oppfylt. Det står at skulen «vurderer det slik at sjølv om desse episodane har vore utrivelege, har XXX eit godt psykososialt miljø.» Fylkesmannen si vurdering av dei fire enkeltvedtaka frå Det blir i vedtaka vist til heimelen for vedtaket, dvs. 9a-1, jf. 9a-3 tredje ledd. Innhaldet i 9a-1 og 9a-3 er gitt att. Det er i vedtaka eksplisitt opplyst om eleven sin rett til eit godt psykososialt miljø er oppfylt eller ikkje. Det går fram av vedtaka kva som har skjedd og kva omsyn skulen har lagt vekt på. Om vedtaket datert : Når skulen, etter å ha vurdert oppmodinga, konkluderer med at det ikkje skal settast inn tiltak knytte til det psykososiale miljøet, må skulen i vedtaket grunngi kvifor han meiner at denne eleven sin rett til eit godt psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring er oppfylt. Vedtaka inneheld informasjon om klageretten, klagefristen og kor klaga skal sendast. Vedtaka inneheld ikkje informasjon om klageinstans. Klageinstans er Fylkesmannen i Telemark. Vedtaka inneheld ikkje informasjon om retten etter forvaltningslova 18, jf. 19 til å sjå dokumenta i saka. 3.3 Fylkesmannen sin konklusjon Fyresdal kommune Gimle skule oppfyller ikkje alle krava i opplæringslova og forvaltningslova når det gjeld å fatte enkeltvedtak. 4. Det systematiske arbeidet ved skulane knytte opp mot 9a-3 andre og tredje ledd varslingsplikta og vedtaksplikta 4.1 Rettslege krav 9a-4, Systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane (internkontroll) Skolen skal drive eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i eller i medhald av dette kapitlet blir oppfylte. Skoleleiinga har ansvaret for den daglege gjennomføringa av dette. Arbeidet skal gjelde det fysiske så vel som det psykososiale miljøet. 9a-3 første ledd, Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Det systematiske skulemiljøarbeidet skal sikre at elevane sin rett blir oppfylt ved at skulen arbeider kontinuerleg og systematisk for eit godt skulemiljø. Det avgjerande er at skulemiljøarbeidet er eigna til å sikre elevane eit godt psykososialt miljø og at brot på retten til eit godt miljø blir oppdaga og handtert på ein effektiv måte. Føremålet med skulen sine plikter etter 9a-4 er å sikre at uønskt/krenkjande åtferd blir oppdaga og teke hand om tidleg. Ein naudsynt føresetnad for det systemretta arbeidet er at skulen overfører krava i kapittel 9a til konkrete mål og handlingar. Skulen må ha planar og rutinar for korleis elevane sin rett skal oppfyllast. 5

6 Skuleeigar, skulen og dei tilsette pliktar å sikre elevane sin individuelle rett etter 9a-1 gjennom individuelt retta arbeid. Det individretta arbeidet ved skulen er regulert i 9a-3 andre og tredje ledd i opplæringslova. Varslingsplikta Dersom ein tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar, skal rektor varslast. Skulen, ved skuleleiinga, pliktar å undersøkje saka ytterlegare dersom det er behov for dette, og setje i verk eigne tiltak. 9a-3 andre ledd plikten til å undersøke, varsle og gripe inn Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Skulen og alle dei tilsette sine må ha ei felles forståing av når det skal varslast, og korleis varslinga skal skje. Rutinane for varsling til skuleleiinga må innarbeidast i internkontrollen etter 9a-4. jf. 9a-3 fyrste ledd. Vedtaksplikta Skulen er pålagd å behandle oppmodingar frå elevar eller foreldre som gjeld det psykososiale miljøet etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. 9a-3 tredje ledd Eleven/ foreldra sin rett til å be om tiltak og saksbehandlinga ved skulen Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Skulen må ha skriftlege rutinar for korleis oppmodingar om tiltak skal behandlast, og desse må innarbeidast i internkontrollen etter 9a-4. jf. 9a-3 fyrste ledd. Det må gå fram av rutinen kven som har oppgåva med å handtere oppmodingane, kven som har i oppgåve å fatte enkeltvedtak på skulen sin vegner, og kven som har oppgåva med å handtere og vidaresende ei eventuell klagesak frå eleven eller foreldra. 4.2 Dokumentasjon og vurderingar Fylkesmannen bad skuleleiinga svare på spørsmål om skriftlege rutinar for varsling til skuleleiinga og for korleis oppmodingar om tiltak skal behandlast: 1. Har skulen ein skriftleg rutine for varsling til skuleleiinga dersom ein tilsett får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar? 2. Varetek denne rutinen krava knytte til varsling i opplæringslova 9a-3 andre ledd? 3. Har skulen ein skriftleg rutine/plan for korleis oppmodingar om tiltak skal behandlast? 4. Varetek denne rutinen/planen krava til saksbehandling i opplæringslova 9a-3 tredje ledd? 6

7 Gimle skule Varslingsplikta skriftlege rutinar Dokumentasjon o Skulen har sendt «Plan for psykososialt miljø på Gimle skule». I punkt 8 «Handlingsplikt» er 9a-3 andre ledd gitt att, og det blir vist til vedlegg 2. o Vedlegg 2 er «Plan for mobbehandtering». Der står det at kontaktlærar handterer saka ved mistanke om mobbing, og kontaktlærar/sosiallærar/ leiinga når «mobbing avdekkast». o Skulen har eit skjema «Meldeskjema om bekymring for elevens psykososiale skulemiljø». Rektor skriv i eigenvurderingsskjemaet at vi «har ikkje motteke skriftlege varsel på meldeskjema, bare munnlege varsel.» Fylkesmannen si vurdering o Skulen og alle dei tilsette sine må ha ei felles forståing av når det skal varslast, og korleis varslinga skal skje. Det står ikkje noko om når skuleleiinga skal varslast eller korleis varsling skal skje i «Plan for psykososialt miljø på Gimle skule» eller i «Plan for mobbehandtering». o «Meldeskjema om bekymring for elevens psykososiale skulemiljø» er i praksis ikkje i bruk. Ordet «bekymring» i tittelen er misvisande; dei tilsette skal varsle skuleleiinga når dei får mistanke eller kunnskap om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar, uavhengig av om dei er bekymra eller ikkje. o Rutinane i «Plan for psykososialt miljø på Gimle skule» varetek ikkje krava knytte til varsling i opplæringslova 9a-3 andre ledd. Oppmodingar om tiltak og vedtaksplikta Dokumentasjon o Skulen har sendt «Plan for psykososialt miljø på Gimle skule». o Det står i punkt 9 i planen at skulen skal fatte einskildvedtak når føresette eller elvar kjem med eit ynskje om tiltak eller forslag til tiltak. o Det står vidare at: «skulen oppmodar om, dersom saka er av slik alvor, å levere ei skriftleg melding om tiltak (sjå vedlegg 1). Skriftleg melding vil alltid utløyse einskildvedtak.» Dersom føresette /elev kjem med ei bekymringsmelding, har skulen «informasjonsplikt om retten til tiltak, einskildvedtak og klagerett. Skulen spør om føresette ynskjer vedtak om tiltak, eller om dei vil at skulen i fyrste omgang undersøkjer saka, og ser kva som kjem fram i den fasen. Partane skal saman vurdere alvorsgraden, og utifrå desse vurderingane avgjere om det skal lagast einskildvedtak eller ikkje.» o I vedlegg 2 «Plan for mobbehandtering» står det at det skal fattast enkeltvedtak dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem mobbing. o Skulen har eit skjema «Meldeskjema om bekymring for elevens psykososiale skulemiljø», der eit av spørsmåla er: «Kva dreiar bekymringa seg om? (mobbing, vald, rasisme, diskriminering, utestenging)». Fylkesmannen si vurdering o Det står i «Plan for psykososialt miljø på Gimle skule» at skulen skal spørje dei føresette om dei ynskjer vedtak om tiltak, eller om dei vil at skulen i fyrste omgang skal undersøkje saka. Det står vidare at partane saman skal vurdere alvorsgraden og utifrå desse vurderingane avgjere om det skal lagast enkeltvedtak eller ikkje. Dette er ikkje i samsvar med opplæringsloven 9a-3 tredje ledd. Skulen blir i 9a-3 tredje ledd pålagde å behandle oppmodingar frå elevar eller foreldre som vedkjem det psykososiale miljøet etter reglane om 7

8 enkeltvedtak i forvaltningslova. Dette gjeld uavhengig av om oppmodinga er skriftleg eller munnleg. Skulen skal alltid undersøkje saka; det følgjer av forvaltningslova 17 «(forvaltningsorganets utrednings- og informasjonplikt)». Når skulen får ei munnleg eller skriftleg oppmoding, må skulen snarast mogeleg ta stilling til om eleven sin rett til eit godt psykososialt miljø er oppfylt, og eventuelt kva tiltak som skal setjast i verk. Det blir understreka at skulen alltid skal fatte enkeltvedtak når elevar eller foreldre ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet. Skulen har ei vedtaksplikt. o Det står ikkje noko i planane om kven som skal handtere oppmodingar, kven som skal gjere enkeltvedtak og kven som handtere og vidaresende ei eventuell klage frå eleven eller foreldra. o Ordet «bekymring» i «Meldeskjema om bekymring for elevens psykososiale skulemiljø» er misvisande; ein elev eller forelder kan godt be om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet utan å vere bekymra. o Rutinane i «Plan for psykososialt miljø på Gimle skule» varetek ikkje krava knytte til saksbehandling i opplæringslova 9a-3 tredje ledd. 4.3 Fylkesmannen sin konklusjon Fyresdal kommune Gimle skule sine skriftlege rutinar varetek ikkje krava i lova når det gjeld varsling til skuleleiinga og handtering av oppmodingar om tiltak. 5. Kommunen sitt system for å sikre at krava i opplæringslova 9a-3 blir oppfylt 5.1 Rettslege krav Opplæringslova andre ledd er ei overordna føresegn som pålegg skuleeigar å ha eit forsvarleg system for oppfølging av alle lovkrav. Kommunen som skuleeigar er dermed øvste ansvarlege for at skuleleiinga ved kvar enkelt skule oppfyller krava og pliktene i kapittel 9a andre og tredje ledd system for vurdering og oppfølging av resultat Kommunen skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte. Systemkravet inneber eit krav til aktiv, planmessig og kontinuerleg styring for å sikre at krava Kommunen i opplæringslova skal ha eit blir forsvarleg oppfylte i system kommunen. for å Dette følgje inneber opp resultata krav til frå rutinar dessefor kommunikasjon vurderingane og samhandling mellom kommuneadministrasjonen sentralt og skulane. Skuleeigar sitt system skal vere skriftleg for å sikre at systemet er robust mot endringar i personalet og i kommunane sin organisasjon. Det skal gå fram av systemet kva rutinar for kartlegging, vurdering, korrigering, kommunikasjon og samhandling som skal følgjast. Systemet skal vere eigna til å avdekkje forhold som er i strid med regelverket, og til å sikre at adekvate tiltak blir sette i verk når det blir brot avdekt på regelverket. Systemet må ha rutinar for innhenting og analyse av data frå skulane, og for vurdering av desse opp mot lovkrava. Systemet må sikre at brukarane har tilstrekkeleg kompetanse til å vurdere kva tiltak som kan settast inn, og rutinar for å vurdere om tiltaka verkar etter meininga. Systemet må gi retningslinjer for rapportering og informasjonsflydd i organisasjonen. 5.2 Dokumentasjon og vurderingar Fylkesmannen bad skuleeigar, dvs. kommunen, svare på fire spørsmål i eit eigenvurderingsskjema: 8

9 1. Har kommunen definert kva opplysningar som trengst for å vurdere om skulane oppfyller krava i opplæringslova 9a-3? 2. Har kommunen laga rutinar for å innhente desse opplysningane frå den einskilde skulen? 3. Har kommunen laga rutinar for korleis desse opplysningane skal behandlast/ bli vurdert? 4. Har kommunen laga rutinar for korleis desse vurderingane skal følgjast opp? Spørsmål 1 Har kommunen definert kva opplysningar som trengst for å vurdere om skulane oppfyller krava i opplæringslova 9a-3? Dokumentasjon Kommunen har sendt «Rapport tilsyn Gimle skule 2013/2014». I rapporten svarar rektor skriftleg på spørsmål som: «Har skulen planar og rutinar som sikrar aktivt og systematisk arbeide for å fremje det psykososiale miljøet?» «Har skulen fått krav om å rette på det fysiske eller psykososiale miljøet siste driftsår?» «Har det siste skuleår vore hendingar eller anna som gjer at skulen vil vurdere spesielle tiltak innafor det psykososiale miljøet?» «Dersom skulen får melding frå nokon i skulemiljøet, det vere elev, foreldre, tilsette om noko dei er uroa for har skulen rutinar for loggføring/journalføring av slike meldingar, og kva som vert gjort i slike høve?» Fylkesmannen si vurdering Fylkesmannen kan ikkje sjå av tilsynsrapporten at skuleeigar har kartlagt kva lovkrava i 9a-3 er, og spørsmåla i tilsynsrapporten kan derfor heller ikkje gi skuleeigar dei opplysningane han treng for å vurdere om skulen oppfyller krava. Fylkesmannen meiner at kommunen ikkje har definert kva opplysningar som trengst for å vurdere om skulen oppfyller krava i opplæringslova 9a-3. Spørsmål 2 Har kommunen laga rutinar for å innhente desse opplysningane frå den einskilde skulen? Dokumentasjon Kommunen viser i eigenvurderingsskjemaet til tilsynsrapporten. Fylkesmannen si vurdering Sidan skuleeigar ikkje har definert kva opplysningar som trengst for å vurdere om skulen oppfyller lovkrava i 9a-3, så har han heller ikkje rutinar for å innhente desse opplysningane. Spørsmål 3 Har kommunen laga rutinar for korleis desse opplysningane skal behandlast/ bli vurdert? Dokumentasjon Kommunen skriv i eigenvurderingsskjemaet : «Dei blir drøfta i personalmøte, elevrådet, FAU og SAMU.» Fylkesmannen si vurdering Fylkesmannen kan ikkje sjå at kommunen har dokumentert at den har rutinar som viser for korleis opplysningar frå skulen knytte til oppfylling av krava i 9a-3, skal behandlast/vurderast på kommunenivå. 9

10 Spørsmål 4 Har kommunen laga rutinar for korleis desse vurderingane skal følgjast opp? Dokumentasjon Det står i tilsynsrapporten at om det vert avdekka avvik frå lovkrava, er det kommunalsjefen sitt ansvar å «syte for at endringar vert gjennomførte». Kommunen skriv i eigenvurderingsskjemaet: «Det er rektor sitt ansvar å ta tak i område som må utbetrast.» Fylkesmannen si vurdering Fylkesmannen kan ikkje sjå at kommunen har dokumentert at den har rutinar som viser for korleis vurderingar knytte til lovkrava i 9a-3, skal følgjast opp på kommunenivå. 5.3 Fylkesmannen sin konklusjon Fyresdal kommune har ikkje eit forsvarleg system for vurdering og oppfølging av om skulen oppfyller krava i opplæringslova 9a-3, jf. opplæringslova fyrste og andre ledd. 6. Frist for retting av lovbrot Fylkesmannen har i kapittel 3-5 konstatert lovbrot. I denne rapporten får Fyresdal kommune frist til å rette det ulovlege forholdet, jf. kommunelova 60 d. Det er kommunen som har det overordna ansvaret for at krava i opplæringslova blir etterlevde, jf. opplæringslova fyrste ledd. Kommunen er derfor adressat for denne tilsynsrapporten. Frist for retting er 30. april Kommunen må innan denne datoen sende dokumentasjon frå skuleeigar og Gimle skule som viser at lovbrota er retta. Kva skriftlege rutinar/prosedyrar som skal sendast inn, går fram av korreksjonspunkta under kvart av pålegga som er aktuelle å vedta etter rettefristen. Dersom forholdet ikkje er retta innan den fastsette rettefristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting. Eit eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og kan klagast på etter reglane for dette i forvaltningslova, jf. forvaltningslova kapittel VI. Følgjande pålegg er aktuelle å vedta etter utløpet av rettefristen i den endelege tilsynsrapporten: 1. Fyresdal kommune skal syte for at Gimle skule behandlar oppmodingar om tiltak ved å gjere enkeltvedtak etter reglane om dette i forvaltningslova. Fyresdal kommune må i denne samanhengen sjå til at Gimle skule: a. viser i grunngivinga at han har lagt til grunn elevens subjektive oppleving av det psykososiale miljøet i vurderinga av om retten er oppfylt. b. gir informasjon om kven som er klageinstans. c. viser til forvaltningslova 18, jf. 19, når det gjeld retten til å sjå dokumenta i saka. 2. Fyresdal kommune skal sjå til at Gimle skule arbeider aktivt, systematisk og kontinuerleg for å forhindre at uønskt åtferd oppstår. Fyresdal kommune må i denne samanhengen sjå til at Gimle skule: a. utarbeider rutinar for kva dei tilsette skal gjere om dei får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar og sikrar at rutinane er i samsvar med krava i 9a-3 andre ledd i opplæringslova. 10

11 b. utarbeider rutinar for korleis oppmodingar om tiltak skal behandlast. Det skal gå fram av rutinen kven som skal handtere oppmodingar, kven som skal gjere enkeltvedtak og kven som handtere og vidaresende ei eventuell klage frå eleven eller foreldra. 3. Fyresdal kommune må etablere eit forsvarleg system for vurdering og oppfølging av om Gimle skule oppfyller krava i opplæringslova 9a-3, jf. opplæringslova fyrste og andre ledd. Fyresdal kommune må i denne samanhengen: a. lage ein rutine/plan for vurdering og oppfølging av Gimle skule som sikrar at skulen oppfyller krava i opplæringslova 9a-3. Det skal gå fram av rutinen/planen - kva opplysningar som skal innhentast frå skulen - korleis dette skal skje - korleis dei innhenta opplysningane skal behandlast - korleis dei vurderingane som kommunen gjer, skal følgjast opp. Kommunen har rett til innsyn i saksdokumenta, jf. forvaltningslova 18. Solrun Nistad Fleischer utdanningsdirektør Reidun Fløseth tilsynsleiar 11

12 Vedlegg 1: oversikt over innsendt dokumentasjon Frå Fyresdal kommune: Eigenvurderingsskjema for skuleeigar Rapport tilsyn Gimle skule 2013/2014 Frå Gimle skule: Eigenvurderingsskjema for skuleleiinga Oppdatert eigenvurderingsskjema for skuleleiinga Plan for psykososialt miljø på Gimle skule Enkeltvedtak o Fire frå skuleåret o Ti frå skuleåret o Fire frå skuleåret

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området Kviteseid kommune Kviteseid skule Brunkeberg oppvekstsenter

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området

TILSYNSRAPPORT. Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området TILSYNSRAPPORT Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale skulemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det same området Tokke kommune Byrte oppvekstsenter Høydalsmo skule Lårdal

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området Sauherad kommune Sauherad barne- og ungdomsskole 30.01-08.04.2014

Detaljer

Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a

Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a Retten til et godt psykososialt miljø etter opplæringsloven kapittel 9a Utdanningsforbundet 12.10.2011 Kjerstin Stølen og Kjersti Utnes Borgaas Fylkesmannen i Østfold Struktur på innlegget Generell informasjon

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A. Ostereidet barneskule

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A. Ostereidet barneskule SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ, kap. 9A Ostereidet barneskule 1 INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på Ostereidet barneskule s.3 Samanheng med Lindås kommune sin

Detaljer

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ

SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ SYSTEMATISK ARBEID MED ELEVANE SITT SKULEMILJØ Saman for læring og trivsel Radøy kommune INNHALD Plan for psykososialt arbeid for elevar og tilsette på 3 Samanheng med Radøy kommune sin overordna plan

Detaljer

9A- 3 TREDJE LEDD. Privatskolesamling

9A- 3 TREDJE LEDD. Privatskolesamling 9A- 3 TREDJE LEDD Privatskolesamling 07.03.2013 1 9a-3 2.ledd 3.ledd Skolen oppdager krenkande åtferd. Elev eller foreldre ber om tiltak mot krenkande åtferd. Skolen sett i verk tiltak for å hindre krenkande

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området Notodden kommune Alle barne- og ungdomsskolene 04.03-21.05.2014 1

Detaljer

Skjemaet brukes både i forbindelse med saker som angår det fysiske og det psykososiale miljøet.

Skjemaet brukes både i forbindelse med saker som angår det fysiske og det psykososiale miljøet. Opplæringsloven 9a Skjema for henstilling/klage Dette skjemaet er til bruk dersom elever eller foreldre/foresatte som ber om tiltak etter Opplæringslova 9a, ønsker å gå videre med saken etter å ha vært

Detaljer

Statens tilsyn med opplæringsloven kapittel 9a

Statens tilsyn med opplæringsloven kapittel 9a Statens tilsyn med opplæringsloven kapittel 9a Anna Beskow, 3. februar 2016 Dagens temaer Hva er tilsyn? Tilsyn med opplæringsloven kapittel 9a RefLex 1 Tilsyn Mål: Bidra til å sikre at alle barn og unge

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Vinje kommune ved rådmann Vinjevegen 192 3890 Vinje ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde barnehagelova 8, barnehagelova 18 og forskrift om mellombels og varig dispensasjon og unntak frå utdanningskravet

Detaljer

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø

Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Prosedyre Opplæringslova 9A Elevane sitt skulemiljø Alle elevar har rett til eit trygt og godt skulemiljø som fremjar helse, trivsel og læring ( 9A-2). Skulen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing,

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Fjell kommune Knappskog skule 20. februar 2015 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Fjell kommune Knappskog skule...

Detaljer

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017

RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 RETNINGSLINER FOR SKULEMILJØ KAPITTEL 9A 1. AUGUST 2017 INNHALD Innleiing...1 Lovgrunnlag... 2 Opplæringslova... 2 Forvaltningslova... 2 Kommunehelsetenestelova... 2 Ordensreglement for grunnskulen i Lindås...

Detaljer

Vår ref: 2009/9098 I KOMMUNEN: Tema for tilsynet: Avvik 1: elevar eller. gjeld. tiltak som. foreldre om. Avvik 2: knytt til. rådgivar.

Vår ref: 2009/9098 I KOMMUNEN: Tema for tilsynet: Avvik 1: elevar eller. gjeld. tiltak som. foreldre om. Avvik 2: knytt til. rådgivar. FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED BJERKREIM KOMMUNE TIDSPUNKT: 18. november 2009 Vår ref: 2009/9098 KOMMUNENS ADRESSE: KOMMUNENR: Bjerkreim kommune, Postbokss 17, 4389 Vikeså 1114

Detaljer

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Kapittel 9a. Elevane sitt skolemiljø Kapitlet føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).

Detaljer

Nytt kap 9A opplæringslova. Prop 57 L ( )

Nytt kap 9A opplæringslova. Prop 57 L ( ) Nytt kap 9A opplæringslova Prop 57 L (2016-2017) Nye reglar om skulemiljø Bakgrunn: Djupedalutvalget (NOU 2015:2) Høyring av nytt kapittel 9 A i april 2016 Proposisjon lagt fram for Stortinget 17. feb.

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Stord kommune - Langeland skule 20.02.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Stord kommune Langeland skule...

Detaljer

Opplæringsloven og Forvaltningsloven. Kort innføring for skolesektoren

Opplæringsloven og Forvaltningsloven. Kort innføring for skolesektoren Opplæringsloven og Forvaltningsloven Kort innføring for skolesektoren Opplæringsloven 9a-2 (1:3) 9a-2. Det fysiske miljøet Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det blir

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemynde Vinje kommune v/ rådmann Vinjevegen 192 3890 Vinje TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemynde - Kommunen sine verkemiddel for å sørgje for regelverketterleving, jf. barnehagelova 8 - Kommunen sitt tilsyn

Detaljer

Opplæringsloven kap. 9A

Opplæringsloven kap. 9A Opplæringsloven kap. 9A Kurs for foreldre og ansatte i skolemiljøutvalget og driftsstyret, samt skoleledere Folkets Hus, onsdag 03.12.2014 Gry Sørhus Mollan, jurist, fagstab Oppvekst og levekår Virkeområdet

Detaljer

SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ

SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Fylkesmannen i Rogaland ENDELEG TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Suldal kommune Vinjar skule 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Norddal kommune v. rådmann Postboks 144 6211 Valldal ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Norddal kommune Eidsdal skule Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing

Detaljer

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon

Varsel om tilsyn med Lærdal kommune. Lærdalsøyri skule sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø og pålegg om innsending av dokumentasjon Sakshandsamar: Lill Mona Solberg Vår dato Vår referanse Telefon: 57643105 24.06.2013 2013/2729 - E-post: fmsflms@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Lærdal kommune Postboks 83 6886 Lærdal Varsel

Detaljer

Skolenes arbeid med psykososialt miljø Grethe Hovde Parr

Skolenes arbeid med psykososialt miljø Grethe Hovde Parr Skolenes arbeid med psykososialt miljø Grethe Hovde Parr Overordnet bestemmelse Opplæringsloven 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregående skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø

Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø Lysheim skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø 17.04.13 1 Formål Opplæringsloven Kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Sykkylven kommune - Ullavik skule 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Sykkylven kommune Ullavik

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Granvin kommune Granvin Barne- og Ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Granvin kommune Granvin Barne- og Ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Granvin kommune Granvin Barne- og Ungdomsskule Dato: 12.11.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med

Detaljer

Internkontroll vedkomande elevane sitt skulemiljø kap 9a i opplæringslova

Internkontroll vedkomande elevane sitt skulemiljø kap 9a i opplæringslova skulemiljø kap 9a i opplæringslova Mål med internkontrollen Skuleeigar o Sikra eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova vert oppfylte Opl Skulane o Sikra

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utdrag frå Opplæringslova: Kapittel 9a. Elevane sitt skulemiljø 9a-1. Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Selje kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Selje kommune 1 Innhald Samadrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Selje kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ JONDAL KOMMUNE; JONDAL SKULE

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ JONDAL KOMMUNE; JONDAL SKULE TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ JONDAL KOMMUNE; JONDAL SKULE 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Bjerkreim kommune. system knytt til tilsynstemaet «Skulane sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø» Forsvarleg

TILSYNSRAPPORT. Bjerkreim kommune. system knytt til tilsynstemaet «Skulane sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø» Forsvarleg TILSYNSRAPPORT Forsvarleg system knytt til tilsynstemaet «Skulane sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø» Bjerkreim kommune 1 1. Tema for tilsynet I 2013 blir det i Bjerkreim kommune gjennomført

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Bømlo kommune Bremnes ungdomsskule. Dato:

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Bømlo kommune Bremnes ungdomsskule. Dato: TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Bømlo kommune Bremnes ungdomsskule Dato: 27.11.2012 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Årdal kommune

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndigheit. Årdal kommune TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndigheit Årdal kommune 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Årdal kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndigheit...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Klepp kommune Horpestad skule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Klepp kommune Horpestad skule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Klepp kommune Horpestad skule 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Modalen kommune Mo skole 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Modalen kommune Mo skule... 3 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver. Hjartdal kommune - Sauland skule. Fylkesmannen i Telemark

TILSYNSRAPPORT. Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver. Hjartdal kommune - Sauland skule. Fylkesmannen i Telemark Fylkesmannen i Telemark Hjartdal kommune v/rådmann Rune Engehult 3692 SAULAND TILSYNSRAPPORT Skulen sin gjennomføring av nasjonale prøver Hjartdal kommune - Sauland skule Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om

Detaljer

Gressvik ungdomsskole

Gressvik ungdomsskole Opplæringslovens 9 a Elevene sitt skolemiljø. Elevenes arbeidsmiljølov. Gressvik ungdomsskole 1 9a 1 Generelle krav. Alle elevar i grunnskolar og videregående skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunen sitt system for å vurdere og følgje opp lovkrav. Hordaland fylkeskommune

TILSYNSRAPPORT. Fylkeskommunen sitt system for å vurdere og følgje opp lovkrav. Hordaland fylkeskommune TILSYNSRAPPORT Fylkeskommunen sitt system for å vurdere og følgje opp lovkrav Hordaland fylkeskommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Hordaland fylkeskommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

RUTINER I FORBINDELSE MED Opplæringslova Kapittel 9a

RUTINER I FORBINDELSE MED Opplæringslova Kapittel 9a TOKKE KOMMUNE RUTINER I FORBINDELSE MED Opplæringslova Kapittel 9a Det psykososiale miljøet «Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar. Fitjar kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Fitjar kommune 1 1. Innleiing Rapporten er utarbeidd etter tilsyn med Fitjar kommune. Rapporten gir inga fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

HEIDAL SKULE. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule.

HEIDAL SKULE. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule. Tiltaksplan mot krenkjande åtferd ved Heidal skule. Opplæringslova 9a-3 første ledd, seier følgjande: Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kravet om skulefagleg kompetanse, jf. opplæringslova 13-1 fjerde ledd. Gjemnes kommune Saksnr.: 2015/3332 Molde, 12.08.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Gjemnes kommune...

Detaljer

Elevklage på fysisk og psykososialt miljø

Elevklage på fysisk og psykososialt miljø Elevklage på fysisk og psykososialt miljø Fagområde Elevtjenester; HMS Dokumenttittel Elevklage på fysisk og psykososialt miljø Målgruppe Thor Heyerdahl vgs Utgiver Godkjent dato Godkjent av 360 referanse

Detaljer

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande

Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande Opplæringslova: Det fullstendige navnet er «Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/ all/nl-19980717-061.html Opplæringslova kapittel 9a. Elevane sitt

Detaljer

Plan for å sikre elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo

Plan for å sikre elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo Plan for å sikre elevane eit godt psykososialt miljø på Tuv og Ulsåk skular og sfo 9a 09.02.16 1. Formål Opplæringslova Kapittel 9a tar for seg elevane sitt skulemiljø. 9a-1 Alle elevar i grunnskolar og

Detaljer

Opplæringsloven kapittel 9a. - Kjersti Botnan Larsen

Opplæringsloven kapittel 9a. - Kjersti Botnan Larsen Opplæringsloven kapittel 9a - Kjersti Botnan Larsen Barnekonvensjonen Barns grunnleggende menneskerettigheter. Artikkel 28 og 29 retten til utdanning og utdanningens formål 4 prinsipper: Artikkel 2 retten

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Nord-Fron kommune Vinstra ungdomsskole 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Nord-Fron kommune Vinstra

Detaljer

Opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø. Samling 8.april 2015 Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo

Opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø. Samling 8.april 2015 Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo Opplæringsloven kapittel 9a elevenes skolemiljø Samling 8.april 2015 Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo 9a-1- inneholder den overordnede normen Øvrige bestemmelser i kapitlet må forstås i lys av denne

Detaljer

Plan for eit trygt og godt skulemiljø

Plan for eit trygt og godt skulemiljø Plan for eit trygt og godt skulemiljø Ved Sviland skule skal alle elevar og føresette føle seg velkomne og tatt vare på. Vi jobbar for å verkeleggjere målet frå opplæringslovens 9A - at den enkelte elev

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Ørsta kommune - Vikemarka skule 1 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet med Ørsta kommune Vikemarka

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Klepp kommune Orre skule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Klepp kommune Orre skule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Klepp kommune Orre skule 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

Høyanger kommune erfaringar etter tilsyn og politisak

Høyanger kommune erfaringar etter tilsyn og politisak Dato: 23.10.14 Høyanger kommune erfaringar etter tilsyn og politisak Rådmann Arve Varden 3 spørsmål men 2 saker.. Kva førte tilsyna og politisaka til? Kva lærdom ein vil trekke fram med bakgrunn i tilsyna

Detaljer

Endeleg TILSYNSRAPPORT

Endeleg TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Telemark Hjartdal kommune Endeleg TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Hjartdal kommune September 2017 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Klepp kommune Klepp ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Klepp kommune Klepp ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Klepp kommune Klepp ungdomsskule 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Stord kommune - Nysæter ungdomsskule 20.02.15 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Stord kommune Nysæter ungdomsskule...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune Knarvik barneskule

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Lindås kommune Knarvik barneskule TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Lindås kommune Knarvik barneskule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Lindås kommune Knarvik barneskule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland Fylkesmannen i Rogaland TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Rennesøy kommune Vikevåg skule 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskilt tilrettelegging Vågsøy kommune Bryggja skule Sak 2015/616 Innhald Samandrag... 3 1. Innleiing... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole

Arbeid med det psykososiale miljøet. Byåsen skole Arbeid med det psykososiale miljøet Byåsen skole Forord Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø forebygger mobbing. Vi på Byåsen skole arbeider systematisk og kontinuerlig med å kunne tilby

Detaljer

Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3. Sentrum skole. Meldeskjema og tiltaksplan

Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3. Sentrum skole. Meldeskjema og tiltaksplan Elevene sitt psykososiale arbeidsmiljø, mobbing og andre brudd på opplæringsloven 9a-3 Sentrum skole Meldeskjema og tiltaksplan Bakgrunn: Opplæringsloven 9a-3: Det psykososiale arbeidsmiljøet. Skolen skal

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vindafjord kommune Vikedal skule 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø...

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune

ENDELEG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming. Samnanger kommune ENDELEG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskot til godkjente ikkje-kommunale barnehagar Krav til sakshandsaming Samnanger kommune 1. Innleiing Rapporten er utarbeida etter tilsyn med Samnanger kommune. Rapporten

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lindesnesskolen skoleåret 2012/2013 0 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 2 2. Definisjoner på krenkende adferd og handlinger... 3 3. Forebyggende og holdningsskapende

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Berlevåg kommune Berlevåg skole Side 2 av 13 Innhold 1. Tema for tilsynet..3 2. Gjennomføring

Detaljer

Nytt kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø

Nytt kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø Nytt kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø Fakta om ny lov: Alle elever har rett til trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevens egen opplevelse av hvordan de har det

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Kvam herad Norheimsund skule. Dato:

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Kvam herad Norheimsund skule. Dato: TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Kvam herad Norheimsund skule Dato: 20.02.13 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale miljø

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Øygarden kommune Øygarden ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Øygarden kommune Øygarden ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Øygarden kommune Øygarden ungdomsskule Dato: 12.12.2012 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet

9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet 9a-2 i opplæringsloven, Det fysiske miljøet og 9a-3 i opplæringsloven, Det psykososiale miljøet Rutinebeskrivelse med vedlegg for Nes skolene Innholdsfortegnelse: Utdrag fra opplæringsloven og forvaltningsloven...

Detaljer

Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule

Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Plan for a sikra elevane eit godt psykososialt miljø ved Rubbestadneset skule Rubbestadneset skule 1. HMS PLAN Det er utarbeida ein eigen plan for helse, miljø og tryggleik som skal vere med å sikre alle

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Vaksdal skule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Vaksdal skule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Vaksdal skule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane sitt psykososiale

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Fylkesmannen i Rogaland ENDELEG TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Hjelmeland kommune Hjelmeland skule 1 Innhald 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vanylven kommune Fiskå skule Saksnr. 2015/3942 1 Innhald Sammendrag... Feil! Bokmerke er ikke definert. 1. Innledning... 3

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Samnanger kommune

TILSYNSRAPPORT. Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne. Samnanger kommune TILSYNSRAPPORT Barnehagelova 19 g tilrettelagt tilbod til barn med nedsett funksjonsevne Samnanger kommune Bergen, 6. november 2017 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Samnanger kommune... 3 2.1

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen skal ved førebyggjande tiltak forhindre at elevar blir utsett for mobbing. Skulen sine rutinar skal avdekkje om mobbing føregår Skulen skal følgje opp mobbar og mobbeoffer

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Hammerfest kommune Fjordtun skole Side 2 av 14 Innhold 1. Tema for tilsynet..3 2. Gjennomføring

Detaljer

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole

Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Plan mot mobbing/krenkende atferd Bergen Katedralskole Elevene ved Bergen Katedralskole skal ikke utsettes for mobbing eller annen krenkende atferd. Ifølge Opplæringslovens 9a-1 har elevene krav på eit

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ KONTROLL MED ENDRING AV PRAKSIS. Rennesøy kommune Mosterøy skole

TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ KONTROLL MED ENDRING AV PRAKSIS. Rennesøy kommune Mosterøy skole TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ KONTROLL MED ENDRING AV PRAKSIS Rennesøy kommune Mosterøy skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø

Detaljer

Spørsmål til spørjetimen 19.mai 2016

Spørsmål til spørjetimen 19.mai 2016 Spørsmål til spørjetimen 19.mai 2016 Spørsmål frå André Klausen/ungdomsrådet: Skiljeveggar i dusjane i Radøyhallen Spørsmål: Eg vil spørje om kva kommunestyret har tenkt til å gjere med saka om skiljeveggar

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing. Forsand kommune Forsand skule

TILSYNSRAPPORT. Forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing. Forsand kommune Forsand skule TILSYNSRAPPORT Forsvarleg fagleg, pedagogisk og administrativ leiing Forsand kommune Forsand skule 22.03.16 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Forsand kommune Forsand skule... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur

Manifest. for eit positivt oppvekstmiljø Barnehage Skule - Kultur Manifest for eit positivt oppvekstmiljø 2019-2023 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for krenkande åtferd. Barnehage Skule - Kultur Kommunestyret

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Bremanger kommune

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Bremanger kommune FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Bremanger kommune Kalvåg oppvekst - Frøyen skule 2014 Dato:03.07.2014 Innhald...1 Samandrag...3 1.

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Askvoll kommune - Askvoll skule

FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Askvoll kommune - Askvoll skule FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Askvoll kommune - Askvoll skule 2014 Innhold Samandrag... 3 1. Tema for tilsynet: skulen sitt arbeid

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Masfjorden kommune Sandnes skule

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Masfjorden kommune Sandnes skule TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Masfjorden kommune Sandnes skule 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Masfjorden kommune Sandnes skole... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 18.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3

HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 HANDLINGSPLAN FOR ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a-3 EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Skoleåret 2011-2012 Innholdsfortegnelse Handlingsplanen del 1 1a) Det rettslige grunnlaget 1b) Skolens visjoner

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT SKULENS ARBEID MED ELEVANES PSYKOSOSIALE MILJØ * Nesset kommune Eidsvåg barne- og ungdomsskole Saksnr. 2015/4644 0 Innhald... 0 Innhald... 0 Samandrag... 2 1. Innleiing... 3 2. Tema

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ KONTROLL MED ENDRING AV PRAKSIS Fredrikstad kommune Hauge skole 1 Innhold 1. Tema for tilsynet elevenes psykososiale skolemiljø... 3 2. Gjennomføring

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø og kommunens system for vurdering og oppfølging på det samme området Skien kommune Alle barne- og ungdomsskolene 07.08.14-28.01.2015

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG ANDRE KRENKINGAR Ogna skule 2018 2021 Innleiing Kapittel 9 A i opplæringslova skal bidra til at elevane har det trygt og godt på skulen, slik at elevane trivs og kan læra best

Detaljer

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø.

Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. Plan for oppfølging av elevenes skolemiljø. «Voksne som jobber i skolen har et særskilt ansvar for å sørge for at elever har et trygt skolemiljø» Fra innst.302 L(2016-2017) Målet med planen er å ivareta

Detaljer

Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen.

Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen. Plan for godt skulemiljø - skal sikra eit godt psykososialt læringsmiljø på skulen. Innhald 1. Formål 2. Innleiing 3. Opplæringslova 9a 4. Definisjonar 5. Førebygging 6. Avdekking av negativ åtferd 7.

Detaljer

PRIVATSKOLESAMLING. Stavanger 7.mars 2013

PRIVATSKOLESAMLING. Stavanger 7.mars 2013 PRIVATSKOLESAMLING Stavanger 7.mars 2013 1 Tilsyn 2010-2013 Felles nasjonalt tilsyn 2010-2013: Skolenes arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø. 2010: Rogaland fylkeskommune, Haugesund, Hå (6 skoler)

Detaljer