Svar på oppdrag - Utforming pilotfasen - Skogplanting som klimatiltak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svar på oppdrag - Utforming pilotfasen - Skogplanting som klimatiltak"

Transkript

1 «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/81 Saksbehandler: Hege Haugland Svar på oppdrag - Utforming pilotfasen - Skogplanting som klimatiltak Vi viser til oppdragsbrev fra Klima- og miljødepartementet til Miljødirektoratet datert 6.januar 2015, og likelydende brev fra Landbruks- og matdepartementet til Landbruksdirektoratet. På vegne av begge etatene, sender vi herved over vår besvarelse på oppdraget om pilotfase for planting av skog på nye arealer som klimatiltak. Vedlegg: Forslag til opplegg for treårig pilotfase for planting av skog på nye arealer. Hilsen Miljødirektoratet Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur Audun Rosland avdelingsdirektør Elin Økstad seksjonssjef Kopi til: Landbruksdirektoratet Postboks 8140, Dep 0033 OSLO Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Telefon: 03400/ Faks: E-post: Internett: Organisasjonsnummer: Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Grensesvingen 7, 0661 Oslo 1

2 Forslag til opplegg for treårig pilotfase for planting av skog på nye arealer Innledning Planting av skog på nye arealer som klimatiltak, og utvikling av miljøverdier for dette, er ett av oppfølgingspunktene fra klimaforliket som ble vedtatt av Stortinget i Som ledd i oppfølgingen av tiltaket, og på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet, oversendte Miljødirektoratet, Landbruksdirektoratet (da Statens Landbruksforvaltning) og Norsk institutt for skog og landskap den 30. august 2013 rapporten M «Planting av skog på nye arealer som klimatiltak egnede arealer og miljøkriterier», til departementene. Denne rapporten gir en omforent, faglig anbefaling av hvilke arealer som egner seg for planting etter en avveining mellom hensynet til klima, naturmangfold og andre miljøverdier, og næring. Rapporten gir også råd til departementene om hvilke miljøkriterier som bør ligge til grunn for planting av skog på nye arealer som klimatiltak, samt hvilke virkemidler som må til for at slik planting skal bli gjennomført. I Prop. 1 S ( ) går det fram at Regjeringen legger opp til en treårig pilotfase for planting av skog på nye arealer. I 2015 legger Klima- og miljødepartementet opp til å bruke 15 mill. kroner på arbeidet. Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet er bedt om å utforme et omforent forslag til opplegg for den treårige pilotfasen for planting av skog på nye arealer. Miljødirektoratet bes om å lede arbeidet. Frist for arbeidet er 1. februar Under presenteres direktoratenes forslag til opplegg for pilotfasen. Notatet beskriver hvordan pilotfasen bør organiseres på sentralt og regionalt nivå for å sikre at planting skjer på de mest egnede arealene og at man samtidig kan høste læring og erfaring fra arbeidet. Vi legger til grunn at det bevilges minst 15 millioner kroner per år over pilotperioden og at midlene kan overføres fra ett år til neste. Mål med pilotfasen Formålet med pilotfasen er å høste erfaringer med blant annet klimaeffekt, miljøkriterier og gjennomføring før oppskalering og utvidet implementering av tiltaket. Innretningen av tiltaket, herunder innretningen av miljøkriteriene og effekten av disse, skal vurderes etter at den treårige pilotfasen er gjennomført. Innretningen på pilotfasen bør derfor tilpasses de utfordringer man kan møte i et framtidig oppskalert system, slik at man kan: - Sikre god læringseffekt om mest hensiktsmessig organisering og gjennomføring av tiltaket, herunder hvordan samarbeid mellom fylkesnivå og utvalgte kommuner fungerer og hvordan miljø- og landbruksmyndighetene bør involveres innenfor sine ansvarsområder, og utarbeide veiledningsmateriale for planting av skog basert på erfaringene som høstes. 2

3 o For å oppnå dette målet vil det være viktig å velge ut fylker med ulike forutsetninger, og at vi lager en god evalueringsprosess. o Organiseringen av arbeidet skal bidra til at tiltaket implementeres i samsvar med kriteriene som er satt, slik at det sikrer god klimaeffekt, naturhensyn og lavt konfliktnivå. Gjennom pilotfasen vil det også være nødvendig å høste læringseffekter av hvilke faglige vurderinger som er gjort i forbindelse med plantingen. Det vil ikke være mulig å måle klimaeffekten av tiltaket innenfor tidsrammen til pilotfasen, men det går an å vurdere om arealene som velges ut for planting antas å gi god klimaeffekt i framtiden. o Samarbeid med grunneiere/skognæringen er sentralt for motivering og gjennomføring av tiltaket. Pilotfasen må vurdere hvordan grunneiere/skognæring/skogeiersamvirket kan involveres. - Sikre at det på fylkesnivå er tilstrekkelig kapasitet og gode forutsetninger for å gjennomføre pilotfasen. o For å oppnå dette bør det sikres at det er tilstrekkelig kompetanse i både skog- og miljøforvaltningen i fylket. Relevante fylker bør selv vurdere behov for å styrke sin organisasjon, gjennom å rekruttere skog- og miljøfaglig ekspertise. I tillegg vil det være viktig at det finnes tilstrekkelig informasjon og kartmateriale til å implementere tiltaket: arealoversikter med informasjon om produksjonsevne og driftsforhold, informasjon om natur- og kulturverdier og friluftsinteresser, informasjon om snødekke etc. Organisering av pilotfasen Utvelgelse av pilotfylker Vi ser for oss at pilotfasen må ha aktører på både sentralt og regionalt/lokalt nivå, og at den må bygge på de systemene vi allerede har i dag, og som rapporten "Planting av skog på nye arealer egnede arealer og miljøkriterier" (M ) skisserer. Det vil si at vi legger opp til å benytte de ordninger som allerede finnes gjennom Landbruksdirektoratets systemer og at Fylkesmannen blir en viktig aktør på regionalt nivå. Vi anbefaler at det basert på et sett med kriterier velges ut tre fylker som deltar i pilotfasen. I rapporten M , ble fylkene på Vestlandet, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms vurdert som mest aktuelle for ordningen siden de har mest tilgjengelig areal. Utvelgelsen av fylker baseres på kriteriene under: - Andel potensielt areal etter en vurdering av nærings-, klima- og miljøhensyn, - Kapasitet, ressurser og kompetanse, - Tilgjengelig frø/plantemateriale, - Grad av kartlegging av miljøverdier. Etter innledende dialog med aktuelle fylker er direktoratene enige om å gå i ytterligere dialog om implementering av tiltaket med Nord-Trøndelag, Rogaland og Nordland. Organisering av pilotfasen Miljødirektoratet vil lede arbeidet med å implementere pilotfasen i tett samarbeid med Landbruksdirektoratet. Direktoratene foreslår at det opprettes en styringsgruppe med representanter fra Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet. Denne gruppen vil ha ansvar for å sørge for at pilotfasen gjennomføres etter de målene og kriteriene som er satt opp. 3

4 I tillegg foreslår direktoratene at det opprettes en sentral arbeidsgruppe med representanter fra Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet. Denne gruppen har ansvar for den praktiske gjennomføringen av tiltaket. Direktoratene vil også sørge for at det er tilgjengelige ressurser som kan gjennomføre dette arbeidet, herunder vurdere om behov for å engasjere ytterligere ressurser på sentralt nivå, og ellers sørge for faglige og administrative ressurser for tilstrekkelig oppfølging av aktørene i ordningen. Det bør vurderes om det vil være behov for bistand fra eksterne til å gjennomføre oppgavene. I hvert fylke bør det opprettes en administrativ prosjektgruppe som har ansvaret for gjennomføringen av tiltaket i sitt fylke. Denne gruppen vil ha tett dialog med kommunene og med eksterne aktører i fylket. I tillegg kan det være hensiktsmessig at den sentrale arbeidsgruppen har dialogmøter med fylkene, kommuner, skognæringen, miljøvernorganisasjoner og forskningen. Hensikten med slike møter vil være å dele erfaringer og meninger om tiltaket underveis i arbeidet. Spesielt i startfasen kan det være nyttig å hente inn innspill relatert til veiledningsmateriell. Det foreslås også at det årlig er et kontaktmøte mellom styringsgruppen og Fylkesmannens hovedkontakt. Figur 1 viser oversikt over organiseringen. Styringsgruppe Sentral arbeidsgruppe Dialogmøter Administrasjon Fylke 1 Administrasjon Fylke 2 Administrasjon Fylke 3 Aktiviteter på sentralt nivå På sentralt nivå vil man ha ansvaret for å: Velge ut aktuelle fylker til pilotfasen 4

5 Sende ut formelt oppdragsbrev til Fylkesmannen Sette i gang pilotfasen ved å ha kontakt med Fylkesmannen i de aktuelle fylkene Utarbeide veiledningsmateriale etter dialog med Fylkesmannen Ha jevnlig kontakt med Fylkesmannen i de aktuelle fylkene for å innhente erfaringer Lage et system for jevnlig rapportering og evaluering av pilotfasen. Noen av disse punktene er utdypet under. A. Utforming av veiledningsmateriale Vi anbefaler at det lages en veileder til Fylkesmannen som blant annet sammenstiller kriteriene i etatenes rapport og kriteriene fra Prop. 1 S ( ). Det vil være behov for å konkretisere noen av kriteriene slik at de blir lettere for fylkesmennene å forstå og for at tiltaket skal implementeres på en enhetlig måte. Dette gjelder spesielt kriterium II (tidlig gjengroingsfase) og III (areal med høy produksjonsevne og forventet lav endring i albedoeffekten). Det bør også vurderes om det skal utarbeides mer tilleggsinformasjon, som kart over snødekke. Ved Stortingets behandling av Prop. 1 S ( ) presiserte flertallet i komiteens innstilling at det er viktig at riktig treslag brukes på det enkelte sted i skogplanting. Veiledningsmaterialet vil derfor inneholde informasjon om hvordan etatenes rapport skal brukes for å ivareta hensynet til biologisk mangfold når norsk gran plantes på Vestlandet og nord for Saltfjellet. Utarbeidingen av veiledningsmaterialet bør gjøres etter dialog med fylkene og relevante eksterne aktører, og det bør vurderes om det kan være aktuelt å engasjere relevante fagmiljøer for å bidra i arbeidet. Veilederen bør også gi generell informasjon om tiltaket, basert på rapporten M , forslag til organisering og informasjon om evalueringsprosessen og hva som forventes av regelmessig rapportering. B. Igangsetting av pilotfasen Det er viktig at det opprettes kontakt med de aktuelle fylkene tidlig, slik at de kan sette i gang med planleggingen og prosessen med å ansette flere ressurser hvis behov. Det bør sendes et felles oppdragsbrev fra Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet til Fylkesmennenes miljøvern- og landbruksavdeling. Deretter bør det raskt være et felles møte/samling for å informere om ordningen og for å gi muligheten for spørsmål og svar. C. Løpende oppfølging underveis Den sentrale arbeidsgruppen (se over) vil følge opp arbeidet. Dette vil blant annet innebære å ha jevnlig kontakt med Fylkesmannen i de aktuelle fylkene, for både å avklare faglige problemstillinger, samt å sikre jevnlig rapportering og evaluering av pilotfasen. Det løpende arbeidet vil også innebære å hente inn faglige innspill gjennom dialogmøter med eksterne aktører og legge til rette for god dialog mellom alle deltagerne i pilotfasen. D. Informasjonsdeling og evaluering Etter at den treårige pilotfasen er gjennomført bør det være en mer grundig evalueringsprosess, der man ser på om målsettingene er nådd. Det bør lages et opplegg for evalueringsprosessen allerede første år, slik at man sikrer seg at nødvendig informasjon blir innhentet underveis i prosessen, og at det er tilstrekkelig erfaringsgrunnlag for iverksetting fullskala planting (se punkt A over). 5

6 E. Rapportering I slutten av pilotfasen skal det utarbeides en rapport fra arbeidet som inkluderer veiledningsmateriale for fullskala planting. Aktiviteter på regionalt/lokalt nivå Ansvaret for gjennomføringen av selve tiltaket bør ligge på regionalt/sentralt nivå. I dag er det landbruksavdelingen som har ansvaret for skogtiltak og kontakt ut mot skogeier. Det er viktig at landbruksavdelingen og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen samarbeider om implementeringen av tiltaket for å sikre at hensyn til både næring, klima og miljø blir ivaretatt. Direktoratene anbefaler følgende aktiviteter i hvert område /fylke. A. Kartlegging og prioritering av aktuelle arealer a. Dialog og informasjon om ordningen b. Skrive intensjonsavtale med de skogeierne som er interessert i å plante B. Utplanting i 2015, 2016 og 2017 C. Bestilling av planter med garanti til skogplanteprodusenter D. Rapportering og innspill til oppdatert veiledningsmateriale A. Kartlegging og prioritering av aktuelle arealer Kartlegging av aktuelle arealer for planting av skog på nye arealer som klimatiltak er viktig for å komme raskt i gang med utplanting. I pilotfasen må noen kommuner velges for kartlegging. Her vil det også være aktuelt å trekke inn kommuner i nabofylker. Arealer aktuelle for planting bør rangeres og prioriteres ut ifra tilgang og kvalitet på informasjon. Informasjon som bør være tilgjengelig for å finne fram til aktuelle arealer vil være: arealinformasjon, skoginformasjon, klimatisk informasjon og informasjon om naturtyper, arter og kulturminner, landskapsverdier og friluftsområder. Basert på veiledningsmaterialet som er utarbeidet på sentralt nivå, kan det være behov for lokale tilpasninger utarbeidet på regionalt nivå. Arealene må vurderes opp mot kriteriene som er satt i veiledningsmaterialet. Denne vurderingen må skje i samarbeid mellom fylke og kommune. Det kan være hensiktsmessig å grovsortere arealene etter hvilke arealer som basert på eksisterende kunnskap er aktuelle å plante ut ifra hensyn til næring, klima og miljø. Deretter må det på areal innmeldt for planting foretas en detaljert utsjekk av arealene for å avdekke eventuelle miljøverdier og restriksjoner på hvor det kan plantes. Det kan da være aktuelt å gjøre tilleggskartlegging av miljøverdier for å sikre at planting ikke skjer på arealer med viktige miljøverdier. Det kan være hensiktsmessig at det opprettes en regional kompetansegruppe som kan gi bistand i kartleggingsjobben. På den måten sikrer man at dette gjøres på en konsistent måte på tvers av fylker og kommuner. a. Dialog og informasjon om ordningen I startfasen er det viktig å komme ut med informasjon for å skape oppmerksomhet, interesse og forståelse for tiltaket. 6

7 Etter at arealer er kartlagt og vurdert opp mot kriteriene, vil Fylkesmannen ha en viktig rolle i å organisere kontakt med grunneiere og næringsorganisasjoner for å informere om ordningen og hvilke arealer som er aktuelle og for å motivere til å søke om støtte og gjennomføre tiltaket. I gjennomføringen av de forskjellige fasene i dette deltiltaket involveres aktuelle kommuner sammen med næringsorganisasjonene som representerer skogeierne i området. Informasjonen må rettes inn mot å finne fram til aktuelle arealer som kan tilplantes ut fra kriteriene som er satt og skape interesse for tiltaket hos eierne av disse arealene. b. Skrive intensjonsavtale med skogeierne som er interesser i å plante Skogeieren avgjør om aktuelt areal på eiendommen skal tilplantes. Det bør derfor formelt avklares om skogeier er interessert i å være med på tiltaket. Dette kan gjøres ved at det skrives en intensjonsavtale med skogeier. Her må det avklares hvilket areal dette gjelder og hvordan tiltaket skal gjennomføres på dette arealet. Med bakgrunn i slike avtaler er det mulig å finne fram til hvilket tilgjengelig plantemateriale som kan plantes hvor og hvilket plantemateriale som må settes i produksjon for utplanting om ett eller to år. B. Utplanting For å komme raskt i gang er det en fordel at aktuelle fylker, i samråd med den administrative prosjektgruppen i fylket, velger ut noen kommuner som eventuelt har gjort en vurdering av aktuelle arealer for et slikt tiltak tidligere eller sitter med god og oppdatert arealinformasjon for utvelgelse av aktuelle arealer. I tillegg bør man se på hvilke områder man har tilgjengelig plantemateriell, ut i fra provenienser. Begrensningen for utplanting i 2015 er trolig tilgang på egnet plantemateriale. Produksjon av planter er dimensjonert for den etterspørselen en i hovedsak har for gjenplanting etter hogst, og mye av planteproduksjonen bygger også på leveringsavtaler med skogeierandelslag og andre større aktører i skogbruket. I tillegg har det vært stor avvirkning i 2014, som vil medføre en ekstra etterspørsel etter planter i Med denne bakgrunn og en forespørsel til de fire største produsentene av skogplanter for de mest aktuelle områdene i dette tiltaket er beholdning av ledig plantemateriell trolig under planter. Det mest aktuelle tidspunkt for planting er vår og forsommer fram til St. Hans. Skal det være mulig å benytte denne tidsperioden til planting i 2015 må tiltaket være i gang seinest 1. mai. Organisering av arbeidskraft og gjennomføring av plantingen vil det være naturlig at næringsaktørene i området utfører. Skogfondsystemet brukes i dag til å registrere de forskjellige skogtiltakene, og tilskudd til disse, på den enkelte eiendom. Direktoratene anbefaler at skogfondssystemet også brukes for å registrere planting av skog på nye arealer som klimatiltak og tilskudd til dette tiltaket på den enkelte eiendom. 7

8 C. Garanti til skogplanteprodusentene Med bakgrunn i kartlegging av aktuelle arealer, intensjonsavtaler med skogeiere, erfaring fra utplanting og lokalkunnskap settes det opp en bestilling til skogplanteprodusentene mot slutten av Produksjon av skogplanter må skje over en eller to vekstsesonger. I de mest aktuelle områdene for planting av skog på nye arealer har skogeierne foretrukket to-årige planter. Mange av skogplanteprodusentene produserer i dag skogplanter etter en bestillingsavtale. Hvor raskt skogplanteproduksjon for dette tiltaket kan økes avhenger derfor av når en slik bestillingsavtale kan undertegnes med de enkelte planteprodusenter. Planter som sås i pilotperioden vil ikke være klar for utplanting før tidligst Ved å sette i gang med såing i pilotperioden vil man sikre seg at det finnes plantemateriale ved en fullskala implementering av tiltaket. Det er imidlertid også en risiko for at man sitter igjen med et overskudd av plantemateriale dersom det ikke blir en fullskala implementering av tiltaket etter pilotperioden. I vedlegg 2 er det gitt en oversikt over produksjonsforløp fra frøbestilling til utplanting. D. Rapportering og innspill til veiledning Fylkene som deltar må gjennomføre årlig rapportering om erfaringer i henhold til avtalt rapporteringsformat, og bidra i den løpende evalueringen omkring ordningen. Avslutningsvis må det gis innspill til oppdatert veiledningsmateriale basert på hvilke erfaringer de har gjort seg gjennom pilotfasen. Forslag til budsjett Tildelt budsjett fordeles på 4 hovedområder: - Sentral administrasjon, o Utvikling av veiledere og evalueringsrapport - Regional administrasjon o Kartlegging, styring, veiledning og rapportering - Plantemateriale og utplanting o Tilskuddsbehandling o Styring, veiledning og rapportering - Garanti til planteprodusenter I tabellen under er det gitt et budsjettanslag for pilotfasen i perioden Garanti til planteprodusentene fungerer i dag på den måten at det gis tilsagn i år 1 som betales ut når plantematerialet selges etter ett eller to år. Det legges til grunn at noe av midlene kan overføres fra ett år til et annet. Det forutsettes også at det gjennomføres en mer finmasket budsjettering i oppstartsfasen i 2015 og at budsjettene revideres i starten av hvert år og deretter ved behov. Styringsgruppen vil få de årlige budsjettene til godkjenning. 8

9 Aktivitet 2015 Mill. kroner 2016 Mill. kroner 2017 Mill. kroner Sentral administrasjon, herunder - Prosjektledelse, herunder dialogmøter og rapportering, oppfølging og evaluering - Veiledningsmateriale 1 mill. kr 1 mill. kr 2 mill. kr Fylkesvis administrasjon, herunder 8 mill. kr 8 mill. kr 7 mill. kr - Prosjektledelse og koordinering, herunder rapportering og innspill til veiledningsmateriale - Kartlegging av arealer Plantemateriale og utplanting 3 mill. kr 3 mill. kr 3 mill. kr Garanti til planteprodusenter 3 mill. kr 3 mill. kr 3 mill. kr Totalt 15 mill. kr 15 mill. kr 15 mill. kr Forutsetninger for budsjettet År 1: I budsjettet har vi satt av midler til å kunne engasjere ytterligere ressurser på sentralt nivå, og ellers sørge for faglige og administrative ressurser for tilstrekkelig oppfølging av aktørene i ordningen sentralt. Utarbeidingen av veiledningsmateriale vil også kunne kreve ressurser, spesielt dersom det blir aktuelt å engasjere relevante forskningsmiljøer. Vi foreslår å budsjettere 1 mill. kroner til dette. Vi har videre antatt at det kan være behov for å engasjere ytterligere ressurser i fylkene som velges ut. Det vil imidlertid være fylkene selv som vurdere sitt behov for kompetanse og ressurser. Siden ansettelsesprosessen vil ta litt tid, regner vi med kostnader for halvårsvirkning. I tillegg kan det være behov for midler for å dekke kostnader ved utarbeiding av veiledning på regionalt nivå, som utarbeiding av informasjonsmateriale til skogeierne. På lokalt nivå kan det bli aktuelt med data- og kunnskapsinnsamling for å identifisere arealer. Man bør budsjettere med rundt 8 mill. kroner til dette arbeidet. Gitt tilgjengelig plantemateriale kan 3 mill. kroner benyttes til utplanting første året. Dette budsjettet betyr et forbruk på rundt 12 mill. kroner i 2015, noe som betyr at 3 mill. kroner kan stilles som garanti til planteprodusenter. Dette er midler som betales ut når plantene kjøpes, tidligst i År 2 og 3: Det andre og tredje året må det settes av lønnsmidler til personer ansatt i år 1. På sentralt nivå må 1 mill. kroner måtte reserveres til dette. 9

10 Det er rimelig å tro at man ikke vil være i mål med kartleggingsarbeidet på lokalt nivå i løpet av 2015, slik at man kan sette av midler til dette i 2016 og Til gjennomføring på regionalt nivå må man budsjettere 8 mill. kroner i 2016 og 7 mill. kroner i 2017 til å fortsette dette arbeidet. Begge år bør det settes av midler til samlinger og erfaringsutveksling. På slutten av år tre må det også settes av midler for utarbeidelse av evalueringsrapport og oppdatert veiledningsmateriale. Vi antar at 1 mill. kroner vil måtte brukes på dette. Gitt tilgjengelig plantematerialer, antar vi at 3 mill. kroner kan gå til utplanting i 2016 og i De gjenstående midlene kan stilles som garanti til planteprodusentene, for å produsere plantemateriale for perioden etter pilotfasen, med den risiko at det kanskje ikke blir en fullskala implementering av tiltaket. 10

11 Vedlegg Forslag til tidsplan ÅR 1 (2015): På sentralt nivå vil arbeidet det første året være å: - Velge ut pilotfylker ha dialog med fylkesmennene avklare behov for ressurser til arbeidet lokalt - Etablere en organisasjon med styringsgruppe og deltagere til dialogmøter. - Lage eventuell ytterligere veiledning til FM. - Lage opplegg for evalueringsprosessen På regionalt/lokalt nivå vil arbeidet det første året være å: - Organisere arbeidet lokalt, herunder eventuelt å ansette nødvendig personressurser - Finne og velge ut arealer erfaring med anvendelse av kriteriene - Lage et opplegg for kontakt med grunneiere og næringsorganisasjonene - Vurdere om det trengs ytterligere kartlegging av miljøverdier og starte dette arbeidet - Starte utplanting - Rapportering av erfaringer År 2 (2016): De relevante fylkene viderefører arbeidet, blant annet: - Fortsatt utvelgelse av arealer - Utplanting - Fortsatt kartlegging der nødvendig - Rapportering av erfaringer År 3 (2017): De relevante fylkene viderefører arbeidet, blant annet: - Fortsatt utvelgelse av arealer - Utplanting - Fortsatt kartlegging der nødvendig - Rapportering av erfaringer - Gjennomføre evalueringen Ved slutten av pilotperioden vil det utarbeides et revidert kriteriesett/veiledningsmateriale basert på faglige og organisatoriske erfaringer fra pilotfasen. Produksjonsforløp fra frøbestilling til utplanting Ved produksjon av skogplanter over to vekstsesonger skjer såingen i mai i veksthus med tilleggsvarme for å ha kontroll på spiretemperatur. Ved langnattbehandling av plantene går de tidligere inn i veksthvile og kan om ønskelig plantes i skogen høsten etter andre vekstsesong. Plantene kan ikke lagres lenger enn til neste vår før utplanting i skogen. Ved produksjon av skogplanter over en vekstsesong må såingen skje i begynnelsen av mars i permanente veksthus med tilleggsvarme. Produksjonen krever bruk av hele vekstsesongen for å få 11

12 tilfredsstillende størrelse på planta for utplanting i skogen. Plantene lagres over vinteren og må plantes ut i skogen neste vår. Tabellen under gir en oversikt over produksjonsforløp fra frøbestilling til utplanting. Frøbestilling Såing Produksjon Utplanting Før 1. mars 2015 mars 2015 sommer 2015 vår 2016 Før 1. mai 2015 mai 2015 sommer 2015 og 2016 høst 2016 og vår 2017 Januar 2016 mars 2016 sommer 2016 vår 2017 Januar 2016 mai 2016 sommer 2016 og 2017 høst 2017 og vår 2018 Osv. 12

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak - Opplegget for gjennomføring av pilotfasen. Audun Rosland, Skog og Tre 2015,

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak - Opplegget for gjennomføring av pilotfasen. Audun Rosland, Skog og Tre 2015, Planting av skog på nye arealer som klimatiltak - Opplegget for gjennomføring av pilotfasen Audun Rosland, Skog og Tre 2015, 28.05.2015 Hva sier FNs klimapanel om klimaet? Klimaet endres nå Menneskers

Detaljer

PLANTING AV SKOG PÅ NYE AREALER SOM KLIMATILTAK

PLANTING AV SKOG PÅ NYE AREALER SOM KLIMATILTAK PLANTING AV SKOG PÅ NYE AREALER SOM KLIMATILTAK 20.04.2015 BAKGRUNN Meld. St. nr. 21(2011-2012) Norsk klimapolitikk: «Regjeringen vil øke det produktive skogarealet ( ) gjennom en aktiv bærekraftig politikk

Detaljer

Pilotfase «Planting for klima» Referansegruppemøte Nordland, 14. desember 2016 Hege Haugland, Miljødirektoratet

Pilotfase «Planting for klima» Referansegruppemøte Nordland, 14. desember 2016 Hege Haugland, Miljødirektoratet Pilotfase «Planting for klima» Referansegruppemøte Nordland, 14. desember 2016 Hege Haugland, Miljødirektoratet Klimatoppmøtet i Paris: Historisk avtale! Foto: United Nation photo, Flickr Alle land med

Detaljer

Skog og klima Hvilken rolle kan skog spille for Norges vei mot lavutslippssamfunnet. Audun Rosland, Kystskogkonferansen 2015, 16.

Skog og klima Hvilken rolle kan skog spille for Norges vei mot lavutslippssamfunnet. Audun Rosland, Kystskogkonferansen 2015, 16. Skog og klima Hvilken rolle kan skog spille for Norges vei mot lavutslippssamfunnet Audun Rosland, Kystskogkonferansen 2015, 16. april 2015 Hva sier FNs klimapanel om klimaet? Menneskers påvirkning er

Detaljer

KLIMATILTAKENE GJENNOMFØRING OG STATUS

KLIMATILTAKENE GJENNOMFØRING OG STATUS 21. MARS 2017 KLIMATILTAKENE GJENNOMFØRING OG STATUS PLANTING NYE AREALER TETTERE PLANTING 20170321 KLIMATILTAK I SKOG Redusert avskoging (regnskogsatsing) Planting av skog på nye areal (påskoging) Vern

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5463 22.11.2012

Deres ref Vår ref Dato 12/5463 22.11.2012 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5463 22.11.2012 Oppdrag: Skog i klimasammenheng - vurdering av tiltak Dette er et fellesoppdrag fra Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Likelydende

Detaljer

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak M-407 2015 VEILEDER Planting av skog på nye arealer som klimatiltak Treårig pilotfase i Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet Oppdragstakers

Detaljer

Status Klimaskogprosjektet

Status Klimaskogprosjektet Status Klimaskogprosjektet Planting for klima på nye arealer i Nordland Møte referansegruppa 27/9-2016 Prosjektleder Asgeir Jordbru Hovedmål Høste erfaringer med planting av skog på nye arealer i Nordland

Detaljer

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland Klimaskogprosjektet Planting for klima på nye arealer i Nordland Kommunekonferanse om dialog og samarbeid innen landbruk og reindrift 14/4-2016 Prosjektleder Asgeir Jordbru Bakgrunn Regjeringen vil: Øke

Detaljer

Pilotfase for planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Pilotfase for planting av skog på nye arealer som klimatiltak M-407 2015 VEILEDER Pilotfase for planting av skog på nye arealer som klimatiltak Veileder for Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet

Detaljer

Pilotprosjekt for planting av klimaskog.

Pilotprosjekt for planting av klimaskog. Næring og etablering Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 81131/2016 2016/2011 V72 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for plan, næring og miljø 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Pilotprosjekt

Detaljer

Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder

Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder Kommuner etter liste Trondheim, 04.12.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/13895 Saksbehandler: Tone Lise Alstad Eid Tilbud om å overta forvaltningsansvar for verneområder Miljødirektoratet

Detaljer

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak - egnede arealer og miljøkriterier. Torleif Terum Statens landbruksforvaltning

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak - egnede arealer og miljøkriterier. Torleif Terum Statens landbruksforvaltning Planting av skog på nye arealer som klimatiltak - egnede arealer og miljøkriterier Torleif Terum Statens landbruksforvaltning Bakgrunn Meld. St. nr. 21(2011-2012) Norsk klimapolitikk: «Regjeringen vil

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks 2600 7734 STEINKJER Vår dato: 20.02.2017 Vår referanse: 17/19700-1 Deres dato: Deres referanse: Foryngelseskontrollen 2017 Årets foryngelseskontroll skal gjennomføres

Detaljer

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog våren 2017

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog våren 2017 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 06.04.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/3989 Saksbehandler: Asbjørn Tingstad Miljødirektoratets tilråding

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/ Sigurd Kristiansen

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/ Sigurd Kristiansen Se mottakerliste Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/06970-18 Sigurd Kristiansen 07.10.2016 Kommunens behov for midler til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder 2017-21 Nord-Trøndelag

Detaljer

Areal høgd og ikkje planta (raudt)

Areal høgd og ikkje planta (raudt) Areal høgd 2008 2016 og ikkje planta (raudt) Areal høgd 2008 2016 og ikkje planta (raudt) Hovedmålene i skogpolitikken er økt verdiskaping, Skogpolitikken bærekraftig bygger på skogbruk et bredt og sett

Detaljer

Oppfølging av Meld. St. 14 ( ) Natur for livet Oppdrag til Miljødirektoratet om å styrke arbeidet med det økologiske grunnkartet

Oppfølging av Meld. St. 14 ( ) Natur for livet Oppdrag til Miljødirektoratet om å styrke arbeidet med det økologiske grunnkartet Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 16/2354-01.12.2016 Oppfølging av Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet Oppdrag til Miljødirektoratet om å styrke arbeidet

Detaljer

_RISSAKOMMUNE e i Sør-Trøndelag

_RISSAKOMMUNE e i Sør-Trøndelag Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-141 13.12.2017 Forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer videreføres i 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet viderefører forsøket

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-61 23.03.2015 Utvidelse av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette informere

Detaljer

Pilotfase for planting av skog på nye arealer som klimatiltak

Pilotfase for planting av skog på nye arealer som klimatiltak M-407 2015 VEILEDER Pilotfase for planting av skog på nye arealer som klimatiltak Veileder for Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet

Detaljer

Delegering av forvaltningsmyndighet for verneområder i

Delegering av forvaltningsmyndighet for verneområder i Bodø kommune Boks 319 8001 Bodø Trondheim, 30.06.2015 Deres ref.: 2010/6164 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/13895 Saksbehandler: Tone Lise Alstad Eid Delegering av forvaltningsmyndighet for verneområder

Detaljer

Det skal gjennomføres stikkprøvekontroller av svar f.eks. der feltet er omdisponert, tatt i bruk til innmarksbeite, naturlig forynget.

Det skal gjennomføres stikkprøvekontroller av svar f.eks. der feltet er omdisponert, tatt i bruk til innmarksbeite, naturlig forynget. I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

Detaljer

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland

Ferie- og turistformål FT5 Løkstad gard, Jomfruland Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO Vår dato: 27.01.2016 Vår referanse: 15/69966-3 Deres dato: 06.01.2016 Deres referanse: Uttalelse - innsigelse til kommuneplanens arealdel 2014

Detaljer

Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority

Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Statens landbruksforvaltning Norwegian Agricultural Authority Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Vår dato: 02.04.2014 Vårreferanse: 14/10742 Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

Saksbehandler: Jan Olsen Deres ref.: Vår dato: Tlf. direkte: E-post: Vår ref.: 2009/6126 Arkivnr: 510

Saksbehandler: Jan Olsen Deres ref.: Vår dato: Tlf. direkte: E-post: Vår ref.: 2009/6126 Arkivnr: 510 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Jan Olsen Deres ref.: Vår dato: 19.02.2010 Tlf. direkte: 74 16 81 89 E-post: jol@fmnt.no Vår ref.: 2009/6126 Arkivnr: 510 Kommunene Tildeling av midler til

Detaljer

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref 14/2150-149 Dato 22. desember 2017 Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Fylkesmannen i Vestfold Svend Foyns gate9 3126 TØNSBERG Deres ref. Vår ref. Dato 201200453-2 11/268-3 5.7.2012 Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Vi viser til innsendt

Detaljer

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen Bergen kommune Boks 7700 5020 Bergen Oslo, 12.02.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/9143 Saksbehandler: Nina Landvik Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen Tilbakemelding

Detaljer

"\"3`\`i ~\'? 7468TRONDHEIM

\3`\`i ~\'? 7468TRONDHEIM i \\le.::}. 3ol:5: ue :. 3j::sfl IiT(t mannen i Sør-Trøndelag \\\.ä Postboks 4710, Sluppen "\"3`\`i ~\'? 7468TRONDHEIM Vår dato: 20.02.2017 Vårreferanse: 17/ 19700-1 Deres dato: Deres referanse: Foryngelseskontrollen

Detaljer

ST 19/2016 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. ST 20/2016 Referatsaker

ST 19/2016 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. ST 20/2016 Referatsaker ST 19/2016 Godkjenning av protokoll fra forrige møte ST 20/2016 Referatsaker FORSVARET Luftforsvaret Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Oberstløyt Kenneth Øvland, keovland@mil.no +4769 23 80 04,

Detaljer

Kap. 551 postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011

Kap. 551 postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 11/264-3 5.7.2012 Kap. 551 postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapporten for 2011 Vi viser til innsendt rapportering for budsjettåret 2011.

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Videreføring av eksisterende snøskuterløyper - krav og veiledning til utredning og prosess

Videreføring av eksisterende snøskuterløyper - krav og veiledning til utredning og prosess Kommuner i Nord-Troms og Finnmark Trondheim, 22.09.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/8803 Saksbehandler: Marit Johanne Birkeland Videreføring av eksisterende snøskuterløyper

Detaljer

Miljødirektoratet sin tilråding om vern av skog på Statskog SF sin grunn i Troms

Miljødirektoratet sin tilråding om vern av skog på Statskog SF sin grunn i Troms Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 21.01.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/2454 Saksbehandler: Gunnar Kjærstad Miljødirektoratet sin tilråding

Detaljer

M o T T A T T HEL_ILE 1

M o T T A T T HEL_ILE 1 Fylkesmannen I Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Saksbehandler: Thor Jostein Dahlstrøm Oppdatert avfallsvurdering av anodekull.

Detaljer

Landbruksdirektoratet ber Fylkesmannen tydeliggjøre kommunens lovpålagte kontrollansvar knyttet til forvaltning skogbruksloven.

Landbruksdirektoratet ber Fylkesmannen tydeliggjøre kommunens lovpålagte kontrollansvar knyttet til forvaltning skogbruksloven. Sys_flett_sdm_kopimottaker Vår dato: 08.02.2016 Vår referanse: 16/4633-1 Deres dato: Deres referanse: Foryngelseskontrollen 2016 Opplegget for årets foryngelseskontroll skal gjennomføres etter samme mal

Detaljer

Rapport-nr.: 17/ Statusrapport for foryngelseskontroll 2013

Rapport-nr.: 17/ Statusrapport for foryngelseskontroll 2013 Rapport-nr.: 17/2014 13.06.2014 Statusrapport for foryngelseskontroll 2013 Statens landbruksforvaltning Side: 2 av 11 Rapport: Statusrapport for foryngelseskontroll 2013 Avdeling: Seksjon: Ressurs og

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/844-14.03.2016 Høringsbrev- Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap og verdensarvområder Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet

Detaljer

Uttalelse til søknad og konsekvensutredning - Etablering av overføringsanlegg for kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet - Statoil ASA

Uttalelse til søknad og konsekvensutredning - Etablering av overføringsanlegg for kraft fra land til Johan Sverdrup-feltet - Statoil ASA Norges vassdrags- og energidirektorat Boks 5091 Majorstua 0301 OSLO Oslo, 9.januar 2015 Deres ref.: 201201635-46 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/1976 Saksbehandler: Anne-G. Kolstad Uttalelse til

Detaljer

Drift av Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 2015

Drift av Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 2015 Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Trondheim, 23.02.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/12497 Saksbehandler: Inger Anne Ryen Drift av Naustdal-Gjengedal verneområdestyre

Detaljer

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 14/ Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/4942-2 24.06.2014 Kommunereform - Oppdragsbrev til Fylkesmannen Regjeringen la 14. mai 2014 frem kommuneproposisjonen 2015 som inneholdt en meldingsdel om kommunereformen.

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Evaluering av måloppnåelse av reformen gjøres i egen prosess.

Evaluering av måloppnåelse av reformen gjøres i egen prosess. Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 14/5600-3 04.06.2015 Oppdrag om forskning på kommunereform Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å gi grunnlag for forskning

Detaljer

M TILSYNS- STRATEGI FOR

M TILSYNS- STRATEGI FOR M-508 2016 TILSYNS- STRATEGI FOR 2016-2020 Denne tilsynsstrategien gjelder for fylkesmannens miljøvernavdelinger og for tilsynsseksjonene i Miljødirektoratet. Miljødirektoratet har to enheter som gjennomfører

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Naturtypekartlegging og forholdet til MIS. 100-års jubileum Nord-Norges Skogsmannsforbund Svanvik 16. august 2012 Avd.dir.

Naturtypekartlegging og forholdet til MIS. 100-års jubileum Nord-Norges Skogsmannsforbund Svanvik 16. august 2012 Avd.dir. Naturtypekartlegging og forholdet til MIS 100-års jubileum Nord-Norges Skogsmannsforbund Svanvik 16. august 2012 Avd.dir. Ivar Ekanger, LMD Mange aktuelle tema skogbruk og skogplanting som klimatiltak

Detaljer

Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket

Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket Saksbehandler: Rune Saursaunet Deres ref.: Vår dato: 23.01.2013 Tlf. direkte: 74 16 82 15 E-post: fmntrsa@fylkesmannen.no Vår ref.: 2012/5924 Arkivnr: 531.5 Kommunene i NT Tildeling av midler til skogkultur,

Detaljer

Retningslinjer til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Oppland for oppgjøret etter ulveskadene i Akershus og Oppland i sommer

Retningslinjer til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Oppland for oppgjøret etter ulveskadene i Akershus og Oppland i sommer Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/2837-2 Dato 27. oktober 2017 Retningslinjer til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Oppland for oppgjøret etter ulveskadene i Akershus og Oppland i sommer

Detaljer

Miljødirektoratet endrer verneforskriften for Gjellebekkmyrene naturreservat og Tranby landskapsvernområde

Miljødirektoratet endrer verneforskriften for Gjellebekkmyrene naturreservat og Tranby landskapsvernområde Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen Trondheim, 28.11.2017 Deres ref.: 2017/4404 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/7211 Saksbehandler: Pål Foss Digre Miljødirektoratet endrer verneforskriften

Detaljer

Gjennomføring av EUs direktiv om bruk av plastbæreposer

Gjennomføring av EUs direktiv om bruk av plastbæreposer Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 14. desember 2016 Deres ref.: 14/2791 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/4574 Saksbehandler: Bernt Ringvold Gjennomføring av EUs direktiv

Detaljer

Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017

Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017 Helse Vest RHF Postboks 303 Forus 4066 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 16/742 02.01.2017 Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017 Vi viser til søknader om godkjenning av nye nasjonale tjenester

Detaljer

Oppdragsbrev 2017: HOD og Helse Nord RHF

Oppdragsbrev 2017: HOD og Helse Nord RHF SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Oppdragsbrev 2017: HOD og Helse Nord RHF Saksnummer 4/2017 Avsender Senterleder Møtedato 23.03.2017 Bakgrunn for saken Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE), underlagt Helse

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak. Egnede arealer og miljøkriterier

Planting av skog på nye arealer som klimatiltak. Egnede arealer og miljøkriterier Planting av skog på nye arealer som klimatiltak Egnede arealer og miljøkriterier Bakgrunn Meld. St. nr. 21(2011-2012) Norsk klimapolitikk: «Regjeringen vil øke det produktive skogarealet ( ) gjennom en

Detaljer

Vedtak om midlertidig unntak fra krav om bruk av nmvocreduserende teknologi ved lagring av råolje på Heidrun B

Vedtak om midlertidig unntak fra krav om bruk av nmvocreduserende teknologi ved lagring av råolje på Heidrun B Statoil ASA 4035 STAVANGER Trondheim, 27.06.2017 Deres ref.: AU-DPN ON KH-00040 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/502 Saksbehandler: Cecilie Østby Vedtak om midlertidig unntak fra krav om bruk av nmvocreduserende

Detaljer

Klager på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 i faglig tilrådning

Klager på vedtak om kvotejakt på gaupe i region 6 i faglig tilrådning Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 10.12.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/12077 Saksbehandler: Anders Braa Klager på vedtak om kvotejakt

Detaljer

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012 Sogn og Fjordane fylkeskommune Fylkeshuset 6863 LEIKANGER Deres ref. Vår ref. Dato 11/5220-7 12/140-3 12.07.2013 Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012 Vi viser til innsendt

Detaljer

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på arsrapporten for 2011

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på arsrapporten for 2011 Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S Deres ref. Vår ref. Dato 11/271-7 04.07.2012 Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på arsrapporten for 2011 Vi viser til innsendt rapportering

Detaljer

Klima og skogpolitikk. Skogforum Honne 4. nov 2009

Klima og skogpolitikk. Skogforum Honne 4. nov 2009 Klima og skogpolitikk Skogforum Honne 4. nov 2009 Avd.dir. Ivar Ekanger, LMD Regjeringens ambisjoner Sentrale tiltak for å utvikle skogens rolle 2 Det kongelige landbruks- og matdepartement Bakteppe før

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/ /

Deres ref Vår ref Dato 14/ / Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/2150-97 16/1553-21.09.2016 Evaluering av forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Detaljer

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling

Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Vår dato: 15.03.2016 Deres dato: «REFDATO» Vår ref.: 2014/4038 Arkivkode:321 Deres ref.: «REF» Kommunereformen og kommunenes sluttbehandling Brevet gir informasjon

Detaljer

Praktisk beskrivelse av rutiner for kommunens registrering, godkjenning og utbetaling.

Praktisk beskrivelse av rutiner for kommunens registrering, godkjenning og utbetaling. Notat Tilskudd til gjødsling for klima. Praktisk beskrivelse av rutiner for kommunens registrering, godkjenning og utbetaling. Ordningen med tilskudd til gjødsling for klima ble innført i 2016. Dette notatet

Detaljer

Avgjørelse i klagesak avslag på søknad om å felle jerv i kommunene Vinje og Tokke Telemark fylke

Avgjørelse i klagesak avslag på søknad om å felle jerv i kommunene Vinje og Tokke Telemark fylke Telemark sau og geit v/jon Aslak Austjore Trondheim, 22.09.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/9041 Saksbehandler: Jan Paul Bolstad Avgjørelse i klagesak avslag på søknad

Detaljer

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse i landsomfattende prosjekt.

Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse i landsomfattende prosjekt. Regionalenheten Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref. : 201200335-57 Lillehammer, 17. april 2015 Deres ref. : Kartlegging og verdsetting av områder for friluftsliv i Oppland - invitasjon til deltagelse

Detaljer

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. http://www.lovdata.no/for/sf/ld/td-20040204-0447-0.html#3 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet 4. februar 2004 med hjemmel i lov 27.

Detaljer

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Statsbudsjettet 2015 - Tilsagnsbrev 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering

Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Kvalitetssikring av bærekraftig skogforvaltning Skogbruksplanlegging med miljøregistrering Skogbruksplanlegging er viktig for at det biologiske mangfoldet skal

Detaljer

GJØDSLING OG TETTERE PLANTING

GJØDSLING OG TETTERE PLANTING 11. NOVEMBER 2016 GJØDSLING OG TETTERE PLANTING NYE TILSKUDDSORDNINGER 20150319 KLIMATILTAK I SKOG Redusert avskoging (regnskogsatsing) Planting av skog på nye areal (påskoging) Vern av skog som klimatiltak

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av skog på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke - 2009

Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av skog på Statskog SFs og Opplysningsvesenets fonds grunn i Nordland fylke - 2009 Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2009/6026 ARE-VE-KTH 11.06.2009 Arkivkode: Direktoratet for naturforvaltnings tilrådning for vern av

Detaljer

Innkalling og saksliste til møte i styringsgruppa Lofotodden nasjonalpark

Innkalling og saksliste til møte i styringsgruppa Lofotodden nasjonalpark Adresseliste Saksb.: e-post: fmnoiga@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 15 61 Vår ref: 2012/4006 Deres ref: Vår dato: 13.02.2013 Deres dato: Arkivkode: 432.3 Innkalling og saksliste til møte i styringsgruppa 27.2.2013

Detaljer

Revisjonsrapport: Revisjon ved Norsk Gjenvinning AS, avdeling Øra

Revisjonsrapport: Revisjon ved Norsk Gjenvinning AS, avdeling Øra REVISJONSRAPPORT NORSK GJENVINNING AS AVD ØRA Oslo, 20. oktober 2016 Habornveien 64 1630 Gamle Fredrikstad Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Ellen Palmgren 2016/1602 Saksbehandler: Rune Aasheim

Detaljer

Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene for 2012

Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene for 2012 Likelydende brev Oslo, 09.07.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1169 Saksbehandler: Torkil Bårdsgjerde Miljødirektoratets kommentar til rapporteringen i hht. emballasjeavtalene

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Kasserte fritidsbåter - forslag til bestemmelser for tilskuddsordningen

Kasserte fritidsbåter - forslag til bestemmelser for tilskuddsordningen Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 12.06.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/10031 Saksbehandler: Hege Rooth Olbergsveen Ole Thomas Thommesen

Detaljer

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog høsten 2015

Miljødirektoratets tilråding om vern av skog høsten 2015 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 01.09.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/8942 Saksbehandler: Asbjørn Tingstad Miljødirektoratets tilråding

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket Kommunene i NT

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Tildeling av midler til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket Kommunene i NT Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Rune Saursaunet Tlf. direkte: 74 16 82 15 E-post: rsa@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 15.02.2012 Vår ref.: 2012/734 Arkivnr: 531.5 Kommunene i NT Tildeling av

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Notat Til: Fra: Hans Asbjørn Sørlie Dato: 18.11.2014 Vår referanse: 14/25823 Kopi til: Tørkeskader på skog vinteren 2014 Innrapportert avgang i plantefelt vurdering av tilskuddsbehov

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

35:: ggnfiggggekommuner Arkivkode:531.4 o _ Deres dato: Deres ref.: Radhusvelen 13 17_11_2o15

35:: ggnfiggggekommuner Arkivkode:531.4 o _ Deres dato: Deres ref.: Radhusvelen 13 17_11_2o15 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Trööndelagen fylhkenàlrna Styringsgruppe for skogbruksplanlegging i Leksvik, 8/1ér1)I15 gâ; 35:: ggnfiggggekommuner Arkivkode:531.4 o _ Deres dato: Deres ref.:

Detaljer

Rapport Kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012

Rapport Kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012 PEFC-Norge PEFC/03-1-01 Fremmer bærekraftig skogbruk - For mer info: www.pefc.org Rapport Kontroll av nøkkelbiotoper 2011-2012 Innhold 1 Innledning 2 2 Nøkkelbiotoper 2 3 Status for kartlegging av livsmiljøer

Detaljer

INTERKOMMUNALT SKOGPROSJEKT I VEFSN, GRANE OG HATTFJELLDAL

INTERKOMMUNALT SKOGPROSJEKT I VEFSN, GRANE OG HATTFJELLDAL Prosjektbeskrivelse INTERKOMMUNALT SKOGPROSJEKT I VEFSN, GRANE OG HATTFJELLDAL SAMMENDRAG Skogprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Vefsn - regionen, ALLSKOG SA og STATSKOG. For å utarbeide

Detaljer

Innsigelse til arealformål fiske med bestemmelser til kommuneplanens arealdel for Osen kommune - Uttalelse fra Miljødirektoratet

Innsigelse til arealformål fiske med bestemmelser til kommuneplanens arealdel for Osen kommune - Uttalelse fra Miljødirektoratet Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 29.01.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/11869 Saksbehandler: JOHHAU Innsigelse til arealformål fiske

Detaljer

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012

Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Deres ref. Vår ref. Dato 12/00132-63 12/143-3 11.07.2013 Kap. 551, postene 60 og 61 - Tilbakemelding på årsrapport for 2012 Vi viser til innsendt

Detaljer

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet Miljødirektoratet Pb 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Vår dato: 15.10.2014 Vår referanse: 14/30627 Deres dato: 02.07.2014 Deres referanse: 2014/7968 Høringuttalelse - forslag til forskrift

Detaljer

Inspeksjon ved Halliburton AS, avd. Florø

Inspeksjon ved Halliburton AS, avd. Florø INSPEKSJONSRAPPORT Halliburton AS, avd. Florø Oslo, 3. mai 2016 Botnaneset 6900 Florø Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Arild Ryland 2013/3811 Saksbehandler: Bent Bolstad Inspeksjon ved Halliburton

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2011/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2011/ / Statsråden Fylkesmannen i Nordland Statens Hus, Moloveien 10 8002 BODØ Deres ref Vår ref Dato 2011/5414 15/1377-23 31.01.2017 Ballangen kommune - innsigelse til delområde 5.9 Storpollen i kommuneplanens

Detaljer

Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje i gul kategori på Oseberg

Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje i gul kategori på Oseberg Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 31.01.2017 Deres ref.: AU-OSE-00123 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/362 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Midlertidig tillatelse til utslipp av hydraulikkolje

Detaljer

RAPPORT NR. 18 / Statusrapport for foryngelseskontroll 2014

RAPPORT NR. 18 / Statusrapport for foryngelseskontroll 2014 RAPPORT NR. 18 / 2015 04.03.2015 Statusrapport for foryngelseskontroll 2014 Rapport: Statusrapport for foryngelseskontroll 2014 Avdeling: Avdeling ressurs og areal / Skog og kulturlandskap (SSK) Dato:

Detaljer

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i

FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i Side 1 av 5 FOR 2004-02-04 nr 447: Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. DATO: FOR-2004-02-04-447 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Avd. for skog- og

Detaljer

Vedtak om fastsettelse av returandel Ringnes Retursystem

Vedtak om fastsettelse av returandel Ringnes Retursystem Ringnes Supply Company as Postboks 7152 0307 OSLO Oslo, 31.05.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/983 Saksbehandler: Christoffer Back Vestli Vedtak om fastsettelse av returandel

Detaljer

Fastsettelsesbrev - Forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i tilknytning til landbrukets kulturlandskap

Fastsettelsesbrev - Forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i tilknytning til landbrukets kulturlandskap Landbruksdirektoratet Postboks 8140 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/1670-09.05.2016 Fastsettelsesbrev - Forskrift om tilskudd til utsiktsrydding i tilknytning til landbrukets kulturlandskap 1.

Detaljer

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS

TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Navn Adresse Postnr Sted Trondheim 10.12.2014 TILBUD PÅ SKOGBRUKSPLANER OG RESSURSOVERSIKTER I NAMSOS Du er en av flere skogeiere i kommunen som mangler skogbruksplan med Miljøregistrering i Skog (MiS).

Detaljer

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2011

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2011 Miljøverndepartementet Boks 8013 Dep 0030 Oslo Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker

Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Universell utforming som regional utfordring - Pilotfylker Tiltak K1. 2 i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013 Norge universelt utformet 2025 Nasjonal prosjektbeskrivelse

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND Landbruksavdelingen 8002 BODØ - TELEFON

FYLKESMANNEN I NORDLAND Landbruksavdelingen 8002 BODØ - TELEFON FYLKESMANNEN I NORDLAND Landbruksavdelingen 8002 BODØ - TELEFON 75 54 78 40 Utvalg/styre: Fylkeslandbruksstyret Møtedag: 12.02.04 Møteforum: Åpent Dokument: Offentlig Sak nr.: 05/04 Vår ref.: Gnr./bnr.:

Detaljer