2Voksne i videregående opplæring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2Voksne i videregående opplæring"

Transkript

1 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i Hovedfunn Antall voksne deltakere i videregående opplæring økte med ni prosent fra 2012 til Antall deltakere med innvandrerbakgrunn øker mest, med 16 prosent, mens veksten i antall deltakere fra den øvrige befolkningen er på tre prosent. Det er en sterk vekst i antall nye deltakere (14 prosent). De fleste voksne tar yrkesfag, men det er størst vekst i antall deltakere som tar studiespesialisering fra 2012 til Voksnes rett til videregående opplæring Voksne som er 25 år eller eldre, har ifølge opplæringsloven rett til gratis videregående opplæring hvis de har fullført grunnskolen eller tilsvarende grunnopplæring, men ikke fullført videregående opplæring (opplæringslova, 4A-3). Fylkeskommunene har ansvaret for den videregående opplæringen for voksne, men kan benytte andre tilbydere for å oppfylle de voksnes rett.

2 kap 2 2 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Fylkeskommunen skal også ha et tilbud til voksne som ikke har rett til opplæring, men dette tilbudet skal ikke fortrenge ungdom eller voksne med rett (opplæringslova, 13-3). Voksne kan søke opptak på lik linje som ungdom, og følge vanlig undervisning, men vil da bli prioritert etter ungdom med opplæringsrett. Voksne uten rett som blir tatt opp på videregående opplæring, får samme rettigheter som voksne med rett, med unntak av retten til å bli realkompetansevurdert. i Datagrunnlag Statistikken over voksne i videregående opplæring er delvis hentet fra SSBs Statistikkbank, og delvis bestilt fra SSB og VIGO, fylkeskommunenes inntakssystem for videregående opplæring. Dette er det samme datagrunnlaget som SSB benytter i sine publiseringer over voksenstatistikk i KOSTRA (KOmmune-STat- RApportering). Rapporteringen i VIGO følger skoleåret. Det vi her omtaler som 2013, handler om voksne i videregående opplæring fra 1. oktober 2012 til 31. september Den enkelte deltaker blir registrert ved søknad om opptak til videregående opplæring, og ved fullført eller avbrutt opplæring. Statistikken sier ikke noe om hvor den enkelte deltakeren befinner seg i opplæringsløpet. Analysene i dette kapittelet skiller ikke mellom voksne med og uten rett til gratis opplæring. Vi har bare med deltakere som er registrert i VIGO. Deltakere som deltar i videregående opplæring gjennom Nav og studieforbund, og som ikke blir finansiert av fylkeskommunen, blir ikke registrert i VIGO. Deltakere som starter etter 1. oktober, men avbryter opplæringen før de oppnår et resultat, blir heller ikke registrert. Antallet voksne i videregående opplæring er derfor trolig høyere enn det som kommer fram i dette kapittelet. 2.2 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram Kjønns- og aldersfordelingen var i 2013 forholdvis lik som i tidligere år. Det samme gjelder andelen på de ulike utdanningsprogrammene. I 2013 var 55 prosent av deltakerne kvinner, og 45 prosent var menn. De fleste av deltakerne var i aldersgruppen år. 37 prosent av deltakerne var i dette aldersspennet, og hele 69 prosent var mellom 25 og 39 år. Andelen innvandrere var på 28 prosent 1, og blant disse deltakerne var andelen kvinner høyere enn i resten av befolkningen, og lå på 61 prosent. En av tre voksne deltakere i 2013 tok studier i helse- og oppvekstfag prosent tok fag som fører til generell studiekompetanse, og 14 prosent gikk på bygg- og anleggsteknikk. Fag som gir yrkeskompetanse, bortsett fra helse- og oppvekstfag, vil i dette kapittelet bli omtalt flere ganger som «annen yrkeskompetanse». Totalt gikk 48 prosent på fag som gir annen yrkeskompetanse. 1 Innvandrere inkluderer her innvandrere og norskfødte av innvandrerforeldre. Vi opererer i dette kapittelet med to innvandrerkategorier: Vestlige innvandrere, som inkluderer innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand, og ikke-vestlige innvandrere, som inkluderer innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS. 2 Fra høsten 2012 har Helse- og sosialfag byttet navn til Helse- og oppvekstfag.

3 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 3 kap 2 Tabell 1 Deltakere*, fordelt på kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram Antall og prosent. Kjønn Antall Prosent Mann % Kvinne % Totalt % Alder år % år % år % år % 60 år % Totalt % Innvandringskategori Vestlige innvandrere % Ikke-vestlige innvandrere % Deltakere uten innvandrerbakgrunn % Uoppgitt % Totalt % Utdanningsprogram Helse- og oppvekstfag % Studiespesialisering, samt andre utdanningsprogram som gir studiekompetanse % Bygg- og anleggsteknikk % Teknikk og industriell produksjon % Elektrofag % Service og samferdsel % Mekaniske fag 4 0 % Restaurant- og matfag % Andre utdanningsprogram som gir yrkeskompetanse % Totalt % *Deltakere som er registrert på flere utdanningsprogram, blir bare telt en gang. Det er antallet personer som telles, og ikke antall studieplasser Flere deltakere, flere innvandrere Etter en periode med gradvis nedgang i deltakertallet fra 2009 til 2011, ser det nå ut til at antall voksne deltakere i videregående utdanning igjen er økende, se figur 1. Fra 2012 til 2013 økte antallet voksne deltakere med ni prosent. Veksten i 2013 var derfor klart sterkere enn fra 2011 til 2012, hvor veksten var på kun én prosent. Dette skyldes en betydelig vekst i antall nye deltakere på 14 prosent fra 2012 til Dette innebærer at to av tre voksne deltakere i 2013 var nye elever. Figur 1 viser deltakerutviklingen blant voksne i videregående opplæring de fem siste årene. Det meste av økningen i antall deltakere har skjedd blant de som tar studiespesialisering og helse- og oppvekstfag, der antallet øker med henholdsvis 16 og elleve prosent fra året før.

4 kap 2 4 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Figur 1 Deltakere, totalt og fordelt på utdanningsprogram og år Antall Helse- og oppvekstfag Studiespesialisering Annen yrkeskompetanse Antall deltakere totalt Siden 2012 har antallet deltakere med innvandrerbakgrunn økt med 867 personer, hvilket tilsvarer en økning på 16 prosent. Den største økningen i deltakere er blant vestlige innvandrere og deres barn (24 prosent), men også deltakere med bakgrunn fra ikke-vestlige land har blitt flere (15 prosent). Fra 2012 til 2013 økte antall deltakere uten innvandrerbakgrunn med tre prosent. Flertallet av voksne deltakere i videregående opplæring (69 prosent) er imidlertid uten innvandrerbakgrunn Kvinner tar helse- og oppvekstfag, menn tar andre yrkesfag Tabell 2 viser kjennetegn ved deltakerne på de ulike utdanningsprogrammene. Vi ser at den relativt like deltakelsen for menn og kvinner skjuler store kjønnsforskjeller når det kommer til valg av utdanningsprogram. Innen helse- og oppvekstfag var hele 84 prosent kvinner, mens andelen kvinner på fag som gir annen yrkeskompetanse, var 31 prosent. Utdanningsprogrammene har en noe ulik aldersprofil. Blant de som tar fag som gir studiekompetanse, er nesten halvparten 46 prosent under 30 år. Bare en av seks er 40 år eller mer, og så godt som ingen er over 60. På både helse- og oppvekstfag og andre yrkesfag er den største andelen deltakere mellom 30 og 39 år, men en stor andel er også 40 år eller mer, særlig innen helse- og oppvekstfag. Dette henger trolig sammen med at studiekompetansegivende fag, særlig studiespesialisering, først og fremst kvalifiserer til videre studier, og ikke direkte til yrkeslivet. Fordelingen av deltakere på kjønn, alder og innvandrekategori er i svært stor grad uendret fra 2012.

5 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 5 kap 2 Tabell 2 Deltakere, fordelt på utdanningsprogram, kjønn, alder og innvandringskategori Antall og prosent. Studiekompetanse Helse- og oppvekstfag Andre yrkesfag Kjønn Antall deltakere Prosent Antall deltakere Prosent Antall deltakere Prosent Kvinner % % % Menn % % % Totalt % % % Alder Under 30 år % % % år % % % år % % % % % % 60 år % 37 0 % 62 1 % Totalt % % % Innvandrerkategori Vestlige innvandrere % % % Ikke-vestlige innvandrere % % % Deltakere uten innvandrerbakgrunn % % % Uoppgitt 38 1 % % % Totalt % % % Innvandrere tar oftere studieforberedende og helse- og oppvekstfag Innvandrere skiller seg fra den øvrige befolkningen ved at flest tar helse- og oppvekstfag, mens i den øvrige befolkningen er det andre yrkesfag som trekker flest deltakere. I tillegg tar mange innvandrere utdanningsprogram som gir studiekompetanse her utgjør innvandrerne 44 prosent av deltakermassen. På helse- og oppvekstfag utgjør innvandrerne 32 prosent, og på andre yrkesfag utgjør de 19 prosent. Deltakere med vestlig innvandrerbakgrunn skiller seg i liten grad ut fra den øvrige befolkningen i valget av utdanningsprogram: Omtrent halvparten tar andre yrkesfag, mens 29 prosent går på helse- og oppvekstfag. Blant deltakere med ikke-vestlig bakgrunn er både helse- og oppvekstfag og studiekompetanse mer populært enn blant de andre: 40 prosent tar helse- og oppvekstfag, mens 33 prosent tar utdanningsprogram som gir studiekompetanse. Bare 27 prosent tar andre yrkesfag, altså rundt halvparten så mange som blant de andre deltakerne, se figur 2.

6 kap 2 6 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Figur 2 Voksne deltakere i videregående opplæring, fordelt på innvandrerbakgrunn og utdanningsprogram Prosent. Deltakere uten innvandrerbakgrunn (N=15 068) Vestlige innvandrere (N=948) Ikke-vestlige innvandrere (N=5 196) Uoppgitt (N=641) Totalt (N=21 853) Helse- og oppvekstfag Studiekompetanse Andre yrkesfag Kilde: SSB 2.3 Tidligere utdanning Under halvparten tar videregående for første gang Av de deltakerne i videregående opplæring i 2013 hadde mindre enn halvparten 45 prosent grunnskole som sin høyeste fullførte utdanning året før prosent hadde videregående eller høyere utdanning fra før. Vi mangler informasjon om utdanningen til de øvrige deltakerne (seks prosent). Dette kan skyldes at de har utdanning fra utlandet som ikke er blitt registrert eller godkjent i Norge. I 2012 var andelen av deltakerne med grunnskole som høyeste fullførte utdanning på 51 prosent. Tabell 3 Deltakere totalt og nye deltakere i 2013, fordelt på høyeste fullførte utdanning per 1. oktober Prosent. Alle deltakere (N=21 853) Nye deltakere (N= ) Grunnskole 45 % 42 % Videregående skole 40 % 42 % Universitets- og høgskoleutdanning, lavere nivå opp til 4 år 7 % 8 % Universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå 1 % 1 % Uoppgitt 6 % 7 % Totalt 100 % 100 % Deltakere som har videregående fra før, fullfører oftest Tabell 4 viser andelen som har fullført og avbrutt innenfor hver utdanningskategori. Det er de som har gjennomført videregående skole fra før, som i størst grad har fullført og 3 For at de som begynte i videregående opplæring før 2013, og som fortsatt er i utdanningen per 1. oktober 2013, ikke skal registreres med videregående skole som høyeste fullførte utdanning i 2013, er måletidspunktet for tidligere utdanning satt til 1. oktober 2012, altså ett år tilbake i tid.

7 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 7 kap 2 bestått. Kanskje noe overraskende er det de med høyest utdanning som har den største andelen avbrudd. Det er nærliggende å tenke at dette kan skyldes at de kun ønsker å ta opp enkeltfag, og aldri har planlagt å ta en fullstendig videregående opplæring. Blant de som ikke har høyere utdanning, er det de som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning fra før av, som oftest avbryter utdanningen. Tabell 4 Deltakere, fordelt på status i videregående utdanning og utdanningsbakgrunn Antall og prosent. Antall deltakere Andel bestått Andel avbrutt Andel fortsatt i utdanning Grunnskole % 9 % 54 % 100 % Videregående skole % 4 % 43 % 100 % Universitets- og høgskoleutdanning, lavere nivå opp til 4 år % 7 % 53 % 100 % Universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå % 11 % 57 % 100 % Uoppgitt % 7 % 69 % 100 % Totalt % 7 % 51 % 100 % Totalt 2.4 Realkompetanse Den retten voksne har til gratis videregående opplæring, gjelder også retten å bli realkompetansevurdert. Hensikten med realkompetansevurdering er å få vurdert den erfaringen og kompetansen en har. Dersom søkeren ikke har fullført grunnskole tidligere, kan vedkommende få opptak til videregående opplæring hvis han eller hun har tilvarende realkompetanse som det fullført grunnskole ville gitt (Forskrift til opplæringslova, 2006, 6-10 bokstav d). Søkere kan også få avkortet deler av opplæringen på grunnlag av dokumentert realkompetanse. Fylkeskommunene har litt ulik praksis når det gjelder registrering av gjennomføring av realkompetansevurderinger. Derfor bør disse tallene sees som et estimat. Totalt ble personer tolv prosent av deltakerne realkompetansevurdert i 2013 (se tabell 5). Dette er den samme andelen som i 2011 og 2012, men en liten nedgang fra 2010, da 14 prosent av deltakerne ble realkompetansevurdert. Realkompetansevurdering var i 2013 noe mer vanlig på studieforberedende enn på yrkesfag. I 2012 var derimot andelen realkompetansevurderte størst på yrkesfag. Tabell 5 Realkompetansevurderte 4 deltakere i videregående opplæring, fordelt på utdanningsprogram Antall og prosent. Realkompetansevurderte på yrkesfag % Realkompetansevurderte på studieforberedende % Totalt % Kilde: SSB Tabell og Antall Andel 4 De realkompetansevurderte deltakerne er i utdanning dette året, men realkompetansevurderingen kan ha skjedd tidligere.

8 kap 2 8 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2.5 Deltakere etter fylke Hordaland har flest deltakere Tabell 6 viser antall voksne deltakere i videregående opplæring fordelt på fylke og utdanningsprogram. Det er i tillegg av interesse å se den faktiske deltakelsen i videregående i opplæring i forhold til den primære målgruppen, som er voksne med kun grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Tabell 6 viser derfor også antall deltakere per innbyggere som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning, og andelen av totalt antall deltakere som ikke tidligere har fullført videregående skole. Som i tidligere år er Hordaland det fylket med flest deltakere, fulgt av Oslo og Akershus. Ser vi på Oslo og Akershus sammen, har hovedstadsområdet 19 prosent av alle deltakerne. Dette området er også der hvor den største andelen av befolkningen bor. De fleste fylkene har størst andel deltakere på fag som gir annen yrkeskompetanse. Buskerud, Vestfold og Hedmark har flest deltakere innen helse- og oppvekstfag, mens Oslo har flest deltakere på program som gir studiekompetanse. Tabell 6 Deltakere, fordelt på fylke og utdanningsprogram Antall og prosent. Antall deltakere Andel på studiekompetanse Andel på helse- og oppvekstfag Andel på annen yrkeskompetanse Deltakere per innbyggere med grunnskole som høyeste fullførte utdanning i alderen år* Andel av deltakerne som ikke tidligere hadde fullført videregående opplæring Hordaland % 32 % 47 % % Oslo % 28 % 36 % % Akershus % 31 % 37 % % Nordland % 35 % 50 % % Rogaland % 21 % 74 % % Sør-Trøndelag % 30 % 53 % % Møre og Romsdal % 36 % 54 % % Buskerud % 51 % 28 % % Vestfold % 45 % 39 % % Telemark % 38 % 42 % % Østfold % 35 % 39 % % Nord-Trøndelag % 32 % 53 % % Hedmark % 47 % 36 % % Vest-Agder % 39 % 53 % % Oppland % 29 % 51 % % Troms % 41 % 53 % % Aust-Agder % 36 % 46 % % Sogn og Fjordane % 25 % 55 % % Finnmark % 34 % 43 % % Uoppgitt % 38 % 56 %.. 2 % Totalt % 34 % 46 % % *Beregnet fra Statistisk sentralbyrå (SSB), tabell 07459

9 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 9 kap 2 I forhold til målgruppen voksne med grunnskole som høyeste fullførte utdanning skiller Nord-Trøndelag og Hordaland seg ut ved å ha relativt høye deltakerrater på henholdsvis 67 og 55 deltakere per innbyggere med grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Østfold og Oppland har relativt små deltakerrater på 24 og 28 deltakere per innbyggere uten gjennomført minst videregående utdanning. Ser vi på andelen voksne deltakere i videregående opplæring som ikke hadde fullført videregående skole tidligere (personer som enten har grunnskole, eller videregående grunnopplæring fra før), varierer dette fra 45 prosent i Vest-Agder til 60 prosent i Telemark Oslo har flest innvandrere i videregående opplæring Tabell 7 viser andelen deltakere med innvandrerbakgrunn i de ulike fylkene. Totalt har 28 prosent av de voksne deltakerne i videregående opplæring innvandrerbakgrunn. Andelen deltakere med innvandrerbakgrunn fra EØS/EU, USA, Canada, Australia og New Zealand er ganske lik i alle fylkene (den varierer mellom to og seks prosent av deltakerne), men det er store regionale forskjeller når det gjelder deltakere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS (se Tabell 7). Oslo har klart flest deltakere med slik bakgrunn 57 prosent. Akershus har 36 prosent, mens Oppland, med ti prosent ikke-vestlige innvandrere, har den laveste andelen deltakere med bakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS. Tabell 7 Deltakernes innvandrerbakgrunn, fordelt på fylke Prosent. Vestlige innvandrere Ikke-vestlige innvandrere Deltakere uten innvandrerbakgrunn Uoppgitt Østfold (N=923) 4 % 24 % 72 % - Akershus (N=1 905) 6 % 36 % 57 % 0 % Oslo (N=2 268) 5 % 57 % 38 % - Hedmark (N=839) 4 % 14 % 82 % - Oppland (N=627) 5 % 10 % 85 % - Buskerud (N=1 074) 4 % 29 % 67 % - Vestfold (N=1 008) 5 % 19 % 76 % - Telemark (N=989) 3 % 27 % 70 % 0 % Aust-Agder (N=585) 4 % 20 % 75 % - Vest-Agder (N=753) 4 % 24 % 72 % - Rogaland (N=1 386) 5 % 14 % 81 % 0 % Hordaland (N=2 591) 5 % 19 % 75 % 0 % Sogn og Fjordane (N=466) 4 % 13 % 83 % 0 % Møre og Romsdal (N=1 206) 5 % 16 % 79 % - Sør-Trøndelag (N=1 227) 2 % 18 % 80 % 0 % Nord-Trøndelag (N=876) 3 % 18 % 78 % 0 % Nordland (N=1 397) 3 % 15 % 82 % - Troms (N=593) 3 % 16 % 80 % - Finnmark (N=450) 3 % 20 % 76 % - Uoppgitt (N=690) 3 % 2 % 3 % 91 % Totalt (N=21 853) 4 % 24 % 69 % 3 % * -: Null deltakere 0 %: Prosentandelen er mindre enn 0,5 Kilde: SSB

10 kap 2 10 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2.6 Deltakernes resultater I 2013 var det deltakere som fikk vitnemål eller fag-/svennebrev etter å ha bestått sin avsluttende prøve. Dette var færre enn i 2012, da det var deltakere som fullførte. Dette innebærer en betydelig nedgang i andelen som fullførte: fra 50 prosent i 2012 til 42 prosent i Reduksjonen i andelen som har fullført og bestått, kan knyttes til den sterke veksten i antall nye deltakere på 19 prosent. Dette innebærer at en økende andel av det totale antallet deltakere ikke avsluttet utdanningen sin i 2013, men fortsatt er i videregående opplæring i Andelen som fortsatt er i utdanning året etter, økte fra 43 prosent i 2012 til 51 prosent i Deltakere som fullfører enkeltkurs eller kurskombinasjoner som ikke fører til vitnemål eller fag-/svennebrev, er ikke regnet med i tallene for bestått. Sju prosent avbrøt utdanningen uten å ha bestått. Noen av disse kan ha søkt seg til videregående opplæring for kun å ta enkeltfag. Disse blir likevel registrert med avbrutt utdanning fordi de ikke fullfører hele den videregående opplæringen Menn fullfører oftere enn kvinner Figur 3 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på kjønn Prosent. Kvinne (N=11 976) Mann (N=9 877) Totalt (N=21 853) % 20% 40% 60% 80% 100% Fullført Avbrutt Fortsatt i utdanning Det var en større andel menn som fullførte og besto opplæringen enn kvinner. Av alle mennene fullførte 47 prosent, mens det tilsvarende tallet for kvinner var 39 prosent. Kvinner avbryter videregående opplæring i litt større grad enn menn. Åtte prosent av de kvinnelige deltakerne avbrøt, mot seks prosent av mennene Andelen som fullfører øker med alderen Andelen fullført og bestått stiger med økt alder. Det er deltakerne i aldersgruppen mellom 25 og 29 år som i minst grad fullførte utdanningen (32 prosent). Av deltakere i alderen 50 år eller mer fullførte hele 63 prosent (se figur 4). Deltakere mellom 25 og 29 år avbryter i noe større grad opplæringen sin enn andre. I denne aldersgruppen avbrøt ni prosent. Av de som var 50 år og eldre, avbrøt kun tre prosent.

11 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 11 kap 2 Figur 4 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på alder Prosent år (N=7 024) år (N=8 155) år (N=4 933) år (N=1 630) år + (N=111) Totalt (N=21 853) % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Fullført Avbrutt Fortsatt i utdanning En av fire ikke-vestlige innvandrere fullførte og besto utdanningen i 2013 Mens halvparten av de vestlige innvandrerne og de uten innvandrerbakgrunn fullførte videregående utdanning i 2013, var det kun 26 prosent av de ikke-vestlige innvandrerne som fullførte (se figur 5). De ikke-vestlige innvandrerne avbrøt også i større grad enn andre sin videregående opplæring. Det var høyest andel av de ikke-vestlige innvandrerne (63 prosent) som fortsatt var i videregående utdanning. Vi mangler opplysninger om innvandrerstatusen til 641 av deltakerne. Figur 5 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på innvandringskategori Prosent. Vestlige innvandrere (N=948) Ikke-vestlige innvandrere (N=5 196) Den øvrige befolkningen (N=15 068) Uoppgitt (N=641) Totalt (N=21 853) % 20% 40% 60% 80% 100% Fullført Avbrutt Fortsatt i utdanning

12 kap 2 12 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Færrest består og flest avbryter studiespesialisering Figur 6 viser andelen deltakere som består, avbryter eller fortsetter i utdanningen innenfor ulike utdanningsprogram. Vi ser at disse andelene varierer mellom de ulike programmene. Det er høyest andel som fullfører og består fag som gir annen yrkeskompetanse (55 prosent). Andelen er lavest for studiespesialisering, hvor kun 17 prosent av deltakerne fullførte i Figur 6 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på utdanningsprogram Prosent. Helse- og oppvekstfag (N=7 476) Studiespesialisering, samt andre studieretninger som gir studiekompetanse (N=4 247) Andre yrkesfag (N=10 130) Totalt (N=21 853) % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Fullført Avbrutt Fortsatt i opplæring Den høyeste andelen som avbrøt, finner vi innen fag som gir studiekompetanse. Her avbrøt 19 prosent, og det vil si at det er flere som avbrøt enn som fullførte og besto denne utdanningen. Innen helse- og oppvekstfag avbrøt seks prosent, mens bare tre prosent avbrøt fag som gir annen yrkeskompetanse. Figur 7 viser andelene som fullførte, avbrøt og fortsatte i opplæringen innenfor ulike studieretninger som gir annen yrkeskompetanse. Vi finner størst andel som består, innenfor service og samferdsel og bygg og anlegg (se figur 7). Her fullførte og besto henholdsvis 64 og 62 prosent av deltakerne. På andre studieretninger som gir yrkeskompetanse, fullførte kun en av tre deltakere. Figur 7 Deltakere på andre yrkesfag som har fullført og avbrutt, fordelt på utdanningsprogram Prosent. Bygg- og anleggsteknikk (N=3 035) Teknikk og industriell produksjon (N=2 132) Elektrofag (N=1 206) Service og samferdsel (N=1 924) Restaurant- og matfag (N=609) Andre studieretninger som gir yrkeskompetanse (N=1 224) Totalt andre yrkesfag (N= % 20% 40% 60% 80% 100% Fullført Avbrutt Fortsatt i utdanning

13 VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 13 kap 2 Figurliste Figur 1 Deltakere, totalt og fordelt på utdanningsprogram og år Antall. 4 Figur 2 Voksne deltakere i videregående opplæring, fordelt på innvandrerbakgrunn og utdanningsprogram Prosent. 6 Figur 3 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på kjønn Prosent. 10 Figur 4 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på alder Prosent. 11 Figur 5 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på innvandringskategori Prosent. 11 Figur 6 Deltakere som har fullført og avbrutt, fordelt på utdanningsprogram Prosent. 12 Figur 7 Deltakere på andre yrkesfag som har fullført og avbrutt, fordelt på utdanningsprogram Prosent. 12 Tabelliste Tabell 1 Deltakere*, fordelt på kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram Antall og prosent. 3 Tabell 2 Deltakere, fordelt på utdanningsprogram, kjønn, alder og innvandringskategori Antall og prosent. 5 Tabell 3 Deltakere totalt og nye deltakere i 2013, fordelt på høyeste fullførte utdanning per 1. oktober Prosent. 6 Tabell 4 Deltakere, fordelt på status i videregående utdanning og utdanningsbakgrunn Antall og prosent. 7 Tabell 5 Realkompetansevurderte deltakere i videregående opplæring, fordelt på utdanningsprogram Antall og prosent. 7 Tabell 6 Deltakere, fordelt på fylke og utdanningsprogram Antall og prosent. 8 Tabell 7 Deltakernes innvandrerbakgrunn, fordelt på fylke Prosent. 9 Referanser Forskrift til opplæringslova. (2006). Forskrift til opplæringslova. Hentet fra kd html Opplæringslova. (1998). LOV nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Hentet fra Statistisk sentralbyrå. (2014). Statistikkbanken, Tabell: 06805: C. Videregående opplæring - tjenestetall - nivå 3 (F). Hentet fra MainTable=Kostra3F9955&nvl=&PLanguage=0&nyTmpVar=true&CMSSubjectArea=utdanning&KortNavnWe b=vgu&statvariant=&checked=true Statistisk sentralbyrå. (2014). Statistikk bestilt av Vox til denne publikasjonen.

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 201 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 23 000 voksne deltok i videregående opplæring i 2014. 14 800 var registrert som nye deltakere, og 11 300

Detaljer

2Vaksne i vidaregåande opplæring

2Vaksne i vidaregåande opplæring VOX-SPEGELEN 2014 VAKSNE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Vaksne i vidaregåande opplæring Nesten 22 000 vaksne som er 25 år eller eldre, deltok i vidaregåande opplæring i 2013. Hovudfunn Talet på vaksne

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Forfattere: Pia Ianke, Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Magnus Fodstad Larsen og Hanne Størset Vox

Detaljer

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2013. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Forfattere: Pia Ianke, Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Magnus Fodstad Larsen og Hanne Størset Vox

Detaljer

Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2012. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 212 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 212 Voksnes deltakelse i opplæring Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Karl Bekkevold, Pia Ianke og Magnus Fodstad Larsen ISBN 978-82-7724-144-9

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

Vox-speilet 2014. Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2014. Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2014 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2014 Forfattere: Pia Elisabeth Ianke, Thea Berge, Karl Bekkevold, Sigrid Holm, Magnus Fodstad Larsen, Hanne Størset og Jonas Sønnesyn Vox 2014

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Vox-speilet Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2013 Voksnes deltakelse i opplæring Forfattere: Pia Ianke, Sigrid Holm, Anders Fremming Anderssen, Magnus Fodstad Larsen og Hanne Størset Vox

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

for voksne innvandrere

for voksne innvandrere 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ett av de viktigste målene med norskopplæringen er å styrke innvandreres mulighet til å delta i yrkes- og samfunnslivet. Det er en klar sammenheng mellom

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

I 2018 var det totalt nye lærlinger. Det er 987 flere enn i fjor

I 2018 var det totalt nye lærlinger. Det er 987 flere enn i fjor Statistikk om lærlinger, lærebedrifter og fagbrev (analyse) Her finner du tall for fag og yrkesopplæringen for 2017-18. Du kan lese om hvor mange lærlinger som startet i lære, hvor mange lærebedrifter

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Gjennomstrømning i videregående opplæring tall for 2005-kullet

Gjennomstrømning i videregående opplæring tall for 2005-kullet Gjennomstrømning i videregående opplæring tall for 25-kullet SSB publiserte. juni sin årlige gjennomstrømningsstatistikk for videregående opplæring. Den viser kompetanseoppnåelse fem år etter elevene begynte

Detaljer

7 av 10 lærlinger er i arbeid første år etter fagprøven. Bygg- og anleggsteknikk har flest i arbeid.

7 av 10 lærlinger er i arbeid første år etter fagprøven. Bygg- og anleggsteknikk har flest i arbeid. Sysselsetting av nyutdannede fagarbeidere 2017 7 av 10 lærlinger er i arbeid første år etter fagprøven. Bygg- og anleggsteknikk har flest i arbeid. ARTIKKEL SIST ENDRET: 29.08.2018 Hva viser statistikken?

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring Kapitteltittel Kapitteltittel 1 kap 2 1Voksne i grunnskoleopplæring 1.1 Om voksnes rett til grunnskole Opplæringsloven slår fast at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring,

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 201 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2014 hadde 103 offentlig godkjente fagskoler til sammen 1 690 studietilbud. Mer enn 16 00 studenter tok fagskoleutdanning

Detaljer

Vox-speilet 2011 Voksnes deltakelse i opplæring

Vox-speilet 2011 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2011 Voksnes deltakelse i opplæring Vox-speilet 2011 Voksnes deltakelse i opplæring Forfattere: Karl Bekkevold, Sigrid Holm, Pia Ianke og Magnus Fodstad Larsen ISBN 987-82-7724-162-3 Vox 2012

Detaljer

I samfunnskontrakt for flere læreplasser er det et mål om at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass.

I samfunnskontrakt for flere læreplasser er det et mål om at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass. Flere søker og flere får læreplass I 2018 var det over 29 000 søkere til læreplass, og rekordmange av disse, 74 prosent fikk læreplass. De siste årene har andelen søkere som har fått godkjent lærekontrakt

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Årets søkertall viser at stadig flere søker seg til yrkesfag, og særlig til helseog oppvekstfag.

Årets søkertall viser at stadig flere søker seg til yrkesfag, og særlig til helseog oppvekstfag. Søkertall til videregående 2018-19 Årets søkertall viser at stadig flere søker seg til yrkesfag, og særlig til helseog oppvekstfag. ARTIKKEL SIST ENDRET: 14.03.2018 Du finner alle søkertallene fordelt

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19

Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19 Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19 STATISTIKK SIST ENDRET: 13.12.2018 Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2018 er tilgjengelige på gsi.udir.no fra og med 13. desember 2018.

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Skolebidragsindikatorer i videregående skole analyse

Skolebidragsindikatorer i videregående skole analyse Skolebidragsindikatorer i videregående skole 2017-18 analyse I år er første gang Utdanningsdirektoratet selv har utviklet skolebidragsindikatorer. Her kan du lese vår analyse av resultatene. STATISTIKK

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Analyse av søkertall 2011

Analyse av søkertall 2011 Analyse av søkertall 2011 Sammendrag Det var 204 543 søkere til videregående opplæring i offentlige skoler for skoleåret 2011-12 per 1. mars. Søkerne er fra 14 til 65 år, men mesteparten er mellom 16 og

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

i grunnskoleopplæring

i grunnskoleopplæring 1Voksne i grunnskoleopplæring Opplæringsloven fastslår at voksne over opplæringspliktig alder som trenger grunnskoleopplæring, har rett til dette så lenge de ikke har rett til videregående opplæring. Retten

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2013:1

Gjennomførings -barometeret 2013:1 Gjennomførings -barometeret 213:1 Dette er fjerde utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Gjennomføringsbarometeret er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten viser

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2015 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det ble registrert nesten 39 000 deltakere i norskopplæring andre halvår 2014.

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

Flere tar utdanning og stadig lengre

Flere tar utdanning og stadig lengre Utdanning Flere tar utdanning og stadig lengre Siden 1980 har befolkningens utdanningsnivå økt mye. Aldri før har så stor andel av befolkningen hatt høyere utdanning. Dette gjelder særlig for kvinner.

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2015 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Indikatorrapport 2016

Indikatorrapport 2016 Indikatorrapport 2016 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Fullført og bestått, hva forteller tallene?

Fullført og bestått, hva forteller tallene? Fullført og bestått, hva forteller tallene? Prosjektleder Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet, Oslo 1 1 1 1 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av foreløpige fraværstall

Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av foreløpige fraværstall Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av foreløpige fraværstall 2017-18 To år etter fraværsgrensen ble innført viser foreløpige tall at fraværet i videregående holder seg relativt stabilt

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

I dette notatet presenterer vi statistikk om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning på grunnskolen og i videregående opplæring.

I dette notatet presenterer vi statistikk om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning på grunnskolen og i videregående opplæring. Hva vet vi om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning? Statistikknotat 6/2018 I dette notatet presenterer vi statistikk om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning på grunnskolen

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Fravær i videregående skole skoleåret

Fravær i videregående skole skoleåret Fravær i videregående skole skoleåret 21-19 Tre år etter fraværsgrensen ble innført ser vi at dagsfraværet i videregående holder seg stabilt med fjorårets nivå, men med en liten økning i timefraværet fra

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN

BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN 1 BOSETTING OG FLYTTING BLANT PERSONER MED INNVANDRERBAKGRUNN Av Lasse Sigbjørn Stambøl Basert på: SSB-rapport 46/2013 Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn Presentasjon

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2011:2

Gjennomførings -barometeret 2011:2 Gjennomførings -barometeret 2011:2 Dette er andre utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten inneholder statistikk

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer