Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012."

Transkript

1 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni Sammendrag ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller arbeid, og som ikke har fullført videregående skole. Betydelig nedgang i andel ukjente sammenlignet med tidligere år ungdommer er ukjente for OT, noe som utgjør 1 av 10 ungdommer i OT. Ved slutten av forrige skoleår, 15. juni 2011, var det 4711 ukjente ungdommer i OT. Vi har altså nesten en halvering av ukjente ungdommer dette skoleåret, sammenlignet med fjoråret, og antallet ukjente ungdommer har aldri vært lavere. 4 av 10 ungdommer har kommet i aktivitet. Fire av ti ungdommer har kommet i aktivitet, det vil si i opplæring, arbeid eller en form for tiltak, etter at de ble tilmeldt i OT. 40 prosent gjengangere. 40 prosent av ungdommene som var registrert i OT ved utgangen av forrige skoleår, , er også i OT ved utgangen av dette skoleåret, Færre ukjente blant gjengangerne. OT har per juni 2012 oppnådd kontakt med nesten 70 prosent av gjengangerne som var ukjente forrige skoleår

2 Om datainnsamlingen 15. juni 2012 Dette er en analyse av tall innhentet fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni I notatet bruker vi også tall fra de to andre OT-innsamlingene dette skoleåret, 15. november 2011 og 1. februar 2012, samt noen tall fra tidligere skoleår for å se på utviklingen over tid. Fra og med skoleåret innhenter Utdanningsdirektoratet data fra oppfølgingstjenesten tre ganger i året, mot tidligere to ganger årlig. Høsten 2011 ble det også implementert et revidert kodeverk for saksbehandlerne i OT. For mer detaljert informasjon om endringene i kodeverket og nye rapporteringstidspunkter, se vedlegg A. Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten (OT) er en fylkeskommunal tjeneste som skal følge opp ungdom som har rett til opplæring etter 3-1 i opplæringsloven, men som ikke er i opplæring eller arbeid. Tjenesten gjelder til og med det året de fyller 21 år. ( 3-6 i opplæringsloven). Formålet med OT er å sørge for at all ungdom i målgruppen får tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse ( 13-1 i forskrift til opplæringsloven). Fylkeskommunene skal gjennom OT a) ha oversikt over målgruppa b) gi skriftlig informasjon til målgruppa om hvilke rettigheter de har c) etablere kontakt med hver enkelt ungdom i målgruppa med sikte på veiledning og oppfølging d) gi alle i målgruppa tilbud i samsvar med 13-1 i forskrift til opplæringsloven eventuelt i samarbeid med andre aktører e) etter behov følge opp ungdom som har tatt imot tilbud gjennom OT gjennom en eller flere veiledningssamtaler ( 13-3 i forskrift til opplæringsloven). OT skal sikre tverretatlig samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser som har ansvar for målgruppa og formidle, eventuelt samordne tilbud fra ulike instanser ( 13-4 i forskrift til opplæringsloven). Ungdomsrett Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har etter søknad rett til tre års heltids videregående opplæring ( 3-1 i opplæringsloven). 2

3 DEL 1: Ungdom i OT per 15. juni ungdommer er i oppfølgingstjenestens målgruppe Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2012 viser at ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller arbeid. Totalt er 10 prosent av alle ungdommer med ungdomsrett opp til 21 år tilmeldt OT skoleåret prosent av ungdommene er i OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Hovedgrunnen til at ungdom tilmeldes OT er at de ikke har søkt videregående opplæring. Dette gjelder for 44 prosent av ungdommene i OT. 21 prosent av ungdommene i OT har takket nei til plass og 25 prosent av ungdommene er i oppfølgingstjenesten fordi de har sluttet i videregående opplæring i løpet av skoleåret. Gjennom skoleåret tilmeldes en stadig større andel av ungdommene OT fordi de avbryter skolegangen. I november gjaldt dette 6 prosent, i februar 16 prosent og i juni 25 prosent av alle ungdommene tilmeldt OT. Figur 1. Tilmeldingsårsaker til oppfølgingstjenesten skoleåret Status per N= % 8 % Ikke søkt 25 % 44 % Takket nei til plass Avbrudd Andre grunner Data mangler/ukjent kode 21 % Årsakene til at ungdom tilmeldes OT varierer mye med alder. Det er en klart større andel av de yngste ungdommene som tilmeldes OT fordi de har sluttet i skole eller lære. Dette gjelder for 59 prosent av ungdommene som er 16 år eller yngre og for 42 prosent av 17- åringene. Denne andelen synker med alderen. Blant 21-åringene er det kun 10 prosent som er registrert i OT fordi de har sluttet i skole eller lære. 3

4 Andelen ungdommer som tilmeldes OT fordi de ikke har søkt om skole eller læreplass, er sterkt stigende med alderen. Blant de yngste, 16 år eller yngre, er det 8 prosent som er i OT fordi de ikke har søkt. Blant 20 og 21-åringene er det henholdsvis 73 og 71 prosent som er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt om skole eller læreplass. Figur 2. Tilmeldingsårsaker til oppfølgingstjenesten etter alder skoleåret Status per N = % % % % % % % % % % % <= Ikke søkt Takket nei til plass Avbrudd Andre grunner Data mangler/ukjent kode 1 av 10 ungdommer mellom 16 og 21 år er i OTs målgruppe Som et mål på hvor stor andel av ungdom i aldersgruppa år som blir tilmeldt OT, bruker vi andel av ungdom med ungdomsrett. Av alle ungdommer med ungdomsrett opp til 21 år, var 10 prosent tilmeldt OT i juni 2012 (se tabell 1). Andelen varierer fra 7 til 14 prosent mellom fylkene. Dette er altså ungdommer som står utenfor arbeid og opplæring, og som ikke har fullført videregående skole. 4

5 Tabell 1. Antall og andel ungdommer med ungdomsrett og antall og andel ukjente ungdommer i OT skoleåret Status per Antall ungdommer med rett Sum ungdom tilmeldt OT Andel ungdom tilmeldt OT av ungdommer med rett Antall ungdommer med statuskode ukjent Andel ukjente I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Antall ukjente ungdommer har aldri vært lavere Av de ungdommene som var registrert i OT per 15. juni 2012, var 2515 ukjente. Dette utgjør 12 prosent av målgruppen. Dette er altså ungdom som OT ikke har kommet i kontakt med, og dermed ikke kjenner situasjonen til. Ved slutten av forrige skoleår, 15. juni 2011, var det 4711 ukjente ungdommer i OT. Vi har dermed nær en halvering av antall ukjente ungdommer ved årets innsamling sammenlignet med fjoråret, og antallet ukjente ungdommer har aldri vært lavere. Målingene gjennom skoleåret viser at det jobbes godt gjennom hele skoleåret med å få tak i de ukjente ungdommene. Ved første innsamling, i november 2011, var antallet ukjente I februar var tallet gått ned til 3925, mens man ved slutten av skoleåret altså står igjen med 2515 ukjente. 5

6 Figur 3: Antall ungdommer med statuskode ukjent ved rapportering til Utdanningsdirektoratet Nasjonale tall. Antall ukjente ungdommer Juni 2007 Juni 2008 Juni 2009 Juni 2010 Juni 2011 Juni 2012 Andelen ukjente ungdommer varierer mellom fylkene Oslo og Hordaland har høyest andel ukjente gjennom hele skoleåret, mens Oppland, Vest-Agder og Aust-Agder har lavest andel ukjente. Ved innsamlingen i juni 2012 hadde Oslo 39 prosent ukjente og Hordaland 25 prosent ukjente. Det var ingen ukjente ungdommer i Oppland. Vest-Agder, Aust-Agder og Nord-Trøndelag hadde alle 3 prosent ukjente ved rapporteringen i juni Vi ser dermed en tydelig tendens til at folkerike fylker, der de største byene ligger, har større andel ukjente enn fylkene med færre innbyggere. 6

7 Figur 4. Andel ungdommer registrert i OT med statuskode ukjent etter fylke skoleåret Data per (N = ), (N = ) og (N = ) Status per Status per Status per Snitt per Snitt per Snitt per Fire av ti ungdommer har kommet i aktivitet Formålet med oppfølgingstjenesten er å sørge for at alle ungdommer i målgruppa får tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansefremmende tiltak, eventuelt en kombinasjon av disse (forskrift til opplæringsloven 13-1). Å få ungdom i aktivitet er med andre ord en viktig måloppnåelse for OT. Andelen ungdommer som ved innsamlingen i juni 2012 har kommet i aktivitet etter at de ble tilmeldt OT, er 42 prosent. I antall er det 8986 ungdommer. Ved innsamlingene i november og februar hadde henholdsvis 26 prosent og 35 prosent kommet i aktivitet februar Vi ser dermed at andelen ungdommer som kommer i aktivitet øker i løpet av skoleåret. 7

8 Figur 5. Andel ungdommer i OTs målgruppe som har kommet i aktivitet etter at de ble tilmeldt OT skoleåret Data per (N = ), (N = ) og (N = ) november februar juni 2012 Det er store variasjoner mellom fylkeskommunene i andelen ungdommer som er kommet i aktivitet etter at de ble tilmeldt OT. Andelen varierer fra 27 til 53 prosent. Andelen er lavest i fylkene med høyest andel ukjente, altså i Hordaland, Sør-Trøndelag og Oslo. Figur 6. Ungdom i OTs målgruppe etter status og fylke skoleåret Status per % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ukjent Under oppfølging og veiledning OT arbeider ikke aktivt med ungdommen Ungdom er i aktivitet

9 1 av 4 ungdommer i OT er i et tiltak i regi av NAV Av de ungdommene som er i aktivitet, er flest i et tiltak i regi av NAV. Totalt gjelder det 24 prosent av ungdommene i OT. Videre er 6 prosent i arbeid, 5 prosent er elever i videregående skole og 2 prosent er i lære. Ungdommene har begynt med disse aktivitetene etter at de ble tilmeldt OT. Bare 4 prosent av ungdommene er registrert i et fylkeskommunalt opplæringstiltak. Tilbakemeldinger fra flere fylkeskommuner tyder på at det i praksis ikke alltid er enkelt å skille mellom NAV-tiltak og fylkeskommunale opplæringstiltak. I enkelte tilfeller kan tiltakene ungdommene er i være relativt like, og hvem som har ansvaret for å følge opp ungdommen kan også være uavklart eller eventuelt delt mellom OT og NAV. I forbindelse med oppfølgingsprosjektet i Ny GIV har det også vært økt vekt på samarbeid mellom NAV og OT, og man har utarbeidet ulike typer kombinasjonstiltak som det kan være vanskelig å plassere i eksisterende kodeverk. Det betyr at et skille mellom disse to typene tiltak slik de fremkommer i statistikken, ikke nødvendigvis gir et helt korrekt bilde av situasjonen. Vi anbefaler derfor å se fylkeskommunale tiltak og NAV-tiltak i sammenheng. Figur 7a. Status for ungdom i OT per (N = ). Fordeling på aktivitetstype. Tiltak i regi av NAV OT arbeider ikke aktivt med ungdommen 27 % Under oppfølging og veiledning 20 % Ungdom er i aktivitet 42 % 24 % 4 % 6 % 5 % 2 % Fylkeskommunale opplæringstiltak I ordinært arbeid Elev ved en videregående skole Ukjent 12 % Læreplass 9

10 Figur 7b. Antall ungdommer i OTs målgruppe som har kommet i aktivitet, det vil si i skole, lære, arbeid eller en form for tiltak etter at de ble tilmeldt OT. Status per N = Tiltak i regi av NAV I ordinært arbeid Elev ved en videregående skole Fylkeskommunale opplæringstiltak 820 Læreplass 520 Planlagt grunnkompetanseløp De yngste ungdommene deltar i litt større grad enn de eldre i fylkeskommunale opplæringstiltak Det er i størst grad de yngste ungdommene som deltar i fylkeskommunale opplæringstiltak. Totalt sett deltar 8 prosent av ungdommene som er 16 år eller yngre i fylkeskommunale opplæringstiltak, mens andelen er 2 prosent blant 20- og 21-åringene. De eldste ungdommene kommer i større grad i lære, deltar i NAV-tiltak eller kommer i ordinært arbeid. De yngste ungdommene har også i større grad enn de eldre ungdommene begynt i videregående skole etter å ha vært i kontakt med OT. En av fem ungdommer er i en oppfølgings- og veiledningsprosess med OT 20 prosent av ungdommene som var tilmeldt OT per 15. juni, var i en oppfølgings- og veiledningsprosess med OT. I antall er dette 4270 ungdommer. Mange ungdommer starter sin kontakt med OT med å være i en oppfølgings- og veiledningssituasjon, før de eventuelt kommer i opplæring, arbeid eller annen type aktivitet. I skoleåret var 1557 ungdommer i en oppfølgings- og veiledningssituasjon ved alle tre innsamlingene. Målsetningen er å få alle over i aktivitet, men for noen ungdommer krever dette mer enn for andre. Disse blir derfor stående med en oppfølgings- og veiledningsstatus i hele, eller store deler av, skoleåret. En del ungdommer er i en situasjon der videregående opplæring og arbeid ikke er aktuelt Ungdom som OT ikke arbeider med på rapporteringstidspunktet utgjør en egen hovedgruppe i OT-statistikken. Det kan være svært ulike grunner til at OT ikke jobber 10

11 med disse ungdommene. Den største gruppen er ungdommer som er syke eller får oppfølging i institusjon, men det kan også være ungdommer som er i militæret eller som er i ikke-formelle opplæringsløp. Ungdom som takker nei til oppfølging fra OT, eller som OT ikke har lyktes med å finne et tilbud til, er også i denne hovedkategorien, i tillegg til ungdommer som har barn. Totalt sett er det 5718 ungdommer som OT ikke jobber aktivt med på rapporteringstidspunktet, noe som utgjør 27 prosent av OTs totale målgruppe. Figur 8. Antall ungdommer i OTs målgruppe som tjenesten ikke jobber aktivt med. Status per 15. juni N = Er syk og/eller får oppfølging i institusjon Har takket nei til oppfølging Har barn 966 Ikke-formell opplæring 888 OT har ikke lyktes med å finne tilbud 610 Er i militæret Andelen ungdommer i OTs målgruppe som OT ikke jobber aktivt med, øker jevnt gjennom skoleåret Ved første innsamling i november 2011 var denne andelen på 19 prosent (3544 ungdommer). Den økte til 23 prosent (4671 ungdommer) i februar 2012 og videre til 27 prosent (5718 ungdommer) i juni Det er andelen ungdommer som er syke og/eller får oppfølging i institusjon som øker mest gjennom skoleåret. Denne andelen har økt med seks prosentpoeng fra innsamlingen i november Det er naturlig at andelen øker etter hvert som man får kontakt med ungdommene og får avklart deres situasjon. DEL 2. Gjengangere i OT 40 prosent av ungdommene er registrert i OT to skoleår på rad Ungdom som er registrert i OT to skoleår på rad, omtaler vi som gjengangere. Ungdom som har vært utenfor opplæring i mer enn ett år, har lav sannsynlighet for å returnere til 11

12 opplæring (Raaum mfl ). Fravær fra skole eller lære i to år på rad eller mer kategoriseres som frafall. Av de ungdommene som var tilmeldt OT ved skoleårets slutt i , ble 40 prosent også tilmeldt OT skoleåret ungdommer var altså tilmeldt OT både skoleåret og Det er relativt små forskjeller mellom fylkene; Nord-Trøndelag, Østfold og Finnmark har lavest andel gjengangere, med henholdsvis 35, 35 og 36 prosent, mens Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark ligger høyest med henholdsvis 49, 48 og 46 prosent gjengangere. Figur 9. Andel ungdom registrert i OT skoleårene og etter hvilket fylke ungdommen var registrert i skoleåret , per Andel gjengangere Snitt hele landet Ungdom som er i institusjon eller er syke er oftest gjengangere i OT En oversikt over hvilken status ungdommene hadde ved utgangen av forrige skoleår, viser at det er færrest gjengangere blant ungdommer som var ukjente, 31 prosent. Andelen gjengangere blant ungdommer som var i militæret eller i ikke-formell opplæring ligger også lavere enn snittet, begge 33 prosent. 1 Hægeland, T., Kirkebøen, LJ. og Raaum, O, Øre for læring: ressurser i grunnskole og videregående opplæring i Norge , Frischsenteret, Oslo. 12

13 Høyest andel gjengangere er det blant ungdom som hadde statuskodene er syk eller får oppfølging i institusjon skoleåret prosent av ungdommene som forrige skoleår hadde en av disse kodene, var registrert i OT også skoleåret Figur 10. Andel ungdom tilmeldt OT skoleåret som også er tilmeldt skoleåret fordelt på statuskoden de hadde i skoleåret , per N= Er syk og/eller får oppfølging i institusjon 53 Fylkeskommunalt opplæringstiltak Har barn Tiltak i regi av NAV Oppfølging og veiledning Helt ledig* Takket nei 38 I militæret Ikke-formell opplæring Ukjent aktivitet *Koden Helt ledig er fjernet fra OT-kodeverket fra og med skoleåret Mange gjengangere har samme statuskode to år på rad Av de totalt ungdommene som var i OT i skoleårene og , er det mange som har samme statuskode begge årene. Det vil si at ungdommens situasjon tilsynelatende ikke har endret seg fra datainnsamlingen i juni 2011 til den siste innsamlingen skoleåret Av de ungdommene som hadde statuskoden har barn ved slutten av forrige skoleår, i juni 2011, er 64 prosent registrert med denne koden også neste skoleår, i juni prosent av de som var registrert i et tiltak i regi av NAV i juni 2011, var også registrert med denne koden i juni Tilsvarende tall for ungdom med statuskoden i militæret er 51 prosent og for de med statuskode ukjent 33 prosent. Av dem som takket nei til oppfølging forrige skoleår eller var i et fylkeskommunalt opplæringstiltak, har henholdsvis 29 og 22 prosent samme statuskode også ved utgangen av skoleåret

14 Figur 11. Andel ungdommer som har samme statuskode skoleåret og skoleåret etter statuskode skoleåret N = Har barn 64 Tiltak i regi av NAV 57 I militæret 51 Er syk og/eller får oppfølging i institusjon 45 Ukjent aktivitet Takket nei Ikke-formell opplæring Oppfølging og veiledning Fylkeskommunalt opplæringstiltak OT har per juni 2012 oppnådd kontakt med nesten 70 prosent av gjengangerne som var ukjente forrige skoleår Av de ungdommene som hadde ukjent status i OT ved utgangen av skoleåret , og som ble tilmeldt OT på nytt skoleåret , var det 33 prosent som hadde koden ukjent også i juni Det betyr at OT har oppnådd kontakt med nesten 70 prosent av ungdommene som forrige skoleår var ukjente for OT, og som også er tilmeldt OT dette skoleåret. Av ungdommene som var ukjente forrige skoleår, og som også er registrert i OT per juni 2012, er 17 prosent i en oppfølgings- og veiledningssituasjon med OT og 18 prosent i arbeidspraksis eller annet tiltak i regi av NAV. 7 prosent har takket nei til oppfølging fra OT, og 5 prosent har kommet i arbeid. 5 prosent er syke og/eller får oppfølging i institusjon, og 5 prosent oppgir at de har omsorg for barn. 15 prosent av ungdommene er registrert i OT tre år på rad Ser vi på gjengangere tre år på rad, altså ungdom som er registrert i OT alle tre skoleårene , og , finner vi mye av det samme mønsteret som når vi ser på gjengangere de to siste skoleårene. Høyest andel gjengangere er det blant ungdom som hadde statuskoden får oppfølging i institusjon skoleåret prosent av ungdommene som skoleåret hadde denne koden, var registrert i OT også skoleårene og Av de ungdommene som hadde koden er syk skoleåret , ble 22 prosent registrert i 14

15 OT på nytt de to påfølgende skoleårene. 23 prosent av ungdommene som var i et fylkeskommunalt opplæringstiltak skoleåret , ble også tilmeldt OT de to neste skoleårene. Figur 12. Andel ungdom tilmeldt OT skoleårene , og etter statuskode skoleåret , per N = Oppfølging i institusjon 35 Fylkeskommunalt opplæringstiltak Er syk Oppfølging og veiledning Tiltak i regi av NAV Helt ledig* Har barn Takket nei Ikke-formell opplæring Ukjent aktivitet I militæret

16 Vedlegg A: Utfyllende informasjon om nye rutiner for rapportering av data og revidert kodeverk for oppfølgingstjenesten Nye rapporteringstidspunkter fra og med skoleåret Fra og med skoleåret innhenter Utdanningsdirektoratet data fra oppfølgingstjenesten tre ganger i året, mot tidligere to ganger årlig. Bakgrunnen for overgangen fra to til tre årlige innsamlinger er at nasjonale myndigheter har behov for å få raskere informasjon om hva som er situasjonen for ungdommene som er registrert i OT. Hyppigere rapportering gir også økt fokus og større oppmerksomhet på registrering og oppfølging av OT-ungdommer gjennom hele skoleåret. Nytt revidert kodeverk for OT tatt i bruk høsten 2011 Høsten 2011 ble det implementert et revidert kodeverk for saksbehandlerne i OT. Det er de samme kodene som brukes ved rapportering fra oppfølgingstjenesten til Utdanningsdirektoratet. Kodeverket er tilgjengelig på udir.no. Endringene i kodeverket innebærer i liten grad en forandring i saksbehandlerpraksis. Det er i hovedsak en endring i hvordan Utdanningsdirektoratet behandler og presenterer de innsamlede dataene. Det er med andre ord hvordan statistikken lages som er endret, og ikke saksbehandlers oppfølging av ungdommene. Ny rutiner for rapportering av data fra oppfølgingstjenesten fører til tidsbrudd i datainnsamlingen Skoleåret er det første året de nye rapporteringstidspunktene og nytt kodeverk tas i bruk. Vi kan derfor ikke sammenligne skoleåret direkte med datainnsamlinger fra tidligere skoleår. Men de tre innsamlingene dette skoleåret, per 15. november 2011, 1. februar 2012 og 15. juni 2012, er sammenlignbare. Oppfølgingstjenestens målgruppe er i det nye kodeverket klarere definert. Ungdommer som har flyttet til utlandet eller til et annet fylke, er ikke lenger en del av målgruppen, og de tidligere kodene som signaliserte at ungdommen er i opplæring eller arbeid er splittet. Vi kan dermed skille mellom ungdommer som feilaktig er tilmeldt OT, og som er i opplæring og arbeid, og ungdommer som faktisk er i målgruppen til OT, og som har begynt i opplæring eller arbeid etter at de ble tilmeldt OT. Resultatet av denne klargjøringen er at OTs netto målgruppe er redusert i fra om lag til rundt ungdommer skoleåret Når vi i dette notatet ser på utvikling over tid, for eksempel andelen ungdommer registrert i OT to skoleår på rad, benytter vi oss av en korrigert målgruppe fra skoleåret Det vil si at ungdom som er i arbeid, ungdom som har flyttet ut av fylket og ungdom som er i utlandet er fjernet fra den statistiske målgruppen. Når vi sammenligner resultater fra OT tilbake i tid ser vi kun på antall, og ikke andeler. Antall påvirkes ikke av reduksjonen av tilmeldte som følge av den nye 16

17 målgruppedefinisjonen. Vi kan likevel ikke sammenligne antall for alle kodene, fordi flere koder enten er splittet, slått sammen (ungdom er syk og ungdom får oppfølging i institusjon) fjernet (ungdom er helt ledig) eller er en ny kode (OT har ikke lyktes med å finne et tilbud til ungdommen). Koder som er uforandret og som dermed kan sammenlignes er: Ukjent aktivitet Under oppfølging og veiledning Opplæring og arbeidspraksis i regi av fylket Arbeidspraksis eller annet tiltak i regi av NAV Har takket nei til oppfølging Er i militæret Har barn Ikke-formell opplæring 17

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. juni 1 Sammendrag 19 9 ungdommer er i oppfølgingstjenestens målgruppe 1/1 19 9 1 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret 1/1

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. november 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. november 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. november 212 Sammendrag OTs målgruppe er omtrent like stor som i november 211 16 9 1 ungdommer er tilmeldt OT per november 212.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. november 1 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er tilmeldt Oppfølgingstjenesten (OT) per

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) november 14 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er registrert i OT per november 14. Det er litt færre

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19

Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19 Voksne i grunnskoleopplæring 2018/19 STATISTIKK SIST ENDRET: 13.12.2018 Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2018 er tilgjengelige på gsi.udir.no fra og med 13. desember 2018.

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Skolebidragsindikatorer i videregående skole analyse

Skolebidragsindikatorer i videregående skole analyse Skolebidragsindikatorer i videregående skole 2017-18 analyse I år er første gang Utdanningsdirektoratet selv har utviklet skolebidragsindikatorer. Her kan du lese vår analyse av resultatene. STATISTIKK

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av foreløpige fraværstall

Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av foreløpige fraværstall Fraværet i videregående stabiliserer seg - analyse av foreløpige fraværstall 2017-18 To år etter fraværsgrensen ble innført viser foreløpige tall at fraværet i videregående holder seg relativt stabilt

Detaljer

NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA Oppdatert 1. november 2012

NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA Oppdatert 1. november 2012 NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 1. november 2012 1. Oppfølgingstjenesten arbeider med ungdommen 1.1 OTUK Ukjent aktivitet 1.2 OTOV Oppfølging og veiledning 2. Ungdom er i aktivitet

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 9. januar 2015

OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 9. januar 2015 OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 9. januar 2015 1. Ukjent aktivitet 1.1 OTUK Ukjent aktivitet 2. Under oppfølging og veiledning 2.1 OTOV Oppfølging og veiledning 3. I aktivitet 3.1 OTOA

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA Oppdatert 24. oktober 2012

NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA Oppdatert 24. oktober 2012 NYE OT-STATUSKODER GJELDENDE FRA 15.09.2011 Oppdatert 24. oktober 2012 1. Oppfølgingstjenesten arbeider med ungdommen 1.1 OTUK Ukjent aktivitet 1.2 OTOV Oppfølging og veiledning 2. Ungdom er i aktivitet

Detaljer

Fravær i videregående skole skoleåret

Fravær i videregående skole skoleåret Fravær i videregående skole skoleåret 21-19 Tre år etter fraværsgrensen ble innført ser vi at dagsfraværet i videregående holder seg stabilt med fjorårets nivå, men med en liten økning i timefraværet fra

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2012:1

Gjennomførings -barometeret 2012:1 Gjennomførings -barometeret 2012:1 Dette er tredje utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten inneholder statistikk

Detaljer

I samfunnskontrakt for flere læreplasser er det et mål om at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass.

I samfunnskontrakt for flere læreplasser er det et mål om at alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass. Flere søker og flere får læreplass I 2018 var det over 29 000 søkere til læreplass, og rekordmange av disse, 74 prosent fikk læreplass. De siste årene har andelen søkere som har fått godkjent lærekontrakt

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011

Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden 2011 Tabell 1.1 Personer med nedsatt arbeidsevne, absolutte tall ved utgangen av måneden I arbeidsrettede tiltak 58 643 60 466 62 052 61 228 61 703 57 622 48 045 53 062 56 429 57 694 Ikke i arbeidsrettede tiltak

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. september 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 3.11.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011 Analyse av nasjonale prøver i regning Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på., 8. og 9. trinn for. Sammendrag Guttene presterer noe bedre

Detaljer

I dette notatet presenterer vi statistikk om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning på grunnskolen og i videregående opplæring.

I dette notatet presenterer vi statistikk om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning på grunnskolen og i videregående opplæring. Hva vet vi om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning? Statistikknotat 6/2018 I dette notatet presenterer vi statistikk om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning på grunnskolen

Detaljer

I 2018 var det totalt nye lærlinger. Det er 987 flere enn i fjor

I 2018 var det totalt nye lærlinger. Det er 987 flere enn i fjor Statistikk om lærlinger, lærebedrifter og fagbrev (analyse) Her finner du tall for fag og yrkesopplæringen for 2017-18. Du kan lese om hvor mange lærlinger som startet i lære, hvor mange lærebedrifter

Detaljer

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014

Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Statistikknotat Nedsatt arbeidsevne, juni 2014 Skrevet av Helene Ytteborg, Helene.Ytteborg@nav.no, og Johannes Sørbø, Johannes.Sorbo@nav.no.

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i antall uførepensjonister, 31. mars 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 30.6.2011. // NOTAT I dette notatet omtaler

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Foreløpige tall viser at fraværet i videregående skole har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen. En elev i videregående skole har typisk 3

Detaljer

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Fraværsgrensen, som ble innført høsten 2016, har skapt mye engasjement. Endelige tall viser at fraværet har gått ned med 40 prosent for

Detaljer

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring

Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Når bekymringen melder seg, muligheter i videregående opplæring Om jeg vil lykkes Om jeg vil lykkes i å føre et menneske mot et bestemt mål, Må jeg først finne mennesket der det er, å begynne akkurat der.

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2013:1

Gjennomførings -barometeret 2013:1 Gjennomførings -barometeret 213:1 Dette er fjerde utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Gjennomføringsbarometeret er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten viser

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg,

Utviklingen for andre halvår 2016 Skrevet av Tor Erik Nyberg, NAV VESTFOLD // AVDELING FAG OG SAMFUNN // NOTAT Utviklingen for andre halvår Skrevet av Tor Erik Nyberg, tor.erik.nyberg@nav.no, 13.3.2017. Sammendrag Færre med nedsatt arbeidsevne og arbeidsavklaringspenger

Detaljer

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser, men veksten er avtakende

Fortsatt økning i tilgangen til uføreytelser, men veksten er avtakende Statistikk over uføreytelser første kvartal 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Heidi Vannevjen, heidi.vannevjen@nav.no.

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Juli 2014

Om tabellene. Juli 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mars 2014

Om tabellene. Mars 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012.

Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 2012. Analyse av nasjonale prøver i regning 12 Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på 5., 8. og 9. trinn i 12. Sammendrag Guttene presterer

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning,

Analyse av nasjonale prøver i regning, Analyse av nasjonale prøver i regning, 2008 2010 Denne analysen fremstiller nasjonale, fylkesvise og kommunale endringer i resultater fra nasjonale prøver i regning for 2008 til 2010. Det presenteres også

Detaljer

Om tabellene. Desember 2013

Om tabellene. Desember 2013 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten Oppfølgingstjenesten er en fylkeskommunal tjeneste som skal følge opp ungdom som har rett til opplæring etter 3-1 i opplæringsloven, men som ikke er i arbeid eller opplæring. Fylkeskommunens

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Juli 2017

Om tabellene. Juli 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. August 2017

Om tabellene. August 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal Prosent. 3. kv. 2004

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal Prosent. 3. kv. 2004 Sykefraværsstatistikk 4. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Uendret

Detaljer

7 av 10 lærlinger er i arbeid første år etter fagprøven. Bygg- og anleggsteknikk har flest i arbeid.

7 av 10 lærlinger er i arbeid første år etter fagprøven. Bygg- og anleggsteknikk har flest i arbeid. Sysselsetting av nyutdannede fagarbeidere 2017 7 av 10 lærlinger er i arbeid første år etter fagprøven. Bygg- og anleggsteknikk har flest i arbeid. ARTIKKEL SIST ENDRET: 29.08.2018 Hva viser statistikken?

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt Helt ledige 74 620 2,8 2 882 4 Delvis ledige 19 671 0,7 437 2 Arbeidssøkere på tiltak 9 915 0,4 154 2 Kvinner Helt ledige 34 961 2,8 819 2 Delvis

Detaljer

Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra representant Arild Grande nr. 999/2019

Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra representant Arild Grande nr. 999/2019 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref 19/539-2 Dato 26. februar 2019 Svar på spørsmål til skriftlig besvarelse fra representant Arild Grande nr. 999/2019

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 01.01.16 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.05.16 Endring siste måned Endring i år 01 Østfold 20 516 20 568 20 616 20 622 20 700 78 184 02 Akershus 24 601 24 642

Detaljer

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010

Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Vedlegg til pressemelding Oppsummering av kommunenes rapportering på barnevernfeltet 2010 Her presenteres hovedpunktene i halvårsrapporteringer for 2010. Tallene som oppgis er basert på kommunenes rapporteringer

Detaljer

Oppfølgingsprosjektet

Oppfølgingsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Prosjektleder Lennart Hartgen 16-17 oktober, Sundvollen Status og resultater i prosjektet OT-statistikk Evaluering Nye innsatsområder i Ny GIV 2 Partnerskap 19 fylkesopplæringssjefer,

Detaljer