Årsplan Trollbakken barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan Trollbakken barnehage"

Transkript

1 Årsplan Trollbakken barnehage tromso.kommune.no

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 Informasjon og samarbeid... 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg... 5 Personal... 6 Medvirkning Progresjonsplan for fagområdene Planlegging Dokumentasjon og vurdering Barnehagens satsingsområder barnehageåret Språk og språkarbeid God helsemessig utvikling Temaplan for barnehageåret 2020/ Fagdager 2020/21 hvor barnehagen er stengt: Respekt Åpenhet Mot Anerkjennelse Tillit

3 et sted å lære et sted å leke et sted å få være med et sted å leve Innledning Hei og velkommen til nytt barnehageår i Trollbakken barnehage. Årsplanen er utarbeidet av lederteamet i barnehagen i samarbeid med de øvrige ansatte. Den er godkjent av Samarbeidsutvalget og vedtatt september Årsplanen bygger på Tromsøya Nord barnehagers Virksomhetsplan og Kvalitetsutviklingsplan for barnehager i Tromsø «Sammen for en framtidsrettet barnehage». Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet og en informasjon til foresatte, eiere og nærmiljø. Trollbakken barnehage ligger rett ovenfor Tromsø sentrum. Barnehagen har et stort og oversiktlig uteområde, med akebakker om vinteren og et utfordrende terreng for små barneføtter om sommeren. Det er kort vei til populære turområder som Prestvannet og Bak- Olsen, samt sentrum med de muligheter som finnes der. Trollbakken er en av 6 barnehager i enheten Sør-Tromsøya barnehager. Enheten består av Trollbakken, Bymyra, Sorgenfri, Sommereng, Trudvang og Stakkevollan barnehager. Trollbakken har to avdelinger, med til sammen 27 plasser. 3

4 Informasjon og samarbeid Det er Lov om barnehager og forskrift til loven, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, som gir retningslinjer og setter rammer for foreldresamarbeidet. I formålsparagrafen står det slik; «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling». Foreldre og barnehagepersonell har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Vi ønsker at barna skal oppleve trygghet og sammenheng mellom livet i og utenfor barnehagen. Daglig kontakt og dialog mellom foreldre og personal er en forutsetning for at personalet skal kunne gjøre en god jobb i forhold til det enkelte barn. Mål for foreldresamarbeid: Møte foreldre med åpenhet og respekt Skape tillit og god kontakt Rutiner som sikrer kontakt med foreldrene til alle barna Gi alle foreldre/foresatte likeverdige samarbeidsmuligheter Brukerundersøkelser hver november Rutiner for informasjon mellom barnehage og hjem: Barnehagens årsplan sendes ut på epost. Startsamtale innen 1. uke. Daglig dialog mellom foresatte og ansatte når barnet leveres og hentes. Barnehagen skal gi nødvendig informasjon om barnets opplevelser i løpet av barnehagedagen. Månedsplan sendes innen 05. i mnd. Daglig informasjon «dagen i dag» med oversikt på personal som har vært til stede, pedagogisk tilbud og annet som barna har vært opptatt av. Minimum 2 foreldresamtaler i året. Vi bruker tolk ved behov. Referat fra foreldreråd, foreldremøter og SU sendes til alle. Vi bruker den digitale kommunikasjonsløsningen «Transponder meldingsbok» Skriftlig informasjon sendes ut ved e-post og/eller Transponder. Oppslag på oppslagstavle eller dør. 4

5 et sted å lære et sted å leke et sted å få være med et sted å leve Det inviteres til foreldrekaffe, foreldrefrokost og andre arrangementer. Nye foreldre og barn inviteres til «bli-kjent-dager/lekegruppe» før de begynner i barnehagen. Forventninger til foreldre/foresatte Barnehagens åpningstider overholdes. Barnehagen åpner kl , og stenger kl Planer og oppslag blir lest og fulgt opp. Beskjed til barnehagen dersom barnet skal hentes av andre enn foreldrene. Barnet følges inn på avdelingen, og la personalet få vite at barnet er kommet. Si også i fra når barnet er hentet. Beskjed til barnehagen dersom barnet ikke kommer (syk eller fridag) innen kl eller tidligere. Gi også beskjed dersom barnet kommer etter kl Informer personalet om familieforhold, situasjoner, opplevelser eller begivenheter som er av betydning for barnet. Foreldreråd og samarbeidsutvalg Barnehageloven 4: «For å sikre et godt samarbeid mellom barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/foresatte til alle barn i barnehagen. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte slik at alle gruppene er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.» SU har møter minimum to ganger i året og består av 2 foreldre, 2 ansatte og fagleder. Valg av representanter skjer på høsten. 5

6 Personal Pedagogisk leder 100 % Pedagogisk leder 100 % Fagarbeider 100 % Barnehagelærer 60 % Assistent 100 % Barnehagelærer 40 % Assistent 100% I tillegg 50% fastvikar og 50% fagleder Medvirkning Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens virksomhet, jf. Barnehageloven 1 og 3, Grunnloven 104 og FNs barnekonvensjon art.12 nr.1. Barnehagen skal legge til rette for medvirkning ut fra barnas alder, forutsetninger og behov. Barnas synspunkt tillegges vekt i samsvar med alder og modenhet. Slik skal det jobbes med medvirkning i Trollbakken barnehage: Barna får mulighet til å uttrykke sitt syn på barnehagehverdagen. Barnas meninger tas med i planlegging og vurdering av lek, aktiviteter, turer, måltid, vennskap m.m. Vi legger til rette for lek og aktiviteter ut fra barnas interesser og oppfordringer. Vi observerer, registrerer, lytter og tolker barnas verbale og kroppslige uttrykk, som blikk, mimikk, handlinger, ord og lyder. Fokus på gode og nære relasjoner. Ansatte som reflekterer og vurderer barns valgfrihet og selvbestemmelse opp mot deres modenhet og behov for omsorg og hjelp. Ekstra bevissthet og oppmerksomhet rundt barn med spesielle behov, annet morsmål m.m. Vi har to planlagte barnesamtaler med bestemt tema i løpet av året med hvert barn på Lykketrollan, samt i grupper. Eventuelle tiltak og oppfølging i etterkant. Barna er med på å gjennomføre daglige arbeidsoppgaver, slik som å tilberede mat, dekke bord, lage meny. 6

7 et sted å lære et sted å leke et sted å få være med et sted å leve Progresjonsplan for fagområdene Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen skal arbeide med fagområdene, som er beskrevet i Rammeplan for barnehagen. Fagområdene opptrer sjelden isolert. Flere områder vil oftest være representert i temaopplegg og i forbindelse med hverdagsaktiviteter. Fagområde 1-2 år 3-4 år 5-6 år Kommunikasjon, språk og tekst Lese bøker med bilder og enkel tekst/pekebøker. Enkle sanger, rim og regler. Lek med lyder. Benevne ting, følelser og opplevelser. Bruke konkreter. Videreutvikle ferdigheter fra foregående stadier. Øve på å gjenfortelle. Trene på å lytte. Sette ord på følelser. Lære seg sin bokstav. Erfare at det finnes andre språk, lære noen ord på annet språk. Barnesamtaler. Lese bøker med lengere tekst, fortsettelsesbøker. Lage egne fortellinger. Tall og bokstaver. Skoleforberedende aktiviteter. Lære og skrive navnet sitt. Dramatisere. Barnesamtaler. Kropp, bevegelse, mat og helse Bevissthet om egen kropp og bruken av den. Utforsking av rom, leker, materialer. Gå turer i nærområdet. Balanse, gå, springe, hoppe, Være ute å leke minst en gang daglig. Øve på å spise, drikke, kle på selv, Gå på litt lengere turer. Mer ulendt terreng. Sykle, ake, klatre. Kle på seg mest mulig selv. Smøre på maten selv. Selvstendighet på toalettet, hygiene/håndvask. Lære om kropp, sanser, følelser. Lære å sette grenser for seg selv og respektere andres grenser. Dagsturer. Lære om kropp og helse. Videreføre motoriske ferdigheter og utholdenhet i aktiviteter. Hoppe tau, ball-lek, ski, vanntilvenning. Delta på «Hjertesamling» Kunst, kultur og kreativitet Fingermaling. Plastelina. Sang, musikk, dans, bevegelseslek. Gjentakelse. Tegne og male-teknikker, ulike formingsmateriell. Navn på farger. Klippe og lime. Spille med instrumenter. Oppleve drama/rollespill som uttrykksform. Utkledning. Ulike typer musikk. Prøve ulike verktøy. Delta i rollespill. Besøke kino, teater eller andre tilbud som kommer i løpet av året. Natur, miljø og teknologi Etikk, religion og filosofi Bli kjent med barnehagens uteområde. Oppleve ulike værtyper. Samle naturmaterialer til sansing. Lære å trøste og vise omsorg for andre. Delta i feiring og markering av ulike høytider og tradisjoner. Være med å plante og høste i drømmehagen. Lære navn på noen insekter og fugler. Kjenne til årstidene. Lære om søppelsortering og gjenvinning. Erfaring med IPad. Undre seg sammen. Erfaring med å ta egne valg. Omsorg for andre, empati. Høflighet, turtaking. Begynnende refleksjon rundt gode strategier i møte med uenighet og konflikter. Kunnskap om frø til plante, hvor ulik mat kommer fra. Kjenne navn på noen planter, dyr og insekter. Erfaringer med fysikk og kjemi. Lære om hvordan vi kan være med å ta vare på miljøet. Bruke ulike oppslagsverk ved spørsmål Lære om likheter og ulikheter ift. religion, livssyn, kultur og levesett. Være med på kirkevandring i forbindelse med jul. 7

8 Nærmiljø og samfunn Bli kjent i og rundt barnehagen. Delta i markeringer som 17.mai og samefolkets dag. Besøke biblioteket, turområder, lekeplasser i nærområdet. Kjennskap til samisk kultur og levesett. Kjennskap til de kulturene som er representert i barnegruppa. Utvikle forståelse for ulike tradisjoner og skikker. Begynnende forståelse av demokratiske prinsipper, styresett. Medbestemmelse og bidrag til fellesskapet. Land, kommune hvor vi bor. Dra på lengre turer. Besøke nærskolen. Delta å førskoletreff. Besøke brannstasjonen. Antall, rom og form Utforske rommene i barnehagen. Lek med former, klosser, puslespill. Rim og regler med tall. Sortering. Telling. Putteboks, bygge tårn m.m. Bruke telling/ telleregler i hverdagen. Lære å sortere etter farge, form etc. Sammenlikning. Geometriske figurer, former, mønstre. Konstruksjonslek. Bli kjent med tall og symboler. Lære grunnleggende matematiske begreper. Erfaring med å måle og veie. Ukedager, månedene, årstidene. Tidsbegreper. Planlegging «Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og rammeplanen.» Rammeplanen, s. 37 Barnehagen arbeider systematisk med å sette mål, planlegge, gjennomføre og vurdere tilbudet til barna. Vi bruker temaplan for hele året som viser hva vi skal ha fokus på og når. Denne er felles for barnehagen. Metodene og aktivitetene er tilpasset barnas alder og vil derfor være ulik på de to avdelingene. For hver måned lager avdelingene en mer detaljert månedsplan med konkrete læringsmål og valg av aktiviteter og metoder. Vi har egne progresjonsplaner for fagområdene som brukes for å sikre framgang, utvikling og nye utfordringer for barna på ulike alderstrinn. Hva: Ansvar: Planlegges: Evalueres: Månedsplaner Ped.leder/bhg lærer Månedlig Månedlig Ukeplaner Ped.leder/bhg lærer Månedlig Månedlig Språkgrupper Ped.leder/bhg lærer 3 mnd periode Fortløpende Lekegrupper Ped.leder/bhg lærer 3 mnd periode Fortløpende Turer Personalet/barn Ukentlig Ukentlig 8

9 et sted å lære et sted å leke et sted å få være med et sted å leve Foreldremøte Ped.leder/fagleder Oktober og april Oktober og mai Barnesamtaler Ped.leder/bhg lærer Oktober Oktober Foreldresamtaler Ped.leder /bhg lærer November /april Mørketidsfest 2 ansatte + 2 barn Uke 44 November /april Uke 47 2 uker før Luciafest 2 ansatte + 2 barn Uke 47 Uke 51 Nissefest 2 ansatte + 2 barn Uke 47 Uke 51 Solfest 2 ansatte + 2 barn Uke 1 Uke 4 Samisk uke Avdelingsvis Uke 3 Uke 6 Uke 5 + samefolkets dag 17.mai tog SU Forkant av 17. mai Sommerfest 2 ansatte + 2 barn 2 uker før 9

10 Dokumentasjon og vurdering Dokumentasjon av personalets arbeid synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske tilbudet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten. Rammeplanen s. 39. Dokumentasjon handler om å synliggjøre barns læring og opplevelser i barnehagen, og personalets praksis. For personalet er dokumentasjon et viktig grunnlag for refleksjon rundt egen praksis knyttet mot barnehagen som pedagogisk virksomhet og enkeltbarns læring og utvikling. Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at vi skal beskrive, analysere og fortolke det vi gjør. Dette for å sikre at alle barn får et tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Slik skal det jobbes med dokumentasjon i Trollbakken barnehage: Vi bruker tekst og bilder for å synliggjøre barnas læring og opplevelser i barnehagen. Vi dokumenterer vårt pedagogiske arbeid gjennom årsplan, månedsplaner, ukeplaner og dagrapporter. Vi bruker ulike observasjonsmetoder og praksisfortellinger som utgangspunkt for refleksjon, diskusjon og utvikling av barnehagetilbudet. Bruk av ulike kartleggingsverktøy som: Tras, Alle med, Lær meg norsk før skolestart. Slik skal det jobbes med vurdering i Trollbakken barnehage: Vi bruker observasjon og ulik dokumentasjon som grunnlag for vurdering av barnehagens læringsmiljø; faglig innhold, metoder og arbeidsmåter, barns trivsel og utvikling. Bruk av ulike vurderingsskjema og ståstedsanalyser. Refleksjon rundt barnehagens pedagogiske arbeid, egen praksis, faglige og etiske problemstillinger. Brukerundersøkelser. 10

11 et sted å lære et sted å leke et sted å få være med et sted å leve Barnehagens satsingsområder barnehageåret I tråd med Kvalitetsplanen og virksomhetsplanen for enheten er det er to områder vi skal ha fokus på for tredje året: 1. Språk og språkarbeid 2. God helsemessig utvikling Språk og språkarbeid Barnehagen skal legge til rette for et godt og systematisk arbeid med barns språkutvikling. Barns språkutvikling er grunnleggende for barns læring og utvikling. Språket er både et kommunikasjonsmiddel, redskap for tenkning og refleksjon, samt uttrykk for følelser og opplevelser (Kvalitetsutviklingsplanen ). Slik skal det jobbes med språk i Trollbakken barnehage: Vi støtter språkutviklingen hos alle barn, jobber for å forbygge språkvansker og setter inn tidlige tiltak. Vi skal fange opp og støtte barn med forsinket språkutvikling eller har andre utfordringer med kommunikasjon. Vi benytter systematisk observasjon og samarbeider med foresatte. Vi inviterer barna til samtaler gjennom hele barnehagedagen, under måltid, i lek, stell etc. Vi stiller spørsmål, benevner, setter ord på opplevelser, tanker og følelser. Vi oppmuntrer barna til å bruke språket. De skal møte anerkjennelse på verbale og nonverbale uttrykk. Alle skal inkluderes og stimuleres til å delta i kommunikasjon ut fra sine forutsetninger. Vi har daglige språkstimulerende aktiviteter som samtale, rim og regler, sanger/musikk, høytlesing og fortelling med bilder og konkreter. Vi bruker sang, musikk og litteratur m.m. fra ulike språk og kulturer. Tekst og bilder henger framme i barnas læringsmiljø, slik at det er synlig og tilgjengelig. Vi forteller om opplevelser og erfaringer til barna, slik at de selv blir inspirert til å formidle egne fortellinger. Vi snakker om det som skal skje av aktiviteter og turer, for å forberede barna og introdusere sentrale ord og begreper. 11

12 Vi legger til rette for lek som inviterer til bruk av språket; rollelek, regellek, sanglek m.m. Vi observerer barns lek for å få innsikt i deres språklige aktivitet, nivå, eventuelle utfordringer og behov for støtte/veiledning. Vi organiserer ulike grupper for lesing, lek, språkstimulering, ut fra barnas behov og læringsmål. Vi er språkmodeller som bekrefter, utvider samtaler og gjentar ord og setninger riktig. Vi stimulerer til å bruke bokstaver, eksperimentere, skape tekst sammen, skrive ned fortellinger de formidler. Skriftspråk, tall og symboler er synlig framme på avdelingene. Vi bruker ulike pedagogiske verktøy i forhold til språkstimulering; «Snakkepakken», «Språkkista», «Språkløyper» og «Lær meg norsk før skolestart», «Språksprell» og diverse digitale verktøy/apper m.m. Vi utveksler informasjon med foresatte om barnets språkutvikling. Vi informerer om hvilke bøker vi leser og gir bokanbefalinger. Vi bruker TRAS og ALLE MED som kartleggingsverktøy. Progresjonsplan for kommunikasjon, språk og tekst, brukes i forhold til planlegging av aktiviteter og metoder. God helsemessig utvikling Barnehagen er en viktig arena for helsefremmende levevaner. I et folkeperspektiv kan barnehagen bidra til sosial utjevning og forebygging gjennom mestring, sosialisering, tilhørighet, læring, fysisk aktivitet og kostholdsvaner. 12

13 et sted å lære et sted å leke et sted å få være med et sted å leve Slik skal det jobbes for god helsemessig utvikling i Trollbakken barnehage: Alle skal få leke med andre, oppleve vennskap og fellesskap. Ingen skal oppleve mobbing og diskriminering. Vi har rutiner for observasjon og refleksjon rundt barns trivsel, samspill og vennskap. Dette er tema på barnesamtaler og foreldresamtaler. Alle barn har en primærkontakt i barnehagen for å sikre trygg tilvenning og være en ekstra støtte ved behov. Alle skal oppleve å få omsorg, samt lære å gi omsorg. Ansatte har kunnskap om tilknytning og relasjoner. Det legges til rette for daglig fysisk aktivitet, både inne og ute. Barna skal oppleve bevegelsesglede. Vi øver på å gå, løpe, klatre, hoppe, balansere, hinke, kaste m.m. Vi utnytter de mulighetene vi har på eget uteområde som bakker, skråninger, stubber, stokker m.m. Vi deltar med førskoleklubben på vanntilvenning/svømming. Progresjonsplan for «Kropp, bevegelse, mat og helse» brukes i forhold til planlegging av aktiviteter og metoder. Vi følger Nasjonale retningslinjer for mat og måltid i barnehagen; Vi går på turer i nærmiljøet. Vi legger til rette for hvile og ro hver dag. Barna skal bli kjent med egne følelser, egne og andres grenser, blant annet ved at vi har «hjertesamlinger» to perioder pr. år. Vi bruker samtalekort for å lære «kroppsregler» Vi lærer barna gode rutiner for hygiene. 13

14 Overgang barnehage skole «Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og SFO» (Rammeplan for barnehagen 2017) «Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning». «Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen». Rammeplanen s Det er 9 førskolebarn i Trollbakken dette barnehageåret. Vi lager egen plan for førskoleklubben som kommer i september. Slik skal det jobbes med overgang barnehage-skole ved Trollbakken barnehage: Førskolebarna blir gitt litt ekstra ansvar i barnehagen, med mål å gi økt mestringsfølelse. De får ansvar ut fra modenhet og deres eget initiativ og medvirkning. De har egen førskoleavslutning i barnehagen på våren. Vi deltar på førskoletreff i Bak-Olsen. Flere barnehager i nærområdet møtes og gjør uteaktiviteter sammen for å bli litt kjent med de som skal starte på samme skole. Vi besøker Gyllenborg skole og SFO. Førskoleklubb: en gang i uka med skoleforberedende aktiviteter. Skjemaet «overgang barnehage-skole» fylles ut sammen med foreldrene, og sendes til de ulike skolene. NB! 01. Desember. Innmelding skole og SFO. 14

15 et sted å lære et sted å leke et sted å få være med et sted å leve Temaplan for barnehageåret 2020/21 Vi vil gjennom tema- og prosjektarbeid skape undring, lærelyst og kunnskap gjennom ulike innfallsvinkler. Temaarbeid innebærer at vi over en periode konsentrerer oss om et bestemt og avgrenset område. Hensikten er å skape en arena for fordypning og forståelse. Prosjektarbeidene skal bære preg av å være prosessorientert, ikke nødvendigvis ha en begynnelse eller slutt, samt være preget av barnas initiativ og medvirkning. Dette året vil temaet «sosial kompetanse» være utgangspunkt for å jobbe med fokusområdene våre; språk og god helsemessig utvikling. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og er sentral for at barn skal trives, etablere vennskap og bli en likeverdig deltaker i samspillet med de andre barna. Barna skal tilegne seg erfaring og kunnskap i å kunne hevde seg selv og samtidig se andres behov. Sosial kompetanse er en viktig faktor for å motvirke utvikling av problematferd som diskriminering og mobbing. I løpet av året skal vi innom følgende områder «selvfølelse», «selvhevdelse», «empati», «selvkontroll» og «samarbeid». Temaplanen på neste side viser grovt hvordan vi ser for oss året. Mer konkret informasjon vil stå i månedsplanene. Måned Tema Mål Metode/aktivitet August Vennskap Bli kjent med voksne og barn Primærkontakt Tilvenning Fellesskap «Vi i Trollbakken» Etablere gode rutiner og trygge rammer Alle skal ha noen å leke med Felles opplevelser Samlingsstund Bøker, regler og sang September Innhøsting av bær, grønnsaker Bli kjent med navn og begreper knyttet til frukt, grønnsaker og bær Bruke drømmehagen som utgangspunkt for å lære om forskjellige smaker, om frukt, grønnsaker og bær. Bøker, regler og sang Oktober Brannvern Lære hvordan vi kan forebygge brann og hva vi skal gjøre når brannalarmen går. Undervisningsopplegget «Bjørnis» Bøker, regler og sang 15

16 November Mørketid Hvor er sola? Hvorfor kaller vi det mørketid? Hvor har man mørketid? Lese bøker, se på bilder og samtale om temaet Lære om refleksbruk Bøker, regler og sang Sosial kompetanse: «Samarbeid» Desember Jul Erfare og oppleve tradisjoner i forhold til jul og advent Oppleve glede og forventning Lage tankekart med barnas tanker om jul og advent Kirkebesøk Vi leser bøker, synger sanger og samtaler om temaet Bøker, regler og sanger Januar Førstehjelp Lese bøker, se på bilder og samtale om temaet Soldagen Bøker, regler og sang Metodisk opplegg «Henry» Februar Samefolkets dag Hva er urfolk, kjennetegn, likheter og ulikheter, farger, matkultur, flagg, språk, musikk m.m Tankekart, film, rekvisitter. Førstehjelp Metodisk opplegg «Henry» Mars Påsketradisjoner Lære om høytiden påske det finnes mange forskjellige måter å feire påske på. Lese bøker, se på bilder og samtale om temaet Bøker, regler og sang Så ulike frø April Påsketradisjoner Vi lager «tankekart» av ordet påske Snakker om ulike måter å feire påske på, hva påsken betyr Foreldrefrokost i barnehagen Bøker, regler og sanger Mai Vår i Drømmehagen Frø og såing Lære om frø, vekst, hva må til for å vokse? Turer i nærmiljøet Bøker, regler og sang Plante ut, rydde, luke m.m. Juni Tilrettelegge for å spille fotball, hoppe tau, hoppe paradis, sisten, haien kommer m.m. Bøker, regler og sang Juli Sommerbarnehage Sammenslåing av barnehagene i enheten 16

17 et sted å lære et sted å leke et sted å få være med et sted å leve Fagdager 2020/21 hvor barnehagen er stengt: UKE 41 Torsdag og fredag UKE 47 Mandag UKE 7 Fredag UKE 17 Fredag TELEFON OG ADRESSE Avdelinger: Småtussan 0-3 år Lykketrollan 3-6 år Fagleder Torunn Sandnes Tlf Trollbakken 11, 9009 Tromsø Enhetsleder Hans Julius Nilsen Tlf Barnehagens åpningstid:

tromso.kommune.no Årsplan Trollbakken barnehage

tromso.kommune.no Årsplan Trollbakken barnehage tromso.kommune.no Årsplan Trollbakken barnehage 2019-2020 Innhold 1. 1.Innledning... 3 1.1. Informasjon og samarbeid... 3 1.2. Foreldreråd og samarbeidsutvalg... 4 1.3. Personal... 5 1.4. Medvirkning...

Detaljer

TROMSØYA NORD BARNEHAGER. Årsplan Trollbakken barnehage. «Sammen For Et Varmt og Livskraftig Tromsø»

TROMSØYA NORD BARNEHAGER. Årsplan Trollbakken barnehage. «Sammen For Et Varmt og Livskraftig Tromsø» TROMSØYA NORD BARNEHAGER Årsplan 2018-2019 Trollbakken barnehage «Sammen For Et Varmt og Livskraftig Tromsø» Innholdsfortegnelse Årsplan 2018-2019... 0 1.0 Innledning... 2 1.1 Informasjon og samarbeid...

Detaljer

TROMSØYA NORD BARNEHAGER. Årsplan Trollbakken barnehage. «Sammen For Et Varmt og Livskraftig Tromsø»

TROMSØYA NORD BARNEHAGER. Årsplan Trollbakken barnehage. «Sammen For Et Varmt og Livskraftig Tromsø» TROMSØYA NORD BARNEHAGER Årsplan 2017-2018 Trollbakken barnehage «Sammen For Et Varmt og Livskraftig Tromsø» Innholdsfortegnelse Årsplan 2017-2018... 0 1.0 Innledning... 2 1.1 Informasjon og samarbeid...

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

Kommunikasjon, språk og tekst

Kommunikasjon, språk og tekst PROGRESJONSPLAN Kommunikasjon, språk og tekst For oss i Capella betyr det at vi skaper tillit mellom barn og voksne for at barna skal oppleve trygghet og glede ved å kommunisere. Vi bruker språket aktivt

Detaljer

Satsningsområder. Barnehagen ønsker å fremme barns sosiale samspill og styrke den positive selvoppfatningen hos det enkelte barn.

Satsningsområder. Barnehagen ønsker å fremme barns sosiale samspill og styrke den positive selvoppfatningen hos det enkelte barn. Satsningsområder Kremmerhuset barnehage ønsker å utvikle et anerkjennende miljø og bygge gode relasjoner mellom alle i barnehagen. Barn foreldre ansatte.for å oppnå dette jobber vi med: - De Utrolige Årene

Detaljer

Progresjonsplan for Bjørneborgen Barnehage 2019

Progresjonsplan for Bjørneborgen Barnehage 2019 FAGOMRÅDENE Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Flere

Detaljer

Årsplan Varden barnehage (Stil: forsideundertittel)

Årsplan Varden barnehage (Stil: forsideundertittel) Årsplan Varden barnehage 2019-2020 (Stil: forsideundertittel) tromso.kommune.no Innholdsfortegnelse 1.Innledning...3 1.1. Informasjon og samarbeid... 3 1.2. Foreldreråd og samarbeidsutvalg... 4 1.3. Personal...

Detaljer

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL:

GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: GJENNOM ARBEIDET VÅRT MED FAGOMRÅDET KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST ØNSKER VI AT BARNA SKAL: 1 2 år Utvikle sin begrepsforståelse ved bruk av det verbale og kroppslige språket. Bli kjent med rytme og sanger

Detaljer

De 7 fagområdene. Dette legger vi vekt på hos oss:

De 7 fagområdene. Dette legger vi vekt på hos oss: De 7 fagområdene Barnehagen skal gi barna grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt

Detaljer

Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018.

Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018. Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018. Innledning Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og

Detaljer

Kommunikasjon Språk Tekst

Kommunikasjon Språk Tekst PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV 2019/2020 Progresjonsplanen beskriver hvordan barnehagen arbeider med de syv fagområdene som er beskrevet i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fagområdene vil sjelden

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene Utviklingsplanen sier hvordan barnehagen jobber med de syv fagområdene for barnas utvikling på ulike alderstrinn. Mål: Barna skal utfolde skaperglede, undring

Detaljer

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Varteig barnehage Innledning Enhet Raet barnehager skal ha en felles faglig plattform. Vi har en felles virksomhetsplan for enheten som sier noe overordnet om enhetens

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Gi respons på barnas non verbale språk (kroppsspråk, øyekontakt). Leke med lyd, rim, regler og sang. Pekebøker (se og snakke om ting).

Gi respons på barnas non verbale språk (kroppsspråk, øyekontakt). Leke med lyd, rim, regler og sang. Pekebøker (se og snakke om ting). PROGRESJONSPLANER I rammeplanen står det følgende om progresjon; «Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage. Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget

Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage. Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget 01.10.2018 Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og

Detaljer

Årsplan Ballestad barnehage

Årsplan Ballestad barnehage Årsplan 2018-2019 Ballestad barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014.

Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Progresjonsplan for fagområdene - september 2014. Rammeplanen for barnehagen stiller krav til at hvert fagområde skal ha en progresjonsplan for de ulike alderstrinnene i barnehagen. Hvordan fagområdene

Detaljer

Progresjonsplan Trollungene

Progresjonsplan Trollungene Progresjonsplan Trollungene 2019 Kommunikasjon, språk og tekst Kommunikasjon språk og tekst 3-4 år Kommunikasjon språk og tekst 4-5 år Kommunikasjon språk og tekst 5-6 år - Lære primærfarger - Barna skal

Detaljer

Barnehagens progresjonsplan

Barnehagens progresjonsplan Barnehagens progresjonsplan «Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen skal

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE

PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE PROGRESJONSPLAN FOR DE SYV FAGOMRÅDENE Progresjon i barnehagen innebærer at alle barna skal utvikle seg, lære og oppleve fremgang. Alle barna skal kunne oppleve progresjon i barnehagens innhold, og barnehagen

Detaljer

Pedagogisk Årsplan 2016/2017

Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Pedagogisk Årsplan 2016/2017 Danning Barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. I Løkebergstua får barn utfordringer,

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

August. Oktober: Personalet:

August. Oktober: Personalet: Olsgård barnehage Mnd August September Bli kjent med hverandre. Følge opp enkeltbarn i oppstart av et nytt bhg. Skape trygge rammer Fokus på å etablere gode relasjoner blant barn-barn og barn-voksne Bli

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Barnehagen mål og satsingsområder.

Barnehagen mål og satsingsområder. 1 Barnehagen mål og satsingsområder. SPRÅK OG KOMMUNIKASJON. LEK. Våre tiltak for å oppnå dette. Vi bruker litteratur aktivt i språkarbeidet. Vi er bevisst på at vi er viktige språkmodeller for barna Vi

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE I RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN GYLDENPRIS BARNEHAGE 2018/2019

PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE I RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN GYLDENPRIS BARNEHAGE 2018/2019 PROGRESJONSPLAN FOR FAGOMRÅDENE I RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN GYLDENPRIS BARNEHAGE 2018/2019 Innledning Rammeplan for barnehagen tar for seg 7 ulike fagområder som gjenspeiler barns interesser og har egenverdi

Detaljer

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage

Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage Årsplan for Lyngsdalen oppvekstsenter Barnehage 2009-2010 Åpningstid mandag-fredag fra kl 7.15-16.30 Tlf. 40028607 e-post: lyngsdalen oppvekstsenter barnehage@lyngen.kommune.no Innledning Dette barnehageåret

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten

Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten Økernveien familiebarnehage, Veksthusfløtten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 ozlemalg@hotmail.com Telefon: 98876817 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/okernveien-familiebarnehage-veksthusflotten/

Detaljer

Progresjonsplan for de syv fagområdene

Progresjonsplan for de syv fagområdene Progresjonsplan for de syv fagområdene En beskrivelse i hvordan vi i barnehagen jobber med de syv fagområdene som er beskrevet i Rammeplan for barnehager. I månedsbrev/planer er det mer informasjon om

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Hafslundsøy barnehage Innledning Enhet Raet barnehager skal ha en felles faglig plattform. Vi har en felles virksomhetsplan for enheten som sier noe overordnet om

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene

PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene PROGRESJONSPLAN FOR BARNA på de syv fagområdene Utviklingsplanen sier hvordan barnehagen jobber med de syv fagområdene for barnas utvikling på ulike alderstrinn. Mål: Barna skal utfolde skaperglede, undring

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Veileder til årsplanmalen

Veileder til årsplanmalen Veileder til årsplanmalen Bærumsbarnehagen Veileder til årsplanmalen Barnehagen skal utarbeide en årsplan. I tillegg skal det utarbeides planer for kortere og lengre tidsrom og for ulike barnegrupper etter

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årshjul Breivika studentbarnehage :

Årshjul Breivika studentbarnehage : Årshjul Breivika studentbarnehage 2018-19: FELLES FOKUSOMRÅDE I STUDENTBARNEHAGENE: «Hundre verdener å oppdage! Lek, samspill og relasjoner i barnehagen.» MÅNED AUGUST MERKEDAGER OG ANDRE FELLESAKTIVITETER

Detaljer

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage

Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Staup Natur- og Aktivitetsbarnehage Årsplan for avdeling Marihøna 0-3 år BARNEHAGEÅRET 2012-2013 Planen gjelder fra oktober 2012 til oktober 2013. Godkjent av SU. Årsplanen skal vise hva vi skal jobbe

Detaljer

Årsplan barnehage. Her kan bilde/logo sette inn. Bærumsbarnehagen

Årsplan barnehage. Her kan bilde/logo sette inn. Bærumsbarnehagen Årsplan 20..-20.. barnehage Her kan bilde/logo sette inn Bærumsbarnehagen Innhold Innledning... 2 Årsplan... 2 Barnehagen er en pedagogisk virksomhet... 2 Bærumsbarnehagen... 2 Presentasjon av barnehagen...

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Progresjonsplan Neskollen Melkevegen. med livslang lyst til lek og læring

Progresjonsplan Neskollen Melkevegen. med livslang lyst til lek og læring Progresjonsplan 2019 Neskollen Melkevegen med livslang lyst til lek og læring Fagområder I «Rammeplanen for barnehagen» er det definert 7 fagområder som skal gjenspeile områder som har interesse og egenverdi

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer

Plan for 5 åringene i barnehagene i Alvdal kommune

Plan for 5 åringene i barnehagene i Alvdal kommune Plan for 5 åringene i barnehagene i Alvdal kommune 2017-2018 Grunnlag for planen Lov om barnehager med forskrifter Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver med temahefter Utdrag fra Rammeplanen:

Detaljer

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR»

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN 2019-2020 «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» Side 1 Årsplan for Strand barnehage 2019/2020 1. Presentasjon: Strand barnehage: Strand barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland.

Detaljer

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage

2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage 2014/2015 ÅRSPLAN Elvestrand barnehage Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Barnehagen som lærings- og danningsarena... 4 - Lokal kvalitetsplan... 5 - Lek og vennskap... 6 - Barns medvirkning... 7 -

Detaljer

NATUR, MILJØ OG TEKNIKK HVA GJØR VI I BARNEHAGEN? BARNEHAGENS MÅL

NATUR, MILJØ OG TEKNIKK HVA GJØR VI I BARNEHAGEN? BARNEHAGENS MÅL De syv fagområdene/progresjonsplan, aldersadekvat tilrettelegging. NATUR, MILJØ OG TEKNIKK HVA GJØR VI I BARNEHAGEN? BARNEHAGENS MÅL Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør,

Få erfaring med å skape en tekst regler. Ikt finne informasjon, ta ut Vi benevner alt vi gjør, KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker et variert ordforråd bruker sitt språk for å uttrykke

Detaljer

Årsplan Gimsøy barnehage

Årsplan Gimsøy barnehage Årsplan 2018-2019 Gimsøy barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2018-2019 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Barnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet vårt gårdsbarnehage.

Detaljer

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR»

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN 2018-2019 «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» Side 1 Årsplan for Strand barnehage 2018/2019 1. Presentasjon: Strand barnehage: Strand barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland.

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte dere igjen og til å bli godt kjent med dere som er ny fra høsten. Årsplanen skal gi foreldre,

Detaljer

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90

TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 TYRISTRAND BARNEHAGE Kindsåsveien 26 3533 Tyristrand Tlf. 32 14 23 90 Skauen Mob: 994 69 480 Solstua Mob: 994 68 566 Steinrøysa Mob: 958 99 241 Skogstrolla Mob: 913 35 211 995 66 798 ÅPNINGSTID: 07.15-16.45

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Kammerset og Litjstuggu VÅR 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2013-2016. Halvårsplana

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING VENNSKAP OG FELLESSKAP. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING VENNSKAP OG FELLESSKAP. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2018/2019. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2018/2019. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2018/2019 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Situasjonsbeskrivelse Side 6 Implementering

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

Halvårsplan for Voll barnehage, avd. Nor`stuggu. Høst 2013

Halvårsplan for Voll barnehage, avd. Nor`stuggu. Høst 2013 Halvårsplan for Voll barnehage, avd. Nor`stuggu. Høst 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2013 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2012-2015. Aktivitetene i barnehagen skal bidra

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

Årsplan Tufte barnehage

Årsplan Tufte barnehage Årsplan 2018-2019 Tufte barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Årsplan 2018 for Den tyske barnehagen Oslo. Versjonsnummer 1 - Godkjent av Samarbeidsutvalget 06/12/2017

Årsplan 2018 for Den tyske barnehagen Oslo. Versjonsnummer 1 - Godkjent av Samarbeidsutvalget 06/12/2017 Årsplan 2018 for Den tyske barnehagen Oslo Versjonsnummer 1 - Godkjent av Samarbeidsutvalget 06/12/2017 Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og

Detaljer

Årsplan for de kommunale barnehagene i Nesset 2018/2019

Årsplan for de kommunale barnehagene i Nesset 2018/2019 Årsplan for de kommunale barnehagene i Nesset 2018/2019 1 05.09.18 Innhold Årsplanens innhold side 3 April side 3 Helse og livsmestring side 3 Overordnet pedagogisk mål for virksomheten side 4 Danning

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst.

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Sette ord på begreper, øke begrepsforståelse Bruke sanger, rim, regler og tallremsen Bevegelsessanger Leke med språket Lese bøker og bruk av bilder Samlingsstund

Detaljer

TROMSØYA NORD BARNEHAGER. Årsplan 2015-2016. Trollbakken barnehage. Sammen For Et Varmt og Livskraftig Tromsø

TROMSØYA NORD BARNEHAGER. Årsplan 2015-2016. Trollbakken barnehage. Sammen For Et Varmt og Livskraftig Tromsø TROMSØYA NORD BARNEHAGER Årsplan 2015-2016 Trollbakken barnehage Sammen For Et Varmt og Livskraftig Tromsø Innledning Trollbakken barnehage 1.0 Informasjon og samarbeid 1.1 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer