Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Flåm Panorama, Flåm Dato: Tidspunkt : 09:00 09:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Flåm Panorama, Flåm Dato: 03.05.2013 Tidspunkt : 09:00 09:30"

Transkript

1 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Flåm Panorama, Flåm Dato: Tidspunkt : 09:00 09:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf eller e-post. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed. Fagleg rådgjevande utval for Nærøyfjorden er invitert til møte med verneområdestyret frå kl.9.30 til kl Viser til eigen innkalling. Nærøyfjorden Verdsarvpark inviterer til seminar om «Cruise og verdiskaping» frå kl , sjå eigen invitasjon. Lunsj vert servert kl De må melda frå til meg innan 30. mai om de ynskjer å delta på lunsj og seminar. Meld frå på e-post eller telefon.

2 Saksliste Utval s- saksnr ST 16/13 ST 17/13 ST 18/13 ST 19/13 ST 20/13 ST 21/13 Innha ld Lukk a Ar kiv - saksnr Godkjenning av innkalling og dagsorden Underskrift av protokoll frå førre møte Nærøyfjorden landskapsvernområde - løyve til tilretteleggingstiltak i samband med konsert på Stigen Nærøyfjorden landskapsvernområde - Løyve til filming frå helikopter i området rundt Stigen Nærøyfjorden landskapsvernområde - oppsett av utedo på Stigen og Nedbergo Nærøyfjorden landskapsvernområde - løyve til bygging av kai ved Fronnes 2013/ / / /1900

3 ST 16/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden ST 17/13 Underskrift av protokoll frå førre møte

4 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandlar: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utvalssak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 18/ Nærøyfjorden landskapsvernområde - løyve til tilretteleggingstiltak i samband med konsert på Stigen Innstilling frå forvaltar Nærøyfjorden verneområdestyre gjev Stigen Gard og Turer løyve til: Å sette opp ein midlertidig scene i grindverksbygg ved den gamle muren i tunet på Nedre Stigen. 2 landingar med helikopter på Stigen fredag 9. august 2013 for transport av instrument og utstyr til konserten, og 2 landingar på Stigen måndag 12. august 2013 for uttransport av instrument og utstyr Løyvet er gjeve med heimel i naturmangfaldlova 48, og gjeld med fylgjande vilkår: Scene: Grindbygget skal setjast opp med enkle tilpassingar i terrenget Taket skal tekkast med gamle bølgjeblekkplater Grindbygget skal takast ned att etter konserten, og kan stå på plassen i maksimalt 2 månader Området som er nytta til scene og anna formål i samband med arrangementet skal ryddast og setjast i stand straks arrangementet er gjennomført. Landing med helikopter Bruken av helikopter avgrensar seg til det som er strengt naudsynt Helikoptertransporten skal meldast seinast dagen til Statens naturoppsyn v/kristoffer Ullern Hansen (mob.tlf ) for å avklare om det er spesielle omsyn som skal takast. Det skal sendast rapport innan om tidsbruk og tal hiv til verneområdestyret v/sekretariatet. Me gjer merksame på at løyvet berre er behandla etter verneforskrifta. Søkjar må ta kontakt med kommunen for naudsynt løyve etter lov om motorferdsel i utmark.

5 Saksopply sninga r Dokument som bakgrunn for saka: Søknad om løyve i samband med Verdsarvkonserten, frå Stigen Gard og Turer Søknaden vert vurdert etter: Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden 2007 Naturmangfaldlova av Hege Stømme og Dee Cunningham i Stigen Gard og Turer skal bygge opp att låve på Stigen sommaren Dei skal arrangera Verdsarvkonsert med Vamp og Eivør på Stigen 10. august i samband med opninga av låven. Det er invitert 200 gjester til opninga. Det er lagt opp til oppleving med konsert, matservering og teltovernatting. Gjestene som ynskjer og overnatta skal bu i telt på Stigen. I samband med arrangementet ynskjer dei å få setja opp ein midlertidig scene i tunet. Scenen skal plasserast ved ein gamal mur i tunet som har vore nytta som strengfeste. Med denne plasseringa vil scenen vera skjerma frå sjølve tunet. Scenen skal setjast opp i grindbyggkonstruksjon og ha gamal bølgjeblekk som tak. Scenen skal takast ned att etter konserten. Aurland kommune har uttalt: «Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg må ikke plasseres for et lengre tidsrom enn 2 måneder uten at kommunen på forhånd har gitt samtykke, og skal straks fjernes når tiden er utløpt, eller, hvis samtykke er gitt på ubestemt tid, når kommunen krever det. Bygninger, konstruksjoner og anlegg må ikke plasseres i strid med arealplanens formål». Grasbakken i bakkant av tunet skal nyttast som naturleg amfi. Tilgang til toalett vil vera to utedoar, i tillegg til do tilknytt bustadhuset. Verneområdestyret behandlar søknad om oppsett av utedo som eige sak, og sender denne vidare til behandling i kommunen. I samband med konserten med Vamp og Eivør, vert det søkt om løyve til helikoptertransport av bandet sitt utstyr til Stigen frå Undredal. Dei har bruk for to hiv kvar veg. I Nærøyfjorden landskapsvernområde er lågtflyging under 300 meter over bakken og landing forbode jf. verneforskrifta 3, 2.1. Verneforskrifta omhandlar heller ikkje oppsett av midlertidige bygningar, men har eit generelt forbod mot alle inngrep eller tiltak som kan endre karakteren på landskapet jf. 3, 1.1. Søknaden må behandlast etter den generelle dispensasjonsregelen i 4 i verneforskrifta. Denne er endra med lov av 19. juni 2009 naturmangfaldlova 48, som seier at det kan gjevast dispensasjon «..dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig..». Verneformålet for Nærøyfjorden landskapsvernområde er å «..ta vare på eit vakkert og eigenarta natur- og kulturlandskap frå fjord til fjell i eit storfelt isbreutforma landskap med eit mangfald av plante- og dyreliv og der eit kulturlandskap med slåtteteigar, beitelandskap, stølsområde, gardsbruk og kulturminne, skapt gjennom aktiv landbruks-drift, utgjer ein vesentleg del av landskapets karakter» jf. 2.

6 Vurdering Verdsarvkonserten er eit arrangement som vil gje ei flott oppleving av musikk i storslått natur- og kulturlandskap. Gjestene vil få innsikt i arbeidet som vert gjort for å ta vare på eit verneverdig kulturlandskap. Stigen Gard og Turar har utvikla småskala reiseliv innafor verneområdet med god tilpassing til verneverdiane i området. I forvaltningsplanen for Nærøyfjorden vert Stigen trekt fram som eit godt døme på småskala reiseliv i eit verneområde. Forvaltar vurderer arrangementet som eit positivt tiltak for å formidle natur- og kulturverdiane og opplevingskvalitetane i Nærøyfjorden landskapsvernområde, og vil på denne måten ligge innanfor verneformålet for landskapsvernområdet. Alle tilretteleggingstiltaka i samband med konserten er av midlertidig karakter, og vil ikkje gje varig verknad på verneverdiane. Figur 1 Område med sceneog amfi Føresetnad for løyve er at det ikkje kan påverka verneverdiane nemneverdig. Forvaltar vurderer at ei avgrensa flyging i låg høgd over Stigen ikkje vil ha nemneverdig skadeverknad for vernet. Forvaltar vurderer søknaden slik etter naturmangfaldlova 8-12: 8 Kunnskapsgrunnlaget: Kunnskapen om området er kjent gjennom forvaltningsplan for Nærøyfjorden og skjøtselsplan for Stigen. Det er bra kunnskap om kulturlandskapet og sårbare naturelement i området. Kunnskapen vert vurdert som god for å kunne vurdera søknaden. 9 Føre-var-prinsippet: Kunnskapen om området er god, og føre-var-prinsippet er tillagt liten vekt. Rovfugl utgjer dei mest sårbare verneverdiane i området. For å unngå uroing, skal SNO kontaktast før flyging, slik at det kan takast naudsynt omsyn under flyging. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning: Forvaltninga ynskjer å praktisera reglane i landskapsvernområdet på ein måte som held motorferdsla på eit nivå som ikkje er til skade for naturmangfaldet. Me meiner den samla belastninga av motorferdsel i området pr. i dag ikkje er større enn at den omsøkte flyginga er akseptabel. Bygget som skal setjast opp som scene vert midlertidig oppsett, og vil difor ikkje påverka landskapet utover den avgrensa tida den vert ståande. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar: Tiltakshavar er ansvarleg for at arrangementet vert gjennomført på ein god måte, og hindre miljøforringing av området. Kostnad med eventuelle skadar på området må berast av tiltakshavar. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar: Fylging med helikopter for å transportera instrument og utstyr er den mest tenlege måten transportera på, og er ein forsvarleg transportmetode. Scenen vert sett opp i grindverkskonstruksjon, og kan lett

7 takast ned att, og byggjast opp att til anna føremål. Forvaltar vurderer dette som ein miljøforsvarleg måte å setje opp eit midlertidig bygg. Konklusjon: På bakgrunn av vurderingane etter verneforskrifta og naturmangfaldlova vurderer forvaltar at det kan gjevast dispensasjon til tiltaka som omsøkt.

8 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandlar: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utvalssak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 19/ Nærøyfjorden landskapsvernområde området rundt Stigen - Løyve til filming frå helikopter i Innstilling frå forvaltar Nærøyfjorden verneområdestyre gjev Dag Lindebjerg i NRK-Hordaland løyve til: Lågtflyging med helikopter for filmopptak ut Nærøyfjorden og over Stigen i samband med gjenoppbygging av låven på Stigen. Flyginga skal skje om ettermiddagen 10. august Løyvet er gjeve med heimel i naturmangfaldlova 48, og gjeld med fylgjande vilkår: Lågtflyginga avgrensar seg til det som er strengt naudsynt. Under flyginga skal ein søkje å unngå å uroe fugle- og dyreliv og folk på tur i området. Statens naturoppsyn v/kristoffer Ullern Hansen (mob.tlf ) skal kontaktast før flyginga tek til for å avklare om det må takast spesielle omsyn til verneverdiane. Det skal sendast rapport innan om tidsbruk og flygerute innteikna på kart til verneområdestyret v/sekretariatet. Me gjer merksam på at løyvet berre er behandla etter verneforskrifta. Når det gjeld landing (for start/landing for flyginga) utanfor landskapsvernområdet må søkjar avklare dette med grunneigar og med Aurland kommune. Saksopply sninga r Dokument som bakgrunn for saka: Søknad om filming frå helikopter over Stigen, v/dag Lindebjerg NRK-Hordaland Søknaden vert vurdert etter:

9 Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden 2007 Naturmangfaldlova av Dag Lindebjerg i NRK-Hordaland har over fleire år arbeid med eit TV-program om familien Cunnigham/Stømme som driv gardane Fjordstien i Fresvik og Nedre Stigen i Aurlandsfjorden. Fyrste del av programmet vart vist på NRK i november Programmet omhandlar familien sin aktivitet i området, både som turarrangør, gardbrukar, handverkar med meir. Sentralt i programmet står oppattbygginga av låven på Stigen og skjøtsel som familien driv i verdsarvområdet. I den fyrste filmen gav verneområdestyret løyve til lågtflyging med helikopter ein dag i samband med aktiviteten på Stigen. Den andre delen av filmen skal visa arbeidet med lafting og oppbygginga av låven på Stigen sommaren Det skal arrangerast konsert med Vamp på Stigen 10. august i samband med opninga av låven. I den samanheng søkjer Lindebjerg om å kunne filme med helikopter over Stigen 10. august. I søknaden vert det opplyst at filminga skal føre gå i 10 til 15 minutt før konserten startar. På vegen til Stigen vil dei fly inn Nærøyfjorden. I Nærøyfjorden landskapsvernområde er lågtflyging under 300 meter over bakken forbode jf. verneforskrifta 3, 2.1. Søknaden må behandlast etter den generelle dispensasjonsregelen i 4 i verneforskrifta. Denne er endra med lov av 19. juni 2009 naturmangfaldlova 48, som seier at det kan gjevast dispensasjon «..dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig..». Verneformålet for Nærøyfjorden landskapsvernområde er å «..ta vare på eit vakkert og eigenarta natur- og kulturlandskap frå fjord til fjell i eit storfelt isbreutforma landskap med eit mangfald av plante- og dyreliv og der eit kulturlandskap med slåtteteigar, beitelandskap, stølsområde, gardsbruk og kulturminne, skapt gjennom aktiv landbruksdrift, utgjer ein vesentleg del av landskapets karakter» jf. 2. Vurdering Filmen formidlar familien Cunningham/Stømme sin aktivitet i verdsarvområdet og på Stigen. Forvaltar vurderer at filmen vil formidle mange av natur- og kulturverdiane og opplevingskvalitetane i Nærøyfjorden landskapsvernområde, og vil på denne måten ligge innanfor verneformålet for landskapsvernområdet. Av forvaltningsplanen går det fram at løyve til transportoppdrag for mediaformål må vurderast konkret, dvs. om formålet med filmen o.a. kan knytast saman med innhaldet i formålet med vernet. Føresetnad for løyve er at det ikkje kan påverka verneverdiane nemneverdig. Forvaltar vurderer at ei avgrensa flyging i låg høgd over Stigen ikkje vil ha nemneverdig skadeverknad for vernet. Forvaltar vurderer søknaden slik etter naturmangfaldlova 8-12: 8 Kunnskapsgrunnlaget: Kunnskapen om området er kjent gjennom forvaltningsplan for Nærøyfjorden skjøtselsplan for Stigen. Det er bra kunnskap om sårbare naturelement i området, og me har røynsle frå helikopterflyginga i fjor. Kunnskapen vert vurdert som god for å kunne vurdera søknaden. 9 Føre-var-prinsippet: Kunnskapen er om området er god, og føre-var-prinsippet er tillagt liten vekt. Rovfugl utgjer dei mest sårbare verneverdiane i området. For å unngå

10 uroing av dyrelivet, skal SNO kontaktast før flyging, slik at det kan takast naudsynte omsyn under flyging. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning: Forvaltninga ynskjer å praktisera reglane i landskapsvernområdet på ein måte som held motorferdsla på eit nivå som ikkje er til skade for naturmangfaldet. Me meiner den samla belastninga av motorferdsel i området pr. i dag ikkje er større enn at den omsøkte flyginga er akseptabel. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar: Tiltaket skal ikkje føra til miljøforringing utover den relativt korte tida flyginga varer, og dette punktet er difor ikkje relevant. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar: Fylging med helikopter for å filme over Stigen er den mest tenlege måten og utføra oppdraget på. Løyvehavar må planlegga flyginga godt for å få kortast mogleg flygetid i verneområdet. Konklusjon: På bakgrunn av vurderingane etter verneforskrifta og naturmangfaldlova vurderer forvaltar at det kan gjevast dispensasjon til flyginga.

11 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandlar: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utvalssak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 20/ Nærøyfjorden landskapsvernområde Nedbergo - oppsett av utedo på Stigen og Innstilling frå forvaltar Nærøyfjorden verneområdestyre gjev løyve til at det vert sett opp to utedoar på Stigen og ein utedo på Nedbergo. Løyvet er gjeve med heimel i verneforskrifta 5 og gjeld med fylgjande vilkår: Utedoane på Stigen skal plasserast på Nedste Stigen. Eine vert plassert i tilknyting til benk og informasjonstavle v/tunet, og ein v/mørkvollen. Plasseringa skal vera etter samtykke frå grunneigar og i samråd med SNO. Utedoen på Nedbergo skal plasserast aust for tunet på Nedbergo på gnr. 55, bnr. 2, under føresetnad om samtykke frå grunneigar. Utedoane skal byggjast i trematerial, og vil få ei grunnflate på inntil 1,2 m x 1,2 m, og høgd på inntil 2,2 m. SNO skal halda tilsyn med utedoane slik at dei fungerer som dei skal, og vil rapportera med omsyn til ureining til Aurland kommune som er renovasjonsmyndigheit etter ureiningslova. Aurland kommune fyl saka opp etter behov. Dersom utedoane fører til problem av noko slag, skal verneområdestyret få dei fjerna, og området rydda. Plassering av utedoane kan berre skje under føresetnad av godkjent byggeløyve frå Aurland kommune. Saksopply sninga r Dokument som bakgrunn for saka: Skjøtselsplan for Stigen, og høyringsframlegg til skjøtselsplan for Nedbergo Søknaden vert vurdert etter: Forskrift for Nærøyfjorden landskapsvernområde av

12 Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden (2007) Naturmangfaldlova av 19. juni 2009 Bakgrunnen for tiltaket med å sette opp utedo på Stigen og Nedbergo er at det er tilrettelagt med stiar i området, og det er mange besøkjande i området. Særleg på Stigen har det auka på med besøkjande. I skjøtselsplan for Stigen er ikkje do sett opp som eit tilretteleggingstiltak, men familien Stigen Gard og Turar v/hege Stømme og Dee Cunningham har påpeika trongen for tilrettelegging med utedo for å hindra tilgrising av området. Dei opplyser at besøkjande til området har fått nytte deira private do. I framlegg til skjøtselstiltak på Nedbergo er det framlegg om plassering av utedo aust for tunet på Nedbergo. Skjøtselsplanen er framleis på høyring. Eigar til gnr. 55 bnr. 1 har kome med innspel på at han ikkje ynskjer oppsett av utedo til allmenn bruk på sin eigedom, men har ikkje innvendingar til plassering på naboeigedomen. Eigar av gnr. 55 bnr. 2 må gje skriftleg samtykke til tiltaket før utedo kan plasserast som planlagt. Andre stader i landskapsvernområdet det er sett opp utedo er Holmo, Odnes, Skalmenes, Hjølmo, Salthella, Stokko og Fronnes. Verneområdstyret har gjeve løyve til å setja opp utedo på Skogane, og skal søkja til kommunen om løyve etter plan- og bygningslova. Alle desse plassane er tilrettelagt på bakgrunn av aukande besøkstal, og fare for tilgrising av område. SNO har ansvaret med tilsyn av doane. I verneforskrifta for landskapsvernområdet 5 er det opna for at «forvaltningsstyresmakta kan gjennomføra skjøtselstiltak for å fremje føremålet med vernet». Vurdering Forvaltar vurderer tiltak med oppsetting av utedo som viktig tiltak for å hindre forsøpling og ta vare på kvalitetane i området. På Nedbergo er dette i tråd med framlegg til tilretteleggingstiltak i skjøtselsplanen. Planen er ikkje godkjent endå, men grunneigarane har vore med i prosessen med utarbeiding av planen. Grunneigar på området der doen er planlagt sett opp må gje samtykke til plassering før doen kan setjast opp. Det ikkje stor aktivitet i området i dag, men med aukande interesse for padling på fjorden og strandhogg langs fjorden, vil det mykje sannsynleg gje ein auke i besøkjande på Nedbergo og. På Stigen har dei merka stor auke av vandrande som kjem til fots over fjellet, eller frå reisande på fjorden som har lagt til ved kaien på Stigen. Til no har familien Strømme/Cunnigham opna opp for at besøkjande har kunne nytta deira private utedo. Dette er ikkje ei framtidsretta løysing, og forvaltar meiner difor at forvaltninga bør leggja til rette med utedo som kan nyttast av ålmenta. Tiltaka vert sett i verk av verneområdestyret. Verneområdestyret søkjer kommunen om løyve etter plan- og bygningslova til tiltaka. Dersom tiltaket viser seg og føra til problem av noko slag, og ikkje fremjar verneformålet, vil verneområdestyret syte for å fjerna utedoane. Forvaltar vurderer søknaden slik etter naturmangfaldlova 8-12: 8 Kunnskapsgrunnlaget: Kunnskapen om området er kjent gjennom forvaltningsplan for Nærøyfjorden og skjøtselsplan for Stigen, og framlegg til skjøtselsplan for

13 Nedbergo. Det er bra kunnskap om kulturlandskapet og sårbare naturelement i området. Det er gode erfaringar med utedoane som er sett opp andre stader i landskapsvernområdet. Kunnskapen vert vurdert som god for å kunne vurdera søknaden. 9 Føre-var-prinsippet: Kunnskapen om området er god, og føre-var-prinsippet er tillagt liten vekt. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning: Den samla belastninga med tilrettelegging i området er vurdert i forvaltningsplan for Nærøyfjorden, og områder er prioritert for tilrettelegging. Erfaring frå ferdsel på fjorden tilseier tilrettelegging av fleire stader, som Skogane og Nedbergo. Tiltaka skal vera med å fremja verneformålet. Den samla belastninga med tilrettelegginga vert vurdert til å vera på eit akseptabelt nivå. 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar: Eventuelle kostnader med oppsett, tilsyn og fjerning av tiltaket skal berast av verneområdestyret. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar: Enkle utedoar i tre er vurdert som miljøforsvarlege bygg i verneområdet. Konklusjon: På bakgrunn av vurderingane etter verneforskrifta og naturmangfaldlova vurderer forvaltar at det kan gjevast løyve til tiltaket.

14 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Saksframlegg Arkivsaksnr: 2013/ Saksbehandlar: Anbjørg Nornes Dato: Utval Utvalssak Møtedato Nærøyfjorden verneområdestyre 21/ Nærøyfjorden landskapsvernområde Fronnes - løyve til bygging av kai ved Innstilling frå forvaltar Nærøyfjorden verneområdestyre gjev Statens naturoppsyn løyve til bygging av kai for småbåtar på Fronnes. Verneområdestyret er tiltakshavar for kaien. Løyvet vert gjeve med heimel i verneforskrifta 3, 1.3 b), og gjeld med fylgjande vilkår: Kaien kan skal vera i treverk med festestenger i metall. Storleiken kan vera omlag 1 meter ut frå kaien, og omlag 3,5 meter breidde langs berget. Kaien skal vera tilpassa landskap og lokal byggeskikk. Grunneigar og rettshavarar i området må gje skriftleg løyve til bygging av kaien. Kaien skal setjast opp av SNO, som og har ansvar for tilsyn og vedlikehald. Aurland kommune må gje løyve til bygging av kaien etter plan- og bygningslova, før arbeidet kan setjast i gang. Saksopply sninga r Dokument som bakgrunn for saka: Skisse av kai på Fronnes utarbeidd av Kristoffer Ullern Hansen i SNO, Søknaden vert vurdert etter: Forskrift om vern av Nærøyfjorden landskapsvernområde av Forvaltningsplan for Vestnorsk fjordlandskap delområde Nærøyfjorden 2007 Naturmangfaldlova av Fronnes ligg på austsida av Aurlandsfjorden. Det er ikkje vegsamband til Fronnes, berre stien frå Frondalen. Tilkomsten er i hovudsak med båt. I dag er det berre eit enkelt feste med ein bolt for å fortøye småbåtar på Fronnes. Med den store trafikken med båtar som er på fjorden, er det til tider vanskeleg og leggja til og fortøye båtar.

15 Grunneigar på Fronnes der kaien er planlagt sett opp, er E-CO Energi AS. Gardane på Ohnstad har beiterett på Fronnes. Erling Ohnstad brukar området til sauebeite, og gjer med det eit viktig arbeid for skjøtsel av kulturlandskapet. I forvaltningsplan for Nærøyfjorden er Fronnes peika på som eit prioritert område for skjøtselstiltak. Der vart utarbeid skjøtselsplan for Fronnes i Målsetjinga med planen er å ta vare på kulturlandskapskvalitetane, synleggjera kulturverdiane, og leggja til rette for friluftsliv. SNO har opparbeidd ein kultur- og naturstiar på Fronnes, og har sett opp informasjonskilt om kulturen og naturen i området. Området vert mykje nytta som turområde for lokalbefolkninga. SNO nyttar området til formidling og undervisning for barneskular i området, Sogn Jord- og Hagebruksskule og Voss jordbruksskule. Med den auka bruken som er av området, har SNO påpeika trongen for ein kai for og letta og trygga tilkomsten til området. SNO har teikna ei skisse for utforming av kaien. Kaien skal vera for småbåtar. Den har ein storleik på 1 meter gonger 3,5 meter. Kaien vert bygd i treverk, og vert festa til berget med stag i metall. Figur 1 Utklypp frå skissetil kai, Kristoffer Uller Hansen Nærøyfjorden landskapsvernområde er «..verna mot alle inngrep eller tiltak som vesentleg kan endre eller verke inn på landskapets art eller karakter» jf. verneforskrifta 3, 1.1. Verneområdestyret kan gje løve til «Oppføring av nybygg i samband med landbruk, turlagsverksemd og oppsyn» jf. 3, 1.3 b). Vurdering Kaien skal setjast opp av SNO, og vil vera eit viktig tiltak for og fylgja opp måla i skjøtselsplanen for Fronnes. Verneområdestyret er tiltakshavar for prosjektet. Kaien er til nytte både i samband med skjøtsel av området, oppsyn, friluftsliv og formidling. Kaien vil ikkje vera større enn naudsynt og vil ikkje endra landskapet vesentleg. Forvaltar vurderer tiltaket til å vera i tråd med det verneområdestyret kan gje løyve til. Forvaltar vurderer søknaden slik etter naturmangfaldlova 8-12: 8 Kunnskapsgrunnlaget: Kunnskapen om området er kjent gjennom forvaltningsplan for Nærøyfjorden skjøtselsplan for Fronnes. Kunnskapen vert vurdert som god for å kunne vurdera søknaden. 9 Føre-var-prinsippet: Kunnskapen er om området er god, og føre-var-prinsippet er tillagt liten vekt. 10 Økosystemtilnærming og samla belastning: Kaien vil gjera det tryggare og lettare og stiga i land på Fronnes, og vil lite sannsynleg gje noko auka belastning på økosystemet.

16 11 Kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar: Tiltaket vil lite truleg føra til miljøforringing, og dette punktet er difor lite relevant. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar: Kaien skal byggjast i tre på staden, og arbeidet vert gjennomført på ein miljøforsvarleg måte. Materiale vert frakta til Fronnes med båt. Konklusjon: På bakgrunn av vurderingane etter verneforskrifta og naturmangfaldlova vurderer forvaltar at det kan gjevast dispensasjon til tiltaket.

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 06.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder VOSS

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder VOSS Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Panorama, Flåm Dato: 03.05.2013 Tidspunkt: 09:00 09:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: e-post, Aurland Fjordsenteret Dato: 21.11.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella

Nærøyfjorden verneområdestyre - melding om vedtak - tilrettelegging av lagerrom på Salthella Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 24.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller på e-post til

Detaljer

Møteinnkalling. Det vert servert lunsj på hotellet kl Møtet startar kl

Møteinnkalling. Det vert servert lunsj på hotellet kl Møtet startar kl Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: 19.06.2017 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 11:00 13:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - bygging av badestamp på Øvste Stigen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret Aurland Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Hans Erik Ringkjøb Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 12.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - gjennoppføring av tilbygg på stølshuset på Åsen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - gjennoppføring av tilbygg på stølshuset på Åsen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-postmøte Dato: 27.01.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad.

Møteinnkalling. Hilmar Høl er kalla inn som vara for Gunn Åmdal Mongstad. Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Dato: 06.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - uttak av torv til torvtak på Skogastova

Nærøyfjorden landskapsvernområde - uttak av torv til torvtak på Skogastova Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Scandic Byparken, Bergen Dato: 27.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 07.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 16/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 16/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Stigen Gard og Turer

Detaljer

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE Sogn og Fjordane Energi AS Bukta 6823 Sandane SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2015/817-432.2 DATO: 24.04.2015 ÅLFOTBREEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE LØYVE TIL LANDING - SNØSCOOTER

Detaljer

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem

Møteprotokoll. Ålfotbreen verneområdestyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Bengt Solheim-Olsen Medlem Møteprotokoll Ålfotbreen verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel, Florø Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 10:30 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ola Tarjei Kroken Medlem

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 30.09.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: Tidspunkt : 11:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Kulturhuset, Voss Dato: 17.09.2013 Tidspunkt : 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Kommunehuset, Aurland Dato: 30.11.2015 Tidspunkt: 11:00 13.30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: Tid spunkt : 14:00

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: Tid spunkt : 14:00 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdestyre Møtesta d: E - post, Aurland Dato: 05.07.2016 Tid spunkt : 14:00 Eventuelt f orfall må melda s t snara st på tlf. 99499753 eller e - post fmsfano@fylkesmannen.n

Detaljer

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015

Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen 1. SAKSHANDSAMAR2 ØlSTElN AASLAND ARKIVKODEI 2015/10665-432.3 DATO: 11.08.2015 Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde "ondhusd ' landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Y Kvinnherad kommune 1 2 AUG. 2015 Universitetet i Bergen v/ John Inge Svendsen

Detaljer

Delegert vedtak - dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Rimstigen - ny bru - grunneigarar Bakka

Delegert vedtak - dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - Rimstigen - ny bru - grunneigarar Bakka Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3134 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Djukastein MEDL VOSS

Møteprotokoll. Følgjande medlemmar meldte forfall: Namn Funksjon Representerer Bjørg Djukastein MEDL VOSS Møteprotokoll Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Nærøyfjorden og Stigen Dato: 04.09. 05.09.2017 Tidspunkt: 09:30, 04.09 14:00, 05.09.2017 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 10.04.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre, e-postbehandling Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Utvalg: Møtested: E-post, AU-møte nr. 6 Dato: 14.07.2015 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Jan Petter Vad, Rauma kommune. Miljødirektoratet. Thomas Rødstøl, SNO. Per Olav Haugen, SNO

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Jan Petter Vad, Rauma kommune. Miljødirektoratet. Thomas Rødstøl, SNO. Per Olav Haugen, SNO Wonderland AS v/ Tom Erik Heimen Att: SAKSHANDSAMAR: KRISTINE SØRLIE ARKIVKODE: 2014/5680-432.3 DATO: 08.09.2014 REINHEIMEN NP - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL 2014 - LÅGTFLYGING OG LANDING FOR Å FRAKTE EI

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - transport av utstyr til Vassete

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - motorferdsel - transport av utstyr til Vassete Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 6/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 6/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Vik Røde Kors SAKSBEHANDLAR:

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: Tidspunkt: 12:30 17:00

Møteprotokoll. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: Tidspunkt: 12:30 17:00 Møteprotokoll Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Gudvangen Fjordtell Dato: 19.06.2017 Tidspunkt: 12:30 17:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - tiltak for kryssing av Torvedalselvi

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - tiltak for kryssing av Torvedalselvi Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d:, Telefonmøte Dato: Tidspunkt : 10:30

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d:, Telefonmøte Dato: Tidspunkt : 10:30 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d:, Telefonmøte Dato: 11.04.2013 Tidspunkt : 10:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. xxxx. Vararepresentantar møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden

Møteprotokoll. Verneområdestyre for Nærøyfjorden Møteprotokoll Verneområdestyre for Nærøyfjorden Utval: Møtestad: Kulturhuset, Voss Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 08.01.2019 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Telefonmøte Dato: Tidspunkt : 09:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Telefonmøte Dato: Tidspunkt : 09:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Telefonmøte Dato: 12.02.2014 Tidspunkt : 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753, eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak:

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Norsk Luftambulanse v/ Ole Anders Listad SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/3839 - DATO: 08.06.2015 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 3/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 3/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE! Nærøyfjorden landskapsverneområde! Bleia - Storebotnen landskapsvernområde! Bleia naturreservat! Nordheimsdalen naturreservat! Grånosmyrane naturreservat Ekstremsportveko

Detaljer

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige STYRET FOR NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE Håkon Myrvang Ola Tarjei Kroken Oddmund Klakegg SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2012/3162-432.2 DATO: 11.07.2012 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Møteinnkalling. Sigbjørn Hauge møter som vararepresentant for Bjørg Djukastein.

Møteinnkalling. Sigbjørn Hauge møter som vararepresentant for Bjørg Djukastein. Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: Nærøyfjorden og Stigen Dato: 04.09.2017-05.09.2017 Tidspunkt: 09:30, 04.09 14:30, 05.09.2017 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Verneområdesty re for Nærøyfjorden Møtesta d: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 04.09.2012 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Verneområdesty re for Nærøyfjorden Møtesta d: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 04.09.2012 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Verneområdesty re for Nærøyfjorden Møtesta d: Vossestølen Hotell, Voss, Oppheim Dato: 04.09.2012 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753. Vararepresentantar

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Aurland, Telefonmøte Dato: 20.06.2014 Tidspunkt : 08:30

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Aurland, Telefonmøte Dato: 20.06.2014 Tidspunkt : 08:30 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Aurland, Telefonmøte Dato: 20.06.2014 Tidspunkt : 08:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller på e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Kjentmannskøyring for Vik Røde Kors Hjelpekorps i Nærøyfjorden landskapsvernområde

Kjentmannskøyring for Vik Røde Kors Hjelpekorps i Nærøyfjorden landskapsvernområde Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Flåmsbrygga, Flåm Dato: 19.09.2014 Tidspunkt: 10:00 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar AUR

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Utval: Møtestad: E-post Dato: 27.01.2017 Tidspunkt: 09:00 Nærøyfjorden verneområdestyre Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR Olav Turvoll Nestleder

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Storm Adventures AS Sørumsvegen 4 2022 GJERDRUM

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Svar per e-post, ekstraordinær sak. Dato: 03.07.2013 Tidspunkt: Saka vert avgjort per e-post til adresse: fmsfene@fylkesmannen.no Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Breheimen nasjonalparksty re Møtested: Svar pr. e-post, Ekstraordinær sak. Dato: 16.01.2013 Tidspunkt : Saken blir av gjort pr. e-post til adresse: fmopbda@fylkesmannen.no Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Scandic Byparken, Bergen Dato: 27.02.2015 Tidspunkt: 11:00 12:30 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparksty re Møtested: Luster/e-postbehandling Dato: 18.04.2013 Tidspunkt : Hastesak sendt ut på e-post og varsla med SMS. Saksliste

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: 24.3.2015 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 57 64 31 39 / 47 63 91 65. Sven

Detaljer

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna nasjonalparkstyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Folgefonnsenteret Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5557 2322 fmvlpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap og Bjerkenessenteret Universitetet i Bergen v/jostein Bakke Postboks 7803 5020 BERGEN Sakshandsamar Øistein Aasland Vår ref. 2017/2263-0 PRIMÆRKLASSERING Deres ref. Dato 24.03.2017

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: Tidspunkt : 18:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: Tidspunkt : 18:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re Møtesta d: Otta Dato: 30.08.2012 Tidspunkt : 18:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf.: 51643128/41143862. Vararepresentantar møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.07.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre e-postbehandling Vi har fått ei sak som krev rask avklaring. Gjeld helikoptertransport

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Aurland Dato: 05.07.2016 Tidspunkt: 14:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder AUR Jan Geir

Detaljer

Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - tilrettelegging av Brekkestien i Flåm - utviding av tiltaket

Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - tilrettelegging av Brekkestien i Flåm - utviding av tiltaket Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - løyve til utbetring av stølsstien ovanfor Negardstølen

Stølsheimen landskapsvernområde - løyve til utbetring av stølsstien ovanfor Negardstølen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - motorferdsel i samband med kvisting av skiløype

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - motorferdsel i samband med kvisting av skiløype Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: 30.06.2016 Tidspunkt: 09:00 10:00 Eventuelt fråfall må meldast snarast på tlf. 90724490. Vararepresentantar møter

Detaljer

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kopi til: Rauma kommune Vollan 8a 6300 ÅNDALSNES Miljødirektoratet Administrativ faggruppe Fylkesmannen i Møre og Romsdal NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Breheimen nasjonalparkstyre Styremedlemmane svarer på telefon om saka er ok. Kvar enkelt e-post med svar blir ført inn i Ephorte

Detaljer

Dispensasjon til oppsett av gjerde og beiting m.m. på gnr/bnr 5/1,7 i Linemyra naturreservat, Time kommune.

Dispensasjon til oppsett av gjerde og beiting m.m. på gnr/bnr 5/1,7 i Linemyra naturreservat, Time kommune. Dykkar ref.: «REF» Vår dato: 06.02.2014 Vår ref.: 2014/1051 Arkivnr.: 432.4 Oddmund Hognestad 4346 Bryne Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Aurland Dato: 01.03. Tidspunkt: 10:00 13:15 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Myrkdalen Hotell, Myrkdalen Dato: 23.05.2013 Tidspunkt : 10:00 15:00

Møteinnkalling. Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Myrkdalen Hotell, Myrkdalen Dato: 23.05.2013 Tidspunkt : 10:00 15:00 Møteinnkalling Utval : Stølsheimen verneområdesty re Møtesta d: Myrkdalen Hotell, Myrkdalen Dato: 23.05.2013 Tidspunkt : 10:00 15:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre Møteprotokoll verneområdestyre Utval: Møtestad: Vossestølen Hotell, Voss - Oppheim Dato: 24.03.2014 Tidspunkt: 13:00 16:15 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Karen Marie Hjelmeseter

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Norsafe Årsnes a.s. Att: Dag Lunde SAKSHANDSAMAR:

Detaljer

Møteprotokoll. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU. Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utval: Møtestad: Telefonmøte Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 10:30 Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Leikar Sven Flo

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - løyve til motorferdsel i samband med tilsyn av inngjerda salteplassar

Nærøyfjorden landskapsvernområde - løyve til motorferdsel i samband med tilsyn av inngjerda salteplassar Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - dispensasjon til inngjerding av salteplassar for å hindre spreiing av skrantesjuke (CWD).

Nærøyfjorden landskapsvernområde - dispensasjon til inngjerding av salteplassar for å hindre spreiing av skrantesjuke (CWD). Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 4/16

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 4/16 NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Svenn Vidar Stegen 5746

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utval: Nærøyfjorden verneområdestyre Møtestad: E-post Dato: 06.06.2019 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no. Vararepresentantar

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: e-postmøte Dato: 21.11.2016 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 94880564 eller på e-post.

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - sankebu i Ljosdalen

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - sankebu i Ljosdalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Undredal skule Dato: Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Undredal skule Dato: Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Nærøyfjorden verneområdesty re Møtesta d: Undredal skule Dato: 12.11.2012 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 Vararepresentantar møter etter nærare

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Geiranger-Herdalen landskapvernområde sitt styre gjekk einstemmig inn for å dispensasjon til søkjar, som innstilling:

Geiranger-Herdalen landskapvernområde sitt styre gjekk einstemmig inn for å dispensasjon til søkjar, som innstilling: Storfjordens venner V Asgeir Kvernberg SAKSBEHANDLAR: INGVILD HANSEN NYSTAD ARKIVKODE: 2019/1285-432.2 DATO: 06.08.2019 Dispensasjon for helikoptertransport, Storfjordens Venner. Løyve til eitt ekstra

Detaljer

STØLSHEIMEN VERNEOMRÅDESTYRE Stølsheimen landskapsvernområde

STØLSHEIMEN VERNEOMRÅDESTYRE Stølsheimen landskapsvernområde STØLSHEIMEN VERNEOMRÅDESTYRE Stølsheimen landskapsvernområde Vik Røde Kors SAKSBEHANDLER: ANBJØRG NORNES ARKIVKODE: 2013/5418-432.2 DATO: 12.02.2014 DISPENSASJON TIL KJENTMANNSKØYRING I STØLSHEIMEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 www.nasjonalparkstyre.no/folgefonna/

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre. Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre. Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf Vararepresentantar møter etter nærare beskjed. Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre Utval: Møtestad: Quality Hotel Sogndal Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 12:45 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753. Vararepresentantar møter etter

Detaljer