Styret og representantskapets ordfører. 2011/11 FASTSETTELSE AV SERVICEAVGIFT FOR 2012 Saksbeh.: Per Skaare

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret og representantskapets ordfører. 2011/11 FASTSETTELSE AV SERVICEAVGIFT FOR 2012 Saksbeh.: Per Skaare"

Transkript

1 HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Styret og representantskapets ordfører Møtested: Borgheim Styremøte: 15. februar 2011 Tilstede: Mikael Løken, Egil Magnar Stubsjøen, Odd Herud, Børre Rogstadkjærnet, Even Ifarnes, Roy-Arne Martinsen og Dag Rønning. Merete Furuberg og Maren K. Halberg hadde meldt forfall, i deres sted møtte Reidar Steffenstorpet. Under sak 2011/10 deltok fra ERGO Revisjon & rådgivning Stein Antonsen og Hans Roger Granrud. Fra adm.: Helge Urstrømmen, Kjell Andersen og Per Skaare. Jo Petter Grindstad deltok under sak 2011/15 GLOMMEN SKOG BA 2011/09 PROTOKOLL 2011/10 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Saksbeh.: Helge Urstrømmen 2010/28 GLOMMENS STRATEGI /11 FASTSETTELSE AV SERVICEAVGIFT FOR /12 SAMMENSETNING AV REPRESENTANTER TIL NESTE ÅRSMØTE 2011/13 VALGKOMITEENS INSTRUKS 2011/14 FORBEREDELSE TIL ANDELSEIERMØTENE 2011/15 NYE BESTANDSMÅL FOR ULV OG JERV Saksbeh.: Jo Petter Grindstad 2011/16 REFERATSAKER 2011/17 EVENTUELT 1

2 SAK 2011/09 PROTOKOLL Protokoll fra styremøte 21. januar 2011 ble godkjent og underskrevet. Protokollen fra styremøtet 21. januar ble lagt fram for godkjenning og underskrift. SAK 2011/10 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Saksbeh.: Helge Urstrømmen Glommens årsberetning og regnskap ble vedtatt med de innspill som fremkom da saken ble behandlet. Glommens årsberetning og regnskap var utsendt i forkant av styremøte. SAK 2010/28 GLOMMENS STRATEGI Saksbeh. Styret Følgende strategiområder for Glommen Skog ble vedtatt Strategiområdene: Skogproduksjon Med skogproduksjon mener vi den skogbehandlingen som påvirker volum og kvalitetsproduksjon av tømmer på skogarealene. Glommen Skog skal i strategiperioden bidra til å øke volum og kvalitet i eiernes skogproduksjon ved å; Etablere tynningskapasitet tilsvarende 35 % av total virkesomsetning. Etablere kapasitet til å utføre ungskogpleie på minimum da pr år. Etablere kapasitet til å kunne plante 3,0 millioner planter pr år. Bidra til forsyning av foredlet plantemateriale tilstrekkelig til å dekke andelseiernes behov. Etablere kapasitet til å gjennomføre markberedning på minimum da pr år. Bidra til å redusere elgens beitetrykk om vinteren til et bærekraftig nivå. Bidra til at det sikres best mulig offentlige rammebetingelser. Tømmeromsetning Med tømmeromsetning mener vi hogst, transport, skogsbilvegbygging - vedlikehold, og salg av tømmer. Glommen Skog skal i strategiperioden bidra til at andelseierne oppnår den beste lønnsomheten i sine avvirkninger gjennom følgende prioriteringer; Tilby tilstrekkelig avsetning av tømmer 2

3 Ved å være en forutsigbar samarbeidspartner for skogsentreprenørene skal vi tilby tilstrekkelig avvirkningskapasitet. I sum oppnå de beste tømmerprisene. Sikre den mest verdifulle økonomiske utnyttelsen av tømmeret. Arbeide med en kontinuerlig effektivisering av avvirkning, transport og administrasjon. Tilby rådgivning og operativ bistand for å sikre en høyest mulig kost/nytte effekt av skogsbilveginvesteringene. Arbeide for best mulig rammebetingelser i verdikjeden. Industri Med industri mener vi virksomheter som mottar og foredler tømmer. Som aktiv eier i tremekanisk industri skal vi bidra til at det utvikles en norsk industri med en betalingsevne på høyde med de beste i Europa, og med en foredlingskapasitet stor nok til å dekke våre andelseieres behov for avsetning av sagtømmer. Dette skal løses ved å; Utvikle industribedrifter som er ledende mot definerte ferdigvaremarkeder. Etablere eierallianser med felles mål og tilstrekkelig kapitalbase som gir en langsiktig eierstruktur. Eiendomsrådgivning Med eiendomsrådgivning mener vi rådgivning i skjæringspunktet mellom arealbruk, eiendomsrett, økonomi og jus. Glommen Skog skal; tilby rådgivning styrt av hva som gir grunneier den beste løsningen. bidra til at grunneierrettigheter ivaretas. Økonomi Med Glommen Skog BAs økonomi menes de økonomiske rammer og målsettinger som er styrende for virksomheten Organisasjonens produktivitet skal bedres ved at kostnadene for alle aktiviteter over en konjunktursyklus skal øke mindre enn den generelle kostnadsveksten for innsatsfaktorene. Andelslaget skal i strategiperioden styrke sin beredskap til å gjennomføre strategiske investeringer opp mot kr 100 mill. Den delen av andelslagets overskudd som ikke tillegges egenkapitalen for å møte framtidige utfordringer skal utbetales som eierutbytte i form av avkastning på andelskapitalen og etterbetaling på samhandel. 3

4 SAK 2011/11 FASTSETTELSE AV SERVICEAVGIFT 2012 Styret vil overfor årsmøte den foreslå uendret serviceavgift for Serviceavgiften vil da være kr 500 pr andelseier, samt et tillegg på kr 36 pr andel med et øvre tak på 120 andeler. En andelseier vil maksimalt betale kr pr år i serviceavgift. Beløpene er eks. mva. Det var ingen bilag til saken. SAK 2011/12 SAMMENSETNING AV REPRESENTANTER TIL NESTE ÅRSMØTE Styret vil overfor årsmøte den foreslå at sammensetningen av representanter til neste årsmøte foreslås uendret. Fordeling av årsmøterepresentanter mellom skogeierområdene er i dag fastsatt på bakgrunn av hhv. antall andelseiere og innkjøpt volum fra andelseierne etter en vekting i forholdet 35/65. Siste fem års omsetning legges til grunn for beregningen. Antall andelseiere Volum fra andelseierne Tillitsvalgte i skogeierområdene Glommen Skog Nord-Østerdal ,50 Glommen Skog Midt-Østerdal ,00 Glommen Skog Sør-Østerdal ,79 Glommen Skog Trysilvassdraget ,82 Glommen Skog Solør ,49 Glommen Skog Vinger og Odal , ,00 SAK 2011/13 VALGKOMITEENS INSTRUKS Styret beslutter nytt pkt 8 i valgkomiteens instruks. Det nye punktet lyder: Valgkomiteen skal fremme forslag overfor årsmøte på revisor for Glommen Skog. Den lokale valgkomiteen skal fremme forslag på revisor for skogeierområdenes fond i andelseiermøte i mars. Det bør tilstrebes samme revisor. Til saken var instruks for Valgkomiteen vedlagt. Skogeierområdenes fond (som innholder skogeierlagenes penger) skal ha egen revisor. Denne revisoren må velges i andelseiermøte i mars. Glommens valgkomité skal innstille på revisor overfor Glommens årsmøte. Valgkomiteen er gjennomgående i den forstand at leder i den lokale valgkomité også sitter i 4

5 den sentrale valgkomiteen. Ved å tillegge dette i valgkomiteens instruks legger vi grunnlaget for at både fond og Glommen velger samme revisor. Dette er ønskelig og hensiktsmessig. SAK 2011/15 NYE BESTANDSMÅL FOR ULV OG JERV Saksbeh.: Jo Petter Grindstad Styret tar orienteringen til etterretning og ber administrasjonen om å gå aktivt inn i saken, definere budskapet og ta regien slik at saken får en god dekning. Til saken var det utarbeidet et notat av Jo Petter Grindstad. I styremøte ble spørreundersøkelsen til Synnovate utdelt. I forbindelse med arbeidet med ny rovdyrpolitikk foreligger det nå en spørreundersøkelse fra DN (Direktoratet for naturforvaltning) som oppfattes som tendensiøs og et forsøk på å underbygge og forsvare DN sine holdninger. Glommen har sammen med bondelaget bidratt økonomisk til en spørreundersøkelse utarbeidet av Synnovate. Denne undersøkelsen gir et motsatt bilde. Det ble i styremøte diskutert hvordan denne undersøkelsen skulle gis best mulig oppmerksomhet. SAK 2011/16 REFERATSAKER Dag Rønning er invitert og takket ja til å sitte i styringsgruppa for Tredriveren i Hedmark. Tredriveren har til formål å øke bruken av tre. Mikael Løken refererte fra bransjemøte innen tremekanikk som ble avsluttet med et eiermøte i Moelven Industrier. Helge Urstrømmen orienterte om markedssituasjonen. Det etterspørres litt for lite sagtømmer om dagen samtidig som det er positivt å registrere at industrien ikke bygger lager. Det skal bli spennende å se hvordan forholdene i den arabiske verden påvirker etterspørselen av trelast. De er i dag store avtakere av furu. Innen treforedling er det gode tider, bra etterspørsel og gode priser. SAK 2011/17 EVENTUELT Per Skaare presenterte forslag om et populærforedrag vedrørende vindkraft på Glommens årsmøte den 14. april. Styret bifalte ideen. 5

Skogeierlagenes framtid

Skogeierlagenes framtid Skogeierlagenes framtid Rapport fra skogeierlagsutvalget i glommen skog ba høsten 2009 Glommen Skog 1 2 Glommen Skog Innhold 1 Sammendrag og innstilling 4 2 Bakgrunn 5 2.1 Ny organisasjonsmodell 5 2.2

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015

Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Styreleder Marit Olive Lindstads tale til Årsmøtet i Mjøsen Skog SA Honne, 15.04.2015 Ordfører og årsmøte, kjære alle sammen Det er fint å treffes til en viktig møtedag, og jeg ønsker hver enkelt av dere

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013

PROTOKOLL STYREMØTE. 28. november 2013 PROTOKOLL STYREMØTE 28. november 2013 Til stede fra: Styre: Forfall. Adm: Møtested: Erlend Røhnebæk, Leif Helge Kongshaug, Bjarte Nes, John Skogmo, Sissel Aandstad Lerud, Inger Johanne Bligaard Vermund

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen.

Saksopplysninger: Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Klækken Hotel, Klekken på Ringerike STYRETS BERETNING/STYRELEDERS TALE OG REGNSKAP 2014 Redegjørelse ved styrets leder, revisor og leder av kontrollkomiteen. Forslag til vedtak: Styret foreslår overfor

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: KS TVERRPOLITISK UTVALG Møtested: Leseværelset Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl. 15.00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b. Styret bygger sine vurderinger på «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse»

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Det ble avholdt møter samme dag i politisk ledergruppe

Detaljer

Årsberetning og regnskap år 2013

Årsberetning og regnskap år 2013 Årsberetning og regnskap år 2013 ÅRSMØTE Onsdag 2. april 2014 Kl. 16.00 på Blæstad Årsmøte holdes på Blæstad i Låven Onsdag 2. april 2014 kl. 16.00 med følgende dagsorden; 1. Årsmøte åpner for valg fram

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild

ÅRSRAPPORT. Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild ÅRSRAPPORT 2013 Foto: Bo Göran Backström/SKOGENbild 2013 Nok et stormår! Siste del av 2013 ble ikke den rolige førjulstiden skogeierne og Skogbrand hadde håpet på. Det startet med Hilde 16. november og

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft?

Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft? 2012 Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft? Glommen skog BA Rapport forprosjekt 19.06.2012 Innhold Skogsbilveger i de tradisjonelle skogstrøk trenger vi et løft? Forprosjekt....

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3

Skien Dalen Skipsselskap AS. Nome kommune. Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Skien Dalen Skipsselskap AS Nome kommune Eierskapskontroll 2014 :: 400 003-3 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger...1 1.2 Metode...1 1.3 Høring...2 2 Fakta

Detaljer

MJØSNYTT. Ikke la skogfondet støve ned! Spesialutgave av Mjøsnytt. Informasjon fra Mjøsen Skog BA 2 2009

MJØSNYTT. Ikke la skogfondet støve ned! Spesialutgave av Mjøsnytt. Informasjon fra Mjøsen Skog BA 2 2009 MJØSNYTT Informasjon fra Mjøsen Skog BA 2 2009 Ikke la skogfondet støve ned! Spesialutgave av Mjøsnytt Dette nummeret av Mjøsnytt distribueres til alle skogeiere i vårt område. Det skjer i samarbeid med

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer