Høringsbrev. Send inn ditt høringssvar og bli med i trekningen av 5 stk. Garmin GPS. Høringsfrist 16. august. Glommen Skog 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsbrev. Send inn ditt høringssvar og bli med i trekningen av 5 stk. Garmin GPS. Høringsfrist 16. august. Glommen Skog 1"

Transkript

1 Høringsbrev Send inn ditt høringssvar og bli med i trekningen av 5 stk. Garmin GPS. Høringsfrist 16. august. Glommen Skog 1

2 Innhold Tilpasning av nye vedtekter... 3 Gjennomføring av høring... 3 Bakgrunn... 3 Ny organisasjonsmodell... 3 Skogeierområdets formål... 4 Oslo-skogeiere... 5 Høringspunkter... 5 Antall skogeierområder... 4 Navnevalg... 5 Lokal tilstedeværelse i skogeierområdene... 5 Lokal tilknytning i skogeierområdene... 5 Gjennomgående representasjon... 5 Møterett i ordinært årsmøte... 5 Lokal og sentral valgkomité... 6 Andre forslag... 6 Kontrollkomité... 6 Overgang fra gammel til ny organisasjon... 6 Vedtekter Glommen Skog

3 Styrets høringsbrev Arbeidet med ny organisasjonsmodell i Glommen Skog BA går mot slutten. Ny modell skal endelig behandles i et ekstraordinært årsmøte i Glommen den 26. november. Styret vil med dette høringsbrevet gi alle Glommens andelseiere anledning til å uttale seg i saken. Noen ser på endringene som er foreslått som dramatiske. Årsaken til det er at deler av Glommens eierorganisasjon har vært uendret i snart 80 år. Styret i Glommen er sikker på at disse endringene skal bringe oss enda et skritt nærmere å være «andelseiernes eget redskap i å utvikle størst mulig arealnytte» slik det står skrevet i Glommens virksomhetsidé. Tilpasning av nye vedtekter Høringsbrevet tar for seg prosessen forut for dette brevet og beskriver den nye organisasjonsmodellen. I 2007 ble samvirkeloven vedtatt og Glommen må fra og med 2013 tilpasse seg dette lovverket. I de nye vedtektene som er gjengitt i sin helhet, er en del tilpasninger til samvirkeloven tatt inn. Blant annet har vi valgt å benytte betegnelsen «årsmøte» fremfor «representantskap». Årsaken til dette er at årsmøte er den betegnelsen som benyttes i lovverket. Ny organisasjonsmodell skal behandles i andelseiermøter i valgkretsene i uke 45 og 46 før endelig vedtak fattes i det ekstraordinære årsmøtet. Ny organisasjonsmodell vil, dersom den blir vedtatt, gjelde fra og med at andelseiermøtene er avholdt i mars 2010 i de nye skogeierområdene. Gjennomføring av høring Under avsnitte som heter Høringspunkter stilles det noen spørsmål under hvert tema. Disse spørsmålene finner du også bakerst i høringsbrevet. Her er det en ferdig frankert svarslipp som vi håper flest mulig vil ta seg tid til å krysse av og returnere til oss. Vi ønsker på en enkel måte å få svar på en del sentrale spørsmål. Det er også mulig å gi ytterligere kommentarer slik det er anvist på blanketten. Høringsfrist er satt til 16. august. Glommen ønsker flest mulig svar på høringsbrevet. Etter loddtrekning vil 5 av de som sender inn svar bli premiert med en Garmin GPS. En forutsetning er at rubrikkene for e-post adresse og mobilnummer er utfylt. Dette gir oss mulighet til å kommunisere rimelig, effektivt og rasjonelt med våre eiere. Bakgrunn I forbindelse med omdanningen til andelslag ble Glommens eierorganisasjon organisert med to ledd på lokalnivå. Valgkretsen som det ene leddet og skogeierlaget som det andre. Denne doble organiseringen er både tungvint og forvirrende, og er beskrevet som at Glommen juridisk hadde «rotet bort» lokalleddet. Et enstemmig årsmøte uttrykte høsten 2008 ønske om å få til ett lokalledd og en mer enhetlig organisering tilpasset dagens eierforhold og oppgaver. Et utvalg ble nedsatt og ny organisasjonsmodell presentert for årsmøtet 23. april Årsmøtet vedtok følgende: ett ledd lokalt i andelslaget, færre lokalledd enn dagens 20 valgkretser, administrasjonen i andelslaget er fast sekretariat for lokalleddet, de tillitsvalgte i lokalleddene utgjør utsendingene til representantskapet, indirekte representasjon i andelslagets årsmøte, gjennomføringsplanen som er beskrevet i innstillingen vedtas. Videre vedtok årsmøtet at 24 i Glommen Skog BAs vedtekter oppheves, og at samarbeidsavtalen mellom andelslaget og skogeierlaget sies opp. Slik det framgår av vedtaket sies samarbeidsavtalen mellom skogeierlagene og Glommen opp. I praksis betyr det at den formelle forbindelsen skogeierlagene har til Glommen opphører. Det er nedsatt et eget utvalg som skal se på skogeierlagenes framtid og hvordan skogeierlagene kan forvalte sin kapital. Forslaget fra dette utvalget vil bli presentert på andelseiermøtene i uke 45 og 46. Ny organisasjonsmodell Styret foreslår at det blir opprettet seks nye regionale skogeierområder som vil utgjøre lokalleddet i Glommens eierorganisasjon. Skogeierområdene skal velge alle utsendingene til Glommens årsmøte. Det foreslås at fordeling av antall utsendinger mellom skogeierområdene skjer etter vekting med 35 % på antall andelseiere og 65 % på volum. Gjennomsnittet av de siste fem års tømmeromsetning fra andelseierne fra og med legges til grunn. I forslaget er vekting av volum lik den vektingen vi har hatt de siste årene. Styret mener at en slik vekting gir en god fordeling av tillitsvalgte. Glommen Skog 3

4 Utsendingene som blir valgt utgjør også de lokale tillitsvalgte. Det foreslås 33 utsendinger til årsmøtet. Skogeierområdets formål Skogeierområdene utgjør grunnplanet i Glommens eierorganisasjon og er bindeleddet mellom andelseierne og andelslaget. De seks skogeierområdene er: Folldal Tynset Alvdal Os Tolga/ Vingelen Tylldal Rendalen Stor-Elvdal/ Sollia Åmot Elverum Nord- Odal Trysilvassdragets Våler Sør- Odal Glommen Nord-Østerdal Glommen Midt-Østerdal Glommen Trysilvassdraget Osen Glommen Sør-Østerdal Åsnes Grue Kongsvinger Eidskog Glommen Solør Glommen Sør Skogeierområdene skal stimulere til samhandling og faglig og økonomisk framgang blant andelseierne. Skogeierområdene velger leder hvert år, øvrige tillitsvalgte velges for to år. Skogeierområdets oppgaver er å: - være kommunikasjonskanal mellom den enkelte andelseier og styret/administrasjonen i andelslaget. Denne oppgaven innebærer å: videreformidle saker andelseierne er opptatt av, gjennomføre andelseiermøter for å behandle saker andelslaget har satt på dagsorden, ønske nye andelseiere velkommen til andelslaget, - representere andelseierne i de kommunale kontaktutvalgene, - fremme forslag på lokale saker/tiltak andelslaget bør arbeide med. I den nye organisasjonen påtar styret/administrasjonen i Glommen seg sekretariatsfunksjonen for styrene i skogeierområdene. Dette skal bidra til god kommunikasjon innad i organisasjonen og mellom de enkelte skogeierområdene slik at oppgavene blir løst tilfredsstillende. Skogeierområdene er en del av andelslaget. Behov for føring av eget regnskap i skogeierområdene blir dermed borte. Det er andelslagets valgkomité som foreslår godtgjørelse til de tillitsvalgte i skogeierområdene etter tilsvarende modell som de øvrige tillitsvalgte i andelslaget. Hvert skogeierområde har en valgkomité på tre personer. To av medlemmene velges i de ordinære andelseiermøtene i skogeierområdene, og det siste velges av Glommens årsmøte. Hvert medlem velges for 3 år av gangen, og én er på valg hvert år. Den personen som velges av årsmøtet er medlem i andelslagets valgkomité og leder for skogeierområdets valgkomité. Dette sikrer andelslaget kontinuitet i valgkomitéarbeidet og en mulighet for helhetlig tenkning når det gjelder rekruttering av tillitsvalgte til organisasjonen. Skogeierområder Nord-Østerdal Midt-Østerdal Sør-Østerdal Trysilvassdraget Solør Sør Antall skogeierlag Navn på lagene Os, Tolga/ Vingelen, Tyldal, Tynset, Alvdal, Folldal Rendalen, Stor-Elvdal/Sollia Åmot, Elverum Trysilvassdragets, Osen Våler, Åsnes, Grue Kongsvinger, Eidskog, Nord- Odal, Sør-Odal Gj.snittlig innflytelse gammel modell 13,0 % 11,8 % 16,7 % 11,1 % 21,6 % 25,9 % Antall eiere ,4 % 248 9,5 % ,4 % ,2 % ,6 % ,9 % Volum gj.snitt 3 siste år ,3 % ,2 % ,1 % ,9 % ,3 % ,2 % Antall utsendinger og innflytelse ny modell 3,6 10,9 % 3,9 11,9 % 6,2 18,7 % 3,9 11,7 % 7,4 22,3 % 8,1 24,5 % Antall utsendinger etter avrunding (tall før avrunding i parantes) 4 (3,6) 12,1 % 4 (3,9) 12,1 % 6 (6,2) 18,2 % 4 (3,8) 12,1 % 7 (7,4) 21,2 % 8 (8,1) 24,2 % 4 Glommen Skog

5 Oslo-skogeiere Fra Glommens Oslo-skogeiere har vi fått innspill om at de ønsker en mer formell plass i årsmøtet enn det dagens observatørrolle innebærer. Samtidig ønsker de at Oslomøtene som har vært avholdt en til to ganger i året blir vedtektsfestet. Styret i Glommen ønsker ikke å bryte prinsippet om at det er skogeiendommens beliggenhet og ikke bosted som gir innflytelse. Styret i Glommen ser på Oslo-skogeierne som en viktig gruppe, og vil opprettholde møtene i Oslo slik praksis har vært de siste årene. Styret ønsker også å opprettholde ordningen med observatører fra Oslo-skogeierne. Høringspunkter Antall skogeierområder Styret foreslår seks skogeierområder med en naturlig geografisk avgrensning. Områdene varierer i størrelse, både i volum og i antall medlemmer, men langt mindre enn hva skogeierlagene gjorde tidligere. I tillegg er de foreslåtte områdenes avgrensninger tidligere brukt, både administrativt og i eierorganisasjonen. Høringsspørsmål: Er du tilfreds med den geografiske avgrensningen? Er det et riktig antall skogeierområder som foreslås? Navnevalg De foreslåtte navnene på skogeierområdene starter alle med Glommen. Styret mener at «fornavnet» på skogeierområdet skal identifisere andelslaget, og at navnet Glommen derfor skal brukes. Styret mener at resten av navnet skal angi skogeierområdets geografiske tilhørighet. Her ser styret at man kun delvis har lykkes, og ønsker spesielt å utfordre skogeierlagene i høringsprosessen til å komme med forslag til navn på skogeierområdene. Høringsspørsmål: Er det andre navn som kan beskrive skogeierområdenes geografi bedre? Lokal tilstedeværelse i skogeierområdene Tillitsvalgtes personlige egenskaper er viktigere enn hvor i skogeierområdet den tillitsvalgte kommer fra. Det er derfor styrets innstilling at tillitsvalgte velges på fritt grunnlag, men at det i en overgangsfase sikres at de tidligere skogeierlagene blir representert med tillitsvalgte i skogeierområdene. I Nord-Østerdal hvor de har 4 tillitsvalgte/utsendinger og 6 skogeierlag, legges det opp til aktiv bruk av varamedlemmer i lokalarbeidet. Dette vil gi grunnlag for at alle opprinnelige skogeierlag kan bli representert. Høringsspørsmål: Er det viktig at alle kommuner i hvert skogeierområde er representert med tillitsvalgte? Lokal tilknytning i skogeierområdene I den nye organisasjonsmodellen skal skogeierområdene være med på å prege andelslagets prioriteringer. Andelseiermøtene i skogeierområdene blir en viktig arena hvor innspill fra andelseierne formidles via styret i skogeierområdene til styret i andelslaget. Andelseiermøter, skogdager og fagdager er arrangementer som vil bli avholdt i skogeierområdet og hvor andelslaget møter andelseierne i en organisert form. Styret mener det er viktig med faglig høy kvalitet på arrangementene framfor mange mindre arrangementer. Større arrangementer har flere ressurser å spille på og det er lettere å trekke til seg gode innledere. Samtidig ser styret at skogfaglige kurs med fordel kan avholdes «grendevis» der dette er naturlig, mens mer spesielle kurs kan avholdes med større geografisk nedslagsfelt. Høringsspørsmål: Vil dette tilbudet dekke de forventningene du har til lokale arrangementer? Gjennomgående representasjon Tillitsvalgte i skogeierområdet er også utsendinger til årsmøtet. Styret mener at gjennomgående representasjon gjør det mer interessant å være tillitsvalgt, og dermed styrker rekrutteringen av tillitsvalgte. Styret foreslår et fast antall tillitsvalgte/utsendinger på 33 personer, mens det i vedtektene foreslås et antall fra 25 til 35 tillitsvalgte. Endringer i antall medlemmer og volum mellom skogeierområdene gjør det hensiktsmessig med et slikt intervall. Det gjør det mulig å endre antall tillitsvalgte uten å måtte endre vedtektene. Forslaget innebærer at rundt hver åttiende andelseier er utsending til årsmøtet. Årsmøtet bestemmer vekting og antall tillitsvalgte. Styret bestemmer fordeling av antall tillitsvalgte mellom skogeierområdene. En slik løsning er å foretrekke framfor utjevningsmandat og matematiske beregninger. Høringsspørsmål: Hva er ditt syn på antall tillitsvalgte? Møterett i årsmøte Det har vært mange diskusjoner omkring indirekte og direkte representasjon i årsmøtet. Årsmøtet våren 2009 vedtok at det skal være indirekte representasjon dvs. med utsendinger - slik det er i dag. Styret ønsker imidlertid å gi alle andelseiere adgang til årsmøtet. Det åpnes derfor for møteog talerett. Forslag på hvordan andelseiere skal fremme saker overfor årsmøte er beskrevet i vedtektene. Styret mener at andelslaget må prøve seg fram i forhold til hvordan slike møter kan gjennomføres. Møte- og talerett for alle andelseiere betyr at årsmøtet bør flyttes rundt i andelslagets område. Samvirkeloven åpner for flytting forutsatt at dette Glommen Skog 5

6 Fordeling mellom skogeierområdene er vedtektsfestet. Antall andelseiere Høringsspørsmål: Er du enig i at årsmøtet i Glommen bør bli åpent for alle andelseiere? Er du enig at det er riktig at årsmøtet flyttes rundt i Glommens geografi? Vil du selv kunne tenke deg å delta på årsmøte med møte- og talerett? Lokal og sentral valgkomité Volum fra andelseiere Tillitsvalgte i skogeierområdet Andel tillitsvalgte i valgkretsen Os ,23 Tolga/ Vingelen ,56 Tyldal ,50 Tynset ,87 Alvdal ,50 Folldal ,35 Glommen Nord-Østerdal Stor-Elvdal/ Sollia ,93 Rendalen ,07 Glommen Midt-Østerdal Åmot ,00 Elverum ,00 Glommen Sør-Østerdal Trysil ,21 Osen ,79 Glommen Trysilvassdraget Våler ,26 Åsnes ,78 Grue ,96 Glommen Solør Kongsvinger ,19 Sør-Odal ,49 Nord-Odal ,82 Eidskog ,51 Glommen Sør Sum totalt I saksbilaget som ble behandlet i andelseiermøtene i mars 2009 ble det foreslått at Glommen kun skulle ha én valgkomité. Dette var det sterke synspunkter imot, og forslaget ble derfor trukket i forslag til vedtak som ble lagt fram for årsmøtet i Glommen. Som tidligere nevnt legges det nå opp til lokale valgkomiteer hvor ett av medlemmene inngår i andelslagets valgkomité. Høringsspørsmål: Er du enig i forslaget om at ett medlem fra den sentrale valgkomiteen også er medlem i den lokale valgkomiteen? Andre forslag Kontrollkomité Verken samvirkeloven eller aksjeloven pålegger å ha kontrollkomité. Etter innspill fra utvalget foreslår styret å avvikle kontrollkomiteen. Kontrollkomiteens funksjon er å føre kontroll med at styret og administrasjonen gjennomfører sine oppgaver i henhold til vedtekter og beslutninger vedtatt av årsmøtet. I den nye modellen blir organisasjonen langt slankere enn hva den tidligere har vært. Styret mener at når årsmøtets ordfører deltar i Glommens styremøter, samt at revisor rapporterer til årsmøtet og avgir revisjonsrapporter til styret, tilsier dette en tilstrekkelig kontroll. I samvirkeloven og aksjeloven er det ikke pålagt at andelslaget skal ha kontrollkomité Vi ser at det er mer og mer vanlig at selskaper og organisasjoner sløyfer denne type kontrollorgan. Både styret og årsmøtet kan nedsette utvalg for å få utredet saker, og styret mener at en slik mulighet er tilstrekkelig. Overgang fra gammel til ny organisasjon Selv om forslaget til nye vedtekter blir vedtatt i ekstraordinært årsmøte i slutten av november, vil ikke den nye organisasjonen være på plass før tillitsvalgte er valgt i de ulike skogeierområdene. Dette skjer i de ordinære andelseiermøtene i mars Overgangen er uproblematisk. Dagens utsendinger er valgt til nytt valg skjer, og avtalen med skogeierlagene løper først ut i april Tillitsvalgte til de nye skogeierområdene vil bli valgt i de ordinære andelseiermøtene i mars. For å gjennomføre valget må det oppnevnes en valgkomité. I det ekstraordinære årsmøtet foreslås det at skogeierområdets valgkomité består av lederne i skogeierlagenes valgkomiteer med andelslagets valgkomitérepresentant fra skogeierområdets geografi som leder. Medlemmene i andelslagets valgkomité representerer allerede de foreslåtte skogeierområdene. Tilpasning til lov om samvirkeforetak De viktigste endringene i ft. tidligere vedtekter er: andelslagets høyeste organ kalles årsmøte i stedet for representantskap omsetning legges til grunn ved avstemming og ikke andeler det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom revisor og minst 1/10 av andelseierne krever det saker som berører andelslagets formål og økonomiske engasjement ( 2 og 5, jfr. 7) vil kreve 4/5 flertall etter ordinær avstemming, i tillegg at endringen bekreftes med 4/5 stemmeflertall ved summering av avgitte stemmer i skogeierområdene ved bruk av tømmeromsetning. 6 Glommen Skog

7 Forslag til nye vedtekter Styrets forslag til nye vedtekter for Glommen Skog BA bygger på andelslagets gjeldende vedtekter* første gang vedtatt 10. november Kapittel I Firma og formål 1 Firma Glommen Skog BA er et andelslag for skogeiere. Andelslaget har vekslende kapital og skiftende antall andelseiere. Andelseiernes ansvar for andelslagets forpliktelser er begrenset til den til enhver tid innskutte del av andelsinnskuddet. Andelslagets geografiske område omfatter kommunene: Sør-Odal, Nord-Odal, Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Åmot, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Rendalen, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os og deler av Røros kommune sør for Røros sentrum. Skogeierandelslagets hovedkontor er i Elverum. Andelslaget og dets eiere er tilsluttet Norges Skogeierforbund. 2 Formål Glommen Skog BAs formål er å bidra til best mulig avkastning på andelseiernes eiendommer ved å; Tilby best mulig pris og avsetning for andelseiernes tømmer og et godt tilbud av konkurransedyktige tjenester. Investere i en rasjonell og konkurransedyktig skogindustri. Fremme vilkår som ivaretar og utvikler andelseiernes eiendoms- og forvaltningsrett. La andelseierne ta del i den verdiutvikling som Glommen Skog BAs kapital får. Formålet skal søkes fremmet i samarbeid med de øvrige skogeier andelslag og med Norges Skog eier forbund. Kapittel II Andelseiere og andelskapital 3 Andelseiere Som andelseier kan opptas enhver fysisk eller juridisk person som innen andelslagets geografiske område eier skog. Tegning av eierskap skal skje skriftlig. Ved eierskifte eller andre grunner til at andelshaveren ikke lengre har eiendomsrett til skog, skal andelene innløses i samsvar med bestemmelsene i 11, første og tredje ledd, jfr. fjerde ledd. Når særlige grunner foreligger, kan styret gjøre unntak fra vilkåret om eierskap til skog etter første ledd, og akseptere som andelseiere personer som har bruksrett til skog når bruksretten gir grunnlag for samhandel. Årsmøtet kan beslutte justeringer i andelslagets geografiske område. 4 Andelseiernes rettigheter og ansvar En hver som tegner seg som andelseier forplikter seg til å delta i finansieringen av andelslagets egenkapital med andelsinnskudd jfr. 5a. Andelseierne har rett til å bli holdt løpende orientert om gjeldende leveringsvilkår for skogsvirke og andre aktuelle saker i organisasjonen. Andelseierne har fortrinnsrett til å selge alt sitt tømmer til andelslaget og til å benytte seg av de tjenester andelslaget kan tilby, til de priser og vilkår som til enhver tid gjelder. Styret kan ved ekstraordinær høy avvirkning som følge av store stormfellinger, risiko for insektsangrep eller lignende omstendigheter i forbindelse med store naturødeleggelser, pålegge andelseierne å redusere eller stoppe avvirkning uten hensyn til inngått kontrakt i den utstrekning det er nødvendig for å unngå en vesentlig ubalanse i tømmermarkedet. Andelseierne har gjennom sitt eierskap godtatt andelslagets vedtekter samt de vedtak som blir fattet i henhold til disse og de forpliktelser som andelslaget har bundet seg til i forhold til Norges Skogeierforbund og det øvrige skogeiersamvirket, herunder innbetale serviceavgift etter vedtak i andelslagets årsmøte. Manglende innbetaling av serviceavgift er å betrakte som uttreden jfr Andelsinnskudd Hver andel er på kr 1.000,-. Andelene eies av den juridiske eier av skogen. Deler av andeler avrundes med bruk av inntil to desimaler. a) Obligatorisk andelsinnskudd Ved tegning av eierskap fastsettes det for hver andelseier et bestemt antall andeler knyttet til vedkommendes skogeiendoms produksjonsevne. Skogeiers produktive skogareal legges til grunn for fast- * Andelslagets gjeldende vedtekter finnes på Glommen Skog 7

8 settelse av eiendommens andelsinnskudd. Andelsinnskuddet vektes, i forholdet 1-2,5-4,5 for henholdsvis lav (H40 6 8), midlere (H ) og høy bonitet (H ). Andelsinnskuddet pr. andelseier begrenses oppad til 120 andeler. Antall andeler skal korrigeres ved endring i beregningsgrunnlaget og skal til enhver tid omfatte alt skogareal vedkommende andelseier eier og disponerer innen andelslagets område. Andelseieren er forpliktet til å gi skriftlig beskjed ved tilkjøp eller frasalg av areal. Ved tilkjøp omdannes eventuelle tilleggsandeler til obligatoriske andeler for å dekke økt andelsinnskuddsforpliktelse. Ved frasalg omdannes obligatoriske andeler innskutt ut over ny forpliktelse til tilleggsandeler. Obligatoriske andeler kan ikke omsettes. I tvilstilfelle fastsetter styret antallet obligatoriske andeler for den enkelte skogeier. Minimum antall innbetalte andeler for å ha medlemsrettigheter er en andel. b) Frivillige tilleggsandeler Årsmøtet kan beslutte å utvide andelskapitalen med frivillig tilleggsandelsinnskudd fra eksisterende andelseiere. Fordeling av tilleggsandeler foretas av styret iht. prinsipper fastsatt av årsmøtet. Tilleggsandeler kan kun tildeles andelseiere som har innbetalt sitt obligatoriske andelsinnskudd fullt ut. Tilleggsandelene skal innbetales i sin helhet i forbindelse med tegning innen den frist styret fastsetter. Tilleggsandelene gir ingen rettigheter i andelslaget ut over rett til eventuelt utbytte. Tilleggsandeler kan overdras til andre andelseiere i andelslaget. Andelene kan ikke overdras uten samtykke fra styret. 6 Betaling av det obligatoriske andelsinnskuddet Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet skal fram til dette er fullt innbetalt, skje ved: - 1,5 % trekk i andelseierens brutto tømmeroppgjør fra salg til andelslaget og/eller ved - kontant innbetaling. Maksimal innbetalingstid for andelsinnskuddet er 10 år. Dersom andelsinnskuddet ikke er fullt innbetalt senest 10 år etter inntreden skal restbeløpet innbetales kontant. Styret kan i særlig tilfelle innvilge lengre innbetalingstid. Dersom andelsinnskuddet ikke innbetales i samsvar med avsnittet ovenfor, strykes eierskapet, og innbetalt beløp utbetales i samsvar med bestemmelsene i 10 og Økning av andelens pålydende Årsmøtet kan i samsvar med bestemmelsene for særskilte vedtektsendringer vedta å øke hver andels pålydende eller beregningsfaktorene for antall andeler som den enkelte andelseier er forpliktet til å ha i foretaket. Et slikt vedtak krever i tillegg til ordinært flertallskrav som ved vedtektsendringer, ett 4/5-flertall basert på avstemming etter tømmeromsetning jfr Pant Andelene kan ikke pantsettes eller stilles som sikkerhet for forpliktelser. Kapittel III Uttreden 9 Uttreden Melding om at andelseieren ønsker å avvikle sitt eierskap må skje skriftlig til andelslagets hovedkontor. Uttreden får virkning fra den dag melding er mottatt. Andelseier som trer ut av laget mister alle sine tillitsverv fra det tidspunkt lagets hovedkontor har mottatt skriftlig melding om avvikling av eierskapet. Eventuelle økonomiske mellomværende knyttet til samhandel mellom uttredende andelseier og andelslaget skal avsluttes i henhold til inngåtte kontrakter og avtaler. Økonomiske forhold knyttet til eierskapet skal avsluttes i samsvar med bestemmelsene i 11 om innløsning av andelsinnskudd og vilkårene for tegning av eierskap. 10 Overtredelser og eksklusjon Andelseier som overtrer vedtektene eller bestemmelser som er gitt i medhold av disse, kan etter beslutning av styret ekskluderes etter at vedkommende er gitt anledning til å uttale seg. Andelseieren kan innen to måneder etter at vedkommende skriftlig er gjort kjent med styrets vedtak, anke beslutningen inn for andelslagets førstkommende årsmøte. Ved eksklusjon opphører alle andelseiers rettigheter og tillitsverv umiddelbart. Andelsinnskuddet forfaller til utbetaling i samme takt som ved ordinær utmelding jfr. 11 annet avsnitt pkt. c. 11 Innløsning av andelsinnskudd Andelsinnskuddet skal ved innløsning utbetales med det nominelle beløp som er innbetalt eller emittert dersom andelskapitalen er inntakt. Er deler av andelskapitalen tapt, skal det skje en forholdsmessig reduksjon i innløsningsbeløpet. Ut over dette har uttredende andelseier ikke krav på etterbetaling eller andel i lagets formue. Innløsningsbeløpet jfr. dog bokstav b under - blir endelig fastsatt ved første årsmøte som behandler beretning og regnskap i kalenderåret etter at melding om avvikling av eierskapet er mottatt. Andelsinnskuddet både obligatoriske andeler og tilleggsandeler forfaller til utbetaling slik: a) Ved eiendomsoverdragelse eller salg der den tidligere 8 Glommen Skog

9 andelseieren ikke lengre er skogeier, utbetales andelsinnskuddet etter at årsregnskapet er fastsatt for det året salget/eiendomsoverdragelsen er foretatt. b) Ved bo-oppgjør (døds- og konkursbo) utbetales andelsinnskuddet så snart som mulig. I dette tilfelle benyttes grunnlaget fra sist avlagte reviderte årsregnskap. c) Ved annen uttreden av andelslaget forfaller andelsinnskuddet til utbetaling tre år etter mottatt oppsigelse. Styret kan fastsette minimumsbeløp for tilbakebetaling og en raskere tilbakebetalingstakt. Oppsagt - ikke utbetalt andelsinnskudd - blir låneinnskudd og forrentes tilsvarende ordinære andelseiersinnlån. Styret kan fastsette forenklede retningslinjer for innløsning og nyinntreden for eierskifter innen familien. Kapittel IV Organisasjonsmessig oppbygging 12 Organer Glommen Skog BAs organer er: Skogeierområder - Andelseiermøter Årsmøte Styre 13 Skogeierområder - Andelseiermøter Andelslagets geografiske område inndeles i skogeierområder fastsatt av styret. Skogeierområdene utgjør grunnplanet i Glommen Skog BAs eierorganisasjon og er bindeleddet mellom andelseierne og andelslaget. Skogeierområdene skal stimulere til samhandling og faglig og økonomisk framgang blant andelseierne. Andelseiermøtet i skogeierområdet har valgmyndighet og er rådgivende for utsendinger til andelslagets årsmøte. Andelseiermøtet skal innkalles med minst åtte dagers skriftlig varsel. Med innkalling skal følge saksliste. Bare de saker som er nevnt i innkallingen, skal behandles i møtet. Ekstraordinært andelseiermøte innkalles når andelslagets styre eller minst 1/3 av andelseierne i skogeierområdet forlanger det. Ordinært andelseiermøte (årsmøtefunksjon) avholdes hvert år innen utgangen av mars. Det ordinære andelseiermøte skal: a) Behandle innstilling til årsmøte om beretning og regnskap. b) Behandle innstilling til eventuelle forslag til vedtektsendringer i andelslaget. c) Foreta valg av leder i skogeierområdets styre for ett år. Leder er utsending til årsmøtet. d) Foreta valg av tillitsvalgte i skogeierområdet for to år. Disse er utsendinger til årsmøtet. Det skal velges fire vararepresentanter i nummerorden. Mandatperioden gjelder inntil nytt valg er foretatt jfr. likevel 9 og 10. e) Foreta valg av medlemmer med personlige varamedlemmer til valgkomiteen for tre år. Valgkomiteen består av 3 medlemmer og et medlem trer ut av komiteen hvert år. To av medlemmene velges i de ordinære andelseiermøtene i skogeierområdene, det siste medlemmet velges av årsmøtet. Medlemmet som velges av årsmøtet er medlem i andelslagets valgkomité og leder for skogeierområdets valgkomité. f) Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen. Saker som andelseier ønsker behandlet på ordinært andelseiermøte, må være innkommet styret i skogeierområdet innen utgangen av uke Andelseiermøter - stemmerett og valgbarhet I andelseiermøtet har hver andelseier én -1- stemme. Personer som har andelseierskap sammen kan kun avgi en stemme. Det er adgang til å stemme med én -1- fullmakt fra annen andelseier. Unntatt er bestyrer eller annen representant som etter fullmakt kan opptre utad på vegne av og forplikte en eller flere andelseier(e). Juridiske personer har én stemme. Ved avstemming om endring i vedtektenes 2 eller 5 jfr. 7 første ledd jfr. 24 tredje ledd, skal tømmeromsetning legges til grunn ved avstemming i skogeierområdene. Hver andelseier har én stemme pr. påbegynt omsatt 500 m 3 oppad begrenset til 6 stemmer. Gjennomsnittet av omsetningen de siste 5 hele år fra og med legges til grunn for beregning av antall stemmer. Enhver som er andelseier i andelslaget kan velges til tillitsverv. Valgbar er også bestyrer eller annen representant som etter fullmakt kan opptre utad på vegne av, og forplikte vedkommende andelseier. 15 Årsmøte Årsmøtet er andelslagets øverste myndighet. Årsmøtet består av valgte utsendinger fra skogeierområdene jfr. 13 med et antall fra personer. Hvert skogeierområde har rett til å sende utsendinger til andelslagets årsmøte. Antall utsendinger er basert på antall andelseiere og skogeierområdets tømmeromsetning fra andelseierne gjennom andelslaget de siste hele 5 år fra og med Årsmøtet beslutter totalt antall utsendinger og vekting mellom tømmeromsetning og antall andelseiere. Fordeling av antall utsendinger mellom skogeierområdene fastsettes av styret. Andelslagets styremedlemmer har møteplikt i årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av utsendingene er til stede. For gyldig vedtak gjelder simpelt flertall blant de frammøtte, når ikke annet er sagt i vedtektene. Glommen Skog 9

10 Årsmøtet kan treffe avgjørelser i saker som ikke er nevnt i innkallingen hvis 2/3 av årsmøtets fremmøtte stemmer gir sin tilslutning til at saken tas opp. Unntatt fra dette er saker som er nevnt i 24 og 25. Rett til å fremme saker for årsmøtet har andelslagets styre og styrene i skogeierområdene. Når styret, revisor, utsendinger som representerer minst 1/3 av utsendingene til årsmøte eller 1/10 av andelseierne krever det, innkalles årsmøtet av ordføreren. Varsel om årsmøte skjer med minst 14 dagers varsel. Sakspapirene skal sendes ut minst åtte dager før årsmøtet. Det føres protokoll over møtene som underskrives av møteleder samt to valgt i møtet. Utskrift av protokollen sendes Norges Skogeierforbund etter hvert møte. 16 Årsmøtets oppgaver Det skal avholdes minst ett årsmøte hvert år innen utgangen av april måned (ordinært årsmøte), etter at de ordinære andelseiermøtene er avholdt i alle skogeierområdene. Årsmøtet skal avholdes i et av skogeierområdene. Årsmøte skal: Behandle styrets beretning samt fastsette resultatregnskap og balanse og disponere årets resultat jfr. 17. Fastsette godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte og godkjenne godtgjørelse til revisor. Foreta valg til styret jfr. 19. Foreta valg av ordfører og varaordfører, fortrinnsvis blant årsmøtets medlemmer, for kommende periode med funksjon til og med neste ordinære årsmøte. Foreta valg av medlemmer til andelslagets valgkomité for tre år. Blant disse velges en leder, jfr. 13 pkt. e og 22. Begge kjønn skal være representert i valgkomiteen. Foreta valg av revisor etter innstilling fra valgkomiteen. Fastsette serviceavgift for kommende år. Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen. Saker som ønskes behandlet i det ordinære årsmøtet, må være kommet til styret i andelslaget senest innen utgangen av januar måned. 17 Disponering av årets resultat Andelslagets årsresultat kan etter forslag fra styret disponeres av årsmøtet i henhold til følgende: Overføres til eller belastes fond for opptjent egenkapital. Deles ut til andelseierne som har innbetalt minimum andelsinnskudd jfr. 5, i forhold til det tømmer andelseierne har levert for omsetning gjennom andelslaget siste år (etterbetaling på årets tømmerleveranse). Deles ut til andelseierne som utbytte på innskutt andelskapital Det kan ikke besluttes utdelt høyere utbetaling etter annet eller tredje punkt enn det styret har foreslått eller godtar. 18 Fondsemisjon overføring fra opptjent til innskutt kapital Dersom verdien av samlet innskutt obligatorisk andelskapital utgjør mindre enn 20 % av samlet bokført egenkapital, kan årsmøtet beslutte utdeling av fondsandeler. Utdeling av fondsandeler skal skje til andelseierne i samsvar med deres relative andel av innskutt obligatorisk andelskapital. Utdeling av fondsandeler kan ikke skje med et større beløp enn samlet innskutt obligatorisk andelskapital før emisjonen. 19 Styret i Glommen Skog BA Styret består av 6 årsmøtevalgte medlemmer. Ansatte har rett til valg av styremedlemmer i samsvar med 67 i lov av 29. juni 2007 om samvirkeforetak. Styrets leder velges hvert år av årsmøtet blant andelseierne. Øvrige styremedlemmer velges blant andelseierne for to år av gangen slik at halvparten er på valg hvert år. Hvert kjønn skal til enhver tid være representert med minst to styremedlemmer. Nestleder velges hvert år av årsmøtet blant styrets medlemmer. Årsmøtet velger hvert år tre varamedlemmer i nummerorden for de årsmøtevalgte styremedlemmene. Styret innkalles til møte i samsvar med møteplan, når styrets leder finner det nødvendig eller når det forlanges av tre styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede, herav styrets leder eller nestleder. For gyldig vedtak må fire medlemmer stemme for. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Det føres protokoll fra forhandlingene som underskrives av de møtende. Er et vedtak ikke enstemmig, kan hvert av styremedlemmene kreve sin stemmegivning tilført protokollen. 20 Styrets oppgaver og ansvar Forvaltningen av andelslaget hører under styret, som skal lede foretakets virksomhet i overensstemmelse med lov, vedtekter og årsmøtets beslutninger, og det skal gjennomføre vedtak som blir fattet av Norges Skogeierforbund i medhold av forbundets vedtekter. Styret skal fastsette planer og budsjetter for andelslagets virksomhet. Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret er ansvarlig for at andelslaget oppfyller sin regnskapsplikt etter lover og forskrifter. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og andelslagets virksomhet for øvrig. 10 Glommen Skog

Vedtekter. Kapittel 1 Firma og formål

Vedtekter. Kapittel 1 Firma og formål Vedtekter Eksisterende vedtekter vedtatt i representant-skapets ekstraordinære årsmøte 10.11.05 med endringer av 27.04.06, 24.04.08 og 23.04.09. Styrets forslag til nye vedtekter som, dersom ny organisasjonsmodell

Detaljer

Vedtekter. Kapittel 1 Firma og formål

Vedtekter. Kapittel 1 Firma og formål Vedtekter Eksisterende vedtekter vedtatt i representantskapets ekstraordinære årsmøte 10.11.05 med endringer av 27.04.06, 24.04.08 og 23.04.09. Styrets forslag til nye vedtekter som, dersom ny organisasjonsmodell

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

Skogeierlagenes framtid

Skogeierlagenes framtid Skogeierlagenes framtid Rapport fra skogeierlagsutvalget i glommen skog ba høsten 2009 Glommen Skog 1 2 Glommen Skog Innhold 1 Sammendrag og innstilling 4 2 Bakgrunn 5 2.1 Ny organisasjonsmodell 5 2.2

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettsstyret.)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettsstyret.) 12.01.2012 Generelt om lovnormen for golfklubber: Ufravikelig lovnorm Golfklubber og andre idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og lovnormer. Den enkelte golfklubbs lov skal godkjennes

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Generelt om lovnormen for golfklubber: Ufravikelig lovnorm Golfklubber og andre idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og lovnormer. Den enkelte golfklubbs lov skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Generelt om lovnormen for golfklubber: Ufravikelig lovnorm Golfklubber og andre idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og lovnormer. Den enkelte golfklubbs lov skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012)

LOVNORM FOR GOLFKLUBBER (Vedtatt av Idrettstyret 28. november 2011 og NIFs generalsekretær 14. mai 2012) Generelt om lovnormen for golfklubber: Ufravikelig lovnorm Golfklubber og andre idrettslag skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og lovnormer. Den enkelte golfklubbs lov skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Lov for Furuset Ishockey Idrettsforening av13 mars 2013 godkjent av Oslo idrettskrets den 12mai 2014 FIIF er benyttet som forkortelse

Detaljer

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben

Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Til: Generalforsamlingen 2015 Fra: Hovedstyret Dato: 25. februar 2015 Sak 6 Revisjon av vedtektene for klubben Haugerud IFs vedtekter ble først fastsatt på stiftelsesmøtet 26. november 1970 og siden endret

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007)

BASIS-LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.2007) Generelt om basis-lovnormen: Idrettslag skal ha lover som er i samsvar med lovnorm vedtatt av Idrettsstyret. Det enkelte idrettslags lov skal være godkjent av Idrettsstyret, jf. NIFs lov 10-5 og 2-15.

Detaljer

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER

LOVER VEDTEKTER ETISKE REgLER LOVER VEDTEKTER ETISKE REgler Regelverk Norges TakseringsForbund (NTF) er en bransjeorganisasjon med over 50 års tradisjon. Over disse årene har NTF utviklet seg og blitt en profesjonell organisasjon.

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Lover For DRØBAK GOLFKLUBB

Lover For DRØBAK GOLFKLUBB Lover For DRØBAK GOLFKLUBB Lov for Drøbak Golfklubb (heretter DGK), stiftet 31. oktober 1988 med senere endringer, senest av 1. mars 2012 godkjent av Akershus idrettskrets den 1. november 2012. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013

Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 Vedtekter for Norsk Journalistlag 2011-2013 DEL 1 ORGANISASJONEN 1. Formål Norsk Journalistlag skal Vedtatt på landsmøtet i Norsk Journalistlag 26. mai 2011 arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Vedtekter 2011 2015 13 Del 1 Forbundets vedtekter 1 Forbundets virkeområde Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) er en landsomfattende

Detaljer