Høringsbrev. Send inn ditt høringssvar og bli med i trekningen av 5 stk. Garmin GPS. Høringsfrist 16. august. Glommen Skog 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsbrev. Send inn ditt høringssvar og bli med i trekningen av 5 stk. Garmin GPS. Høringsfrist 16. august. Glommen Skog 1"

Transkript

1 Høringsbrev Send inn ditt høringssvar og bli med i trekningen av 5 stk. Garmin GPS. Høringsfrist 16. august. Glommen Skog 1

2 Innhold Tilpasning av nye vedtekter... 3 Gjennomføring av høring... 3 Bakgrunn... 3 Ny organisasjonsmodell... 3 Skogeierområdets formål... 4 Oslo-skogeiere... 5 Høringspunkter... 5 Antall skogeierområder... 4 Navnevalg... 5 Lokal tilstedeværelse i skogeierområdene... 5 Lokal tilknytning i skogeierområdene... 5 Gjennomgående representasjon... 5 Møterett i ordinært årsmøte... 5 Lokal og sentral valgkomité... 6 Andre forslag... 6 Kontrollkomité... 6 Overgang fra gammel til ny organisasjon... 6 Vedtekter Glommen Skog

3 Styrets høringsbrev Arbeidet med ny organisasjonsmodell i Glommen Skog BA går mot slutten. Ny modell skal endelig behandles i et ekstraordinært årsmøte i Glommen den 26. november. Styret vil med dette høringsbrevet gi alle Glommens andelseiere anledning til å uttale seg i saken. Noen ser på endringene som er foreslått som dramatiske. Årsaken til det er at deler av Glommens eierorganisasjon har vært uendret i snart 80 år. Styret i Glommen er sikker på at disse endringene skal bringe oss enda et skritt nærmere å være «andelseiernes eget redskap i å utvikle størst mulig arealnytte» slik det står skrevet i Glommens virksomhetsidé. Tilpasning av nye vedtekter Høringsbrevet tar for seg prosessen forut for dette brevet og beskriver den nye organisasjonsmodellen. I 2007 ble samvirkeloven vedtatt og Glommen må fra og med 2013 tilpasse seg dette lovverket. I de nye vedtektene som er gjengitt i sin helhet, er en del tilpasninger til samvirkeloven tatt inn. Blant annet har vi valgt å benytte betegnelsen «årsmøte» fremfor «representantskap». Årsaken til dette er at årsmøte er den betegnelsen som benyttes i lovverket. Ny organisasjonsmodell skal behandles i andelseiermøter i valgkretsene i uke 45 og 46 før endelig vedtak fattes i det ekstraordinære årsmøtet. Ny organisasjonsmodell vil, dersom den blir vedtatt, gjelde fra og med at andelseiermøtene er avholdt i mars 2010 i de nye skogeierområdene. Gjennomføring av høring Under avsnitte som heter Høringspunkter stilles det noen spørsmål under hvert tema. Disse spørsmålene finner du også bakerst i høringsbrevet. Her er det en ferdig frankert svarslipp som vi håper flest mulig vil ta seg tid til å krysse av og returnere til oss. Vi ønsker på en enkel måte å få svar på en del sentrale spørsmål. Det er også mulig å gi ytterligere kommentarer slik det er anvist på blanketten. Høringsfrist er satt til 16. august. Glommen ønsker flest mulig svar på høringsbrevet. Etter loddtrekning vil 5 av de som sender inn svar bli premiert med en Garmin GPS. En forutsetning er at rubrikkene for e-post adresse og mobilnummer er utfylt. Dette gir oss mulighet til å kommunisere rimelig, effektivt og rasjonelt med våre eiere. Bakgrunn I forbindelse med omdanningen til andelslag ble Glommens eierorganisasjon organisert med to ledd på lokalnivå. Valgkretsen som det ene leddet og skogeierlaget som det andre. Denne doble organiseringen er både tungvint og forvirrende, og er beskrevet som at Glommen juridisk hadde «rotet bort» lokalleddet. Et enstemmig årsmøte uttrykte høsten 2008 ønske om å få til ett lokalledd og en mer enhetlig organisering tilpasset dagens eierforhold og oppgaver. Et utvalg ble nedsatt og ny organisasjonsmodell presentert for årsmøtet 23. april Årsmøtet vedtok følgende: ett ledd lokalt i andelslaget, færre lokalledd enn dagens 20 valgkretser, administrasjonen i andelslaget er fast sekretariat for lokalleddet, de tillitsvalgte i lokalleddene utgjør utsendingene til representantskapet, indirekte representasjon i andelslagets årsmøte, gjennomføringsplanen som er beskrevet i innstillingen vedtas. Videre vedtok årsmøtet at 24 i Glommen Skog BAs vedtekter oppheves, og at samarbeidsavtalen mellom andelslaget og skogeierlaget sies opp. Slik det framgår av vedtaket sies samarbeidsavtalen mellom skogeierlagene og Glommen opp. I praksis betyr det at den formelle forbindelsen skogeierlagene har til Glommen opphører. Det er nedsatt et eget utvalg som skal se på skogeierlagenes framtid og hvordan skogeierlagene kan forvalte sin kapital. Forslaget fra dette utvalget vil bli presentert på andelseiermøtene i uke 45 og 46. Ny organisasjonsmodell Styret foreslår at det blir opprettet seks nye regionale skogeierområder som vil utgjøre lokalleddet i Glommens eierorganisasjon. Skogeierområdene skal velge alle utsendingene til Glommens årsmøte. Det foreslås at fordeling av antall utsendinger mellom skogeierområdene skjer etter vekting med 35 % på antall andelseiere og 65 % på volum. Gjennomsnittet av de siste fem års tømmeromsetning fra andelseierne fra og med legges til grunn. I forslaget er vekting av volum lik den vektingen vi har hatt de siste årene. Styret mener at en slik vekting gir en god fordeling av tillitsvalgte. Glommen Skog 3

4 Utsendingene som blir valgt utgjør også de lokale tillitsvalgte. Det foreslås 33 utsendinger til årsmøtet. Skogeierområdets formål Skogeierområdene utgjør grunnplanet i Glommens eierorganisasjon og er bindeleddet mellom andelseierne og andelslaget. De seks skogeierområdene er: Folldal Tynset Alvdal Os Tolga/ Vingelen Tylldal Rendalen Stor-Elvdal/ Sollia Åmot Elverum Nord- Odal Trysilvassdragets Våler Sør- Odal Glommen Nord-Østerdal Glommen Midt-Østerdal Glommen Trysilvassdraget Osen Glommen Sør-Østerdal Åsnes Grue Kongsvinger Eidskog Glommen Solør Glommen Sør Skogeierområdene skal stimulere til samhandling og faglig og økonomisk framgang blant andelseierne. Skogeierområdene velger leder hvert år, øvrige tillitsvalgte velges for to år. Skogeierområdets oppgaver er å: - være kommunikasjonskanal mellom den enkelte andelseier og styret/administrasjonen i andelslaget. Denne oppgaven innebærer å: videreformidle saker andelseierne er opptatt av, gjennomføre andelseiermøter for å behandle saker andelslaget har satt på dagsorden, ønske nye andelseiere velkommen til andelslaget, - representere andelseierne i de kommunale kontaktutvalgene, - fremme forslag på lokale saker/tiltak andelslaget bør arbeide med. I den nye organisasjonen påtar styret/administrasjonen i Glommen seg sekretariatsfunksjonen for styrene i skogeierområdene. Dette skal bidra til god kommunikasjon innad i organisasjonen og mellom de enkelte skogeierområdene slik at oppgavene blir løst tilfredsstillende. Skogeierområdene er en del av andelslaget. Behov for føring av eget regnskap i skogeierområdene blir dermed borte. Det er andelslagets valgkomité som foreslår godtgjørelse til de tillitsvalgte i skogeierområdene etter tilsvarende modell som de øvrige tillitsvalgte i andelslaget. Hvert skogeierområde har en valgkomité på tre personer. To av medlemmene velges i de ordinære andelseiermøtene i skogeierområdene, og det siste velges av Glommens årsmøte. Hvert medlem velges for 3 år av gangen, og én er på valg hvert år. Den personen som velges av årsmøtet er medlem i andelslagets valgkomité og leder for skogeierområdets valgkomité. Dette sikrer andelslaget kontinuitet i valgkomitéarbeidet og en mulighet for helhetlig tenkning når det gjelder rekruttering av tillitsvalgte til organisasjonen. Skogeierområder Nord-Østerdal Midt-Østerdal Sør-Østerdal Trysilvassdraget Solør Sør Antall skogeierlag Navn på lagene Os, Tolga/ Vingelen, Tyldal, Tynset, Alvdal, Folldal Rendalen, Stor-Elvdal/Sollia Åmot, Elverum Trysilvassdragets, Osen Våler, Åsnes, Grue Kongsvinger, Eidskog, Nord- Odal, Sør-Odal Gj.snittlig innflytelse gammel modell 13,0 % 11,8 % 16,7 % 11,1 % 21,6 % 25,9 % Antall eiere ,4 % 248 9,5 % ,4 % ,2 % ,6 % ,9 % Volum gj.snitt 3 siste år ,3 % ,2 % ,1 % ,9 % ,3 % ,2 % Antall utsendinger og innflytelse ny modell 3,6 10,9 % 3,9 11,9 % 6,2 18,7 % 3,9 11,7 % 7,4 22,3 % 8,1 24,5 % Antall utsendinger etter avrunding (tall før avrunding i parantes) 4 (3,6) 12,1 % 4 (3,9) 12,1 % 6 (6,2) 18,2 % 4 (3,8) 12,1 % 7 (7,4) 21,2 % 8 (8,1) 24,2 % 4 Glommen Skog

5 Oslo-skogeiere Fra Glommens Oslo-skogeiere har vi fått innspill om at de ønsker en mer formell plass i årsmøtet enn det dagens observatørrolle innebærer. Samtidig ønsker de at Oslomøtene som har vært avholdt en til to ganger i året blir vedtektsfestet. Styret i Glommen ønsker ikke å bryte prinsippet om at det er skogeiendommens beliggenhet og ikke bosted som gir innflytelse. Styret i Glommen ser på Oslo-skogeierne som en viktig gruppe, og vil opprettholde møtene i Oslo slik praksis har vært de siste årene. Styret ønsker også å opprettholde ordningen med observatører fra Oslo-skogeierne. Høringspunkter Antall skogeierområder Styret foreslår seks skogeierområder med en naturlig geografisk avgrensning. Områdene varierer i størrelse, både i volum og i antall medlemmer, men langt mindre enn hva skogeierlagene gjorde tidligere. I tillegg er de foreslåtte områdenes avgrensninger tidligere brukt, både administrativt og i eierorganisasjonen. Høringsspørsmål: Er du tilfreds med den geografiske avgrensningen? Er det et riktig antall skogeierområder som foreslås? Navnevalg De foreslåtte navnene på skogeierområdene starter alle med Glommen. Styret mener at «fornavnet» på skogeierområdet skal identifisere andelslaget, og at navnet Glommen derfor skal brukes. Styret mener at resten av navnet skal angi skogeierområdets geografiske tilhørighet. Her ser styret at man kun delvis har lykkes, og ønsker spesielt å utfordre skogeierlagene i høringsprosessen til å komme med forslag til navn på skogeierområdene. Høringsspørsmål: Er det andre navn som kan beskrive skogeierområdenes geografi bedre? Lokal tilstedeværelse i skogeierområdene Tillitsvalgtes personlige egenskaper er viktigere enn hvor i skogeierområdet den tillitsvalgte kommer fra. Det er derfor styrets innstilling at tillitsvalgte velges på fritt grunnlag, men at det i en overgangsfase sikres at de tidligere skogeierlagene blir representert med tillitsvalgte i skogeierområdene. I Nord-Østerdal hvor de har 4 tillitsvalgte/utsendinger og 6 skogeierlag, legges det opp til aktiv bruk av varamedlemmer i lokalarbeidet. Dette vil gi grunnlag for at alle opprinnelige skogeierlag kan bli representert. Høringsspørsmål: Er det viktig at alle kommuner i hvert skogeierområde er representert med tillitsvalgte? Lokal tilknytning i skogeierområdene I den nye organisasjonsmodellen skal skogeierområdene være med på å prege andelslagets prioriteringer. Andelseiermøtene i skogeierområdene blir en viktig arena hvor innspill fra andelseierne formidles via styret i skogeierområdene til styret i andelslaget. Andelseiermøter, skogdager og fagdager er arrangementer som vil bli avholdt i skogeierområdet og hvor andelslaget møter andelseierne i en organisert form. Styret mener det er viktig med faglig høy kvalitet på arrangementene framfor mange mindre arrangementer. Større arrangementer har flere ressurser å spille på og det er lettere å trekke til seg gode innledere. Samtidig ser styret at skogfaglige kurs med fordel kan avholdes «grendevis» der dette er naturlig, mens mer spesielle kurs kan avholdes med større geografisk nedslagsfelt. Høringsspørsmål: Vil dette tilbudet dekke de forventningene du har til lokale arrangementer? Gjennomgående representasjon Tillitsvalgte i skogeierområdet er også utsendinger til årsmøtet. Styret mener at gjennomgående representasjon gjør det mer interessant å være tillitsvalgt, og dermed styrker rekrutteringen av tillitsvalgte. Styret foreslår et fast antall tillitsvalgte/utsendinger på 33 personer, mens det i vedtektene foreslås et antall fra 25 til 35 tillitsvalgte. Endringer i antall medlemmer og volum mellom skogeierområdene gjør det hensiktsmessig med et slikt intervall. Det gjør det mulig å endre antall tillitsvalgte uten å måtte endre vedtektene. Forslaget innebærer at rundt hver åttiende andelseier er utsending til årsmøtet. Årsmøtet bestemmer vekting og antall tillitsvalgte. Styret bestemmer fordeling av antall tillitsvalgte mellom skogeierområdene. En slik løsning er å foretrekke framfor utjevningsmandat og matematiske beregninger. Høringsspørsmål: Hva er ditt syn på antall tillitsvalgte? Møterett i årsmøte Det har vært mange diskusjoner omkring indirekte og direkte representasjon i årsmøtet. Årsmøtet våren 2009 vedtok at det skal være indirekte representasjon dvs. med utsendinger - slik det er i dag. Styret ønsker imidlertid å gi alle andelseiere adgang til årsmøtet. Det åpnes derfor for møteog talerett. Forslag på hvordan andelseiere skal fremme saker overfor årsmøte er beskrevet i vedtektene. Styret mener at andelslaget må prøve seg fram i forhold til hvordan slike møter kan gjennomføres. Møte- og talerett for alle andelseiere betyr at årsmøtet bør flyttes rundt i andelslagets område. Samvirkeloven åpner for flytting forutsatt at dette Glommen Skog 5

6 Fordeling mellom skogeierområdene er vedtektsfestet. Antall andelseiere Høringsspørsmål: Er du enig i at årsmøtet i Glommen bør bli åpent for alle andelseiere? Er du enig at det er riktig at årsmøtet flyttes rundt i Glommens geografi? Vil du selv kunne tenke deg å delta på årsmøte med møte- og talerett? Lokal og sentral valgkomité Volum fra andelseiere Tillitsvalgte i skogeierområdet Andel tillitsvalgte i valgkretsen Os ,23 Tolga/ Vingelen ,56 Tyldal ,50 Tynset ,87 Alvdal ,50 Folldal ,35 Glommen Nord-Østerdal Stor-Elvdal/ Sollia ,93 Rendalen ,07 Glommen Midt-Østerdal Åmot ,00 Elverum ,00 Glommen Sør-Østerdal Trysil ,21 Osen ,79 Glommen Trysilvassdraget Våler ,26 Åsnes ,78 Grue ,96 Glommen Solør Kongsvinger ,19 Sør-Odal ,49 Nord-Odal ,82 Eidskog ,51 Glommen Sør Sum totalt I saksbilaget som ble behandlet i andelseiermøtene i mars 2009 ble det foreslått at Glommen kun skulle ha én valgkomité. Dette var det sterke synspunkter imot, og forslaget ble derfor trukket i forslag til vedtak som ble lagt fram for årsmøtet i Glommen. Som tidligere nevnt legges det nå opp til lokale valgkomiteer hvor ett av medlemmene inngår i andelslagets valgkomité. Høringsspørsmål: Er du enig i forslaget om at ett medlem fra den sentrale valgkomiteen også er medlem i den lokale valgkomiteen? Andre forslag Kontrollkomité Verken samvirkeloven eller aksjeloven pålegger å ha kontrollkomité. Etter innspill fra utvalget foreslår styret å avvikle kontrollkomiteen. Kontrollkomiteens funksjon er å føre kontroll med at styret og administrasjonen gjennomfører sine oppgaver i henhold til vedtekter og beslutninger vedtatt av årsmøtet. I den nye modellen blir organisasjonen langt slankere enn hva den tidligere har vært. Styret mener at når årsmøtets ordfører deltar i Glommens styremøter, samt at revisor rapporterer til årsmøtet og avgir revisjonsrapporter til styret, tilsier dette en tilstrekkelig kontroll. I samvirkeloven og aksjeloven er det ikke pålagt at andelslaget skal ha kontrollkomité Vi ser at det er mer og mer vanlig at selskaper og organisasjoner sløyfer denne type kontrollorgan. Både styret og årsmøtet kan nedsette utvalg for å få utredet saker, og styret mener at en slik mulighet er tilstrekkelig. Overgang fra gammel til ny organisasjon Selv om forslaget til nye vedtekter blir vedtatt i ekstraordinært årsmøte i slutten av november, vil ikke den nye organisasjonen være på plass før tillitsvalgte er valgt i de ulike skogeierområdene. Dette skjer i de ordinære andelseiermøtene i mars Overgangen er uproblematisk. Dagens utsendinger er valgt til nytt valg skjer, og avtalen med skogeierlagene løper først ut i april Tillitsvalgte til de nye skogeierområdene vil bli valgt i de ordinære andelseiermøtene i mars. For å gjennomføre valget må det oppnevnes en valgkomité. I det ekstraordinære årsmøtet foreslås det at skogeierområdets valgkomité består av lederne i skogeierlagenes valgkomiteer med andelslagets valgkomitérepresentant fra skogeierområdets geografi som leder. Medlemmene i andelslagets valgkomité representerer allerede de foreslåtte skogeierområdene. Tilpasning til lov om samvirkeforetak De viktigste endringene i ft. tidligere vedtekter er: andelslagets høyeste organ kalles årsmøte i stedet for representantskap omsetning legges til grunn ved avstemming og ikke andeler det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom revisor og minst 1/10 av andelseierne krever det saker som berører andelslagets formål og økonomiske engasjement ( 2 og 5, jfr. 7) vil kreve 4/5 flertall etter ordinær avstemming, i tillegg at endringen bekreftes med 4/5 stemmeflertall ved summering av avgitte stemmer i skogeierområdene ved bruk av tømmeromsetning. 6 Glommen Skog

7 Forslag til nye vedtekter Styrets forslag til nye vedtekter for Glommen Skog BA bygger på andelslagets gjeldende vedtekter* første gang vedtatt 10. november Kapittel I Firma og formål 1 Firma Glommen Skog BA er et andelslag for skogeiere. Andelslaget har vekslende kapital og skiftende antall andelseiere. Andelseiernes ansvar for andelslagets forpliktelser er begrenset til den til enhver tid innskutte del av andelsinnskuddet. Andelslagets geografiske område omfatter kommunene: Sør-Odal, Nord-Odal, Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Åmot, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Rendalen, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os og deler av Røros kommune sør for Røros sentrum. Skogeierandelslagets hovedkontor er i Elverum. Andelslaget og dets eiere er tilsluttet Norges Skogeierforbund. 2 Formål Glommen Skog BAs formål er å bidra til best mulig avkastning på andelseiernes eiendommer ved å; Tilby best mulig pris og avsetning for andelseiernes tømmer og et godt tilbud av konkurransedyktige tjenester. Investere i en rasjonell og konkurransedyktig skogindustri. Fremme vilkår som ivaretar og utvikler andelseiernes eiendoms- og forvaltningsrett. La andelseierne ta del i den verdiutvikling som Glommen Skog BAs kapital får. Formålet skal søkes fremmet i samarbeid med de øvrige skogeier andelslag og med Norges Skog eier forbund. Kapittel II Andelseiere og andelskapital 3 Andelseiere Som andelseier kan opptas enhver fysisk eller juridisk person som innen andelslagets geografiske område eier skog. Tegning av eierskap skal skje skriftlig. Ved eierskifte eller andre grunner til at andelshaveren ikke lengre har eiendomsrett til skog, skal andelene innløses i samsvar med bestemmelsene i 11, første og tredje ledd, jfr. fjerde ledd. Når særlige grunner foreligger, kan styret gjøre unntak fra vilkåret om eierskap til skog etter første ledd, og akseptere som andelseiere personer som har bruksrett til skog når bruksretten gir grunnlag for samhandel. Årsmøtet kan beslutte justeringer i andelslagets geografiske område. 4 Andelseiernes rettigheter og ansvar En hver som tegner seg som andelseier forplikter seg til å delta i finansieringen av andelslagets egenkapital med andelsinnskudd jfr. 5a. Andelseierne har rett til å bli holdt løpende orientert om gjeldende leveringsvilkår for skogsvirke og andre aktuelle saker i organisasjonen. Andelseierne har fortrinnsrett til å selge alt sitt tømmer til andelslaget og til å benytte seg av de tjenester andelslaget kan tilby, til de priser og vilkår som til enhver tid gjelder. Styret kan ved ekstraordinær høy avvirkning som følge av store stormfellinger, risiko for insektsangrep eller lignende omstendigheter i forbindelse med store naturødeleggelser, pålegge andelseierne å redusere eller stoppe avvirkning uten hensyn til inngått kontrakt i den utstrekning det er nødvendig for å unngå en vesentlig ubalanse i tømmermarkedet. Andelseierne har gjennom sitt eierskap godtatt andelslagets vedtekter samt de vedtak som blir fattet i henhold til disse og de forpliktelser som andelslaget har bundet seg til i forhold til Norges Skogeierforbund og det øvrige skogeiersamvirket, herunder innbetale serviceavgift etter vedtak i andelslagets årsmøte. Manglende innbetaling av serviceavgift er å betrakte som uttreden jfr Andelsinnskudd Hver andel er på kr 1.000,-. Andelene eies av den juridiske eier av skogen. Deler av andeler avrundes med bruk av inntil to desimaler. a) Obligatorisk andelsinnskudd Ved tegning av eierskap fastsettes det for hver andelseier et bestemt antall andeler knyttet til vedkommendes skogeiendoms produksjonsevne. Skogeiers produktive skogareal legges til grunn for fast- * Andelslagets gjeldende vedtekter finnes på Glommen Skog 7

8 settelse av eiendommens andelsinnskudd. Andelsinnskuddet vektes, i forholdet 1-2,5-4,5 for henholdsvis lav (H40 6 8), midlere (H ) og høy bonitet (H ). Andelsinnskuddet pr. andelseier begrenses oppad til 120 andeler. Antall andeler skal korrigeres ved endring i beregningsgrunnlaget og skal til enhver tid omfatte alt skogareal vedkommende andelseier eier og disponerer innen andelslagets område. Andelseieren er forpliktet til å gi skriftlig beskjed ved tilkjøp eller frasalg av areal. Ved tilkjøp omdannes eventuelle tilleggsandeler til obligatoriske andeler for å dekke økt andelsinnskuddsforpliktelse. Ved frasalg omdannes obligatoriske andeler innskutt ut over ny forpliktelse til tilleggsandeler. Obligatoriske andeler kan ikke omsettes. I tvilstilfelle fastsetter styret antallet obligatoriske andeler for den enkelte skogeier. Minimum antall innbetalte andeler for å ha medlemsrettigheter er en andel. b) Frivillige tilleggsandeler Årsmøtet kan beslutte å utvide andelskapitalen med frivillig tilleggsandelsinnskudd fra eksisterende andelseiere. Fordeling av tilleggsandeler foretas av styret iht. prinsipper fastsatt av årsmøtet. Tilleggsandeler kan kun tildeles andelseiere som har innbetalt sitt obligatoriske andelsinnskudd fullt ut. Tilleggsandelene skal innbetales i sin helhet i forbindelse med tegning innen den frist styret fastsetter. Tilleggsandelene gir ingen rettigheter i andelslaget ut over rett til eventuelt utbytte. Tilleggsandeler kan overdras til andre andelseiere i andelslaget. Andelene kan ikke overdras uten samtykke fra styret. 6 Betaling av det obligatoriske andelsinnskuddet Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet skal fram til dette er fullt innbetalt, skje ved: - 1,5 % trekk i andelseierens brutto tømmeroppgjør fra salg til andelslaget og/eller ved - kontant innbetaling. Maksimal innbetalingstid for andelsinnskuddet er 10 år. Dersom andelsinnskuddet ikke er fullt innbetalt senest 10 år etter inntreden skal restbeløpet innbetales kontant. Styret kan i særlig tilfelle innvilge lengre innbetalingstid. Dersom andelsinnskuddet ikke innbetales i samsvar med avsnittet ovenfor, strykes eierskapet, og innbetalt beløp utbetales i samsvar med bestemmelsene i 10 og Økning av andelens pålydende Årsmøtet kan i samsvar med bestemmelsene for særskilte vedtektsendringer vedta å øke hver andels pålydende eller beregningsfaktorene for antall andeler som den enkelte andelseier er forpliktet til å ha i foretaket. Et slikt vedtak krever i tillegg til ordinært flertallskrav som ved vedtektsendringer, ett 4/5-flertall basert på avstemming etter tømmeromsetning jfr Pant Andelene kan ikke pantsettes eller stilles som sikkerhet for forpliktelser. Kapittel III Uttreden 9 Uttreden Melding om at andelseieren ønsker å avvikle sitt eierskap må skje skriftlig til andelslagets hovedkontor. Uttreden får virkning fra den dag melding er mottatt. Andelseier som trer ut av laget mister alle sine tillitsverv fra det tidspunkt lagets hovedkontor har mottatt skriftlig melding om avvikling av eierskapet. Eventuelle økonomiske mellomværende knyttet til samhandel mellom uttredende andelseier og andelslaget skal avsluttes i henhold til inngåtte kontrakter og avtaler. Økonomiske forhold knyttet til eierskapet skal avsluttes i samsvar med bestemmelsene i 11 om innløsning av andelsinnskudd og vilkårene for tegning av eierskap. 10 Overtredelser og eksklusjon Andelseier som overtrer vedtektene eller bestemmelser som er gitt i medhold av disse, kan etter beslutning av styret ekskluderes etter at vedkommende er gitt anledning til å uttale seg. Andelseieren kan innen to måneder etter at vedkommende skriftlig er gjort kjent med styrets vedtak, anke beslutningen inn for andelslagets førstkommende årsmøte. Ved eksklusjon opphører alle andelseiers rettigheter og tillitsverv umiddelbart. Andelsinnskuddet forfaller til utbetaling i samme takt som ved ordinær utmelding jfr. 11 annet avsnitt pkt. c. 11 Innløsning av andelsinnskudd Andelsinnskuddet skal ved innløsning utbetales med det nominelle beløp som er innbetalt eller emittert dersom andelskapitalen er inntakt. Er deler av andelskapitalen tapt, skal det skje en forholdsmessig reduksjon i innløsningsbeløpet. Ut over dette har uttredende andelseier ikke krav på etterbetaling eller andel i lagets formue. Innløsningsbeløpet jfr. dog bokstav b under - blir endelig fastsatt ved første årsmøte som behandler beretning og regnskap i kalenderåret etter at melding om avvikling av eierskapet er mottatt. Andelsinnskuddet både obligatoriske andeler og tilleggsandeler forfaller til utbetaling slik: a) Ved eiendomsoverdragelse eller salg der den tidligere 8 Glommen Skog

9 andelseieren ikke lengre er skogeier, utbetales andelsinnskuddet etter at årsregnskapet er fastsatt for det året salget/eiendomsoverdragelsen er foretatt. b) Ved bo-oppgjør (døds- og konkursbo) utbetales andelsinnskuddet så snart som mulig. I dette tilfelle benyttes grunnlaget fra sist avlagte reviderte årsregnskap. c) Ved annen uttreden av andelslaget forfaller andelsinnskuddet til utbetaling tre år etter mottatt oppsigelse. Styret kan fastsette minimumsbeløp for tilbakebetaling og en raskere tilbakebetalingstakt. Oppsagt - ikke utbetalt andelsinnskudd - blir låneinnskudd og forrentes tilsvarende ordinære andelseiersinnlån. Styret kan fastsette forenklede retningslinjer for innløsning og nyinntreden for eierskifter innen familien. Kapittel IV Organisasjonsmessig oppbygging 12 Organer Glommen Skog BAs organer er: Skogeierområder - Andelseiermøter Årsmøte Styre 13 Skogeierområder - Andelseiermøter Andelslagets geografiske område inndeles i skogeierområder fastsatt av styret. Skogeierområdene utgjør grunnplanet i Glommen Skog BAs eierorganisasjon og er bindeleddet mellom andelseierne og andelslaget. Skogeierområdene skal stimulere til samhandling og faglig og økonomisk framgang blant andelseierne. Andelseiermøtet i skogeierområdet har valgmyndighet og er rådgivende for utsendinger til andelslagets årsmøte. Andelseiermøtet skal innkalles med minst åtte dagers skriftlig varsel. Med innkalling skal følge saksliste. Bare de saker som er nevnt i innkallingen, skal behandles i møtet. Ekstraordinært andelseiermøte innkalles når andelslagets styre eller minst 1/3 av andelseierne i skogeierområdet forlanger det. Ordinært andelseiermøte (årsmøtefunksjon) avholdes hvert år innen utgangen av mars. Det ordinære andelseiermøte skal: a) Behandle innstilling til årsmøte om beretning og regnskap. b) Behandle innstilling til eventuelle forslag til vedtektsendringer i andelslaget. c) Foreta valg av leder i skogeierområdets styre for ett år. Leder er utsending til årsmøtet. d) Foreta valg av tillitsvalgte i skogeierområdet for to år. Disse er utsendinger til årsmøtet. Det skal velges fire vararepresentanter i nummerorden. Mandatperioden gjelder inntil nytt valg er foretatt jfr. likevel 9 og 10. e) Foreta valg av medlemmer med personlige varamedlemmer til valgkomiteen for tre år. Valgkomiteen består av 3 medlemmer og et medlem trer ut av komiteen hvert år. To av medlemmene velges i de ordinære andelseiermøtene i skogeierområdene, det siste medlemmet velges av årsmøtet. Medlemmet som velges av årsmøtet er medlem i andelslagets valgkomité og leder for skogeierområdets valgkomité. f) Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen. Saker som andelseier ønsker behandlet på ordinært andelseiermøte, må være innkommet styret i skogeierområdet innen utgangen av uke Andelseiermøter - stemmerett og valgbarhet I andelseiermøtet har hver andelseier én -1- stemme. Personer som har andelseierskap sammen kan kun avgi en stemme. Det er adgang til å stemme med én -1- fullmakt fra annen andelseier. Unntatt er bestyrer eller annen representant som etter fullmakt kan opptre utad på vegne av og forplikte en eller flere andelseier(e). Juridiske personer har én stemme. Ved avstemming om endring i vedtektenes 2 eller 5 jfr. 7 første ledd jfr. 24 tredje ledd, skal tømmeromsetning legges til grunn ved avstemming i skogeierområdene. Hver andelseier har én stemme pr. påbegynt omsatt 500 m 3 oppad begrenset til 6 stemmer. Gjennomsnittet av omsetningen de siste 5 hele år fra og med legges til grunn for beregning av antall stemmer. Enhver som er andelseier i andelslaget kan velges til tillitsverv. Valgbar er også bestyrer eller annen representant som etter fullmakt kan opptre utad på vegne av, og forplikte vedkommende andelseier. 15 Årsmøte Årsmøtet er andelslagets øverste myndighet. Årsmøtet består av valgte utsendinger fra skogeierområdene jfr. 13 med et antall fra personer. Hvert skogeierområde har rett til å sende utsendinger til andelslagets årsmøte. Antall utsendinger er basert på antall andelseiere og skogeierområdets tømmeromsetning fra andelseierne gjennom andelslaget de siste hele 5 år fra og med Årsmøtet beslutter totalt antall utsendinger og vekting mellom tømmeromsetning og antall andelseiere. Fordeling av antall utsendinger mellom skogeierområdene fastsettes av styret. Andelslagets styremedlemmer har møteplikt i årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av utsendingene er til stede. For gyldig vedtak gjelder simpelt flertall blant de frammøtte, når ikke annet er sagt i vedtektene. Glommen Skog 9

10 Årsmøtet kan treffe avgjørelser i saker som ikke er nevnt i innkallingen hvis 2/3 av årsmøtets fremmøtte stemmer gir sin tilslutning til at saken tas opp. Unntatt fra dette er saker som er nevnt i 24 og 25. Rett til å fremme saker for årsmøtet har andelslagets styre og styrene i skogeierområdene. Når styret, revisor, utsendinger som representerer minst 1/3 av utsendingene til årsmøte eller 1/10 av andelseierne krever det, innkalles årsmøtet av ordføreren. Varsel om årsmøte skjer med minst 14 dagers varsel. Sakspapirene skal sendes ut minst åtte dager før årsmøtet. Det føres protokoll over møtene som underskrives av møteleder samt to valgt i møtet. Utskrift av protokollen sendes Norges Skogeierforbund etter hvert møte. 16 Årsmøtets oppgaver Det skal avholdes minst ett årsmøte hvert år innen utgangen av april måned (ordinært årsmøte), etter at de ordinære andelseiermøtene er avholdt i alle skogeierområdene. Årsmøtet skal avholdes i et av skogeierområdene. Årsmøte skal: Behandle styrets beretning samt fastsette resultatregnskap og balanse og disponere årets resultat jfr. 17. Fastsette godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte og godkjenne godtgjørelse til revisor. Foreta valg til styret jfr. 19. Foreta valg av ordfører og varaordfører, fortrinnsvis blant årsmøtets medlemmer, for kommende periode med funksjon til og med neste ordinære årsmøte. Foreta valg av medlemmer til andelslagets valgkomité for tre år. Blant disse velges en leder, jfr. 13 pkt. e og 22. Begge kjønn skal være representert i valgkomiteen. Foreta valg av revisor etter innstilling fra valgkomiteen. Fastsette serviceavgift for kommende år. Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen. Saker som ønskes behandlet i det ordinære årsmøtet, må være kommet til styret i andelslaget senest innen utgangen av januar måned. 17 Disponering av årets resultat Andelslagets årsresultat kan etter forslag fra styret disponeres av årsmøtet i henhold til følgende: Overføres til eller belastes fond for opptjent egenkapital. Deles ut til andelseierne som har innbetalt minimum andelsinnskudd jfr. 5, i forhold til det tømmer andelseierne har levert for omsetning gjennom andelslaget siste år (etterbetaling på årets tømmerleveranse). Deles ut til andelseierne som utbytte på innskutt andelskapital Det kan ikke besluttes utdelt høyere utbetaling etter annet eller tredje punkt enn det styret har foreslått eller godtar. 18 Fondsemisjon overføring fra opptjent til innskutt kapital Dersom verdien av samlet innskutt obligatorisk andelskapital utgjør mindre enn 20 % av samlet bokført egenkapital, kan årsmøtet beslutte utdeling av fondsandeler. Utdeling av fondsandeler skal skje til andelseierne i samsvar med deres relative andel av innskutt obligatorisk andelskapital. Utdeling av fondsandeler kan ikke skje med et større beløp enn samlet innskutt obligatorisk andelskapital før emisjonen. 19 Styret i Glommen Skog BA Styret består av 6 årsmøtevalgte medlemmer. Ansatte har rett til valg av styremedlemmer i samsvar med 67 i lov av 29. juni 2007 om samvirkeforetak. Styrets leder velges hvert år av årsmøtet blant andelseierne. Øvrige styremedlemmer velges blant andelseierne for to år av gangen slik at halvparten er på valg hvert år. Hvert kjønn skal til enhver tid være representert med minst to styremedlemmer. Nestleder velges hvert år av årsmøtet blant styrets medlemmer. Årsmøtet velger hvert år tre varamedlemmer i nummerorden for de årsmøtevalgte styremedlemmene. Styret innkalles til møte i samsvar med møteplan, når styrets leder finner det nødvendig eller når det forlanges av tre styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede, herav styrets leder eller nestleder. For gyldig vedtak må fire medlemmer stemme for. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Det føres protokoll fra forhandlingene som underskrives av de møtende. Er et vedtak ikke enstemmig, kan hvert av styremedlemmene kreve sin stemmegivning tilført protokollen. 20 Styrets oppgaver og ansvar Forvaltningen av andelslaget hører under styret, som skal lede foretakets virksomhet i overensstemmelse med lov, vedtekter og årsmøtets beslutninger, og det skal gjennomføre vedtak som blir fattet av Norges Skogeierforbund i medhold av forbundets vedtekter. Styret skal fastsette planer og budsjetter for andelslagets virksomhet. Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret er ansvarlig for at andelslaget oppfyller sin regnskapsplikt etter lover og forskrifter. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og andelslagets virksomhet for øvrig. 10 Glommen Skog

11 Styret skal legge fram beretning og regnskap i så god tid at det kan drøftes i andelseiermøter avviklet i samsvar med 13 før behandling i årsmøtet. Styret skal forberede de saker andelseiermøtene og årsmøtet skal behandle. Styret fastsetter prinsippene for de utbetalingsordninger for tømmeromsetning som gjøres gjeldende i regnskapsåret. Styret ansetter og avskjediger andelslagets daglige leder. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets møter, men har ikke stemmerett. Styret skal fastsette instruks for daglig leder og for styrets eget arbeid. Andelslaget forpliktes ved underskrift av styrets leder og daglig leder i fellesskap. Styret kan meddele prokura. 21 Revisjon Andelslaget skal ha revisor valgt av årsmøtet. Revisor skal granske andelslagets årsoppgjør og regnskaper og dens anliggender for øvrig i samsvar med lov og forskrifter. Revisor skal være statsautorisert. Selskap som driver revisjonsvirksomhet kan også velges som revisor. 22 Valgkomité Årsmøtet velger en valgkomité bestående av ett medlem med personlig varamedlem fra hvert skogeierområde. Hvert medlem velges for tre år, hvorav to er på valg hvert år, jfr. 13 pkt. e. Årsmøtet velger også valgkomiteens leder. Begge kjønn skal være representert i valgkomiteen. Valgkomiteen skal avgi innstilling til årsmøtet angående valgene i samsvar med instruks fastsatt av årsmøtet. 23 Valgordning Valg av leder, nestleder, styremedlemmer og ordfører skal skje skriftlig. Det stemmes over én og én plass i styret. For å bli valgt må vedkommende få over halvparten av de tilstedeværende stemmer. Har en kandidat ikke oppnådd mer enn halvparten av de tilstedeværende stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Tillitsvalgte må ikke inneha tillitsverv eller ledende stilling i foreninger eller selskap som konkurrerer med andelslaget. Blir en utsending til årsmøtet valgt til styremedlem i andelslaget, overtar vedkommendes varautsending plassen i årsmøtet. Tilsvarende hvis en i skogeierområdets valgkomité blir valgt inn i andelslagets valgkomité, overtar vedkommendes varautsending. Kapittel V 24 Vedtektsendringer Øvrige bestemmelser Endring av disse vedtekter skjer i årsmøtet. Det skal stå i innkallingen hva forslaget til forandring går ut på. Før behandling i årsmøtet skal forslag til vedtektsendringer ha vært behandlet i ordinært eller ekstraordinært andelseiermøte i skogeierområdene. I andelseiermøtene avgjøres med simpelt flertall av de stemmeberettigede (jfr. 13) hvilket mandat utsendingene til årsmøtet skal ha. Vedtak om endring krever 2/3 flertall av det samlede antall stemmer i årsmøtet. For endring av 2 og 5, jfr. 7 kreves både 4/5 stemmeflertall etter ordinær avstemming, og i tillegg at endringen bekreftes med 4/5 stemmeflertall ved summering av avgitte stemmer i skogeierområdene ved bruk av tømmeromsetning, jfr. 14. Andelseiere som har skog i flere skogeierområder har stemmerett kun i ett skogeierområde, jfr. 14 i slike saker. Andelseiere som har skog i flere skogeierområder har møterett i de skogeierområdene de har skog. I saker som angår endringer i 2 og 5, jfr. 7, møter andelseieren med det antall stemmeandeler han/hun har i det enkelte skogeierområdet forholdsmessig fordelt etter tømmeromsetning i hvert enkelt område. Andelseiere som ønsker det kan velge å møte i kun et skogeierområde. I så fall må dette meddeles andelslaget ved innmelding i andelslaget. Møteretten vil da bli lagt til det skogeierområdet der andelseieren bor, eller har hoveddelen av sin eiendom. Ved endring av flertallskravene i denne paragraf kreves vår 4/5 stemmeflertall etter ordinær avstemming, og i tillegg at endringen bekreftes med 4/5 stemmeflertall ved summering av avgitte stemmer i skogeierområdene ved bruk av tømmeromsetning, jfr. 14. Vedtektene og forandring av disse skal godkjennes av Norges Skogeierforbunds styre. 25 Oppløsning Forslag om oppløsning av andelslaget må fremsettes på årsmøtet. Dersom forslaget støttes med 2/3 flertall av det samlede antall stemmer i årsmøtet, sendes det deretter ut til behandling i ordinært andelseiermøte i skogeierområdene og forelegges så til endelig avgjørelse på neste årsmøte. Til gyldig beslutning kreves at den endelige beslutning om oppløsning fattes med minst 4/5 flertall av årsmøtet og at vedtaket bekreftes med 4/5 flertall etter tømmeromsetning, jfr. avstemmingsregler i 14, fjerde ledd. Etter at alle forpliktelser er oppgjort, skal tilleggsandelsinnskudd, deretter ordinært andelsinnskudd tilbakebetales andelseierne. Eventuell gjenværende formue skal fordeles på andelseierne i samsvar med deres andel av tømmeromsetningen gjennom andelslaget siden 1992 eller siste 25 år. Glommen Skog 11

12 Glommen Skog BA Svarsending Oslo Svarslipp Si din mening. Vi håper flest mulig vil ta seg tid til å besvare høringsbrevet. 5 av de innsendte besvarelsene vil bli premiert med en Garmin GPS. Porto er betalt. Høringsfrist 16. august Er du tilfreds med den geografiske avgrensningen av skogeierområdene? Er det et riktig antall skogeierområder som foreslås? Er det andre navn som kan beskrive skogeierområdenes geografi bedre? Er det viktig at alle kommuner i hvert skogeierområde er representert med tillitsvalgte? Andelseiermøter, skogdager og fagdager vil bli avholdt i skogeierområdet. Vil dette tilbudet dekke de forventningene du har til lokale arrangementer? Hva er ditt syn på antall tillitsvalgte? Er du enig i at årsmøtet i Glommen bør bli åpent for alle andelseiere? Er du enig at det er riktig at årsmøtet flyttes rundt i Glommens geografi? Vil du selv kunne tenke deg å delta på årsmøte med møte- og talerett? Er du enig i forslaget om at ett medlem fra den sentrale valgkomiteen også er medlem i den lokale valgkomiteen? Passe For mange For få Ditt forslag: Passe For mange For få Andre kommentarer: Ditt skogeierlag: Leverandør nr.: Mobiltlf.: * E-post: * Ved å oppgi e-postadressen din vil du også få andre henvendelser på e-post, f.eks. målekvitteringer. 12 Glommen Skog

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Vedtekter for Viken Skog BA

Vedtekter for Viken Skog BA Vedtatt 07.11.05 Endret 06.04.06 Endret 18.04.07 Vedtekter for Viken Skog BA Kapittel I Firma og formål 1 Firma. 2 Formål. Kapittel II Andelseiere og andelskapital 3 Andelseiere. 4 Andelseiernes rettigheter

Detaljer

Vedtekter for Mjøsen Skog SA

Vedtekter for Mjøsen Skog SA Vedtekter for Mjøsen Skog SA Vedtatt av årsmøtet 18. april 2012. Endret av årsmøtet 11. april 2013. 1 Navn Samvirkeforetakets navn er Mjøsen Skog SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er

Detaljer

Vedtekter. Kapittel 1 Firma og formål

Vedtekter. Kapittel 1 Firma og formål Vedtekter Eksisterende vedtekter vedtatt i representant-skapets ekstraordinære årsmøte 10.11.05 med endringer av 27.04.06, 24.04.08 og 23.04.09. Styrets forslag til nye vedtekter som, dersom ny organisasjonsmodell

Detaljer

Vedtekter. Kapittel 1 Firma og formål

Vedtekter. Kapittel 1 Firma og formål Vedtekter Eksisterende vedtekter vedtatt i representantskapets ekstraordinære årsmøte 10.11.05 med endringer av 27.04.06, 24.04.08 og 23.04.09. Styrets forslag til nye vedtekter som, dersom ny organisasjonsmodell

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FELLESKJØPET AGRI SA

VEDTEKTER FOR FELLESKJØPET AGRI SA VEDTEKTER FOR FELLESKJØPET AGRI SA Vedtatt på årsmøtet 2015. KAPITTEL 1: FORETAKET 1 Laget Felleskjøpet Agri SA, i det videre kalt FKA, er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall og begrenset ansvar.

Detaljer

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Vedtatt på ordinært årsmøte 20. juni 2015. 1 Grunneierlaget Ytre Hamarøy grunneierlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Meldal Grunneierlag VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova Vedtektsendring Disse nye vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

VEDTEKTER. (Pr. 18. april 2013) ROGALAND PELSDYRFÔRLAG SA

VEDTEKTER. (Pr. 18. april 2013) ROGALAND PELSDYRFÔRLAG SA VEDTEKTER (Pr. 18. april 2013) ROGALAND PELSDYRFÔRLAG SA 1 Reviderte vedtekter ved omdannelse fra AL til SA som selskapsform Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 22. august 2012. Endring i 8 2. avsnitt på

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Gauselbakken Barnehage SA

Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Vedtekter for Gauselbakken Barnehage SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 25.september 2012 Versjons historie (siste på topp) Dato Ver Navn Beskrivelse

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Gauselbakken Andelslag BA ExtraOrdinær Generalforsamling 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Dronningåsen 1 4032 Stavanger Org. nr. 986 298 363 www.gauselbakken.no

Detaljer

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA Forslag til nye vedtekter Andelslag som organisasjonsmodell skal opphøre fra og med 01.01.2013 ny lov). Da skal organiseringen være Samvirkeforetak. Nedenfor er gitt forslag til vedtekter godkjent av årsmøtet

Detaljer

Kvikne- Rennebu Kraftlag SA

Kvikne- Rennebu Kraftlag SA Vedtekter for Kvikne- Rennebu Kraftlag SA (sist oppdatert 15.5.2012) VEDTEKTER FOR KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG SA 1 Selskapets navn Selskapets navn er Kvikne-Rennebu Kraftlag SA. 2 Selskapets forretningskontor

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER SA 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester SA med org.nr 975 931 366 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB

VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB oppdatert pkt. 10.3 den 1.6.2006 ikke en off. endring VEDTEKTER FOR NORSK JOCKEYKLUB (Forening til fremme av den edle hestavl) Approbert av Det Kongelige Landbruksdepartement 04.06.2004 1 1.1 Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. FIRMA KONTORKOMMUNE FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Sparebanken skal ha sitt sete i Nord-Odal kommune og

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE Andelslaget Bilkollektivet SA Postboks 2190 Grünerløkka 0505 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt 6 Tlf: 47861010 bk.oslo@bilkollektivet.no www.bilkollektivet.no Oslo, 10. september, 2012 Til alle andelseiere

Detaljer

VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA

VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA VEDTEKTER FOR LEVANGER AVLØSERLAG SA Gjeldende fra 08.04.2011 1 Organisasjon Levanger Avløserlag SA med org.nr 971 386 843 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 Vedtatt på ekstra ordinært årsmøte den 30.10.2012 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014

Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 Samvirkebarnehagene stiftet 1989 Vedtekter for samvirkeforetaket Samvirkebarnehagene SA, revidert på årsmøte 13.5.2014 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemsskap... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Selskapet kan også delta som hel- eller deleier i annen virksomhet både i og utenfor konsesjonsområdet.

Selskapet kan også delta som hel- eller deleier i annen virksomhet både i og utenfor konsesjonsområdet. Vedtekter for Repvåg Kraftlag SA vedtatt 5.november 2014 1 Selskapets foretaksnavn og forretningskontor Selskapets navn er Repvåg Kraftlag SA. Selskapets forretningskontor er i Nordkapp kommune. 2 Selskapets

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vedlegg 1 til protokoll. VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA

Vedlegg 1 til protokoll. VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA VEDTEKTER FOR Norsk Vann BA Vedtatt på stiftelsesmøtet på Gardermoen 17.09.2003 Revidert 3 og 15 etter vedtak i årsmøtet 14.09.05. Revidert 15 etter vedtak i årsmøtet 4.09.06.

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Kysten Rundt BA

VEDTEKTER FOR. Kysten Rundt BA VEDTEKTER FOR Kysten Rundt BA Disse vedtekter er vedtatt på ekstraordinært årsmøte i Kysten Rundt BA 13.oktober 2008 1. Organisasjon Kysten Rundt BA er en kjede organisert som et andelslag med vekslende

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. VEDTEKTER side 1 av 5 Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Gildeskål Sparebank er opprettet den 30. september 1882. Sparebanken skal ha sitt sete i Gildeskål kommune.

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING. Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I AGAT- OG TOPASVEGEN VELFORENING Sted: Kroken kirke Dato: 3.11.14 kl 2000 Punkt 1: Åpning ved leder. Det var 12 stemmeberettigede tilstede, se vedlegg 1. Punkt 2: Saksliste: Sak

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

STANDARDVEDTEKTER FOR RENNEBU LANDBRUKSTJENESTER

STANDARDVEDTEKTER FOR RENNEBU LANDBRUKSTJENESTER STANDARDVEDTEKTER FOR RENNEBU LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Rennebu Landbrukstjenester SA med organisasjonsnummer 971381973 nedenfor kallet laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA)

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) Forslag til stiftelsesdokument med vedtekter for Seilsamvirket BA 21.mai 2005 1 Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) År 20 den ble stiftelsesmøte avholdt i Til stede som stiftere var: Ellers møtte:

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Sparebankforeningens vedtekter

Sparebankforeningens vedtekter Sparebankforeningens vedtekter Vedtatt av årsmøtet 22. oktober 2009, sist endret på årsmøte 24. mars 2015. Endringene vedtatt i mars 2015 trer i kraft fra 1. januar 2016. Formål 1. Sparebankforeningen

Detaljer

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank for Sparebankstiftelsen SR- Bank Vedtektene er endret siste gang 31.01.2012 (Godkjent av Finanstilsynet 03.02.2012) for Sparebankstiftelsen SR- Bank 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Vedtekter for OBOS BBL

Vedtekter for OBOS BBL Vedtekter for OBOS BBL 2 VEDTEKTER FOR OBOS BBL OBOS vedtekter, vedtatt på generalforsamlingen 25. april 2005, og med endringer vedtatt på generalforsamlingen 20. april 2009, 18. januar 2010 og 15. april

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Velforening for dummies

Velforening for dummies Velforening for dummies 1 Slik går man fram (Etter forslag fra Norges velforbund) Orienteringsskriv i alle postkasser. Samtidig kan dere be beboerne sette opp forslag til tiltak og arrangementer som de

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1

Vedtekter. for MELDAL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Vedtekter for MELDAL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål 1-1 Meldal Sparebank er opprettet den 2. april 1894. Sparebanken skal ha sitt sete i Meldal kommune. Den har til formål å fremme sparing

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A 1 Organisasjon Øyungen vannverk Felt A er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Alle festere av tomtene 1-6 og 21-32

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving

Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving (Endret siste gang 23. mars 2006) 1 Formål Formålet til landbruksrådgivingen er å utføre forsøk, prøvetaking, registreringer, driftsøkonomiske granskinger eller

Detaljer

Vedtekter Klepp Sparebank

Vedtekter Klepp Sparebank Vedtekter Klepp Sparebank Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Klepp Sparebank er opprettet i 1923. Vedtektene ble godkjent første gangen ved kgl. res. den 21. september 1923. Sparebanken skal ha

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER LANDBRUKSTJENESTER ØST SA

VEDTEKTER LANDBRUKSTJENESTER ØST SA VEDTEKTER LANDBRUKSTJENESTER ØST SA 1 Organisasjon Landbrukstjenester Øst SA med org.nr 971 295 937 nedenfor kallet laget, er et samvirkeforetak med avgrenset økonomisk ansvar, vekslende kapital og medlemstall.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer