Vedtekter. Kapittel 1 Firma og formål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter. Kapittel 1 Firma og formål"

Transkript

1 Vedtekter Eksisterende vedtekter vedtatt i representant-skapets ekstraordinære årsmøte med endringer av , og Styrets forslag til nye vedtekter som, dersom ny organisasjonsmodell blir vedtatt i ekstraordinært årsmøte 26. november 2009, vil gjelde fra og med mars Kapittel 1 Firma og formål Kapittel I Firma og formål 1 Firma Glommen Skog BA er et andelslag for skogeiere. Andelslaget har veks lende kapital og skiftende antall andelseiere Andelseiernes ansvar for andelslagets forpliktelser er begrenset til den til enhver tid innskutte del av andelsinnskuddet. Skogeierandelslagets hovedkontor er i Elverum. Andelslaget og dets eiere er tilsluttet Norges Skog eierforbund. 1 Firma Glommen Skog BA er et andelslag for skogeiere. Andelslaget har vekslende kapital og skiftende antall andelseiere. Andelseiernes ansvar for andelslagets forpliktelser er begrenset til den til enhver tid innskutte del av andelsinnskuddet. Andelslagets geografiske område omfatter kommunene: Sør- Odal, Nord-Odal, Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler, Elverum, Åmot, Trysil, Engerdal, Stor-Elvdal, Rendalen, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os og deler av Røros kommune sør for Røros sentrum. Skogeierandelslagets hovedkontor er i Elverum. Andelslaget og dets eiere er tilsluttet Norges Skogeierforbund. 2 Formål Glommen Skog BAs formål er å bidra til best mulig avkastning på andelseiernes eiendommer ved å; Tilby best mulig pris og avsetning for andelseiernes tømmer og et godt tilbud av konkurransedyktige tjenester. Investere i en rasjonell og konkurransedyktig skogindustri. Fremme vilkår som ivaretar og utvikler andelseiernes eiendoms- og forvaltningsrett. La andelseierne ta del i den verdiutvikling som Glommen Skog BAs kapital får. Formålet skal søkes fremmet i samarbeid med de øvrige skogeier andelslag og med Norges Skog eier forbund. 2 Formål Glommen Skog BAs formål er å bidra til best mulig avkastning på andelseiernes eiendommer ved å; Tilby best mulig pris og avsetning for andelseiernes tømmer og et godt tilbud av konkurransedyktige tjenester. Investere i en rasjonell og konkurransedyktig skogindustri. Fremme vilkår som ivaretar og utvikler andelseiernes eiendoms- og forvaltningsrett. La andelseierne ta del i den verdiutvikling som Glommen Skog BAs kapital får. Formålet skal søkes fremmet i samarbeid med de øvrige skogeier andelslag og med Norges Skog eier forbund. VEDTEKTER GLOMMEN SKOG BA 1

2 Kapittel II Andelseiere og andelskapital 3 Andelseiere Som andelseier kan opptas enhver fysisk eller juridisk person som innen andelslagets område eier skog. Tegning av eierskap skal skje skriftlig. Ved eierskifte eller andre grunner til at andelshaveren ikke lenger har eiendomsrett til skog, skal andelene innløses i samsvar med bestemmelsene i 11, første og tredje ledd, jfr fjerde ledd. Når særlige grunner foreligger, kan styret gjøre unntak fra vilkåret om eierskap til skog etter første ledd, og akseptere som andelseiere personer som har bruksrett til skog når bruksretten gir grunnlag for samhandel. Representantskapsmøte kan beslutte justeringer i andelslagets geografiske område. Kapittel II Andelseiere og andelskapital 3 Andelseiere Som andelseier kan opptas enhver fysisk eller juridisk person som innen andelslagets geografiske område eier skog. Tegning av eierskap skal skje skriftlig. Ved eierskifte eller andre grunner til at andelshaveren ikke lengre har eiendomsrett til skog, skal andelene innløses i samsvar med bestemmelsene i 11, første og tredje ledd, jfr. fjerde ledd. Når særlige grunner foreligger, kan styret gjøre unntak fra vilkåret om eierskap til skog etter første ledd, og akseptere som andelseiere personer som har bruksrett til skog når bruksretten gir grunnlag for samhandel. Årsmøtet kan beslutte justeringer i andelslagets geografiske område. 4 Andelseiernes rettigheter og ansvar En hver som tegner seg som andelseier forplikter seg til å delta i finansieringen av andelslagets egenkapital med andelsinn skudd jfr 5a. Andelseierne har rett til å bli holdt løpende orientert om gjeldende le ve ringsvilkår for skogs virke og an dre aktuelle saker i organi sa sjo nen. Andelseierne har fortrinnsrett til å selge alt sitt tømmer til andelslaget, og til å benyt te seg av de tjenester andelslaget kan tilby, til de priser og vilkår som til enhver tid gjelder. Andelseierne har gjennom sitt eierskap godtatt andelslagets ved tekter samt de vedtak som blir fattet i henhold til disse og de forpliktelser som andelslaget har bundet seg til i forhold til Norges Skogeierforbund og det øvrige skogeiersamvirke, herunder innbetale serviceavgift etter vedtak i andelslagets årsmøte. Manglende innbetaling av serviceavgift er å betrakte som uttreden jfr Andelseiernes rettigheter og ansvar En hver som tegner seg som andelseier forplikter seg til å delta i finansieringen av andelslagets egenkapital med andelsinnskudd jfr. 5a. Andelseierne har rett til å bli holdt løpende orientert om gjeldende leveringsvilkår for skogsvirke og andre aktuelle saker i organisasjonen. Andelseierne har fortrinnsrett til å selge alt sitt tømmer til andelslaget og til å benytte seg av de tjenester andelslaget kan tilby, til de priser og vilkår som til enhver tid gjelder. Styret kan ved ekstraordinær høy avvirkning som følge av store stormfellinger, risiko for insektsangrep eller lignende omstendigheter i forbindelse med store naturødeleggelser, pålegge andelseierne å redusere eller stoppe avvirkning uten hensyn til inngått kontrakt i den utstrekning det er nødvendig for å unngå en vesentlig ubalanse i tømmermarkedet. Andelseierne har gjennom sitt eierskap godtatt andelslagets vedtekter samt de vedtak som blir fattet i henhold til disse og de forpliktelser som andelslaget har bundet seg til i forhold til Norges Skogeierforbund og det øvrige skogeiersamvirket, herunder innbetale serviceavgift etter vedtak i andelslagets årsmøte. Manglende innbetaling av serviceavgift er å betrakte som uttreden jfr Andelsinnskudd Hver andel er på kr 1.000,-. Andelene eies av den juridiske eier av skogen. Deler av andeler avrundes med bruk av inntil to desimaler. a) Obligatorisk andelsinnskudd Ved tegning av eierskap fastsettes det for hver andelseier et bestemt antall andeler knyttet til vedkommendes skogeiendoms produksjonsevne. Skogeiers produktive skogareal legges til grunn for fastsettelse av eiendommens andelsinnskudd. Andelsinnskuddet vektes, i forholdet 1-2,5-4,5 for henholdsvis lav (H40 6 8), midlere (H ) og høy bonitet (H ). 5 Andelsinnskudd Hver andel er på kr 1.000,-. Andelene eies av den juridiske eier av skogen. Deler av andeler avrundes med bruk av inntil to desimaler. a) Obligatorisk andelsinnskudd Ved tegning av eierskap fastsettes det for hver andelseier et bestemt antall andeler knyttet til vedkommendes skogeiendoms produksjonsevne. Skogeiers produktive skogareal legges til grunn for fastsettelse av eiendommens andelsinnskudd. Andelsinnskuddet vektes, i forholdet 1-2,5-4,5 for henholdsvis lav (H40 6 8), midlere (H ) og høy bonitet (H ). 2 VEDTEKTER GLOMMENs SKOG BA

3 Andelsinnskuddet per andelseier begrenses oppad til 120 andeler. Antall andeler skal korrigeres ved endring i beregningsgrunnlaget og skal til enhver tid omfatte alt skog areal vedkommende andelseier eier og disponerer innen andelslagets område. Andelseieren er forpliktet til å gi skriftlig beskjed ved tilkjøp eller frasalg av areal. Obligatoriske andeler kan ikke omsettes. Minimum antall innbetalte andeler for å ha medlemsrettigheter er en andel. I tvilstilfelle fastsetter styret antallet obligatoriske andeler for den enkelte skogeier. b) Frivillige tilleggsandeler Representantskapet kan beslutte å utvide andelskapitalen med frivillig tilleggsandels innskudd fra eksisterende andelseiere. Fordeling av tilleggsandeler foretas av styret iht. prinsipper fastsatt av representantskapet. Tilleggsandeler kan kun tildeles andelseiere som har innbetalt sitt obligatoriske andelsinnskudd fullt ut. Tilleggs andelene skal innbetales i sin helhet i forbin delse med tegning innen den frist styret fastsetter. Tilleggsandelene gir ingen rettigheter i andelslaget ut over rett til eventuelt utbytte. Tilleggsandeler kan overdras til andre andelseiere i andelslaget. Andelene kan ikke overdras uten samtykke fra styret. Andelseier har adgang til å få sine frivillige tilleggsandeler innløst uten at eierskapet i andelslaget sies opp. For utbetalingstakt av tilleggsandelene gjelder de samme bestemmelser som for det obligatoriske andelsinnskuddet jfr Betaling av det obligatoriske andelsinnskuddet Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet skal fram til dette er fullt innbetalt, skje ved: 1,5 % trekk i andelseierens brutto tømmeroppgjør fra salg til andelslaget og/eller ved kontant innbetaling. Maksimal innbetalingstid for andelsinnskuddet er 10 år. Dersom andelsinnskuddet ikke er fullt innbetalt senest 10 år etter inntreden skal restbeløpet innbetales kontant. Styret kan i særlig tilfelle innvilge lenger innbetalingstid. Dersom andelsinnskuddet ikke innbetales i samsvar med avsnittet ovenfor, strykes eierskapet, og innbetalt beløp utbetales i samsvar med bestemmelsene i 10 og Økning av andelens pålydende Representantskapet kan i samsvar med bestemmelsene for særskilte vedtektsendringer vedta å øke hver andels pålydende eller beregningsfaktorene for antall andeler som den enkelte andelseier er forpliktet til å ha i foretaket. Et slikt vedtak krever i tillegg til ordinært flertallskrav som ved vedtektsendringer, ett 2/3-flertall basert på avstemming etter andeler jfr 25 tredje ledd. Andelsinnskuddet pr. andelseier begrenses oppad til 120 andeler. Antall andeler skal korrigeres ved endring i beregningsgrunnlaget og skal til enhver tid omfatte alt skogareal vedkommende andelseier eier og disponerer innen andelslagets område. Andelseieren er forpliktet til å gi skriftlig beskjed ved tilkjøp eller frasalg av areal. Ved tilkjøp omdannes eventuelle tilleggsandeler til obligatoriske andeler for å dekke økt andelsinnskuddsforpliktelse. Ved frasalg omdannes obligatoriske andeler innskutt ut over ny forpliktelse til tilleggsandeler. Obligatoriske andeler kan ikke omsettes. I tvilstilfelle fastsetter styret antallet obligatoriske andeler for den enkelte skogeier. Minimum antall innbetalte andeler for å ha medlemsrettigheter er en andel. b) Frivillige tilleggsandeler Årsmøtet kan beslutte å utvide andelskapitalen med frivillig tilleggsandelsinnskudd fra eksisterende andelseiere. Fordeling av tilleggsandeler foretas av styret iht. prinsipper fastsatt av årsmøtet. Tilleggsandeler kan kun tildeles andelseiere som har innbetalt sitt obligatoriske andelsinnskudd fullt ut. Tilleggsandelene skal innbetales i sin helhet i forbindelse med tegning innen den frist styret fastsetter. Tilleggsandelene gir ingen rettigheter i andelslaget ut over rett til eventuelt utbytte. Tilleggsandeler kan overdras til andre andelseiere i andelslaget. Andelene kan ikke overdras uten samtykke fra styret. 6 Betaling av det obligatoriske andelsinnskuddet Innbetaling av det obligatoriske andelsinnskuddet skal fram til dette er fullt innbetalt, skje ved: 1,5 % trekk i andelseierens brutto tømmeroppgjør fra salg til andelslaget og/eller ved kontant innbetaling. Maksimal innbetalingstid for andelsinnskuddet er 10 år. Dersom andelsinnskuddet ikke er fullt innbetalt senest 10 år etter inntreden skal restbeløpet innbetales kontant. Styret kan i særlig tilfelle innvilge lengre innbetalingstid. Dersom andelsinnskuddet ikke innbetales i samsvar med avsnittet ovenfor, strykes eierskapet, og innbetalt beløp utbetales i samsvar med bestemmelsene i 10 og Økning av andelens pålydende Årsmøtet kan i samsvar med bestemmelsene for særskilte vedtektsendringer vedta å øke hver andels pålydende eller beregningsfaktorene for antall andeler som den enkelte andelseier er forpliktet til å ha i foretaket. Et slikt vedtak krever i tillegg til ordinært flertallskrav som ved vedtektsendringer, ett 4/5-flertall basert på avstemming etter tømmeromsetning jfr. 24. VEDTEKTER GLOMMEN SKOG BA 3

4 8 Pant Andelene kan ikke pantsettes eller stilles som sikkerhet for forpliktelser. 8 Pant Andelene kan ikke pantsettes eller stilles som sikkerhet for forpliktelser. Kapittel III Uttreden 9 Uttreden Melding om at andelseieren ønsker å avvikle sitt eierskap må skje skriftlig til andelslagets hoved kontor. Uttreden som andelseier får virkning fra den dagen melding er mottatt. Andelseier som trer ut av laget mister alle sine tillitsverv fra det tidspunkt lagets hoved kontor har mottatt skriftlig melding om avvikling av eierskapet. Eventuelle økonomiske mellom værende knyttet til samhandel mellom uttredende andelseier og andels laget skal avslut tes i henhold til inngåtte kon trakter og avtaler. Kapittel III Uttreden 9 Uttreden Melding om at andelseieren ønsker å avvikle sitt eierskap må skje skriftlig til andelslagets hovedkontor. Uttreden får virkning fra den dag melding er mottatt. Andelseier som trer ut av laget mister alle sine tillitsverv fra det tidspunkt lagets hovedkontor har mottatt skriftlig melding om avvikling av eierskapet. Eventuelle økonomiske mellomværende knyttet til samhandel mellom uttredende andelseier og andelslaget skal avsluttes i henhold til inngåtte kontrakter og avtaler. Økonomiske forhold knyttet til eierskapet skal avsluttes i samsvar med bestemmelsene i 11 om innløsning av andelsinnskudd og vilkårene for tegning av eierskap. 10 Overtredelser og eksklusjon Andelseier som overtrer vedtek tene eller bes temmelser som er gitt i medhold av disse, kan etter beslut ning av styret eks kluderes etter at vedkommende er gitt anledning til å uttale seg. Andelseieren kan innen to måneder etter at vedkommende er gjort kjent med styrets vedtak, anke beslutningen inn for andelslagets førstkommende representantskap. Ved eksklusjon opphører alle andelseiers rettigheter og tillitsverv umiddelbart. Andelsinnskuddet forfaller til utbetaling i samme takt som ved ordinær utmelding. 10 Overtredelser og eksklusjon Andelseier som overtrer vedtektene eller bestemmelser som er gitt i medhold av disse, kan etter beslutning av styret ekskluderes etter at vedkommende er gitt anledning til å uttale seg. Andelseieren kan innen to måneder etter at vedkommende skriftlig er gjort kjent med styrets vedtak, anke beslutningen inn for andelslagets førstkommende årsmøte. Ved eksklusjon opphører alle andelseiers rettigheter og tillitsverv umiddelbart. Andelsinnskuddet forfaller til utbetaling i samme takt som ved ordinær utmelding jfr. 11 annet avsnitt pkt. c. 11 Innløsning av andelsinnskudd Andelsinnskuddet skal ved innløsning utbetales med det nominelle beløp som er innbetalt eller emittert dersom andelskapitalen er inntakt. Er deler av andelskapitalen tapt, skal det skje en forholds messig reduksjon i innløsningsbeløpet. Ut over dette har uttredende andelseier ikke krav på andel i lagets formue. Grunnlaget for innløsning jfr. dog bokstav b under - blir end elig fastsatt ved første re pre sentant skapsmøte som behandler årsberet ning og regnskap i kalender året etter at melding om avvikling av eierskapet er mottatt. Andelsinnskuddet både obligatoriske andeler og tilleggsandeler forfaller til utbetaling slik: a) Ved eiendomsoverdragelse eller salg der den tidligere andelseieren ikke lengre er skogeier, utbetales andelsinnskuddet etter at årsregn skapet er fastsatt for det året salget/eiendoms overdragel sen er foretatt. b) Ved bo-oppgjør (døds- og konkursbo) utbetales andelsinnskuddet så snart som mulig. I dette tilfelle benyttes grunn laget fra sist avlagte reviderte årsregnskap. c) Ved annen uttreden av andelslaget forfaller andelsinnskuddet til utbetaling tre år etter mottatt 11 Innløsning av andelsinnskudd Andelsinnskuddet skal ved innløsning utbetales med det nominelle beløp som er innbetalt eller emittert dersom andelskapitalen er inntakt. Er deler av andelskapitalen tapt, skal det skje en forholdsmessig reduksjon i innløsningsbeløpet. Ut over dette har uttredende andelseier ikke krav på etterbetaling eller andel i lagets formue. Innløsningsbeløpet jfr. dog bokstav b under - blir endelig fastsatt ved første årsmøte som behandler beretning og regnskap i kalenderåret etter at melding om avvikling av eierskapet er mottatt. Andelsinnskuddet både obligatoriske andeler og tilleggsandeler forfaller til utbetaling slik: a) Ved eiendomsoverdragelse eller salg der den tidligere andelseieren ikke lengre er skogeier, utbetales andelsinnskuddet etter at årsregnskapet er fastsatt for det året salget/eiendomsoverdragelsen er foretatt. b) Ved bo-oppgjør (døds- og konkursbo) utbetales andelsinnskuddet så snart som mulig. I dette tilfelle benyttes grunnlaget fra sist avlagte reviderte årsregnskap. c) Ved annen uttreden av andelslaget forfaller andelsinnskuddet til utbetaling tre år etter mottatt oppsigelse. 4 VEDTEKTER GLOMMENs SKOG BA

5 oppsigelse. Styret kan fastsette minimumsbeløp for tilbakebetaling og en raskere tilbakebetalingstakt. Oppsagt - ikke utbetalt andelsinnskudd - behand les og forren tes tilsvarende ordinære andelseiers innlån. Representantskapet kan fastsette forenklede retningslinjer for innløsning og nyinntreden for eierskifter innen familien Kapittel VI Organisasjonsmessig oppbygging 12 Organer Glommen Skog BAs organer er: Andelseiermøter valgkretser Representantskap Styre Styret kan fastsette minimumsbeløp for tilbakebetaling og en raskere tilbakebetalingstakt. Oppsagt - ikke utbetalt andelsinnskudd - blir låneinnskudd og forrentes tilsvarende ordinære andelseiersinnlån. Styret kan fastsette forenklede retningslinjer for innløsning og nyinntreden for eierskifter innen familien. Kapittel IV Organisasjonsmessig oppbygging 12 Organer Glommen Skog BAs organer er: Skogeierområder - Andelseiermøter Årsmøte Styre 13 Andelseiermøter valgkretser Andelslagets geografiske område inndeles i valgkretser fastsatt av representantskapet. Andelseiermøtet har valgmyndighet og er rådgivende for utsendinger til andelslagets repre sentantskap. Andelseiermøtet skal innkalles med minst åtte dagers skriftlig varsel. Med innkalling skal følge saks liste. Bare de saker som er nevnt i innkal lin gen, skal be hand les i møtet. Ekstraordinært andelseiermøte innkalles når andelslagets styre eller minst 1 /3 av andels eierne i valgkretsen forlanger det. Ordinært andelseiermøte (årsmøtefunksjon) avholdes hvert år innen ut gan gen av mars. Det ordinære andelseiermøte skal: a) Behandle innstilling til andelslagets representant skap om års beret ning og regnskap. b) Behandle innstilling til eventuelle forslag til vedtektsendringer i andelslaget. c) Foreta valg av utsendinger med personlige varautsendinger til repre sen tantskapet for et år jfr. 15. Mandatperioden gjelder inntil nytt valg er foretatt jfr. likevel 9 og 10. d) Behandle antall utsendinger til neste års representantskap i andelslaget. e) Behandle andre saker som er nevnt i inn kal lin gen. Forslag som andelseier ønsker behandlet på ordinært andelseiermøte, må være innkommet styret for det tilsluttede dministrasjon innen uke Skogeierområder - Andelseiermøter Andelslagets geografiske område inndeles i skogeierområder fastsatt av styret. Skogeierområdene utgjør grunnplanet i Glommen Skog BAs eierorganisasjon og er bindeleddet mellom andelseierne og andelslaget. Skogeierområdene skal stimulere til samhandling og faglig og økonomisk framgang blant andelseierne. Andelseiermøtet i skogeierområdet har valgmyndighet og er rådgivende for utsendinger til andelslagets årsmøte. Andelseiermøtet skal innkalles med minst åtte dagers skriftlig varsel. Med innkalling skal følge saksliste. Bare de saker som er nevnt i innkallingen, skal behandles i møtet. Ekstraordinært andelseiermøte innkalles når andelslagets styre eller minst 1/3 av andelseierne i skogeierområdet forlanger det. Ordinært andelseiermøte (årsmøtefunksjon) avholdes hvert år innen utgangen av mars. Det ordinære andelseiermøte skal: a) Behandle innstilling til årsmøte om beretning og regnskap. b) Behandle innstilling til eventuelle forslag til vedtektsendringer i andelslaget. c) Foreta valg av leder i skogeierområdets styre for ett år. Leder er utsending til årsmøtet. d) Foreta valg av tillitsvalgte i skogeierområdet for to år. Disse er utsendinger til årsmøtet. Det skal velges fire vararepresentanter i nummerorden. Mandatperioden gjelder inntil nytt valg er foretatt jfr. likevel 9 og 10. e) Foreta valg av medlemmer med personlige varamedlemmer til valgkomiteen for tre år. Valgkomiteen består av 3 medlemmer og et medlem trer ut av komiteen hvert år. To av medlemmene velges i de ordinære andelseiermøtene i skogeierområdene, det siste medlemmet velges av årsmøtet. Medlemmet som velges av årsmøtet er medlem i andelslagets valgkomité og leder for skogeierområdets valgkomité. f) Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen. VEDTEKTER GLOMMEN SKOG BA 5

6 Saker som andelseier ønsker behandlet på ordinært andelseiermøte, må være innkommet styret i skogeierområdet innen utgangen av uke Andelseiermøter - stemmerett og valgbarhet I andelseiermøtet har hver andelseier en 1 stemme. Det er adgang til å stemme med en 1- fullmakt fra annen andelseier. Unntatt er bestyrer eller an nen representant som generelt etter fullmakt kan opptre utad på vegne av og forplikte en eller flere andelseier(e). Juridiske personer har en 1 - stemme. Ved avstemming om endring i vedtektenes 2 eller 5 jfr. 7 første ledd jfr. 25, tredje ledd, skal det ved avstemming i valgkretsene også registreres hvor mange andeler som har stemt for forslaget til endring og hvor mange som har stemt mot. Hver andelseier har det antall stemmer som vedkommende har fullt innskutte obligatoriske andeler ved sist avlagte årsregnskap. Enhver som er andelseier i andelslaget kan velges til til litsverv. Valg bar er også bestyrer eller an nen repre sentant som etter fullmakt kan opptre utad på vegne av, og forplikte ved kommende andelseier. 15 Representantskap Represen tantskapet er andelslagets øverste myndighet. Representantskapet består av valgte utsendinger fra valgkretser jfr. 13. Hver valgkrets har rett til å sende utsending(er) til andelslagets representantskap basert på valgkretsenes tømmeromsetning gjennom andelslaget forutgående kalenderår, fra andelseiere tilknyttet vedkommende valgkrets område. Antall representanter fastsettes av representantskapets årsmøte. Andelslagets styremedlem mer har møteplikt i representantskapet. Kontrollkomiteen har møterett. Representantskapet er beslutnings dyktig når minst halv-parten av utsendingene til rep re sentant skapet er til stede. For gyldig vedtak gjelder simpelt flertall blant de fremmøtte, når ikke annet er sagt i ved tektene. Når styret eller utsendinger som representerer minst 1/3 av utsendingene til representantskapet krever det, innkalles representantskapet av ordføreren. Innkal lin gen skjer med minst 14 dagers varsel. Sakspapirene skal sendes ut minst åtte dager før represen tant skapets møte. Representantskapet kan treffe av gjørelser i saker som ikke er nevnt i innkallingen hvis 2 /3 av represen tantskapets fremmøtte stemmer gir sin tilslutning til at saken tas opp. Unntatt fra dette er saker som er nevnt i 25 og 26. Rett til å fremme saker for representantskapet har andelslagets styre og styrene i tilsluttede skog eierlag. Forslag som ønskes behandlet i representantskapets møte, må være styret i hende senest to måneder før møtet avholdes. 14 Andelseiermøter - stemmerett og valgbarhet I andelseiermøtet har hver andelseier én -1- stemme. Personer som har andelseierskap sammen kan kun avgi en stemme. Det er adgang til å stemme med én -1- fullmakt fra annen andelseier. Unntatt er bestyrer eller annen representant som etter fullmakt kan opptre utad på vegne av og forplikte en eller flere andelseier(e). Juridiske personer har én stemme. Ved avstemming om endring i vedtektenes 2 eller 5 jfr. 7 første ledd jfr. 24 tredje ledd, skal tømmeromsetning legges til grunn ved avstemming i skogeierområdene. Hver andelseier har én stemme pr. påbegynt omsatt 500 m 3 oppad begrenset til 6 stemmer. Gjennomsnittet av omsetningen de siste 5 hele år fra og med legges til grunn for beregning av antall stemmer. Enhver som er andelseier i andelslaget kan velges til tillitsverv. Valgbar er også bestyrer eller annen representant som etter fullmakt kan opptre utad på vegne av, og forplikte vedkommende andelseier. 15 Årsmøte Årsmøtet er andelslagets øverste myndighet. Årsmøtet består av valgte utsendinger fra skogeierområdene jfr. 13 med et antall fra personer. Hvert skogeierområde har rett til å sende utsendinger til andelslagets årsmøte. Antall utsendinger er basert på antall andelseiere og skogeierområdets tømmeromsetning fra andelseierne gjennom andelslaget de siste hele 5 år fra og med Årsmøtet beslutter totalt antall utsendinger og vekting mellom tømmeromsetning og antall andelseiere. Fordeling av antall utsendinger mellom skogeierområdene fastsettes av styret. Andelslagets styremedlemmer har møteplikt i årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av utsendingene er til stede. For gyldig vedtak gjelder simpelt flertall blant de frammøtte, når ikke annet er sagt i vedtektene. Årsmøtet kan treffe avgjørelser i saker som ikke er nevnt i innkallingen hvis 2/3 av årsmøtets fremmøtte stemmer gir sin tilslutning til at saken tas opp. Unntatt fra dette er saker som er nevnt i 24 og 25. Rett til å fremme saker for årsmøtet har andelslagets styre og styrene i skogeierområdene. Når styret, revisor, utsendinger som representerer minst 1/3 av utsendingene til årsmøte eller 1/10 av andelseierne krever det, innkalles årsmøtet av ordføreren. Varsel om årsmøte skjer med minst 14 dagers varsel. Sakspapirene skal sendes ut minst åtte dager før årsmøtet. Det føres protokoll over møtene som underskrives av møteleder samt to valgt i møtet. Utskrift av protokollen 6 VEDTEKTER GLOMMENs SKOG BA

7 Det føres protokoll over møtene som under skrives av møteleder samt to valgt i møtet. Ut skrift av proto kollen sendes Norges Skog eier forbund etter hvert møte. 16 Representantskapets oppgaver Det skal avholdes minst ett representantskapsmøte hvert år innen utgangen av april måned (representantskapets årsmøte), etter at de ordinære andelseiermøtene er avholdt i alle valgkretsene. Representantskapets årsmøte skal: Behandle styrets årsberetning samt fast sette resultatregnskap og balanse og disponere årets resultat jfr. 17. Fastsette godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte og godkjenne godt gjørel se til revisor. Foreta valg til styret jfr. 19. Foreta valg av ordfører og vara ordfører, fortrinnsvis blant rep resentantskapets medlemmer, for kommende periode med funk sjon til og med neste representantskap med årsmøte funksjon. Foreta valg til valgkomité, jfr. 22. Foreta valg av kontrollkomité, jfr. 21. Foreta valg av revisor etter innstilling fra valgkomiteen. Behandle andre saker som er nevnt i inn kal lingen. Foreta valg av revisor etter innstilling fra valgkomiteen. Behandle sammensetningen av neste års representantskap. Fastsette serviceavgift for kommende år. Forslag som ønskes behandlet i representantskapets ordinære årsmøte, må være kom met til styret senest innen utgangen av januar måned. 17 Disponering av årets resultat Andelslagets årsresultat kan etter forslag fra styret disponeres av representantskapet i henhold til følgende: Overføres til/eller belastes fond for opptjent egenkapital. Deles ut til andelseierne som minst har minimum andelsinnskudd jfr 5, i forhold til verdien av det tømmer andelseierne har levert for omsetning gjennom andelslaget siste år (etterbetaling på årets tømmerleveranse). Deles ut til andelseierne som utbytte på innskutt andelskapital Det kan ikke besluttes utdelt høyere utbetaling etter annet eller tredje strekpunkt enn det styret har foreslått eller godtar. Dersom verdien av samlet obligatorisk andelsinnskudd utgjør mindre enn 20 % av samlet bokført egenkapital, kan representantskapet etter innstilling fra styret beslutte utdeling av fondsandeler. Utdeling av fonds andeler skal skje til andelseierne i samsvar med deres relative andel av innbetalt andelskapital. Utdeling av fondsandeler kan ikke skje med et større beløp enn samlet innbetalt andelskapital. sendes Norges Skogeierforbund etter hvert møte. 16 Årsmøtets oppgaver Det skal avholdes minst ett årsmøte hvert år innen utgangen av april måned (ordinært årsmøte), etter at de ordinære andelseiermøtene er avholdt i alle skogeierområdene. Årsmøtet skal avholdes i et av skogeierområdene. Årsmøte skal: Behandle styrets beretning samt fastsette resultatregnskap og balanse og disponere årets resultat jfr. 17. Fastsette godtgjørelse til organisasjonens tillitsvalgte og godkjenne godtgjørelse til revisor. Foreta valg til styret jfr. 19. Foreta valg av ordfører og varaordfører, fortrinnsvis blant årsmøtets medlemmer, for kommende periode med funksjon til og med neste ordinære årsmøte. Foreta valg av medlemmer til andelslagets valgkomité for tre år. Blant disse velges en leder, jfr. 13 pkt. e og 22. Begge kjønn skal være representert i valgkomiteen. Foreta valg av revisor etter innstilling fra valgkomiteen. Fastsette serviceavgift for kommende år. Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen. Saker som ønskes behandlet i det ordinære årsmøtet, må være kommet til styret i andelslaget senest innen utgangen av januar måned. 17 Disponering av årets resultat Andelslagets årsresultat kan etter forslag fra styret disponeres av årsmøtet i henhold til følgende: Overføres til eller belastes fond for opptjent egenkapital. Deles ut til andelseierne som har innbetalt minimum andelsinnskudd jfr. 5, i forhold til det tømmer andelseierne har levert for omsetning gjennom andels-laget siste år (etterbetaling på årets tømmerleveranse). Deles ut til andelseierne som utbytte på innskutt andels-kapital Det kan ikke besluttes utdelt høyere utbetaling etter annet eller tredje punkt enn det styret har foreslått eller godtar. VEDTEKTER GLOMMEN SKOG BA 7

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Skogeierlagenes framtid

Skogeierlagenes framtid Skogeierlagenes framtid Rapport fra skogeierlagsutvalget i glommen skog ba høsten 2009 Glommen Skog 1 2 Glommen Skog Innhold 1 Sammendrag og innstilling 4 2 Bakgrunn 5 2.1 Ny organisasjonsmodell 5 2.2

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Bergheim Barnehage SA med andelskapital...3 1 Navn og forretningssted...3 2 Formål...3 3 Andelshavere...3 4 Rettslig disposisjonsevne.

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt.

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt. Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer