Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 9:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen, Tom Mortensen, John Wahl, Haldis Olsen, Trygve Paulsen, Wenche Stenvoll (ankom kl ), Trude Klaussen, Solbjørg Mikkelsen, Liv Lorentzen, Berit Hågensen, Frank Einar Hansen, Bjarne Hansen og Ole I. Hansen. Høyre: Kjellaug Kvalnes og Kristel Monique Jørgensen FRP: Grethe A. Alverum og Rolf Fjellstad SV: Reidar Johansen og Svein Aspelund RV: Veysi Yokus Følgende medlemmer hadde meldt forfall / møtte ikke: Snorre Sundquist, Hans Mathias Ellingsen, Wenche Stenvoll, Arnulf Arntzen, Hanne M. Husvik, Stig Trondsen, Nina Jørgensen, Willy Olsen, Ronny Holm, Vanja Balstad, Roger Boch, Raymond Sletten og Alvin Vaseli. Følgende varamedlemmer møtte i stede: Svein A.Pedersen, Haldis Olsen, Liv Lorentzen, Berit Hågensen, Ole I. Hansen, Kristel Monique Jørgensen, Grethe A. Elverum og Veysi Yokus. Fra administrasjonen møtte: Rådmann Dagny Haga, ass rådmann Per Hanasand, kommuneadvokat Espen Rønning, nordområderådgiver Jakob Øien, økonomisjef Trine Bredal Hauan, næringssjef Trond Rismo, leder for byggesak Bjarne Hammervoll, leder for byggesakeprosjektet Alf Salkshaug, plan og utviklingssjef Arild Johansen, over.ing. Jørn Berg og sektorledere Steinar Paulsen, Arvid Isaksen, Grethe Gebhardt, Grethe Nissen og for Else Karin Strømme møtte Jørn Olsen.. Fra Vest Finnmark kommunerevisjon IKS, revisor Olav Svanholm. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte leder John E. Hansen. Fra Hammerfest Havn KF møtte leder Roll Stiansen og Trond Egil Hansen 21 representanter (av 29) til stede. Wenche Stenvoll (ankom kl ) 22 representanter (av 29) til stede. Grethe A. Elverum fikk innvilget permisjon fra kl representanter (av 29) til stede. Bjarne Hansen fikk innvilget permisjon fra kl representanter (av 29) til stede. Kristine Jørstad Bock ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Innkallingen enstemmig vedtatt

2 Sakslisten /dagsorden: Det ordinære sakskartet har sakene 044/07 til og med 069/07. Ordføreren ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle følgende tilleggssaker. 070/07 Rydding i gatene om sommeren 071/07 - Turnhall / Motorisk senter i Hammerfest skisseprosjekt / forprosjekt. 072/07 - Plassering av Eni Norges driftsorganisasjon vedrørende utbygging av Goliatfeltet. 073/07 Utbyggingsavtale mellom Strandparken 1 og Hammerfest kommune Sakene 070/07 og 071/07 behandles før sak 065/07. Vedtak: Sakskartet med sakene 044/07 til og med 073/07. PS 044/07 Nye vedtekter for Vest-Finnmark regionråd. Godkjenning Hammerfest kommunestyre slutter seg til foreliggende forslag til nye vedtekter for Vest- Finnmark Regionråd framsatt i brev av fra rådets sekretariat. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre slutter seg til foreliggende forslag til nye vedtekter for Vest- Finnmark Regionråd framsatt i brev av fra rådets sekretariat. PS 045/07 Politisk organisering Kommunestyret vedtar følgende: 1. Nåværende administrasjonsutvalg legges ned. Formannskapet utvides med representanter fra de ansatte og blir et nytt administrasjonsutvalg. 2. Næringsfondsstyret avvikles. 3. Naturforvaltningsutvalget avvikles og oppgavene fordeles til MU og KOU. 4. Tilflyttings- og innkvarteringsnemnd, heimevernsnemnd og militær skjønnsnemnd overføres til ordfører og rådmann. 5. Arbeidsmiljøutvalget sammensettes uten politisk deltakelse. Ansattes representant kan anke til formannskapet i møtet. 6. Kommunikasjonsutvalgets legges ned og oppgavene legges til formannskapet. 7. Navneutvalget legges ned og oppgavene legges til KOU. 8. Det velges ikke lenger representant til velferdskomiteen for sjøfolk og fiskere da denne er lagt ned. Rådmann Dagny Hage endret tekst i 1. punkt: etter..legges ned. Nytt partsammensatt utvalg blir formannskapet utvidet med og siste del av setningen strykes: og blir et nytt administrasjonsutvalg. Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: 2. Næringsfondstyret opprettholdes. 3. Naturforvaltningsutvalget opprettholdes. Det vurderes lagt til større beslutningsmyndighet til utvalget.

3 Jarle Edvardsen fremmet på vegne av AP følgende tilføyelsen som var uteglemt fra formannskapet: Endringene iverksettes fra og med ny valgperiode Votering: Innstillingens pkt. 1 m/ rådmannens endring enstemmig vedtatt Innstillingens pkt. 2 fikk 11 stemmer for og 9 stemmer mot. Innstillingens pkt. 3 fikk 18 stemmer for og 3 stemmer mot. Innstillingens pkt. 4 8 enstemmig vedtatt. Innstillingens (tillegg fra AP) pkt. 9 enstemmig vedtatt Kommunestyret vedtar følgende: 1. Nåværende administrasjonsutvalg legges ned. Nytt partsammensatt utvalg blir Formannskapet utvidet med representanter fra de ansatte. 2. Næringsfondsstyret avvikles. 3. Naturforvaltningsutvalget avvikles og oppgavene fordeles til MU og KOU. 4. Tilflyttings- og innkvarteringsnemnd, heimevernsnemnd og militær skjønnsnemnd overføres til ordfører og rådmann. 5. Arbeidsmiljøutvalget sammensettes uten politisk deltakelse. Ansattes representant kan anke til formannskapet i møtet. 6. Kommunikasjonsutvalgets legges ned og oppgavene legges til formannskapet. 7. Navneutvalget legges ned og oppgavene legges til KOU. 8. Det velges ikke lenger representant til velferdskomiteen for sjøfolk og fiskere da denne er lagt ned. 9. Endringene iverksettes fra og med ny valgperiode PS 046/07 Oppreisningsprosess for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark Hammerfest kommune ønsker å delta i en felles oppreisningsprosess for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark. I første omgang innebærer dette deltakelse i fase 1 som beskrevet i Fylkesmannens brev av 9. mars Kommunen er villig til å dekke en forholdsmessig del av kostnadene knyttet til dette. Hammerfest kommunes deltakelse er betinget av at minst halvparten av fylkets øvrige kommuner deltar. Administrasjonen gis fullmakt til å følge opp de praktiske sider av saken overfor Fylkesmannen, fylkeskommunen og de øvrige kommunene og forutsettes å gi innspill på kommunens vegne mht. sammensetning av intervjukommisjon, mandat osv. i den grad dette er nødvendig. Hammerfest kommune vil ta stilling til hvordan kommunen ønsker å gjennomføre et eventuelt erstatningsoppgjør i fase 2 når resultatet av arbeidet i fase 1 foreligger. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommune ønsker å delta i en felles oppreisningsprosess for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark. I første omgang innebærer dette deltakelse i fase 1 som beskrevet i Fylkesmannens brev av 9. mars Kommunen er villig til å dekke en forholdsmessig del av kostnadene knyttet til dette.

4 Hammerfest kommunes deltakelse er betinget av at minst halvparten av fylkets øvrige kommuner deltar. Administrasjonen gis fullmakt til å følge opp de praktiske sider av saken overfor Fylkesmannen, fylkeskommunen og de øvrige kommunene og forutsettes å gi innspill på kommunens vegne mht. sammensetning av intervjukommisjon, mandat osv. i den grad dette er nødvendig. Hammerfest kommune vil ta stilling til hvordan kommunen ønsker å gjennomføre et eventuelt erstatningsoppgjør i fase 2 når resultatet av arbeidet i fase 1 foreligger. PS 047/07 Opprettelse av midlertidige barnehageplasser Hammerfest kommunestyre vedtar å etablere midlertidige barnehageplasser på inntil 3 nye avdelinger ved Breidablikk barnehage. Første avdeling åpner i august under forutsetning av tilstrekkelig antall søkere og kvalifisert bemanning. Det opprettes stillingshjemler for 10 årsverk i forbindelse med tiltaket. Det inngås videre leieavtale av bygningene for 2 år. Tiltaket finansieres av statstilskudd og økte skjønnsmidler, og innlemmes i budsjett Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre vedtar å etablere midlertidige barnehageplasser på inntil 3 nye avdelinger ved Breidablikk barnehage. Første avdeling åpner i august under forutsetning av tilstrekkelig antall søkere og kvalifisert bemanning. Det opprettes stillingshjemler for 10 årsverk i forbindelse med tiltaket. Det inngås videre leieavtale av bygningene for 2 år. Tiltaket finansieres av statstilskudd og økte skjønnsmidler, og innlemmes i budsjett PS 048/07 Plan for pleie og omsorgstjenesten Hammerfest kommunestyre godkjenner forslag til pleie og omsorgsplan for Hammerfest kommune som retningsgivende for sektorens arbeid i planperioden. Hammerfest kommunestyre ber om å få vurdert hvordan hjemmetjenesten kan organiseres i fremtiden slik at brukerne kan få faste hjemmehjelpere. Tillegg til tiltak 6: Nødvendige tomtearealer til slike boliger reguleres til dette formålet innen utgangen av april Haldis Olsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Kommunestyret ber om at følgende mål og tiltak innarbeides i planen: Mål: Tilrettelegging for at også eldre i distriktet kan bo hjemme så lenge som mulig. Tiltak: Utarbeiding av en plan for hvordan man praktisk/økonomisk kan tilrettelegge for at eldre i distriktet kan bo hjemme så lenge som mulig Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag:

5 Tillegg til tiltak 1: Det må bli gjort ei helhetlig vurdering i samråd med kommunes eldreråd om bygdelagene om en eller flere av disse omsorgsboligene skal bygges i kommunens distrikt. Dette må bli gjort og med henblikk til hjemmebasert omsorg i distriktene. Votering: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt AP s forslag enstemmig vedatt SV s forslag fikk 7 stemmer for og 12 stemmer mot. Hammerfest kommunestyre godkjenner forslag til pleie og omsorgsplan for Hammerfest kommune som retningsgivende for sektorens arbeid i planperioden. Hammerfest kommunestyre ber om å få vurdert hvordan hjemmetjenesten kan organiseres i fremtiden slik at brukerne kan få faste hjemmehjelpere. Tillegg til tiltak 6: Nødvendige tomtearealer til slike boliger reguleres til dette formålet innen utgangen av april Kommunestyret ber om at følgende mål og tiltak innarbeides i planen: Mål: Tilrettelegging for at også eldre i distriktet kan bo hjemme så lenge som mulig. Tiltak: Utarbeiding av en plan for hvordan man praktisk/økonomisk kan tilrettelegge for at eldre i distriktet kan bo hjemme så lenge som mulig PS 049/07 Organisering av innvandrertjeneste i Hammerfest kommune Vedtak i Formannskapet : 1. Kommunestyret vedtar at flyktningtjenesten i Hammerfest gjøres om til innvandrertjeneste fra Innvandrertjeneste skal ha ansvar for bosetting og integrering av flyktninger som i dag, og dessuten ha ansvar for rådgivning og veiledning for innvandrere generelt i kommunen. 2. Innvandrertjenesten organiseres under sektor for skole og oppvekst og underlegges Hammerfest voksenopplæringssenter på samme måte som i dag, uavhengig av lokalisering. 3. Behovet for økt stillingsressurs/økte budsjettrammer vurderes i forbindelse med utarbeidelse av forslag til budsjett 2008/økonomiplan Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Stillingshjemlene for flyktningekoordinator utvides med en ½ stilling f.o.m Utgiftene dekkes gjennom budsjettregulering ved 1. tertial Votering: Formannskapets vedtak enstemmig vedtatt. SV s forslag fikk 3 stemmer for og 18 stemmer mot. 1. Kommunestyret vedtar at flyktningtjenesten i Hammerfest gjøres om til innvandrertjeneste fra Innvandrertjeneste skal ha ansvar for bosetting og integrering av flyktninger som i dag, og dessuten ha ansvar for rådgivning og veiledning for innvandrere generelt i kommunen. 2. Innvandrertjenesten organiseres under sektor for skole og oppvekst og underlegges Hammerfest voksenopplæringssenter på samme måte som i dag, uavhengig av lokalisering.

6 3. Behovet for økt stillingsressurs/økte budsjettrammer vurderes i forbindelse med utarbeidelse av forslag til budsjett 2008/økonomiplan PS 050/07 Tiltak for å øke læringsutbytte ved grunnskolen i Hammerfest Hammerfest kommunestyre slutter seg til rådmannens forslag til tiltak for å øke elevenes læringsutbytte og ber om at kostnadene for 2007 dekkes ved budsjettregulering ved 1. tertial Videreføring av kostnadene innarbeides i økonomiplan Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre slutter seg til rådmannens forslag til tiltak for å øke elevenes læringsutbytte og ber om at kostnadene for 2007 dekkes ved budsjettregulering ved 1. tertial Videreføring av kostnadene innarbeides i økonomiplan PS 051/07 Omorganisering som følge av NAV Hammerfest kommunestyre slutter seg til følgende: 1. Støttekontakt- og utekontakttjenesten overføres til Sektor for kultur og idrett fra 1. juli SLT-koordinator overføres til Sektor for skole og oppvekst fra 1. juli Barneverntjenesten overføres til Sektor for skole og oppvekst når virksomhetsleder er på plass. 4. Administrasjonen bes gjennomføre nødvendige budsjettreguleringer i henhold til vedtaket. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre slutter seg til følgende: 1. Støttekontakt- og utekontakttjenesten overføres til Sektor for kultur og idrett fra 1. juli SLT-koordinator overføres til Sektor for skole og oppvekst fra 1. juli Barneverntjenesten overføres til Sektor for skole og oppvekst når virksomhetsleder er på plass. 4. Administrasjonen bes gjennomføre nødvendige budsjettreguleringer i henhold til vedtaket. PS 052/07 Driftstilskudd mot tjenesteleveranse til Hammerfest staller Kommunestyret vedtar at Hammerfest kommune inngår en treårig driftsavtale fra 2007 med et årlig tilskudd mot tjenesteleveransen på kr Halvårsvirkning for 2007 på kr innarbeides i regulert budsjett, mens helårsvirkningen på kr innarbeides i budsjett fra og med 2008.

7 Administrasjonen bes fremforhandle avtale om tjenesteleveransen med Hammerfest staller as, herunder at avtalens omfang har et minimum 500 timer og inntil 700 timer pr år, og med nødvendig rom for tilpasninger til de kommunale virksomheters behov. Kostnader knyttet til transport for gjennomføring av avtalen vurderes i sammenheng med budsjett 2008, basert på nærmere vurderinger og erfaringstall. Eventuelle kostnader for høsten 2007 reguleres i 2. tertial. Som formannskapet innstilling enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar at Hammerfest kommune inngår en treårig driftsavtale fra 2007 med et årlig tilskudd mot tjenesteleveransen på kr Halvårsvirkning for 2007 på kr innarbeides i regulert budsjett, mens helårsvirkningen på kr innarbeides i budsjett fra og med Administrasjonen bes fremforhandle avtale om tjenesteleveransen med Hammerfest staller as, herunder at avtalens omfang har et minimum 500 timer og inntil 700 timer pr år, og med nødvendig rom for tilpasninger til de kommunale virksomheters behov. Kostnader knyttet til transport for gjennomføring av avtalen vurderes i sammenheng med budsjett 2008, basert på nærmere vurderinger og erfaringstall. Eventuelle kostnader for høsten 2007 reguleres i 2. tertial. PS 053/07 Opprette av stillingshjemmel i idrettstjenesten Vedtak i Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning : Kommunestyret godkjenner opprettelse av ny stillingshjemmel som driftsbetjent for utendørsanlegg i idrettstjenesten. Tilsvarende eksisterende hjemmel som driftsbetjent fristilles og det tilsettes fast ansatt i hjemmelen. Opprettelsen har ingen budsjettmessige konsekvenser for Styrking av personalressurser til uteanleggene innarbeides i budsjetter for Kommunestyret godkjenner opprettelse av ny stillingshjemmel som driftsbetjent for utendørsanlegg i idrettstjenesten. Tilsvarende eksisterende hjemmel som driftsbetjent fristilles og det tilsettes fast ansatt i hjemmelen. Opprettelsen har ingen budsjettmessige konsekvenser for Fremdrift i forhold til styrking av personalressursene til utendørsanleggene vurderes nærmere i budsjettprosessen for Som innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret godkjenner opprettelse av ny stillingshjemmel som driftsbetjent for utendørsanlegg i idrettstjenesten. Tilsvarende eksisterende hjemmel som driftsbetjent fristilles og det tilsettes fast ansatt i hjemmelen. Opprettelsen har ingen budsjettmessige konsekvenser for Fremdrift i forhold til styrking av personalressursene til utendørsanleggene vurderes nærmere i budsjettprosessen for 2008.

8 PS 054/07 Ekstraordinært vedlikehold Hammerfest kommunestyre bevilger 4 mill. kr til utbedring av Isbjørnhallen og Breidablikk idrettshall. Bevilgningen dekkes inn i driftsbudsjettet ved budsjettregulering etter 1. tertial. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Hammerfest kommunestyre bevilger 4 mill. kr til utbedring av Isbjørnhallen og Breidablikk idrettshall. Bevilgningen dekkes inn i driftsbudsjettet ved budsjettregulering etter 1. tertial. PS 055/07 Reguleringsendring Stigen-Fuglenes, sørøstre del, 2.gangs behandling Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling : I medhold av Plan og Bygningslovens 27-2 vedtar Hammerfest kommunestyre reguleringsendring for Stigen - Fuglenes, Sørøstre del, datert med tilhørende bestemmelser. Som innstillingen enstemmig vedtatt. I medhold av Plan og Bygningslovens 27-2 vedtar Hammerfest kommunestyre reguleringsendring for Stigen - Fuglenes, Sørøstre del, datert med tilhørende bestemmelser. PS 056/07 Reguleringsplan for kommunale boliger i Turistveien, 2.gangs behandling Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling : I medhold av Plan og Bygningslovens 27-2 vedtar Hammerfest kommunestyre reguleringsplan for kommunale boliger i Turistveien med tilhørende bestemmelser datert Endring i bestemmelsene 5 pkt. i): Området skal ha god utvendig belysning. Monique Jørgensen fremmet på vegne av Høyre følgende utsettelsesforslag: På bakgrunn av dette ber vi om at saken utsettes og at det arbeides fram annen plasseringsalternativ. Votering: Utsettelsesforslaget fikk 4 stemmer for og 18. stemmer mot. Innstillingen fra Styret for Miljø og Utvikling fikk 19 stemmer for og 3 stemmer mot. I medhold av Plan og Bygningslovens 27-2 vedtar Hammerfest kommunestyre reguleringsplan for kommunale boliger i Turistveien med tilhørende bestemmelser datert Endring i bestemmelsene 5 pkt. i): Området skal ha god utvendig belysning.

9 PS 057/07 Bompengeutredning i forbindelse med oppgradering av Rv 94 Hammerfest kommunestyre mener prinsipielt at det er statens oppgave å finansiere opprusting av eksisterende riksveinett. Slike tiltak må ikke være avhengig av bompengefinansiering. Statens vegvesen har vært positiv til å få gjort en vurdering av tunnelalternativer for omkjøringsvei for Hammerfest sentrum i forkant av bompengeutredningen. Hammerfest kommunestyre ber om at en vurdering av tunnelalternativer for omkjøring for Hammerfest sentrum starter opp snarest. Hammerfest kommunestyre vedtar å gi et lån på inntil 3 millioner kroner til Statens vegvesen i forbindelse med utredning av omkjøringsvei basert på alternativ 1 (tunnel Storsvingen Storelva) med parkeringsarealet inne i Salen. Følgende betingelser settes for lånet: Utredningen starter opp så fort som mulig Lånet er rentefritt Lånet stilles til rådighet med 1 mill. kr. fra og 2 mill. kr. fra og utbetales i takt med fremdriften Lånet tilbakebetales når det bevilges midler til oppgradering av Rv 94 Skaidi - Hammerfest. Dersom oppgraderingen ikke kommer til utførelse kreves lånet ikke tilbakebetalt. Beløpet på 1 mill. kr for 2007 tas med i budsjettreguleringen for 1. tertial Beløpet på 2 mill. kr. innarbeides i budsjettet for Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag deler av avsnitt 3: Hammerfest kommunestyre vedtar å gi et lån på inntil 3 millioner kroner til Statens Vegvesen basert på at alternativ - tunnel fra Storsvingen til Fuglenes Rossmolla området Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag nytt punkt. 5: Kommunestyret ber administrasjonen ta initiativ til et møte med Statens Vegvesen, aktørene i petroleumssektoren i Hammerfest og Hammerfest kommune å finne en modell for finansiering av opprusting av RV 94 gjennom Hammerfest by til en standard som dagens og framtidas trafikkbelastning krever. Votering: Formannskapets innstilling utenom 3. avsnitt enstemmig vedtatt Formannskapets innstilling 3. avsnitt fikk 19 stemmer og SV s forslag fikk 3 stemmer SV s forslag til nytt punkt 5 fikk 4 stemmer for og 18 stemmer mot. Hammerfest kommunestyre mener prinsipielt at det er statens oppgave å finansiere opprusting av eksisterende riksveinett. Slike tiltak må ikke være avhengig av bompengefinansiering. Statens vegvesen har vært positiv til å få gjort en vurdering av tunnelalternativer for omkjøringsvei for Hammerfest sentrum i forkant av bompengeutredningen. Hammerfest kommunestyre ber om at en vurdering av tunnelalternativer for omkjøring for Hammerfest sentrum starter opp snarest.

10 Hammerfest kommunestyre vedtar å gi et lån på inntil 3 millioner kroner til Statens vegvesen i forbindelse med utredning av omkjøringsvei basert på alternativ 1 (tunnel Storsvingen Storelva) med parkeringsarealet inne i Salen. Følgende betingelser settes for lånet: Utredningen starter opp så fort som mulig Lånet er rentefritt Lånet stilles til rådighet med 1 mill. kr. fra og 2 mill. kr. fra og utbetales i takt med fremdriften Lånet tilbakebetales når det bevilges midler til oppgradering av Rv 94 Skaidi - Hammerfest. Dersom oppgraderingen ikke kommer til utførelse kreves lånet ikke tilbakebetalt. Beløpet på 1 mill. kr for 2007 tas med i budsjettreguleringen for 1. tertial Beløpet på 2 mill. kr. innarbeides i budsjettet for PS 058/07 Høringsuttalelse fra Hammerfest kommune vedrørende Goliat - Forslag til program for konsekvensutredning Vedtak i Styret for Miljø og Utvikling : Høringsuttalelse fra Hammerfest kommune vedrørende Goliat (PL229) Forslag til program for konsekvensutredning Hammerfest kommune ved Hammerfest Kommunestyre har følgende uttalelser til forslag til program for konsekvensutredning for Goliat (PL 229): Miljø Jf. FNs klimapanel er det meget sannsynelig at klimaendringene i dette århundret vil være større enn dem som ble observert i løpet av forrige århundre. Ulike klimasenarier viser at det vil bli mer ekstremvær i Norge/Finnmark i form av mer vind, økt nedbør, høyere temperatur, issmelting, stigning i havnivået, Polare lavtrykk osv. Hva klimaendringene kan forårsake av konsekvenser for virksomheten i form av mer uvær som kan gjøre forholdene vanskeligere for sjøbaserte installasjoner (Goliat PL 229) må utredes nærmere. Eni sier i sitt forslag at det skal etableres en Barentshavstandard for oljevernberedskap med minst like høye krav som på øvrige deler av norsk sokkel. En slik standard må ta høyde for de klimatiske særegenhetene i arktiske farvann. Med andre ord må det vurderes om det er behov for en standard som stiller høyere tekniske krav til utstyret som benyttes i utvinningen. I tillegg må det utredes om kravene til beredskap må være høyere enn det som er tilfellet på de sørlige delene av norsk sokkel. Uansett vil Goliatprosjektet innebære en betydelig styrking av dagens beredskap i Finnmark, noe som må være et sentralt tema i en konsekvensutredning. Ringvirkninger/positive effekter av å lokalisere beredskapssenter for hele Barentshavet til Honningsvåg hvor man har gode forutsetninger og erfaringer bør utredes. Styrking av beredskapen gjennom oppbygging av beredskapsbaser i de øvrige kommunene som potensielt sett kan bli hardest rammet av utslipp, som Måsøy, Hasvik og Hammerfest, må også utredes. Ballastvann skal renses fra 2016 (generelt krav). Fra Hammerfest kommune sin side vil det være ønskelig at en utreder rensing av ballastvann fra dag en. Videre bør det utredes om rensing av ballastvann kan/bør gjøres i tilknytning til et landanlegg for utskipning av olje og fra annen skipsfart. Behovet for etablering av et eget miljøovervåkningsprogram for overvåking av utslipp fra et eventuelt landanlegg må utredes.

11 Energi I forslag til program for konsekvensutredning indikerer Eni Norge at utslipp til luft øker med graden av prosessering på land. Forutsetning er bruk av gassturbiner. Det er ikke gjort vurderinger av om et ev. landanlegg kan bruke miljøvennlig energi eller rensing. I vurderingen av om landføring (alternativ 3) på grunn av høyere energibehov vil føre til større CO 2 -utslipp, må teknologiutviklingen tas med i betraktningen. Med et tidsperspektiv på på alternativ 3, vil det muligens sammenfalle med Snøhvit tog 2. Dekningen av energibehovet til Snøhvit tog 2 (enten det blir gasskraftverk med CO 2 -håndtering eller utvidelse av kapasiteten på strømnettet sørover) vil også kunne gi miljøvennlig energi til landføring av Goliat. Mulighet for samarbeid med Statoil om energiforsyning må utredes. Samfunnsmessige konsekvenser: Forslaget fra Eni fokuserer med hensyn til samfunnsøkonomiske konsekvenser i stor grad på nasjonalt nivå. Det må også fokuseres på samfunnsøkonomiske konsekvenser for både regionalt og lokalt nivå. Det må utredes hvilket alternativ (både konsept og lokalisering av evt. landføring) som får de største samfunnsøkonomiske ringvirkninger for lokalsamfunn og regionen. Sysselsettingseffekt må utredes for alle de tre konseptvalgene. I forlengelsen av dette bør det også utredes hvordan bedring av kommunikasjonen innad i fylket kan øke mobiliteten av tilgjengelig arbeidskraft i fylket, og derigjennom redusere behovet for innpendlet arbeidskraft fra andre deler av landet. For øvrig må både positive og negative sosiale konsekvenser i et helhetlig perspektiv utredes grundig for de lokalsamfunnene som bli mest berørt. Næringsmessige konsekvenser: Eni foreslår utredninger av konsekvensene for fiskeri-, oppdretts- og reindriftsnæringen. I tillegg bør konsekvenser for reiselivsnæringen vurderes med hensyn til ødeleggelse av reiselivsmål ved utslipp/installasjoner. Konsekvensutredningen må også se på hva som kan gjøres for å kompensere for tap påført fiskerinæringen som følge av de konsekvenser eventuelle større utslipp kan få for markedet. I forhold til konsekvenser for lokalt/regionalt næringsliv og industri bør det i den samfunnsøkonomiske vurderingen utredes mulighet for tilrettelegging for at kontrakter i størst mulig grad går til lokale og regionale bedrifter gjennom for eksempel å benytte det etablerte leverandørnettverket i Hammerfest. Avbøtende tiltak: Program for konsekvensutredningen omtaler konsekvenser for miljø og naturressurser, og avbøtende tiltak. Overordnet bør utredningen fokusere mest på hva som kan gjøres for å forebygge uønskede hendelser og konsekvenser dersom slike hendelser skulle skje. Dernest bør fokus ligge på avbøtende tiltak for å kartlegge hva som kan gjøres for å begrense skadevirkningene dersom en uønsket hendelse faktisk skjer. Konseptvalg: Program for konsekvensutredning slik det foreligger i dag legger til grunn at konseptvalget skal ligge forut for utredningen, og at konsekvensutredningen i stor grad bare skal utrede det konseptet som bli valgt. Det er en forutsetning at alle de tre nevnte konsepter utredes til fulle slik at man får et gyldig sammenligningsgrunnlag. En fullstendig utredning må ligge til grunn før valg av konsept, ikke motsatt. Særlig gjelder dette sysselsettingseffekten av alle de mulige konseptene. Ved utredningen av en eventuell landføringsterminal bør mulige synergieffekter

12 med omlastningsterminal vurderes. Overordnet mener Hammerfest kommune at dersom miljømessige vurderinger ikke sier noe annet, bør valget falle på landføring (alternativ 3). Lokalisering: Konsekvensutredningen bør ved utredning av lokalisering av en eventuell landføring ta høyde for kostnader ved utbygging av ny infrastruktur kontra utvidelse av eksisterende infrastruktur i Hammerfest. Det være seg baser (Polarbase, Helikopterbase), havneanlegg, slepebåtkapasitet, regional kommunikasjon, leverandørindustri/nettverk, dagens godkjente tankbåttrasé til Hammerfest, Statoils administrasjonssenter for Snøhvitprosjektet osv. NORUT NIBR Finnmarks nylig utgitte rapport 1 bekrefter at steder med allerede godt utviklet infrastruktur egner seg best som lokaliseringssted. I tillegg vil synergieffekter ved samlokalisering erfaringsmessig langt overgå eventuelle kapasitetsutfordringer. Hammerfest kommune har for øvrig både høy kompetanse og god erfaring i forhold til å takle denne type utfordringer i samhandling med operatøren. Alle utfordringer med hensyn til petroleumsutbygging har vært jobbet med siden 2002 i Hammerfest, og man er således et langt skritt foran i å ta fatt i nye tilsvarende utfordringer. Det bør i en konsekvensutredning vektlegges at den etablerte infrastrukturen i Hammerfest i størst grad vil tilgodese to av de aktuelle landføringsstedene; Skjervika og Slettnes. Lokalisering av driftsadministrasjon for Goliatprosjektet bør vurderes i samme lys, men med fokus på nærhet til virksomheten, leverandørindustri, kompetansemiljø og andre operatørselskaper/samarbeidspartnere. Generelt bør en vurdering av konsekvensene av lokaliseringen fokusere på hva som er fordelaktig på lang sikt i forhold til å styrke Finnmark som en petroleumsprovins. I en slik vurdering bør effekten av samlokalisering tillegges stor vekt. Erfaringer fra andre steder (for eksempel Stavanger) viser at man gjennom å bygge opp et sterkt petroleumssenter på kort sikt, vil få de største regionale ringvirkninger på lang sikt. Dette underbygges også av NORUT NIBR Finnmarks rapport, hvor det påpekes at de største regionale ringvirkningene av petroleumsvirksomhet tar utgangspunkt i styrking av petroleumssenter rundt de store byene med etablert infrastruktur og kapasitet. Dette sammen med en spesialisering av mindre steder på relaterte nisjevirksomheter vil gi størst grad av regional utvikling. Saken fremmes for kommunestyret uten innstilling. Frank Hansen fremmet følgende fellesforslag: Hammerfest kommune ved Hammerfest Kommunestyre har følgende uttalelser til forslag til program for konsekvensutredning for Goliat (PL 229): 1. Utbyggingsløsningen skal baseres på direkte ilandføring av de samlede ressurser av olje og gass, hvor etablering av arbeidsplasser og virksomhet skjer på land. 2. Det legges i konsekvensutredningsprogrammet opp til gjennomføring av ulike avbøtende tiltak. Det er nødvendig med en offensiv tilnærming i forhold til en regional utvikling, hvor det klargjøres hvordan utbyggingen ved ulike strategier og tiltak kan bidra til lokal og regional utvikling gjennom kompetanseoppbygging, muligheter for lokalt og regionalt næringsliv, etablering av nye arbeidsplasser og design av kontraktsregime. 1 NORUT NIBR Finnmark, Rapport 2007:2, Transportutfordringer ved petroleumsutbygginger, Snøhvitutbyggingen

13 Konsekvensutredningen må bidra til å sikre utvikling og gjennomføring av en høy miljøstandard hvor blant annen behovet for permanent beredskap i umiddelbar nærhet av spesielt utsatte områder vektlegges. 3. Konsekvensutredningsprogrammet ser utbyggingen av Goliat som et isolert prosjekt. Det legges til grunn at konsekvensutredningen settes inn i en større industriell og strategisk sammenheng, dette som et sentralt element i en ny industriell satsning i nord. Goliatutbyggingen må sees i en sammenheng med etablert struktur tilknyttet Snøhvit, oljevernberedskap og overvåking. I tillegg til de områder som er beskrevet i program for konsekvensutredning bør følgende utredninger prioriteres: - Samfunnsøkonomiske konsekvenser i et regionalt perspektiv knyttet opp til de ulike utbyggingsløsningene. - Kontraktsregimer og bruk av leverandørnettverk. - Et like stort fokus på muligheter for regionen som for avbøtende tiltak. Dette vil gjøre konsekvensutredningen mer proaktiv. - En vurdering av beredskap, herunder behov for å ha beredskap i umiddelbar nærhet av spesielt utsatte områder. - Rensing av ballastvann i tilknytning til en landterminal fra dag en. (IMO krav fra 2016). - Definisjon og spesifisering av begrepet Barentshavstandard og utredning av hvordan eksisterende infrastruktur innen blant annet olejevern kan benyttes i arbeidet. - Det utredes et eget miljøovervåkningsprogram i forhold til større og mindre utslipp fra oljevirksomheten og tilknytta virksomheten i forbindelse med utbygging, igangsetting og drift av Goliat. - Funksjon og omfang av en driftsorganisasjon må sees i sammenheng med det allerede eksisterende miljøet som finnes i Hammerfest. Statoil har allerede et sterkt miljø i byen i forbindelse med tog 1. Dette vil ytterligere bli forsterket når tog 2 kommer i gang. Det er også etablert en rekke leverandørindustribedrifter som sammen med lokalt næringsliv vil være verdifulle leverandører ved en utbygging av Golialtfeltet. I tillegg er det planlagt en stor satsing utdanning og forskning gjennom et samarbeid mellom 3 høyskoler, 3 universiteter og Hammerfest videregående skole, noe som vil være viktig for fremtidig rekruttering til en driftsorganisasjon. - Bruk av andre energikilder enn tradisjonelle gassturbiner, herunder CO2-fritt gasskraftverk, vindkraft og energi fra det ordinære nettet, herunder behov for eventuell ny produksjons- og overføringskapasitet. Mulighetene for et samarbeid om energiforsyningen med Statoil i forbindelse med Snøhvit tog 2 bør utredes. Fra Hammerfest kommune si side er det et krav at den nødvendige energi produseres uten utslipp av klimagasser eller med andre negative miljøkonsekvenser. - Kvalitetssikring av bakgrunnsinformasjon om de ulike ilandføringsstedene. - Markedsmessige konsekvenser for fiskerier, havbruk, reindrift og reiseliv.

14 - Hammerfest kommunestyret mener at Sørøya peker seg ut som et naturlig ilandføringssted av Goliatoljen. Konsekvensutredningen må ved utredning av lokalisering av ilandføringssted ta høyde for kostnader ved utbygging av ny infrastruktur kontra utvidelse av eksisterende infrastruktur i Hammerfest. Det være seg baser (Polarbase, Helikopterbase), havneanlegg, slepebåtkapasitet, regional kommunikasjon, leverandørindustri/nettverk, dagens godkjente tankbåttrase til Hammerfest, Statoils administrasjonssenter for Snøhvitprosjektet osv. NORUT NIBR Finnmarks nylige utgitte rapport (Rapport 2007;2, Transportutfordringer ved petroleumsutbygginger, Snøhvitutbyggingen ) bekrefter at steder med allerede godt utviklet infrastruktur egner seg best som lokaliseringssted. I tillegg vil synergieffekter ved samlokalisering erfaringsmessig langt overgå eventuelle kapasitetsutfordringer. Hammerfest kommune har for øvrig både høy kompetanse og god erfaring i forhold til å takle denne type utfordringer i samhandling med operatøren. Alle utfordringer med hensyn til petroleumsutbygging har det vært jobbet med siden 2002 i Hammerfest, og man er således et langt skritt foran i å ta fatt i nye tilsvarende utfordringer. Hammerfest har i dag en velutviklet infrastruktur og vil med de planer som foreligger forbedre denne ytterligere. Det foreligger planer for å oppgradere RV 94 og innen få år regner vi med at også ny flyplass vil være på plass. Videre vises til det arbeidet som allerede er gjort i forbindelse med innseilingsforholdene til Sørøysundbassenget. Ny sjøkartlegging, oppgradering av navigasjonshjelpemidler, opprettelse av statlig losstasjon, nytt losfartøy, nye taubåter med tilstrekkelig slepekapasitet, 24 timers bemannet havnevakt i Hammerfest havn og at området allerede har anløp av store skip, med farlig gods, gjør at de maritime forhold og kompetanse allerede er dimensjonert for maritime operasjoner av den type skip som skal anløpe en utskipningsterminal for oljeprodukter. Ved en etablering på Sørøya vil Hammerfest havnevesen KF kunne stille tilrådighet maritim infrastruktur for transport mellom Hammerfest og Sørøya både for personell og tungtransport. Hammerfest har også sykehus med akuttberedskap 24 timer i døgnet og som bør vektlegges tungt i avgjørelsen om hvor oljeterminalen og driftsorganisasjonen lokaliseres. Konsekvensene av lokaliseringen må fokusere på hva som er fordelaktig på lang sikt i forhold til å styrke Finnmark som en petroleumsprovins. I en slik vurdering må effekten av samlokalisering tillegges stor vekt. Erfaringen fra andre steder (for eksempel Stavanger) viser at man gjennom å bygge opp et sterkt petroleumssenter på kort sikt, vil få de største regionale ringvirkninger på lang sikt. Dette underbygges av NORUT NIBF Finnmarks rapport, hvor det påpekes at de største regionale ringvirkningene av petroleumsvirksomhet tar utgangspunkt rundt byer med etablert infrastruktur og kapasitet. Dette sammen med en spesialisering av mindre steder på relaterte nisjevirksomheter vil gi størst grad av regional virkning. Som forslaget enstemmig vedtatt. Hammerfest kommune ved Hammerfest Kommunestyre har følgende uttalelser til forslag til program for konsekvensutredning for Goliat (PL 229): 1. Utbyggingsløsningen skal baseres på direkte ilandføring av de samlede ressurser av olje og gass, hvor etablering av arbeidsplasser og virksomhet skjer på land. 2. Det legges i konsekvensutredningsprogrammet opp til gjennomføring av ulike avbøtende tiltak. Det er nødvendig med en offensiv tilnærming i forhold til en regional utvikling, hvor det klargjøres hvordan utbyggingen ved ulike strategier og tiltak kan bidra til lokal og

15 regional utvikling gjennom kompetanseoppbygging, muligheter for lokalt og regionalt næringsliv, etablering av nye arbeidsplasser og design av kontraktsregime. Konsekvensutredningen må bidra til å sikre utvikling og gjennomføring av en høy miljøstandard hvor blant annen behovet for permanent beredskap i umiddelbar nærhet av spesielt utsatte områder vektlegges. 3. Konsekvensutredningsprogrammet ser utbyggingen av Goliat som et isolert prosjekt. Det legges til grunn at konsekvensutredningen settes inn i en større industriell og strategisk sammenheng, dette som et sentralt element i en ny industriell satsning i nord. Goliatutbyggingen må sees i en sammenheng med etablert struktur tilknyttet Snøhvit, oljevernberedskap og overvåking. I tillegg til de områder som er beskrevet i program for konsekvensutredning bør følgende utredninger prioriteres: - Samfunnsøkonomiske konsekvenser i et regionalt perspektiv knyttet opp til de ulike utbyggingsløsningene. - Kontraktsregimer og bruk av leverandørnettverk. - Et like stort fokus på muligheter for regionen som for avbøtende tiltak. Dette vil gjøre konsekvensutredningen mer proaktiv. - En vurdering av beredskap, herunder behov for å ha beredskap i umiddelbar nærhet av spesielt utsatte områder. - Rensing av ballastvann i tilknytning til en landterminal fra dag en. (IMO krav fra 2016). - Definisjon og spesifisering av begrepet Barentshavstandard og utredning av hvordan eksisterende infrastruktur innen blant annet olejevern kan benyttes i arbeidet. - Det utredes et eget miljøovervåkningsprogram i forhold til større og mindre utslipp fra oljevirksomheten og tilknytta virksomheten i forbindelse med utbygging, igangsetting og drift av Goliat. - Funksjon og omfang av en driftsorganisasjon må sees i sammenheng med det allerede eksisterende miljøet som finnes i Hammerfest. Statoil har allerede et sterkt miljø i byen i forbindelse med tog 1. Dette vil ytterligere bli forsterket når tog 2 kommer i gang. Det er også etablert en rekke leverandørindustribedrifter som sammen med lokalt næringsliv vil være verdifulle leverandører ved en utbygging av Golialtfeltet. I tillegg er det planlagt en stor satsing utdanning og forskning gjennom et samarbeid mellom 3 høyskoler, 3 universiteter og Hammerfest videregående skole, noe som vil være viktig for fremtidig rekruttering til en driftsorganisasjon. - Bruk av andre energikilder enn tradisjonelle gassturbiner, herunder CO2-fritt gasskraftverk, vindkraft og energi fra det ordinære nettet, herunder behov for eventuell ny produksjons- og overføringskapasitet. Mulighetene for et samarbeid om energiforsyningen med Statoil i forbindelse med Snøhvit tog 2 bør utredes. Fra Hammerfest kommune si side er det et krav at den nødvendige energi produseres uten utslipp av klimagasser eller med andre negative miljøkonsekvenser.

16 - Kvalitetssikring av bakgrunnsinformasjon om de ulike ilandføringsstedene. - Markedsmessige konsekvenser for fiskerier, havbruk, reindrift og reiseliv. - Hammerfest kommunestyret mener at Sørøya peker seg ut som et naturlig ilandføringssted av Goliatoljen. Konsekvensutredningen må ved utredning av lokalisering av ilandføringssted ta høyde for kostnader ved utbygging av ny infrastruktur kontra utvidelse av eksisterende infrastruktur i Hammerfest. Det være seg baser (Polarbase, Helikopterbase), havneanlegg, slepebåtkapasitet, regional kommunikasjon, leverandørindustri/nettverk, dagens godkjente tankbåttrase til Hammerfest, Statoils administrasjonssenter for Snøhvitprosjektet osv. NORUT NIBR Finnmarks nylige utgitte rapport (Rapport 2007;2, Transportutfordringer ved petroleumsutbygginger, Snøhvitutbyggingen ) bekrefter at steder med allerede godt utviklet infrastruktur egner seg best som lokaliseringssted. I tillegg vil synergieffekter ved samlokalisering erfaringsmessig langt overgå eventuelle kapasitetsutfordringer. Hammerfest kommune har for øvrig både høy kompetanse og god erfaring i forhold til å takle denne type utfordringer i samhandling med operatøren. Alle utfordringer med hensyn til petroleumsutbygging har det vært jobbet med siden 2002 i Hammerfest, og man er således et langt skritt foran i å ta fatt i nye tilsvarende utfordringer. Hammerfest har i dag en velutviklet infrastruktur og vil med de planer som foreligger forbedre denne ytterligere. Det foreligger planer for å oppgradere RV 94 og innen få år regner vi med at også ny flyplass vil være på plass. Videre vises til det arbeidet som allerede er gjort i forbindelse med innseilingsforholdene til Sørøysundbassenget. Ny sjøkartlegging, oppgradering av navigasjonshjelpemidler, opprettelse av statlig losstasjon, nytt losfartøy, nye taubåter med tilstrekkelig slepekapasitet, 24 timers bemannet havnevakt i Hammerfest havn og at området allerede har anløp av store skip, med farlig gods, gjør at de maritime forhold og kompetanse allerede er dimensjonert for maritime operasjoner av den type skip som skal anløpe en utskipningsterminal for oljeprodukter. Ved en etablering på Sørøya vil Hammerfest havnevesen KF kunne stille tilrådighet maritim infrastruktur for transport mellom Hammerfest og Sørøya både for personell og tungtransport. Hammerfest har også sykehus med akuttberedskap 24 timer i døgnet og som bør vektlegges tungt i avgjørelsen om hvor oljeterminalen og driftsorganisasjonen lokaliseres. Konsekvensene av lokaliseringen må fokusere på hva som er fordelaktig på lang sikt i forhold til å styrke Finnmark som en petroleumsprovins. I en slik vurdering må effekten av samlokalisering tillegges stor vekt. Erfaringen fra andre steder (for eksempel Stavanger) viser at man gjennom å bygge opp et sterkt petroleumssenter på kort sikt, vil få de største regionale ringvirkninger på lang sikt. Dette underbygges av NORUT NIBF Finnmarks rapport, hvor det påpekes at de største regionale ringvirkningene av petroleumsvirksomhet tar utgangspunkt rundt byer med etablert infrastruktur og kapasitet. Dette sammen med en spesialisering av mindre steder på relaterte nisjevirksomheter vil gi størst grad av regional virkning. PS 059/07 Eiendomsforvaltningen - nærmere om to modeller Kommunestyret ber rådmannen om å etablere kommunens nye eiendomsforvaltning i tråd med de forutsetningene som følger av sakens modell 1.

17 Frank Hansen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Idrettsanlegg skal inntil videre fortsatt ligge under teknisk avdeling Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Hammerfest kommunestyre ber rådmannen om å etablere kommunens eiendomsforvaltning i tråd med de forutsetninger som fulgte av den opprinnelige modell 2( Kommunestyresak 24-07). Dette innebærer ei nedlegging av dagens Hammerfest Eiendom KF og tilbakeføring av disse oppgavene til teknisk sektor. Votering: Formannskapets innstilling fikk 20 stemmer og SV s forslag fikk 2 stemmer. AP s forslag ble vedtatt, mot 2 stemmer. Kommunestyret ber rådmannen om å etablere kommunens nye eiendomsforvaltning i tråd med de forutsetningene som følger av sakens modell 1. Idrettsanlegg skal inntil videre fortsatt ligge under teknisk avdeling PS 060/07 Årsrapport Hammerfest kommune Årsrapport 2006 for Hammerfest kommune tas til etterretning. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Årsrapport 2006 for Hammerfest kommune tas til etterretning. PS 061/07 Regnskap Hammerfest kommune Kommunestyret vedtar Hammerfest kommunens investeringsregnskap avlagt i balanse og driftsregnskap med mindreforbruk kr ,50. Mindreforbruket kr ,50 ansettes til fond for utlån til Statens vegvesen i forbindelse med opprusting av rv 94. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar Hammerfest kommunens investeringsregnskap avlagt i balanse og driftsregnskap med mindreforbruk kr ,50. Mindreforbruket kr ,50 avsettes til fond for utlån til Statens vegvesen i forbindelse med opprusting av rv 94.

18 PS 062/07 Hammerfest Eiendom KF - Årsrapport / regnskap for 2006 Kommunestyret godkjenner årsberetning og regnskap 2006 for Hammerfest Eiendom KF. Kommunestyret godkjenner styrets forslag til dekning av investeringene.

19 Kommunestyret godkjenner årsberetning og regnskap 2006 for Hammerfest Eiendom KF. Kommunestyret godkjenner styrets forslag til dekning av investeringene. PS 063/07 Hammerfest Havnevesen KF - årsberetning og regnskap for 2006 Kommunestyret godkjenner årsberetning og regnskap 2006 for Hammerfest Havnevensen KF. Kommunestyret godkjenner havnestyrets forslag til dekning av investeringene. Som innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret godkjenner årsberetning og regnskap 2006 for Hammerfest Havnevensen KF. Kommunestyret godkjenner havnestyrets forslag til dekning av investeringene. PS 064/07 Tertialrapport 1. tertial 2007 Tertialrapport 1. tertial 2007 tas til etterretning. Som innstillingen enstemmig vedatt. Tertialrapport 1. tertial 2007 tas til etterretning. PS 065/07 Budsjettreguleringer tertial Kommunestyret vedtar forslag til budsjettreguleringer for driftsregnskapet og investeringsregnskapet for Behovet for låneopptak i 2007 reduseres med 3,851 mill kr etter at ubrukte lånemidler på 40,276 mill kr fra 2006 er benyttet i finansieringen. Økt momskompensasjon investeringer på 7,606 mill kr tilbakeføres fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Dagny Haga fremmet følgende tillegg i 1. avsnitt. i tillegg tas med utgifter til kartlegging på Slettnes med Reidar Johansen fremmet på vegne av SV følgende forslag: Votering: Reparasjon gatelys i distriktene stemmer for og 13 stemmer mot

20 Skisseprosjekt skiskyteranlegg Reindalen enstemmig Økt tilskudd ungdomsfestivalen sommerfeber enstemmig SUM Inndekning : Økt skatteinngang / tilbakeført KLP Votering: SV s forslag: se spesifisering over. Som innstillingen m/endring Kommunestyret vedtar forslag til budsjettreguleringer for driftsregnskapet og investeringsregnskapet for 2007 i tillegg tas med utgifter til kartlegging på Slettnes med , Skisseprosjekt skiskytteranlegg Reindalen kr og økt tilskudd ungdomsfestivalen sommerfeber kr Behovet for låneopptak i 2007 reduseres med 3,351 mill kr etter at ubrukte lånemidler på 40,276 mill kr fra 2006 er benyttet i finansieringen. Økt momskompensasjon investeringer på 7,606 mill kr tilbakeføres fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. PS 066/07 Diverse referatsaker. RS 004/07 Forskuttering av opprusting av rv 94 i Hammerfest sentrum IV. Rådmannens forslag til vedtak: Referatsaker tas til orientering. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Som innstillingen enstemmig vedatt. Referatsaker tas til orientering. PS 067/07 Godkjenning av protokoll IV. Rådmannens forslag til vedtak: Protokoll fra møte den godkjennes. Hammerfest, den Dagny Haga Rådmann Som innstillingen enstemmig vedtatt.

I tillegg møtte Leder for Hammerfest Eiendom KF John E. Hansen og Sundby. Barnas representant Grethe Nissen møtte til sakene 060/07 og 061/07.

I tillegg møtte Leder for Hammerfest Eiendom KF John E. Hansen og Sundby. Barnas representant Grethe Nissen møtte til sakene 060/07 og 061/07. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: AP:Leder Jarle Edvardsen, nestleder Wenche Stenvoll, Frank Hansen,

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 27.01.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Varaordfører Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren.

Fra Helse Finnmark møtte økonomisjef Jan- Erik Hansen og nestleder i styret Kjetil Holmgren. Møteprotokoll 11/06 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 14.09.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 15:15 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrom - 2.etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 22.10.2009 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Frank Hansen

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tid: 11:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2006 Tidspunkt: 11:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2006 Tidspunkt: 11:00. Møteprotokoll 3/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Jorun Flåten

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 28.05.2009 Tid: 09:00 13.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Wenche Stenvoll Medlem AP

Detaljer

8 representanter (av 11) til stede. Bjarne Hansen fikk innvilget permisjon fra kl representanter (av 11) til stede.

8 representanter (av 11) til stede. Bjarne Hansen fikk innvilget permisjon fra kl representanter (av 11) til stede. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.06.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Willy Olsen, Trygve Paulsen, Liv Lorentzen,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 12:

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 12: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 14.06.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 17.20 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Frank Hansen, John Wahl,

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00. Møteprotokoll 02/07 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Willy Olsen, Hanne

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditoriet 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 05.11.2009 Tid: 09:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Alf E. Jakobsen Ordfører

Detaljer

Konklusjon: Sakslista med sakene 047/06 til og med 055/06 - godkjent.

Konklusjon: Sakslista med sakene 047/06 til og med 055/06 - godkjent. Møteprotokoll 7/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 25.10.2006 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Konklusjon: Sakslista med sakene 033/06 til og med 040/06- godkjent.

Konklusjon: Sakslista med sakene 033/06 til og med 040/06- godkjent. Møteprotokoll 5/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 12.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock,

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV

Varamedlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Svein Aspelund Reidar Johansen SV Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 12.03.2009 Tid: 11:00 14.00 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 04/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 06.06.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen.

Fra Ytre Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS møtte Tor-Otto Gamst. Fra Hammerfest Eiendom KF møtte Jon E. Hansen. Møteprotokoll 05/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 28.09.2006 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2.etg., Genreisningsmuseet Dato: 09.12.2009 Tid: 12:00 15.20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Fra administrasjonen møtte: Rådmann Sissel Mietinen Personalleder Vibeke Brox Konsulent Odd Michelsen som sekretær

PROTOKOLL. Formannskapet. Fra administrasjonen møtte: Rådmann Sissel Mietinen Personalleder Vibeke Brox Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Kl. 10.30 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Fra administrasjonen

Detaljer

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista /dagsorden: Sakslista har sakene 052/07 til og med sak 058/07. Sak 058/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 06/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 07.05.2007 Tidspunkt: Kl. 08:30 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist,

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00. Møteprotokoll 4/06 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 03.05.2006 Tidspunkt: 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine Jørstad Bock, Willy Olsen,

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00. Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.03.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07

Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00. Utvalg: 05/07 Møteprotokoll 05/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04

Jarle Edvardsen Leder Svanhild Moen formannskapssekretær. Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 009/04 til og med 014/04 Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/04 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tirsdag 24.02.04 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresal, Hammerfest rådhus Dato: 02.03.2011 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører (innhabil i sak 11/11) AP

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 5/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 22.08.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H

Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Jan-Erik Hansen Medlem FELLES Raymond Robertsen Medlem H Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.06.2008 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP Hanne Marion Husvik

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 03/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 09.05.05 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 4/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Formannskapssalen Dato: Tirsdag 08.06.04 Tidspunkt: Kl. 17:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 2/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 23.02.2004 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Leder

Detaljer

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05

Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Formannskapet Utvalg: Møtested: kommunesstyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 29.01.2009 Tid: 11:00 15.05 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Frank

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 16.05.2013 Tid: 10:00 13:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 01/07

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 01/07 Møteprotokoll 01/07 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.01.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll, Frank Hansen,

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 23.02.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 26.10.2010 Tid: 09:00 12:50 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Sakslisten/dagsorden: Den opprinnelige sakslisten har sakene 077/04 til og med 085/04.

Sakslisten/dagsorden: Den opprinnelige sakslisten har sakene 077/04 til og med 085/04. Hammerfest kommune Møteprotokoll 07/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 02.12.04 Tidspunkt: Kl. 18:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP

Varamedlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Frank Hansen AP Jarle Edvardsen Kristine Jørstad Bock AP Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 27.08.2009 Tid: 11:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsensal, Arktisk kultursenter Dato: 28.09.2010 Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.08.2009 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 6/05 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Ungdommens hus Bootleg Dato: Tirsdag 19.09.2005 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP:

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 11.02.2010 Tid: 10:00 15:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.05.2008 Tid: 11:00 13:35 Faste medlemmer som møtte: Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP Reidar Johansen Medlem SV Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Leder Hanne Husvik, nestleder Tor Ivar Heggelund,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 25.02.2010 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00. Utvalg: 03/07 Møteprotokoll 03/07 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.04.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Haldis

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 25.01.2007 Tidspunkt: Kl. 09:00. Utvalg: 1/07

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 25.01.2007 Tidspunkt: Kl. 09:00. Utvalg: 1/07 Møteprotokoll 1/07 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 25.01.2007 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, varaordfører Snorre

Detaljer

Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 128/07 til og med 137/07 enstemmig godkjent.

Sakslisten/dagsorden: Den oppsatte sakslisten har sakene 128/07 til og med 137/07 enstemmig godkjent. Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 25.10.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Varaordfører Snorre Sundquist, Frank Hansen (for ordfører Kristine Jørstad

Detaljer

Fra konsulentfirma Byggtjeneste møtte Georg Liland Nytilsatte Plan og utviklingssjef Arild Johansen hospiterte på møte.

Fra konsulentfirma Byggtjeneste møtte Georg Liland Nytilsatte Plan og utviklingssjef Arild Johansen hospiterte på møte. Møteprotokoll 6/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 13.06.2006 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll, Frank Hansen,

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 5/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 25.08.04 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Kristine

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest Rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem AP John

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen (oppmøte presis 10:45 ), Rådhuset Dato: 13.05.2008 Tid: 10:45 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

8 representanter (av 11) til stede. Solbjørg Mikkelsen fikk innvilget permisjon fra kl. 12.30 7 representanter (av 11) til stede.

8 representanter (av 11) til stede. Solbjørg Mikkelsen fikk innvilget permisjon fra kl. 12.30 7 representanter (av 11) til stede. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 19.06.2007 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, nestleder Wenche Stenvoll,

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

HAMMERFEST KOMMUNE. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 1 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Alf Birger Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 14.11.2013 Tid: 09:00 11:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 19.02.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl Medlem AP

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: 09/06

Møteprotokoll. Utvalg: 09/06 Møteprotokoll 09/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.09.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00 13.00 (innkallingen til kl. 12.00 var feil) Følgende medlemmer møtte: Fra AP:

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tid: 10:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Nestleder AP John Wahl Medlem

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 02.09.2008 Tid: 10:00 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank Hansen Medlem AP

Detaljer

Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 16.03.2011 Tid: 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00

Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 04.12.2008 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 27.10.2008 Tid: 11:00 15:20 Faste medlemmer som møtte: Tor-Ivar Heggelund Nestleder AP Bente Orvik

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.04.2007 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.04.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Wenche Stenvoll, Frank Hansen,

Detaljer

11 representanter (av 11) til stede. Bjarne Hansen fikk innvilget permisjon fra kl representanter (av 11) til stede.

11 representanter (av 11) til stede. Bjarne Hansen fikk innvilget permisjon fra kl representanter (av 11) til stede. Møteprotokoll 05/07 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 21.05.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Ap: Leder Willy Olsen, nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 28.09.2012 Tid: 10:15 13:25 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 10.06.2013 Tid: 09:00 11:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Tom Kristian

Detaljer

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 013/07 til og med 023/07. Sakene 015/07 og 019/07 er utsatt.

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 013/07 til og med 023/07. Sakene 015/07 og 019/07 er utsatt. Møteprotokoll 02/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 15.02.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra Ap: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock

Faste medlemmer som møtte: Navn. Kristine Jørstad Bock Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 31.01.2008 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Leder AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Medlem

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tid: 12:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Varaordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle en tilleggssak godkjent og får saksnummer:

Varaordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet å behandle en tilleggssak godkjent og får saksnummer: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2006 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: varaordfører Kristine Jørstad Bock, Tom Mortensen (for ordfører Alf E.

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 30.09.2015 Tid: 09:00 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Berit Hågensen Leder AP Willy Olsen Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 01.09.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Nestleder AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.02.05 Tidspunkt: Kl. 09:00.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.02.05 Tidspunkt: Kl. 09:00. Hammerfest kommune Møteprotokoll 1/05 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 10.02.05 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Kristine

Detaljer

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Augitoriet i 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 04.02.2010 Tid: 09:00 13:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Snorre Sundquist Medlem AP John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00. Utvalg: 12/06

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00. Utvalg: 12/06 Møteprotokoll 12/06 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyre Dato: Tirsdag 12.12.2006 Tidspunkt: Kl. 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Svein A. Pedersen,

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 30.08.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 16.04.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00.

Møteprotokoll. Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 16.04.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00. Møteprotokoll 04/07 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 16.04.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Willy Olsen, Hanne

Detaljer

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører.

Sakslista/dagsorden: Sakslisten har sakene 030/07 til og med 039/07. Saken 039/07 er unntatt offentlighet og behandles for lukkede dører. Møteprotokoll 4/07 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 22.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra Ap: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, Solbjørg

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer

Ordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet følgende tilleggssak: 132/06 Inndragning av skjenkebevilling Bægge Dela AS

Ordfører ønsket i tillegg til det ordinære sakskartet følgende tilleggssak: 132/06 Inndragning av skjenkebevilling Bægge Dela AS Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 13.12.2006 Tidspunkt: 12:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristine Jørstad Bock, Snorre Sunquist, Solbjørg Mikkelsen, John

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Auditoriet, Breilia skole Dato: 01.09.2008 Tid: 11:00 15.30 Faste medlemmer som møtte: Tor-Ivar Heggelund Nestleder AP Håkon Rønbeck Medlem H

Detaljer

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07

Møteprotokoll. Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: 3/07 Møteprotokoll 3/07 Utvalg: Styret for Miljø og Utvikling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Leder Jarle Edvardsen, Frank Hansen, Bjørn D. Johansen

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 27.04.2010 Tid: 09:00 10:20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Jarle Edvardsen Leder AP Wenche Stenvoll

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 31.10.2013 Tid: 10:55 13:20 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: Tid: 09:00 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP John Wahl Medlem AP Wenche Stenvoll Medlem AP Frank

Detaljer

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær

Alf E. Jakobsen ordfører Svanhild Moen formannskapssekretær Hammerfest kommune Møteprotokoll 6/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 06.05.2004 Tidspunkt: Kl. 12:00 Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Britt-Jorunn Sjøtun MEDL AP Monique Jørgensen MEDL H Daniel Packard Randolph MEDL SV Utvalg: Styret for miljø og utvikling Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 13.03.2012 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Erik Johannessen Leder AP Kurt Methi Nestleder

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 29.09.2011 Tid: 10:00 12:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.09.2009 Tid: 09:00 12:00 12:00 orientering fra Kommunepatruljen for psykisk helsevern Faste medlemmer som

Detaljer

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00

Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 11:00 Hammerfest kommune Møteprotokoll 001/04 Utvalg: Styret for Kultur, Omsorg og Undervisning Møtested: Kommunestyresalen Dato: Mandag 26.01.04 Tidspunkt: Kl. 11:00 Følgende medlemmer til stede: Fra AP: Nestleder

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested:, Kommunestyresalen Dato: 10.10.2013 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Tarjei Jensen Bech Medlem AP Ronny Holm Medlem AP Berit

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 24.08.2016 Tid: 09:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Berit Hågensen Leder AP Tarjei Jensen Bech

Detaljer

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tid: 10:00 14:45 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kristine Jørstad Bock Varaordfører AP John Wahl Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 09:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag Tidspunkt: Kl. 09:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: Torsdag 04.10.2007 Tidspunkt: Kl. 09:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Alf E. Jakobsen, Kristine Jørstad Bock, Snorre Sundquist, John

Detaljer

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl.

Hammerfest kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. Hammerfest kommune 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 Møteprotokoll Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen, Snorre

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.05.2013 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Ronny Holm Leder AP Berit Hågensen

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 25.10.2012 Tid: 10:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen, Dato: 10.10.2011 Tid: 09:00 10:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf Einar Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss

Detaljer

Styret for kultur, omsorg og undervisning

Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 11.05.2009 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Marianne Sivertsen Næss Medlem AP Tor-Ivar Heggelund Nestleder

Detaljer